The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by No name Channel, 2020-02-20 00:38:37

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

จัดทำโดย
นำย พุฒเิ ชษฐ์ ตน้ ตำล

คำนำ

เทยี่ วไทยให้สุขใจ ง่ำยนดิ เดยี ว ด้วยกำรท่องเท่ยี ว ๑๔ ชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงวฒั นธรรม ปี ๒๕๖๑ ที่มอี ยู่ทวั่ ไทย ซ่ึงเต็มไปด้วย
วฒั นธรรมสุดน่ำรัก อำหำรท้องถิน่ อร่อย ๆ มิตรภำพไมตรีอัน
บริสุทธ์ิจำกผ้คู นในชุมชน พร้อมท้งั บรรยำกำศที่สวยงำมรอบ ๆ

ชุมชน

ไปเทีย่ วท้งั ที หลำย ๆ ท่ำนกอ็ ยำกได้ท้งั ควำมสนุกสนำน
เพลดิ เพลนิ ได้ท้งั ควำมรู้ และประสบกำรณ์ใหม่ ๆ กันใช่ไหมคะ

โดยเฉพำะคนรุ่นใหม่ทีอ่ ยำกให้กำรท่องเทีย่ วเป็ นเสมือน
กำรศึกษำเรียนรู้ เรียกได้ว่ำอยำกเท่ียวให้ค้มุ นนั่ ล่ะ วันน้ี

สำรบัญ หน้า
๑-๖o
เรอื่ ง
๑๕ ชมุ ชนท่องเทย่ี เชงิ วฒั นธรรม

๑. ชมุ ชนท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทลือ้ เมอื งมาง เมืองหย่วน
จังหวดั พะเยา

สาหรบั ใครท่ชี อบการแตง่ กายของชาวไทลอื้ ไมค่ วรพลาดไปสัมผัสกับ
ชมุ ชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมไทลือ้ เมืองมาง เมอื งหยว่ น ตาบลหย่วน
อาเภอเชยี งคา จังหวัดพะเยา เป็ นชุมชนท่มี ีวัฒนธรรมแบบไทลือ้ ท่ีโดด
เด่นมาก ทง้ั เร่ืองของการใชช้ วี ติ บ้านเรอื นทอี่ ยอู่ าศัย อาหารการกิน
พืน้ เมอื ง และทส่ี าคัญกค็ อื เร่อื งของการทอผ้าและการแต่งกาย
ชาวบา้ นจะเลอื กใชส้ ธี รรมชาตมิ ายอ้ มผา้ มีวิธีการทอท่เี ป็ นเอกลกั ษณ์
จงึ ทาให้ผ้าทอมสี ีสันและลวดลายที่สวยงามแปลกตา น่าสวมใส่มาก ๆ
เลยครบั

สาหรบั ใครทช่ี อบการแตง่ กายของชาวไทลอื้ ไมค่ วรพลาดไปสัมผัส
กบั ชุมชนท่องเท่ยี วเชงิ วฒั นธรรมไทลือ้ เมืองมาง เมืองหยว่ น ตาบลหย่
วน อาเภอเชยี งคา จงั หวดั พะเยา เป็ นชมุ ชนทม่ี ีวฒั นธรรมแบบไทลือ้ ท่ี
โดดเด่นมาก ทั้งเร่อื งของการใช้ชีวิต บา้ นเรือนที่อยอู่ าศัย อาหารการ
กนิ พนื้ เมอื ง และทสี่ าคัญก็คอื เร่ืองของการทอผ้าและการแตง่ กาย
ชาวบา้ นจะเลือกใชส้ ธี รรมชาตมิ ายอ้ มผา้ มีวธิ ีการทอทเ่ี ป็ นเอกลกั ษณ์
จึงทาใหผ้ ้าทอมีสสี ันและลวดลายท่ีสวยงามแปลกตา น่าสวมใส่มาก ๆ
เลยครบั

และภายในชมุ ชนยังมสี ่ิงท่ีน่าสนใจมากมาย เมื่อนักท่องเทย่ี วมาทน่ี ่ี
แนะนาให้ไปทศี่ นู ยว์ ัฒนธรรมเฉลิมราช พพิ ธิ ภัณฑพ์ นื้ บา้ น วัดแสน
เมอื งมา หรอื ศนู ยว์ ัฒนธรรมไทลอื้ วดั หย่วน กันกอ่ น เพื่อไปทาความ

รูจ้ ักกับชมุ ชนแห่งน้กี นั สักนิด แล้วคอ่ ยไปทวี่ ัดพระธาตสุ บแวน ซึง่ มี
องคพ์ ระธาตเุ จดียท์ ี่มคี วามเกา่ แกอ่ ายมุ ากกว่า ๘๐๐ ปี ให้ได้กราบไหว้
ขอพรกันคะ่ จากนัน้ ค่อยไปเท่ยี วชมการทอผ้าพนื้ เมอื ง และเดนิ ชม
บา้ นเรอื นเก่าแก่ของชาวไทลอื้

โดยเฉพาะทีเ่ ฮินไตลอื้ แมแ่ สงดา ยามเยน็ ก็เตรยี มพร้อมไปชอ้ ปปิ้ง
เบา ๆ กันท่ีกาดไทลือ้ และกินข้าวแบบขนั โตก ลิม้ รสอาหารพนื้ เมือง
สดุ อรอ่ ยของชาวไทลอื้ แอบกระซิบเลยวา่ อาหารพนื้ เมอื งที่น่ีเดด็ ๆ
ทง้ั นั้น ข้าวเหนียวห่อเดยี วไม่พอ แนะนาวา่ ให้ลองพกั โฮมสเตยข์ อง

ชาวบ้านดูนะคะ เพราะตอนเชา้ จะไดไ้ ปตกั บาตรข้าวเหนียว และเยย่ี ม
ชมตลาดสดตอนเช้าด้วย เป็ นอกี บรรยากาศท่ีน้อยคนจะได้สมั ผสั

