The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือ-Adobe-Premiere-Pro-CC

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KruDumz Lhaihakot, 2021-11-11 22:07:47

คู่มือ-Adobe-Premiere-Pro-CC

คู่มือ-Adobe-Premiere-Pro-CC

คำนำ

กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบโดยตรงกับวิถีชีวิต
ของผ้คู น ไมว่ ่าจะเปน็ ความกา้ วหนา้ ทางเทคโนโลยสี ารสนเทศทเี่ ช่ือมโยงหลายมติ ิเกิดการกระจายข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ และนวัตกรรม โดยเฉพาะในยุคสังคมดิจิทัลที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้จากปลายนิ้ว
เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา ท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาทางด้านดิจิ ทัล
สถาบันการศึกษาหลายแห่งมีการปรับหลักสูตรและมองหารูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นตอบโจทย์
ความต้องการของผู้เรียนไดร้ วดเร็วรวมถงึ วธิ กี ารสอนที่เนน้ การเรียนรู้ให้เกิดประสทิ ธิภาพ

Adobe Premiere Pro CC 2018 เป็นซอฟแวร์โปรแกรมตัดต่อวิดีโอและตัดต่อเสียงที่แพร่หลายที่สุด
สามารถ ผลิตผลงานได้ในระดับมืออาชีพ จนถึงการน ำไปออกอากาศทางสถานีโ ทรทัศน์
มีการทำงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถจับภาพและเสียงมาวางลงบนไทม์ไลน์ ใส่เอฟเฟคการเปล่ียนรูป
เคลื่อนย้ายได้อิสระโดยไม่จำกัด จำนวนครั้งและไม่มีการสูญเสียของสัญญาณภาพและเสียง
เพยี งผใู้ ชจ้ ำเป็นตอ้ งมีทกั ษะท่ดี ีในการใชโ้ ปรแกรม กับความคิดสร้างสรรค์

สำหรับคู่มือการใช้งาน Adobe Premiere Pro CC 2018 นี้สามารถใช้สร้างสื่อการเรียนการสอน
จึงมีความเหมาะสม และจำเป็นอย่างยยิ่งกับการเรียนการสอนในสมัยปัจจุบัน สื่อการเรียนการสอนที่ดีจะทำ
ให้ผู้เรียนมีความสนุกกบั การเรียน และส่งผลใหเ้ กิดการพฒั นาศกั ยภาพการเรยี นรขู้ องผเู้ รียนได้

สารบญั หนา้
1
เน้อื หา 2
2
ทาความรจู้ ักกบั โปรแกรม Adobe Premiere Pro 4
4
การทางานเบ้ืองต้นกับ Adobe Premiere Pro 7

การสร้างโปรเจคงานใหม่ 8
11
การบนั ทกึ โปรเจค 17
ส่วนประกอบของโปรแกรม 21
การสร้างซีเควนซ์ 22
เร่มิ ตน้ งานตดั ต่อวดี ีโอใน Adobe Premiere Pro 25
การ Import ไฟลเ์ ข้ามาทางานในโปรเจค 26
การทางานบน Timeline 28
การใส่ Effects ให้คลปิ วดี ีโอ 32
การใส่ Effects ให้คลปิ เสียง
การปรบั ตงั้ คา่ Effect Controls
การเพิ่มไฟล์เสียงและปรบั ตัง้ ค่าของเสยี ง
การสร้างคลิปพเิ ศษอ่ืนๆ
การสรา้ งขอ้ ความแสดงบนคลปิ
การบนั ทกึ ไฟลง์ านเพอ่ื นาไปใช้

1

โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 2018

ทำควำมรู้จักกับ Adobe Premiere Pro CC 2018
Adobe Premiere Pro เป็นหนึ่งในชุด โปรแกรม Adobe Creative Cloud นั่นเอง หลายคนอาจจะ
รู้จักกันดี เพราะเป็นโปรแกรมช่ือดังจากค่ายพัฒนาโปรแกรมช้ันนาอย่าง Adobe ท่ีเป็นผู้นาในการสร้าง และ
พฒั นาโปรแกรมดา้ นกราฟฟคิ และสอื่ ต่างๆ
Adobe Premiere Pro เป็นซอฟแวร์โปรแกรมตัดต่อวิดีโอและบันทึกตัดต่อเสียงที่แพร่หลายที่สุด
สามารถผลิตผลงานได้ในระดับมืออาชีพ จนถึงการนาไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ (Broadcasting
System) มีการทางานท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก สามารถจับภาพและเสียงมาวาง (Drag & Drop) ลงบนไทม์
ไลน์ (Time line) เคลื่อนย้ายได้อิสระโดยไม่จากัดจานวนครั้ง และไม่มีการสูญเสียของสัญญาณภาพและเสียง
เพยี งผผู้ ลติ จาเปน็ ต้องมีทักษะท่ดี ีในการใชโ้ ปรแกรมกับความคดิ สร้างสรรค์
นอกจากน้ีแล้ว โปรแกรม Adobe Premiere Pro ถูกออกแบบมาให้นาไปใช้งานได้ท้ังภาพน่ิง และ
ภาพเคล่ือนไหวเพียงนาไฟล์รูปที่ต้องการวางลงในโปรแกรม ใส่เอฟเฟคการเปลี่ยนรูป เท่าน้ีคุณก็สามารถสร้าง
วีดีโอที่เคล่ือนไหวผ่านรปู ถ่ายของคณุ ได้เลย นอกจากการนารูปถา่ ยมาทาเปน็ ภาพเคล่ือนไหว คุณยังสามารถใส่
ข้อความลงไปในขณะที่วีดีโอของคุณกาลังเล่น เรียกได้ว่าเอฟเฟคนี้เป็นส่ิงที่หนังหรือภาพยนตร์หลายๆ เร่ืองก็
นาไปใชก้ นั อยา่ งมากมาย

ลำดับข้ันตอนของงำนตัดต่อ
1. วางแผน คือ การเตรยี มการทางานวา่ มขี ้ันตอนใดบ้าง เปน็ การรา่ งแบบไวใ้ นกระดาษ Storyboard
เพ่ือใหเ้ หน็ รายละเอยี ดที่ชดั เจนของงาน
2. เตรยี มวัตถุดิบคอื การเตรยี มไฟล์ขอ้ มูล เชน่ ไฟลว์ ดิ ีโอ, ไฟล์ภาพ, ไฟลเ์ สยี ง เป็นตน้
3. ตัดตอ่ คอื การนาข้อมูลท่ีเตรียมไว้มาตดั ต่อเข้าดว้ ยกันตามทวี่ างแผนคือ ข้ันตอนการใชโ้ ปรแกรมใน
การตัดตอ่ นน่ั เอง
4. ประมวลผล คอื การประมวลผล (Render) เพ่อื ให้ชิ้นงานเสรจ็ สมบรู ณอ์ ยูใ่ นรปู ไฟลว์ ิดีโอ พร้อมทีจ่ ะ
ใช้งานด้วยโปรแกรมแสดงผลวดิ ีโออืน่ ๆ
5. ส่งออก คือ การนาวดิ โี อท่ีตดั ตอ่ และประมวลผลเสร็จสมบูรณแ์ ล้วไปใชง้ าน เช่น เผยแพรท่ าง
อนิ เทอรเ์ น็ต, หรือออกอากาศไปยังสถานโี ทรทัศน์ เปน็ ต้น

