The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suriyan, 2021-06-01 05:15:24

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 2564

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 2564คำนำ

โรงเรยี นบัวหลวงวทิ ยาคม สำนกั งานเขตพ้นื ท่ีการศึกษามธั ยมศกึ ษาบุรรี ัมย์
สงั กดั สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร เป็นโรงเรยี นมาตรฐานสากลที่
ผ่านการประเมิน การบริหารจัดการด้วยระบบคณุ ภาพแห่งสำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับโรงเรยี น (Office of the Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA) ระดับ
ScQA ปี 2561 เม่ือวันท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2562 มกี ารจดั การศกึ ษาทีส่ นองเจตนารมณ์และจุดม่งุ หมาย
ของพระราชบัญญตั ิการศกึ ษาแหง่ ชาติ พ.ศ. 2553 คู่มือนกั เรียนและผู้ปกครอง ปกี ารศกึ ษา 2564
เป็นเอกสารทจ่ี ัดทำข้ึนเพ่อื แสดงรายละเอยี ดเก่ียวกับ กฎ ระเบียบ แนวปฏบิ ตั ิและข้อแนะนำที่จำเป็น
สำหรบั นกั เรยี นโรงเรยี นบวั หลวงวทิ ยาคม ท่จี ะใชช้ วี ิตในโรงเรยี นร่วมกับเพ่ือนนักเรียนด้วยกันและครู
หรือบุคลากรอืน่ ๆ ของสถานศึกษาและมุ่งสร้างความตระหนักให้เหน็ คณุ คา่ ของสถานศกึ ษาที่ส่งั สม
ชอื่ เสยี งมาตลอดระยะเวลา 41 ปี คมู่ ือนักเรยี นจะใหค้ ำแนะนำดา้ นข้อมลู เก่ียวกับนโยบายของโรงเรียน
ทศิ ทางการพัฒนาสคู่ วามเป็นคนเก่ง ทิศทางการพฒั นาสู่ความเปน็ คนดี พรอ้ มกับรายนามของครปู ระจำ
รายวชิ าของทกุ กลุม่ สาระการเรียนรู้ และคณะกรรมการสถานศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน ซ่ึงเปน็ ส่วนหน่งึ ของ
การมสี ่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน รวมท้ังมีแนวปฏิบตั ิโรงเรยี นบวั หลวงวทิ ยาคมวา่ ด้วยการ
ปกครองและพัฒนาวนิ ยั นักเรียน โรงเรยี นบวั หลวงวทิ ยาคม พทุ ธศกั ราช 2564

โรงเรียนหวงั เป็นอยา่ งย่งิ ว่า สาระสำคญั ท่ีนำเสนอในคมู่ ือจะเป็นประโยชน์แกน่ ักเรยี น
ครู และผปู้ กครอง ท่ีแตล่ ะส่วนตา่ งมีหน้าท่ตี ่อกนั จะเปน็ การสร้างความเข้าใจท่ีดีในฐานะทเ่ี ป็น
องค์ประกอบสำคัญในกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนบวั หลวงวทิ ยาคม ใหพ้ ฒั นาอย่างยัง่ ยืนมี
ประสทิ ธภิ าพและกา้ วทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงทางการศึกษาได้ตลอดเวลา

คณะผูจ้ ดั ทำ

คมู่ ือนกั เรยี นและผู้ปกครอง ปีการศกึ ษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบวั หลวงวิทยาคม ตำบลบา้ นบัว อำเภอเมืองบรุ รี มั ย์ จงั หวดั บรุ รี มั ย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.thสารจากฝา่ ยบริหาร

โรงเรียนบัวหลวงวทิ ยาคม น้อมนำพระบรมราโชบายดา้ นการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

รชั กาลท่ี 10 มาเป็นหลกั ในการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างพื้นฐานให้แกผ่ ้เู รียน 4 ด้าน ได้แก่ 1) มีทัศนคติ

ทถี่ ูกต้องต่อบา้ นเมือง 2) มีพื้นฐานชีวติ ทมี่ น่ั คง มีคุณธรรม 3) มีงานทำ มีอาชีพ และ 4) เปน็ พลเมือง

ดี และโรงเรียนมีความมุ่งมนั่ ท่ีจะพฒั นาผู้เรยี นให้มีคุณธรรม นำความรู้ มคี ุณภาพตามมาตรฐานสากล

บนพื้นฐานหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง โดยไมท่ ิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลัง (No Child Left

Behind) ทงั้ น้ีเพื่อให้บรรลุจดุ มุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขน้ั พื้นฐาน คอื เป็นคนดี มีปัญญา

มีความสุข มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีความรกั ชาติ มีจิตสำนึกในความเปน็

พลเมอื งไทยและพลโลก ยดึ ม่ันในวถิ ีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธปิ ไตยอนั มีพระมหากษตั ริย์

ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรม จรยิ ธรรม และค่านิยมทพ่ี ึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิ ยั และ

ปฏิบัติตนตามหลกั ธรรมของพระพุทธศาสนาหรอื ศาสนาทต่ี นนบั ถือ ยดึ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคดิ การแก้ปญั หา การใชเ้ ทคโนโลยแี ละมที ักษะ

ชวี ติ มสี ุขภาพกายและสขุ ภาพจติ ทดี่ ี มสี ขุ นิสยั และรกั การออกกำลังกาย มีจติ สำนึก

ในการอนรุ ักษว์ ัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาไทย อนุรกั ษแ์ ละพัฒนาส่ิงแวดล้อม มจี ติ สาธารณะท่ีมงุ่

ทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่รว่ มกนั ในสังคมอย่างมีความสุข

วัตถปุ ระสงค์ของการจัดทำค่มู ือนักเรียนและผ้ปู กครอง

ปีการศึกษา 2564 น้ี เพ่ือให้นักเรียนและผูป้ กครองทำความเขา้ ใจ

และยดึ ถือเปน็ แนวปฏิบัติในการศกึ ษาเลา่ เรียน ณ โรงเรียนบัวหลวง

วิทยาคมไดอ้ ย่างถกู ตอ้ งและเหมาะสม

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ ะบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำเปน็ ต้อง

ดำเนนิ การในรปู แบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบรบิ ทของผู้เรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พ้นื ฐาน ไดก้ ำหนด

รปู แบบการจัดการเรยี นการสอน ในชว่ งเปิดภาคเรียนไว้

5 รูปแบบ ไดแ้ ก่ รูปแบบที่ 1 On-site รูปแบบท่ี 2 On-air

รูปแบบที่ 3 On-demand รูปแบบที่ 4 Online และรปู แบบ

ท่ี 5 On-hand

ดังน้ัน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรยี น

บวั หลวงวิทยาคม จงึ ไดจ้ ัดการเรยี นการสอนหลากหลาย

รปู แบบผสมผสานกันเพื่อสง่ ผลให้เกิดผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน

และเอ้ือต่อผู้เรียนสงู สดุ ขอให้นักเรียนทกุ คนมุ่งมน่ั ตัง้ ใจเรียน

ศกึ ษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ ใหท้ นั ต่อการเปล่ยี นแปลงของ

ยุคปัจจบุ ัน และสามารถนำความรไู้ ปประยุกต์ใช้ให้เกดิ

ประโยชน์ต่อการดำเนินชวี ติ ได้ ภวู นาถ ยุพานวทิ ย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบวั หลวงวทิ ยาคม

คู่มอื นักเรยี นและผปู้ กครอง ปกี ารศกึ ษา 2564 044-183-101
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ตำบลบา้ นบวั อำเภอเมอื งบุรรี มั ย์ จงั หวัดบุรรี มั ย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.thสวสั ดี นักเรยี นทนี่ า่ รกั ทุกคน

การจัดการการเรยี นร้ใู นศตวรรษท่ี 21 ครตู ้องมีความตนื่ ตวั และเตรียมพร้อมในการจดั การ
เรยี นรู้ เพอื่ เตรียมความพร้อมใหก้ ับนกั เรียน มที ักษะความรู้ความสามารถในเชงิ บรู ณาการ การใช้
เคร่อื งมือและกำหนดยุทธศาสตร์ส่กู ารปฏิบัตใิ นชั้นเรยี น สรา้ งความสมบรู ณ์แบบในมิติของการสอน
ดว้ ยเทคนคิ ทหี่ ลากหลาย ประเมินผู้เรียนอย่างตอ่ เน่ืองเพื่อสรา้ งทักษะให้เกิดการพฒั นาการเรยี นรู้
ครตู ้องจดั เนื้อหาสาระใหส้ อดคลอ้ งกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจของนักเรียน
และสอดแทรก คุณธรรม จรยิ ธรรม ค่านิยมและคณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ สร้างโอกาสในการเข้าถึง
สอื่ เทคโนโลยี หรอื แหล่งความรทู้ ่มี คี ุณภาพ

โรงเรยี นบวั หลวงวทิ ยาคม ม่งุ มน่ั พัฒนานกั เรียนให้เปน็ บคุ คล
ท่มี ีความร้ใู นศาสตร์สาขาต่าง ๆ เพือ่ ใหส้ ามารถไปศึกษาต่อในระกับที่
สูงขึน้ เป็นผ้มู ีคณุ ธรรม จรยิ ธรรม ความประพฤติทด่ี ีงาม และสามารถ
ดำรงตนได้อยา่ งมีความสุข

ขอขอบคุณผปู้ กครองทุกทา่ นสำหรับความไวว้ างใจ
ส่งบุตรหลานใหโ้ รงเรียนบัวหลวงวิทยาคมเปน็ ผ้เู ตรียมความ
พรอ้ มให้บตุ รหลานของทา่ นก้าวข้นึ เปน็ เยาวชนที่ดขี อง
ประเทศชาตติ ่อไปในอนาคต

นางสาววิภาวี บพุ พาพนั ธ์
รองผูอ้ ำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

และกลุ่มบรหิ ารทว่ั ไป

คมู่ ือนกั เรยี นและผูป้ กครอง ปกี ารศกึ ษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบวั หลวงวิทยาคม ตำบลบา้ นบวั อำเภอเมอื งบรุ รี มั ย์ จงั หวดั บรุ รี มั ย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.thสวัสดี นกั เรยี นทีน่ า่ รกั ทุกคน

คณะผู้บรหิ าร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรยี นบัวหลวงวิทยาคมทุกท่าน ยินดตี ้อนรับ
นกั เรยี นปีการศึกษา 2564 สู่รวั้ ขาว-เขียว ด้วยความยินดียงิ่

เร่มิ ตน้ ปีการศึกษา ทา่ มกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้อื ไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) มีการแพรร่ ะบาดรนุ แรงหลายพน้ื ที่ในประเทศทำให้จำนวน
ผ้ตู ดิ เชอ้ื เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง พวกเรามีความหว่ งใยและขอส่งกำลงั ใจ
ให้ลกู ๆ ชาวบวั หลวงวิทยาคมทกุ คน ดำเนินชีวิตอยา่ งมสี ติ ป้องกัน
ตนเองอยา่ งเคร่งครดั ตามคำแนะนำของทางราชการและหน่วยงาน
สาธารณสขุ ติดตามข่าวสารจากทางโรงเรยี นเป็นระยะและทส่ี ำคญั
อยา่ ลืมเขา้ เรยี นออนไลน์ตามตารางเรยี น หากมีขอ้ สงสัยให้ตดิ ตอ่
คุณครทู ่ีปรกึ ษาหรือคุณครูประจำวิชา เพราะคณุ ครูทุกทา่ น
พรอ้ มใหค้ ำแนะนำนักเรยี นจะดูแลลกู ๆ บัวหลวงวิทยาคม
ทกุ คน ตามแนวทางนโยบาย No Child Left Behind “ไม่
มีเด็กคนใดถูกทอดทงิ้ ไว้ขา้ งหลัง” ขอให้ลูกบัวหลวงทุกคน
ต้งั ใจศึกษาเลา่ เรยี น รว่ มกจิ กรรมตา่ ง ๆ ในสถาบันแห่งนี้
อยา่ งมีความสุข ภายใต้สถานการณก์ ารแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โดยการสวมหนา้ กากอนามยั เวน้ ระยะห่าง
หมน่ั ลา้ งมือ ไม่ประมาท การ์ดอยา่ ตก

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี
นางจารวุ รรณ ตอนสันเทยี ะ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

คู่มือนกั เรียนและผูป้ กครอง ปีการศกึ ษา 2564 044-183-101
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ตำบลบา้ นบัว อำเภอเมืองบรุ รี ัมย์ จงั หวัดบรุ รี มั ย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.thยนิ ดีตอ้ นรับนักเรียนใหม่ทุกคนสรู่ ้วั ขาว – เขยี ว

โรงเรียนบัวหลวงวทิ ยาคม เป็นโรงเรยี นท่มี งุ่ มน่ั และตั้งใจท่ีผลติ นกั เรยี นตามศักยภาพ
ออกสสู่ งั คมอย่างมคี ณุ ภาพ สง่ เสรมิ นกั เรียน ทงั้ ดา้ นการเรียน ทกั ษะชวี ิต
และปัจจัยท่เี อ้ือให้นกั เรียนได้เรยี นรอู้ ยา่ งมีความสุข
มคี ณุ ธรรม นำความรู้ พฒั นาผู้เรยี นใหม้ คี ณุ ภาพ
สมู่ าตรฐานสากล บนพืน้ ฐานหลักปรชั ญาของ
เศรษฐกจิ พอเพียง

ขอใหน้ ักเรยี นทุกคนประสบ
ความสำเร็จ เป็นคนดี คนเก่ง มคี ณุ ลักษณะอัน
พงึ ประสงคท์ ุกดา้ นอย่างมีคุณภาพเพ่ือ
ประเทศชาติในอนาคตสบื ไป

นายอุทยั รอดกระโทก
ครู ปฏบิ ตั หิ น้าทรี่ องผู้อำนวยการโรงเรยี นบวั หลวงวิทยาคม

ค่มู ือนกั เรยี นและผู้ปกครอง ปีการศกึ ษา 2564 044-183-101
โรงเรียนบวั หลวงวทิ ยาคม ตำบลบ้านบวั อำเภอเมืองบรุ รี ัมย์ จงั หวดั บุรรี มั ย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.thสารบัญ

สว่ นที่ หนา้

คำนำ............................................................................................................................. ........... ก
สารจากฝา่ ยบริหาร…………………………………………………………………………………………………….. ข
สารบญั ............................................................................................................................. ........
1 บทนำ ข้อมลู พ้ืนฐานโรงเรียน......................................................................................... 1
1
ประวัติโรงเรยี นบัวหลวงวิทยาคม............................................................................ 2
ทำเนยี บผู้บรหิ าร...................................................................................................... 2
ที่ต้ังและอาณาเขต…………………............................................................................... 7
กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์โรงเรียนบัวหลวงวทิ ยาคม..........................................

2 กลมุ่ บรหิ ารงานบคุ คล..................................................................................................... 12
คณะกรรมการสถานศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน……………….................................................... 12
ทำเนยี บฝ่ายบรหิ าร………………............................................................................... 13
ข้อมลู ครแู ละบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564……................................... 14

3 กลุ่มบรหิ ารวิชาการ…...................................................................................................... 18
หลกั สูตรโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม พุทธศกั ราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลาง 18
การศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551……………………………………………………..….. 23
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม พุทธศักราช 2564 ตามหลักสตู ร 75
แกนกลางการศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน พทุ ธศักราช 2551……………………………….......…....
การวัดและประเมินผล การดำเนนิ การเกยี่ วกบั งานทะเบียน...………………………….. 88
ระเบียบสถานศึกษาวา่ ดว้ ยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรยี นบวั หลวงวทิ ยาคม พุทธศักราช 2564
ตามหลกั สูตรแกนกลางการศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551...…………………….

4 กลมุ่ บริหารทัว่ ไป..…...................................................................................................... 101
งานอาคารสถานท…่ี …………………………………………………………………………………….. 101
งานสวัสดกิ ารของนักเรียน……………………………………………………………………………. 102
การบรกิ ารของโรงอาหาร……………………………………………………………………………… 103
งานพยาบาลและอนามัย………………………………………………………………………………. 103
งานประชาสัมพันธ์………………………………………………………………………………………. 103

คู่มือนักเรยี นและผู้ปกครอง ปีการศกึ ษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบวั หลวงวทิ ยาคม ตำบลบ้านบวั อำเภอเมอื งบรุ รี ัมย์ จงั หวัดบุรรี ัมย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.thสารบญั

สว่ นท่ี หนา้

5 กลุ่มบรหิ ารงบประมาณ.................................................................................................. 104
การดำเนนิ งานของโรงเรียนตามโครงการสนบั สนุนค่าใช้จา่ ยในการจดั การศกึ ษา... 104
ปจั จัยพนื้ ฐานนักเรยี นยากจน ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน้ ......…………………………….. 105
งานประกนั อุบตั เิ หตุ…………………............................................................................ 107
ประกาศโรงเรียนบัวหลวงวทิ ยาคม เร่อื ง อตั ราเงนิ บำรุงการศึกษาและ
คา่ เล่าเรียน…………………………………………………………………………………….......……… 108
หนงั สอื รบั รอง…………………………………………………………………………………………….. 109

6 แนวปฏบิ ัตโิ รงเรยี นบัวหลวงวทิ ยาคม วา่ ด้วยการปกครองและพฒั นาวินัยนกั เรยี น
โรงเรียนบวั หลวงวทิ ยาคม พทุ ธศักราช 2564………….…………………………………………… 110
การแต่งกายนกั เรียน……………………………………….………………………………………….. 126

เพลงประจำโรงเรยี นบวั หลวงวทิ ยาคม….……………………………………………………………………… 131
คณะผ้จู ดั ทำ………………………………………………………………..……………………………………………. 134

คมู่ อื นักเรยี นและผ้ปู กครอง ปกี ารศกึ ษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบวั หลวงวทิ ยาคม ตำบลบ้านบัว อำเภอเมอื งบุรรี มั ย์ จงั หวัดบุรรี ัมย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.thบทนำ :: ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรยี น 1

1. ประวตั โิ รงเรยี นบัวหลวงวทิ ยาคม

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมเป็นโรงเรยี นมธั ยมศึกษา ตงั้ อยูต่ ำบลบา้ นบวั อำเภอเมือง

จงั หวัดบุรรี ัมย์ ได้รบั การอนมุ ัติจากกรมสามัญศึกษาให้ก่อต้ังเมอื่ วนั พุธ ที่ 20 กุมภาพนั ธ์ พ.ศ.2523

อย่รู ะหว่างหลักกิโลเมตรท่ี 8 และ 9 ติดกบั ถนนสายบุรรี มั ย์-นางรอง โดยต้งั เป็นกรณพี เิ ศษเนื่องจาก

