The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Fon'n Siripon'n, 2022-09-15 12:37:53

3F1574AA-0B4E-454C-BF5A-FE9FB8420094

3F1574AA-0B4E-454C-BF5A-FE9FB8420094

วัฒนธรรม
ประเทศมาเลเซีย

มาเลเซีย

ประเทศมาเลเซียมีสภาพคล้ายคลึงกับประเทศ
อินโดนีเซีย ชึ่งเป็นหมู่เกาะได้รับอิทธิพลของศาสนา

อิสลามซึ่งได้แพร่เข้ามาในแหลมมลายู ประชากร
นับถือศาสนาอิสลาม 55% นับถือศาสนาพุทธ 25%
นับถือศาสนาคริสต์ 13% นับถือศาสนาฮินดู 7% และ
ลัทธิศาสนาพื้นเมือง 4% ซึ่งมาเลเซียได้บัญญัติใน

รัฐธรรมนูญให้ศา
สนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ

และผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษ คือ ได้รับ
เงินอุดหนุนทางด้านการศึกษา สาธารณะสุข การ

คลอดบุตร งานแต่งงานและงานศพตามนโยบาย ภูมิ
บุตร

ศาสนาพุทธในประเทศมาเลเซียอดีตประเทศมาเลเซียเคยได้รับอิทธิพลของ
ศาสนาฮินดู-พุทธมาตั้งแต่สมัยอาณาจักร
ศรีวิชัย แต่ต่อมาเมื่อศาสนาอิสลามได้เข้า
มาแพร่หลายอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่พุทธ
ศตวรรษที่ 20 ในรัชสมัยของพระเจ้าปรเม
ศวรเป็นต้นมาทำให้พุทธศาสนาหมดความ

สำคัญไป ในระยะเวลาหนึ่ง

ประวัติ

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เชื่อกันว่า
พระพุทธศาสนาได้แผ่สู่มาเลเซียตั้งแต่พุทธ
ศตวรรษที่ 3 โดยนิกายเถรวาทซึ่งไม่แพร่หลาย
เท่าใดนัก ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 12 อิทธิพล
ของอาณาจักรศรีวิชัย จึงได้มีพุทธศาสนาแบบ

มหายาน แผ่ขยายมาถึงมาเลเซีย

พ.ศ. 1837 ภายใต้การปกครองของอาณาจักรสุโขทัยสมัย
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งแผ่อำนาจลงทางคาบสมุทร

มลายู และได้นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางอำนาจหัว
เมืองมลายูทั้งหลาย แต่เนื่องจากประชาชนในแถบนี้
นับถือพุทธศาสนาแบบมหายานมาหลายร้อยปีแล้ว
พุทธศาสนาแบบเถรวาทจึงไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต
ความเชื่อของคนบริเวณนี้มากนัก ซึ่งจะปรากฏแต่รูปพระ
โพธิสัตว์ หรือรูปเคารพตามแบบมหายานโดยมาก

ความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในมาเลเซียเริ่มขึ้นได้ไม่นาน
พระเจ้าปรเมศวร แห่งอาณาจักรมะละกา ทรงอภิเษกกับ
เจ้าหญิงแห่งปาไซ ที่เป็นมุสลิมพระองค์จึงละทิ้งศาสนา
ฮินดู-พุทธ และเข้ารีตศาสนาอิสลาม ในขณะที่ประชาชน
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่ ต่อมาในรัชกาลของ
สุลต่านมัลโซร์ชาห์ ซึ่งทรงมีความเลื่อมใสในศาสนาอิสลาม

ทำให้ราษฎรเข้ารีตศาสนาอิสลามตามพระองค์
(ในประเทศมาเลเซีย)

การแต่งกายและชุดแต่งกายประจำ
ชาติ

ผ้าซิ่น หรือ ซิ่น เป็นผ้านุ่งของผู้หญิง มี
ลักษณะที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ทั้งขนาด

การนุ่ง และลวดลายบนผืนผ้า

อาหารประจำชาติ

อาหารมาเลเซีย มีลักษณะเด่นอยู่ที่การใช้
สมุนไพร เครื่องเทศ พริก มีรสเผ็ด และมัก

จะใช้ผงกะหรี่ คนในปีนังไม่ว่าจะเป็นคน
อินเดีย คนจีนหรือคนมาเลเซียเองชอบทาน
อาหารที่มีผงกะหรี่และไม่มีใครปฏิเสธอาหาร
ที่มีผงกะหรี่ สมุนไพรที่นำมาประกอบอาหาร
นอกจากสมุนไพรท้องถิ่นซึ่งมีอยู่มากมาย

การท่องเที่ยว
มะละกา เป็นเมืองเอกของรัฐมะละกา ประเทศ
มาเลเซีย ในอดีตที่นี่เป็นเมืองท่าสำคัญที่เติบโตจน
กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นเส้น
ทางเดินเรือค้าขายระหว่างชาติตะวันตกและตะวัน
ออกต่อมามะละกาไดัตกเป็นอาณานิคมของชาติ
ตะวันตกทั้งโปรตุเกส, เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ
อาคารในมะละกาจึงมีลักษณะของสถาปัตยกรรมที่

ผสมผสานระหว่างศิลปกรรมท้องถิ่นกับเจ้า
อาณานิคมนั้น ๆ ซึ่งในปัจจุบันได้กลายมาเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

การให้ทิป

การให้ทิปในต่างประเทศ ถือเป็น
เรื่องสำคัญ และมารยาทของนัก
ท่องเที่ยวควรให้ทิปสำหรับคนที่ให้
บริการท่าน อาทิคนขับรถ / ไกด์
ท้องถิ่น ที่คอยอำนวยความสะดวก
ให้แก่ท่านระหว่างการเดินทาง

จัดทำโดย
นางสาวศิรพร บัวลา
รหัสนักศึกษา 16532070
สาขาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


Click to View FlipBook Version