พะเยา สามารถสอบถามรายละเอยี ดเพ่ิมเตมิ ได้ท่ี นางนงลกั ษณ์ จินะ
ราช โทรศัพท์ ๐๘ ๒๖๙๔ ๙๕๙๙ และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พะเยา โทรศพั ท์ ๐ ๕๔๔๘ ๕๗๘๑-๒
สาหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเขา้ เทยี่ วชมชุมชนท่องเท่ียวเชงิ วัฒนธรรม
ไทลือ้ เมืองมาง เมอื งหย่วน จงั หวัดพะเยา

๒. ชมุ ชนทอ่ งเท่ยี วเชิงวัฒนธรรมบ้านลาวเวยี ง จงั หวดั อตุ รดติ ถ์

ชุมชนท่องเทย่ี วเชิงวฒั นธรรมบ้านลาวเวยี ง เป็ นอกี หนึง่ สถานท่ี
ทอ่ งเที่ยวจงั หวัดอุตรดิตถท์ ่ีไม่ควรพลาดอย่างย่งิ คะ่ เพราะไดช้ ื่อวา่ เป็ น
ชมุ ชนท่มี วี ฒั นธรรมน่าสัมผัสมาก ชาวบ้านท่นี ี่มีเชอื้ สายลาว
เวยี งจนั ทน์ ซ่ึงอพยพเขา้ ประเทศไทยมาเม่อื สมยั รัชกาลที่ ๓ เม่อื อพยพ
เข้ามาก็ได้นาวัฒนธรรมดงั้ เดมิ มาผสมผสานกับวัฒนธรรมทอ้ งถน่ิ ของ
ไทย ทาใหว้ ัฒนธรรมของบ้านลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว อาเภอต
รอน จังหวัดอุตรดติ ถ์ มีเอกลกั ษณเ์ ฉพาะตวั

ใครท่ีมเี วลาน้อยจะมาเท่ยี วชมในช่วงวันศุกร-์ เสาร์ กไ็ ดค้ ะ่ ซง่ึ ภายใน
ชมุ ชนจะมีการจัดถนนสายวฒั นธรรมลาวเวียง กลายเป็ นถนนคนเดนิ
ยอ่ ม ๆ แตเ่ ตม็ ไปดว้ ยของกินอรอ่ ยเด็ดของทน่ี ี่มากมาย เช่น อ่ัวบกั เผด็
ทอดมนั หัวปลี และขนมดาดกระทะ แตล่ ะอย่างอร่อยไดใ้ จ หยุดกนิ
ไมไ่ ดจ้ รงิ ๆ นอกจากนกี้ ย็ ังจะมกี ารแสดงวฒั นธรรมพืน้ บา้ นใหช้ มกัน
ดว้ ย มาวนั เดียวเทีย่ วได้แบบรวบรัดเลย

แต่ถ้าพอมเี วลาอยากใหล้ องพักคา้ งคนื กนั สักวนั คะ่ จะไดส้ มั ผัสกบั วิถี
ชวี ิตชาวบ้านไดม้ ากขึน้ ได้ลองแต่งกายแบบชาวลาวเวยี งไปใสบ่ าตร
หาบจงั หนั ได้ทากระเป๋ าผ้าแบบลาวเวียงเก๋ ๆ ไดล้ องทาอาหารแบบ
ชาวลาวเวียง มวี ชิ าความรูก้ ลับบ้าน และยังได้เท่ียวชมสถานท่ี
ท่องเท่ียวตา่ ง ๆ รอบชมุ ชน ไมว่ ่าจะเป็ นพพิ ธิ ภณั ฑช์ มุ ชน วดั หาดสอง
แคว, วดั บา้ นแก่งใต้ และวดั คลึงคราช เป็ นการเทีย่ วทีไ่ ด้ทั้งพกั ผ่อน
และเรยี นรูเ้ ร่ืองราวใหม่ ๆ คมุ้ ไม่ใชเ่ ล่นเลยใช่ไหมล่ะ

สาหรบั นักทอ่ งเทยี่ วท่ีสนใจเขา้ เทีย่ วชมชมุ ชนท่องเทย่ี วเชิงวัฒนธรรม
บา้ นลาวเวียง จงั หวดั อุตรดติ ถ์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพม่ิ เติม
ได้ท่ี นายพงษเ์ ทพ ชัยอ่อน โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๗๒ ๑๗๑๔ และสานักงาน
วฒั นธรรมจงั หวดั อตุ รดิตถ์ โทรศพั ท์ ๐ ๕๕๔๐ ๓๐๙๓

๓. ชมุ ชนท่องเท่ยี วเชงิ วัฒนธรรมวดั ศรีฐานปิ ยาราม จงั หวดั

เพชรบรู ณ์

ใช่ว่าจังหวัดเพชรบรู ณจ์ ะมแี ต่ท่เี ทย่ี วภูเขาอย่างเขาคอ้ และภู
ทบั เบกิ ใหเ้ ท่ยี วชมแค่นั้นนะคะ ที่นย่ี ังมีสถานที่ท่องเท่ยี วชุมชนดี ๆ
ซอ่ นอยดู่ ว้ ย น่ันกค็ อื ชมุ ชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดศรีฐานปิ ยาราม
ตาบลวงั บาล อาเภอหล่มเกา่ เป็ นชุมชนเก่าแก่ อายุมากกวา่ ๑๐๐ ปี
เลยเชียวนะ ต้งั อย่รู มิ แมน่ า้ อกี ต่างหาก เพราะฉะนั้นก็จะมีวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตทโี่ ดดเดน่ กว่าที่อ่ืน ๆ เช่น ประเพณกี ารแข่งเรือยาว ชว่ ง
เทศกาลออกพรรษา ทล่ี าน้าพุง สนุกสนานสุด ๆ สามารถเล่าใหฟ้ ังกัน
ข้ามปี เลยทีเดียวสายกินกไ็ ม่ควรพลาด เพราะท่ีน่ีมอี าหารพืน้ เมอื งอร่อยเดด็ รออยู่
เพียบ ทั้งขนมจนี เสน้ สดแบบชาวหลม่ เก่า, เม่ยี งโคน้ และมะขามหวาน
กินกันใหพ้ ุงแตกไปเลย ส่วนใครที่ชอบผ้าไทย อย่าไดพ้ ลาดชมการทอ
ผ้าซิน่ หัวแดงตีนก่านนะคะ และยังมีใหเ้ ลือกช้อปปิ้ งไปใสส่ วย ๆ ทบ่ี ้าน
กนั ดว้ ย