2

กำรทำงำนเบ้ืองต้นกับ Adobe Premiere Pro CC
กำรเขำ้ สโู่ ปรแกรม

1. คลิกทไ่ี อคอนโปรแกรม Adobe Premiere Pro เพอ่ื เปดิ โปรแกรม
2. จะปรากฏหน้าตา่ ง Welcome to Adobe Premier Pro

ซ่ึงมีส่วนประกอบสาคัญดังน้ี
- Recent การเปิดใชง้ านโปรเจคลา่ สดุ ท่ีเคยทาไว้
- New Project การเปิดโปรเจคใหม่เพ่อื เริ่มต้นสร้างชิน้ งาน
- Open Project การเปิดโปรเจคงานอนื่ ๆ แลว้ ระบสุ ถานท่ที ีจ่ ัดเกบ็ ไว้
- Help สาหรบั เปดิ เอกสารช่วยเหลอื
- Exit สาหรับออกจากโปรแกรม

กำรสร้ำงโปรเจคงำนใหม่
1. คลกิ New Project เพ่ือเรม่ิ ตน้ สรา้ งโปรเจคใหม่

1 คลิกเพ่ือเริม่ ต้นสร้างชน้ิ งาน

3

2. จะปรากฏหนา้ ต่าง New Project แสดงข้ึน จากนั้นทาการกาหนดคา่ ต่างๆ

- Name กาหนดชอ่ื โปรเจคงานใหม่ทเี่ ราต้องการสรา้ ง
- Location กาหนดตาแหนง่ สาหรบั จดั เก็บโปรเจค โดยการคลกิ ที่ปมุ่ Browse
- Display Format (Video) กาหนดหนว่ ยวัดเวลาใน Timeline
- Display Format (Audio) กาหนดรูปแบบฟอร์แม็ตของเสียง
- Capture Format กาหนดรูปแบบ ความละเอยี ดภาพ (DV = ทวั่ ไป, HDV = ความละเอียดสูง)

เมอ่ื กาหนดเสร็จแล้วคลกิ OK เพอ่ื ตกลงสรา้ งโปรเจค

4

กำรบนั ทกึ โปรเจค

เพื่อป้องกันการสญู หายจากเหตขุ ัดข้องต่างๆ ระหวา่ งทาการสร้างช้ินงาน จึงควรหมั่นบันทึกการทางาน

(Save) อยูเ่ ปน็ ระยะ โดยคลิกทเ่ี มนู File --> Save หรือกดแป้น Ctrl + S

Save As เปน็ การบนั ทึกโดยสร้างไฟล์ใหมข่ ึ้นมา ไม่ได้บนั ทกึ ทบั ไฟล์เดมิ

Save a Copy เปน็ การบันทกึ โดยสรา้ งไฟลใ์ หม่ แล้วยงั บนั ทึกทบั ไฟล์เดิมดว้ ย

1 คลกิ เมนู File Premiere Pro Auto-Save

3 กาหนดชือ่ ไฟลง์ าน

2 เลอื กรปู แบบการบนั ทึก กดบนั ทกึ 4
1 1

โปรแกรม Premiere Pro CC มีการบันทึกงานอัตโนมัติเป็นระยะๆ เพ่ือสารองงานไว้ ไฟล์เหล่านั้นจะ

อยู่ในโฟลเดอร์ Premiere Pro Auto-Save ซ่งึ จะอยใู่ นโฟลเดอรท์ ีเ่ ราได้ทาการบันทึกโปรเจคไว้

ส่วนประกอบของโปรแกรม 2

1

34
11

7 8
1
5

1

6

5

ภายในโปรแกรมจะแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ เรียกว่าพาเนล (Panel) โดยในแต่ละพาเนลจะมีหน้าท่ี
แตกตา่ งกันออกไป (ในแต่ละพาเนลก็อาจจะมีพาเนลยอ่ ยๆซ้อนอยดู่ ้วย) ดงั นี้

1. Menu Bar ชดุ คาสง่ั สาหรบั ควบคมุ การทางานของโปรแกรม

2. Workspace สาหรับเลือกรปู แบบการจดั วางพาเนลของโปรแกรม
3. Panel Source ทาหนา้ ทีเ่ หมือนจอมอนิเตอรส์ าหรบั แสดงภาพของคลปิ ทเ่ี ราเลอื ก
4. Panel Program ทาหน้าทเี่ ปน็ จอมอนิเตอรห์ ลักในการทางานตัดต่อ ผลลพั ธ์จะถูกแสดงในส่วนน้ี
5. Panel Project เป็นพ้ืนท่ีสาหรับเกบ็ ไฟล์ต่างๆ ทงั้ หมดท่ีเตรียมจะนาไปตัดต่อ
6. Panel Tool เป็นชุดเครือ่ งมอื ทใี่ ช้ในการทางานตดั ต่อ
7. Panel Timeline สว่ นนมี้ ีความสาคญั มากสาหรับการทางานตดั ตอ่ เพราะไฟล์คลปิ ตา่ งๆจะถูกนามา
วางซ้อนหรอื เรยี งต่อกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามทต่ี อ้ งการ โดยภาพผลลพั ธจ์ ะถกู แสดงใน Panel Program
ใน Panel Timeline จะมกี ารแบ่งพน้ื ทีอ่ อกเป็นชนั้ ๆ (Layer) เรยี กว่า แทรก็ (Track)
8. Audio Mixer แสดงระดบั เสียงที่กาลงั ถกู เลน่ อยูใ่ น Panel Program
เครอ่ื งมอื ควบคมุ กำรเล่นคลิป

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. เพ่ิมจุด Mark คลปิ
2. Mark In กาหนดจดุ เริม่ ต้นของการ Mark คลิป
3. Mark Out กาหนดจดุ สิน้ สดุ ของการ Mark คลปิ
4. ไปยังจุดเร่ิมต้นของคลิป
5. แสดงเฟรมคลิปย้อนหลงั ทีละ 1 เฟรม
6. เล่น-หยดุ แสดงการเล่นของคลปิ หรือกดที่ Spacebar
7. แสดงเฟรมคลปิ ถัดไปทีละ 1 เฟรม
8. ไปยังจุดสิ้นสุดของคลิป
9. แทรกคลิปโดยไม่ทบั คลปิ อ่นื
10. แทรกคลิปโดยทับคลิปอื่น
11. นาเข้าเฟรม

