The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aom48499, 2021-05-04 04:53:26

รวมสรุป

รวมสรุป

คำนำ

เอกสารฉบับน้จี ดั ทำขึน้ เพื่อสรุปผลการปฏิบตั ิงาน ประจำปีงบประมาณ 256๒ (๑ ตุลาคม ๒563 –
31 มนี าคม ๒564) นางสาวสุภาวดี บุญเศษ ตำแหน่ง ครูศูนยก์ ารเรยี นชมุ ชน ซ่งึ ไดด้ ำเนินการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธกิ ารยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณ 256๒ ซึ่งมุ่งตอบสนองนโยบาย
ด้านการศึกษา และเรยี นรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศลิ ปะ และวฒั นธรรม

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ และมีการประเมินผลด้วยตนเองทำให้มีการ
รวบรวมผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลงานท่ีได้ทำและปฏิบัติแล้ว นำผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏบิ ตั งิ านของบุคลากร

ผจู้ ัดทำขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะกรรมการ ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตำบล และเพื่อน ครู ศรช.
ตลอดทัง้ ผู้มีพระคุณทุกท่านทไี่ ด้ให้กำลงั ใจในการจดั ทำเอกสาร หวังว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ไม่มาก
ก็นอ้ ย หากมีข้อเสนอแนะประการใด ขอได้แนะนำให้ทราบ เพ่ือหาแนวทางปรบั ปรงุ แก้ไขต่อไป

สุภาวดี บญุ เศษ
ผูจ้ ดั ทำ

สารบัญ หนา้

เร่อื ง 1
2
แบบประเมนิ ผลการปฎิบตั ิงานครู ศรช. 5
ขอ้ มลู บคุ ลากรของสถานศึกษา (ศรช.บา้ นซาด ตำบลเมอื งบัว) 6
ขอ้ มลู พืน้ ฐานของผู้รบั การประเมิน 11
รายละเอยี ดการปฏิบัติงาน 21
แบบประเมนิ ผลสมั ฤทธ์ขิ องงาน 25
การศกึ ษาขน้ั พ้ืนฐาน 26
ผลการดำเนนิ งานตามแผนงานพฒั นาคณุ ภาพผู้เรียน ภาคเรียนท่ี 2/2563 27
แผนงานกิจกรรมการศกึ ษาตอ่ เน่ือง 28
กิจกรรมตามนโยบาย สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรนิ ทร์
กิจกรรมภาคเี ครือขา่ ย 29
งานอน่ื ๆ ทไ่ี ด้รับมอบหมาย (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓1 มีนารม ๒๕๖4 )

ภาคผนวก
- รายงานสรปุ การลงทะเบียนเรยี น ระดับ ม.ตน้ และ ม.ปลาย
- สรุปแบบประเมนิ คุณธรรมรายตวั บง่ ชี้ ระดับ ประถมศกึ ษา ม.ตน้ และ ม.ปลาย

ภาคผนวก

เอกสารสรปุ ผลการปฏิบตั ิงาน นางสาวสุภาวดี บญุ เศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสท่ี 1 – 2

แบบประเมนิ ผลการปฏิบัตงิ านครู ศรช.
สงั กดั สำนกั งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยจังหวัดสรุ นิ ทร์

ระหวา่ งวันที่ 1 ตลุ าคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

………………………………………….

๑1.. ข้อมลู บคุ ลากรของสถานศึกษา (กศน.ตำบลเมอื งบัว)

นางนิสากร แฉลม้ ไธสง
ครู ผูช้ ่วย

นางจำนงค์ ฤทธิรณ นางธนษิ ฐา เพชรน้อย นางสาวสุภาวดี บุญเศษ
ครอู าสาสมคั รฯ ครกู ศน.ตำบลเมอื งบวั ครู ศรช.บา้ นซาด

เอกสารสรุปผลการปฏิบตั ิงาน นางสาวสภุ าวดี บญุ เศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสท่ี 1 – 2

2.ขอ้ มลู พ้ืนฐานของผู้รบั การประเมนิ

นางสาวสุภาวดี บญุ เศษ
ครปู ระจำศนู ยก์ ารเรยี นชุมชนบา้ นซาด

ตำบลเมืองบัว

ชื่อ นางสาวสุภาวดี บุญเศษ เลขประจำตัวประชาชน 13202 000 ๖๗ ๖๘๗

เพศ หญิง วนั เดือน ปีเกดิ ๒๖ มกราคม 2529 อายุ 35 ปี

เช้ือชาติ ไทย สญั ชาติ ไทย ศาสนา พทุ ธ

ทอ่ี ยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี ๑๒๕ หมู่ ๖ ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบรุ ี จงั หวดั สรุ นิ ทร์

คุณวุฒิ นติ ิศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเอก นติ ิศาสตร์

จากมหาวิทยาลยั รามคำแหง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๘-๓๒๔๘๔๙๙ E- mail : [email protected]

Facebook : ออ้ มฮักอินทรยี ์ ID Line : aom_sb

สถานทท่ี ำงาน : ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชมุ พลบรุ ี

ทีต่ ้งั 329 หมู่ 1 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จงั หวดั สุรินทร์

สงั กัด สำนักงานสง่ เสริมการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั จงั หวัดสุรินทร์

ปฏบิ ัตหิ นา้ ทีป่ ระจำ ศรช.บ้านซาด ตำบลเมืองบวั อำเภอชมุ พลบรุ ี จงั หวดั สุรินทร์

เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงาน นางสาวสุภาวดี บญุ เศษ ปงี บประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสที่ 1 – 2

ระยะเวลาในการปฏิบัตหิ น้าที่ ครู ศรช. ต้ังแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาที่ปฏิบัติ
หนา้ ท่ี กศน.อำเภอชุมพลบรุ ี ถงึ ปัจจุบัน 4 ปี 5 เดือน

3.ประสบการณ์ทำงาน

ท่ี หนว่ ยงาน ตำแหน่ง ปี อตั ราเงินเดือน

1 บริษทั BTS จำกัดมหาชน เจ้าหนา้ ทีก่ ีฬา 2554-2555 12,000
18,000
2 บรษิ ัท CP-ALL จำกัดมหาชน ผู้ชว่ ยผู้จดั การ 2556-2558 15,000

3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ ครศู ุนย์การเรียนชมุ ชน 2559-ปจั จบุ ัน

การศึกษาตามอธั ยาศัย

อำเภอชุมพลบรุ ี จังหวดั สรุ ินทร์

4.ประวตั กิ ารศกึ ษา

ท่ี ระดบั การศึกษา ปี พ.ศ. วุฒทิ ่ีไดร้ ับ สถาบัน เอกสาร
ทีจ่ บ ท่ีเกย่ี วขอ้ ง
นบ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี
๑ ปริญญาตรี ๒๕52 นติ ิศาสตรบัณฑติ
โรงเรียนชมุ พลวทิ ยาสรรค์ วฒุ ิบตั ร
๒ มัธยมศึกษาปีที่6 2548 ม.๖ โรงเรียนบา้ นดนู่ าหนองไผ่ วฒุ ิบตั ร
๓ มัธยมศึกษาปที ี่๓ ๒๕45 ม.3 โรงเรียนบ้านกระสงั วฒุ ิบตั ร
๔ ประถมศกึ ษาปีท่ี๖ ๒๕42 ป.๖

5.ประสบการณ์ดา้ นการสอน

✓ ตำ่ กวา่ ๕ ปี ๑ – ๑๕ ปี
๖ - ๑๐ปี 1๖ ปีขน้ึ ไป

เอกสารสรปุ ผลการปฏิบตั งิ าน นางสาวสภุ าวดี บุญเศษ ปงี บประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสท่ี 1 – 2

6.งานทไ่ี ด้รับมอบหมาย

ท่ี งานพิเศษ อา้ งอิง
1 - งานการศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน คำสงั่
คำส่งั /สรปุ ผลการดำเนนิ งาน
- งานบรบิ ท 5 ส.
- งานชุมชน
- ผู้ช่วยพัสดุ
2 -งานจัดทำโครงการส่งเสริม สขุ ภาพกาย สุขภาพจิตยุคโควดิ
(covid-1๙) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

7.สภาพปจั จุบัน

ที่ตั้ง ศรช.บ้านซาด ต้ังอย่ทู ีศ่ าลาประชาคม บา้ นซาด หมทู่ ี่ 3 ตำบลเมืองบัว อำเภอชมุ พลบุรี
จังหวดั สรุ ินทร์


