The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sby_36584, 2021-03-21 10:44:31

Red Box Travel Magazine

Red Box Travel Magazine

MARCH 2021   |  THE JOURNEY   |  TRAVEL

ต า ก มี อ ะ ไ ร ดี . . .

มาพบกั บการเเนะนําเเหล่ งท่ องเที ยว
สิ นค้ าOtop เเละ อี กหลายอย่างเกี ยวกั บตาก

In TAK

ตากเป็ น จงั หวัด ใน ภาคตะวนั ตก หรือบางแหง จัดอยใู นภาคเหนือตอนลางของ
ไทย มีพ้ ืนท่ีมากเป็ นอนั ดับ 4 ของประเทศ แตมปี ระชากรเบาบางท่สี ดุ เป็ นอันดับ 2
ของประเทศ นับเป็ นจังหวดั ชายแดนท่สี าํ คญั อกี จังหวัดหน่ึงของไทยมปี ระวตั ศิ าสตร
เกา แกนบั ต้งั แตส มยั กรุงสโุ ขทัย ท้งั ยังมีแหลง ทอ งเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ี
งดงามหลายแหงดวย นอกจากน้จี ังหวดั ตากยงั เป็ นจงั หวัดท่มี ีอาณาเขตติดตอ จังหวัด
อ่นื ๆ ถึง 9 จงั หวดั

TAK PROVINCE : 1 MARCH 20

BRIDGE

สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป ตัง ยามเย็นเราจะเห็นคนเมืองตากมาเดินเล่น
อยู่ในอําเภอเมืองตาก เปนสะพานไม้แขวนด้วยลวดสลิง นังพักผ่อน หรือปนจักรยานข้ามสะพานไปมา เปน
สาํ หรับเดินข้ามแม่นาํ ปงทีชาวเมืองตากใช้สัญจรไปมา ภาพทีอบอุ่นและน่ารักมากนอกจากนีบริเวณโดยรอบ
รวมถึงเปนสถานทีพักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะในยามเย็น สะพานยังมีสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ซึงเปนสวน
สะพานแห่งนีชือว่าเปนจุดชมวิวแม่นาํ ปงทีได้ชือว่าสวย สาธารณะทีมีภูมิทัศน์สวยงาม ภายในมีทังสวน
ทีสุดของจังหวัดตากพร้อมไปกับการชมบรรยากาศ สุขภาพ สนามกีฬาหลากหลายชนิดทอดขนาน ไปกับ
พระอาทิตย์ตกหลากสีสันได้อย่างงดงาม ในช่วงกลางคืน ลํานาํ ปง รวมทังอาคารกิตติคุณสาํ หรับจัดกิจกรรม
มีการประดับไฟสวยงามทําให้ตัวสะพานแลดูสว่างไสวโดด ต่าง ๆ
เด่นเหนือผืนนาํ สีเข้ม

TAK PROVINCE : 2 MARCH 20

TAK PROVINCE : 3 BEAUTIFUL
TEMPLE &
IMPORTANT

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ผูแ ทนราษฎรจงั หวัดธนบรุ ี นายทอง
อยู พฒุ พัฒน เสนอเร่อื งตอคณะรฐั มนตรใี นการสราง
อนุสาวรียส มเด็จพระเจา ตากสิน ตอ มาในปี พ.ศ. ๒๔๗๘
รฐั บาลรบั เร่ืองมาดาํ เนินการโดยกําหนดใหตงั้ อนสุ าวรยี 
ทว่ี งเวียนใหญ ธนบุรี หลวงวิจิตรวาทการ อธิบดีกรม
ศิลปากรไดส ัง่ การใหอ อกแบบมาดวยกนั ๗ แบบ ตัง้

แสดงในงานรฐั ธรรมนญู ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ เพ่อื ขอมติ
มหาชนรวมบรจิ าคทรพั ยเ ป็นคะแนนเสยี งใสใ นตซู ่งึ ตงั้
อยูห น าภาพแบบนัน้ ๆ การนับคะแนนเสยี งนับหน่ึงชิน้

เป็นหน่ึงเสยี ง โดยไมค ํานึงถึงคา ของเงนิ
ผลของประชามติเลือกแบบที่ ๑ ทาํ เป็น “เสาสเ่ี หล่ียมรี
โคนมกี ระดานหนีบขางละสามแผน ปลายตงั้ รปู พระเจา
กรุงธนบรุ ีทรงมา สองขางกระดานหนีบตัง้ รูปทหารมี

