The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by linking feeling, 2022-01-18 08:35:15

อบรบสอน sctrach

อบรบสอน sctrach

แบบรายงานการอบรมหลักสูตรออนไลน์
หลกั สตู ร : การเขียนโปรแกรม Scratch
(Coding Online for Teacher Plus: C๔T Plus-Scratch)
ผสู้ อนรายวิชาพนื้ ฐานวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ช้นั และมธั ยมศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. เกย่ี วกบั หลกั สตู ร
การอบรมออนไลน์ หลักสตู รการจดั การเรยี นรู้วิทยาการคำนวณสำหรบั ครูมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3
Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T – 8) จำนวน 20 ชว่ั โมง

2. วตั ถปุ ระสงคข์ องหลกั สตู ร
2.1 ดา้ นความรู้ (Knowledge)
2.1.1 หลกั สตู รเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
- การขับเคล่อื นการจัดการเรยี นรูโ้ ค้ดดิ้งในโรงเรยี น
- ภาพรวมหลักสูตรและการจดั การเรียนรู้
2.1.2 วทิ ยาการคอมพิวเตอร์
- การใช้เหตผุ ลเชงิ ตรรกะ
- อลั กอรทิ ึม
- การเขียนโปรแกรม Scratch
2.1.3 เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร
- การประมวลผลข้อมลู ด้วยซอฟตแ์ วรต์ ารางการทำงาน
- การสร้างทางเลือก
- การใชอ้ ินเทอรเ์ นต็ ค้นหาขอ้ มลู
- การประเมนิ ความนา่ เช่อื ถอื ของข้อมูล
2.1.4 การรู้ดิจิทลั
- ผลกระทบของเทคโนโลยี
- การใชง้ านอนิ เทอรเ์ น็ตอย่างปลอดภัย
- การใช้งานเทคโนโลยอี ยา่ งมีมารยาท เคารพสิทธิผู้อน่ื
- การสอื่ สารผ่านอเี มล

2.2 ด้านทกั ษะ (Skill)
2.2.1 การใชเ้ ครอ่ื งมือทางเทคโนโลยใี นการแก้ปญั หา
2.2.2 เขียนโปรแกรมดว้ ย Scratch
2.2.3 การประมวลผลขอ้ มูลดว้ ยซอฟตแ์ วรต์ ารางทำงาน

2.3 ดา้ นความเปน็ ครู (Attitude)
ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดเรียนการสอน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้

พฒั นาทักษะการคิดวเิ คราะห์ แกป้ ัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะการคิดเชงิ คำนวณและเป็นผู้ท่ี
มคี ุณธรรม จรยิ ธรรม และคา่ นิยมในการใชว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยอี ย่างสร้างสรรค์

3. ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ หรอื อ่ืน ๆ ท่ีไดร้ บั ในการอบรมนำมาเพอ่ื พฒั นางานของ
หนว่ ยงาน ดังน้ี

2.1 นำความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ไปใช้ในการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
เพอ่ื ออกแบบกจิ กรรมการจดั การเรยี นรู้ และสามารถนำความรูท้ ่ไี ดร้ ับจากการอบรมออนไลน์ในคร้ังนี้ ไปบรู ณา
การ การสอนในรายวิชาอื่น ๆ นอกจากวิชาวิทยาการคำนวณ ฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล ฝึกการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ

2.2 ถ่ายทอดความรู้ในเนื้อหารายวิชาวิทยาการคำนวณเพื่อให้พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่สำคญั ในการ
ดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะพื้นฐานความคิดเชงิ คำนวณ (Computational Thinking) , ทักษะพื้น
ฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) , ทักษะการเรียนรู้และทักษะด้านนวัตกรรม
(Learning and Innovation –The 4 C’s) , ทักษะการทำมาหาเลี้ยงชีพและการดำเนินชีวิต (Career and
Life) และทักษะพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and information Literacy) พัฒนาบนพื้นฐาน
ความแตกต่างของผู้เรียนรายบคุ คลอย่างเต็มความสามารถ นำความร้ไู ปขยายผลสูช่ ุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) เพอ่ื พฒั นาคุณภาพผเู้ รียนให้ดีย่ิงขนึ้

2.3 พฒั นาผู้เรยี นใหม้ สี มรรถนะสำคญั ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้นื ฐาน ไดแ้ ก่ ความสามารถด้านการ
สื่อสาร ความสามารถด้านการคิด ความสามารถด้านการแก้ปัญหา ความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี

2.4 จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถพัฒนาโครงงานการ
แกป้ ญั หา โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยแี ละนำไป ประยกุ ต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือสามารถพัฒนาต่อยอด
เป็นนวัตกรรมต้นแบบ ที่มีมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจทั้ง ในเรื่องกระบวนการผลติ รูปแบบผลิตภณั ฑ์ และบริการ
ใหมๆ่

4. แนวทางในการนำความรู้ ทักษะทไี่ ดร้ ับจากการฝกึ อบรมครั้งน้ี ไปปรบั ใชใ้ หเ้ กดิ ประโยชนแ์ ก่
หน่วยงาน มีดังนี้

หลงั จากทไี่ ด้เข้ารับการอบรม ขา้ พเจ้าจะนำความรู้ดงั กลา่ วมาพฒั นานักเรยี นในโรงเรยี น
ตลอดจนแลกเปลย่ี นเรยี นรู้กับเพ่ือครู และบุคลากรทางการศึกษา และสรา้ งชมุ ชนแห่งการเรยี นรู้
ทางวชิ าชพี (Professional Learning Community : PLC) ในสถานศึกษาต่อไป

5. ข้อเสนอแนะ
-

ลงชอ่ื .................................................................
(นางสาวสาอีดา วายะโยะ)
ตำแหน่ง ครูผูช้ ่วย

ภาคผนวก

ประมวลภาพกจิ กรรม
การอบรมหลกั สูตรออนไลน์

การเขียนโปรแกรม Scratch
(Coding Online for Teacher Plus: C๔T Plus-Scratch)

ประมวลภาพกจิ กรรม
การอบรมหลกั สูตรออนไลน์

การเขียนโปรแกรม Scratch
(Coding Online for Teacher Plus: C๔T Plus-Scratch)

ประมวลภาพกจิ กรรม
การอบรมหลกั สูตรออนไลน์

การเขียนโปรแกรม Scratch
(Coding Online for Teacher Plus: C๔T Plus-Scratch)

ประมวลภาพกจิ กรรม
การอบรมหลกั สูตรออนไลน์

การเขียนโปรแกรม Scratch
(Coding Online for Teacher Plus: C๔T Plus-Scratch)

ประมวลภาพกจิ กรรม
การอบรมหลกั สูตรออนไลน์

การเขียนโปรแกรม Scratch
(Coding Online for Teacher Plus: C๔T Plus-Scratch)

ประมวลภาพกจิ กรรม
การอบรมหลกั สูตรออนไลน์

การเขียนโปรแกรม Scratch
(Coding Online for Teacher Plus: C๔T Plus-Scratch)

เกยี รตบิ ตั ร


Click to View FlipBook Version