ศร
ช.
บา้

ซา
ด ตัง้ อยู่ทศ่ี าลาประชา
คม

เอกสารสรปุ ผลการปฏบิ ัตงิ าน นางสาวสภุ าวดี บญุ เศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสที่ 1 – 2

บ8.า้ กานรฝซึกอาบรดมสัมหมนมา ู่ที่ 3

ท่ี เรือ่ ง หนว่ ยงาน ระยะเวลา สถานที่ เอกสารอา้ งอิง

โครงการประชมุ เชงิ ปฏิบัติการ การ กศน.อำเภอชมุ พลบรุ ี วันท่ี 30 ณ ห้องประชมุ กศน. โครงการ/

1 จดั ทำรายงานการประเมนิ ตนเองของ พฤศจกิ ายน อำเภอชมุ พลบรุ ี จังหวดั ภาพกิจกรรม

สถานศกึ ษา (SAR) ตามมาตรฐาน 2563 สรุ นิ ทร์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศยั ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาบคุ ลากรดา้ นศาสตรข์ อง กศน.อำเภอชมุ พลบรุ ี ๑๖ - ๑๗ ศูนย์ฝกึ และพฒั นาอาชพี โครงการ/

พระราชา เพ่อื พฒั นาคณุ ภาพชีวติ ตาม ก.พ. ราษฎรไทยบรเิ วณ ภาพกิจกรรม

2 หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง ๒๕๖๔ ชายแดนจังหวดั สระแกว้

9.รายละเอียดการปฏบิ ัตงิ าน

หนา้ ทค่ี วามรับผดิ ชอบ
1. จัดทำหลกั ฐานข้อมลู นักศึกษาการศกึ ษาขัน้ พื้นฐานในพนื้ ท่ที ่ีรบั ผดิ ชอบ

1) สำรวจข้อมลู นกั ศกึ ษา
2) บันทึกและปรับปรงุ ขอ้ มูลนักศกึ ษาให้ทนั สมัย
3) จัดทำแฟ้มประวัตนิ ักศึกษา
2. จดั ทำปฏทิ นิ การปฏบิ ัตงิ าน
3. รับผดิ ชอบการจัดการศึกษาขน้ั พ้ืนฐานสำหรับนักศกึ ษาในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบของสถานศกึ ษา โดยให้
รับผดิ ชอบนกั ศึกษา ตั้งแต่ 1 กลมุ่ ขึ้นไป กล่มุ ละไมน่ ้อยกว่า 40 คน

งานการจดั การศกึ ษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียนท่ี 2/2563
การจดั การศกึ ษาเทยี บเท่าการศกึ ษาข้นั พ้ืนฐานประกอบด้วย มัธยมศกึ ษาตอนตน้ และมัธยมศกึ ษา
ตอนปลาย โดยจัดในรปู แบบของการเรยี นรู้แบบวิธพี บกล่มุ รวมท้งั การเรยี นรู้ดว้ ยตนเองในภาคเรียนที่ 2/๒๕63
( ๑ ตลุ าคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ดำเนนิ การได้ 100 คน ดังน้ี
งานการจัดการศึกษาขน้ั พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียนท่ี 2/2563

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม 24 (2) , 24(3) จำนวน 52 คน
ระดับมัธยมศกึ ษาตอนปลาย กลุม่ 24 , 24 (2) จำนวน 48 คน

รวมทั้งสน้ิ จำนวน 100 คน

เอกสารสรปุ ผลการปฏิบัติงาน นางสาวสภุ าวดี บุญเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสท่ี 1 – 2

ด้านผลสมั ฤทธขิ์ องงาน (ร้อยละ 100 ) มีองค์ประกอบการพจิ ารณา 4 ด้าน ดังน้ี
1. ปรมิ าณงาน
2. คณุ ภาพผลงาน
3. ความรวดเร็วหรือความตรงตอ่ เวลา
4. การใชท้ รพั ยากรอยา่ งค้มุ ค่า

คะแนนผลการประเมินผลการปฏบิ ตั ิงาน แต่ละรอบการประเมิน มี 5 ระดบั ดังนี้

ระดบั ชว่ งคะแนนประเมนิ
ดเี ดน่ 95 – 100
ดีมาก 85 – 94
75 – 84
ดี 65 – 74
พอใช้ ตำ่ กวา่ 65
ตอ้ งปรบั ปรงุ

แบบประเมินผลสมั ฤทธ์ิของงาน

รอบการประเมิน  ครัง้ ท่ี ๑ (๑ ตุลาคม 25๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4)

ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน 2564 - ๓0 กนั ยายน 2564)
คำชี้แจง การประเมินนี้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนางาน ประกอบการพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง โดยกำหนด
ตวั ชวี้ ัด/ผลงานจรงิ แตล่ ะรอบการประเมินฯ ภายใตอ้ งค์ประกอบ ของปรมิ าณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว
ตรงต่อเวลา และการใชท้ รัพยากรคมุ้ คา่

ชอ่ื ผ้รู บั การประเมิน นางสาวสุภาวดี บญุ เศษ
ตำแหนง่ ครูประจำศูนย์การเรยี นชุมชนบา้ นซาด ตำบลเมืองบัว สังกดั กศน.อำเภอชุมพลบุรี
ชื่อผู้บังคับบญั ชา หรอื ผูท้ ไี่ ดร้ ับมอบหมาย นางสำลี ธราวุธ

เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงาน นางสาวสภุ าวดี บญุ เศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสที่ 1 – 2

ตวั ชว้ี ัดที่ 1

ร้อยละความสำเรจ็ ของการดำเนินงานของศนู ย์การศกึ ษาตลอดชวี ิตชุมชน การศึกษาข้นั พื้นฐาน
ตามหลกั สูตรการศึกษานอกระบบระดบั การศึกษาขัน้ พน้ื ฐาน พทุ ธศกั ราช 2551 (รอ้ ยละ 50)

คะแนนตามระดบั คา่ เปา้ หมาย คะแนน นำ้ หนัก รวม

ขอ้ มลู ตวั ชวี ัด/ผลงาน 1234 5 ประเมนิ ร้อยละ คะแนน
จริง (ก) (ข) (ค)=(กxข)
ตำกวา่ ต่ำกวา่ ตาม สูงกว่า สูงกวา่
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เปา้ หมาย เปา้ หมาย

มาก มาก

ตวั ชวี ัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนนิ งานของศูนยก์ ารศกึ ษาตลอดชวี ิตชมุ ชน การศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน

ตามหลกั สูตรการศึกษานอกระบบระดบั การศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐาน พทุ ธศกั ราช 2551 (ร้อยละ 50)

การศึกษาพ้ืนฐานตาม ตำ่ กวา่ 11 12 13 14 4 50 200
11 รายการ รายการ รายการ
หลกั สูตรการศึกษานอก รายการ
ระบบระดบั การศกึ ษาข้นั รายการ ขน้ึ ไป
พ้ืนฐาน พทุ ธศกั ราช

2551 

ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโคกกลาง ตำบลชุมพลบุรี ได้ดำเนนิ งานจนเกิดความสำเร็จตามตัวชี้วดั ท่ี 1 รอ้ ยละความสำเร็จ

ของการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ร้อยละ 50) มีการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ของหน่วยงาน/สถานศึกษา มกี ารบันทึกผลการดำเนินงาน และงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ/กจิ กรรม ตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการผ่านระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ (DMIS) สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ทุก
กิจกรรมสูงกว่าเปา้ หมายมาก 14 รายการ ประกอบด้วย

1. มีจำนวนนกั ศึกษาท่รี ับผิดชอบ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสำนักงาน กศน.กำหนดไว้ (นักศึกษาตงั้ แต่ 1 กลมุ่ ข้ึนไป
กลุ่มละไมน่ ้อยกว่า 40 คน)

2. มีการวเิ คราะหศ์ กั ยภาพของกลุ่มเป้าหมาย และสำรวจความต้องการของนักศกึ ษา เพือ่ จดั ทำแผนการเรียนรู้
รายบุคคลใหก้ บั นกั ศึกษา

3. มีการจดั ทำแผนการจดั การเรยี นรูร้ ายสัปดาห์ บันทึกการเรยี นรู้ และจัดทำข้อมลู การลงทะเบียนของนักศกึ ษา