6

เครอ่ื งมือใน Panel Tool ประกอบไปด้วย

1. Selection Tool ใชส้ าหรับเลอื กคลปิ เคลือ่ นย้ายตาแหนง่ และเพิ่ม-ลดความยาวคลปิ
2. Track Select Forward คลกิ เลอื กคลิปทกุ ตัวที่อยถู่ ดั ไปทางดา้ นขวาของคลปิ ทเี่ ลือก
Track Select Backward คลิกเลือกคลปิ ทกุ ตัวท่อี ย่ถู ดั ไปทางดา้ นซา้ ยของคลิปที่เลอื ก
3. Ripple Edit Tool สาหรับคลิกแลว้ ลากที่รอยตอ่ ระหว่างคลิป เพอื่ เพมิ่ หรือลดความยาวคลปิ โดยยัง
รักษาความเช่อื มโยงระหวา่ งคลิป แตจ่ ะไมร่ ักษาระยะเวลาโดยรวม
Rolling Edit Tool สาหรับคลิกแล้วลากท่ีรอยต่อระหว่างคลิป เพ่ือเพิ่มหรือลดความยาวคลิป โดยยัง
รักษาระยะเวลาโดยรวมไว้
Rate Edit Tool สาหรับคลิกแล้วลาก เพ่อื เพม่ิ หรอื ลดความเร็วของคลิป
4. Razor เครือ่ งมอื สาหรับตัดคลปิ เพือ่ แบง่ ออกเป็นสว่ นๆ
5. Slip Tool สาหรับคลิกแลว้ ลากเพือ่ ย้ายตาแหน่งคลิป โดยยงั คงรกั ษรการเชอ่ื มตอ่ กบั คลปิ ทีต่ ดิ กัน
Slide Tool สาหรับคลิกแลว้ ลากเพ่ือยา้ ยตาแหนง่ การเลน่ คลิป (ใชก้ ับคลิปท่ีถูกตัดชว่ งหัวทา้ ยออกแลว้ )
6. Pen Tool เครือ่ งมอื สาหรบั ปรับแตง่ คยี เ์ ฟรม ประกอบไปด้วย การวาดอิสระ สีเ่ หลย่ี ม วงกลม
7. Hand Tool สาหรับคลกิ แลว้ ลาก เพอื่ ยา้ ยตาแหนง่ การแสดงพ้นื ทีท่ างาน
Zoom Tool สาหรบั คลกิ แล้วลาก เพือ่ ย่อ-ขยายการแสดงพ้ืนทท่ี างาน
8. Type Tool เคร่อื งมอื สาหรบั ใส่ขอ้ ความแนวนอน
Vertical Type Tool เครอื่ งมอื สาหรบั ใส่ข้อความแนวตั้ง

7

กำรสรำ้ งซเี ควนซ์ (Sequence)

ไฟล์ Sequence เป็นส่ิงสาคัญสาหรับการโปรแกรม Premiere มีหน้าท่ีคล้ายกับพ้ืนท่ีทางานภาพใน
โปรเจค สาหรบั การสร้างไฟล์ Sequence สามารถทาได้ดังข้นั ตอนต่อไปน้ี

คลิกเมนู File 1

คลกิ คาสัง่ New 2 3 คลิก Sequence…

จะมีหน้าต่าง New Sequence ข้ึนมาให้กาหนดรูปแบบการใช้งาน ขนาดและความละเอียดของวีดีโอ
ให้ไปทีเ่ มนู Sequence Presets ให้เลือก Preset เป็น HDV 720p25

เลือกรปู แบบของ รายละเอียดของ
Sequence Sequence ท่เี ลือก

กาหนดช่ือ
Sequence

Sequence ทีส่ รา้ งขึ้นจะถกู แสดงอยู่ใน Panel Project หากตอ้ งการลบ Sequence ให้ทาการคลิกท่ี
ไอคอนปิด ใน panel Time

8

กำร Import คลิปเข้ำมำทำงำนในโปรเจค
ประเภทของไฟลค์ ลิป ประกอบไปดว้ ย
1. คลิปวีดโี อ เปน็ คลิปท่มี กี ารเคลื่อนไหวและเสียงรวมกนั
2. คลปิ เสียง เป็นคลิปที่มีแตเ่ สยี งอยา่ งเดียว
3. ภาพน่งิ หรือเปน็ รปู ภาพนง่ิ ท่เี ราต้องการนามาใชใ้ นการตัดต่อเพอ่ื เพิม่ สีสันให้โปรเจค
การนาคลิปวดี ีโอเขา้ มาใชใ้ นโปรแกรม Adobe Premiere ทาได้โดยการ Import คลิปวีดีโอ , คลปิ เสียง

, ภาพนิ่ง เข้ามาเกบ็ ไว้ใน Panel Project ก่อน มขี ้นั ตอนดงั น้ี
วธิ ีท่ี 1 คลกิ เมนู File จากน้นั คลิก Import ดงั ภาพ

คลิกเมนู File 1

คลิก Import 2 1 คลิกขวาตรงพน้ื ทว่ี ่าง
1

วิธีที่ 2 คลกิ ขวาท่ี Panel Project แล้วเลอื ก Import ดงั ภาพ

21 คลิก import

9
2. เมื่อเลือกคาสั่ง Import จะปรากฏหน้าต่างโฟลเดอร์ให้เลือกไฟล์คลิปที่ต้องการ หรือถ้าต้องการ
ไฟลท์ ้ังหมดให้กด Ctrl A จากนัน้ คลกิ open

3 เลือกไฟล์งาน

คลิก Open 4

3. ไฟล์คลิปท้ังหมดจะปรากฏอยู่ใน Panel Project จากนั้นลากหรือดับเบลิ คลิกไฟล์ท่ีต้องการตัดต่อ
เข้าไปยัง Panel Source เพอื่ ดคู ลปิ นนั้ ๆ โดยด้านบนเปน็ ไฟลภ์ าพและดา้ นล่างเปน็ ไฟลเ์ สียง

หากต้องการลบไฟล์คลิปตัวไหน ให้เลือกคลิปนน้ั
แลว้ กดแป้น Delete เพอื่ ทาการลบ

10

กำรทำงำนกบั Panel Timeline พ้ืนทส่ี ำหรับกำรทำงำนตดั ตอ่

Timeline คอื ส่วนสาคัญท่ีใช้ในการตัดตอ่ และเรียงลาดับงานวีดโี อ โดยการนาคลิปต่างๆ มาเรยี งตอ่ กัน

และตัดต่อสว่ นที่ต้องการ รวมท้ังการใสเ่ สยี งบรรยายและเทคนคิ ภาพตา่ งๆ แทร็กจะมอี ยู่ 2 ประเภท

- Video Track (V) สาหรับทางานเกยี่ วกับสว่ นของภาพและข้อความ

-1Audio Track (A) สาหรับทางานเก่ียวกบั คลปิ เสียง

32

4
5

76 99

8

1. แสดงชื่อ Sequence ท่ี Timeline กาลงั ทางานอยู่ขณะนี้
2. ไมบ้ รรทดั บอกตาแหนง่ เวลา ซงึ่ ตวั เลขน้ีจะแสดงเป็น 4 หน่วยคือ ช่วั โมง : นาที : วนิ าที : เฟรม
3. เส้น Current Time สาหรบั คลกิ แลว้ ลากเพื่อไปดูตาแหนง่ เวลาปจั จบุ นั
4. ตวั เลขแสดงตาแหน่งเวลาท่ีเสน้ Current Time อยู่ นอกจากนีย้ ังสามารถกาหนดเวลาได้เองโดยการ
พิมพ์เวลาทต่ี อ้ งการลงไป
5. ปมุ่ เปิดหรอื ปดิ ออฟชน่ั เสริมในการทางาน ถา้ ข้ึนสฟี า้ คอื กาลงั ใชง้ านอยู่
6. แทร็ก(Tracks) สาหรบั คลิปตา่ งๆ จะถกู นามาวางในนี้
7. ออฟชั่นการทางานแตล่ ะแทรก็ ประกอบด้วย แทรก็ ภาพ (Video Track) แทร็กเสยี ง (Audio Track)

แทร็กภาพ (Video Track) แทร็กเสียง (Audio Track)
ลอ็ คการทางานคลปิ ในแทรก็ นี้ เปดิ -ปดิ การ Sync Lock ปิดเสยี งของแทร็กนี้ เปิด-ปิดการบันทกึ เสียง

แทรก็ ทกี่ าลังถูกทางาน แสดง – ซอ่ นภาพ เปดิ เฉพาะเสียงของแทรก็

8. แถบสาหรับเลื่อนการแสดงในพน้ื ทท่ี างานของแทร็กในแนวนอน (คลกิ แล้วลากเพนอื่้ี ยอ่ -ขยาย)