นอกจากนภ้ี ายในชุมชนก็มีแหล่งทอ่ งเทยี่ วและกจิ กรรมท่ีน่าสนใจอยู่
ไมน่ ้อยเลยล่ะ ทัง้ วัดศรีฐานปิ ยาราม, ศูนยว์ ัฒนธรรมเฉลิมราช ตาบล
วังบาล พพิ ธิ ภัณฑพ์ ืน้ บา้ น, วดั ศรีมงคล (วดั บา้ นนาทราย) วดั พระธาตุ
ดอยสะเกด็ และการทาขนมจนี เส้นสด บางชว่ งก็มีทุ่งปอเทอื งสวย ๆ
ใหไ้ ดไ้ ปถ่ายรูปชิค ๆ กัน และท่หี า้ มพลาดเลยกค็ ือการไปชมพระ
อาทติ ยข์ ึน้ -ตก ท่ีภูทบั เบกิ ววิ ดี บรรยากาศแจม่ ค้มุ ค่าแกก่ ารการ
เดินทางไปเยอื นแน่นอน

สาหรับนักท่องเที่ยวทส่ี นใจเข้าเท่ียวชมชมุ ชนทอ่ งเทีย่ วเชงิ วัฒนธรรม
วัดศรฐี านปิ ยาราม จงั หวัดเพชรบรู ณ์ สามารถสอบถามรายละเอียดได้

ที่ นางละเอยี ด วงศว์ ัชรานุกูล โทรศพั ท์ ๐๘ ๑๙๗๒ ๙๘๐๑ และ
สานักงานวฒั นธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศพั ท์ ๐ ๕๖๗๒ ๙๗๗๙-๘๐

๔. ชมุ ชนท่องเทย่ี วเชิงวฒั นธรรมนาถ่อน จังหวดั นครพนม

ไปเที่ยวนครพนม ไมอ่ ยากให้แค่ไปไหวพ้ ระธาตุพนมเท่านัน้ ค่ะ เพราะ
ท่ีนยี่ ังมีสถานทีท่ อ่ งเท่ียวทางวฒั นธรรมดี ๆ รออยมู่ ากมาย หนึ่งในนัน้
กค็ ือ ชุมชนท่องเท่ียวเชงิ วัฒนธรรมนาถ่อน ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุ
พนม จงั หวดั นครพนม ซ่งึ เป็ นชมุ ชนชาวนาถอ่ นเผ่าไทกวนที่ด้ังเดิมนั้น
ยา้ ยมาจากแคว้นสิบสองจไุ ทยนู่น เมือ่ วฒั นธรรมดั้งเดมิ ของเผา่ ไทกวน
มาผสมผสานกับวัฒนธรรมทอ้ งถ่นิ ในนครพนม กก็ ลายเป็ นวัฒนธรรม
อนั เป็ นเอกลักษณ์ และยงั คงสืบทอดภูมิปัญญาการตเี หล็กแบบโบราณ
มาได้มากกว่า 1,000 ปี เลยทีเดยี ว

นอกจากวฒั นธรรมทีด่ ีงามแลว้ ภายในชุมชนยังมีสภาพแวดล้อมทน่ี ่า
เทีย่ วชมด้วย อยา่ งป่ าชมุ ชนดงป่ ายูง กไ็ ดร้ บั รางวลั ป่ าชุมชนดีเด่น
ประจาปี ๒๕๕๗ จากโครงการ "คนรักษป์ ่ า ป่ ารักชมุ ชน" ซึ่ง

นักทอ่ งเทยี่ วกส็ ามารถไปเดินเทย่ี วชมได้ แลว้ ก็ยงั สามารถไปเยีย่ มชมที่
เท่ยี วอน่ื ๆ พร้อมท้งั ทากจิ กรรมต่าง ๆ ได้ดว้ ย ไมว่ า่ จะเป็ นวัดศรีมงคล
, สวนเมลอนปลอดสารพิษ, เสมาศลิ าทิพย์ วดั บา้ นดงยอ, ศาลป่ ตู าแสง
, ศาลป่ วู งั ขุมเงิน, สะพานไม้, การล่องเรือชมแมน่ ้าโขง, ชมการสาธติ
การตีเหลก็ โบราณ, การกินข้าวหอ่ ใบบวั กาบกล้วย กาบหมาก ริมลา
น้าโขง, การนวดสปาเกลือ, การตักบาตรแบบโบราณ เป็ นตน้

สาหรบั นักท่องเที่ยวทส่ี นใจเข้าเท่ียวชมชุมชนทอ่ งเทีย่ วเชงิ วฒั นธรรม
นาถ่อน จังหวดั นครพนม สามารถสอบถามรายละเอียดเพม่ิ เตมิ ไดท้ ่ี
นางวรญั ญา สมศรี โทรศัพท์ ๐๙ ๘๖๑๘-๘๐๒๔ และสานักงาน
วฒั นธรรมจังหวัดนครพนม โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๑ ๖๐๕๐