ฐานสองชัน้ ชนั้ บนไมมีพนัก ชนั้ ลา งมพี นักสามดาน
ดานหน าเป็นกะได” ไดคะแนนถงึ ๓,๙๓๒ คะแนน
แตก ารดาํ เนินงานตองชะงกั ลงเพราะไดเกดิ สงครามโลก
ครัง้ ท่ี ๒ และการเมืองภายในประเทศไทย กวา จะกลับ
มาดําเนินการใหมก็เม่อื ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ โดยมนี ายทองอยู
พฒุ พฒั น และนายเพทาย โชตินุชติ สมาชกิ เทศบาล

ธนบรุ ี ไดทาํ การร้อื ฟ้ืนเร่อื งข้นึ มาใหมอีกครงั้

MARCH 20

ดอยทเู ล วิว ทะเลหมอก สดุ อลังการ
ณ ดอยทเู ล
ดอยทูเล ตงั้ อยทู ี่ ตําบล
ทาสองยาง อาํ เภอทาสองยาง การไดชมววิ ของพระอาทติ ยข ้นึ ที่นี่นัน้
จังหวดั ตาก มีความสงู อยูท ่ี 1,350 สวยงามและประทบั ใจมากๆ แสงแรกของวนั ท่ี
เมตรเหนือระดับน้ําทะเล เป็นยอด
ดอยทส่ี งู ท่ีสดุ ในจงั หวดั ตาก ระยะ คอยๆ สาดสองไปบน ทะเลหมอก และภเู ขา
ทางเดินข้ึนสยู อดเขานัน้ จะ รอบๆ สวยงามจนถึงกับนิ่งไปชัว่ ขณะเลยคะ
ประมาณ 7.5 กิโลเมตร ใชเวลา สวนชวงเวลายามเยน็ บนยอด ดอยทเู ล ก็สวย
มากกวา 4 - 7 ชวั่ โมงเลยคะ ไมแพก นั เลย เรียกไดวา ถา ยภาพสวยๆ กลบั
ระหวางทางเดินข้ึนเขานัน้ จะได
ชมเจอกบั ทุงหญาสที อง และวิว มาจนเลือกไมถูกเลย
ทิวทัศนของภเู ขาทส่ี วยงามสดุ ๆ

TAK PROVINCE : 4 MARCH 20

´Í·ÙàÅ

ตอ้ งสมั ผสั ดว้ ยตาของตวั เอง...

แม้ว่า ดอยทูเล นัน จะเปนดอยทีความสูงของ
ยอดดอยนัน ไม่มากเหมือนดอยแถวภาคเหนือ แต่
ววกลับอลังการมาก ด้านบนยอดจะมีนําตกลาํ ธาร
อยู่เยอะมาก ซึงโดยปกติแล้วบนดอยทัวไปจะไม่มี

มีบรเวณของปาดิบด้านนึง และทุ่งหญ้าอีกด้าน
นึง เปนความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ทีครั งนึง

ต้ อ ง ไ ป ดู ด้ ว ย ต า ตั ว เ อ ง ใ ห้ ไ ด้ เ ล ย

TAK PROVINCE : 5 MARCH 20

ดอยหลวงตาก ตงั้ อยใู น ทางไมช ัน แตว า เดนิ ไกล
วนอุทยานน้ําตกหว ยแมไข หนอย ไป-กลบั ชิลๆ 22
ตําบลบา นกระเซาะ อาํ เภอ กโิ ล น้ําตาจะไหล ออ ..ขอ
บา นตาก จงั หวดั ตาก จาํ ไดว า มี ฝากถงึ คนทใี่ หคํานิยามกบั
เพ่ือนมาถามวา สน ทางศกึ ษา ดอยนี้วา “สวนหลงั บาน”
ธรรมชาตขิ องท่ีนี่ มีระยะทาง ถามหนอยวา สวนหลงั บาน
เดินถงึ 11 กโิ ล ความสูงจาก คณุ มงึ ยาวไกลถึง 11 โลเล
ระดบั น้ําทะเลปานกลาง 1,175
เมตร ถือวา ไมย ากไมง า ยสักเทา ยหรอคา บ!?