ความตอ้ งการของสภาตำบลบ้านบวั โดยนายเกดิ ศรรี ัตน์ อดีตกำนนั ตำบล บา้ นบวั และสมาชิกสภา

จงั หวัดบุรรี มั ย์ ซง่ึ ได้สงวนท่ดี ินแหง่ นี้ไว้สำหรับสร้างโรงเรียนมัธยม มเี นอ้ื ที่ 43 ไร่ 3 งานและสภา

ตำบลมอบเงินภาษีบำรุงท้องที่ สมทบสรา้ งเปน็ เงนิ 100,000 บาท

โรงเรียนบวั หลวงวิทยาคม แต่เดมิ ชื่อโรงเรียนบา้ นบัวพทิ ยาคม แต่เน่ืองจากชื่อเดิมไป

ใกลเ้ คยี งกับโรงเรยี นชุมชนบา้ นบวั ทำใหก้ ารประสานงานต่าง ๆ เกดิ ความสบั สน จึงขออนมุ ตั เิ ปล่ียน

ชื่อและได้รับการอนมุ ตั ิจากกรมสามัญศึกษา เปล่ียนชอื่ เปน็ โรงเรียนบวั หลวงวิทยาคม เมอ่ื เดอื น

มนี าคม พ.ศ.2525

โรงเรียนบวั หลวงวทิ ยาคม เปดิ ทำการสอนคร้ังแรกเมื่อวนั ท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ.2523

เปิดทำการสอน จำนวน 3 หอ้ ง มนี ักเรียนท้งั ส้นิ 131 คน โดยอาศยั สถานท่ีของโรงเรียนบา้ นบวั

(สังกดั สปช.) เปน็ สถานท่ีเรียนชัว่ คราวโดยการดแู ลของนายกติ ิ ดุจเพญ็ ศึกษาธิการอำเภอเมอื ง

บุรีรัมยใ์ นสมัยนน้ั

ในวันที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ.2523 กรมสามัญศกึ ษาแต่งตั้งให้ นายประกิจ แมนประโคน

ดำรงตำแหนง่ ครูใหญค่ นแรกและไดย้ า้ ยมาอย่สู ถานที่ต้ังปัจจุบนั เมื่อวนั พฤหสั บดี ที่ 24 กรกฎาคม

พ.ศ.2523

นอกจากการได้รับการสนับสนนุ จากสภาตำบลบา้ นบัวแล้ว โรงเรยี นบัวหลวงวทิ ยาคม

ยงั ได้รบั การอนุเคราะห์จากบุคคลต่อไปนี้อย่างดยี ง่ิ คือ

พระราชปรยิ ัตยาลังการ อดีตเจา้ คณะจังหวดั บุรีรัมย์

นายกิติ ดจุ เพญ็ อดตี ศึกษาธิการอำเภอเมืองบุรรี ัมย์

นายเกดิ ศรรี ตั น์ อดตี กำนันตำบลบา้ นบวั และสมาชิก

สภาจงั หวดั บรุ ีรัมย์

นายนติ ย์ บตั รรัมย์ อดีตผใู้ หญบ่ า้ น บา้ นบัว

นายบญุ ยงค์ วงศท์ องเจรญิ อดีตกรรมการตำบลบา้ นบัว

นายเคลื่อน นาราช อดตี อาจารย์ใหญโ่ รงเรยี นชุมชนบา้ นบวั

คู่มอื นกั เรยี นและผู้ปกครอง ปกี ารศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบัวหลวงวทิ ยาคม ตำบลบา้ นบัว อำเภอเมืองบรุ รี ัมย์ จงั หวดั บรุ รี ัมย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

บทนำ :: ข้อมูลพน้ื ฐานโรงเรยี น 2

2. ทำเนยี บผูบ้ ริหาร

นับแตก่ ารสถาปนาโรงเรยี นเม่ือ พ.ศ.2523 ถึงปัจจบุ ันเป็นเวลา 42 ปี มีผดู้ ำรงตำแหน่ง
ครูใหญ,่ อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวทิ ยาคมมาแลว้ ท้งั สน้ิ 13 คน ดังน้ี

ลำดับท่ี ชอ่ื – สกลุ เร่ิมวาระ สิน้ สดุ วาระ ตำแหน่ง
1 นายกติ ติ ดจุ เพญ็ 2523 รกั ษาการครใู หญ่
2 นายประกจิ แมนประโคน 2523 2525
2525 2530 ครูใหญ่
3 นายพสิ ุทธ์ิ วทิ ยเดช 2530 2532 อาจารย์ใหญ่
4 นายนิคม เจรญิ ศรี 2532 2536 ผอู้ ำนวยการ
5 นายพริ ุฬห์ สวัสด์ริ ัมย์ 2536 2540 ผอู้ ำนวยการ
6 นายสมศักด์ิ สุนทรสุข 2540 2542 ผ้อู ำนวยการ
7 นางสาวสุพตั รา เชอ่ื มชัยตระกูล 2542 2547 ผ้อู ำนวยการ
8 นายชำนาญ บุญวงศ์ 2547 2549 ผ้อู ำนวยการ
9 นายกิตตศิ ักดิ์ วทิ ยเดช 2549 2550 ผู้อำนวยการ
10 นายมนตช์ ัย แผ้วพลสง 2550 2554 ผอู้ ำนวยการ
11 นายมานสั เวยี งวิแศษ 2554 2559 ผูอ้ ำนวยการ
12 นายศักด์ิ ซารัมย์ 2559 2562 ผู้อำนวยการ
13 นายภูวนาถ ยพุ านวิทย์ 2562 2563 ผอู้ ำนวยการ
2563 ปัจจุบัน ผูอ้ ำนวยการ
ผู้อำนวยการ

3. ทีต่ ัง้ และอาณาเขต

โรงเรยี นบัวหลวงวิทยาคมต้งั อยูเ่ ลขที่ 199 หมทู่ ี่ 1 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลบา้ นบวั
อำเภอเมืองบุรรี ัมย์ จงั หวัดบรุ ีรมั ย์ 31000 รหัสประจำบา้ นเลขที่ 3101-071600-0

มเี น้อื ท่ี 43 ไร่ 3 งาน มีอาณาเขตติดต่อดงั นี้

ทศิ เหนอื  ตดิ กับองคก์ ารบริหารสว่ นตำบลบา้ นบัว

ทิศตะวันออก  ตดิ กับถนนบรุ รี ัมย์-นางรอง

ทิศใต้  ตดิ กบั เอกชน

ทศิ ตะวันตก  ติดกบั หนองน้ำธรรมชาติ
เบอรโ์ ทรติดตอ่ โรงเรยี นบัวหลวงวทิ ยาคม

 โทรศัพท์ 0-4418-3101 , 0-4418-3102
 โทรสาร 0-4418-3101

คมู่ อื นักเรียนและผปู้ กครอง ปีการศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรียนบวั หลวงวิทยาคม ตำบลบา้ นบวั อำเภอเมอื งบุรรี มั ย์ จงั หวัดบุรรี ัมย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

บทนำ :: ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 3

เพจประจำโรงเรยี น : บัหลวงวทิ ยาคม
https://www.facebook.com/บัวหลวงวิทยาคม-271344752968136

เวบ็ ไซต์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม http://bual.ac.th

คูม่ ือนักเรียนและผู้ปกครอง ปกี ารศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบวั หลวงวทิ ยาคม ตำบลบา้ นบวั อำเภอเมอื งบรุ รี มั ย์ จงั หวดั บุรรี มั ย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

บทนำ :: ขอ้ มูลพืน้ ฐานโรงเรียน 4

ตราประจำโรงเรียน

“รูปดอกบัวหลวงลอ้ มรอบด้วยรวงข้าวเนน้ ให้เหน็ ว่าชาวนาเปน็ กระดกู สันหลงั ของชาติ”

คำขวญั ของโรงเรยี น
“คณุ ธรรม พฒั นา กฬี า วชิ าการ”

ปรัชญาของโรงเรียน

“ปญญฺ า โลกสมฺ ิ ปชฺโชโต”

ปญั ญาเป็นเครอื่ งส่องสว่างในโลก

สีประจำโรงเรยี น

“ขาว–เขยี ว”

สีขาว หมายถงึ ความสะอาด บริสุทธิ์ และความยตุ ิธรรม
สเี ขียว หมายถึง สัญลกั ษณข์ องความร่มรื่น รม่ เย็น

อกั ษรยอ่ ของโรงเรยี น บ.ค.
อัตลักษณข์ องโรงเรยี น “ยมิ้ ง่าย ไหว้สวย”

เอกลกั ษณ์ของโรงเรยี น

“รักดูแลดจุ ลกู หลาน โรงเรยี นเหมือนบ้าน”
“we are bualuang family we will walk together”

คู่มอื นกั เรยี นและผ้ปู กครอง ปีการศกึ ษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบัวหลวงวทิ ยาคม ตำบลบา้ นบัว อำเภอเมอื งบรุ รี ัมย์ จงั หวดั บุรรี ัมย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

บทนำ :: ขอ้ มลู พน้ื ฐานโรงเรยี น 5

แผนผงั แสดงตำแหน่งทตี่ ้ังของโรงเรียนบวั หลวงวทิ ยาคม

แผนผงั แสดงบริเวณโรงเรยี นบวั หลวงวทิ ยาคม

คมู่ อื นกั เรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบวั หลวงวิทยาคม ตำบลบ้านบวั อำเภอเมืองบุรรี ัมย์ จงั หวดั บรุ รี มั ย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

บทนำ :: ขอ้ มลู พน้ื ฐานโรงเรยี น 6

โครงสรา้ งการบรหิ ารงานโรงเรยี นบวั หลวงวทิ ยาคม

คู่มือนกั เรยี นและผู้ปกครอง ปกี ารศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบัวหลวงวิทยาคม ตำบลบา้ นบัว อำเภอเมอื งบรุ รี ัมย์ จงั หวัดบุรรี มั ย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

บทนำ :: กรอบทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพฒั นา 7

4. กรอบทศิ ทางและยทุ ธศาสตรโ์ รงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

การวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาขน้ั พน้ื ฐานของโรงเรียนบวั หลวงวิทยาคมเป็น
การวางแผนยุทธศาสตร์ที่ไดจ้ ากการระดมความคิดเหน็ โดยเนน้ กระบวนการการมีสว่ นร่วมจากทุก
ฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้องและการให้ความรแู้ ก่บุคลากรไปพร้อม ๆ กัน โดยได้จดั ประชมุ เชงิ ปฏบิ ัติการ
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ มภายในและภายนอกและการประเมินสถานภาพของโรงเรยี นแล้วทำใหไ้ ด้
ข้อมูลพ้นื ฐานในการกำหนดวิสยั ทศั น์ เป้าประสงค์และกลยุทธห์ ลกั ของโรงเรยี นบวั หลวงวิทยาคม
ดงั นี้

4.1 วิสัยทศั น์ (Vision)
คณุ ธรรม นำความรู้ พฒั นาผู้เรยี นใหม้ ีคุณภาพเขา้ สมู่ าตรฐานสากลบนพื้นฐานหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

4.2 พันธกจิ (Mission)
1. สง่ เสรมิ และสนบั สนนุ ใหผ้ ู้เรียนไดร้ บั การศึกษาอย่างทวั่ ถึงและมีคุณภาพ

ตามหลักสตู รมาตรฐานสากล
2. พัฒนาศักยภาพผเู้ รยี นให้มีความรู้ ทกั ษะวชิ าการ คุณธรรม จรยิ ธรรม ทักษะชวี ติ

ทกั ษะวชิ าชีพและคณุ ลักษณะในศตวรรษท่ี 21
3. สง่ เสริมให้ผเู้ รยี นมจี ิตสำนึกรกั ษ์ส่ิงแวดล้อมและน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัตใิ นการดำเนินชวี ิต
4. ส่งเสรมิ พัฒนาครแู ละบุคลากรทางการศึกษา ใหส้ ามารถจัดการเรยี นการสอนได้

อยา่ งมปี ระสิทธภิ าพตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
5. พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบรหิ ารจัดการท่ีดตี ามหลักธรรมาภิบาล เปน็ ที่

ยอมรับของชมุ ชน สงั คมและทกุ ภาคสว่ นมีส่วนรว่ มในการจดั การศึกษา

4.3 เปา้ ประสงค์ (Goals)
1. ผู้เรยี นเป็นบคุ คลแหง่ การเรียนรู้ คดิ ริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มคี วามรู้และ

ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21
2. ผเู้ รียนมคี ุณธรรม จริยธรรม มจี ิตสาธารณะและคา่ นยิ มหลกั ของคนไทย

12 ประการ มีทักษะชีวติ มีสุขภาวะทเ่ี หมาะสมตามวยั มคี วามเข้มแขง็ อดทนและป้องกันตนเอง
จากภยั คุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกนั ตนเองจากปัญหายาเสพตดิ ไดแ้ ละไดร้ ับการดแู ลจากระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกั เรียน โดยการมีสว่ นร่วมกบั ภาคีเครือขา่ ย

3. ผูเ้ รียนมจี ิตสำนกึ รกั ษส์ ิ่งแวดล้อมและน้อมนำแนวคดิ ตามหลกั ปรัชญาของ
เศรษฐกจิ พอเพยี งสู่การปฏิบัตใิ นการดำเนินชีวติ

4. ครแู ละบุคลากรทางการศึกษามคี วามรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน
วิชาชพี จดั การเรียนการสอนไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธิภาพตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจดั การทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล เปน็ ท่ียอมรับของ
ชมุ ชน สงั คมและทุกภาคสว่ นมสี ่วนร่วมในการจดั การศกึ ษา

4.4 ค่านยิ ม (Values) คือ องคก์ รแห่งการเรยี นรู้ มุง่ สคู่ วามสำเรจ็
4.5 สมรรถนะหลกั ของโรงเรียน (Core Competencies) คือ การจัดการความรู้และ
ระบบดูแลช่วยเหลอื นักเรียน

คูม่ อื นกั เรยี นและผูป้ กครอง ปกี ารศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรียนบวั หลวงวทิ ยาคม ตำบลบา้ นบวั อำเภอเมืองบุรรี ัมย์ จงั หวดั บรุ รี ัมย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

บทนำ :: กรอบทศิ ทาง ยุทธศาสตร์ และเปา้ หมายการพฒั นา 8

4.6 ประเด็นกลยทุ ธ์
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมมปี ระเด็นกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 3 กลยทุ ธ์ ไดแ้ ก่
ประเดน็ กลยทุ ธ์ที่ 1 คุณภาพของผ้เู รียน
ประเด็นกลยทุ ธท์ ่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดั การ
ประเดน็ กลยทุ ธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้เู รยี นเปน็ สำคญั

4.7 กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจดั การศึกษาเพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ 2 การพฒั นากระบวนการบรหิ ารและการจัดการ
กลยทุ ธ์ 3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรยี นการสอนที่เน้นผู้เรยี นเป็นสำคญั

4.8 ตวั ชว้ี ดั
กลยทุ ธท์ ี่ 1 การพัฒนาคณุ ภาพผู้เรียนและสง่ เสริมการจัดการศกึ ษาเพอ่ื สร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขนั
ตวั ชวี้ ัด
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ้เู รียน

1) รอ้ ยละของผเู้ รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สารและการคดิ คำนวณ
2) ร้อยละของผ้เู รยี นมคี วามสามารถในการวเิ คราะห์และคิดอย่างมวี ิจารณญาณ
อภปิ ราย แลกเปลี่ยนความคดิ เหน็ และแกป้ ัญหา
3) ร้อยละของผู้เรยี นมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) รอ้ ยละของผู้เรยี นมคี วามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
5) ร้อยละของผ้เู รียนมีผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียนตามหลกั สตู รสถานศึกษา
6) รอ้ ยละของผูเ้ รยี นมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดตี ่องานอาชีพ

2. คณุ ลักษณะทพ่ี ึงประสงค์ของผเู้ รียน
1) ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านยิ มท่ดี ีตามท่ีสถานศกึ ษากำหนด
2) ร้อยละของผู้เรยี นมคี วามภูมิใจในท้องถ่นิ และความเปน็ ไทย
3) ร้อยละของผ้เู รียนมีการยอมรบั ทีจ่ ะอยู่ร่วมกนั บนความแตกตา่ งและหลากหลาย
4) รอ้ ยละของผ้เู รียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

กลยุทธท์ ่ี 2 การพฒั นากระบวนการบรหิ ารจัดการและการจดั การเรียนรู้
ตัวช้วี ดั
1. การมเี ปา้ หมาย วิสัยทศั น์และพันธกิจที่สถานศกึ ษากำหนดชัดเจน

โรงเรยี นมเี ปา้ หมาย วสิ ัยทศั น์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน
2. มรี ะบบบริหารจดั การคุณภาพของสถานศึกษา

โรงเรยี นมรี ะบบบรหิ ารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

คู่มอื นกั เรยี นและผู้ปกครอง ปกี ารศกึ ษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบวั หลวงวิทยาคม ตำบลบ้านบัว อำเภอเมอื งบรุ รี ัมย์ จงั หวดั บรุ รี มั ย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

บทนำ :: กรอบทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพฒั นา 9

3. ดำเนินงานพฒั นาวิชาการทเ่ี น้นคุณภาพผู้เรยี นรอบด้านตามหลกั สูตรสถานศกึ ษา
และทุกกลุ่มเปา้ หมาย

โรงเรียนมีการดำเนินงานพฒั นาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบดา้ น ตามหลักสตู ร
สถานศกึ ษาและทกุ กลมุ่ เปา้ หมาย

4. พฒั นาครูและบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชพี
โรงเรยี นสนบั สนุนใหพ้ ัฒนาครแู ละบุคลากรใหม้ ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ อยา่ งน้อย

ปีละ 20 ชัว่ โมง
5. จดั สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงั คมทีเ่ อ้ือต่อการจดั การเรียนรอู้ ยา่ งมคี ณู ภาพ
โรงเรยี นจดั สภาพแวดลอ้ มทางกายภาพและสังคมทีเ่ ออ้ื ต่อการจัดการเรียนรู้อยา่ งมี

คุณภาพ
6. จดั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนบั สนุนการบรหิ ารจดั การและการจัดการ

เรยี นรู้
โรงเรียนจดั ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อสนบั สนนุ การบรหิ ารจดั การและการจดั การเรียนรู้

กลยทุ ธ์ที่ 3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรยี น การสอนท่เี น้นผูเ้ รียนเป็นสำคญั
ตัวช้ีวัด
1. จดั การเรยี นรู้ผ่านกระบวนการคดิ และปฏบิ ัติจริงและสามารถนำไปประยุกตใ์ ช้ใน
ชวี ติ ได้

