The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ตัวอย่างสื่อการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by linking feeling, 2022-01-19 09:37:52

ตัวอย่างสื่อการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ

ตัวอย่างสื่อการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ

Online Classroom

วชิ าวทิ ยาการคานวณ

เรอื่ ง "การเกบ็ รวบรวมและสารวจข้อมลู "

วนั องั คารที่ 10 สิงหาคม 2564

เวลา 10.30-11.30 น.

โรงเรียนบา้ นจนั ทร์ประภสั สรอ์ นสุ รณ์
สานกั งานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศกึ ษายะลา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

ครูสาอีดา

เนอื้ หาบทเรียน Online
Classroom
>>>>>>> Content

01 การรวบรวมข้อมูล
02 การเตรียมขอ้ มูล
03 การสารวจข้อมูล
04 ข้อมูลส่วนบคุ คล

1. การรวบรวมข้อมลู Online
Classroom

ห ม า ย ถึ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ที่ จ ะ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่
ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่ง
แบ่งออกได้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
การรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูลจากแหล่ง
ทุติยภูมิและ ปฐมภูมิ โดยใช้เครื่องมือการ
สัมภาษณ์ การสารวจ การสังเกต การ
กรอกแบบสอบถาม รายงานและเอกสาร
ตา่ ง ๆ

Online
Classroom

Online
Classroom

Online ประเภทของขอ้ มลู
Classroom
ขอ้ มลู หมายถึง ขอ้ เทจ็ จริงเกยี่ วกบั ตัวแปรทีส่ ารวจ
โดยใชว้ ิธีการวัดแบบใดแบบหนึง่ โดยทวั่ ไปจาแนกตาม
ลกั ษณะของข้อมูลไดเ้ ป็น 2 ประเภท คือ

1) ขอ้ มลู เชงิ ปรมิ าณ (Quantitative
Data) คือ ขอ้ มูลทีเ่ ป็นตวั เลขหรอื นามาให้รหสั เป็น
ตวั เลข ซงึ่ สามารถนาไปใช้วเิ คราะหท์ างสถิตไิ ด้

2) ข้อมูลเชงิ คณุ ภาพ (Qualitative Data)
คือ ข้อมูลทไี่ ม่ใช่ตัวเลข ไมไ่ ดม้ กี ารให้รหสั ตัวเลขทีจ่ ะ
นาไปวเิ คราะหท์ างสถติ ิ แตเ่ ป็นข้อความหรอื สารสนเทศ

Online
Classroom

Online
Classroom

Online ความเหมาะสมของ
Classroom แหลง่ ข้อมลู

Online
Classroom

2. การเตรียมข้อมูล Online
Classroom

>> เพื่อทาใหข้ ้อมลู มีความถูกตอ้ ง ครบถว้ น สมบรู ณ์ ไม่มีค่า
ผดิ ปกติ

>> เพื่อเตรียมพรอ้ มสาหรบั การประมวลผลข้อมลู
>> การคดั เลือกขอ้ มูลเป็นขนั้ ตอนการดึงขอ้ มูลสาหรบั การ
วิเคราะหจ์ ากแหล่งทีบ่ นั ทึกไว้
>> เลอื กเฉพาะขอ้ มูลทีเ่ กยี่ วขอ้ งกบั วตั ถปุ ระสงคข์ องการ
วเิ คราะห์ และประมวลผล พร้อมทงั้ ตัดข้อมูลสว่ นทีไ่ มไ่ ดน้ ามาใช้
ออก

2. การเตรยี มข้อมูล Online
Classroom

1. การทาความสะอาดขอ้ มลู (Data cleansing)
หมายถึง การทาความสะอาดขอ้ มลู เป็น

กระบวนการตรวจสอบและการแกไ้ ข (หรือลบ) รายการ
ข้อมูลทไี่ มถ่ ูกต้องออกไปจากชุดขอ้ มลู