และแจง้ ให้นกั ศึกษารบั ทราบโดยทว่ั กนั
4. มีการจัดทำปฏิทินการพบกลมุ่ ทงั้ ภาคเรียน และแจง้ ให้นักศึกษารบั ทราบโดยทัว่ กนั

5. นักศึกษาไม่นอ้ ยกว่ารอ้ ยละ 70 ของนักศกึ ษาทั้งหมดทร่ี บั ผิดชอบในภาคเรยี นนน้ั เข้าร่วมกจิ กรรมพัฒนา

เอกสารสรปุ ผลการปฏิบัติงาน นางสาวสภุ าวดี บญุ เศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสที่ 1 – 2

ผ้เู รยี น 20 ช่วั โมงขน้ึ ไป
6. นักศกึ ษาไมน่ ้อยกวา่ รอ้ ยละ 80 ของนกั ศึกษาทั้งหมดทรี่ ับผิดชอบในภาคเรยี นนน้ั เข้าสอบปลายภาคตงั้ แต่

1 วชิ าข้นึ ไป (เข้าสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง ถือวา่ เข้าสอบปลายภาคใหน้ บั เป็น 1 )

7. นกั ศกึ ษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของนกั ศกึ ษาทงั้ หมดทร่ี ับผิดชอบในภาคเรียนนัน้ มีผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลยี่ ไม่น้อยกว่า 2.00

8. นักศึกษาร้อยละ 75 ของนกั ศึกษาท้ังหมดทร่ี บั ผดิ ชอบในภาคเรยี นน้นั เขา้ ทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาติ
(N-net) และ E-Exam (สามารถนบั รวมกันได)้

9. นกั ศึกษาร้อยละ 80 ของนักศึกษาทั้งหมดที่รบั ผิดชอบในภาคเรยี นนั้น มี Usename และ Password และ

มีการเข้าใช้ส่ือการเรียนรู้ จากรายการโทรทศั นเ์ พือ่ การศกึ ษาผา่ นเวป็ ไซต์ www.etvthai.tv
10. บันทึกผลการติดตาม การขาดเรยี นของนักศึกษาทไี่ มม่ าพบกลุ่ม

11. มีบัญชีลงเวลาของนักศึกษาและบัญชลี งเวลาของผู้สอน
12. มีรายงานการประเมนิ คณุ ธรรมจรยิ ธรรมของนกั ศกึ ษา
13. มบี นั ทึกการตรวจรายงานกิจกรรม กพช.ของนกั ศึกษา

14. จดั นกั ศกึ ษาเข้ารว่ มกิจกรรมกบั หน่วยงานอน่ื ทป่ี ระสานขอความรว่ มมอื อย่างนอ้ ย 2 กิจกรรมต่อภาคเรยี น
15. นักศกึ ษารอ้ ยละ 80 ของนักศกึ ษาท้ังหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนน้นั มสี ขุ ภาพกายและสขุ ภาพจิตทดี่ ี

16. นกั ศึกษารอ้ ยละ 80 ของนักศกึ ษาทง้ั หมดท่ีรับผิดชอบในภาคเรียนน้นั มีคุณธรรม จริยธรรม ตามทร่ี ะบไุ ว้
ในหลักสูตรการศกึ ษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพืน้ ฐาน พุทธศกั ราช 2551

17. นกั ศึกษารอ้ ยละ 80 ของนกั ศึกษาทั้งหมดทีร่ ับผิดชอบในภาคเรียนนัน้ มคี วามใฝ่รู้ เรียนร้อู ย่างต่อเนอ่ื งและ

คดิ เปน็

ตารางเกณฑ์การให้คะแนน ตัวชีว้ ดั ที่ 1

ลำดบั ที่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเปา้ หมายตามแผน ผลการดำเนินงาน คา่ คะแนน
(เชิงปรมิ าณ) 5
5
การจดั การศกึ ษาพื้นฐานตามหลักสูตร มกี ารจัดทำเอกสาร

1 การศกึ ษานอกระบบระดบั การศึกษา 14 รายการข้นึ ไป ถกู ต้อง ครบถว้ นสมบรู ณ์

ข้นั พื้นฐาน พทุ ธศกั ราช 2551 14 รายการ

รวม

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน

ระดบั คะแนน เกณฑ์การใหค้ ะแนน

1 ต่ำกวา่ 11 รายการ

2 11 รายการ

3 12 รายการ

4 13 รายการ

5 14 รายการขน้ึ ไป

เอกสารสรุปผลการปฏิบตั ิงาน นางสาวสุภาวดี บญุ เศษ ปงี บประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสท่ี 1 – 2

ตัวชี้วัดที่ 2

รอ้ ยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานจ้าง (ร้อยละ 50)

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย คะแนน น้ำหนกั รวม

ข้อมลู ตวั ชีวัด/ผลงาน 12 3 4 5 ประเมนิ ร้อยละ คะแนน
จรงิ สงู กว่า สงู กว่า (ก) (ข) (ค)=(กxข)
ตำกว่า ต่ำกวา่ ตาม
เปา้ หมาย เป้าหมาย
เป้าหมาย เปา้ หมาย เป้าหมาย

มาก มาก

ตวั ชีวัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานจา้ ง (ร้อยละ 50)

2.1 จัดทำหลกั ฐาน ดำเนินการ ดำเนนิ การ ดำเนนิ การ ดำเนนิ การ ดำเนนิ การ 5 50 250
ขอ้ มลู นกั ศกึ ษา ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
การศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐานใน พิจารณา พิจารณา พจิ ารณา พิจารณา พิจารณา
ในขอ้ 1 ในขอ้ 1-2 ในข้อ 1-3 ในข้อ 1-4 ในข้อ 1-6
พื้นทีร่ ับผิดชอบ
2.2 จดั ทำปฏิทินการ

ปฏบิ ตั ิงาน 
2.3 รับผดิ ชอบการจดั

การศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน

สำหรับนักศึกษาในพื้นที่

เขตรบั ผิดชอบ ของ

สถานศกึ ษาโดยให้

รบั ผดิ ชอบนักศึกษา

ต้ังแต่ 1 กลุม่ ข้นึ ไป กลุม่

ละไมน่ อ้ ยกว่า 40 คน

ศนู ย์การเรียนชมุ ชนบ้านกระเบอ้ื ง ตำบลกระเบอื้ ง ได้ดำเนนิ งานจดั ทำฐานขอ้ มลู นักศกึ ษาการศึกษาขั้นพน้ื ฐานในพื้นท่ี
รบั ผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบตั ิงาน และรบั ผิดชอบการจดั การศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐานสำหรับนักศึกษาในพนื้ ทีเ่ ขตรบั ผิดชอบ ให้
ครบถว้ น ถกู ต้อง สอดคลอ้ งกบั แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน สามารถรายงานผลการดำเนนิ งานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา

6 ข้อ ประกอบดว้ ย
1. มีการสำรวจขอ้ มูลนกั ศกึ ษา

2. มกี ารจดั ทำหลักฐานข้อมลู นักศกึ ษาการศกึ ษาขัน้ พืน้ ฐานในพ้ืนท่ีที่รบั ผดิ ชอบ
3. มีการบนั ทกึ และปรับปรุงข้อมูลนกั ศึกษา
4. มกี ารจัดทำแฟ้มประวตั นิ ักศกึ ษา

เอกสารสรุปผลการปฏบิ ตั ิงาน นางสาวสุภาวดี บุญเศษ ปงี บประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสท่ี 1 – 2

5. จัดทำปฏิทนิ การปฏบิ ตั ิงาน
6. รับผดิ ชอบการจัดการศึกษาพ้นื ฐานสำหรับนักศึกษาในพ้ืนที่เขตรบั ผดิ ชอบของสถานศึกษาโดยให้รับผิดชอบ
นักศกึ ษา ต้ังแต่ 1 กลุม่ ขึ้นไป กลมุ่ ละไม่นอ้ ยกวา่ 40 คน