๕. ชุมชนท่องเทยี่ วเชงิ วฒั นธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชยี ง ก่อนหน้านม้ี ชี ่อื เสยี ง
อย่างมากในการเป็ นชมุ ชนมรดกโลกโดยองคก์ ารยเู นสโก นักทอ่ งเที่ยว
ทเ่ี ข้ามาเที่ยวชมสว่ นใหญก่ จ็ ะได้ชมพิพธิ ภัณฑแ์ ละศนู ยเ์ รียนรู้ตา่ ง ๆ ที่
มีอยู่ในชมุ ชน แต่ยงั ไมค่ อ่ ยได้สัมผัสกับวิถชี วี ติ ของชาวบา้ นกันเทา่ ไร
ค่ะ และตอนน้กี เ็ ป็ นโอกาสดมี าก ๆ ทท่ี างชุมชนพร้อมแลว้ ท่จี ะต้อนรับ
นักทอ่ งเทีย่ วท่ีอยากจะเข้ามาทาความรู้จักกับวฒั นธรรมของคนบ้าน
เชียง

นักทอ่ งเทย่ี วจะไดพ้ ดู คยุ ถงึ เรอื่ งราวทางโบราณคดีและประวัตศิ าสตร์
กบั ปราชญช์ าวบ้าน ได้ชมการสาธิตและลองทาเครื่องป้ันดนิ เผาตาม
แบบมรดกโลก รวมทง้ั ชมการทาเครือ่ งปั้นดนิ เผาจากดินดาดว้ ย ไม่
เพยี งเทา่ นั้นยงั ไดช้ มการจักสานไมไ้ ผ่จากบา้ นสองดง ไดล้ องทาข้าวเม่า
โบราณแบบบ้านเชียง ไดเ้ ทีย่ วชมบึงนาคา และอโุ บสถกลางนา้ รูป
ดอกบวั วัดสนั ติวนาราม พร้อมทัง้ ไดก้ ินอาหารท้องถนิ่ อรอ่ ย ๆ กัน
อย่างจุใจ ใครไดม้ าก็ตอ้ งหลงรักบา้ นเชยี งสาหรับนักทอ่ งเทยี่ วทส่ี นใจเข้าเที่ยวชมชมุ ชนทอ่ งเทย่ี วเชิงวฒั นธรรม
บา้ นเชียง จงั หวัดอดุ รธานี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี
นายเศวตฉัตร บรรเทาทกุ ข์ โทรศพั ท์ ๐๘ ๖๒๒๑ ๓๓๓๑ และสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี โทรศพั ท์ ๐ ๔๒๒๔ ๗๘๐๒

๖. ชมุ ชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมบ้านยวน นครจนั ทกึ จังหวัด
นครราชสีมา

ชาวไทยวน เป็ นชุมชนทเ่ี รามกั จะเจอะเจออย่ทู างภาคเหนอื แต่
ในภาคอีสานเรากส็ ามารถมาเรยี นรู้วฒั นธรรมชาวไทยวนกนั ไดน้ ะคะ
ท่ีชมุ ชนทอ่ งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบา้ นยวน นครจนั ทึก ตาบลสีควิ้ อาเภอ
สีคิว้ จงั หวดั นครราชสีมา ซึง่ เป็ นชุมชนเกา่ แกท่ ี่มวี ฒั นธรรมเป็ น
เอกลกั ษณข์ องตวั เอง มีแหลง่ ท่องเทย่ี วและกจิ กรรมดี ๆ มากมาย
ม่นั ใจไดเ้ ลยวา่ นักท่องเทยี่ วจะได้รบั ทง้ั ความสนุกสนานและความรู้ท่ี
เต็มเป่ี ยมกลับบ้านไปแน่นอน

สถานท่ีทอ่ งเที่ยวก็มีไมน่ ้อยเหมอื นกัน ท้งั วัดเกาะ, บ้านทรงไทยคณุ ตา
แก้ว, วัดโนนกมุ่ , สวนมว่ นอกม่วนใจ วัดใหญ่สีคิว้ , ตลาดไทยวน, วัด
ใหญ่, วัดสิงหวนาราม เป็ นตน้ กิจกรรมก็น่าสนใจ ไมว่ า่ จะเป็ นการแต่ง
กายแบบไท-ยวน, การทากระทงเทยี นลอย, ชมสาธติ การทอผ้า, เรียนรู้
การปักลายผ้า, การประดษิ ฐพ์ านบายศรี, ชมระหัดวิดนา้ โบราณ, และ
การกนิ อาหารพนื้ บา้ นเมนูข้าวผัดลาบปลาดุก เป็ นสถานท่ที ่องเท่ยี ว
และกิจกรรมที่สามารถทากนั ได้ทุกเพศทกุ วยั จะมากบั ใครกส็ นุก

สาหรบั นักทอ่ งเทยี่ วทส่ี นใจเขา้ เทย่ี วชมชมุ ชนท่องเทย่ี วเชงิ วฒั นธรรม
บ้านยวน นครจนั ทกึ จังหวัดนครราชสมี า สามารถสอบถาม
รายละเอยี ดเพ่มิ เตมิ ได้ที่ นางภรชวรรณ ลกั ษณะเพชร
โทรศพั ท์ ๐๘ ๔๘๓๖ ๕๕๖๖ และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสมี า โทรศพั ท์ ๐ ๔๔๒๒ ๐๘๙๘

๗. ชุมชนทอ่ งเท่ียวเชงิ วฒั นธรรมย่านนางเลิง้ กรุงเทพฯ

ถา้ พดู ถงึ ยา่ นนางเลิง้ ใคร ๆ กท็ ราบกนั ดวี ่ายา่ นนี้มแี ต่ของกนิ อร่อย ๆ
เตรยี มพุงให้วา่ งมาขนาดไหน กไ็ ม่เคยพอกับการตะลุยกินในยา่ นนี้ แต่
นอกเหนือจากเร่ืองของอาหารแล้ว ยา่ นนางเลงิ้ ยงั เป็ นชมุ ชนทนี่ ่าเท่ยี ว
มากที่สุดแห่งหน่งึ ของกรุงเทพฯ ด้วยนะคะ เพราะมีสถานท่ที อ่ งเที่ยว
และแหล่งเรยี นรู้ทางวฒั นธรรมซ่อนตวั อยไู่ มน่ ้อยเลยทเี ดยี ว