Online
Classroom

2. การเตรียมขอ้ มูล Online
Classroom

ขัน้ ตอนเบือ้ งตน้ ในการ Clean ข้อมลู 4 ขัน้ ตอน ไดแ้ ก่
1. Parsing คอื การแจกแจงขอ้ มูล
2. Correcting คอื การแกไ้ ขข้อมลู ทีผ่ ดิ พลาด
3. Standardizing คอื การทาข้อมลู ใหเ้ ป็นรูปแบบ

เดยี วกนั
4. Duplicate Elimination คอื การลบชดุ

ขอ้ ความซ้าซอ้ นทิง้

จากตารางตรวจสอบข้อมูลระเบียนผ้ปู ว่ ยของ Online
โรงพยาบาล แหง่ หนึง่ พบขอ้ มูลผิดพลาด 4 รายการ Classroom
ใหร้ ะบขุ อ้ ผิดพลาดของข้อมลู พรอ้ มทงั้ อธิบาย
หมูเ่ ลือด
รายการท่ี ช่ือ - สกลุ อายุ วนั เกิด เอ
A
1 สมปอง สองใจ 35 12/10/1982 C
บี
2 สมศรี มีสกุล 151

3 สมพล สกลนคร -5

4 สุทธริ กั ษ์ ภกั ดี 9 6 มถิ นุ ายน

2. การเตรียมข้อมูล Online
Classroom

2. การแปลงขอ้ มลู (Data transformation)
เป็นการเตรยี มข้อมูลให้อยใู่ นรูปแบบทพี่ รอ้ ม

สาหรับการประมวลผล โดยรูปแบบของข้อมูลทพี่ รอ้ ม
ประมวลผลในโปรแกรมตารางทางานนนั้ แต่ละแถว
(บรรทดั ) คือขอ้ มลู 1 รายการ และแต่ละคอลมั น์
(หลกั ) คือ คณุ ลักษณะ หรอื แอตทริบิวต์

2. การเตรยี มขอ้ มูล Online
Classroom

2. การแปลงข้อมูล (Data transformation)

2. การเตรยี มขอ้ มูล Online
Classroom
3. การเชือ่ มโยงข้อมลู
(Combining data)
กรณีทตี่ ้องการใช้ข้อมูลของ
กลมุ่ ตัวอย่างทมี่ กี ารเผยแพร่
จากหลายแหล่ง หรือมหี ลาย
ไฟล์ข้อมูล ตอ้ งทาการ
เชือ่ มโยงขอ้ มลู จากหลายแหลง่
เข้าด้วยกนั โดยใช้คุณลกั ษณะ
หรือแอตทรบิ วิ ต์ ทมี่ อี ยู่รวมกัน
ของหลายแหล่งขอ้ มูล เป็นตัว
เชือ่ มโยง

3. การสารวจขอ้ มลู Online
Classroom

กระบวนการสารวจข้อมลู มขี ัน้ ตอนหลัก ๆ คอื
การวาดแผนภาพ หรือ กราฟของขอ้ มลู ในรูปแบบตา่ งๆ
เพื่อพิจารณาภาพรวมของขอ้ มูล ระหวา่ งการสารวจ
ขอ้ มูลอาจพบขอ้ ผดิ พลาดหรอื ปัญหาอนื่ จากการตัง้
คาถาม หรือการรวบรวมขอ้ มูล ซึง่ ตอ้ งกลับไป
ดาเนนิ การแกไ้ ขขอ้ มูลใหถ้ ูกต้อง เชน่ พบวา่ มขี อ้ มลู
สญู หาย ผดิ รปู แบบ มคี ่าผดิ ปกติ

3. การสารวจขอ้ มลู Online
Classroom

กราฟเสน้ (line chart)
ใช้แผนภมู เิ ส้นเมือ่

ต้องการหาแนวโน้มของ
ขอ้ มูลในช่วงเวลาหนึง่
เช่น ดแู นวโน้มยอดขาย
หรืออตั ราผลกาไรในแต่ละ
เดือน ไตรมาส หรือปี

3. การสารวจข้อมลู Online
Classroom
แผนภมู แิ ท่งเทียน
หรือ แผนภาพกลอ่ ง
(box plot)