ตารางเกณฑ์การใหค้ ะแนน ตวั ช้วี ดั ที่ 2

ลำดับที่ โครงการ/กจิ กรรม ค่าเป้าหมายตามแผน ผลการดำเนนิ งาน คา่ คะแนน
(เชงิ ปริมาณ) 5
1) จดั ทำหลกั ฐานข้อมูลนักศึกษา เนือ้ หาถกู ตอ้ งครบถ้วน
การศกึ ษาข้นั พนื้ ฐานในพนื้ ที่ เนอ้ื หาถกู ต้อง สมบูรณ์ ครบทง้ั 6
รบั ผดิ ชอบ ครบถว้ นสมบรู ณ์ ครบ
2) จัดทำปฏทิ นิ การปฏบิ ัตงิ าน รายการ
1 2) รับผดิ ชอบการจดั การศึกษาข้นั ทง้ั 6 รายการ
พนื้ ฐานสำหรับนกั ศึกษาในพนื้ ทเ่ี ขต
รบั ผดิ ชอบ ของสถานศกึ ษาโดยให้
รับผดิ ชอบนกั ศึกษา ต้งั แต่ 1 กลมุ่

ข้นึ ไป กลมุ่ ละไมน่ อ้ ยกวา่ 40 คน

รวม 5

เกณฑก์ ารให้คะแนน

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ ะแนน
1 ดำเนนิ การตามเกณฑ์การพิจารณาในขอ้ 1
2 ดำเนินการตามเกณฑ์การพจิ ารณาในขอ้ 1-2
3 ดำเนินการตามเกณฑก์ ารพจิ ารณาในขอ้ 1-3
4 ดำเนนิ การตามเกณฑ์การพิจารณาในขอ้ 1-4
5 ดำเนินการตามเกณฑ์การพจิ ารณาในข้อ 1-6

เอกสารสรุปผลการปฏิบตั งิ าน นางสาวสุภาวดี บญุ เศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสที่ 1 – 2

1.การศึกษาข้ันพน้ื ฐาน

การจัดการศกึ ษาเทยี บเท่าการศกึ ษาขัน้ พนื้ ฐานประกอบด้วย ระดบั ประถมซึกษา มธั ยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจดั ในรูปแบบของการเรียนรแู้ บบวธิ พี บกลุ่ม รวมทงั้ การเรียนรูด้ ้วยตนเองใน

ภาคเรยี นท่ี 2/๒๕63
(๑ ตุลาคม 2563 – 31 มนี าคม 2564) ดำเนินการได้ 100 คน

กจิ กรรม/งาน ระยะเวลา เปา้ หมาย ดำเนนิ การ คิดเปน็ รอ้ ยละ
ดำเนนิ การ (คน) (คน)
งานการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน
- งานการศึกษาข้ันพืน้ ฐาน ม.ตน้ กลุ่ม 24(2),24(3) ภาคเรยี นที่ 52 52 100
- งานการศึกษาข้นั พื้นฐาน ม.ปลาย กลุ่ม 24,24(2) 2/2563 48 48 100

รวม 100 100 100

ศรช.บ้านซาด ตำบลเมืองบัว ได้รับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนท่ี 2/2563

จำแนกได้ทั้งส้ิน 4 กลุ่ม โดยได้ตรวจสอบรายวิชาและหน่วยกิต ในการลงทะเบียนตามแผนการลงทะเบียน

รายวิชาบังคับ วชิ าบังคับเลอื ก และวชิ าเลอื กเสรี และภาคเรียนทค่ี าดวา่ จะจบ ดงั ตางแสดงรายละเอียดตอ่ ไปนี้

ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน้ กลมุ่ 24 (2) มีนกั ศกึ ษา จำนวน 14 คน ดังนี้

ท่ี ชอ่ื -สกลุ รหสั นกั ศกึ ษา ภาคเรยี น ผา่ น/ ผลการเรยี น หมายเหตุ
ทเ่ี ขา้ เรยี น หน่วยกติ คงเหลอื / ภาคเรยี นที่
หนว่ ยกติ คาดวา่ จะจบ

1 นางสาวขวัญจติ ร สนโศรก 6312000873 1/2563 32 24 2/2564

2 นางสดุ ใจ ภสู่ วสั ด์ิ 6312000930 1/2563 32 24 2/2564

๓ นางวนั เพ็ญ จำเรญิ ลาภ 6312000949 1/2563 32 24 2/2564

๔ นายจิรศักดิ์ เหลอื งวัฒนา 6322000254 2/2563 16 40 1/2565

5 นางอดุ ม อไุ รรัมย์ 6322000263 2/2563 16 40 1/2565

6 นางรุ้ง อนั นาคะ 6322000272 2/2563 16 40 1/2565

7 นายกิตตพิ งษ์ หิงไธสง 6322000432 2/2563 16 40 1/2565

8 นายธเนตร แก่นพรม 6322000441 2/2563 16 40 1/2565

9 นางสาวปวณี า กุดกัลยา 6322000450 2/2563 16 40 1/2565

10 นายนันทวฒุ ิ หอ่ ไธสง 6322000469 2/2563 16 40 1/2565

11 นางยุพา ลาเต 6322000478 2/2563 16 40 1/2565

12 นางสาวิตรี ยร่ี มั ย์ 6322000487 2/2563 16 40 1/2565

13 นายนพชยั เขียวมี 6322000496 2/2563 16 40 1/2565

14 นางสำเร็จ ภมู ิภูเขียว 6322000508 2/2563 16 40 1/2565

เอกสารสรปุ ผลการปฏบิ ัตงิ าน นางสาวสุภาวดี บุญเศษ ปงี บประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสที่ 1 – 2

ระดบั มัธยมศึกษาตอนตน้ กลมุ่ 24 (3) มนี ักศึกษา จำนวน 38 คน ดังน้ี

ท่ี ชอ่ื -สกลุ รหสั นกั ศกึ ษา ภาคเรยี น ผา่ น/ ผลการเรยี น หมายเหตุ
ทเ่ี ขา้ เรยี น หน่วยกิต คงเหลอื / ภาคเรยี นที่
หน่วยกติ คาดวา่ จะจบ

1 นายจริ ภัทร สดไธสง 6022000723 2/2560 56 - 2/2563
2 นายจิรายุ สรุ ิยะ 6112000747 1/2561 56 - 2/2563
๓ นายอิทธสิ ทิ ธ์ิ ตรีวิเศษ 6122000155 2/2561 56 - 2/2563
๔ นายดนุพร ยวงโปรง่ แก้ว 6212000209 1/2562 56 - 2/2563
๕ นางพลอย จันทร์โยธา 6212000227 1/2562 56 - 2/2563
๖ นางสาวสวุ ิภา แสนปดั ซา 6212000236 1/2562 56 - 2/2563
๗ นางสมนึก เอ้อื นไธสง 6212000245 1/2562 56 - 2/2563
๘ นายเอกราช กะตะศิลา 6212000272 1/2562 56 - 2/2563
๙ นางดวงอาทติ ย์ บบุ ผามาลา 6212000281 1/2562 48 8 1/2564
๑๐ นายนราธร แก้วละออ 6212000290 1/2562 56 - 2/2563
๑๑ นายนฤบดินทร์ รังษี 6212000302 1/2562 56 - 2/2563
12 นางสดุ ารตั น์ วงษ์น้อย 6212000311 1/2562 48 8 1/2564
13 นายสุธรี ์ อ่อนศิลา 6212000692 1/2562 48 8 1/2564
14 นางละมุน ลอดสุโข 6212001260 1/2562 56 - 2/2563
15 นางประมวล สุวรรณสงั โส 6212001354 1/2562 56 - 2/2563

16 นางลักษณา สุวรรณกาโล 6212001363 1/2562 56 - 2/2563
17 นางสมร แสนปัดซา 6212001372 1/2562 56 - 2/2563
18 นางร่งุ นภา แกว้ กันหา 6212001390 1/2562 56 - 2/2563
19 นางสมร พนั นาวา 6222000215 2/2562 48 8 1/2564
20 นางหนเู รียน พรมมา 6222000224 2/2562 48 8 1/2564
21 นางน้อย โคนาโล 6222000242 2/2562 48 8 1/2564

22 นางนันทิยา รังษี 6222000251 2/2562 48 8 1/2564
23 นายธรี ศกั ด์ิ สรรพศร 6222000523 2/2562 48 8 1/2564
24 นางอรวรรณณี ยอดเมิน 6222000532 2/2562 48 8 1/2564
25 นายสบุ ิน เข็มขาว 6222000774 2/2562 48 8 1/2564
26 นายพิษณุ สังขศ์ รีศกั ดิ์ 6312000172 1/2563 32 24 2/2564
27 นางโสภา รงั ษี 6312000181 1/2563 32 24 2/2564
28 นายวีระพล แสนปัดซา 6312000190 1/2563 32 24 2/2564
29 นางสาวญาณี มูลวัตร์ 6312000202 1/2563 32 24 2/2564
30 นางสาวละมยั ศรีละออง 6312000211 1/2563 32 24 2/2564
31 นายกติ ตคิ ุณ หนุนดี 6312000220 1/2563 32 24 2/2564
32 นางจีราภรณ์ ศรีโคตร 6312000239 1/2563 32 24 2/2564
33 นางสุนิสา สขุ เสรมิ 6222000541 2/2562 48 8 1/2564
34 นางลำจวน เอ้ือนไธสง 6222000550 2/2562 48 8 1/2564
35 นางสาวสมบัติ แก่นพรม 6222000569 2/2562 48 8 1/2564