9.แถบสาหรับเลื่อนการแสดงในพ้ืนทท่ี างานในส่วนของแทร็กในแนวตง้ั

11
เริ่มต้นงำนตัดตอ่ วดี ีโอ

กำรวำงไฟล์คลปิ ลงไปในแทรก็ บน Timeline
ต้องนาไฟล์คลิปมาทาการตัดต่อเรียบเรียงบน Timeline ให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ การนาคลิป
วีดีโอเข้ามาใช้งานเราสามารถทาได้โดยไปท่ีพาเนล Project ให้คลิกเมาส์ที่คลิปค้างไว้ แล้วลากคลิปไปปล่อยยงั
พาเนล Time Line ดังรปู โดยด้านบนเปน็ ไฟลภ์ าพ (Video) ด้านลา่ งเป็นไฟล์เสยี ง (Audio)

ลากไฟลท์ ต่ี ้องการเข้ามายัง Timeline
กำรเพมิ่ ไฟล์ลงไปในแทรก็
เพิ่มคลปิ วดี ีโอ คลปิ เสยี ง หรือไฟล์ภาพนงิ่ ลงบนแทร็กใน Timeline ไดต้ ามตอ้ งการ สามารถเคลอ่ื นย้าย
ตาแหนง่ ของคลปิ ไดโ้ ดยการคลิกเมาส์ค้างแลว้ ลากไปยังตาแหนง่ ใหมท่ ีต่ ้องการ

2
1

ลากไฟล์ที่ต้องการเข้ามายงั Timeline

12

กำรแยกคลิปภำพและคลปิ เสยี งออกจำกกัน

โดยปกติเม่ือเรานาคลิปมาใส่ลงบน Timeline ท้ังภาพและเสียงจะมาพร้อมกัน ซ่ึงในบางคร้ังเรา
ต้องการภาพอย่างเดียวหรือเสียงอย่างเดียว ซึ่งหากจะลบอย่างใดอย่างหน่ึงจาเป็นการลบไปท้ังหมด จึง
จาเปน็ ต้องแยกไฟลภ์ าพกับเสียงออกจากกันเสียกอ่ น

ให้คลกิ เลือกคลปิ ที่ตอ้ งการแยกภาพกับเสยี งออกจากกัน จากนั้นคลกิ ขวาเลอื ก Unlink

2 เลือกคาสงั่ Unlink

1 คลกิ คลปิ ที่ตอ้ งการแยกภาพกบั เสียง

กำรลบคลิปออกจำกแทรก็

- การลบคลิปแบบเหลือพนื้ ทว่ี า่ ง
เลอื กคลิปทีต่ ้องการลบ จากนน้ั คลิกขวาแลว้ เลือกคาส่ัง Clear หรอื กดปมุ่ Delete ท่ีแป้นพมิ พ์ จากน้ัน
คลิปทเี่ ลอื กจะถูกลบออกจาก Panel Timeline โดยไมไ่ ปกระทบคลิปท่ีอนื่ ๆ

1 คลิกขวาท่ไี ฟลท์ ต่ี ้องการจะลบ 2 เลอื กคาสง่ั Clear

หรอื กดปุม่ Delete

2 2 เลือกคาสัง่ Ripple Delete

- การลบคลิปแบบไมเ่ หลอื พ้ืนทว่ี ่าง
เลือกคลิปท่ีต้องการลบ จากน้ันคลิกขวาแล้วเลือกคาสั่ง Ripple
Delete จากน้ันคลิปท่ีเลือกจะถูกลบออกจาก Panel Timeline ทาให้
คลปิ ท่ีอยู่ระหว่างคลิปที่ถกู ลบจะเคลือ่ นท่มี ารวมกันโดยอตั โนมตั ิ

13
ปรับขนำดของคลปิ
ไฟล์คลิปที่มีขนาดไม่พอดีกับจอมอนิเตอร์ เม่ือถูกวางลงไปจะเกิดเป็นช่องว่าง พ้ืนท่ีสีดาโดยรอบ
สามารถปรบั ให้พอดีกันได้ โดยคลกิ ขวาที่คลิปทต่ี ้องการ จากนน้ั เลือก “Scale to Frame Size”

กำรต่อควำมยำวของคลิปภำพน่งิ
คลิปภาพนิ่งท่ีนามาวางบนแทร็ก ค่าเร่ิมต้นจะมีความยาวเพียง 5 วินาที หากต้องการเพิ่มความยาว
สามารถทาไดโ้ ดยการคลิกทที่ ้ายคลิป(หรอื หวั คลปิ ) แลว้ ลากออกไปเพอื่ ขยายไดต้ ามท่ีต้องการ

กำรรวมกลุ่มคลปิ
หากเราไม่ต้องการใหค้ ลิปท่เี รยี งไว้หลุดออกจากกัน สามารถทาการรวมคลปิ เหลา่ น้ันไว้เป็นกลุ่มเดยี วกัน
ได้ โดยการเลือกคลปิ ทั้งหมดท่ตี อ้ งการ จากน้นั คลิกเมนู Clip > Group หรือคลกิ ขวา เลอื ก Group

3 เลอื ก Group

2 คลิกขวา
1 เลอื กคลิปทัง้ หมดที่ตอ้ งการ

14

กำรเพิ่มแทรก็ บน Panel Timeline

เมื่อมจี านวนคลปิ ที่ใชง้ านมากขนึ้ เพือ่ ให้เกิดความสะดวกในการตัดต่อโปรแกรม สามารถเพิ่มแทร็กบน
Panel Timeline ใหเ้ พยี งพอต่อการใชง้ านได้ ดงั นี้

คลกิ ขวาท่ี แทร็ก (Track) แล้วเลือกคาสั่ง Add Track ดงั ภาพ

2 คลกิ Add Track 3 ระบจุ านวนที่ตอ้ งการเพม่ิ
1 คลิกขวาท่ีแทรก็ (Track) 4

จะปรากฏแทรก็ ที่ 4 ขึ้นมาทั้งวีดโี อและเสยี ง

กำรลบ Track ออกจำก Panel Timeline
คลิกขวา Track ทตี่ อ้ งการลบ จากน้นั เลอื ก Delete Track ท่ไี ม่ต้องการดงั ภาพ

1 ค1ลกิ ขวาที่แทร็ก (Track) 2 คลกิ Delete Tracks

15

2 เลอื ก Tracks ท่ีต้องการลบออก

กำรล็อคคลปิ ไมใ่ ห้ทำงำน
เพอื่ ปอ้ งกนั ขอ้ ผดิ พลาดจากการตดั ต่อคลปิ ในแทรก็
ทาการคลิกชอ่ งวา่ งบริเวณหน้าชอื่ แทร็กท่ีต้องการ Lock จะปรากฏรปู โดยคลปิ บริเวณ Timeline
จะปรากฏเสน้ แนวทแยงเกิดขน้ึ ซง่ึ จะทาใหไ้ มส่ ามารถแก้ไขคลิปวีดโี อได้ แต่สามารถลบคลปิ เสียงได้
- หากต้องการยกเลิกการ Lock การคลกิ อกี ครง้ั เส้นแนวทแยงบริเวณคลิปหายไป

เสน้ ทแยงแสดงสถานะ การ Lock

กำรซอ่ นคลปิ ไม่ใหแ้ สดง
- ทาการคลกิ ในแทร็กท่ตี อ้ งการซอ่ นคลปิ
สง่ ผลให้คลิปนั้นๆ ไม่แสดงภาพที่ Program Monitor
- หากต้องการยกเลกิ การซอ่ นคลปิ ทาไดโ้ ดยการ
คลกิ ให้คนื สถานะกลับมา