สถานที่แรกท่ีหลายคนพอจะรูจ้ ักบ้างก็คอื "วัดสุนทรธรรมทาน" (วดั
แคนางเลิง้ ) วดั เกา่ แกต่ ัง้ แตส่ มยั รัชกาลที่ ๓ ซงึ่ พระพุทธรูปหลวงพอ่
บารมแี ละหลวงป่ ูธูปประดิษฐานอยู่ ท่ีตอ่ มาเป็ นแหล่งเรียนรู้การแสดง
โขนและภาพยนตรท์ ่ีดีที่สดุ แหง่ หนึ่งของไทยกับ "บา้ นนราศลิ ป์ " ที่
พรอ้ มตอ้ นรับผทู้ ี่สนใจอยเู่ สมอ

หรือถา้ ใครอยากจะชมโรงภาพยนตรโ์ บราณ ก็ไม่ควรพลาดกบั "โรง
ภาพยนตรเ์ ฉลิมธานี" (ศาลาเฉลิมธาน)ี ซ่งึ เป็ นโรงภาพยนตรท์ ่คี รงั้ หนงึ่
ได้รบั ความนยิ มอย่างมาก นอกจากนย้ี งั มี "บ้านเตน้ รา" ท่ีเป็ นทง้ั
โรงเรียนสอนเตน้ ลลี าสและพพิ ิธภณั ฑ์ และ "บ้านศลิ ปะ" พืน้ ท่ีทาง
ศลิ ปะของรุ่นใหม่ให้ได้เทยี่ วชมกันด้วย

ส่วนสายกินแน่นอนวา่ มีร้านอร่อยเดด็ ใหไ้ ด้ไปเดินชิมลมิ้ ลองเพยี บ
โดยเฉพาะในตลาดนางเลงิ้ ทีม่ ีสารพดั เมนูอร่อยใหเ้ ลือกกิน ไมว่ ่าจะ
เป็ นไส้กรอกปลาแนม, ข้าวแช่เพชรบุรี, ผัดไทย/หอยทอด/ขนมเบอื้ ง
ญวน วิภาวรรณ, เนอ้ื ตุ๋นนางเลงิ้ , ขนมหวานแม่กวา, ขา้ วแกงรัตนา,
ขนมเบือ้ งญวณยา่ แช่ม, รุ่งเรืองบะหมเ่ี กยี๊ ว, นันทาขนมไทย, ขนมเบือ้ ง
ไทยโบราณลุงน้อย, สาคใู สห้ มูแมส่ ะองิ้ , อวิ๋ เย็นตาโฟ, ส.รุง่ โรจน,์ ขา้ ว
แกงรัตนา, ขนมไทยแม่สมจิตต์ เป็ นตน้

สาหรับนักท่องเท่ียวทสี่ นใจเข้าเทย่ี วชมชุมชนทอ่ งเทีย่ วเชิงวฒั นธรรม
ย่านนางเลิง้ กรุงเทพฯ สามารถสอบถามรายละเอยี ดเพ่ิมเตมิ ได้ที่ นาย
สมชาย ธนกุสุมาลย์ โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๑๒ ๕๙๓๖

๘. ชุมชนท่องเทย่ี วเชิงวฒั นธรรมบา้ นพุน้าร้อน จังหวดั
สพุ รรณบุรี

ผทู้ ่ีสนใจอยากเรียนรู้วัฒนธรรมชาวลาวคร่งั หลวงพระบาง ไม่
ตอ้ งไปไกลถงึ หลวงพระบาง กส็ ามารถไปเยย่ี มชมวฒั นธรรมชาวลาว
คร่งั หลวงพระบางดง้ั เดมิ กันได้ใกล้ ๆ กรุงเทพฯ เลยคะ่ ทบ่ี า้ นพนุ า้
ร้อน ตาบลด่านช้าง อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่งึ นอกจากจะมี
ความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมแล้ว ก็ยังเป็ นชุมชนทเี่ ข้มแขง็ มีป่ าไม้
ท่อี ุดมสมบูรณอ์ ยู่ในชุมชนด้วยนะคะ นักทอ่ งเที่ยวจงึ ไดส้ ัมผัสทง้ั
วัฒนธรรมแปลกใหม่และได้พักผ่อนกับธรรมชาตดิ ี ๆ ไปในตัวดว้ ย

สงิ่ ทไ่ี ม่ควรพลาดสาหรับการมาเยอื นชุมชนนี้กค็ ือการเรียนรู้การทอ

ผ้าซ่ินตีนจกลายโบราณ ซ่งึ ในปัจจบุ ันหาชมได้ยากแล้วคะ่ แต่ทาง
ชุมชนยังคงอนุรักษไ์ ว้ไดอ้ ย่างดีทีเดียว นอกจากนก้ี ย็ ังมแี หลง่ ทอ่ งเที่ยว
ทงั้ ทางวัฒนธรรมและธรรมชาตใิ หไ้ ดเ้ ทยี่ วชมอีกหลายแห่ง อาทิ
พพิ ธิ ภัณฑช์ ุมชนบ้านพุน้าร้อน, อ่างเกบ็ นา้ หบุ เขาวง และศูนยเ์ รียนรู้
เกษตรพอเพียง พรอ้ มทง้ั มกี จิ กรรมเดน่ ๆ อยา่ งกิจกรรมสร้างฝาย
ชะลอนา้ , การเกบ็ ใบรางแดง และการทาชา และการทอผา้ ลายโบราณ
ใหร้ ่วมสนุกกันดว้ ย