เอกสารสรุปผลการปฏบิ ตั งิ าน นางสาวสุภาวดี บญุ เศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสที่ 1 – 2

ท่ี ชอื่ -สกลุ รหสั นกั ศกึ ษา ภาคเรยี น ผลการเรยี น หมายเหตุ

36 นายบญุ เกิด สุวรรณสงั โส 6222000578 ทเ่ี ขา้ เรยี น 48 8 1/2564
37 นางจงรกั แสงอรุณ 6222000765 48 8 1/2564
38 น.ส.ทักศกิ านต์ อนิ ทพงษ์ 6312001030 2/2562 48 8 1/2564
2/2562
2/2562

รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 256๓

ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนต้น

ลำดับ วชิ า รหสั ผลู้ งทะเบียน หน่วยกิจ ประเภท

1. คณติ ศาสตร์ พค21001 49 4 บงั คับ

2. ทกั ษะการเรียนรู้ ทร21001 49 5 บงั คับ

3. ภาษาองั กฤษในชีวติ ประจำวนั พต21001 2 4 บงั คบั

4. วทิ ยาศาสตร์ พว21001 49 4 บังคับ

5. สงั คมศกึ ษา สค21001 2 3 บงั คับ

6. ศาสนาและหน้าท่พี ลเมอื ง สค21002 2 2 บงั คบั

7. การพัฒนาตนเอง ชมุ ชน สงั คม สค21003 2 1 บงั คับ

8. เศรษฐกจิ พอเพยี ง ทช21001 2 1 บังคบั

9. สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 1 2 บังคบั

10. ศิลปศกึ ษา ทช21003 1 2 บังคบั

11. การใช้พลังงานไฟฟ้าในชวี ิตประจำวนั 2 พว22002 2 3 เลือกบังคบั

12. ลูกเสอื กศน. สค22021 49 3 เลือกบังคบั

13. ภาษาไทย พท21001 1 4 บังคับ

14. วัสดศุ าสตร์ พว22003 1 3 เลือกบังคับ

15. ประวัติศาสตรช์ าติไทย สค22020 1 3 เลือกบังคับ

16. การเงนิ เพ่อื ชีวิต2 สค22016 2 3 เลอื กบงั คับ

เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงาน นางสาวสภุ าวดี บญุ เศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสที่ 1 – 2

ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย กลุม่ 24 มนี กั ศึกษา จำนวน 34 คน ดงั นี้

ที่ ชอื่ -สกลุ รหสั นกั ศกึ ษา ภาคเรยี น ผา่ น/ ผลการเรยี น หมายเหตุ

๑ นายวชิ ยั อไุ รโครต 6123001445 ทเี่ ขา้ เรยี น หน่วยกิต คงเหลอื / ภาคเรยี นที่

๒ น.ส.อมลวรรณ สะเทอื นรมั ย์ 6213000725 2/2561 70 หน่วยกติ คาดวา่ จะจบ
1/2562 70
๓ นางสาวอรศิ รา สมจติ ร 6213000798 1/2562 76 6 1/2564
1/2562 70 6 1/2563
๔ นางนิภารตั น์ อินทรส์ มบรู ณ์ 6213000800 1/2562 76 - 2/2563
1/2562 76 6 1/2564
๕ นางสาวณณั ณิชา ศรบี ุญเรอื ง 6213000819 1/2562 70 - 2/2563
1/2562 70 - 2/2563
๖ นางพชั รี ตรสี ุวรรณ 6213000846 1/2562 76 6 1/2564
1/2562 70 6 1/2564
๗ นางสาวกติ ิยาวลี ชัยวนั 6213000855 1/2562 76 - 2/2563
2/2562 57 6 1/2563
๘ นางสาวผกามาศ รอดสขุ โข 6213000864 2/2562 57 - 2/2563
2/2562 57 19 1/2564
๙ นายอนวัฒน์ ปดิ นะ 6213000882 2/2562 57 19 1/2564
2/2562 57 19 1/2564
๑๐ น.ส.นันทิการ์ กลางสวสั ดิ์ 6213001647 2/2562 57 19 1/2564
2/2562 57 19 1/2564
๑๑ นายวุฒิพร มะลิลา 6213001964 2/2562 57 19 1/2564
2/2562 57 19 1/2564
12 นางอารีย์ ขนุ ทอง 6223000777 2/2562 57 19 1/2564
2/2562 57 19 1/2564
13 นายบญุ ทัน น้อยวงษ์ 6223000786 1/2563 38 19 1/2564
1/2563 38 19 1/2564
14 นายสุธี เทศธรรม 6223000795 1/2563 38 38 2/2564
1/2563 38 38 2/2564
15 นายไพศาล ตรวี ิเศษ 6223000816 1/2563 38 38 2/2564
1/2563 38 38 2/2564
16 นายพิพัฒน์ พมิ พ์แก้ว 6223000834 1/2563 38 38 2/2564
1/2563 38 38 2/2564
17 นายสายชล เออื้ นไธสง 6223000861 1/2563 38 38 2/2564
1/2563 38 38 2/2564
18 นางสาวสจุ ารี ออ่ นศลิ า 6223000889 38 2/2564
38 2/2564
19 นางณชิ กานต์ ทสั นา 6223001194

20 นางนวลจนั ทร์ ภาพลิ ม 6223001260

21 นายจริ เมธ ภูมกิ อง 6223001279

22 นางยนต์ เลนคำมี 6223001411

23 นายทิวานนท์ นาวาเดช 6313000045

24 นายศกั ดิด์ า เออื้ นไธสง 6313000063

25 นางสายฝน เชอ้ื บุดดี 6313000661

26 นางสาวรุ่งโรจน์ แกน่ พรม 6313000670

27 นายประสทิ ธิ์ สงั ศรีแกว้ 6313000689

28 นางสาวรตั ติยา โม้ทมุ วงศ์ 6313001211

29 นางสาวพนั ทิภา โนมายา 6313001220

30 นางสมจติ ร สายวัน 6313001417

31 นางเรยี ม พาไธสง 6313001510

32 นายธรี ศกั ด์ิ กายแกว้ 6313001529

เอกสารสรุปผลการปฏบิ ัตงิ าน นางสาวสภุ าวดี บุญเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสที่ 1 – 2

ที่ ชอ่ื -สกลุ รหสั นกั ศกึ ษา ภาคเรยี น ผา่ น/ ผลการเรยี น หมายเหตุ
ทเ่ี ขา้ เรยี น หนว่ ยกติ
33 นายภานเุ ดช ตรีสอน คงเหลอื / ภาคเรยี นท่ี
34 นายธนาวฒุ ิ ปะติตัง 6313001538 1/2563 38 หนว่ ยกติ คาดวา่ จะจบ
6313001547 1/2563 38
38 2/2564
38 2/2564

ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย กลุม่ 24(2) มนี กั ศึกษา จำนวน 14 คน ดงั น้ี

ท่ี ชอ่ื -สกลุ รหสั นกั ศกึ ษา ภาคเรยี น ผา่ น/ ผลการเรยี น หมายเหตุ

๑ นางนนั ทนา ดวงชิน 6323000332 ทเ่ี ขา้ เรยี น หนว่ ยกติ คงเหลอื / ภาคเรยี นท่ี
๒ นางลัดดา เจรญิ รัมย์ 6323000341
๓ นางศศิธร เทยี บแกว้ 6323000538 2/2563 19 หนว่ ยกติ คาดวา่ จะจบ
4 นายนฤชา ตง้ั วงษ์ 6323000547 2/2563 19
5 นายวเิ ชียร เยรมั ย์ 6323000556 2/2563 19 57 1/2565
6 นางสมพิศ เมาหวล 6323000565 2/2563 19 57 1/2565
7 นางสาววิไล สะตะ 6323000574 2/2563 19 57 1/2565
8 นางสาวสำรวย สรรพศร 6323000583 2/2563 19 57 1/2565
9 นายฐาปกรณ์ จปู ระเสรฐิ 6323000592 2/2563 19 57 1/2565
10 นายธีรภกั ด์ิ มหายนต์ 6323000604 2/2563 19 57 1/2565
11 นายจิตรภาณุ โคนาโล 6323000613 2/2563 19 57 1/2565
12 นายณัฐวฒุ ิ กมลาไสย 6323000622 2/2563 19 57 1/2565
13 นายสทิ ธิศักดิ์ จนั หรัง 6323000994 2/2563 19 57 1/2565
14 นายโชคชยั เออื้ นไธสง 6323001188 2/2563 19 57 1/2565
2/2563 19 57 1/2565
2/2563 19 57 1/2565
57 1/2565
57 1/2565