ไหรสําหรบั ขาลยุ MARCH 20

TAK PROVINCE : 6

นําตกทลี อซู

หลังจากทเี ราไปเทยี วชมนาตกแถบภาคตะวันตก และภาคกลางกันไปแล้ว
คราวนเี ราลองไปสมั ผสั บรรยากาศนาตกทางภาคเหนือกันดบู า้ งดี

นาตกทลี อซู เกิดจากลําหว้ ยกล้อท้อไหลมาจากผนื ปาบรเิ วณทิศตะวัตตกติด
ชายแดนพมา่ ลํานาทังสายตกลงจากหน้าผาสงู กลางปาทึบของปาท่งุ ใหญใ่ น
เขตพนื ทอี ําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

นาตกทลี อซู เปนนาตกที มคี วามสงู ประมาณ 300 เมตร เมอื ภาพ
ความสวยงามและยงิ ใหญข่ องนาตกทลี อซูปรากฏสสู่ ายตาแก่นัก

ท่องเทยี วจึงทําใหช้ อื เสยี งของทลี อซูโด่งดังในเวลาอันรวดเรว็
ผคู้ นมากมายต่างได้ยนิ เรอื งราวความยงิ ใหญข่ องนาตกทลี อซู ที
ผา่ นมานักท่องเทยี วมากมายได้เขา้ ไปสมั ผสั แล้วกลับมาบอกเล่า

ถึงความสวยงาม

By Thanachai

TAK PROVINCE : 7 MARCH 20

¹éíÒµ¡·ÊèÕ Ç·ÕèÊ´Ø ã¹àÁÍ× §ä·Â.....

àൡ‹ ÒÃà´Ô¹·Ò§¤‹Í¹¢ŒÒ§ÅíÒºÒ¡

หากเดนิ ทางไปในชว่ งเวลาทเี หมาะสมกจ็ ะเห็นรุ้งกินนําทีเกดิ จากแสงทีตกกระ
ทบกับละลองนําของสายนําตก นอกจากนียงั มนี ําตกริมทางให้ไดห้ ยุดแวะเล่น
นํากันอกี ดว้ ย ระยะเวลาสําหรับการล่องเรอื ยางประมาณ 3-4 ชวั โมง ขึนอยกู่ บั
ความแรงของกระแสนําในแต่ละช่วงเวลา เมอื ขนึ จากเรือยางจะตอ้ งเดินเทา้ ตอ่

ไปยังจุดกางเต็นท์พักแรมทีเขตรักษาพนั ธส์ุ ัตวป์ าอุม้ ผางอกี ประมาณ 10
กิโลเมตร ประมาณ 1 กโิ ลเมตรแรก เปนเส้นทางเดนิ ผ่านปา ชว่ งทเี หลอื เปนถนน

ลูกรังอัดแน่น สภาพเส้นทางมีขึนเนินเปนบางชว่ งโดยเฉพาะช่วงแรกๆ จะ
เปนการเดินขึนเนินเปนส่วนใหญ่

TAK PROVINCE : 8 MARCH 20

เขือนภูมพิ ล

คณะรัฐมนตรอนุมัตกิ าร MARCH 20
กอ่ สร้างเมอื ปพ.ศ. 2496 แรก

เรมใช้ชอื วา่ เขือนยันฮี

TAK PROVINCE : 9

เข่อื นภูมพิ ล จ.ตาก

การเดนิ ทาง

ระยะทางจากกรุงเทพมหานครไปยงั จงั หวัดตาก 425 กโิ ลเมตร ใช้เวลา
เดินทางโดยรถยนต์ ประมาณ 7 ชวั โมง ไปตามทางหลวงหมายเลข 1

(พหลโยธนิ ) แยกซ้ายทวี ังน้อย เขา้ ทางหลวงหมายเลข 32 สาย
บางปะอิน-นครสวรรค์ ผ่านจังหวัดกาํ แพงเพชรแล้วตรงเขา้ จังหวัดตาก

และจากตวั เมอื งไปยงั เขอื นภูมพิ ลเปนระยะทางอกี 61 กโิ ลเมตร โดย
เสน้ ทางทีสะดวกและนยิ มใช้กันคือ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถงึ

กโิ ลเมตรที 463 จะมที างแยกซา้ ยเข้าเขอื นภูมพิ ล ประมาณ 17
กิโลเมตร หรออาจใช้เสน้ ทางหมายเลข 1107 ผ่านทางแยกไปเจดยี ์

ยทุ ธหัตถีอีก 25 กิโลเมตร

TAK PROVINCE : 10 MARCH 20

อุทยานแห่งชาติไม้กลายเปนหิน

อทุ ยานแหง่ ชาตไิ ม้กลายเปนหิน ตังอยูท่ อ้ งที อีกทังยังมที รัพยากรธรรมชาติทีมี
ตาํ บลตากออก อําเภอบ้านตาก จงั หวัดตาก ความอุดมสมบรู ณม์ ีความหลาก