ร้อยละของครูจัดการเรยี นรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิ ัติจริงและสามารถนำไป
ประยกุ ตใ์ ชใ้ นชวี ิตได้

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรยี นรทู้ ่ีเอ้ือตอ่ การเรยี นรู้
รอ้ ยละของครใู ชส้ อ่ื เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทเี่ อ้ือตอ่ การเรียนรู้

3. มีการบริหารจัดการชน้ั เรียนเชงิ บวก
รอ้ ยละของครมู ีการบริหารจดั การชน้ั เรียนเชิงบวก

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่ งเปน็ ระบบและนำผลมาพัฒนาผเู้ รยี น
ร้อยละของครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเ้ รยี นอยา่ งเป็นระบบและนำผลมาพฒั นาผ้เู รียน

5. มกี ารแลกเปลี่ยนเรยี นรแู้ ละให้ข้อมูลสะท้อนกลบั เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จดั การเรยี นรู้

รอ้ ยละของครูมกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรแู้ ละให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจดั การเรยี นรู้

คูม่ อื นกั เรยี นและผปู้ กครอง ปีการศกึ ษา 2564 044-183-101
โรงเรียนบวั หลวงวิทยาคม ตำบลบ้านบวั อำเภอเมอื งบุรรี ัมย์ จงั หวัดบรุ รี มั ย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

บทนำ :: กรอบทศิ ทาง ยุทธศาสตร์ และเปา้ หมายการพฒั นา 10

5. เป้าหมายการพัฒนาการศึกษาข้นั พืน้ ฐาน

โรงเรียนบัวหลวงวทิ ยาคมกำหนดเปา้ หมายหลกั การพัฒนาการศึกษาขั้นพน้ื ฐานตามแผน

ยุทธศาสตร์ ดงั น้ี

5.1 เป้าหมายดา้ นปริมาณ

5.1.1 จำนวนนักเรยี น

ท่ี ระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2564 - 2568
2564 2565 2566 2567 2568

1 ชัน้ มัธยมศกึ ษาตอนตน้ 900 930 960 990 1,020

มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 310 320 330 340 350

มัธยมศึกษาปีที่ 2 300 310 320 330 340

มธั ยมศึกษาปที ี่ 3 290 300 310 320 330

2 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 780 810 840 870 900

มัธยมศึกษาปีที่ 4 270 280 290 300 310

มัธยมศกึ ษาปที ่ี 5 260 270 280 290 300

มัธยมศึกษาปที ี่ 6 250 260 270 280 290

รวมท้ังส้นิ (ม.ต้น-ม.ปลาย) 1,680 1,740 1,800 1,860 1,920

5.1.2 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา

ท่ี บุคลากร ปี พ.ศ. 2564 - 2568 2568
2564 2565 2566 2567 101

1 ขา้ ราชการครูและ 86 86 91 97

บคุ ลากรทางการศึกษา

5.2 เป้าหมายดา้ นคุณภาพ
เป้าหมายด้านคณุ ภาพ ไดแ้ ก่ ตวั ช้ีวดั ผลสำเร็จระดบั ผลผลติ ดงั น้ี
ด้านผเู้ รยี น โดยนักเรยี นมสี มรรถนะสำคญั ดงั ตอ่ ไปน้ี
1. ผลสัมฤทธ์ทิ างวิชาการของผูเ้ รยี น

1) รอ้ ยละของผเู้ รยี นมคี วามสามารถในการอ่าน การเขียน การสอื่ สารและการคดิ คำนวณ
2) รอ้ ยละของผูเ้ รยี นมคี วามสามารถในการวเิ คราะห์และคิดอยา่ งมีวจิ ารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคดิ เหน็ และแกป้ ัญหา
3) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) ร้อยละของผู้เรียนมคี วามสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
5) รอ้ ยละของผ้เู รียนมผี ลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึ ษา
6) ร้อยละของผ้เู รยี นมคี วามรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชพี
2. คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของผูเ้ รียน
1) ร้อยละของผู้เรยี นมคี ณุ ลักษณะและค่านิยมทด่ี ีตามทีส่ ถานศึกษากำหนด
2) รอ้ ยละของผู้เรยี นมีความภมู ใิ จในท้องถน่ิ และความเปน็ ไทย
3) ร้อยละของผเู้ รยี นมีการยอมรบั ทจี่ ะอยรู่ ่วมกนั บนความแตกต่างและหลากหลาย

คมู่ อื นกั เรยี นและผปู้ กครอง ปีการศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบัวหลวงวทิ ยาคม ตำบลบ้านบัว อำเภอเมอื งบรุ รี มั ย์ จงั หวัดบุรรี ัมย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

บทนำ :: กรอบทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเปา้ หมายการพัฒนา 11

4) ร้อยละของผ้เู รียนมสี ุขภาวะทางรา่ งกายและลกั ษณะจิตสังคม
ดา้ นสถานศึกษา
1. การมีเป้าหมาย วสิ ัยทศั น์และพนั ธกจิ ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน

โรงเรียนมีเปา้ หมาย วิสยั ทัศน์และพนั ธกจิ ท่สี ถานศึกษากำหนดชดั เจน
2. มรี ะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

โรงเรยี นมรี ะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ดำเนินงานพัฒนาวชิ าการท่ีเนน้ คณุ ภาพผ้เู รียนรอบด้านตามหลักสตู รสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเปา้ หมาย

โรงเรยี นมีการดำเนนิ งานพัฒนาวชิ าการท่ีเนน้ คณุ ภาพผเู้ รยี นรอบด้านตามหลักสตู ร
สถานศึกษาและทุกกลมุ่ เปา้ หมาย

4. พัฒนาครูและบคุ ลากรใหม้ คี วามเช่ยี วชาญทางวิชาชีพ
โรงเรยี นสนับสนุนใหพ้ ัฒนาครแู ละบุคลากรใหม้ ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอยา่ งน้อย

ปีละ 20 ชัว่ โมง
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอ่ การจดั การเรยี นรู้อย่างมคี ูณภาพ
โรงเรยี นจดั สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงั คมทเ่ี อื้อต่อการจดั การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพอ่ื สนับสนนุ การบริหารจดั การและการจดั

การเรยี นรู้
โรงเรยี นจัดระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อสนบั สนนุ การบรหิ ารจดั การและ

การจดั การเรยี นรู้

ดา้ นครู
1. จดั การเรยี นรผู้ า่ นกระบวนการคดิ และปฏิบัติจรงิ และสามารถนำไปประยกุ ต์ใช้
ในชีวิตได้

รอ้ ยละของครจู ดั การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิ ตั ิจริงและสามารถนำไป
ประยุกตใ์ ชใ้ นชวี ติ ได้

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่ เรยี นรู้ท่ีเอือ้ ต่อการเรยี นรู้
รอ้ ยละของครใู ชส้ อ่ื เทคโนโลยสี ารสนเทศและแหลง่ เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิ บวก
รอ้ ยละของครูมกี ารบริหารจัดการช้ันเรยี นเชงิ บวก

4. ตรวจสอบและประเมนิ ผู้เรยี นอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผูเ้ รยี น
ร้อยละของครมู กี ารตรวจสอบและประเมินผู้เรยี นอยา่ งเปน็ ระบบและนำผลมาพฒั นา

ผ้เู รียน
5. มีการแลกเปล่ียนเรยี นร้แู ละให้ข้อมูลสะท้อนกลบั เพื่อพฒั นาและปรบั ปรุง

การจัดการเรยี นรู้
รอ้ ยละของครูมกี ารแลกเปลยี่ นเรียนร้แู ละใหข้ ้อมลู สะท้อนกลับเพื่อพฒั นาและ

ปรับปรงุ การจดั การเรยี นรู้

คู่มือนักเรียนและผปู้ กครอง ปีการศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรียนบวั หลวงวิทยาคม ตำบลบา้ นบัว อำเภอเมอื งบรุ รี มั ย์ จงั หวัดบรุ รี ัมย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.thกลมุ่ บริหารงานบคุ คล :: ขอ้ มูลครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา ปีการศกึ ษา 2564 12

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียนบัวหลวงวทิ ยาคม

1. นายสตั ยา สุจรติ า ประธานกรรมการ เบอร์โทร 085-1029003
2. นายสมศักด์ิ สนุ ทรสขุ
3. พนั โพเฉลา บุญรอดรมั ย์ กรรมการ เบอรโ์ ทร 081-2037433
4. จ่าสิบเอกชาตรี ธรรมพรรัมย์
5. นางหวน สวา่ งแจง้ กรรมการ เบอร์โทร 080-1506760
6. นายสวน บุรงรมั ย์
7. นางบุญเหลอื อบอุ่น กรรมการ เบอรโ์ ทร 083-3772887
8. นางฤดี รพิตระกลู
9. พระศรีปริยัติธาดา กรรมการ เบอรโ์ ทร 081-0688368
10. นายวิศษิ ฐ์ เทพทอง
11. นายสมศักด์ิ ปะทิรมั ย์ กรรมการ เบอร์โทร 094-2890162
12. นายสมชาย เอ่ยี มรัมย์
13. นายณภัทร โฆษติ อมั พรเสนีย์ กรรมการ เบอรโ์ ทร 085-7665879
14. นายบุญรอด อนิ รารัมย์
15. นายภวู นาถ ยุพานวิทย์ กรรมการ เบอร์โทร 087-4526758

กรรมการ เบอรโ์ ทร -

กรรมการ เบอรโ์ ทร 081-5480379

กรรมการ เบอรโ์ ทร 087-2515351

กรรมการ เบอร์โทร -

กรรมการ เบอรโ์ ทร 089-4287546

กรรมการ เบอร์โทร 084-5502372

กรรมการและเลขานุการ เบอรโ์ ทร 086-386-5749

คูม่ ือนักเรียนและผ้ปู กครอง ปกี ารศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบัวหลวงวทิ ยาคม ตำบลบ้านบัว อำเภอเมอื งบุรรี ัมย์ จงั หวดั บุรรี ัมย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

กลุม่ บริหารงานบุคคล :: ข้อมลู ครูและบุคลากรทางการศกึ ษา ปีการศกึ ษา 2564 13

ทำเนียบฝ่ายบรหิ าร
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ดร.ภูวนาถ ยุพานวทิ ย์
ผ้อู ำนวยการโรงเรยี นบัวหลวงวิทยาคม

หลว

นางสาววิภาวี บบุ พาพันธ์ นางจารวุ รรณ ตอนสนั เทยี ะ นายอุทยั รอดกระโทก

รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ รองผ้อู ำนวยการ
กล่มุ บริหารวิชาการและ กลุ่มบรหิ ารงบประมาณ กลุ่มบรหิ ารงานบคุ คล

กล่มุ บริหารทว่ั ไป

คมู่ อื นกั เรยี นและผปู้ กครอง ปกี ารศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรียนบัวหลวงวทิ ยาคม ตำบลบ้านบัว อำเภอเมอื งบรุ รี มั ย์ จงั หวดั บรุ รี ัมย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

กลุ่มบริหารงานบคุ คล :: ขอ้ มูลครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา ปีการศกึ ษา 2564 14

ข้อมูลครแู ละบุคลากรทางการศึกษา ปีการศกึ ษา 2564
สายงานสนบั สนุนการศึกษา

ท่ี ชอ่ื -สกลุ ตำแหนง่ /วทิ ยฐานะ เบอร์โทรติดต่อ
1 นางสมประสงค์ ภูมูลเมือง นกั วชิ าการเงิและบัญชี 0639982915
2 นางสาวอัษฎาพร พรรษา 0844102112
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอ้ มลู ครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา ปีการศกึ ษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

ที่ ชือ่ -สกลุ ตำแหน่ง/วทิ ยฐานะ เบอร์โทรติดต่อ
1 นางสาวดวงใจ จรี ะวัฒนากจิ หวั หน้ากลมุ่ สาระ/ครชู ำนาญการพิเศษ 0872403398
2 นางไปรยา สุภาพรหม 0868656956
3 นางรวภิ าส นักปราชญ์ ครชู ำนาญการพิเศษ 0817302808
4 นางบงั อร ศลี แสน ครูชำนาญการพิเศษ 0898491936
5 นางมกุ ดา ล้มิ อคั รอังกูร ครูชำนาญการพเิ ศษ 0981040940
6 นางสาวอรอนงค์ สร้อยเพชร 0815456422
7 นางสาวชญั ญา สายบ่งุ คลา้ ครชู ำนาญการพเิ ศษ 0982173569
8 นางจนั ทรป์ ระภสั สอน ประทุมทอง 0894254472
9 นางนิภา เลิศศรชี ูเชดิ ครูชำนาญการพเิ ศษ 0896261426
10 นายสุริยันต์ แกว้ ชนะ 0898414925
11 นายวลั ลภ สนธิสระคู ครูชำนาญการพเิ ศษ 0963745675
12 นายสทุ ศั น์ บญุ ทาทอง 0918285059
13 นายสุรยิ ะ บุญคง ครูชำนาญการพเิ ศษ 0857651324
14 นางสาวพจมาพร คะเลรมั ย์ 0637655591
15 นางสาวพรพมิ ล พาราษฎร*์ ครชู ำนาญการพเิ ศษ 0902597876
16 นางธญั ลกั ษณ์ หตั ถาธยากูล*
17 นางสาวขวัญสิริ กะสนิ รมั ย์ ครชู ำนาญการพเิ ศษ -
18 นายนนทิวรรธน์ ไชโย 0935703697
19 นางนฏกร แกว้ ชนะ ครชู ำนาญการพเิ ศษ 0872529628
20 นางสาวกลอยใจ เชิดสังวาลย์ 0864581369
21 นางสาวธนญั ชนก จันทร์ดวงศรี ครชู ำนาญการพเิ ศษ 0935362339
22 นางสาวนิติยา หยวกจงั หรีด 0958689779
23 นางสาววสิ ุตา อรุณศรี ครูชำนาญการพเิ ศษ 088703040
24 นายทรงศกั ด์ิ ทองนชุ * 0869922924
25 นางสาวริศรา คงเมือง ครูชำนาญการพเิ ศษ
-
ครูชำนาญการพเิ ศษ 0885816869

ครชู ำนาญการ

ครูชำนาญการ

ครูชำนาญการ

ครชู ำนาญการ
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครูผู้ชว่ ย

พนักงานราชการ
ครูอตั ราจ้าง

หมายเหตุ * ชว่ ยราชการ 044-183-101
044-183-102
คูม่ อื นกั เรยี นและผูป้ กครอง ปกี ารศึกษา 2564
โรงเรียนบัวหลวงวทิ ยาคม ตำบลบา้ นบัว อำเภอเมอื งบรุ รี มั ย์ จงั หวัดบุรรี ัมย์
http://www.bual.ac.th

กลุ่มบริหารงานบุคคล :: ขอ้ มูลครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา ปีการศึกษา 2564 15

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปกี ารศกึ ษา 2564
กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาไทย

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหนง่ /วทิ ยฐานะ เบอรโ์ ทรติดต่อ
1 นายรักษ์พล พันธย์ุ รุ า หัวหน้ากลมุ่ สาระ/ครชู ำนาญการพเิ ศษ -
2 นางนนั ทยา วนั ทวี
3 นางรสสยิ า ปยิ ะรัมย์ ครูชำนาญการพเิ ศษ 081-2827836
4 นางสุภาวี บุญภูมิ ครชู ำนาญการพเิ ศษ 089-5823272
5 นางสรุ ตั น์ สุวรรณพานชิ ครชู ำนาญการพิเศษ 0880791842
6 นางศวิ พร สงิ หภ์ ูวนาถ ครชู ำนาญการพเิ ศษ 083-7244282
7 นางสาวดวงพร ปุลันรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ 085-9085967
8 นางสาวศริ ริ ตั น์ อนพุ นั ธ์ ครูชำนาญการพเิ ศษ 088-5952821
9 นายคุณเดช ชูกิจวมิ ล 096-4766985
10 นางสาวชิษณุชา ภาชะโน ครชู ำนาญการ 095-3650401
ครูชำนาญการ 096-9569174

ครู คศ.1

ข้อมลู ครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา ปีการศกึ ษา 2564
กลมุ่ สาระการเรียนรคู้ ณิตศาสตร์

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหนง่ /วทิ ยฐานะ เบอร์โทรติดต่อ
1 นายนพดล นพไธสง หัวหน้ากลุ่มสาระ/ครชู ำนาญการพิเศษ 0895833266
2 นายชวัลวิทย์ พลสถติ ยก์ ลุ 093-6870328
3 นางสาวราตรี คอนรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ 0981313289
4 นางสาวณัฐพร เกษศรรี ตั น์ ครชู ำนาญการพิเศษ 0958247732
5 นางนภัสวรรณ สราญบรุ ษุ ครูชำนาญการพิเศษ 0837340174
6 นางมณฑาทิพย์ หงษ์หริ ัญ ครูชำนาญการพเิ ศษ 0644487735
7 นางอารวี รรณ คะเรียงรมั ย์ ครูชำนาญการพิเศษ 0810644433
8 นายไกรฤกษ์ พลพา ครชู ำนาญการพเิ ศษ 0902582188
9 นางนนั ทวนั คำสยี า ครชู ำนาญการพเิ ศษ 0913297199
10 นายประจกั ษ์ เบยี นรมั ย์ ครชู ำนาญการพเิ ศษ 0837439827
11 นางสาวสรติ า บญุ ชาติ ครชู ำนาญการพิเศษ 0969925641
12 นายสุวพชั ร รขู ะจี 0887103711
ครูชำนาญการ
ครู คศ.1

คมู่ ือนกั เรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบวั หลวงวิทยาคม ตำบลบา้ นบัว อำเภอเมืองบุรรี ัมย์ จงั หวัดบุรรี ัมย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

กล่มุ บริหารงานบุคคล :: ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 16

ขอ้ มลู ครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา ปีการศกึ ษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหนง่ /วทิ ยฐานะ เบอร์โทรตดิ ต่อ
1 นายปราศรัย อุบาลี หวั หน้ากลุ่มสาระ/ครูชำนาญการพเิ ศษ 0610457785
2 นางจรีรัตน์ ญาณมงคลศลิ ป์ 0874449927
3 นางก่งิ กาญจน์ วรรณโคตร ครูชำนาญการพิเศษ 0862461582
4 นางสาวอำนวยกจิ อตุ สาห์รมั ย์ ครูชำนาญการพิเศษ 0849369480
5 นางภาวณิ ยี ์ รุ่งเรอื งศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ 0910179137
6 นางศันสุนีย์ แสงพิมาย ครูชำนาญการพิเศษ 0998725206
7 นายจรี พงษ์ คำสยี า ครูชำนาญการพเิ ศษ 0862625873
9 นางสาวสาวิณี เฮ่ประโคน ครชู ำนาญการพเิ ศษ 0909716855
8 นางสาวมลฤดี ดิลกพิบูล 0633149509
10 นางสาวปนัดดา นนั ทวตั ร ครูชำนาญการ 0657379301
11 นางสาวภาวิดา จนั ทพนั ธ์ ครู คศ.1 0639577766
12 นายธนกร กมลเวช ครู คศ.1 0804846006
13 Mr.Azah Smith Gasl Tekh ครูผูช้ ว่ ย
14 Mrs.Anim Anwi Silvi ครูผู้ช่วย -
ครพู ิเศษ -
ครพู เิ ศษ

ข้อมลู ครูและบุคลากรทางการศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ท่ี ช่ือ-สกลุ ตำแหนง่ /วิทยฐานะ เบอร์โทรติดต่อ
1 นายวศิ ิษฐ์ เทพทอง หัวหนา้ กลุม่ สาระ/ครชู ำนาญการพเิ ศษ 0815480379
2 นางอรชา สริ เิ บญจพรหม 0857760028
3 นายพีรวัส มะลิ ครชู ำนาญการพิเศษ 0840767156
4 นายธวัช วงศท์ องเจริญ ครูชำนาญการ 0872564858
5 นางวานิตย์ พลสถิตย์กุล ครชู ำนาญการ 0918299497
6 นางสุวรรณี ปยิ ะวงศ์ 0879990698
7 นายชวภณ ละมุล ครูชำนาญการพิเศษ 0998655289
8 นางสาววรนุช ตระกูลดี ครชู ำนาญการ 0894803193
9 นายทวีชยั ใหญ่เลศิ ครชู ำนาญการ 0810621115
10 นางสาวโสภิดา ทพิ ยโ์ ลหิต 0934761021
11 นายศุภกิตติ์ บญุ เชิด ครชู ำนาญการพิเศษ 0872410767
12 นายทรงเกยี รติ ปรุ ิโส ครู คศ.1 0804748081
ครู คศ.1 0844761179
13 นางสาวรตั ตกิ าล จันทะพนั ธ์ 0949154749
14 นางสาวนิธิพร ปักเคทัง พนกั งานราชการ
ครูอตั ราจา้ ง 044-183-101
044-183-102
ครูอัตราจ้าง
ครอู ัตราจา้ ง

คู่มอื นกั เรยี นและผปู้ กครอง ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบวั หลวงวิทยาคม ตำบลบ้านบวั อำเภอเมอื งบุรรี มั ย์ จงั หวดั บุรรี มั ย์
http://www.bual.ac.th

กล่มุ บรหิ ารงานบคุ คล :: ข้อมลู ครูและบคุ ลากรทางการศึกษา ปีการศกึ ษา 2564 17

ขอ้ มูลครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา ปีการศกึ ษา 2564
กล่มุ สาระการเรยี นรูส้ ขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา

ที่ ชือ่ -สกลุ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ เบอร์โทรตดิ ต่อ
1 นายบญุ ฤกษ์ บูรณเ์ จริญ หัวหน้ากลุม่ สาระ/ครูชำนาญการ 0868673070
2 นายรัชเดช ทรงชยั ยศ 0931959151
3 นายสรุ ะสิทธ์ิ สืบขำเพชร ครูชำนาญการพิเศษ 0862479347
4 นายโกวิท ไชยพันธ์นา ครูชำนาญการพเิ ศษ 0935234112
5 นายวรี ะศักดิ์ ไชยโย ครูชำนาญการพเิ ศษ 0819771393
6 นางสาวพมุ เรยี ง เพมิ่ พูล ครูชำนาญการพิเศษ 0853010013

ครู คศ.1

ขอ้ มูลครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา ปีการศกึ ษา 2564
กลุม่ สาระการเรยี นรศู้ ิลปะ

ท่ี ช่อื -สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ เบอรโ์ ทรติดต่อ
1 นายสมศักด์ิ จุลเสวก หัวหน้ากลุ่มสาระ/ครชู ำนาญการพิเศษ 0848340440
2 นายธรี พนั ธ์ เศรษฐนันท์ 0887979655
3 นางผาณิต สืบขำเพชร ครูชำนาญการพเิ ศษ 0812829144
4 นางสุชาดา ชะใบรัมย์ ครชู ำนาญการพิเศษ 0808950447
5 นายอาทร ประสทิ ธนิ อก 0981672713
6 นายสเุ นตร วนั เปรียงเถาว์ ครชู ำนาญการ 0613794152
7 นายเทอดศกั ดิ์ ชาญประโคน ครชู ำนาญการพิเศษ 0918272141
8 นายจตรุ ภัทร สุภาภา 0831261925
ครชู ำนาญการ
ครู คศ.1
ครู คศ.1

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศกึ ษา ปีการศกึ ษา 2564
กล่มุ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชพี และเทคโนโลยี

ที่ ชื่อ-สกลุ ตำแหนง่ /วิทยฐานะ เบอรโ์ ทรติดต่อ
1 นายไพบลู ย์ บุราสิทธ์ิ หวั หน้ากลุ่มสาระ/ครูชำนาญการพิเศษ 0973430357
2 นายอุทัย รอดกระโทก 0868654558
3 นางสายสุนีย์ สงั ฆะมณี ครูชำนาญการพเิ ศษ 0831295118
4 นางรกั คณา ไชยทอง ครูชำนาญการ 0829688155
5 นายอภิสทิ ธ์ิ คำพงษ์ 0804726038
ครูชำนาญการพเิ ศษ
ครผู ู้ช่วย

ค่มู อื นักเรียนและผ้ปู กครอง ปกี ารศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรียนบวั หลวงวทิ ยาคม ตำบลบ้านบวั อำเภอเมืองบรุ รี ัมย์ จงั หวัดบรุ รี ัมย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.thกลุ่มบริหารวชิ าการ :: หลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรยี นบวั หลวงวทิ ยาคม พทุ ธศกั ราช 2564 18

หลกั สตู รสถานศึกษาโรงเรยี นบัวหลวงวิทยาคม พทุ ธศกั ราช 2564
ตามหลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

ความนำ
กระทรวงศึกษาธกิ ารได้ประกาศใชห้ ลกั สูตรการศึกษาขนั้ พื้นฐาน พทุ ธศกั ราช 2551 ใหเ้ ป็น

หลักสูตรแกนกลางของประเทศ เม่อื วนั ท่ี 11 กรกฎาคม 2551 เริ่มใช้ในโรงเรียนต้นแบบการใช้
หลกั สูตรและโรงเรยี นที่มีความพร้อม ในปีการศึกษา 2552 และเริ่มใช้ในโรงเรียนท่วั ไป ในปกี ารศกึ ษา
2553 สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน โดยสำนกั วชิ าการและมาตรฐานการศึกษา พบวา่
หลักสตู รแกนกลางการศึกษาข้นั พ้ืนฐาน พุทธศกั ราช 2551 มขี ้อดีในหลายประการ เช่น กำหนด
เปา้ หมายการพัฒนาไว้ชดั เจน มีความยดื หยุ่นเพียงพอใหส้ ถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาได้ สำหรับปัญหาท่พี บสว่ นใหญเ่ กิดจากการนำหลักสตู รแกนกลางการศึกษาข้นั พน้ื ฐาน
พุทธศักราช 2551 สกู่ ารปฏบิ ัตใิ นสถานศึกษาและในห้องเรียน

นอกจากนกี้ ารศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทิศทาง กรอบยทุ ธศาสตร์ แผนแม่บทและกฎหมายท่ี
เกยี่ วข้องกับการพฒั นาประเทศ พบวา่ ประเด็นสำคญั เพ่ือแปลงแผนไปสกู่ ารปฏิบัติใหเ้ กิดผลสมั ฤทธิ์
ไดอ้ ย่างแทจ้ ริง คือ การเตรยี มความพร้อมด้านกำลงั คนและการเสรมิ สร้างศกั ยภาพของประชากรใน
ทกุ ชว่ งวัย มงุ่ เนน้ การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเ้ หมาะสมตามชว่ งวยั
เพอื่ ใหเ้ ติบโตอยา่ งมีคุณภาพ การพฒั นาทกั ษะทสี่ อดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและ
ทักษะที่จำเปน็ ต่อการดำรงชีวิต ในศตวรรษท่ี 21 ของคนในแตล่ ะช่วงวัยตามความเหมาะสม การ
เตรยี มความพร้อมของกำลงั คนด้านวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยีที่จะเปล่ียนแปลงในอนาคต ตลอดจน
การยกระดับคุณภาพการศกึ ษาส่คู วามเป็นเลิศ ดังน้นั การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรยี มความ
พรอ้ มคนใหส้ ามารถปรบั ตัวรองรบั ผลกระทบ จากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม
กระทรวงศกึ ษาธิการจงึ กำหนดเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนให้มกี ารปรับปรงุ หลกั สตู รแกนกลาง
การศึกษาข้นั พนื้ ฐาน พุทธศกั ราช 2551 ในกลมุ่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ และสาระ
ภมู ิศาสตร์ ในกลมุ่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมท้งั สาระเทคโนโลยี โดย
มอบหมายใหส้ ถาบันส่งเสรมิ การสอนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการปรบั ปรงุ กล่มุ
สาระการเรียนรู้คณติ ศาสตร์ กลุ่มสาระการเรยี นรูว้ ทิ ยาศาสตร์และสาระเทคโนโลยแี ละมอบหมายให้
สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พืน้ ฐาน ดำเนนิ การปรับปรงุ สาระภูมศิ าสตรใ์ น กลมุ่ สาระการ
เรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังนีย้ งั คงหลักการและโครงสร้างเดมิ
ของหลกั สูตรแกนกลางการศึกษาข้นั พืน้ ฐาน พุทธศกั ราช 2551 คือ ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการ
เรยี นรู้ ไดแ้ ก่ กลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี สงั คมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา ศลิ ปะ การงานอาชพี และภาษาตา่ งประเทศ แต่มุ่งเนน้
การปรบั ปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกา้ วหนา้ ทางวทิ ยาการ
ต่างๆ คำนงึ ถึงการสง่ เสริมให้ผู้เรยี นมที ักษะทจ่ี ำเปน็ สำหรับการเรยี นร้ใู นศตวรรษที่ 21 เปน็ สำคญั
เตรยี มผูเ้ รียนให้มีความพร้อมทจ่ี ะเรียนรู้สง่ิ ตา่ งๆพร้อมท่จี ะประกอบอาชีพเม่ือจบการศกึ ษาหรือ
สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น สามารถแขง่ ขนั และอยูร่ ่วมกับประชาคมโลกได้

กรอบในการปรบั ปรุง คือ ให้มอี งคค์ วามร้ทู เ่ี ป็นสากลเทยี บเทา่ นานาชาติ ปรบั มาตรฐานการ
เรียนร้แู ละตัวช้วี ดั ให้มีความชัดเจน ลดความซำ้ ซ้อน สอดคลอ้ งและเช่ือมโยงกันภายในกลมุ่ สาระ
การเรียนรูแ้ ละระหวา่ งกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเชอ่ื มโยงองคค์ วามรทู้ างวทิ ยาศาสตร์

คู่มอื นกั เรยี นและผู้ปกครอง ปกี ารศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบวั หลวงวทิ ยาคม ตำบลบา้ นบวั อำเภอเมืองบุรรี มั ย์ จงั หวัดบุรรี มั ย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

กลุม่ บริหารวชิ าการ :: หลกั สตู รสถานศึกษาโรงเรยี นบัวหลวงวทิ ยาคม พุทธศกั ราช 2564 19

คณติ ศาสตร์ และเทคโนโลยเี ขา้ ด้วยกัน จดั เรยี งลำดบั ความยากงา่ ยของเนอื้ หาในแต่ละระดับชัน้ ตาม
พฒั นาการแตล่ ะชว่ งวยั ให้มคี วามเช่อื มโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้ โดยใหเ้ รียนรผู้ า่ นการ
ปฏบิ ตั ทิ สี่ ง่ เสริมให้ผูเ้ รียนพัฒนาความคดิ สาระสำคญั ของการปรบั ปรงุ หลักสตู ร มดี ังน้ี

1. กลุม่ สาระการเรยี นรูค้ ณติ ศาสตร์และวทิ ยาศาสตร์
1.1 จัดกลมุ่ ความรู้ใหม่และนำทกั ษะกระบวนการไปบรู ณาการกับตัวชวี้ ดั เนน้ ใหผ้ ้เู รยี น

เกดิ การคดิ วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และมที ักษะในศตวรรษที่ 21
1.2 กำหนดมาตรฐานการเรยี นรู้และตัวช้วี ดั สำหรบั ผ้เู รียนทกุ คน ทเี่ ปน็ พ้นื ฐานท่ีเกย่ี วข้องกับ

ชวี ติ ประจำวันและเป็นพืน้ ฐานสำคัญในการศึกษาต่อระดับทส่ี ูงข้ึน
1.3 ระดบั ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 กำหนดตวั ชีว้ ดั เป็นรายปี เพื่อเปน็ แนวทางให้

สถานศกึ ษาจดั ตามลำดับการเรียนรู้ อย่างไรกต็ ามสถานศึกษาสามารถพิจารณาปรบั เล่ือนไหลระหว่าง
ปีได้ตามความเหมาะสม

2. กล่มุ สาระการเรยี นรวู้ ิทยาศาสตร์ ไดเ้ พิ่มสาระเทคโนโลยี ซึง่ ประกอบดว้ ยการออกแบบและ
เทคโนโลยี และวทิ ยาการคำนวณ ทั้งน้เี พื่อเอื้อต่อการจดั การเรยี นรบู้ รู ณาการสาระทางคณิตศาสตร์
วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กบั กระบวนการเชงิ วศิ วกรรม ตามแนวคดิ สะเต็มศึกษา

3. สาระภูมศิ าสตร์ ซง่ึ เป็นสาระหน่งึ ในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม
ไดป้ รับมาตรฐานการเรยี นรแู้ ละตัวชีว้ ดั ใหม้ ีความชัดเจน สอดคล้องกบั พฒั นาการตามช่วงวยั มีองค์
ความรทู้ ีเ่ ป็นสากล เพิ่มความสามารถ ทกั ษะ และกระบวนการทางภมู ิศาสตร์ ที่ชัดเจนขึ้น

วิสยั ทัศน์ (Vision)
หลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรยี นบัวหลวงวิทยาคม พุทธศักราช 2564 ตามหลักสตู รแกนกลาง

การศกึ ษาข้นั พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพฒั นาผเู้ รียนใหม้ ีคุณธรรม นำความรู้ พัฒนาผูเ้ รยี นให้มี
คณุ ภาพเขา้ สู่มาตรฐานสากล บนพืน้ ฐานหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง

พนั ธกิจ (Mission)
1. สง่ เสรมิ และสนบั สนนุ ใหผ้ เู้ รยี นไดร้ ับการศกึ ษาอย่างทว่ั ถึงและมีคณุ ภาพตามหลกั สูตร

มาตรฐานสากล
2. พฒั นาศักยภาพผเู้ รียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชพี

และคณุ ลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. สง่ เสรมิ ให้ผเู้ รียนมีจิตสำนึกรกั ษส์ ่งิ แวดลอ้ มและน้อมนำแนวคดิ ตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงสูก่ ารปฏิบตั ิในการดำเนินชวี ิต
4. ส่งเสรมิ พฒั นาครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา ให้สามารถจดั การเรยี นการสอนได้อยา่ งมี

ประสิทธภิ าพตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
5. พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบรหิ ารจัดการทีด่ ีตามหลกั ธรรมาภิบาล เปน็ ทย่ี อมรบั ของ

ชุมชน สงั คมและทุกภาคส่วนมสี ว่ นรว่ มในการจดั การศึกษา

คู่มือนักเรยี นและผูป้ กครอง ปกี ารศกึ ษา 2564 044-183-101
โรงเรียนบัวหลวงวทิ ยาคม ตำบลบ้านบวั อำเภอเมอื งบุรรี ัมย์ จงั หวดั บุรรี ัมย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

กลุ่มบริหารวชิ าการ :: หลกั สตู รสถานศึกษาโรงเรียนบวั หลวงวทิ ยาคม พทุ ธศกั ราช 2564 20

เปา้ ประสงค์ (Goals)
1. ผู้เรยี นเปน็ บุคคลแหง่ การเรยี นรู้ คดิ ริเร่มิ และสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้และทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษท่ี 21
2. ผู้เรียนมคี ุณธรรม จรยิ ธรรม มจี ติ สาธารณะและค่านยิ มหลักของคนไทย

12 ประการ มีทักษะชีวติ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทนและป้องกันตนเอง
จากภยั คุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเองจากปญั หายาเสพตดิ ไดแ้ ละได้รบั การดูแลจากระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกั เรียน โดยการมสี ว่ นร่วมกบั ภาคเี ครือข่าย

3. ผู้เรยี นมจี ติ สำนกึ รกั ษ์ส่งิ แวดล้อมและน้อมนำแนวคดิ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งสู่
การปฏิบัติในการดำเนนิ ชีวติ

4. ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษามคี วามรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวชิ าชีพ จัดการ
เรยี นการสอนไดอ้ ยา่ งมปี ระสิทธิภาพตามหลักสตู รโรงเรยี นมาตรฐานสากล

5. สถานศกึ ษามรี ะบบการบริหารจัดการทด่ี ตี ามหลกั ธรรมาภบิ าล เปน็ ท่ียอมรับของชมุ ชน สงั คม
และทุกภาคสว่ นมีสว่ นรว่ มในการจัดการศกึ ษา

จุดหมาย (Objectives)
หลักสตู รสถานศกึ ษาโรงเรียนบวั หลวงวทิ ยาคม พทุ ธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขนั้ พืน้ ฐาน พุทธศกั ราช 2551 มุ่งพฒั นาผู้เรียนใหเ้ ป็นคนดี มปี ญั ญา มคี วามสุข มศี กั ยภาพ
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกำหนดจดุ หมายเพ่ือให้เกดิ กับผู้เรยี นเม่อื จบการศึกษา ดงั นี้

1. ผเู้ รียนมีคณุ ภาพตามหลกั สูตรแกนกลางการศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน พุทธศักราช 2551
2. ผู้เรียนเปน็ คนดี มีคุณธรรมพืน้ ฐาน 8 ประการ
3. ผเู้ รียนดำเนนิ ชีวติ บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผเู้ รียนมีความรพู้ ื้นฐานท่ีจำเป็น และมีศักยภาพเพียงพอในการศกึ ษาต่อ
5. ผเู้ รยี นมีความร้แู ละมีศักยภาพเพยี งพอในการประกอบอาชีพหลังจากสำเรจ็ การศึกษา