สาหรับนักทอ่ งเที่ยวท่ีสนใจเข้าเท่ยี วชมชุมชนท่องเที่ยวเชิงวฒั นธรรม
บ้านพุนา้ ร้อน จงั หวัดสพุ รรณบุรี สามารถสอบถามรายละเอยี ด
เพม่ิ เตมิ ไดท้ ี่ นายอาพร ยาสุวรรณ โทรศพั ท์ ๐๘ ๙๙๑๐ ๙๖๑๘ และ
สานักงานวฒั นธรรมจังหวัดสพุ รรณบุรี โทรศพั ท์ ๐ ๓๕๕๓ ๖๐๕๘

๙. ชุมชนท่องเทย่ี วเชงิ วัฒนธรรมย่านเมืองเกา่ ริมแม่นา้ เพชรบุรี
จังหวัดเพชรบรุ ี

เทย่ี วทะเลเมืองเพชรบรุ ีกันจนอ่ิมใจแล้ว อยากให้ลองมาเท่ยี ว
ชมุ ชนท่องเท่ียวเชิงวฒั นธรรมย่านเมืองเก่ารมิ แมน่ ้าเพชรบุรีกันบา้ งคะ่
เป็ นสถานท่ที อ่ งเทย่ี วในอกี รูปแบบทนี่ ักท่องเทย่ี วยงั ไมค่ ่อยรู้จักมากนัก
แตด่ ีตอ่ ใจไม่แพ้กบั การเทีย่ วทะเลเลยล่ะ เพราะนักทอ่ งเท่ียวจะได้
เทย่ี วสถานท่ีทอ่ งเทย่ี วหลากหลายรูปแบบ และทากจิ กรรมทน่ี ่าสนใจ
มากมาย แถมยงั เที่ยวกันไดท้ ั้งครอบครวั ดว้ ย

ในสว่ นของการเท่ียวชมุ ชนท่องเทยี่ วเชงิ วัฒนธรรมยา่ นเมืองเก่าริม
แม่น้าเพชรบุรี ตาบลคลองกระแชง อาเภอเมืองเพชรบุรี จงั หวดั
เพชรบุรี นักท่องเทย่ี วจะได้เย่ยี มชมวัดมหาธาตวุ รวหิ าร, ศาลา
คามวาสี, บา้ นมนัส จรรยงค,์ บ้านสะสมผลงานคุณมติ ร ชยั บญั ชา,
พิพิธภณั ฑส์ มบตั แิ ม่นา้ เพชร, พิพิธภณั ฑห์ นังใหญว่ ัดพลับพลาชัย
พรอ้ มรว่ มทาเวิรก์ ช็อปตกหนังใหญ่, วัดเกาะแก้วสทุ ธาราม, คฤหาสน์
หรูของคหบดีในอดตี บ้านวาดเวยี งไชย และศลิ ปกรรมชาวฮกเกีย้ น
โรงเจฮักเสียนเสยี้ นตึง๊ ส่วนสายกนิ ก็จะได้เลอื กซือ้ ของกินอรอ่ ย ๆ
มากมายท่ีตลาดริมน้า โดยเฉพาะขนมโบราณอย่างขนมอาลัวชาววัง ท่ี
มีใหช้ ิมลิม้ ลองกันแบบไมอ่ ั้น หวานลา้ กันยกทริป

สาหรับนักทอ่ งเที่ยวที่สนใจเข้าเท่ยี วชมชมุ ชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ยา่ นเมอื งเก่าริมแม่น้าเพชรบรุ ี จังหวัดเพชรบรุ ี สามารถสอบถาม
รายละเอยี ดเพิ่มเติมไดท้ ่ี นางสาวเจยี รไน ทีสกุ ะ โทรศพั ท์ ๐๙ ๙๐๕๘
๕๕๐๐ และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี โทรศพั ท์ ๐ ๓๒๔๒
๔๓๒๔

๑๐. ชมุ ชนทอ่ งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหัวบ้าน จงั หวดั
ประจวบครี ขี ันธ์

ถา้ ได้ตืน่ เชา้ มาพบกบั ภาพพระอาทิตยด์ วงกลมโต โผลพ่ ้นผนื
ทอ้ งทะเลกว้างใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศทเี่ งยี บสงบ กค็ งจะสุขใจไม่
น้อยใช่ไหมคะ ถ้าอยากสัมผสั กับความรูส้ ึกแบบนี้ ขอแนะนาใหล้ องมา
เที่ยวท่ีชมุ ชนทอ่ งเที่ยวเชิงวฒั นธรรมหวั บา้ น ตาบลประจวบคีรีขนั ธ์
อาเภอเมอื งประจวบครี ขี ันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กันค่ะ ซึ่งเป็ น
ชมุ ชนที่ตั้งอยตู่ ิดชายทะเล และอยูใ่ กล้กับสถานทที่ ่องเที่ยวยอดนยิ ม
ของจงั หวัดประจวบครี ขี นั ธห์ ลากหลายแหง่ ดว้ ย

ในการเทีย่ วชมชุมชนแหง่ นี้ อยากให้ลองมาใช้ชีวติ ชลิ ๆ รมิ ทะเลกัน
ค่ะ มาป่ันจักรยานชมวิวทะเลทอ่ี ่าวประจวบครี ีขันธ์ ไปชมวถิ ชี วี ติ
ชาวประมง ลองกินอาหาารทะเลสดใหม่กบั น้าจมิ้ ซีฟ้ดู สุดแซ่บ เท่ียวชม
พิพิธภณั ฑช์ ุมชน ไหวข้ อพรศาลเจ้าพอ่ หลักเมือง และหลวงพอ่ เป่ี ยม
ถ้าพอมเี วลากอ็ ยากใหล้ องทาผา้ มัดย้อมสวย ๆ ดว้ ยมอื ของตัวเอง เผ่ือ
เอามาสวมใส่เก๋ ๆ ระหวา่ งเที่ยวทีน่ ี่