เอกสารสรุปผลการปฏิบตั งิ าน นางสาวสภุ าวดี บญุ เศษ ปงี บประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสท่ี 1 – 2

รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 25๖๓
ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย

ลำดับ วชิ า รหสั ผลู้ งทะเบยี น หนว่ ยกจิ ประเภท
1. วิทยาศาสตร์ พว31001 47 5 บังคบั
2. ทกั ษะการเรยี นรู้ ทร31001 47 5 บงั คับ
3. ภาษาอังกฤษ พต31001 1 5 บังคบั
4. คณิตศาสตร์ พค31001 47 5 บังคับ
5. สังคมศกึ ษา สค21001 1 3 บังคบั
6. ศาสนาและหน้าทีพ่ ลเมือง สค21002 1 2 บังคับ
7. การพฒั นาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 1 บงั คบั
8. สขุ ภาพและความปลอดภัยในชีวติ ทช32005 47 3 เลอื กเสรี
9. ภาษาอังกฤษเพอ่ื การเดนิ ทาง พต33007 1 3 เลอื กบงั คับ
10 โครงงานเพอ่ื พฒั นาทกั ษะการเรยี นรู้ ทร02006 1 3 เลอื กบงั คบั
11 การเงินเพ่ือชวี ิต 3 สค32029 47 3 เลอื กบงั คับ
12 ลกู เสอื กศน. สค32035 1 3 เลือกบังคับ

เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงาน นางสาวสภุ าวดี บุญเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสที่ 1 – 2

กจิ กรรมทดี่ ำเนนิ การเมอื่ ขออนญุ าตจัดตง้ั กลมุ่ แลว้ จะนดั หมายนกั ศกึ ษาดงั นเี้ พอ่ื จัดกจิ กรรมดงั น้ี
๑. ปฐมนิเทศย่อยนักศึกษา เพ่ือชี้แจงกิจกรรม แนะแนวแนวทางการเรียนรู้ ของการจัดการศึกษานอกระบบ
เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางการเรียนและการทำกิจกรรม รวมถึงการวัดผลประเมินผล และเกณฑ์การจบ
หลักสูตร กศน.
๒. จดั การเรยี นการสอน ศรช.บ้านซาด ตำบลเมืองบวั จะนัดหมายนักศกึ ษาพบกลุ่มดงั นี้

- ระดับมัธยมศกึ ษาตอนต้น กลุ่ม 24 (2) นัดพบกลุม่ วันอังคาร
- ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนต้น กลมุ่ 24 (3) นดั พบกลมุ่ วนั พธุ
- ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย กลุม่ 24 นัดพบกล่มุ วันพฤหัสบดี
- ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย กลมุ่ 24 (2) นัดพบกลุม่ วันศุกร์
หมายเหตุ วนั จันทร์ ปฏบิ ตั ิงานท่ีได้รบั มอบหมาย ณ กศน.อำเภอชมุ พลบุรี

ภาพการพบกลมุ่ ศรช.บา้ นซาด

เอกสารสรปุ ผลการปฏิบัตงิ าน นางสาวสภุ าวดี บญุ เศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสที่ 1 – 2

ตารางการพบกลุม่ ครปู ระจำกลุม่ การศกึ ษานอกระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ช่อื ครู นางสาวสุภาวดี บญุ เศษ ชื่อศนู ย์การเรยี นชมุ ชนบ้านซาด ตำบลเมอื งบัว
ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชมุ พลบรุ ี จังหวัดสรุ ินทร์

เอกสารสรุปผลการปฏบิ ัตงิ าน นางสาวสุภาวดี บุญเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสท่ี 1 – 2

ผลการเขา้ สอบ N-NET ภาคเรยี นท่ี 1/๒๕๖3
แยกตามระดบั การศกึ ษาดงั นี้

ผลการเขา้ สอบ N-NET ของนกั ศกึ ษา ศรช.บา้ นซาดตำบลเมอื งบวั

ระดบั จำนวนผมู้ ี จำนวนผู้ จำนวนผู้ คิดเปน็ จำนวน รวมจำนวนผู้ คดิ เปน็
สทิ ธส์ิ อบ เขา้ สอบ ขาดสอบ รอ้ ยละ ผเู้ ขา้ สอบ เขา้ สอบ รอ้ ยละ
- มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ E-EXAM
- มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย 15 14 1 -
5 5 -- 1 - 93.33
รวมทงั้ สนิ้ 20 19 - -
- - 100

- - 95.00

สรุปรวมผลการเขา้ สอบปลายภาคเปน็ รายบคุ คล ภาคเรยี นที่ 2/๒๕๖3
ผลการเขา้ สอบปลายภาคของนกั ศึกษา ศรช.บา้ นซาด ตำบลเมืองบวั

ระดบั การศกึ ษา จำนวนนกั ศกึ ษา จำนวน จำนวน คิดเปน็
ผเู้ ขา้ สอบ ผขู้ าดสอบ รอ้ ยละ/ของผู้

เขา้ สอบ

- ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น 215 184 31 85.51

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 242 207 35 85.54

รวมทง้ั สิน้ 457 391 66 85.56

สรุปผลการเรยี นเฉลี่ย การศกึ ษานอกระบบระดับการศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2/2563

ทุกระดับช้ัน ท่ีมีผลการเรียนตงั้ แต่ 2.00 ขึน้ ไป

ลำดบั ระดับช้ัน จำนวน ผลการเรียน ผลการเรียน คิดเปน็ หมายเหตุ
ท่ี นักศกึ ษา เฉลย่ี ตำ่ กวา่ เฉลยี่ สงู กวา่ รอ้ ยละ
-
2.00 2.00 88.46 -
46 85.41 -
1 มัธยมศึกษาตอนต้น 52 6 87.00
2 มธั ยมศึกษาตอนปลาย 41
48 7
รวมทง้ั สน้ิ 87
100 13

เอกสารสรปุ ผลการปฏิบัตงิ าน นางสาวสุภาวดี บญุ เศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสที่ 1 – 2

กราฟแสดงผลการสอบปลายภาค ศรช.บา้ นซาด

ร้อยละ

100 ปกี ารศกึ ษา
90 85.56
80 70.98 69.67 72.10 71.86
70
60
50
40
30
20

10

2/2561 1/2562 2/2562 1/2563 2/2563

เอกสารสรุปผลการปฏบิ ัตงิ าน นางสาวสภุ าวดี บุญเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสท่ี 1 – 2

2.ผลการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาคณุ ภาพผูเ้ รียน ภาคเรยี นที่ 2/2563

2.1 โครงการปฐมนเิ ทศนักศกึ ษาข้นั พืน้ ฐาน ภาคเรยี นที่ ๒/๒๕๖๓
สถานท่ี กศน.ตำบลเมอื งบัว ระยะเวลาดำเนินการ ๑๗ ธนั วาคม ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม ตวั ช้ีวดั ผลการดำเนินงาน วนั /เดือน/ปี เปา้ ผลผลิต

โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาทราบถึงโครงสรา้ งหลักสูตร/ -นกั ศกึ ษาทราบถึง ๑๗ 28 28
ธนั วาคม
นักศกึ ษาข้ันพืน้ ฐาน แผนการลงทะเบียนนกั ศกึ ษา/ครูได้ โครงสรา้ ง ๒๕๖๓
ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๓ พบปะสำหรบั การเตรียมความพร้อม หลกั สูตร/แผนการ
และการจดั ทำแผนการศึกษา ลงทะเบยี น

