The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คณะกรรมการดำเนินงานประชุมเสวนาทางวิชาการ “บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา”

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suriyan, 2019-08-30 14:22:37

คณะกรรมการดำเนินงานประชุมเสวนาทางวิชาการ “บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา”

คณะกรรมการดำเนินงานประชุมเสวนาทางวิชาการ “บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา”

รายงานการปฏิบตั ิราชการ

คณะกรรมการดาเนนิ งานประชุมเสวนาทางวชิ าการ “บรุ ีรมั ยเ์ มืองสนั ตสิ ขุ รอบรคู้ ู่
เหตุผล สร้างคน สร้างปญั ญา”

นายสุรยิ นั ต์ แก้วชนะ
ตาแหนง่ ครู

โรงเรยี นกระสังพทิ ยาคม
สานักงานเขตพื้นทกี่ ารศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 32

บนั ทึกขอ้ ความ

สว่ นราชการ โรงเรียนกระสงั พิทยาคม

ที่ /๒๕60 วันท่ี 27 กันยายน ๒๕60

เรือ่ ง รายงานผลการปฏิบตั ริ าชการ คณะกรรมการดำเนินงำนประชมุ เสวนำทำงวิชำกำร

“บุรรี ัมย์เมอื งสันตสิ ุข รอบรู้คู่เหตผุ ล สรา้ งคน สร้างปัญญา”

เรยี น ผูอ้ านวยการโรงเรียนกระสังพทิ ยาคม

ตามท่ีจงั หวัดบุรัมยร์ ว่ มกบั สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 2 3 4 และสานกั งาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้ดาเนินงานตามโครงการคนบุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล
สร้างคนสร้าง ปัญญา เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีดี ( Best

Practices) ให้กับศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์และผู้สนใจทั่วไป
ระหว่างวนั ที่ 24 – 26 กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมืองบุรรี มั ย์ จงั หวดั บรุ รี มั ย์

ข้ำพเจ้ำนำยสุริยันต์ แก้วชนะ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมกำรกำรดำเนินงำน ตำมคำสั่ง
จงั หวัดบุรรี ัมย์ ที่ 29096 / ๒๕๖๐ น้นั

บัดนี้การดาเนินงานได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการปฏิบัติราชการ คณะกรรมการการ
ดำเนนิ งำนประชมุ เสวนำทำงวิชำกำร “บุรรี มั ย์เมืองสนั ตสิ ุข รอบรู้คู่เหตผุ ล สรา้ งคน สรา้ งปญั ญา” รำยละเอียด

ตำมเอกสำรแนบ

จงึ เรยี นมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา

(นายสรุ ยิ ันต์ แกว้ ชนะ )
ตาแหนง่ ครู

รายงานผลการการประชมุ /อบรม/สัมมนา/ศกึ ษาดูงาน/การนานกั เรยี นเข้ารว่ มกิจกรรม/ปฏิบตั ิราชการ

โรงเรยี นกระสังพิทยาคม

11๑. ขอ้ มลู บุคลากรไปราชการ  ประชุม  อบรม  สมั มนา

 ศกึ ษาดงู าน  นานักเรียนเขา้ ร่วมกจิ กรรม ปฏบิ ตั ิราชการ

ชอื่ -สกลุ ......นายสรุ ิยนั ต์ แก้วชนะ .................................... ตาแหนง่ ...........ครู........................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้....การงานอาชพี และเทคโนโลยี............. ฝา่ ย ...วชิ าการ……..........................................

โรงเรียนกระสังพิทยาคม สานกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 32

๒. เข้ารบั การ  ประชมุ  อบรม  สัมมนา

 ศกึ ษาดูงาน  นานักเรยี นเข้ารว่ มกิจกรรม ปฏบิ ัตริ าชการ

๒.๑ หวั ข้อเรื่อง …คณะกรรมการการดาเนนิ งานประชมุ เสวนาทางวชิ าการ “บรุ รี ัมยเ์ มืองสันติสุข รอบรู้คู่

เหตุผล สรา้ งคน สรา้ งปญั ญา”.......................................................................................

๒.๒ ตามคาสงั่ /หนงั สือ ที่ ...ตามคาสัง่ จังหวัดบุรรี ัมย์ ท่ี 29096 / ๒๕๖๐.......

๒.๓ สถานที่...โรงแรมเทพนคร อาเภอเมอื งบรุ ีรัมย์ จังหวัดบรุ ีรมั ย์………..………….......................................

........................................................................................................................................................................

๒.๔ หน่วยงานดาเนินการ......สานกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศึกษาบรุ ีรมั ย์ เขต 1, เขต 2, เขต 3,

เขต 4 และสานกั งานเขตพืน้ ทีก่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 32…....................

๒.๕ การใชป้ ระโยชน์จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดงู าน/นานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

( ) ปฏบิ ตั ิงานในหน้าท่ีรบั ผิดชอบ

( ) ขยายผลแก่บคุ ลากรในโรงเรยี น

( ) เป็นแบบอย่าง และเกยี รตยิ ศของโรงเรียน

(  ) อน่ื ๆ ระบุ..ปฏิบตั หิ นา้ ทตี่ ามที่ไดร้ ับมอบหมาย.

๓. เอกสาร/สอื่ /วัสดอุ น่ื ๆ ที่ไดร้ บั จากการไปราชการในคร้ังนี้ คือ

.................-ไมม่ ี.....................................................................................................................................................

๔. รายละเอียดการไปประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือนานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯลฯ ใหเ้ ขียน

รายละเอยี ด โดยบรรยายสง่ิ ที่ไดส้ ังเกตรู้เห็น หรือได้รบั ถ่ายทอดมาให้ชดั เจน

- เปน็ คณะทางานเตรยี มความพร้อมในการดาเนินงาน การจดั ทาตัวชวี้ ัด แบบประเมนิ การประกวดวธิ ี

ปฏิบัติท่ีดี (Best Practices)

- เปน็ คณะดาเนินงานการจัดนิทรรศการของโรงเรียนกระสังพิทยาคม

๕. สรุปขอ้ คดิ เหน็ /ขอ้ เสนอแนะ

- ควรมกี ารประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกกลมุ่ สาระการเรียนรูไ้ ดส้ ง่ ผลงานจากการจัด

กิจกรรมการเรยี นรู้ เข้าประกวดและนาเสนอ แลกเปลีย่ นเรยี นรู้

ขอรบั รองวา่ ข้อมลู ทร่ี ายงานข้างต้นเปน็ จริงทกุ ประการ

ลงชอื่ ....................................................... ผรู้ ายงาน
(...นายสุรยิ นั ต์ แก้วชนะ...)
ตาแหน่ง....ครู.......

วนั ที่...27.... เดือน..กันยายน...... พ.ศ...2560.....

คาส่งั ไปราชการ/คาส่งั แตง่ ตง้ั คณะกรรมการ

ภาพการปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี

ภาพการปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี

ภาพการปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี

ภาพการปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี

รายงานการปฏิบตั ิราชการ

คณะกรรมการดาเนนิ งานประชุมเสวนาทางวชิ าการ “บรุ ีรมั ยเ์ มืองสนั ตสิ ขุ รอบรคู้ ู่
เหตุผล สร้างคน สร้างปญั ญา”

นายสุรยิ นั ต์ แก้วชนะ
ตาแหนง่ ครู

โรงเรยี นกระสังพทิ ยาคม
สานักงานเขตพื้นทกี่ ารศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 32


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MODULE_5
Next Book
รายงานการปฏิบัติงาน นิทรรศการ NCLB