ยามเยน็ ของทกุ วันอาทติ ย์ ตอ้ งไมพ่ ลาดกับถนนสายวฒั นธรรมสูศ้ กึ
คกึ คัก ซึ่งจัดขนึ้ บริเวณเมอื งเก่าทสี่ องข้างถนนเป็ นบ้านไม้โบราณ
สวยงาม มีรา้ นค้า ร้านอาหารมาออกร้านมากมาย เมนูที่น่าชมิ ลิ้มลอง
อาทิ ขา้ วผดั สบั ปะรด, จับหลกั , ปลาอนิ ทรที อด, แกงสม้ ปลาเรียวเซียว
เป็ นต้น

สาหรับนักท่องเท่ียวที่สนใจเขา้ เท่ียวชมชุมชนทอ่ งเทยี่ วเชงิ วฒั นธรรม
หวั บา้ น จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพม่ิ เติม
ไดท้ ่ี นางจาลอง พรหมแดง โทรศพั ท์ ๐๘ ๙๖๖๒ ๐๙๒๙ และสานักงาน
วฒั นธรรมจงั หวดั ประจวบคีรีขันธ์ โทรศพั ท์ ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗

๑๑. ชมุ ชนท่องเทย่ี วเชิงวฒั นธรรมตลาดบางหลวง ร.ศ. ๑๒๒
จงั หวัดนครปฐม

ในบรรดาสถานท่ที ่องเท่ียวใกลก้ รุงเทพฯ ยอดนยิ ม หน่ึงในนั้นแน่นอน
ว่าจะต้องมีตลาดบางหลวง ร.ศ. ๑๒๒ จงั หวดั นครปฐม รวมอยดู่ ้วย
เพราะท่ีน่เี ป็ นตลาดเก่าแกท่ ่เี ปี่ ยมลน้ ไปด้วยเสน่ห์ ในช่วงวนั หยดุ จะมี
ร้านคา้ ร้านอาหารเปิ ดใหบ้ ริการมากมาย มีของอรอ่ ย ๆ ใหไ้ ดล้ มิ้ ลอง
เพียบ บรรยากาศคึกคัก ขับรถเพยี งแป๊ ปเดยี วจากกรุงเทพฯ กถ็ งึ แลว้

แตส่ ิ่งที่มีเสน่หม์ ากกว่านั้นของทีน่ ีก่ ็คือ ความเป็ นชุมชน ชาวบา้ นท่ี
เป็ นชาวไทย-จีนด้ังเดิม ยงั คงใช้ชวี ิตกนั อย่างเรยี บง่าย และรกั ษา
วฒั นธรรมของตัวเองไว้ไดอ้ ย่างดเี ยี่ยม โดยเฉพาะอาคารบา้ นเรอื น
โบราณ ท่เี รียกวา่ "บ้านเก่า เหล่าเตง็ ไม้" ซง่ึ ตง้ั เรียงรายอยูร่ อบ ๆ
ชุมชน มีลกั ษณะเป็ นหอ้ งแถวไม้ ๒ ชั้น สรา้ งมาต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ ๕
โดยบ้านแต่ละหลงั กเ็ ปิ ดให้บริการแตกต่างกนั ไป มที ัง้ รา้ นยาจนี รา้ น
ทาทอง บ้านตเี หลก็ ร้านทาฟันปลอมโบราณ ทุกร้านติดป้ายสองภาษา
ท้งั ไทยและจนี ใครทหี่ ลงใหลการถา่ ยภาพชคิ ๆ แบบฮิปสเตอร์ การมา
เท่ยี วชมทนี่ ่ี รับรองวา่ ไม่มผี ิดหวัง

นอกจากการชอ้ ปปิ้ งสินคา้ หลากหลายชนดิ แล้ว การมาเทย่ี วชมุ ชน
ท่องเที่ยวเชงิ วฒั นธรรมตลาดบางหลวง ร.ศ. ๑๒๒ กย็ ังมีกจิ กรรมท่ี
น่าสนใจอ่ืน ๆ ใหไ้ ด้ร่วมสนุกอีกมากมาย ไมว่ ่าจะเป็ นไมว่ า่ จะเป็ นการ
ไปสกั การะขอพรหลวงป่ ทู า (หลวงพ่อพะเนยี งแตก), ไหวข้ อพรองคเ์ จ้า
แมท่ ับทมิ ณ ศาลปากคลองบางหลวง, ชมธรรมาสอายุกว่า ๑๐๐ ปี , ชม
สสุ านเรอื สาเภาจีนโบราณกว่า ๑๐๐ ปี , ชมเตาหลอมตเี หลก็ โบราณที่
เก่าแกท่ ่สี ุด, ชมการสาธิตและร่วมตเี หลก็ กับช่างจีนโบราณ, ชมการ
สาธติ ทาขนมและชมิ ขนมชนุ เปี๊ ยะ, เรยี นรูต้ ัวโน้ตจีนโบราณอายุนับพัน
ปี และการกินอาหารท้องถนิ่ สดุ อร่อย จะเลือกมาเท่ยี วแบบวันเดย์
ทริปกไ็ ด้ หรือถา้ มเี วลาอยากมาใช้ชวี ิตชลิ ๆ กส็ ามารถมาเที่ยวพักผ่อน
แบบคา้ งคืนได้ดว้ ยเชน่ กัน

สาหรับนักทอ่ งเที่ยวท่สี นใจเขา้ เที่ยวชมชมุ ชนท่องเที่ยวเชงิ วัฒนธรรม
ตลาดบางหลวง ร.ศ. ๑๒๒ จังหวดั นครปฐม สามารถสอบถาม
รายละเอยี ดเพ่ิมเตมิ ได้ท่ี นายสมศกั ด์ิ อยู่มาก โทรศพั ท์ ๐๘ ๑๙๑๐
๙๖๘๓ และสานักงานวฒั นธรรมจงั หวัดนครปฐม โทรศพั ท์ ๐ ๓๔๓๔
๐๓๔๙

๑๒. ชุมชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมไทยพวน จงั หวัดนครนายก