เปนแหลง่ หลายทางชีวภาพทีมีความโดดเด่น
ท่องเทยี วทางธรรมชาตทิ มี ซี ากดกึ ดําบรรพ์ ซึงจะต้องได้รับการคมุ้ ครองและ
(fossil) ไม้กลายเปนหิน (Petrified Wood)
พัฒนาโดยคํานึงถึงการรักษา
อายปุ ระมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ป ธรรมชาตแิ ละสิงแวดล้อม เพือให้
คาดวา่ มีความยาวทสี ุดในโลก โดยมคี วาม
ยาวประมาณ ๗๒.๒๒ เมตรซึงซากฟอสซลิ ได้รับประโยชน์สูงสุด
ตอ่ ไป อุทยานแหง่ ชาติไม้กลาย
ดงั กล่าวไมส่ ามารถ เปนหิน ไดด้ ําเนินการขุดเปดไม้
ประเมนิ ค่าได้ กลายเปนหินใหน้ ักทอ่ งเทยี วได้เข้า

ชม

TAK PROVINCE : 11 MARCH 20

ทีนีสามารถเปนเเหลง่ เรียนรู้
ได้ด้วย....

ต้นไม้กลายเปนหนิ ทมี ีอายุกว่า
120,000 ป และเปนฟอสซิลไม้กลาย
เปนหนิ ทใี หญท่ สี ดุ ตังแต่มีการค้นพบใน

ทวปี เอเซียและยาวทสี ดุ

TAK PROVINCE : 12 MARCH 20

หะ ...วา ไงนะ โรมเเรมราคาถูกจัง

โรงเเรมระดบั ตดิ ดาวเเต่
เรมตน้ ที 400 บาท

TAK PROVINCE : 13 บรการดี มีอาหารเชา้ อาหารเยน็
เครองดมื สดุ พิเศษ พร้อมให้บรการ

ลูกค้าทีมาใชบ้ รการทกุ ท่าน

MARCH 20

ตลาดดอยมเู ซอ

ตลาดดอยมูเซอ ชอ ปของสดในตลาดริมทางกลางดอย

เดนิ ถนนคนเดินกนั กบ็ อยแลว เดินตลาดสมยั ใหมกันมาก็
เยอะเหมอื นกัน คราวนี้เราขอเปลย่ี นบรรยากาศไปเดนิ

ตลาดสดกันบาง มีโอกาสมาเทยี่ วถงึ จังหวัดตากทงั้ ที ตลาดดงั
ที่หา มพลาดเลยก็คอื “ตลาดดอยมเู ซอ” รมิ ทางหลวง

หมายเลข 105 (แมส อด – ตาก) ตลาดสดทร่ี วบรวมผลผลติ
ทางการเกษตรของชาวไทยภเู ขาทีม่ ีดเี กนิ ความคาดหมาย

TAK PROVINCE : 14 MARCH 20

วดั พระบรมธาตุ ตามประวตั ิความเป็นมา วัดพระบรมธาตุ
อยทู างฝั่งตะวนั ตกของแมน้ําปิง เดิมทว่ี ัด
“วดั พระบรมธาต”ุ ตัง้ อยหู มูท่ี 3 ตําบลเกาะ แหง นี้เป็นเมอื งตากเกา กอนทีจ่ ะมกี ารยาย
ตะเภา อําเภอบานตาก จงั หวัดตาก การเดนิ ตวั เมืองไปอยทู ี่ ตาํ บลระแหง ซ่งึ เป็นเมือง
ตากในปัจจบุ นั หางไปทางทิศใตป ระมาณ
ทางไปยังตวั วดั นักทองเทยี่ วสามารถมงุ 30 กโิ ลเมตร อนั มีประวตั ยิ าวนานมาตงั้ แต
หน าไปทางสายเอเชียหมายเลข 1 ตรง
กโิ ลเมตรที่ 442 เสนทางจะไปยังจงั หวดั สมยั พระนางจามเทวี ลองเรือเสดจ็ ไป
ลาํ ปางประมาณ 18 กิโลเมตร จากตัวเมือง เมืองลาํ พูน แลว หยุดพกั บรเิ วณแหงนี้ พบ
จังหวดั ตากจนถึงทางแยกเขา อาํ เภอ
บานตากขบั ไปอีก 1.5 - 2 กิโลเมตร ให วาเป็นเมอื งราง จึงไดสัง่ ใหม ีการฟ้ืนฟู
เลีย้ วซา ยเพ่อื ขามแมน ้ําพอขา มแมน้ําไปจะ บรู ณะเมืองจนกลายเป็นชุมชนเมอื งตาก
เป็นตลาดใหเ บี่ยงขวาตรงสามแยกเล็ก ๆ วดั พระบรมธาตุ ยังปรากฏในศิลาจารึของ
แถวตลาดขับไปเร่ือย ๆ ตามป าย ไมเกิน 10 พอขุนรามคาํ แหง ท่ีทรงกระทํายุทธหัตถี
กโิ ลเมตรกจ็ ะถึงตวั วัดอยูท างซา ยมอื ชนะศกึ เจาเมอื งฉอด บนเนินเขาใกลกบั