สมรรถนะสำคัญของผเู้ รยี น
ในการพฒั นาผู้เรยี นตามหลกั สูตรสถานศกึ ษาโรงเรียนบวั หลวงวทิ ยาคม พทุ ธศักราช 2564

ตามหลักสตู รแกนกลางการศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน พุทธศักราช 2551 มงุ่ เน้นพฒั นาผ้เู รียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กำหนด ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ดงั นี้

1. ความสามารถในการสือ่ สาร เปน็ ความสามารถในการรับและส่งสาร มวี ัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความร้คู วามเขา้ ใจ ความรสู้ กึ และทศั นะของตนเองเพื่อแลกเปลยี่ นข้อมูล
ข่าวสาร ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สกึ และทศั นะของตนเองเพ่อื แลกเปลีย่ นขอ้ มลู
ขา่ วสารและประสบการณ์อนั จะเปน็ ประโยชนต์ อ่ การพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอ่ รอง
เพอ่ื ขจดั และลดปัญหาความขัดแย้งตา่ ง ๆ เลือกรับหรอื ไม่รับขอ้ มลู ขา่ วสารดว้ ยหลักเหตุผลและความ
ถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วธิ กี ารสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยคำนงึ ถึงผลกระทบทีม่ ีต่อตนเอง
ครอบครวั และสงั คม

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคดิ วิเคราะห์ การคดิ สังเคราะห์ การคิดอยา่ ง
สรา้ งสรรค์ การคดิ อยา่ งมวี จิ ารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนำไปสกู่ ารสร้างองคค์ วามรูห้ รอื
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว และสังคมได้อยา่ งเหมาะสม

คมู่ อื นกั เรยี นและผปู้ กครอง ปีการศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรียนบัวหลวงวทิ ยาคม ตำบลบ้านบวั อำเภอเมอื งบุรรี มั ย์ จงั หวดั บุรรี มั ย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

กลุ่มบรหิ ารวิชาการ :: หลกั สตู รสถานศึกษาโรงเรียนบัวหลวงวทิ ยาคม พุทธศกั ราช 2564 21

3. ความสามารถในการแกป้ ัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอปุ สรรคต่าง ๆ ทเี่ ผชญิ
ได้อย่างถกู ต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกั เหตผุ ล คุณธรรม และข้อมลู สารสนเทศ เขา้ ใจ
ความสัมพนั ธแ์ ละการเปล่ียนแปลงของเหตุการณต์ ่าง ๆ ในโรงเรียน ทอ้ งถนิ่ และสงั คม แสวงหา
ความรู้ ประยกุ ต์ความรูม้ าใชใ้ นการป้องกันและแก้ไขปัญหา มกี ารตดั สินใจทรี่ ะมดั ระวงั รอบคอบมี
ประสิทธภิ าพโดยคำนึงถงึ ผลกระทบท่เี กิดขึ้นต่อตนเอง ครอบครัว สงั คม และสิ่งแวดลอ้ ม

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้ นการ
ดำเนนิ ชีวิตประจำวัน การเรยี นร้ดู ว้ ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงานและการอยู่รว่ มกันใน
ครอบครวั ในสังคม ด้วยการสรา้ งเสรมิ ความสมั พันธ์อันดีระหวา่ งบุคคล การจดั การปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตวั ให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสงั คมและสภาพแวดล้อม
และการรู้จักหลกี เล่ียงพฤตกิ รรมไม่พงึ ประสงคท์ ส่ี ง่ ผลกระทบต่อตนเองและผู้อนื่

5. ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลอื กและใช้เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ
และมที ักษะกระบวนการทางเทคโนโลยเี พื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม ในด้านการเรยี นรู้
การส่อื สาร การทำงาน การประกอบอาชีพ การแกป้ ญั หาอย่างสร้างสรรค์ ถกู ต้อง เหมาะสม และมี
คณุ ธรรม

คุณลักษณะอันพงึ ประสงค์
หลกั สูตรสถานศกึ ษาโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม พุทธศักราช 2564 ตามหลักสตู รแกนกลาง

การศกึ ษาข้นั พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 มงุ่ พฒั นาผูเ้ รยี นใหม้ ีคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอย่รู ่วมกบั ผู้อืน่ ในสังคมได้อยา่ งมีความสุข ในฐานะเปน็ พลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้

1. รกั ชาติ ศาสน์ กษตั ริย์
2. ซื่อสัตย์สจุ รติ
3. มวี นิ ยั
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมน่ั ในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มจี ติ สาธารณะ

มาตรฐานการเรยี นรู้
การพฒั นาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนงึ ถึงหลกั พฒั นาการทางสมองและพหปุ ญั ญา

หลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรยี นบัวหลวงวทิ ยาคม พทุ ธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขนั้ พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จงึ กำหนดให้ผ้เู รยี นเรียนรู้ 8 กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ดงั น้ี

1. ภาษาไทย
2. คณติ ศาสตร์
3. วทิ ยาศาสตร์
4. สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา
6. ศลิ ปะ

คมู่ อื นกั เรยี นและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ตำบลบา้ นบวั อำเภอเมอื งบุรรี ัมย์ จงั หวดั บรุ รี มั ย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

กล่มุ บริหารวิชาการ :: หลักสตู รสถานศึกษาโรงเรียนบัวหลวงวทิ ยาคม พทุ ธศักราช 2564 22

7. การงานอาชพี และเทคโนโลยี
8. ภาษาตา่ งประเทศ

กิจกรรมพฒั นาผเู้ รยี น
กิจกรรมพฒั นาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลกั ษณะ ดงั น้ี
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนกั เรียน
2.1 กจิ กรรมลูกเสือ เนตรนารีและนกั ศกึ ษาวิชาทหาร
2.2 กจิ กรรมชมุ นุม
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์

ระดับการศกึ ษา
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จดั ระดบั การศกึ ษาเป็น 2 ระดบั ดงั น้ี
1. ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน้
2. ระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย

การจัดเวลาเรียน
หลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรยี นบวั หลวงวทิ ยาคม พุทธศักราช 2564 ตามหลักสตู รแกนกลาง

การศกึ ษาข้นั พน้ื ฐาน 2551 กำหนดกรอบโครงสรา้ งเวลาเรียนสำหรบั กลุ่มสาระการเรยี นรู้ 8 กลมุ่
กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียนและรายวชิ าเพม่ิ เตมิ ตามความพรอ้ มและจดุ เน้น ของโรงเรียนและสภาพของ
ผ้เู รยี น ดังน้ี

1. ระดบั ชนั้ มธั ยมศกึ ษาตอนต้น (ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1–3) จัดเวลาเรียนเปน็ รายภาค มีเวลา
เรยี นวันละ 6 ช่วั โมง คิดน้ำหนักของรายวิชาทเี่ รียนเปน็ หน่วยกิต ใชเ้ กณฑ์ 40 ชว่ั โมงตอ่ ปีการศึกษา
มีค่านำ้ หนักวชิ า เทา่ กับ 1 หนว่ ยกิต (นก.)

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมธั ยมศึกษาปที ่ี 4 – 6) จดั เวลาเรยี นเปน็ รายภาค มเี วลา
เรยี นวันละ 6 ช่ัวโมง คดิ นำ้ หนกั ของรายวิชาท่เี รียนเปน็ หน่วยกติ ใช้เกณฑ์ 40 ช่วั โมง ตอ่ ปกี ารศกึ ษา
มคี ่าน้ำหนกั วชิ าเทา่ กับ 1 หน่วยกติ (นก.)

คมู่ ือนกั เรยี นและผูป้ กครอง ปกี ารศกึ ษา 2564 044-183-101
โรงเรียนบวั หลวงวทิ ยาคม ตำบลบา้ นบวั อำเภอเมอื งบรุ รี ัมย์ จงั หวัดบรุ รี มั ย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

กลุม่ บรหิ ารวชิ าการ :: หลกั สตู รสถานศึกษาโรงเรยี นบวั หลวงวทิ ยาคม พุทธศักราช 2564 23

โครงสร้างหลกั สตู รโรงเรยี น
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พทุ ธศักราช 2551

กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้

เวลาเรียน ช่วั โมง (หนว่ ยกติ )

กลมุ่ สาระการเรียนรู้/กจิ กรรม ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนตน้ ระดบั มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ภาษาไทย ม.1 ม.2 ม.3 ม.4- ม.6
คณติ ศาสตร์ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
วิทยาศาสตร์ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 240 (6.0 นก.)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 240 (6.0 นก.)
-ประวัตศิ าสตร์ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 240 (6.0 นก.)
สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา 40 (1.0 นก.) 40 (1 .0 นก.) 40 (1.0 นก.) 240 (6.0 นก.)
ศลิ ปะ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
ภาษาตา่ งประเทศ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
รวมเวลาเรยี น (พ้นื ฐาน) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
รายวชิ าเพ่ิมเตมิ ท่ีสถานศึกษาจดั ตาม 880 (22.0 นก.) 880 (22.0 นก.) 880 (22.0 นก.) 240 (6.0 นก.)
ความพร้อมและจุดเนน้ 200 (5.0 นก.) 200 (5.0 นก.) 200 (5.0 นก.) 1,640 (41.0 นก.)
การศึกษาค้นคว้าและสรา้ งองคค์ วามรู้ 1,600 ชม.(40.0 นก.)
(Research and Knowledge
Formation : IS1) 40/60 (1.0 นก./1.5 นก.) 40/60 (1.0 นก./1.5 นก.)
การส่ือสารและการนำเสนอ
(Communication and 40/60 (1.0 นก./1.5 นก.) 120 40/60 (1.0 นก./1.5 นก.)
Presentation : IS2) 40
กจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น 120 120 40 360
-กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 120
-กจิ กรรมนักเรยี น 40 40 120
-กิจกรรมชุมนมุ 40 40 120
-กจิ กรรมเพ่ือสังคมและ 60 (บูรณาการสาระ IS3)
สาธารณประโยชน์ 45 (บรู ณาการสาระ IS3)
ไมน่ อ้ ยกว่า 3,600 ชั่วโมง
รวมเวลาเรยี นทั้งหมด ไม่นอ้ ยกว่า 1,200 ชวั่ โมง/ปี

คู่มือนกั เรียนและผปู้ กครอง ปกี ารศกึ ษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบวั หลวงวิทยาคม ตำบลบ้านบวั อำเภอเมืองบุรรี มั ย์ จงั หวัดบุรรี ัมย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

กลุม่ บริหารวชิ าการ :: หลกั สตู รสถานศึกษาโรงเรยี นบวั หลวงวทิ ยาคม พทุ ธศกั ราช 2564 24

โครงสร้างหลกั สูตรสถานศกึ ษาโรงเรยี นบวั หลวงวทิ ยาคม พทุ ธศักราช 2564
ตามหลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน้ (ช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) ปกี ารศึกษา 2564-2566
1. หอ้ งเรยี นพิเศษวทิ ยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SSMP : Special Science Mathematic Program)

กลุ่มสาระการเรยี นรู้/กจิ กรรม ม.1 เวลาเรยี น ม.3
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้
❖ กลมุ่ สาระการเรียนรู้ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
1. รายวชิ าพนื้ ฐาน 120 (3 0 นก.) ม.2 120 (3.0 นก.)
ภาษาไทย 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
คณิตศาสตร์ 40 (1.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 40 (1.0 นก.)
วิทยาศาสตร์ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
เทคโนโลยี 40 (1.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 40 (1.0 นก.)
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม 80 (2.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 80 (2.0 นก.)
ประวตั ิศาสตร์ 80 (2.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 80 (2.0 นก.)
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.)
ศลิ ปะ 120 (3.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
การงานอาชีพ 880 (22.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 880 (22.0 นก.)
ภาษาต่างประเทศ 40 (1.0 นก.)
รวมเวลาเรียน (พนื้ ฐาน) 120 (3.0 นก.)
2. รายวิชาเพ่ิมเตมิ 880 (22.0 นก.)
2.1 รายวชิ าเพมิ่ เติม (บงั คับ)
2.2 รายวิชาเพ่ิมเตมิ (เลอื กเสรี) 400 ชม. (10.0 นก.) 320 ชม. (8.0 นก.) 360 ชม. (9.0 นก.)
2.3 รายวชิ าเพมิ่ เตมิ ความเป็นสากล - - -
รวมเวลาเรียน (เพม่ิ เติม) - -
3. กิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น 80 ชม. (2.0 นก.)
3.1 กจิ กรรมแนะแนว 400 ชม (10.0 นก.) 400 ชม (10.0 นก.) 360 ชม. (9.0.0 นก.)
3.2 กิจกรรมในลูกเสือ-เนตรนาร/ี
ยวุ กาชาด/ผบู้ ำเพญ็ ประโยชน์ 40 ชม. 40 ชม. 40 ชม.
3.3 กจิ กรรมชุมนุม 40 ชม. 40 ชม. 40 ชม.
3.4 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 25 ชม. 25 ชม. 25 ชม.
รวมเวลาเรียน (กิจกรรมพัฒนาผ้เู รยี น) 15 ชม. 15 ชม. 15 ชม.
กจิ กรรมเสริมหลักสตู ร
* ต้านทจุ ริตศึกษา 120 ชม. 120 ชม. 120 ชม.
รวมเวลาเรียนทง้ั หมด
40 ชม. 40 ชม. 40 ชม.
1,440 ชัว่ โมง/ปี 1,440 ชั่วโมง/ปี 1,400 ชวั่ โมง/ปี

คู่มอื นกั เรยี นและผู้ปกครอง ปกี ารศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรียนบัวหลวงวทิ ยาคม ตำบลบา้ นบวั อำเภอเมืองบรุ รี ัมย์ จงั หวดั บุรรี ัมย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

กลุ่มบรหิ ารวชิ าการ :: หลกั สตู รสถานศึกษาโรงเรียนบวั หลวงวทิ ยาคม พทุ ธศกั ราช 2564 25

โครงสร้างหลักสตู รสถานศึกษาโรงเรียนบัวหลวงวทิ ยาคม พุทธศกั ราช 2564
ตามหลักสตู รแกนกลางการศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน พทุ ธศกั ราช 2551

ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนต้น (ชัน้ มัธยมศึกษาปที ่ี 1-3) ปีการศึกษา 2564-2566
2. ห้องเรยี นพิเศษภาษาอังกฤษ (SEP : Special English Program)

กลุม่ สาระการเรียนรู้/กิจกรรม ม.1 เวลาเรยี น ม.3
ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนตน้
❖ กล่มุ สาระการเรียนรู้ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
1. รายวิชาพ้นื ฐาน 120 (3.0 นก.) ม.2 120 (3.0 นก.)
ภาษาไทย 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
คณิตศาสตร์ 40 (1.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 40 (1.0 นก.)
วทิ ยาศาสตร์ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
เทคโนโลยี 40 (1.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 40 (1.0 นก.)
สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม 80 (2.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 80 (2.0 นก.)
ประวตั ิศาสตร์ 80 (2.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 80 (2.0 นก.)
สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.)
ศิลปะ 120 (3.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
การงานอาชพี 880 (22.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 880 (22.0 นก.)
ภาษาตา่ งประเทศ 40 (1.0 นก.)
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 120 (3.0 นก.)
2. รายวชิ าเพ่มิ เตมิ 880 (22.0 นก.)
2.1 รายวิชาเพิ่มเติม (บงั คบั )
2.2 รายวิชาเพิ่มเตมิ (เลือกเสรี) 280 ชม. (7.0 นก.) 240 ชม. (6.0 นก.) 240 ชม. (6.0 นก.)
2.3 รายวิชาเพิม่ เตมิ ความเป็นสากล - - -
รวมเวลาเรยี น (เพิม่ เติม) - -
3. กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รยี น 80 ชม. (2.0 นก.)
3.1 กิจกรรมแนะแนว 280 ชม.(7.0 นก.) 320ชม.(8.0 นก.) 240 ชม.(6.0 นก.)
3.2 กิจกรรมในลูกเสือ-เนตรนาร/ี
ยุวกาชาด/ผบู้ ำเพญ็ ประโยชน์ 40 ชม. 40 ชม. 40 ชม.
3.3 กจิ กรรมชมุ นมุ 40 ชม. 40 ชม. 40 ชม.
3.4 กจิ กรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 25 ชม. 25 ชม. 25 ชม.
รวมเวลาเรยี น (กจิ กรรมพฒั นาผูเ้ รียน) 15 ชม. 15 ชม. 15 ชม.
กจิ กรรมเสริมหลักสตู ร
* ต้านทจุ ริตศึกษา 120 ชม. 120 ชม. 120 ชม.
รวมเวลาเรยี นทัง้ หมด
40 ชม. 40 ชม. 40 ชม.
1,320 ชว่ั โมง/ปี 1,360 ช่วั โมง/ปี 1,280 ชว่ั โมง/ปี

คมู่ ือนกั เรยี นและผู้ปกครอง ปกี ารศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบัวหลวงวิทยาคม ตำบลบา้ นบัว อำเภอเมืองบุรรี มั ย์ จงั หวดั บุรรี มั ย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

กลุ่มบรหิ ารวชิ าการ :: หลักสตู รสถานศกึ ษาโรงเรียนบัวหลวงวทิ ยาคม พทุ ธศกั ราช 2564 26

โครงสร้างหลกั สูตรสถานศึกษาโรงเรียนบวั หลวงวิทยาคม พทุ ธศกั ราช 2564
ตามหลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน พุทธศักราช 2551

ระดบั มัธยมศึกษาตอนตน้ (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ปกี ารศกึ ษา 2564-2566
3. ห้องเรยี น เน้นกล่มุ วชิ าพลศกึ ษา