2.2 โครงการส่งเสรมิ สขุ ภาพกาย สุขภาพจิตยุคโควิด (covid-1๙) ภาคเรยี นที่ ๒/๒๕๖๓
สถานท่ี ณ กศน.ตำบลเมืองบวั ระยะเวลาดำเนนิ การ วนั ท่ี ๒๘ มกราคม 256๔

โครงการ/กิจกรรม ตวั ชว้ี ดั ผลการดำเนนิ งาน วนั /เดือน/ปี เปา้ ผลผลติ
25 25
โครงการสง่ เสริม สขุ ภาพ นักศึกษาเขา้ ใจถึงผลกระทบ ฝกึ ปฏบิ ตั แิ ยกฐานการ 28
กาย สขุ ภาพจติ ยคุ โควิด เกี่ยวกบั ไวรัสcovid 19 เรียนรู้กระบวนการกล่มุ / มกราคม
(covid-1๙) ภาคเรียนท่ี และนำไปปฎบิ ตั ใิ ช้ในการ นำเสนอรว่ มกนั 2564
๒/๒๕๖๓ ดำเนินชีวิตได้ถกู ตอ้ ง

เอกสารสรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ าน นางสาวสภุ าวดี บุญเศษ ปงี บประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสที่ 1 – 2

2.3 โครงการประวัติศาสตร์ชาตไิ ทยและบญุ คุณของพระมหากษัตริยไ์ ทย ประจำภาคเรียนท่ี ๒/256๓
สถานที่ ณ โซนตะวันตก ณ กศน.ตำบลสระขุด ระยะเวลาดำเนนิ การ 3 กุมพาพนั ธ์ 2564

โครงการ/กจิ กรรม ตัวชี้วดั ผลการดำเนินงาน วนั /เดือน/ปี เป้า ผลผลติ

โครงการประวตั ศิ าสตรช์ าติ -ได้ความรเู้ กี่ยวกับ นักศกึ ษาไดค้ วามรู้เกยี่ วกับ 3
ประวตั ิศาสตรช์ าตไิ ทยและ กมุ พาพนั ธ์ 10 10
ไทยและบุญคณุ ของ ประวตั ิศาสตร์ชาติไทยและ ได้รำลึกถึงบญุ คณุ ของ 2564
พระมหากษตั ริยไ์ ทย
พระมหากษตั ริยไ์ ทย ประจำ ไดร้ ำลกึ ถงึ บญุ คณุ ของ

ภาคเรยี นท่ี พระมหากษตั ริย์ไทย

๒/256๓

2.4 โครงการจิตอาสาเพ่ือพฒั นาชุมชนและสงั คม นกั ศกึ ษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ ๒/256๓

ณ กศน.ตำบลเมอื งบัว ระยะเวลาดำเนนิ การ 15 กมุ พาพนั ธ์ 2564

โครงการ/กจิ กรรม ตวั ชวี้ ดั ผลการดำเนนิ งาน วัน/เดอื น/ปี เปา้ ผลผลิต

โครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนา การมีจติ อาสา มีจิต นกั ศกึ ษามี จิตอาสา 15 10 10

ชมุ ชนและสงั คม นกั ศกึ ษา สาธารณะทำประโยชน์ จิตสาธารณะทำประโยชน์ กุมพาพันธ์
กศน. ประจำภาคเรยี นท่ี เพื่อชมุ ชนและสงั คม เพื่อชุมชนและสงั คม
๒/256๓ 2564

เอกสารสรปุ ผลการปฏิบัตงิ าน นางสาวสุภาวดี บุญเศษ ปงี บประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสท่ี 1 – 2

2.5 โครงการส่งเสรมิ คุณธรรมจรยิ ธรรม นกั ศึกษา กศน.อำเภอชุมพลบรุ ี ภาคเรียนท่ี ๒/2563

โซนตะวันตก ณ วดั บ้านโพธิ์งาม ตำบลยะวกึ ระยะเวลาดำเนินการ 25 กุ มภาพนั ธ์ 2564

โครงการ/กจิ กรรม ตวั ชว้ี ัด ผลการดำเนนิ งาน วัน/เดือน/ปี เปา้ ผลผลติ

โครงการสง่ เสรมิ คณุ ธรรม -นกั ศึกษาได้ทำกจิ กรรม นักศึกษาได้ทำกิจกรรม ๒5

จรยิ ธรรม นกั ศึกษา กศน.อำเภอ คุณธรรม/จรยิ ธรรมในการ คณุ ธรรม/จรยิ ธรรม/มี กุมพาพันธ์ 10 ๑๐
ชมุ พลบรุ ี ภาคเรียนท่ี ๒/2563 พฒั นาจติ ทง้ั ในด้าน ความกตัญญูกตเวทแี ละ
ระเบียบวนิ ัย/มีความ เปน็ ผู้นำได้ 2564

กตัญญกู ตเวที

2.6 โครงการคา่ ยตวิ เขม้ ยกระดบั ผลสมั ฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (N-NET) ภาคเรยี นที่ ๒/๒๕๖๓
โซนตะวันตก ณ กศน.ตำบลสระขุด ระยะเวลาดำเนนิ การ 2 มีนาคม 2564

โครงการ/กจิ กรรม ตวั ชว้ี ัด ผลการดำเนินงาน วนั /เดือน/ปี เป้า ผลผลิต

โครงการส่งเสริมสขุ ภาพกาย นักศกึ ษาเข้าใจถึงผลกระทบ ฝึกปฎิบัตแิ ยกฐานการ 2 19 18
สุขภาพจิตยุคโควิด -19 เกี่ยวกบั ไวรัสcovid 19 เรียนร้กู ระบวนการกลมุ่ / มนี าคม
ภาคเรียนท่ี 1/2563 กศน. และนำไปปฎิบตั ใิ ช้ในการ นำเสนอร่วมกนั 2563
อำเภอชุมพลบุรี ดำเนินชวี ติ ได้ถกู ตอ้ ง

เอกสารสรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ าน นางสาวสภุ าวดี บุญเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสท่ี 1 – 2

2.7 ดำเนินการจัดสอบ N-NET คร้งั ท่ี ๒ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓
ณ สนามสอบโรงเรยี นเมืองบัววทิ ยา ระยะเวลาดำเนินการ วนั ท่ี 7 มนี าคม 256๔

โครงการ/กจิ กรรม ตวั ช้วี ดั ผลการดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี เปา้ ผลผลิต

ดำเนินการจัดสอบ N-NET การเขา้ สอบของ ได้ร้ถู ึงระดบั ศกั ยภาพ/ 7 19 18
ครง้ั ท่ี ๒ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ นักศึกษา/ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยี น ผลสมั ฤทธ์ิของนักศึกษาและ มนี าคม
สถานศกึ ษาเทียบกับ
ระดบั ชาติ 2564

2.8 โครงการค่ายอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
โซนตะวนั ตก ณ.กศน. ต.เมอื งบวั อ.ชุมพลบรุ ี จ.สรุ ินทร(์ ศาลาประชาคม บ้านซาด)

ระยะเวลาดำเนินการ 9 มีนาคม 2564

โครงการ/กจิ กรรม ตัวชวี้ ัด ผลการดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี เปา้ ผลผลติ
ผู้เรยี นมีทกั ษะ
โครงการค่ายอนรุ ักษ์ นกั ศึกษาเรยี นรู้ฝกึ 9 10 10
ทรัพยากรธรรมชาติและ กระบวนการในการ ปฏบิ ตั ิ/เรียนรรู้ ว่ มกนั มีนาคม
สง่ิ แวดลอ้ ม นักศกึ ษา กศน. ถอดบทเรียน 2564
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ อนุรกั ษ์ส่งิ แวดล้อม

แกป้ ัญหาได้

เอกสารสรุปผลการปฏิบัตงิ าน นางสาวสภุ าวดี บุญเศษ ปงี บประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสท่ี 1 – 2

3. แผนงานกิจกรรมการศกึ ษาต่อเนือ่ ง ประจำปงี บประมาณ 2563
3.1 กจิ กรรมพัฒนาทักษะชีวิต
ชวี ิต วันท่ี 24 ธนั วาคม 2563 จัดโครงการขับขีป่ ลอดภยั ร่วมใจตา้ นยาเสพตดิ

ณ ลานเอนกประสงค์ กศน.อำเภอชมุ พลบุรี

3.2 กจิ กรรมเพอ่ื พฒั นาสังคมและชมุ ชน
วันท่ี 19 - 20 มกราคม 2564 จัดโครงการรณรงคส์ ่งเสริมประชาธิปไตย
ณ.บ้านแคนบน หมู่ 6 ต.สระขดุ อ.ชมุ พลบุรี จ.สุรนิ ทร์
โดยไดร้ บั การนเิ ทศจาก นางนิสากร แฉล้มไธสง ครผู ู้ชว่ ย