TAK PROVINCE : 15 พระบรมธาตุ ประมาณ 500 เมตร

MARCH 20

TAK PROVINCE : 16 ประวตั ิ

“วัดพระบรมธาตบุ านตาก” อยทู ี่ ต.เกาะ
ตะเภา อ.บานตาก จ.ตาก ฝั่งตะวนั ตกของแม
น้ําปิง เดมิ วดั แหงนี้เป็นเมืองตากเกา กอนทีจ่ ะ

มกี ารยา ย
ตวั เมืองไปอยูที่ ต.ระแหง ตวั เมอื งตากใน

ปัจจบุ ัน หางไปทางทิศใตป ระมาณ ๓๐
กิโลเมตร อนั มปี ระวัตยิ าวนานตงั้ แตส มยั
พระนางจามเทวี ลอ งเรอื เสดจ็ ไปเมอื งลาํ พูน

หยุดพักบรเิ ว
ณแหงนี้ พบวา เป็นเมอื งรา ง จงึ ไดส งั่ ใหม กี าร
ฟ้ืนฟูบรู ณะเมืองแหงนี้ จนกลายเป็นชุมชน

เมืองตาก
วัดพระบรมธาตบุ านตาก ยงั ปรากฏในศิลาจารึ
ของพอขนุ รามคาํ แหง ที่ทรงกระทาํ ยุทธหตั ถี

ชนะศกึ เจาเมอื งฉอด
บนเนินเขาใกลก บั พระบรมธาตุ ประมาณ ๕๐๐

เมตรตามตาํ นานพระเจา เลยี บโลก ซ่ึงเขียน
เป็นภาษาเหนือ กลาวไวว า สมเดจ็ พระสัมมา
สมั พุทธเจา ไดเสด็จโปรดสตั วลอ งมาตามลําน้ํา
ปิง พระองคไดเ สด็จมายัง ดอยมะหิยังกะ ใน
เขตตัวเมอื งตาก ตรสั กับพระอานนทว า สถานที่
นี้เป็นสถานทสี่ าํ ราญ รมร่ืน หากเราตถาคต
ปรินิพพานแลว ใหน ําอฐั ิและเกศากลับมายัง

ดอยมะหิยังกะ

MARCH 20

TAK PROVINCE : 17 MARCH 20

สนิ คา Otop

TAK PROVINCE : 18 เคร่ืองประดับทอง สนิ คา OTOP
ระดับ 5 ดาว ปี 2553

ศนู ยส ง เสรมิ การเจียระไนพลอย
แมส อด(ดา นการออกแบบ) คณุ
สงั วาลย ธรรมแงะ โทร. 055

536363
ประโยชนการใชส อย เป็นเคร่ือง
ประดับตกแตง ในรางกายเพ่อื เสริม
บารมแี ละเป็นมงคลแกชีวติ สามารถ
เป็นมรดกตกทอดถงึ ลูกหลานและ

ยง่ิ เพ่มิ มลู คา สนิ คา
เร่ืองราวของผลิตภณั ฑ ใน
อดตี กาลคนไทยมีความชาํ นาญมี
ฝีมอื การทาํ เคร่อื งประดบั เงิน-
ประดับทอง ดว ยความประนีตง
ดงามไมแพช าตใิ ดในโลก ณ อําเภอ
แมสอดจงั หวดั ตาก ถือไดว าเป็น
ตลาดอัญมณีทตี่ ดิ อนั ดับของ
ประเทศไทย ดวยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมยั ใหม ในการทําตัว

เรือนจากทองคาํ บริสุทธิ
(สีทอง)

MARCH 20

คา่ เฟ At TAK.... MARCH 20
บรรยากาศน่านัง...

TAK PROVINCE : 19

SLOGAN

ธรรมชาติ น่ายล
ภู มิ พ ล เ ขื อ น ใ ห ญ่

พ ร ะ เ จ้ า ต า ก
เกรียงไกร เมือง

ไ ม้ แ ล ะ ป า ง า ม

By Thanachai Soikam


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ANJ PONNIRSHA JB
Next Book
ESEI 2: PELAN PEMBANGUNAN DIRI DAN PEMBANGUNAN KERJAYA