กลุ่มสาระการเรยี นรู้/กิจกรรม ม.1 เวลาเรียน ม.3
ระดบั มธั ยมศึกษาตอนตน้
❖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
1. รายวิชาพนื้ ฐาน 120 (3.0 นก.) ม.2 120 (3.0 นก.)
ภาษาไทย 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
คณิตศาสตร์ 40 (1.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 40 (1.0 นก.)
วิทยาศาสตร์ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
เทคโนโลยี 40 (1.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 40 (1.0 นก.)
สงั คมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม 80 (2.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 80 (2.0 นก.)
ประวัตศิ าสตร์ 80 (2.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 80 (2.0 นก.)
สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.)
ศลิ ปะ 120 (3.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
การงานอาชีพ 880 (22.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 880 (22.0 นก.)
ภาษาตา่ งประเทศ 40 (1.0 นก.)
รวมเวลาเรยี น (พน้ื ฐาน) 120 (3.0 นก.)
2. รายวชิ าเพ่มิ เตมิ 880 (22.0 นก.)
2.1 รายวิชาเพ่ิมเติม (บังคับ)
2.2 รายวิชาเพม่ิ เตมิ (เลอื กเสรี) 280 ชม. (7.0 นก.) 240 ชม. (6.0 นก.) 240 ชม. (6.0 นก.)
2.3 รายวชิ าเพม่ิ เติมความเปน็ สากล - - -
รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเตมิ ) - -
3. กจิ กรรมพัฒนาผ้เู รียน 80 ชม. (2.0 นก.)
3.1 กจิ กรรมแนะแนว 280 ชม.(7.0 นก.) 320 ชม.(8.0 นก.) 240 ชม. (6.0 นก.)
3.2 กจิ กรรมในลูกเสอื -เนตรนาร/ี
ยวุ กาชาด/ผบู้ ำเพญ็ ประโยชน์ 40 ชม. 40 ชม. 40 ชม.
3.3 กิจกรรมชุมนมุ 40 ชม. 40 ชม. 40 ชม.
3.4 กจิ กรรมเพอื่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์ 25 ชม. 25 ชม. 25 ชม.
รวมเวลาเรยี น (กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน) 15 ชม. 15 ชม. 15 ชม.
กจิ กรรมเสรมิ หลักสตู ร
* ตา้ นทจุ ริตศึกษา 120 ชม. 120 ชม. 120 ชม.
รวมเวลาเรียนทัง้ หมด
40 ชม. 40 ชม. 40 ชม.
1,320 ชัว่ โมง/ปี 1,360 ช่วั โมง/ปี 1,280 ชวั่ โมง/ปี

ค่มู อื นักเรยี นและผปู้ กครอง ปีการศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรียนบัวหลวงวทิ ยาคม ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรรี มั ย์ จงั หวัดบรุ รี ัมย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

กลมุ่ บริหารวชิ าการ :: หลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรียนบวั หลวงวทิ ยาคม พุทธศกั ราช 2564 27

โครงสรา้ งหลักสตู รสถานศกึ ษาโรงเรยี นบวั หลวงวทิ ยาคม พทุ ธศักราช 2564
ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนตน้ (ช้นั มธั ยมศึกษาปีที่ 1-3) ปีการศึกษา 2564-2566
4. หอ้ งเรยี นเน้นกลมุ่ วชิ าคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรยี น
ระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน้
❖ กลุม่ สาระการเรียนรู้
1. รายวชิ าพน้ื ฐาน ม.1 ม.2 ม.3
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
วทิ ยาศาสตร์ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
เทคโนโลยี 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.)
ประวัติศาสตร์ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.)
ศิลปะ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.)
การงานอาชีพ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.)
ภาษาตา่ งประเทศ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.)
รวมเวลาเรยี น (พื้นฐาน) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
2. รายวิชาเพิม่ เตมิ 880 (22.0 นก.) 880 (22.0 นก.) 880 (22.0 นก.)
2.1 รายวิชาเพิม่ เตมิ (บงั คบั )
2.2 รายวิชาเพ่มิ เตมิ (เลอื กเสร)ี 280 ชม. (7.0 นก.) 280 ชม. (7.0 นก.) 240 ชม. (6.0 นก.)
2.3 รายวิชาเพิ่มเตมิ ความเป็นสากล -- -
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) - 80 ชม. (2.0 นก.) -
3. กิจกรรมพฒั นาผู้เรียน
3.1 กิจกรรมแนะแนว 280 ชม. (7.0 นก.) 320 ชม. (8.0 นก.) 240 ชม. (6.0 นก.)
3.2 กจิ กรรมในลกู เสอื -เนตรนาร/ี
ยุวกาชาด/ผบู้ ำเพ็ญประโยชน์ 40 ชม. 40 ชม. 40 ชม.
3.3 กจิ กรรมชมุ นมุ 40 ชม. 40 ชม. 40 ชม.
3.4 กจิ กรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 25 ชม. 25 ชม. 25 ชม.
รวมเวลาเรยี น (กิจกรรมพัฒนาผู้เรยี น) 15 ชม. 15 ชม. 15 ชม.
กิจกรรมเสริมหลกั สตู ร
* ตา้ นทุจริตศกึ ษา 120 ชม. 120 ชม. 120 ชม.
รวมเวลาเรียนทงั้ หมด
40 ชม. 40 ชม. 40 ชม.
1,320 ชวั่ โมง/ปี 1,360 ชั่วโมง/ปี 1,280 ชัว่ โมง/ปี

คมู่ ือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบัวหลวงวทิ ยาคม ตำบลบ้านบวั อำเภอเมอื งบุรรี มั ย์ จงั หวัดบุรรี มั ย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

กลมุ่ บรหิ ารวิชาการ :: หลกั สตู รสถานศึกษาโรงเรียนบวั หลวงวทิ ยาคม พทุ ธศกั ราช 2564 28

โครงสรา้ งหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยี นบัวหลวงวิทยาคม พทุ ธศกั ราช 2564
ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาขัน้ พนื้ ฐาน พทุ ธศักราช 2551

ระดับมัธยมศกึ ษาตอนต้น (ช้นั มธั ยมศึกษาปที ่ี 1-3) ปกี ารศึกษา 2564-2566
5. ห้องเรยี นปกติ

กล่มุ สาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรยี น
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้
❖ กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. รายวชิ าพ้ืนฐาน ม.1 ม.2 ม.3
ภาษาไทย
คณติ ศาสตร์ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
วิทยาศาสตร์ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
เทคโนโลยี 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.)
ประวัติศาสตร์ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.)
ศิลปะ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.)
การงานอาชีพ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.)
ภาษาต่างประเทศ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.)
รวมเวลาเรยี น (พน้ื ฐาน) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.)
2. รายวิชาเพิ่มเตมิ 880 (22.0 นก.) 880 (22.0 นก.) 880 (22.0 นก.)
2.1 รายวชิ าเพมิ่ เติม (บังคบั )
2.2 รายวิชาเพ่ิมเตมิ (เลือกเสรี) 200 ชม. (5.0 นก.) 160 ชม. (4.0 นก.) 160 ชม. (4.0 นก.)
2.3 รายวิชาเพิม่ เตมิ ความเปน็ สากล 80 ชม. (2.0 นก.) 80 ชม. (2.0 นก.) 80 ชม. (2.0 นก.)
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเตมิ ) -
3. กิจกรรมพฒั นาผเู้ รียน - 80 ชม. (2.0 นก.)
3.1 กจิ กรรมแนะแนว 280 ชม. (7.0 นก.) 320 ชม. (8.0 นก.) 240 ชม. (6.0 นก.)
3.2 กิจกรรมในลูกเสอื -เนตรนาร/ี
ยวุ กาชาด/ผบู้ ำเพ็ญประโยชน์ 40 ชม. 40 ชม. 40 ชม.
3.3 กิจกรรมชมุ นมุ 40 ชม. 40 ชม. 40 ชม.
3.4 กจิ กรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 25 ชม. 25 ชม. 25 ชม.
รวมเวลาเรยี น (กิจกรรมพัฒนาผู้เรยี น) 15 ชม. 15 ชม. 15 ชม.
กิจกรรมเสรมิ หลักสตู ร
* ต้านทุจรติ ศึกษา 120 ชม. 120 ชม. 120 ชม.
รวมเวลาเรียนทง้ั หมด
40 ชม. 40 ชม. 40 ชม.
1,320 ชั่วโมง/ปี 1,360 ชว่ั โมง/ปี 1,280 ชั่วโมง/ปี

คู่มอื นกั เรียนและผปู้ กครอง ปีการศกึ ษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบัวหลวงวิทยาคม ตำบลบา้ นบัว อำเภอเมอื งบรุ รี มั ย์ จงั หวดั บรุ รี ัมย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

กลุม่ บริหารวชิ าการ :: หลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรียนบวั หลวงวทิ ยาคม พุทธศกั ราช 2564 29

โครงสร้างหลักสตู รสถานศึกษาโรงเรียนบวั หลวงวิทยาคม
ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 1–3
ปกี ารศึกษา 2564 - 2566

1. หอ้ งเรียนพเิ ศษวทิ ยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SSMP : Special Science Mathematic
Program)

2. ห้องเรียนพเิ ศษภาษาอังกฤษ (SEP : Special English Program)
3. ห้องเรียน เน้นกล่มุ วิชาพลศึกษา
4. หอ้ งเรียน เน้นกลมุ่ วิชาคอมพิวเตอร์
5. ห้องเรียนปกติ

คูม่ ือนกั เรียนและผูป้ กครอง ปกี ารศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรียนบวั หลวงวทิ ยาคม ตำบลบา้ นบวั อำเภอเมอื งบรุ รี มั ย์ จงั หวดั บุรรี มั ย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

กล่มุ บริหารวชิ าการ :: หลกั สตู รสถานศึกษาโรงเรียนบัวหลวงวทิ ยาคม พุทธศกั ราช 2564 30

โครงสรา้ งหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยี นบัวหลวงวิทยาคม พุทธศักราช 2564
ตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาข้ันพื้นฐาน พุทธศกั ราช 2551

หอ้ งเรียนพเิ ศษวทิ ยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SSMP : Special Science Mathematic Program)

มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1/1 (ปกี ารศกึ ษา 2564)

ภาคเรยี นที่ 1 ภาคเรยี นท่ี 2

รหัสวิชา รายวชิ าพน้ื ฐาน นก. รหัสวิชา รายวชิ าพื้นฐาน นก.
1.5 (60)
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60)
1.5 (60)
ค21101 คณติ ศาสตร์ 1 1.5 (60) ค21102 คณติ ศาสตร์ 2 1.5 (60)
0.5 (20)
ว21101 วทิ ยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว21102 วทิ ยาศาสตร์ 2 0.5 (20)
0.5 (20)
ว21105 วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี 1 1.0 (40) ส21103 สังคมศกึ ษา 2 0.5 (20)
0.5 (20)
ส21101 สังคมศกึ ษา 1 1.5 (60) ส21104 ประวัตศิ าสตร์ 2 0.5 (20)
1.5 (60)
ส21102 ประวัตศิ าสตร์ 1 0.5 (20) พ21103 สขุ ศกึ ษา 2
10.5 (420)
พ21101 สุขศกึ ษา 1 0.5 (20) พ21104 พลศกึ ษา 2 นก. (ชม.)
1.0 (40)
พ21102 พลศึกษา 1 0.5 (20) ศ21102 ทัศนศิลป์ 2 1.0 (40)

ศ21101 ทัศนศลิ ป์ 1 0.5 (20) ศ21106 นาฏศลิ ป์ 1 1.0 (40)

ศ21103 ดนตรี 1 0.5 (20) ง21102 การงานอาชพี 2 0.5 (20)
0.5 (20)
ง21101 การงานอาชพี 1 0.5 (20) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 0.5 (20)
0.5 (20)
อ21101 ภาษาองั กฤษ 1 1.5 (60) 5.0 (200)

รวมรายวชิ าพ้ืนฐาน 11.5 (460) รวมรายวชิ าพ้ืนฐาน ชม.
20
รหัสวชิ า รายวชิ าเพม่ิ เติม นก. (ชม.) รหสั วชิ าวชิ า รายวชิ าเพ่มิ เตมิ
20
ค21201 จำนวนและการประยกุ ต์ 1.0 (40) ค21202 พหุนามและการประยุกต์
15
ว21201 วทิ ยาศาสตร์กบั ความงาม 1.0 (40) ว21208 ของเล่นเชงิ วทิ ยาศาสตร์ 5
ชม.
ว21272 หลกั การเขยี นโปรแกรมเทคโนโลยี 0.5 (20) ว21271 เทคโนโลยกี ับการแกป้ ญั หา 20
กับการแกป้ ัญหา นก. (ชม.)

ว21211 ปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์เบื้องตน้ 1.0 (40) ว21212 ชีววทิ ยาเบื้องตน้ 15.5 (620)

อ21201 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 1 0.5 (20) อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2

ส21231 หน้าที่พลเมอื ง 1 0.5 (20) ส21232 หน้าทีพ่ ลเมอื ง 2

ส21281 อาเซยี นศกึ ษา 0.5 (20) ส21261 รกั ษบ์ ุรรี ัมย์

รวมรายวชิ าเพิม่ เตมิ 5.0 (200) รวมรายวชิ าเพิ่มเตมิ

กิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น ชม. กจิ กรรมพฒั นาผูเ้ รยี น

- กจิ กรรมแนะแนว 20 - กจิ กรรมแนะแนว

- กจิ กรรมในลกู เสอื -เนตรนารี / ยวุ กาชาด / 20 - กจิ กรรมในลูกเสือ-เนตรนารี /ยุวกาชาด /
ผบู้ ำเพญ็ ประโยชน์ ผบู้ ำเพ็ญประโยชน์

- กจิ กรรมชมุ นุม 10 - กิจกรรมชมุ นมุ

- กิจกรรมเพอื่ สงั คมและสาธารณประโยชน์ 10 - กจิ กรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์

กจิ กรรมเสริมหลักสตู ร ชม. กิจกรรมเสรมิ หลกั สตู ร

- ต้านทจุ ริตศกึ ษา 20 - ต้านทจุ รติ ศกึ ษา

รวม เวลาเรียน (ชว่ั โมง) นก. (ชม.) รวม เวลาเรียน (ชัว่ โมง)

ตอ่ สปั ดาห์ 37 16.5 (660) ตอ่ สัปดาห์ 35
ต่อภาคเรียน 740 ตอ่ ภาคเรียน 700

ต่อปี รวม 1,440 ช่ัวโมง 32 หนว่ ยกติ

ค่มู ือนกั เรียนและผู้ปกครอง ปกี ารศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรียนบวั หลวงวิทยาคม ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรรี มั ย์ จงั หวัดบุรรี ัมย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

กลมุ่ บรหิ ารวชิ าการ :: หลักสตู รสถานศกึ ษาโรงเรยี นบวั หลวงวทิ ยาคม พทุ ธศักราช 2564 31

โครงสร้างหลกั สตู รสถานศึกษาโรงเรยี นบัวหลวงวิทยาคม พุทธศกั ราช 2564
ตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน พุทธศกั ราช 2551

ห้องเรยี นพเิ ศษวทิ ยาศาสตร์-คณติ ศาสตร์ (SSMP : Special Science Mathematic Program)

มธั ยมศกึ ษาปีที่ 2/1 (ปกี ารศกึ ษา 2565)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรยี นท่ี 2

รหัสวชิ า รายวิชาพื้นฐาน นก. (ชม.) รหัสวชิ า รายวิชาพืน้ ฐาน นก. (ชม.)
1.5 (60)
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60)
1.5 (60)
ค22101 คณติ ศาสตร์ 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 (60)
0.5 (20)
ว22101 วทิ ยาศาสตร์ 3 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 0.5 (20)
0.5 (20)
ว22105 วทิ ยาการคำนวณและเทคโนโลยี 2 1.0 (40) ส22103 สงั คมศึกษา 4 0.5 (20)
0.5 (20)
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 (60) ส22104 ประวัตศิ าสตร์ 4 0.5 (20)
1.5 (60)
ส22102 ประวตั ิศาสตร์ 3 0.5 (20) พ22103 สขุ ศึกษา 4
10.5 (420)
พ22101 สขุ ศึกษา 3 0.5 (20) พ22104 พลศึกษา 4 นก. (ชม.)
1.0 (40)
พ22102 พลศึกษา 3 0.5 (20) ศ22102 ทัศนศิลป์ 4 1.0 (40)
1.0 (40)
ศ22101 ทัศนศลิ ป์ 3 0.5 (20) ศ22104 ดนตรี 2 0.5 (20)
0.5 (20)
ศ22105 นาฏศิลป์ 2 0.5 (20) ง22102 การงานอาชพี 4 0.5 (20)

ง22101 การงานอาชพี 3 0.5 (20) อ22102 ภาษาองั กฤษ 4 1.0 (40)
5.5 (220)
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60)
ชม.
รวมรายวชิ าพน้ื ฐาน 11.5 (460) รวมรายวชิ าพน้ื ฐาน 20
20
รหสั วชิ า รายวิชาเพิ่มเติม นก. (ชม.) รหสั วชิ า รายวิชาเพม่ิ เติม
15
ค22201 เลขยกกำลังและพหนุ าม 1.0 (40) ค22202 พหนุ ามและการแปรผัน 5

ว22203 เช้ือเพลิงเพื่อการคมนาคม 1.0 (40) ว22204 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ชม.
20
ว22213 เคมเี บ้อื งต้น 0.5 (20) ว22275 การเขียนโปรแกรม
นก. (ชม.)
อ22201 ภาษาองั กฤษเพือ่ การสอ่ื สาร 3 0.5 (20) ว22214 ฟิสกิ สเ์ บ้อื งต้น
16.0 (640)
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) อ22202 ภาษาองั กฤษเพอื่ การสื่อสาร 4

I20201 การศกึ ษาค้นควา้ และสรา้ งองค์ 1.0 (40) ส22234 หน้าท่พี ลเมือง 4
ความรู้ ( IS1)

I20202 การสอื่ สารและการนำเสนอ (IS2 )

รวมรายวชิ าเพม่ิ เตมิ 4.5 (180) รวมรายวชิ าเพิม่ เตมิ

กิจกรรมพฒั นาผเู้ รยี น ชม. กิจกรรมพฒั นาผเู้ รยี น

- กิจกรรมแนะแนว 20 - กิจกรรมแนะแนว

- กจิ กรรมในลกู เสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญ 20 - กิจกรรมในลูกเสอื -เนตรนาร/ี ยวุ กาชาด/ผู้บำเพ็ญ

ประโยชน์ ประโยชน์

- กิจกรรมชุมนมุ 10 - กจิ กรรมชุมนุม

- กจิ กรรมเพอ่ื สังคมและสาธารณประโยชน์ 10 - กิจกรรมเพื่อสงั คมและสาธารณประโยชน์

การนำองคค์ วามรู้ไปใชบ้ ริการสังคม (IS3)

กิจกรรมเสริมหลกั สตู ร ชม. กิจกรรมเสริมหลกั สตู ร

- ต้านทจุ ริตศกึ ษา 20 - ตา้ นทจุ รติ ศกึ ษา

รวม เวลาเรียน (ชว่ั โมง) นก. (ชม.) รวม เวลาเรยี น
(ช่ัวโมง)

ต่อสปั ดาห์ 36 16.0 (640) ต่อสปั ดาห์ 36
ต่อภาคเรียน 720 ตอ่ ภาคเรยี น 720

ตอ่ ปี รวม 1,440 ชัว่ โมง 32 หน่วยกติ

คู่มอื นักเรยี นและผปู้ กครอง ปีการศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบัวหลวงวิทยาคม ตำบลบ้านบวั อำเภอเมอื งบุรรี มั ย์ จงั หวดั บรุ รี มั ย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

กลุม่ บริหารวิชาการ :: หลักสตู รสถานศกึ ษาโรงเรียนบวั หลวงวทิ ยาคม พทุ ธศกั ราช 2564 32

โครงสรา้ งหลกั สูตรสถานศึกษาโรงเรียนบวั หลวงวิทยาคม พุทธศักราช 2564
ตามหลักสตู รแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พทุ ธศกั ราช 2551

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SSMP : Special Science Mathematic Program)

มธั ยมศึกษาปที ี่ 3/1 (ปกี ารศกึ ษา 2566)

ภาคเรยี นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รหสั วชิ า รายวชิ าพ้ืนฐาน นก. (ชม.) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. (ชม.)
1.5 (60)
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60)
1.5 (60)
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 (60) ค23102 คณติ ศาสตร์ 6 1.5 (60)
0.5 (20)
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60) ว23102 วทิ ยาศาสตร์ 6 0.5 (20)
0.5 (20)
ว23105 วทิ ยาการคำนวณและเทคโนโลยี 3 1.0 (40) ส23103 สังคมศึกษา 6 0.5 (20)
0.5 (20)
ส23101 สงั คมศึกษา 5 1.5 (60) ส23104 ประวตั ศิ าสตร์ 6 0.5 (20)
1.5 (60)
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20) พ23103 สุขศึกษา 6
10.5 (420)
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 (20) พ23104 พลศกึ ษา 6 นก. (ชม.)