16

กำรตัดแบง่ คลปิ

เม่ือต้องการตัดแบ่งคลิปออกเป็นส่วนๆ ไม่ว่าจะทาการลบช่วงท่ีไม่ต้องการทิ้ง หรือตัดต่อเพื่อแทรก

เป็นรูปแบบอื่นๆ ให้เลือกเคร่ืองมือ Razor Tool แล้ว เมาส์จะเปล่ียนเป็นรูปใบมีด ทาการเลือกช่วงที่จะตัด

จากนั้นคลิปท่ีตัดจะแยกเป็นสองไฟล์ สามารถเคลื่อนยา้ ยตาแหน่งหรอื ลบท้งิ ไดเ้ ลย
1เลือกเคร1ือ่ งมอื
1 Razor 2 คลกิ ชว่ งที่ตอ้ งการแบง่ คลิปออกจากกัน
Tool

ผลลพั ธ์ที่ได้

ปรบั ควำมเร็วกำรแสดงของคลปิ

เมอ่ื เราต้องการปรับความเร็วของภาพ ใหค้ ลิกขวาท่ภี าพทต่ี อ้ งการ แล้วเลอื ก Speed/Duration หรอื /
ที่ Reverse Speed เพอ่ื ให้ภาพเคลอื่ นไหวในทางกลบั กัน แลว้ กด OK

1 คลิกขวาทคี่ ลิป 2 คลกิ เลอื ก Speed/Duration

3 ระบุคา่ ที่ต้องการลงไป ค่าปกติจะอยู่ที่ 100%

ระยะเวลาของคลปิ จะเปลี่ยนไป

4 คลิก OK

17

กำรใส่ Effects ให้คลปิ วดี ีโอ
โดยไปที่ Panel Effects จะพบคาส่ัง Effects ของโปรแกรมให้เลอื กใชง้ านต่างๆ ดังน้ี

- Presets คอื Effects สาเร็จรปู ที่โปรแกรมทาการกาหนดค่าให้
- Audio Effects คือ Effects ในการปรบั แต่งคา่ คลิปเสยี ง
- Audio Transitions คือ Effects ในการเชื่อมต่อเสียงระหวา่ งคลิป
- Video Effect คือ Effects ในการปรับแต่งคลิปภาพ
- Video Transitions คอื Effects ในการเปลย่ี นฉากภาพ
เม่อื คลกิ เลือกลูกศร effects จะปรากฏประเภท effects ยอ่ ยๆ ใหเ้ ลือกใชง้ าน

กำรใช้ Effects Video Transitions ในกำรเปลีย่ นฉำก
เป็นการเปล่ียนภาพด้วย Video Transition ในการตัดต่อแบบตัดชน เป็นการตัดต่อท่ีนิยมใช้กันมาก
ท่สี ดุ คอื ทน่ี าเอาภาพ 2 ภาพมาวางตอ่ กัน ทาใหบ้ างคร้ังดเู หมือนมีการเปลี่ยนภาพท่ไี ม่นุ่มนวล โปรแกรมจงึ ได้มี
รปู แบบการเปล่ยี นฉากให้เลอื กใช้ให้เหมาะสมกับชิน้ งาน โดยวิธีการดงั นี้

1. ไปที่ Panel Effects จากน้ันคลกิ รูปแบบ Video Transition จะปรากฏรปู แบบต่างๆ ซ่ึง
Transition แตล่ ะรูปแบบยังมีย่อยๆ ให้เลอื กหลากหลาย

1 คลิก Effects

3 เลอื กหมวดหมู่ 2 คลิกเปิด Video Transition

Transition ที่ตอ้ งการ

18

2. เลือกรูปแบบ Transition ท่ีต้องการ จากน้ันแดรกเมาส์ลาก Transition ไปวางระหว่างคลิปวีดีโอ
พอลากถงึ ชว่ งรอยตอ่ คลปิ เมาส์จะเปน็ สญั ลักษณ์สีเ่ หลยี่ มผนื ผา้ ใหว้ างเปน็ อนั เสรจ็ ส้ินข้นั ตอน

4 คลกิ รูปแบบ Transitions 5 ลาก Transitions เขา้ มาวางระหวา่ งคลปิ ท่ีจะทาการเปลย่ี น

ภาพ
ทดสอบการแสดงผลท่ี Program Monitor จากตัวอยา่ งเลอื ก Transitions รูปแบบ Clock Wipe

ฉากที่ 1 เมือ่ ใส่ Transition ฉากท่ี 2

ตัวอย่ำงรูปแบบ Effect Video Transitions
- 3D Motion เป็นเทคนิคการเปล่ียนภาพที่อาศัยลูกเล่นการเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ พร้อมมุมมองแบบ
Perspective เข้ามาชว่ ยในการเปลย่ี นภาพนั้นดูมีมติ ิความลกึ เพมิ่ ขึ้นมา
- Dissoive เทคนิคการเปลี่ยนภาพท่ีอาศัยหลักการซ้อนภาพคลิป Video ท้ัง 2 คลิปเข้าด้วยกัน โดยที่
คลิปแรกจะค่อยๆ จางหายไปและอกี คลิปจะคอ่ ยๆ ซอ้ นเขา้ มาแทนท่ีซึง่ มอี ยู่หลายรูปแบบด้วยกนั
- Iris เทคนิคทม่ี ีลักษณะคล้ายกบั การกระพรบิ ของมา่ นตา หรอื มา่ นชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป
- Page Peel เทคนิคการเปล่ียนภาพท่อี าศัยการพลิกหน้ากระดาษในรปู แบบต่างๆ
- Slide เปน็ การเปลีย่ นภาพโดยอาศัยการเล่ือนรูปภาพของคลิป Video ไปเป็นอีกภาพหน่งึ แทน โดยมี
รปู แบบการเล่ือนเปล่ยี นภาพหลากหลายรูปแบบดว้ ยกัน
- Wipe ผลลัพธก์ ารเปลย่ี นภาพคลา้ ยกับแบบ Slide แตกต่างกันตรงที่การเปล่ยี นภาพ แบบ Wipe น้ัน
จะเลียนแบบการเคลื่อนไหวของวตั ถตุ า่ งๆ เชน่ การหมุนของเขม็ นาฬิกา หรือการเปิด-ปิดประตู เป็นตน้
- Zoom เปน็ การเอาการเคลอ่ื นไหวแบบซมู เข้า-ออกของภาพ มาสับเปล่ยี นภาพตามตอ้ งการ

19

กำรลบ Effect Video Transition
คลกิ Transition ทตี่ อ้ งการลบ จะอยู่ตรงรอยต่อคลิป แลว้ คลกิ ขวาที่ Transition น้นั ๆ เลอื ก Clear

คลิกขวา เลือก Clear

กำรปรบั แตง่ คำ่ Effect Video Transition
คลิก Transition ท่ตี ้องการกาหนดค่า บน Timeline ไปที่ Panel Effect Controls มรี ายละเอยี ด ดังนี้

1 4

3 2

5

หมายเลข 1 คอื Duration ระยะเวลาของ Transition
หมายเลข 2 คือ Alignment จดุ เรมิ่ ต้นการเกดิ Transition ซง่ึ มีรปู แบบ ดงั น้ี

- Center at Cut อย่กู ึง่ กลางระหวา่ งทง้ั 2 คลปิ
- Start at Cut อยู่ด้านหน้าของคลิปถดั ไป
- End at Cut อยดู่ า้ นหลังของคลิปแรก
หมายเลข 3 คือ หนา้ จอแสดงผลการใช้ Transition เม่ือคลิกเลือกท่ี Show Actual Sources
หมายเลข 4 คอื แสดง Timeline การวาง Transition
หมายเลข 5 คอื ตงั้ ค่าการเรม่ิ ตน้ และสน้ิ สุดของรูปแบบ Transition