เอกสารสรปุ ผลการปฏิบัตงิ าน นางสาวสุภาวดี บญุ เศษ ปงี บประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสที่ 1 – 2

3.3 กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง
พอเพียง

วันท่ี 10 กุมภาพนั ธ์ 2564 โครงการการศึกษาตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี งสรา้ งความ
มัน่ คงของนักศกึ ษา กศน. ภาคเรยี นท่ี 2/2563 ณ บา้ นไทรงาม ต.เมืองบัว อ.ชมุ พลบรุ ี จ.สุรินทร์
โดยมนี ายอาทิตย์ อ่อนไธสง เป็นวทิ ยากร ให้ความร้เู ร่อื เศรษฐกิจพอเพยี ง และลงพนื้ ท่แี ปลงผกั เกษตรอนิ ทรยี ์
บา้ นไทรงาม

4. กจิ กรรมตามนโยบาย สำนกั งาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

กจิ กรรม/งาน ระยะเวลา ลักษณะการปฏิบัติงาน
ดำเนินการ
1. กศน.อำเภอชุมพลบุรี โดยนางสำลี ธราวุธ รว่ มจัดแสดงนทิ รรศการ/ออกบูธจำหน่าย
ผอู้ ำนวยการ กศน.อำเภอชมุ พลบุรี และบคุ ลากร วันท่ี 22 เดือน สนิ ค้าผลิตภัณฑ์ ของ กศน.อำเภอชมุ พลบรุ ี
จัดกจิ กรรมออกบธู “มหัศจรรยง์ านช้างสุรินทร์ พฤศจกิ ายน
ครั้งท่ี 60 ประจำปี 2563” ณ สนามกีฬาศรี
ณรงค์ อำเภอเมอื ง จังหวดั สุรนิ ทร์ 2563

เอกสารสรปุ ผลการปฏิบัตงิ าน นางสาวสุภาวดี บุญเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสที่ 1 – 2

กิจกรรม/งาน ระยะเวลา ลกั ษณะการปฏิบัติงาน
ดำเนนิ การ
2. กศน.อำเภอชมุ พลบรุ ี โดยนางพรรณี ชุบขนุ นิเทศตดิ ตามผลการดำเนนิ งาน ไตรมาส 1-2
ทด ผอู้ ำนวยการ กศน.อำเภอท่าตูม รกั ษาการ วันท่ี 19 เดอื น (งบประมาณท่ีได้รบั การจัดสรร) ณ หอ้ ง
ผอู้ ำนวยการ กศน.อำเภอชุมพลบุรี ร่วมประชุม กุมภาพันธ์ ประชมุ กศน.อำเภอชุมพลบุรี พรอ้ มลงพน้ื ท่ี
การนเิ ทศตดิ ตามผลการดำเนนิ งาน ไตรมาส 1-2 2564 ตรวจเยยี่ ม กลุม่ สนใจ หลกั สตู รการสาน
(งบประมาณทีไ่ ดร้ ับการจดั สรร) ณ หอ้ งประชมุ ตะกร้า จากเสน้ พลาสติก พร้อมทง้ั ให้
กศน.อำเภอชุมพลบรุ ี พร้อมลงพน้ื ที่ตรวจเยย่ี ม คำแนะนำ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาล
กลุ่มสนใจ หลกั สูตรการสานตะกรา้ จากเสน้ อำเภอชมุ พลบรุ ี จังหวดั สรุ ินทร์ ได้รบั การ
พลาสตกิ พรอ้ มทง้ั ให้คำแนะนำ ณ อาคาร นิเทศตดิ ตาม โดยนางวมิ ลพรรณ กุลตั ถน์ าม
เอนกประสงคเ์ ทศบาลอำเภอชมุ พลบรุ ี จงั หวัด ศกึ ษานเิ ทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผูน้ เิ ทศ
สรุ ินทร์ ได้รบั การนเิ ทศตดิ ตาม โดยนางวมิ ลพรรณ ตดิ ตามผลการดำเนนิ งานในครั้งน้ี
กุลัตถน์ าม ศกึ ษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เปน็ ผู้
นิเทศตดิ ตามผลการดำเนนิ งานในครัง้ น้ี

5. กจิ กรรมภาคีเครือข่าย

วนั ที่ 5 ธนั วาคม 2563 ร่วมพธิ ใี นกจิ กรรมเน่ืองในวนั คล้ายวนั พระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุ ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วนั ชาตแิ ละวันพอ่ แหง่ ชาติ
ณ หอประชมุ อำเภอชมุ พลบรุ ี จังหวดั สุรินทร์

เอกสารสรุปผลการปฏบิ ตั งิ าน นางสาวสภุ าวดี บญุ เศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสท่ี 1 – 2

วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางนิสากร แฉม้ ไธสง ครผู ชู้ ่วย นางธนษิ ฐา เพชรนอ้ ย
ครกู ศน.ตำบลเมอื งบัว นางสาวสภุ าวดี บุญเศษ ครู ศรช.และนายวรี ะ ย่ีรัมย์ ครู กศน.ตำบลสระขดุ
ไดร้ ว่ มกจิ กรรม 1 อำเภอ 1 ตำบล เขม้ แข็งตน้ แบบออก โครงการ 1 ตำบล 1 ถนนกนิ ได้ เพ่อื สร้างความ
ม่ันคงทางอาหารณ บา้ นเมืองไผ่ หมทู่ ่ี 4 ต.เมืองบัว

6. งานอื่นๆ ท่ีไดร้ บั มอบหมาย (1 ตลุ าคม 2563 - 31 มนี าคม 2564 )
ข้าพเจ้านางสาวสุภาวดี บุญเศษ ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนบ้านซาด ตำบลเมืองบัว

ได้รับมอบหมายคำสัง่ ปฏิบัตงิ านอ่ืนๆ เพม่ิ เตมิ เพื่อขบั เคล่อื นงานการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษา
ตามอัธยาศยั ใหบ้ รรลวุ ตั ถปุ ระสงค์ของทางราชการ ดงั น้ี

- การจดั ทำขอ้ มลู นกั ศึกษา ศรช.บ้านซาด ประจำภาคเรียนท่ี 2/2563
- ผู้ชว่ ยงานพสั ดุ
- รับผดิ ชอบโครงการพฒั นาผู้เรยี น งานจดั ทำโครงการสง่ เสริม สุขภาพกาย สุขภาพจิตยุคโควิด

(covid-1๙) ภาคเรยี นที่ ๒/๒๕๖๓
- รับผิดชอบกิจกรรม 5 ส.ภายในสำนักงาน รว่ มกับบุคลากรครทู กุ ทา่ น
- จดั สถานท่ีในงานโครงการและงานกิจกรรมตา่ งๆ
- ประสานงานเครอื ขา่ ยในชมุ ชน

เอกสารสรุปผลการปฏบิ ตั งิ าน นางสาวสภุ าวดี บญุ เศษ ปงี บประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสท่ี 1 – 2

ภาคผนวก

คณะผจู้ ดั ทำ

ทปี่ รกึ ษา ธราวธุ ผอ.กศน.อำเภอชุมพลบรุ ี
นางสำลี ศรีประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
นายภานุวงศ์ ปรางคช์ ัยกลุ คณะกรรมการสถานศึกษา
นางวโิ รจน์ ลุนนู คณะกรรมการสถานศกึ ษา
นายสุขี ทับแกว้ คณะกรรมการสถานศึกษา
นายเชดิ พงษ์ เน่อื งมี คณะกรรมการสถานศึกษา
นายสมชาติ ลนุ าบุตร คณะกรรมการสถานศึกษา
นายเด่น
แฉล้มไธสง ครู ผู้ช่วย
คณะทำงาน ฤทธิรณ ครอู าสาสมคั รการศกึ ษานอกโรงเรยี น
นางนสิ ากร เพชรน้อย
นางจำนงค์ ครู กศน.ตำบลเมืองบวั
นางธนิษฐา
บญุ เศษ ครศู นู ยก์ ารเรยี นชมุ ชน
ผพู้ มิ พ/์ จดั ทำรปู เลม่
นางสาวสุภาวดี
Click to View FlipBook Version