แสดงค่าต่า คา่
สูง ค่าเปิด และค่า
ปิดของหลักทรัพย์
ในช่วงระยะเวลา
หนึง่ ๆ เชน่ รบั ข้อมลู
ความผนั ผวนของ
ราคาหุ้นในแตล่ ะวัน

3. การสารวจข้อมลู Online
Classroom

แผนภาพกระจาย (scatter plot)
แสดงพิกดั ตัวเลขตามแกนแนวนอน (X) และแกน

แนวตัง้ (Y) ใช้แผนภูมิกระจายเมือ่ ตอ้ งการดูว่าตวั แปร
หนงึ่ ไดร้ ับผลกระทบจากตวั แปรอนื่ มากเทา่ ใด
ตวั อยา่ งเช่น แสดงข้อมลู เงนิ เดือนของพนักงานและ
จานวนปีทีท่ างาน

3. การสารวจขอ้ มูล Online
Classroom

แผนภมู ิฮิสโตแกรม (histogram)
ใช้แผนภูมฮิ ิสโตแกรม เมือ่ ตอ้ งการแสดงการ

กระจายของชุดขอ้ มูลในทเี่ กบ็ ขอ้ มลู หรือชว่ งตา่ งๆ
ความสูงของแต่ละแท่งจะแสดงแทนจานวนค่าในแต่ละ
ช่วง

4. ขอ้ มลู สว่ นบุคคล Online
Classroom

หมายถงึ ข้อมูลเกยี่ วกับสงิ่ เฉพาะตัวของบคุ คล
เช่น การศกึ ษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ

ประวัตอิ าชญากรรม ประวัติการทางาน หรอื

ประวตั ิกจิ กรรมตา่ งๆ ทีม่ ีชือ่ ของบุคคลนนั้ หรอื
มีหมายเลขรหัส หรือ สิง่ บอกลกั ษณะอนื่ ทีท่ าให้
รูต้ วั บคุ คลนัน้ ได้ เช่น ลายพิมพ์นวิ้ มือ ขอ้ มลู
ลกั ษณะเสยี ง หรือ รปู ถา่ ย

4. ขอ้ มลู สว่ นบคุ คล Online
Classroom

4. ขอ้ มลู สว่ นบคุ คล Online
Classroom

4. ขอ้ มลู สว่ นบคุ คล Online
Classroom

4. ขอ้ มลู สว่ นบคุ คล Online
Classroom

4. ขอ้ มลู สว่ นบคุ คล Online
Classroom

Online
Classroom

ตวั อย่าง การขโมยข้อมลู ส่วนบคุ คล

Online
Classroom

ตวั อยา่ ง การขโมยข้อมลู ส่วนบุคคล

พนกั งานสนิ เชอื่ รถยนตข์ องธนาคารแหง่ หนงึ่ และเคยเป็น
เจ้าหนา้ ทีค่ อลเซ็นเตอรข์ องธนาคาร จะรู้ข้อมูลสว่ นตัวของลกู คา้
หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกดิ เบอรโ์ ทรศัพทแ์ ละหมายเลข
บตั รเครดติ รวมถึงขัน้ ตอนการตดิ ตอ่ ทาธรุ กรรมเกยี่ วกบั บัตร
เครดติ ตดิ ตอ่ ไปทีค่ อลเซน็ เตอรข์ องบริษัทบตั รเครดติ ทีล่ กู ค้าใช้
ขอเปลยี่ นแปลงเบอรโ์ ทรศัพทข์ องผู้เสียหายใหม้ าเป็นเบอรข์ อง
นายธนากร

ใบงานที่ 5

ใหน้ ักเรยี นค้นหาข้อมลู ผู้ติดเชอื้ โควดิ -19 ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 2564
และสรปุ ในหวั ขอ้ ดังนี้

วเิ คราะหข์ ้อมลู ว่าสาเหตเุ พราะเหตใุ ด

จึงมยี อดผูต้ ิดเชือ้ เพิ่มขึ้น
(สรปุ มา 5 ข้อ)

อา้ งองิ จากเว็บไชต์ : ……………………………….

หมดเวลาเรียนแล้วคะ่
ไว้เจอกนั ในชวั่ โมงต่อไปนะคะ


Click to View FlipBook Version