The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ทางยาวประมาณ 8 เมตร, 2019-12-19 07:24:36

เจจ

เจจ

แฟ้มสะสมผลงาน
รหสั วชิ า 2308-2106 วิชา การออกแบบกราฟิกปา้ ย โฆษณา
รหัสวชิ า 2308-2003 วิชา การออกแบบนิเทศศิลป์

ผู้จัดทำ
นาย ธรี ภัทร ขจรเลิศมงคล ปวช.2/13 เลขที่ 18

เสนอ
อาจารย์ เดชา มงิ่ ละกูล
ประจำภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2562
วทิ ยาเทคโนโลยีลยั การจัดการเพชรเกษม

ชื่องาน Logoร้านหนงั สือ
งานชนิ้ นี้ทำใน Photoshop โดยการวาดรปู ใน Photoshop
จัดเรียงขอ้ ความและรปู ที่วาด ตกแต่งดว้ ยShapes

ชอื่ งาน ป้ายลอยกระทง
งานชิ้นน้ที ำใน Photoshop ตัวเมอื งโหลดรปู จากGoogleพ้ืนหลังใช้
การระบายโดยไรระดบั สีจัดเรยี งคำให้สวยงาน

ช่ืองาน Logoร้านกาแฟ
งานชน้ิ น้ีทำใน Illustrator ส่วนใหญ่จะใช้ Shapes ในการทำและ
ใชแ้ ปรงในการวาดรูปถว้ ยกาแฟจดั เรียงคำให้สวยงาม

ชอื่ งาน ป้ายฝนหลวง
งานช้นิ นท้ี ำใน Photoshop ใช้การวาดสะส่วนใหญร่ ปู พระเจา้ อยู่หัว
เอามาจาก Google ส่วนตัวบ้านใช้การดราฟ

ชื่องาน นามบตั ร

งานชิน้ น้ที ำใน Photoshop งานช้ินนไี้ ม่ใชอ้ ะไรมากจะเน้นไปทาง
คำมากกวา่ โดยการจัดเรียงให้สวยงามใส่สีตัวอกั ษร

ช่อื งาน หนา้ ปกหนังสือ

งานชิน้ นี้ทำใน Photoshop ไล่เชดสีของพ้นื หลงั ดงึ รปู จาก Google
จดั เรียงข้อความให้สวยงาม

ชื่องาน ฉลากสินค้า

งานชน้ิ นที้ ำใน Photoshop ใช้การวาดรปู ทั้งหมดในงาน ตัวอักษร
ใช้การไล่เชดสีให้สวงาม

ชอ่ื งาน แผ่นผับ

งานชน้ิ น้ที ำใน Photoshop ใช้เครื่องมอื ไม้บรรทัดมาช่วยในการจัด
หน้ากระดาษเอารูปและเนื่อหาจาก Google และจัดเรียง
หนา้ กระดาษให้สวยงาม

ชอ่ื งาน โปสเตอรว์ ันพอ่

งานชิ้นน้ที ำใน Photoshop ใชก้ ารดราฟรปู และตกแตง่ เพม่ิ เตมิ ขา้
ไป

ชื่องาน โปสเตอรต์ ่อต้านทจุ ริจ

งานช้นิ นีท้ ำใน Photoshop ใชก้ ารดราฟรปู ส่วนใหญจ่ ัดเรยี งรูป
และข้อความให้สวยงาม

ชอ่ื งาน โปสเตอรบ์ ริจากเลอื ด

งานชนิ้ นท้ี ำใน Photoshop ใช้การวาดรูปท้งั หมดไลส่ ขี ของเสื้อหา
ข้อมลู จากGoogleและนำมาใส่

ชอื่ งาน ถา่ ยรปู กบั พ่อ
ใช้กล้องมอื ถือถา่ ยรปู ค่กู ับพอ่

ชอ่ื งาน การ์ดคริสต์มาส 1

งานชน้ิ นีท้ ำใน Photoshop โดยการดราฟรูปต้นครสิ ต์มาสที่เตรยี ม
ไว้สว่ นพื้นหลังก็ไปโหลดจากเว็ป Freepik


Click to View FlipBook Version