ชาวไทยพวน เป็ นอกี หน่ึงกลมุ่ ชาติพนั ธทุ์ ีม่ วี ัฒนธรรมทีเ่ ป็ นเอกลกั ษณ์
โดดเด่น และยงั มีประวตั คิ วามเป็ นมาทนี่ ่าสนใจ การเขา้ มาของชาวไทย
พวนในประเทศไทย ตามประวัติศาสตรบ์ อกไวว้ ่ามีการอพยพเข้ามา
ตง้ั แต่สมัยกรุงธนบุรี และไดถ้ ูกส่งไปยงั หวั เมอื งรา้ งตา่ ง ๆ รวมท้ังที่
จงั หวัดนครนายกด้วย ดงั นั้นชุมชนท่องเทย่ี วเชิงวฒั นธรรมไทยพวน
จงั หวดั นครนายก จงึ เป็ นอีกชมุ ชนทมี่ ีอายุหลายรอ้ ยปี มกี ารสบื ทอด
วัฒนธรรมจากรุ่นสรู่ ุ่น และรกั ษาเอกลกั ษณข์ องตนเองไวไ้ ด้อยา่ งดี
เยี่ยม ทงั้ ภาษาพดู ภาษาเขียน ภมู ปิ ัญญาการทอผา้ การสร้างบ้านเรอื น
และการแตง่ กาย

และแน่นอนว่าหากนักท่องเทยี่ วเขา้ มาเทย่ี วชมยงั ชุมชนแห่งน้ี
นอกจากจะไดเ้ รยี นรู้เกย่ี วกับชุมชนแห่งน้แี ล้ว กย็ งั จะได้ทากจิ กรรมท่ี
สนุกสนานอกี มากมาย ไมว่ า่ จะเป็ นการไปเทีย่ วชมศูนยว์ ฒั นธรรม
เฉลิมราชวัดฝ่ังคลอง, การไปไหว้พระธาตุกุสาวดี ณ วดั ปทมุ วงษาวาส,
การไปสกั การะรอยพระพทุ ธบาทจาลอง ณ วดั เกาะหวาย, การไป
สกั การะพระพทุ ธรูปโบราณ คราวอพยพจากเขียงขวาง ลาว กว่า ๒๐๐
ปี , การเยี่ยมชมกลุม่ ทอผา้ พนื้ บ้านไทยพวน เป็ นตน้

แตท่ ี่หา้ มพลาดเลยกค็ ือการชิมลมิ้ ลอง "ปลาดูสมุนไพร" ณ บา้ นนักภมู ิ
ปัญญาครูหลอด ปลาร้าสดก่งึ ปลาส้ม ใชป้ ลาดุกเน้ือนุ่มท่หี มักรส
เปรยี้ วเค็มกาลงั ดี นาไปทอดจนกรอบและหอมกรุ่น โรยดว้ ยสมุนไพร
ทอดกรอบ ท้ังหอมแดง พรกิ กระชาย และใบมะกรูด จะกินกบั ข้าว
เหนยี วหรอื ขา้ วสวยร้อน ๆ ก็ได้ หรอื จะนาไปทาขา้ วผัดปลาดสู มนุ ไพร
กอ็ รอ่ ยเดด็ โดนใจ กินเทา่ ไรก็ไมพ่ อแน่นอน แล้วกอ็ ย่าลืมปิ ดท้ายดว้ ย
"ขา้ วกระยาคู" ขนมขนึ้ ช่อื ของทน่ี ่ี หอมกล่ินใบเตยและนา้ นมขา้ ว ตัด
หวานดว้ ยน้ากะทสิ ด รสเคม็ หน่อย ๆ เขา้ กันสุด ๆ

สาหรับนักท่องเทยี่ วท่ีสนใจเขา้ เทย่ี วชมชุมชนทอ่ งเทย่ี วเชิงวัฒนธรรม
ไทยพวน จงั หวัดนครนายก สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่มิ เตมิ ไดท้ ่ี
วา่ ทรี่ ้อยตรีชาติชาย ยอดม่งิ โทรศัพท์ ๐๙ ๒๗๕๗ ๙๓๗๗ และ
สานักงานวฒั นธรรมจงั หวัดนครนายก โทรศพั ท์ ๐ ๓๗๓๑ ๕๐๕๐

๑๓. ชุมชนท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตลาดใหญ่ จงั หวัดพังงา

ถอื เป็ นอกี หนึง่ ชมุ ชนทเี่ ตม็ ไปดว้ ยรอ่ งรอยความเจรญิ ของเมอื งเก่าใน
สมัยยคุ ทองของเหมอื งแร่ดีบุก เหน็ ไดจ้ ากอาคารบ้านเรือน ร้านค้าของ
จนี แบบชโิ นโปรตกุ สี แมว้ ่าปัจจบุ ันธรุ กจิ เหมืองแรจ่ ะเลกิ รา้ งไปนาน
แล้ว แต่ความเป็ นตกึ เก่าโบราณยังคงหลงเหลืออยมู่ าก ทาให้เมอื งเลก็
ๆ เสน่หเ์ ฉพาะตวั อนั โดดเด่น

นอกจากอาคารบ้านเรือนที่งดงามแลว้ วัฒนธรรมการแต่งกาย
ดว้ ย "ชุดบาบา๋ " ก็เป็ นเอกลักษณข์ องชาวตะก่วั ป่ า จงึ เป็ นท่ตี ง้ั ของ
ชมรมบาบ๋าฝ่ังทะเลอนั ดามัน เป็ นแหล่งความรู้ประวตั ิความเป็ นมาของ
ชุดบาบา๋ ด้วยนะคะ อ๊ะ ๆ ไหน ๆ กไ็ ปเยือนถงึ ถนิ่ กันแลว้ นักท่องเท่ยี ว
ไมค่ วรพลาดการสวมชดุ บาบา๋ เดินเทีย่ วชมุ ชนตลาดใหญ่ ถ่ายรูปสวย
ๆ เก็บไวเ้ ป็ นท่รี ะลกึ กนั นะ


Click to View FlipBook Version