พ23102 พลศึกษา 5 0.5 (20) ศ23102 ทศั นศิลป์ 6 1.0 (40)

ศ23101 ทัศนศลิ ป์ 5 0.5 (20) ศ23106 นาฏศลิ ป์ 3 1.0 (40)
1.0 (40)
ศ23103 ดนตรี 3 0.5 (20) ง23102 การงานอาชพี 6 1.0 (40)
0.5 (20)
ง23101 การงานอาชพี 5 0.5 (20) อ23102 ภาษาองั กฤษ 6 0.5 (20)
5.0 (200)
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60) ชม.

รวมรายวชิ าพนื้ ฐาน 11.5 (460) รวมรายวชิ าพื้นฐาน 20
20
รหัสวิชา รายวิชาเพมิ่ เตมิ นก. (ชม.) รหสั วิชา รายวชิ าเพิ่มเติม
15
ค23201 การแก้ปญั หาทางพีชคณติ 1.0 (40) ค23202 การแก้ปญั หาทางพีชคณิตและ 5
เรขาคณิต ชม.
20
ว23205 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.0 (40) ว23207 สนกุ กบั โครงงานวิทยาศาสตร์ นก. (ชม.)

ว23215 อิเล็กทรอนิกส์ 1.0 (40) ว23275 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 15.5 (620)

อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 0.5 (20) ว23206 พนั ธกุ รรมกบั การอยู่รอด

ส23235 หน้าทพี่ ลเมือง 5 0.5 (20) อ23202 ภาษาองั กฤษเพอื่ การสือ่ สาร 6

ส23236 หนา้ ท่ีพลเมือง 6

รวมรายวชิ าเพมิ่ เตมิ 4.0 (160) รวมรายวชิ าเพ่มิ เตมิ

กจิ กรรมพฒั นาผู้เรยี น ชม. กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รียน

- กิจกรรมแนะแนว 20 - กิจกรรมแนะแนว

- กจิ กรรมในลกู เสือ-เนตรนารี / ยวุ กาชาด / 20 - กจิ กรรมในลกู เสอื -เนตรนารี / ยวุ กาชาด /

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผบู้ ำเพ็ญประโยชน์

- กจิ กรรมชมุ นุม 10 - กิจกรรมชมุ นุม

- กจิ กรรมเพอ่ื สังคมและสาธารณประโยชน์ 10 - กิจกรรมเพอื่ สงั คมและสาธารณประโยชน์

กจิ กรรมเสรมิ หลักสตู ร ชม. กิจกรรมเสรมิ หลกั สตู ร

- ต้านทจุ รติ ศึกษา 20 - ตา้ นทจุ ริตศกึ ษา

รวม เวลาเรยี น (ชว่ั โมง) นก. (ชม.) รวม เวลาเรียน (ช่วั โมง)

ต่อสัปดาห์ 35 15.5 (620) ต่อสัปดาห์ 35
ต่อภาคเรียน 700 ตอ่ ภาคเรียน 700

ตอ่ ปี รวม 1,400 ช่วั โมง 31 หนว่ ยกติ

คมู่ อื นักเรียนและผ้ปู กครอง ปกี ารศกึ ษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบวั หลวงวิทยาคม ตำบลบ้านบัว อำเภอเมอื งบรุ รี มั ย์ จงั หวัดบุรรี มั ย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

กลมุ่ บริหารวชิ าการ :: หลกั สตู รสถานศึกษาโรงเรยี นบัวหลวงวทิ ยาคม พทุ ธศักราช 2564 33

โครงสรา้ งหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยี นบัวหลวงวทิ ยาคม ทธศกั ราช 2564
ตามหลักสตู รแกนกลางการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน พุทธศกั ราช 2551
หอ้ งเรียนพเิ ศษภาษาองั กฤษ (SEP : Special English Program)

มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1/2 (ปกี ารศึกษา 2564)

ภาคเรยี นท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวชิ า รายวิชาพื้นฐาน นก. (ชม.) รหัสวิชา รายวชิ าพืน้ ฐาน นก. (ชม.)
1.5 (60)
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60)
1.5 (60)
ค21101 คณติ ศาสตร์ 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60)
0.5 (20)
ว21101 วทิ ยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว21102 วทิ ยาศาสตร์ 2 0.5 (20)
0.5 (20)
ว21105 วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี 1 1.0 (40) ส21103 สงั คมศกึ ษา 2 0.5 (20)
0.5 (20)
ส21101 สงั คมศึกษา 1 1.5 (60) ส21104 ประวตั ิศาสตร์ 2 0.5 (20)
1.5 (60)
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) พ21103 สขุ ศกึ ษา 2
10.0 (420)
พ21101 สุขศกึ ษา 1 0.5 (20) พ21104 พลศึกษา 2 นก. (ชม.)
1.0 (40)
พ21102 พลศกึ ษา 1 0.5 (20) ศ21102 ทัศนศลิ ป์ 2 0.5 (20)
0.5 (20)
ศ21101 ทศั นศลิ ป์ 1 0.5 (20) ศ21106 นาฏศลิ ป์ 1 1.0 (40)
0.5 (20)
ศ21103 ดนตรี 1 0.5 (20) ง21102 การงานอาชพี 2 0.5 (20)
4.0 (160)
ง21101 การงานอาชพี 1 0.5 (20) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
ชม.
อ21101 ภาษาองั กฤษ 1 1.5 (60) 20

รวมรายวชิ าพื้นฐาน 11.5 (460) รวมรายวชิ าพื้นฐาน 20

รหสั วิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. (ชม.) รหัสวชิ า รายวชิ าเพิ่มเตมิ 15
5
ว21201 วิทยาศาสตรก์ บั ความงาม 1.0 (40) ค21202 พหนุ ามและการประยุกต์ นก. (ชม.)
20
อ21201 ภาษาอังกฤษเพอื่ การสอื่ สาร 1 0.5 (20) อ21202 ภาษาองั กฤษเพ่ือการสือ่ สาร 2 นก. (ชม.)

อ21203 ภาษาองั กฤษอา่ น-เขยี น 1 0.5 (20) อ21204 ภาษาอังกฤษอา่ น-เขยี น 2 14.5 (580)

ส21231 หนา้ ท่พี ลเมือง 1 0.5 (20) ว21225 การสร้างงานเอกสาร

ส21281 อาเซยี นศึกษา 0.5 (20) ส21232 หน้าท่พี ลเมือง 2

ส21261 รกั ษ์บุรีรัมย์

รวมรายวชิ าเพิม่ เตมิ 3.0 (120) รวมรายวชิ าเพม่ิ เตมิ

กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี น ชม. กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น

- กจิ กรรมแนะแนว 20 - กจิ กรรมแนะแนว

- กจิ กรรมในลูกเสอื -เนตรนารี / ยวุ กาชาด / 20 - กจิ กรรมในลูกเสือ-เนตรนารี / ยวุ กาชาด /

ผ้บู ำเพ็ญประโยชน์ ผบู้ ำเพญ็ ประโยชน์

- กิจกรรมชุมนุม 10 - กิจกรรมชุมนมุ

- กจิ กรรมเพื่อสงั คมและสาธารณประโยชน์ 10 - กจิ กรรมเพอื่ สังคมและสาธารณประโยชน์

กจิ กรรมเสริมหลักสตู ร ชม. กจิ กรรมเสรมิ หลกั สตู ร

- ตา้ นทจุ ริตศึกษา 20 - ตา้ นทจุ ริตศกึ ษา

รวม เวลาเรยี น (ช่ัวโมง) นก. (ชม.) รวม เวลาเรยี น (ชั่วโมง)

ต่อสัปดาห์ 33 14.5 (580) ตอ่ สัปดาห์ 33
ตอ่ ภาคเรียน 660 ต่อภาคเรียน 660

ต่อปี รวม 1,320 ช่ัวโมง 29 หน่วยกติ

คู่มอื นกั เรียนและผปู้ กครอง ปีการศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบวั หลวงวทิ ยาคม ตำบลบ้านบวั อำเภอเมืองบุรรี มั ย์ จงั หวดั บุรรี ัมย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

กลุ่มบรหิ ารวิชาการ :: หลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรยี นบัวหลวงวทิ ยาคม พุทธศกั ราช 2564 34

โครงสร้างหลกั สตู รสถานศึกษาโรงเรียนบวั หลวงวิทยาคม พุทธศักราช 2564
ตามหลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน พทุ ธศกั ราช 2551
หอ้ งเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (SEP : Special English Program)

มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2/2 (ปีการศกึ ษา 2565)

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา รายวชิ าพน้ื ฐาน นก. (ชม.) รหสั วิชา รายวชิ าพืน้ ฐาน นก. (ชม.)
1.5 (60)
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60)
1.5 (60)
ค22101 คณติ ศาสตร์ 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 (60)
0.5 (20)
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60) ว22102 วทิ ยาศาสตร์ 4 0.5 (20)
0.5 (20)
ว22105 วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี 2 1.0 (40) ส22103 สังคมศึกษา 4 0.5 (20)
0.5 (20)
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 (60) ส22104 ประวตั ิศาสตร์ 4 0.5 (20)
1.5 (60)
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20) พ22103 สุขศึกษา 4
10.5 (420)
พ22101 สุขศกึ ษา 3 0.5 (20) พ22104 พลศกึ ษา 4 นก. (ชม.)
1.0 (40)
พ22102 พลศกึ ษา 3 0.5 (20) ศ22102 ทศั นศลิ ป์ 4 0.5 (20)
0.5 (20)
ศ22101 ทัศนศลิ ป์ 3 0.5 (20) ศ22104 ดนตรี 2 1.0 (40)
0.5 (20)
ศ22105 นาฏศิลป์ 2 0.5 (20) ง22102 การงานอาชพี 4
1.0 (40)
ง22101 การงานอาชพี 3 0.5 (20) อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 4.5 (180)

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60) ชม.
20
รวมรายวชิ าพ้ืนฐาน 11.5 (460) รวมรายวชิ าพ้นื ฐาน 20

รหสั วิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. (ชม.) รหัสวิชา รายวิชาเพมิ่ เติม 15
5
ว22203 เช่ือเพลงิ เพ่ือการคมนาคม 1.0 (40) ค22202 พหนุ ามและการแปรผนั
ชม.
อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่อื การสอื่ สาร 3 0.5 (20) อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอื่ สาร 4 20
นก. (ชม.)
อ22203 ภาษาอังกฤษอา่ น-เขยี น 3 0.5 (20) อ22204 ภาษาองั กฤษอา่ น-เขยี น 4
15.0 (600)
ส22233 หน้าที่พลเมอื ง 3 0.5 (20) ว22225 การออกแบบงานกราฟกิ

I20201 การศกึ ษาคน้ ควา้ และสรา้ งองค์ 1.0 (40) ส22234 หนา้ ท่พี ลเมือง 4
ความรู้ (IS1)

I20202 การส่ือสารและการนำเสนอ (IS2) )

รวมรายวชิ าเพ่มิ เตมิ 3.5 (140) รวมรายวชิ าเพมิ่ เตมิ

กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน ชม. กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน

- กจิ กรรมแนะแนว 20 - กิจกรรมแนะแนว

- กจิ กรรมในลกู เสอื -เนตรนารี/ยวุ กาชาด/ 20 - กิจกรรมในลกู เสอื -เนตรนาร/ี ยวุ กาชาด/

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้บำเพญ็ ประโยชน์

- กิจกรรมชุมนมุ 10 - กิจกรรมชมุ นมุ

- กจิ กรรมเพือ่ สงั คมและสาธารณประโยชน์ 10 - กจิ กรรมเพอื่ สงั คมและสาธารณประโยชน์

การนำองค์ความรูไ้ ปใชบ้ รกิ ารสังคม (IS3)

กจิ กรรมเสรมิ หลกั สตู ร ชม. กจิ กรรมเสริมหลักสตู ร

- ตา้ นทจุ ริตศกึ ษา 20 - ตา้ นทจุ รติ ศึกษา

รวม เวลาเรยี น (ช่วั โมง) นก. (ชม.) รวม เวลาเรยี น (ชว่ั โมง)

ต่อสปั ดาห์ 34 15.0 (600) ตอ่ สัปดาห์ 34
ตอ่ ภาคเรียน 680 ต่อภาคเรยี น 680

ต่อปี รวม 1,360 ชว่ั โมง 30 หนว่ ยกติ

คมู่ อื นกั เรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบวั หลวงวทิ ยาคม ตำบลบ้านบวั อำเภอเมืองบรุ รี ัมย์ จงั หวัดบรุ รี มั ย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

กลมุ่ บรหิ ารวชิ าการ :: หลกั สตู รสถานศึกษาโรงเรียนบัวหลวงวทิ ยาคม พุทธศกั ราช 2564 35

โครงสร้างหลกั สูตรสถานศกึ ษาโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม พุทธศักราช 2564
ตามหลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษาข้ันพื้นฐาน พุทธศกั ราช 2551
หอ้ งเรยี นพิเศษภาษาอังกฤษ (SEP : Special English Program)

มัธยมศึกษาปที ่ี 3/2 (ปีการศึกษา 2566)

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรยี นที่ 2

รหัสวชิ า รายวิชาพน้ื ฐาน นก. (ชม.) รหัสวิชา รายวชิ าพื้นฐาน นก. (ชม.)
1.5 (60)
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60)
1.5 (60)
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 (60) ค23102 คณติ ศาสตร์ 6 1.5 (60)
0.5 (20)
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60) ว23102 วทิ ยาศาสตร์ 6 0.5 (20)
0.5 (20)
ว23105 วทิ ยาการคำนวณและเทคโนโลยี 3 1.0 (40) ส23103 สังคมศกึ ษา 6 0.5 (20)
0.5 (20)
ส23101 สังคมศกึ ษา 5 1.5 (60) ส23104 ประวตั ิศาสตร์ 6 0.5 (20)
1.5 (60)
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20) พ23103 สุขศกึ ษา 6
10.5 (420)
พ23101 สขุ ศึกษา 5 0.5 (20) พ23104 พลศกึ ษา 6 นก. (ชม.)

พ23102 พลศกึ ษา 5 0.5 (20) ศ23102 ทศั นศลิ ป์ 6 1.0 (40)

ศ23101 ทัศนศลิ ป์ 5 0.5 (20) ศ23106 นาฏศลิ ป์ 3 0.5 (20)
0.5 (20)
ศ23103 ดนตรี 3 0.5 (20) ง23102 การงานอาชพี 6 1.0 (40)
0.5 (20)
ง23101 การงานอาชพี 5 0.5 (20) อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 3.5 (140)

อ23101 ภาษาองั กฤษ 5 1.5 (60) ชม.
20
รวมรายวชิ าพื้นฐาน 11.5 (460) รวมรายวชิ าพนื้ ฐาน 20

รหัสวชิ า รายวิชาเพิ่มเตมิ นก. (ชม.) รหสั วิชา รายวิชาเพิ่มเติม 15
5
ว23205 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.0 (40) ค23202 การแก้ปญั หาทางพีชคณิตและ ชม.
เรขาคณิต 20
นก. (ชม.)
อ23201 ภาษาองั กฤษเพื่อการสือ่ สาร 5 0.5 (20) อ23202 ภาษาองั กฤษเพอ่ื การสอ่ื สาร 6
14.0 (560)
อ23203 ภาษาอังกฤษอา่ น-เขยี น 5 0.5 (20) อ23204 ภาษาอังกฤษอา่ น-เขยี น 6

ส23235 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 (20) ว23275 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

ส23236 หน้าท่พี ลเมือง 6

รวมรายวชิ าเพมิ่ เตมิ 2.5 (100) รวมรายวชิ าเพมิ่ เตมิ

กจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน ชม. กิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น

- กจิ กรรมแนะแนว 20 - กจิ กรรมแนะแนว

- กจิ กรรมในลกู เสอื -เนตรนารี / ยวุ กาชาด / 20 - กิจกรรมในลูกเสือ-เนตรนารี / ยวุ กาชาด /

ผบู้ ำเพ็ญประโยชน์ ผู้บำเพ็ญประโยชน์

- กจิ กรรมชุมนมุ 10 - กจิ กรรมชุมนุม

- กจิ กรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 - กจิ กรรมเพอื่ สังคมและสาธารณประโยชน์

กจิ กรรมเสรมิ หลกั สตู ร ชม. กิจกรรมเสริมหลักสตู ร

- ต้านทจุ ริตศึกษา 20 - ต้านทจุ รติ ศึกษา

รวม เวลาเรยี น (ชวั่ โมง) นก. (ชม.) รวม เวลาเรยี น (ช่วั โมง)

ตอ่ สปั ดาห์ 32 14.0 (560) ตอ่ สปั ดาห์ 32
ตอ่ ภาคเรยี น 640 ต่อภาคเรยี น 640

ตอ่ ปี รวม 1,280 ชว่ั โมง 28 หนว่ ยกติ

คมู่ ือนกั เรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบัวหลวงวิทยาคม ตำบลบ้านบวั อำเภอเมืองบรุ รี ัมย์ จงั หวดั บุรรี มั ย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

กลุม่ บรหิ ารวชิ าการ :: หลักสตู รสถานศึกษาโรงเรยี นบวั หลวงวทิ ยาคม พุทธศักราช 2564 36

โครงสร้างหลกั สูตรสถานศกึ ษาโรงเรยี นบวั หลวงวทิ ยาคม พุทธศักราช 2564
ตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐาน พุทธศกั ราช 2551
ห้องเรียน เนน้ กลุ่มวิชาพลศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 (ปีการศึกษา 2564)

ภาคเรยี นท่ี 1 ภาคเรยี นที่ 2

รหัสวชิ า รายวชิ าพน้ื ฐาน นก. (ชม.) รหัสวิชา รายวชิ าพื้นฐาน นก. (ชม.)
1.5 (60)
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60)
1.5 (60)
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60) ค21102 คณติ ศาสตร์ 2 1.5 (60)
0.5 (20)
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว21102 วทิ ยาศาสตร์ 2 0.5 (20)
0.5 (20)
ว21105 วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี 1 1.0 (40) ส21103 สังคมศกึ ษา 2 0.5 (20)
0.5 (20)
ส21101 สงั คมศกึ ษา 1 1.5 (60) ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20)
1.5 (60)
ส21102 ประวตั ศิ าสตร์ 1 0.5 (20) พ21103 สุขศกึ ษา 2
10.5 (420)
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 (20) พ21104 พลศึกษา 2 นก. (ชม.)