20

กำรใช้ Video Effect ในกำรปรบั แต่งคลิป

การปรับภาพด้วย Video Effect เป็นการปรับแต่งภาพให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ซ่ึงในโปแกรมมีไว้
มากมาย เช่น การปรับแสง การทาภาพในลักษณะต่างๆ การทา Blue Screen การทา Lighting เป็นต้น การ
นาไปใชโ้ ดยการคลกิ Video Effect ในพาเลต Effect นามาวางในคลปิ วดี ิโอทตี่ ้องการจะปรบั แตง่ ภาพ

- ปรับ Video Effect โดยไปที่หน้าต่างของ Effect Controls เลือก Effect ท่ีต้องการ จากน้ันแดรก
เมาสล์ าก Effect มาวางทบั บนคลิปทต่ี ้องการใชง้ านบน Timeline ดงั ภาพขา้ งลา่ ง

ชดุ คาส่งั ทเ่ี พ่ิมขนึ้ แดรกเมาส์ลาก Effect มาวางทบั บนคลิป
เลือก Effect ทตี่ ้องการ

ตัวอย่ำงรูปแบบ Effect Video Transitions

Adjust เป็น Effects ทีเ่ น้นไปทางการปรับตวั และควบคุมแสงสว่างคลิป Video ใหส้ ว่างขนึ้

Blur & Sharpen เปน็ Effects ทคี่ วบคุมความคมชัดของช้ินงาน ว่าจะให้เบลอฟุง้ กระจายแค่ไหน หรอื
คมชัดเพยี งใดกไ็ ด้ตามใจชอบ โดยมใี หเ้ ลือกใช้หลากหลายรูปแบบดว้ ยกนั

Channel เปน็ Effects ท่รี วบรวมเทคนคิ การซ้อนภาพและการปรับโหมดสขี องใหแ้ ปลกไปจากเดมิ

Color Correction เปน็ Effect สาหรบั ปรบั แต่งแกไ้ ขสี และความสว่างของช้นิ งาน

Distort เป็น Effect สาหรับดัดเปล่ยี นรปู ทรงของชน้ิ งานใหโ้ ค้ง หรืองอผดิ รูปรา่ งผิดเพีย้ นไปจากเดิม

Generate เปน็ Effect สาหรบั รวบรวม Special Effects ต่างๆ เพอื่ เพ่มิ ความยง่ิ ใหญ่ให้กบั ช้ินงาน

Image Control เปน็ Effect สาหรับรวบรวมลกู เล่นเก่ียวกับการเล่นแสงสีของคลปิ Video

Keying เป็น Effect สาหรับเจาะฉาก Blue Screen หรือ Screen สีต่างๆ โดยเฉพาะเพื่อท่ีจะได้นาไป
ซ้อนกับฉากอืน่ ไดต้ ามต้องการ

21

Noise & Grain เปน็ Effect สาหรบั สรา้ งเม็ดสีเล็กๆ แทรกอยู่ในช้ินงานท่เี รยี กกนั วา่ Noise หรือ Grain
มีผลทาให้ช้ินงานของเราดเู ก่าๆ หรือมีคลนื่ รบกวนอยตู่ ลอดเวลา

Perspective เป็น Effect สาหรบั ปรับช้นิ งาน 2 มติ ิ แบนราบดูมีมติ ิความลกึ ขึ้นมา
Stylize เปน็ Effect สาหรบั ปรบั เปลยี่ นภาพชนิ้ งานธรรมดาๆ ใหด้ ูแปลกแหวกทันสมยั ข้นึ
Time เป็น Effect สาหรับควบคุมอัตราความเร็วในการแสดงผลลัพธ์ของชิ้นงาน หรือควบคุมให้ภาพ
Video แสดงเรว็ ขน้ึ -ช้าลงตามทีต่ อ้ งการ
Transform เป็น Effect สาหรบั ควบคมุ ปรับแตง่ รปู ทรงของชนิ้ งานที่เพ่ิมเตมิ จากชดุ คาสัง่ Motion อีก
ทหี นึ่ง เชน่ การ Crop ภาพ Video เฉพาะส่วนท่ีต้องการ หรอื ปรับแตง่ ขอบฟา้ Video ใหฟ้ งุ้ กระจาย เปน็ ต้น
Transition เป็น Effect สาหรับรวบรวมเทคนิคการเปล่ียนภาพแบบพิเศษเหมือนกับชุดคาส่ัง Video
Transition แตกตา่ งกันตรงทมี่ ีการปรับแต่งที่ละเอยี ดมากขน้ึ กวา่ เดมิ
Utility เป็น Effect สาหรบั แกไ้ ขคา่ สี และสีต่างๆ ท่ีถา่ ยมาจากกลอ้ ง Video ให้คณุ ภาพท่ีดี
Video เป็น Effect สาหรบั ใส่ตวั เลข Time code เพ่อื จับเวลาของภาพ Video ท้ังหมดภายในคลปิ โดย
สามารถเลอื กรูปแบบการจับเวลาไดห้ ลายรปู แบบ

กำรปรับคำ่ ของ Video Effect

- ทาการเลอื กใช้งาน Effect บนคลิปใน Timeline

- ไปที่ Panel Effect Controls จะปรากฏชือ่ คาส่ัง
Effect ทเี่ ราเลอื กใช้งานปรากฏอยู่

- คลกิ ปุ่มสามเหล่ียม Effect ที่เลอื กใชง้ าน ซึง่ จะ
ปรากฏค่าต่างๆ ของ Effect

- ทาการปรบั แต่งคา่ ตามต้องการ ดังภาพขา้ งล่าง

กำรใช้ Audio Transition ในกำรเชื่อมตอ่ เสยี งระหวำ่ งคลปิ

การใช้ Audio Transition คือ Effects ในการปรับแต่งค่าคลิปเสียง การใช้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับ
Video Transition คอื นาไปวางระหวา่ งคลปิ เสียงท้งั 2 ไฟล์ และสามารถปรับการเชื่อมตอ่ เสยี งได้

คลิกรปู แบบ Audio Transitions

ลาก Audio Transitions เขา้ มาวางระหวา่ งคลิปเสยี ง

22

กำรจัดกำรคียเ์ ฟรมบน Panel Effect Controls
การสร้างอนิเมชั่นในโปรแกรม Adobe Premiere Pro จะใช้การสร้างอนิเมช่ันแบบ Motion Tween

หรือการสร้างอนิเมชนั่ แบบกาหนดคยี ์เฟรม โดยการทางานจะอยสู่ ่วนของหน้าต่าง Effect Control

กำรปรบั เปล่ยี นขนำดด้วย Scale

คลกิ ปุ่มของ Scale เพอ่ื กาหนดการสรา้ งคยี เ์ ฟรมแรกของการปรับเปลี่ยนขนาดของคลิป (จุดท่ี 1 แสดง

ขนาดของคลิป มีค่า = 100) ดงั ภาพขา้ งล่าง

เลือ่ นตวั เล่อื นเฟรมไปยังตาแหนง่ ที่ 2 กาหนดคา่ Scale ท่มี ขี นาดใหม่ เช่น 50 (สงั เกตขนาดของคลิปที่

