The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

מכתב מהרה''צ בני הגה''ק רבי שמואל שפירא זצוק''ל בדבר הבחירות

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by b0280148, 2019-12-05 07:43:06

מכתב מהרה''צ בני הגה''ק רבי שמואל שפירא זצוק''ל בדבר הבחירות

מכתב מהרה''צ בני הגה''ק רבי שמואל שפירא זצוק''ל בדבר הבחירות

Keywords: ברסלב,בחירות,שפירא,שמואל

‫בס"ד‬

‫דעת זקני מנהיגי חסידי ברסלב מדור העבר אודות הבחירות לכנסת‬
‫ה"ה הגה"ק רבי ורבי זצוק"ל‬

‫הננו לפרסם בשער בת רבים את דעת אבינו מורנו הגה"ק רבי שמואל זצוק"ל‬
‫מזקני חסידי ברסלב בדור האחרון‪ ,‬בעניין ההשתתפות בבחירות‪:‬‬

‫ידוע לכל עד כמה היה אאמו"ר זצוק"ל סולד ובוחל מכל ענין הצרמוני' של הבחירות ובפרט בבחירת נציגים שחלילה‬
‫ילכו ויכנסו בשליחותנו לכנסת ‪ -‬הבית שעושים בו שחוק וליצנות מכל התורה והיהדות ומגדלים בו כפירה ומינות‬
‫ומחרפים ומגדפים בו יומם ולילה מערכות אלוקים חיים כגלית בשעתו‪ ,‬והיה מורה לכל מכריו ושואליו‪ ,‬וביחוד ציווה‬

‫והזהיר את בני ביתו‪ ,‬אשר ע"פ דעתו הברורה של רבינו הקדוש ציסה"ע הננמ"ח זיע"א‪ ,‬חובה להימנע‬
‫ולהתרחק כמטחווי קשת מכל מגע ושייכות עם אותם פריצי בני עמינו שולטנא דערב רב‪,‬‬

‫ובפרט שלא לקחת חלק בבחירות האסורות‬

‫וכפי שפסקו בי דינא רבא שבירושלים ועימם גדולי הדורות זיע"א‪.‬‬
‫ועל אף היותו שפל ברך באמת‪ ,‬צנוע ונחבא אל הכלים ביותר‪ ,‬כשהיו הדברים נוגעים לענין זה‪ ,‬היה מתלבש בעוז‬
‫וגבורה ומביע דעתו בכל התוקף כשהוא מסתמך על דברי רבינו הקדוש ותלמידו מוהרנ"ת זי"ע אשר בגודל קנאותם‬
‫בעניין האפיקורסים הארורים הזהירו נחרצות בשלהבת אש ובדברים יוקדים להתרחק מהאפיקורסים הרשעים‬
‫בתכלית הריחוק ולברוח מכל התחברות עמהם ואשר אפילו הבל פיהם וקולם לבד פוגם ומשחית את הגוף והנפש‪,‬‬
‫ווודאי שכן הוא ג"כ בנוגע לפירותיהם הבאושים ה"ה הציונים המשכילים שהסיתו והדיחו חלק גדול מישראל‪,‬‬

‫מהשי"ת ותורתו הק'‪.‬‬

‫וכמו"כ שלח מכתב מיוחד ונוקב לידידו וריעו הוותיק משיירי כנסת הגדולה הגאון החסיד האמתי רבי לוי יצחק בנדר‬

‫זצוק"ל מנהיג חסידי ברסלב ואף נתוועד עמו והסביר לו את העניין הרע הזה ואת חומר האיסורים הנוראים הכרוכים‬

‫בכך‪ ,‬ואכן ידוע לכל כי מני אז נמנע בתוקף הגה"ח רלו"י זצוק"ל מלהשתתף בבחירות ואף הורה שחלילה‬
‫לא ישתתפו בבחירות האסורות‪ ,‬ויסכר פי דוברי שקר על הצדיק‪.‬‬

‫ופשוט שכל מי שדעתו של רבינו הק' חשובה בעיניו וסר למשמעתו‪ ,‬עליו להתרחק כמטחוי קשת מכל עיסקא בישא‬

‫הדין וכ"ש עתה שהוחמר הדבר עשרת מונים היות ואותם הנבחרים ידיהם במעל והם הם משתפי‬
‫הפעולה וגוזרי הגזירות הנוראות על הדת רח"ל‪ ,‬ובל יהין שום אחד ליטול חלילה חלק בבחירות האסורות‬

‫שהם חילול ש"ש ומרידה בהקב"ה‪ .‬אנא‪ ,‬אל נא אחינו תרעו! כי זאת התורה לא תהא מוחלפת ואל תמשכו אחר‬
‫פרסומיהם השקריים ודברי ההבל הרבים שבפיהם וכפי שכבר הזהירנו רביז"ל שהעולם לא יטעה אותנו ח"ו‪.‬‬

‫ולשומעים יונעם ותבוא עליהם ברכת הטוב ויזכו לעובדו בלבב שלם באמת וביראה בדרכו הקדושה של רבינו ז"ל עד‬
‫ביאת גוא"צ במהרה וימינו אכי"ר‬

‫ובעה"ח למען דעת האמת בין גאולה לגאולה כ"ו אד"ב תשע"ט לפ"ק‬

‫נתן דוד שפירא שמעון שפירא‬

‫אהרן שפירא מנדל שפירא נחום דב שפירא מרדכי שפירא‬

‫נאמנים עלי דברי אחי הגדולים שליט"א בעניין זה‪ ,‬ונוכחתי כמה פעמים שאאמו"ר זצ"ל אמר שאנו הולכים בכל העניינים ע"פ דברי הבד"ץ‬

‫יעקב לייב שפירא‬


Click to View FlipBook Version