พ21102 พลศึกษา 1 0.5 (20) ศ21102 ทศั นศลิ ป์ 2 0.5 (20)
0.5 (20)
ศ21101 ทัศนศลิ ป์ 1 0.5 (20) ศ21106 นาฏศิลป์ 1 1.0 (40)
0.5 (20)
ศ21103 ดนตรี 1 0.5 (20) ง21102 การงานอาชพี 2 0.5 (20)
1.0 (40)
ง21101 การงานอาชพี 1 0.5 (20) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 4.0 (160)

อ21101 ภาษาองั กฤษ 1 1.5 (60) ชม.
20
รวมรายวชิ าพื้นฐาน 11.5 (460) รวมรายวชิ าพนื้ ฐาน
20
รหัสวิชา รายวิชาเพิม่ เตมิ นก. (ชม.) รหัสวชิ า รายวชิ าเพ่ิมเติม
15
อ21201 ภาษาองั กฤษเพอ่ื การสื่อสาร 1 0.5 (20) อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 5
ชม.
จ21201 ภาษาจีนเบ้อื งต้น 1 0.5 (20) จ21202 ภาษาจนี เบอ้ื งต้น 2 20
นก. (ชม.)
ส21281 อาเซียนศกึ ษา 0.5 (20) ว21225 การสรา้ งงานเอกสาร
14.5 (580)
ส21231 หน้าทพ่ี ลเมอื ง 1 0.5 (20) ส21261 รักษ์บุรรี ัมย์

พ20201 ฟุตซอล 1.0 (40) ส21232 หนา้ ท่ีพลเมอื ง 2

พ20208 วอลเลย์บอล

รวมรายวชิ าเพม่ิ เตมิ 3.0 (120) รวมรายวชิ าเพ่มิ เตมิ

กิจกรรมพัฒนาผ้เู รยี น ชม. กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี น

- กจิ กรรมแนะแนว 20 - กิจกรรมแนะแนว

- กิจกรรมในลูกเสอื -เนตรนาร/ี ยวุ กาชาด/ 20 - กจิ กรรมในลกู เสอื -เนตรนาร/ี ยวุ กาชาด /

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้บำเพ็ญประโยชน์

- กิจกรรมชมุ นุม 10 - กจิ กรรมชมุ นุม

- กิจกรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณประโยชน์ 10 - กจิ กรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์

กจิ กรรมเสริมหลกั สตู ร ชม. กิจกรรมเสริมหลักสตู ร

- ตา้ นทจุ รติ ศึกษา 20 - ต้านทจุ รติ ศึกษา

รวม เวลาเรียน (ช่วั โมง) นก. (ชม.) รวม เวลาเรียน (ชัว่ โมง)

ต่อสปั ดาห์ 33 14.5 (580) ตอ่ สปั ดาห์ 33
ตอ่ ภาคเรียน 660 ตอ่ ภาคเรยี น 660

ต่อปี รวม 1,320 ชว่ั โมง 29 หนว่ ยกติ

คูม่ ือนักเรยี นและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรียนบัวหลวงวทิ ยาคม ตำบลบา้ นบวั อำเภอเมืองบรุ รี มั ย์ จงั หวดั บรุ รี มั ย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

กลุ่มบริหารวชิ าการ :: หลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรียนบัวหลวงวทิ ยาคม พุทธศักราช 2564 37

โครงสร้างหลักสตู รสถานศึกษาโรงเรยี นบวั หลวงวิทยาคม พุทธศกั ราช 2564
ตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาข้นั พืน้ ฐาน พทุ ธศกั ราช 2551
ห้องเรยี น เนน้ กลุ่มวิชาพลศึกษา

มธั ยมศกึ ษาปีที่ 2/3 (ปีการศกึ ษา 2565)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรยี นท่ี 2

รหสั วชิ า รายวชิ าพ้นื ฐาน นก. (ชม.) รหัสวชิ า รายวิชาพนื้ ฐาน นก. (ชม.)
1.5 (60)
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60)
1.5 (60)
ค22101 คณติ ศาสตร์ 3 1.5 (60) ค22102 คณติ ศาสตร์ 4 1.5 (60)
0.5 (20)
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60) ว22102 วทิ ยาศาสตร์ 4 0.5 (20)
0.5 (20)
ว22105 วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี 2 1.0 (40) ส22103 สังคมศึกษา 4 0.5 (20)
0.5 (20)
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 (60) ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20)
1.5 (60)
ส22102 ประวตั ศิ าสตร์ 3 0.5 (20) พ22103 สขุ ศึกษา 4
10.5 (420)
พ22101 สุขศกึ ษา 3 0.5 (20) พ22104 พลศกึ ษา 4 นก. (ชม.)
0.5 (20)
พ22102 พลศกึ ษา 3 0.5 (20) ศ22102 ทัศนศลิ ป์ 4 0.5 (20)
1.0 (40)
ศ22101 ทศั นศิลป์ 3 0.5 (20) ศ22104 ดนตรี 2 0.5 (20)
1.0 (40)
ศ22105 นาฏศิลป์ 2 0.5 (20) ง22102 การงานอาชพี 4
1.0(40)
ง22101 การงานอาชพี 3 0.5 (20) อ22102 ภาษาองั กฤษ 4 4.5 (180)

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5(60) ชม.
20
รวมรายวชิ าพน้ื ฐาน 11.5 (460) รวมรายวชิ าพ้นื ฐาน 20

รหัสวชิ า รายวชิ าเพมิ่ เตมิ นก. (ชม.) รหสั วิชา รายวิชาเพมิ่ เตมิ 15
5
อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่ สาร 3 0.5 (20) อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่อื สาร 4
ชม.
ญ22201 ภาษาญี่ป่นุ เบื้องต้น 1 0.5 (20) ญ22202 ภาษาญี่ปนุ่ เบ้ืองตน้ 2 20
นก. (ชม.)
ส22233 หน้าทพี่ ลเมอื ง 3 0.5 (20) ว22225 ออกแบบงานกราฟกิ
15.0 (600)
พ20207 ฟตุ บอล 1.0 (40) ส22234 หนา้ ทพ่ี ลเมอื ง 4

I20201 การศึกษาคน้ ควา้ และสรา้ งองค์ 1.0 (40) พ20206 แฮนดบ์ อล
ความรู้ (IS1)

I20202 การสอื่ สารและการนำเสนอ (IS2)

รวมรายวชิ าเพ่มิ เตมิ 3.5 (140) รวมรายวชิ าเพม่ิ เตมิ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยี น ชม. กิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น

- กจิ กรรมแนะแนว 20 - กิจกรรมแนะแนว

- กิจกรรมในลกู เสือ-เนตรนารี/ยวุ กาชาด/ 20 - กิจกรรมในลูกเสอื -เนตรนารี/ยุวกาชาด/

ผู้บำเพญ็ ประโยชน์ ผบู้ ำเพ็ญประโยชน์

- กิจกรรมชมุ นุม 10 - กิจกรรมชุมนมุ

- กจิ กรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 - กจิ กรรมเพ่ือสงั คมและสาธารณประโยชน์

การนำองคค์ วามรไู้ ปใช้บริการสงั คม(IS3)

กิจกรรมเสรมิ หลักสตู ร ชม. กจิ กรรมเสริมหลักสตู ร

- ต้านทจุ รติ ศึกษา 20 - ต้านทจุ ริตศึกษา

รวม เวลาเรียน (ช่ัวโมง) นก. (ชม.) รวม เวลาเรยี น (ชวั่ โมง)

ตอ่ สปั ดาห์ 34 15.0 (600) ตอ่ สปั ดาห์ 34
ต่อภาคเรยี น 680 ต่อภาคเรยี น 680

ตอ่ ปี รวม 1,360 ชว่ั โมง 30 หน่วยกติ

คมู่ ือนกั เรยี นและผู้ปกครอง ปกี ารศกึ ษา 2564 044-183-101
โรงเรียนบวั หลวงวทิ ยาคม ตำบลบ้านบวั อำเภอเมืองบุรรี มั ย์ จงั หวัดบุรรี มั ย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

กลุ่มบริหารวิชาการ :: หลักสตู รสถานศกึ ษาโรงเรยี นบวั หลวงวทิ ยาคม พุทธศกั ราช 2564 38

โครงสรา้ งหลกั สูตรสถานศกึ ษาโรงเรียนบวั หลวงวิทยาคม พุทธศักราช 2564
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน พทุ ธศกั ราช 2551
หอ้ งเรยี น เน้นกลุม่ วิชาพลศึกษา

มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 3/3 (ปกี ารศึกษา 2566)

ภาคเรยี นที่ 1 ภาคเรยี นท่ี 2

รหสั วิชา รายวชิ าพนื้ ฐาน นก. (ชม.) รหัสวชิ า รายวชิ าพื้นฐาน นก. (ชม.)
1.5 (60)
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60)
1.5 (60)
ค23101 คณติ ศาสตร์ 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 (60)
0.5 (20)
ว23101 วทิ ยาศาสตร์ 5 1.5 (60) ว23102 วทิ ยาศาสตร์ 6 0.5 (20)
0.5 (20)
ว23105 วทิ ยาการคำนวณและเทคโนโลยี 3 1.0 (40) ส23103 สงั คมศกึ ษา 6 0.5 (20)
0.5 (20)
ส23101 สังคมศกึ ษา 5 1.5 (60) ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20)
1.5 (60)
ส23102 ประวตั ศิ าสตร์ 5 0.5 (20) พ23103 สขุ ศกึ ษา 6
10.5 (420)
พ23101 สุขศกึ ษา 5 0.5 (20) พ23104 พลศกึ ษา 6 นก. (ชม.)

พ23102 พลศกึ ษา 5 0.5 (20) ศ23102 ทศั นศลิ ป์ 6 0.5 (20)
0.5 (20)
ศ23101 ทศั นศลิ ป์ 5 0.5 (20) ศ23106 นาฏศลิ ป์ 3 1.0 (40)
0.5 (20)
ศ23103 ดนตรี 3 0.5 (20) ง23102 การงานอาชพี 6 1.0 (40)
3.5 (140)
ง23101 การงานอาชพี 5 0.5 (20) อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ชม.

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60) 20
20
รวมรายวชิ าพ้นื ฐาน 11.5 (460) รวมรายวชิ าพ้ืนฐาน
15
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเตมิ นก. (ชม.) รหสั วชิ า รายวิชาเพิ่มเตมิ 5
ชม.
อ23201 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสอ่ื สาร 5 0.5 (20) อ23202 ภาษาองั กฤษเพอ่ื การส่ือสาร 6 20
นก. (ชม.)
จ23201 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 3 0.5 (20) จ23202 ภาษาจีนเบอื้ งตน้ 4
14.0 (560)
ส23235 หน้าที่พลเมอื ง 5 0.5 (20) ว23275 การเขยี นโปรแกรมบนเว็บ

พ20220 การปฐมพยาบาล 1.0 (40) ส23236 หนา้ ทีพ่ ลเมอื ง 6

พ20253 วอลเลยบ์ อลชายหาด

รวมรายวชิ าเพม่ิ เตมิ 2.5 (100) รวมรายวชิ าเพิ่มเตมิ

กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น ชม. กิจกรรมพฒั นาผู้เรียน

- กิจกรรมแนะแนว 20 - กจิ กรรมแนะแนว

- กจิ กรรมในลูกเสอื -เนตรนารี / ยวุ กาชาด / 20 - กิจกรรมในลกู เสอื -เนตรนารี / ยวุ กาชาด /

ผบู้ ำเพ็ญประโยชน์ ผบู้ ำเพญ็ ประโยชน์

- กจิ กรรมชมุ นมุ 10 - กิจกรรมชุมนุม

- กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ 10 - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

กิจกรรมเสริมหลกั สตู ร ชม. กจิ กรรมเสรมิ หลักสตู ร

- ต้านทจุ รติ ศกึ ษา 20 - ตา้ นทจุ รติ ศึกษา

รวม เวลาเรียน (ชัว่ โมง) นก. (ชม.) รวม เวลาเรียน (ชัว่ โมง)

ตอ่ สปั ดาห์ 32 14.0 (560) ต่อสัปดาห์ 32
ตอ่ ภาคเรียน 640 ต่อภาคเรยี น 640

ตอ่ ปี รวม 1,280 ช่วั โมง 28 หน่วยกติ

คูม่ ือนกั เรียนและผปู้ กครอง ปกี ารศกึ ษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบัวหลวงวทิ ยาคม ตำบลบ้านบวั อำเภอเมอื งบุรรี ัมย์ จงั หวัดบรุ รี ัมย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th

กลมุ่ บรหิ ารวิชาการ :: หลักสตู รสถานศึกษาโรงเรยี นบัวหลวงวทิ ยาคม พทุ ธศกั ราช 2564 39

โครงสรา้ งหลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรียนบัวหลวงวทิ ยาคม พุทธศกั ราช 2564
ตามหลักสตู รแกนกลางการศึกษาขั้นพนื้ ฐาน พุทธศกั ราช 2551
ห้องเรยี น เน้นกลุม่ วิชาคอมพวิ เตอร์

มธั ยมศึกษาปที ี่ 1/4 (ปีการศึกษา 2564)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2

รหสั วิชา รายวิชาพนื้ ฐาน นก. (ชม.) รหัสวชิ า รายวชิ าพื้นฐาน นก. (ชม.)
1.5 (60)
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60)
1.5 (60)
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60)
0.5 (20)
ว21101 วทิ ยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว21102 วทิ ยาศาสตร์ 2 0.5 (20)
0.5 (20)
ว21105 วทิ ยาการคำนวณและเทคโนโลยี 1 1.0 (40 ส21103 สังคมศึกษา 2 0.5 (20)
0.5 (20)
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 (60) ส21104 ประวตั ิศาสตร์ 2 0.5 (20)
1.5 (60)
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) พ21103 สุขศึกษา 2
10.5 (420)
พ21101 สขุ ศึกษา 1 0.5 (20) พ21104 พลศกึ ษา 2 นก. (ชม.)
0.5 (20)
พ21102 พลศกึ ษา 1 0.5 (20) ศ21102 ทัศนศลิ ป์ 2 0.5 (20)
1.0 (40)
ศ21101 ทัศนศลิ ป์ 1 0.5 (20) ศ21106 นาฏศลิ ป์ 1 0.5 (20)
0.5 (20)
ศ21103 ดนตรี 1 0.5 (20) ง21102 การงานอาชพี 2 1.0 (40)
4.0 (160)
ง21101 การงานอาชพี 1 0.5 (20) อ21102 ภาษาองั กฤษ 2
ชม.
อ21101 ภาษาองั กฤษ 1 1.5 (60) 20

รวมรายวชิ าพืน้ ฐาน 11.5 (460) รวมรายวชิ าพนื้ ฐาน 20

รหสั วชิ า รายวิชาเพิม่ เติม นก. (ชม.) รหัสวชิ า รายวิชาเพิ่มเตมิ 15
5
อ21201 ภาษาอังกฤษเพอ่ื การสอ่ื สาร 1 0.5 (20) อ21202 ภาษาองั กฤษเพ่อื การส่ือสาร 2 ชม.
20
จ21201 ภาษาจนี เบื้องตน้ 1 0.5 (20) จ21202 ภาษาจีนเบือ้ งต้น 2 นก. (ชม.)

ส21281 อาเซยี นศกึ ษา 0.5 (20) ว21225 การสรา้ งงานเอกสาร 14.5 (580)

ส21231 หนา้ ท่ีพลเมอื ง 1 0.5 (20) ส21261 รกั ษ์บุรีรมั ย์

ว21223 เทคโนโลยีเพอื่ การเรียนรู้ 1.0 (40) ส21232 หนา้ ที่พลเมอื ง 2

ว21224 คอมพิวเตอร์และการบำรงุ รักษา

รวมรายวชิ าเพ่ิมเตมิ 3.0 (120) รวมรายวชิ าเพิ่มเตมิ

กิจกรรมพฒั นาผูเ้ รยี น ชม. กจิ กรรมพฒั นาผู้เรยี น

- กิจกรรมแนะแนว 20 - กิจกรรมแนะแนว

- กิจกรรมในลกู เสือ-เนตรนารี / ยวุ กาชาด / 20 - กิจกรรมในลูกเสือ-เนตรนารี / ยวุ กาชาด /

ผู้บำเพญ็ ประโยชน์ ผู้บำเพ็ญประโยชน์

- กจิ กรรมชมุ นมุ 10 - กจิ กรรมชมุ นุม

- กิจกรรมเพอื่ สังคมและสาธารณประโยชน์ 10 - กิจกรรมเพ่อื สงั คมและสาธารณประโยชน์

กิจกรรมเสรมิ หลกั สตู ร ชม. กจิ กรรมเสรมิ หลกั สตู ร

- ตา้ นทจุ ริตศกึ ษา 20 - ตา้ นทจุ รติ ศึกษา

รวม เวลาเรียน (ช่ัวโมง) นก. (ชม.) รวม เวลาเรยี น (ชั่วโมง)

ตอ่ สปั ดาห์ 33 14.5 (580) ต่อสปั ดาห์ 33
ตอ่ ภาคเรียน 660 ตอ่ ภาคเรียน 660

ตอ่ ปี รวม 1,320 ชัว่ โมง 29 หนว่ ยกติ

คู่มือนักเรียนและผปู้ กครอง ปีการศึกษา 2564 044-183-101
โรงเรยี นบัวหลวงวทิ ยาคม ตำบลบ้านบวั อำเภอเมืองบรุ รี ัมย์ จงั หวดั บรุ รี ัมย์ 044-183-102
http://www.bual.ac.th


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Does Polly Want a Cracker?
Next Book
TheStar01062021