Program Monitor ว่ามีขนาดลดลง ดงั ภาพข้างลา่ ง

2 คลกิ เพอ่ื ใชค้ าสั่ง Scale 1 กาหนดตาแหนง่ แรกของการปรบั เปล่ยี น

4 กาหนดตาแหนง่ ถดั มา

3 กาหนดค่าของตาแหนง่ แรก

5 กาหนดค่าขนาดของภาพ

ทดสอบการแสดงผลที่ Program Monitor

กำรเคล่อื นท่ีดว้ ย Position 23

- คลิกเลอื กคลิปที่ตอ้ งการเคลื่อนทีบ่ น Timeline 2

- จากนั้นไปท่ี Panel Effect Controls เล่ือนตัวเล่อื นเฟรม

- คลิกปุ่มสามเหลย่ี มท่ี Motion จะปรากฏรายละเอยี ดคาสัง่ ดังภาพขา้ งลา่ ง

1 คลิก Effect Controls

คลิก Position 4 ปรับคา่ ตาแหนง่

3

เล่ือนตัวเลือ่ นเฟรมไปยงั ตาแหนง่ ที่ต่างกนั จากนัน้ กาหนดคา่ ในคาสงั่ Position เพอ่ื ให้คลปิ เคลือ่ นในแต่
ละตาแหน่งต่างกัน

กำรหมนุ ด้วย Rotation
คลกิ ปุ่มของ Rotation เพื่อกาหนดการสร้างคยี ์เฟรมแรกของการเคลื่อนหมนุ ของคลิป (สงั เกตที่ Effect
Controls จะมจี ุดที่ 1 = 0.0) สามารถปรบั ได้ ดังภาพข้างล่าง

กาหนดตาแหน่งคีย์เฟรม

กาหนดตาแหนง่ การหมนุ ของแตล่ ะเฟรม

ทดสอบการแสดงผลท่ี Program Monitor

24

กำรปรับควำมเข้ม-จำง ของคลิปดว้ ย Opacity

1. คลิกเลอื กคลิปที่ตอ้ งการทางานบน Timeline

2. ที่ Panel Effect Controls คลกิ ปมุ่ สามเหลี่ยมเพ่อื เปิดคาสง่ั Opacity

3. คลิกป่มุ ของ Opacity เพอื่ กาหนดการสร้างคยี เ์ ฟรมแรกของความเขม้ -บางของคลิป

4. เล่ือนตัวเล่อื นเฟรมไปยงั ตาแหน่งถดั ไป กาหนดค่า Opacity ใหต้ ่างกนั ทดสอบการแสดงผล
กาหนดตาแหน่งคยี เ์ ฟรมแตล่ ะจุด

กาหนดความเขม้ -บางของภาพ

กำรเรง่ -หนว่ งควำมเร็วของคลปิ ดว้ ย Time Remapping

1. คลิกเลอื กคลิปท่ตี อ้ งการทางานบน Panel Timeline

2. ที่ Panel Effect Controls คลิกปุม่ สามเหลยี่ มเพื่อเปดิ คาสัง่ Time Remapping คลิกที่ Speed

3. เลือ่ นตวั เลื่อนเฟรมไปยังช่วงเวลาที่ต้องการเร่ง-หน่วงความเร็วของคลิป จากนั้นคลกิ จะปรากฏ
แสดงสถานการณท์ างาน ดงั ภาพข้างล่าง

25

กำรเพ่มิ ไฟล์เสียง
เมื่อต้องการเพ่ิมไฟล์เสียง ใช้เมาส์คลิกไฟล์เสียงที่ต้องการค้างไว้ เมาส์จะเปล่ียนเป็นรูปกาปั้นสีขาว

จากนั้นลากไฟล์เสียงท่ตี ้องการมาวางไวท้ ่ีแทรก็ (Track) Audio บน Timeline

1 คลิก Panel Project

2 คลิกรูปแบบ Audio Transitions 3 ลากไฟล์เสียงทีต่ ้องการมาวางไว้ทีแ่ ทรก็ Audio

กำรปรบั ควำมดังของคลิปเสียง
- คลิกคลิปเสียงท่ตี ้องการปรับความดัง
- ที่ Panel Effect Control จะแสดงคุณสมบัติ เพือ่ ทาการกาหนดคา่ คลปิ เสยี ง
- คลิกป่มุ Level จากนน้ั ทาการปรบั ค่าความดงั เบาที่ Level

1 คลกิ Panel Project

คลิก Volume 2

3 ปรบั คา่ ความดงั เบา

26
กำรสร้ำงคลิปพเิ ศษอื่นๆ

กำรสร้ำงแถบเปรยี บเทียบสี (Bars and Tone)
- คลิกปมุ่ ทีห่ น้าต่าง Project จากนัน้ เลอื ก Bar and Tone
- จะปรากฏเมนู New Bars and Tone เพ่อื กาหนดคณุ สมบัติ จากนน้ั คลิก OK
- หนา้ ตา่ ง Project จะปรากฏคลิปแถบสี Bars and Tone แดรกเมาส์คลปิ ดังกลา่ วไปใชง้ านใน Timeline

2 คลิก Bars and Tone
3 กาหนดคณุ สมบตั ิต่างๆ

1 คลกิ สัญลกั ษณ์ New Item
4 คลิก Ok

ผลลพั ธท์ ไี่ ด้ คลิปแถบสี Bars and Tone

27

คลปิ หน้ำจอสีดำ (Black Video)
- คลิกป่มุ ทหี่ นา้ ตา่ ง Project จากนนั้ เลือก Black Video
- ปรากฏหนา้ ต่าง New Black Video เพื่อกาหนดคณุ สมบตั ิ จากน้นั คลิก OK
- หน้าต่าง Project จะปรากฏคลิป Black Video
- แดรกเมาสค์ ลปิ แถบสีดงั กล่าวไปใช้งานได้ใน Timeline ดงั ข้ันตอนขา้ งล่าง

ผลลัพธท์ ่ีได้
คลิป Black Video

คลปิ หนำ้ จอสี (Color Video)
- คลกิ ปมุ่ ทีห่ น้าตา่ ง Project จากนน้ั เลอื ก Color Matte
- ปรากฏหนา้ ต่าง New Color Matte เพ่อื กาหนดคุณสมบัติ จากนั้นคลกิ OK
- ปรากฏหน้าตา่ ง Color Picker จากนัน้ ทาการคลกิ เลอื กสีที่ต้องการแล้วคลิก OK
- ปรากฏหน้าต่าง Choose Name เพอ่ื ใหก้ าหนดชื่อสี จากนั้นคลิก OK
- แดรกเมาสค์ ลิปแถบสดี งั กลา่ วไปใชง้ านไดใ้ น Timeline ดังขัน้ ตอนข้างล่าง

กาหนดชื่อสี

เลอื กสที ี่ต้องการ
ผลลพั ธ์ทไ่ี ด้
คลปิ หน้าจอสี (Color Video)

28

คลิปตวั นบั ถอยหลัง (Counting Leader)
- คลกิ ปุ่ม ทห่ี น้าตา่ ง Project จากน้ันเลือก Universal Counting Leader
- ปรากฏหน้าตา่ ง New Universal Counting Leader เพื่อกาหนดคุณสมบัติ จากน้ันคลิก OK
- ปรากฏหนา้ ตา่ ง Counting Leader ที่ Panel Project กาหนดคุณสมบตั ิ จากนน้ั คลกิ OK
- แดรกเมาส์คลิปแถบสดี งั กลา่ วไปใช้งานได้ใน Timeline ดงั ขัน้ ตอนข้างลา่ ง

ผลลัพธ์ที่ได้
คลิปตัวนบั ถอยหลัง (Counting Leader)

กำรสรำ้ งข้อควำมแสดงบนคลปิ (Title)
โปรแกรม Premiere Pro รองรับการสร้างข้อความรูปแบบต่างๆ โดยมีรูปแบบข้อความให้เลือกใช้

หลากหลาย และสามารถเพิ่มเตมิ เทคนคิ ต่างๆให้ชิน้ งานน่าสนใจไดอ้ กี ด้วย มีวธิ กี ารดงั ต่อไปน้ี
- คลิก ท่ี Panel Project จากนั้นคลิกเลือก Title จะปรากฏหนา้ ต่างใหม่ ทาการต้ังช่ือข้อความ

บนชอ่ งว่าง Name แลว้ คลกิ OK

2 คลิกเลือก Title

1 คลิกสัญลกั ษณ์ New Item 3 ตงั้ ชือ่ ข้อความท่ีจะเพ่มิ

- จากน้นั จะปรากฏหนา้ ตา่ งสาหรบั เพ่มิ ข้อความ 29

21 5
6
7

34

เคร่อื งมอื ในหน้าตา่ ง Title ที่สาคัญ ดงั น้ี
1. Title Type แถบสาหรับกาหนดรายละเอียดให้กับตวั อักษร
2. Tool เป็นส่วนของเครือ่ งมอื ในการสรา้ งตวั อกั ษรและกราฟิกรปู ทรงตา่ งๆ

: ใชส้ ร้างขอ้ ความ : ใชส้ ร้างข้อความในแนวตง้ั
: ใช้สร้างขอ้ ความในแนวนอนหลายบรรทดั : ใชส้ รา้ งขอ้ ความในแนวตัง้ หลายบรรทดั

: ใช้สร้างขอ้ ความตามเสน้ Path ในแนวนอน : ใชส้ ร้างข้อความตามเสน้ Path ในแนวตง้ั
3. จดั ระเบยี บตัวอักษรและกราฟกิ เชน่ ชิดซา้ ย ชิดขวา ชิดขอบล่าง ชิดขอบบน และก่ึงกลางหนา้ จอ
4. Font Style Option เปน็ ส่วนท่ีโปรแกรมได้ออกแบบตวั หนงั สือ สามารถนามาใช้ได้

5. Title Properties สาหรบั กาหนดรายละเอียดเพ่ิมเติม การกาหนดลักษณะต่างๆ ของตวั อักษรและ
กราฟิก เชน่ ฟอนต์ ขนาดของตัวอักษร สีฟอนต์ สรี ูปทรง เสน้ ขอบ เงา

6. Transform Area สาหรับการยา้ ย, หมุน, ปรับความเข้มความจาง และการย่อตัวอกั ษรหรือกราฟกิ

7. Title Area พ้ืนทีท่ างาน เปน็ ส่วนแสดงตัวหนังสอื

30
- พิมพ์ข้อความ ให้คลิกเคร่ืองมือ Type Tool ที่มุมซ้าย จากนั้นนาเมาส์วางไว้บริเวณท่ีต้องการพมิ พ์
โดยสามารถปรับขนาด ลกั ษณะตวั อกั ษรหรือรปู แบบตา่ งๆ ได้ที่ Title Type ด้านบน หรอื ท่ี Properties ขวา

- เมื่อได้ขอ้ ความทต่ี อ้ งการแล้วใหค้ ลกิ ปิด
- จากน้ันแทบ Title จะปรากฏท่ี Project ลาก Title วางบริเวณที่ต้องการบนแทร็กใน Timeline
Title จะปรากฏบน Video ตาแหนง่ เดยี วกันกับทส่ี ร้าง

ลาก Title วางบรเิ วณท่ีต้องการบนแทรก็ ใน Timeline
- เมอ่ื ต้องการแก้ไขข้อความ สามารถดบั เบลิ คลิกที่ Title เพื่อทาการแกไ้ ขขอ้ ความได้ตามต้องการ
- เมือ่ ต้องการแทรก Effects ใหไ้ ปในสว่ นของ panel Project เลือก video Effect

31

กำรสรำ้ งขอ้ ควำมเลอื่ นขนึ้

- คลิกเครื่องมือ Type Tool เพ่ือสร้างข้อความ จากน้ันแดรกเมาส์สร้างกรอบข้อความบนพื้นท่ี
ทางาน แล้วทาการพิมพ์ขอ้ ความ

- คลกิ เคร่ืองมอื Selection Tool เพอ่ื เลื่อนข้อความไปในตาแหนง่ แรกทีต่ ้องการใหแ้ สดงข้อความ

- คลิก เพ่ือกาหนดให้แสดงข้อความแบบเล่ือนข้ึน จะปรากฏหน้าต่างเมนู Roll/Crawl Option
แลว้ เลอื ก Roll แลว้ คลิก OK

คลกิ เคร่ืองมอื Roll/Crawl Option

เล่ือนขอ้ ความ

รปู แบบกำรเคลือ่ นท่ขี องตัวอักษร
แบบ Still (นิง่ )
แบบ Roll (เล่อื นจากล่างขึ้นบน)
แบบ Crawl Left (เล่อื นจากซ้ายไปขวา)
แบบ Crawl Right (เลื่อนจากขวาไปซ้าย)

- คลกิ ปิดที่หนา้ ตา่ ง Title โปรแกรมจะทาการบันทึก Title ทสี่ ร้างโดยอัตโนมตั ิ
- ที่ Panel Project จะปรากฏไฟล์ title ทส่ี รา้ งขึน้ ลากไปวางบริเวณที่ตอ้ งการบนแทรก็ ใน Timeline

32

กำรเรนเดอรแ์ ละสง่ ออกไฟลง์ ำน

กำรบันทึก Export ไฟล์

เมอื่ เราตัดต่องานเป็นที่เรยี บรอ้ ยแล้ว เราต้อง Export งานในรูปแบบต่าง ๆ เชน่ ไฟล์ H.264 หรอื การ
Export ไฟล์ผา่ นโปรแกรมอืน่ ๆ โดยสามารถ Export เปน็ ไฟล์วดี ิโอ (Movie) ภาพนิ่ง (Frame) เสยี ง (Audio)
สร้างแผน่ CD-ROM โดยโปรแกรม Adobe Media Encoder ซ่งึ มขี น้ั ตอนดงั นี้

- ไปท่แี ถบเคร่ืองมอื File เลอื ก Export จากนั้นคลิก Media

คลิก File 1

คลิก Export 2 3 เลือก media

- จากนั้น จะปรากฏหนา้ ตา่ งเมนู Export Setting เพ่ือกาหนดคุณสมบตั ิ

33

มรี ายละเอยี ดในการตั้งค่า Export ดงั น้ี
- เลอื กรูปแบบไฟล์วีดีโอทต่ี อ้ งการใช้ งานที่ชอ่ ง Format
- ที่ Output Name เมอ่ื คลิก ตัวอักษรสสี ม้ จะปรากฏหนา้ ต่าง Save As ทาการ Save ไฟลง์ านไปยัง

Folder ท่ีตอ้ งการจะบนั ทกึ และตัง้ ชอ่ื ไฟลง์ านท่ี File name ใหเ้ รียบรอ้ ย จากนน้ั คลกิ Save
- เลือก Export Video มภี าพวดี โี อในไฟลท์ ี่ Export และ Export Audio มเี สยี งในไฟลท์ ี่ Export
- คลกิ Export เพือ่ ประมวลผลชน้ิ งาน ดังภาพข้างล่าง


Click to View FlipBook Version