The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Yuwawee.22, 2021-05-07 05:37:41

0-958010165_20210507_143655_0000

วัดทรงธรรมวรวิหาร

พระมหารามัญเจดย์ แห่งวัดทรงธรรมวรวิหาร ถูกสรางข นในสมัยสมเด็จพระนั งเกล้าเจ้าอยู่หัว
รชกาลท 3 โดยหม่อมเกษร แต่ยังสรางไม่ทันแล้วเสรจ สรางได้แค่เพยงครงขององค์พระเจดย์เท่านั น คร นต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รชกาลท โปรดเกล้าฯให้


พระยามนตรสรยวงศ์สรางต่อจนเสรจในสมัยพระปลัดแทนเปนเจ้าอาวาส ต่อมาในสมัยพระ


ธรรมวิสารทะเปนเจ้าอาวาส ได้ทําการปฏสังขรณพระเจดย์ทั ง 4 องค์ พรอมทั งบรรจพระเครอง


25 พุทธศตวรรษไว้ในคร งน ด้วยโดยมสถาปตยกรรมและศลปกรรม ดังน พระอโบสถเปนก่ออฐ ฉาบปน เสาพระอโบสถเปน


เสากลมค่ รบส่วนปกของชานพระอโบสถ มเสา 56 ต้น พระเจดย์องค์ใหญ่เปนแบบรามัญอยู่ตรงกลาง และมเจดย์องค์เล็กอยู่ทฐาน 4 องค์ เจดย์องค์ใหญ่กว้าง 10 วา 2 ศอก สงถงยอดฉัตร

11 วา 3 ศอก เจดย์องค์เล็ก กว้าง 5 ศอกสง 3 วา 1 ศอก พระประธานเปนพระพุทธรปสมัย

สโขทัย ปางมารวิชัย
ลายประจํายามก้านแย่ง มตัวประจํายามคั นเปนทออกลายและเปนทห้ามลายไปในตัวมันเอง ระหว่างตัวประจํายาม มเถาลายและกนกยอดสลับกัน ลายประจํายาม เชอว่าเปนยามรกษาการณปองกันภัยแก่ผู้คดมดมราย


คํานํา
บทสวดมนต์พธภาษารามัญ วัดทรงธรรมวรวิหาร ฉบับหนังสออเล็กทรอนกส ์

( E-Book) เล่มน จัดทําข นโดยมวัตถประสงค์ทจะอํานวยความสะดวกให้กับผู้ท ี
เตรยมตัวสําหรบเข้าพธบรรพชาอปสมบท ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร บทสวดมนต์


พธภาษารามัญได้รวบรวมบทสวดมนต์สําหรบพระภกษ - สามเณร ทต้องใช้

สวดในโอกาสต่าง ๆ และด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันของคณะผู้จัดทํา ส่งผลให้


บทสวดมนต์พธภาษารามัญ วัดทรงธรรมวรวิหารฉบับน สําเรจสมบรณ จงหวัง


เปนอย่างยิ งว่าผู้ทเตรยมตัวสําหรบเข้าพธบรรพชาอปสมบท พระภกษ - สามเณร


จะได้นําบทสวดมนต์ฉบับน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มททั งต่อตนเองและ

หม่คณะ


ผู้จัดทําหวังเปนอย่างยิ งว่าหนังสออเล็กทรอนกส (E-Book) เล่มน จะม ี
ประโยชน์ไม่มากก็น้อย หากผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดทําต้องขออภัยมา
ณ ทน ี

คณะผู้จัดทํา

สารบัญ


ทําวัตรเช้า (รามัญ) ๑


ตั งขะณกะปจจะเวกขะณะวิธ ( รามัญ ) ๕ปตตทานะคาถา (รามัญ) ๖

ทําวัตรเย็น (รามัญ) ๗
ทําวัตรพระ (รามัญ) ๑๑

คําขอขมาโทษ (รามัญ) ๑๓
ขอศล ๕ (รามัญ) / คําให้ศล ๑๔


เจรญพระพุทธมนต์ (รามัญ) ๑๖


ซอมปดเธ ๑๗
นะโม ๘ บท / อะเซเวะนะ ๑๘

ยองกิญจ ิ ๑๙

กะเระณอยเยียะ ๒๑

วิรปกเค ๒๒

อเทตะ ๒๓

ออดทอยเลวเก ๒๔

วิปอดซดซะ / เยียะตาวฮอง ๒๕

โปดเชงเกว ๒๖ยอนตนนมตตอง ๒๗

ซักกอดตะวา ๒๘
มงคลจักวาฬใหญ่ (รามัญ) ๒๙
เตกคอบปอดตา ๓๐


สารบัญ


ถวายพรพระ ๓๑


เพ่ฮง ๓๒
เมะฮาการฮอยกาว ๓๔


บทนักขัดตะยักษ์ (ท้ายมงคลจักรวาลใหญ่) / อนโมทนาวิธ ี ๓๕
มงคลจักรวาลน้อย / มงคลจักรวาลน้อยย่อย ๓๖

อายุเตว / อักเกะตาวเว ๓๗

กาเล / บทนักขัตตะยักขะภูตานัง ท้ายมงคลใหญ่ ๓๘


ออดเจยะเมะเยีย ๓๙

โพธปกขยธรรม ๓๗ ๔๐


แผ่เมตตา ๔๑
คําอธษฐานเข้าพรรษา ๔๒

คําปราวณาออกพรรษา / คําอนโมทนากฐน ๔๓มาตกา (รามัญ) ๔๔

พระอภธรรม ๗ บท ๔๖

บังสกุลตาย / บังสกุลเปน ๔๘


พระสะหัสสะนัย / สญญะตะมละกะปะฏปะทา ๔๙อะภปะต ิ ๕๐

โพชฌงโค (รามัญ) ๕๑
อะเนกะชา (รามัญ) / ชักวิญญาณ ๕๒

อะเต่ซอยเม ๕๓ทําวัตรเชา (รามัญ)


( เมอหัวหน้าจด เทยน รป พงนั งคกเข่าประนมมอพรอมกัน หัวหน้านําให้ว่าตามทละตอน )


เยิว ซาว เผะเกะเว อะเระฮอง ซอมมาซอมปดเธว ,
ซะวากคาตาว เยเนะ เภะเคเวตา ธอมเม ว ,

ซาวปะตอยปอนเนว ยอตซะ เผะเกะเวะตาว ซาเวะกะซองเฆ ว ,


ตอมเมะยอง เภะเคะวอนตอง ซะธ่อมมอง ซะซ่องฆ่อง ,

ฮเมฮอย ซักกาเรฮอย เยียะทาเระฮอง อาเรวปอยเตฮอย อะภปาวเจยะเยียะเมะ ,
ซาธ เนว ผ่อนเต เผะเกะเว ซาวจระปะรอยนปปตาวปอย ,

ปอดฉอยเมเจยะเนะตานกอมปะเมเนะซา ,

อเม ซักกาเร ตกเกะตะปอนนากาเระภูเต ปะเตกคอนฮาต่าว ,

ออมฮากอง ตเคะรอดตอง ฮอยตาเยีย ซาวคะเยียะ ,
อะเระฮอง ซอมมาซอมปดเธว เผะเกะเว
ปดธอง เผะเกะวอนตอง อะภเวเต่มอย (กราบ)
ซะวากคาตาว เผะเกะเวะตา ธอมเมว

ธอมมอง เนะมอดซามอย (กราบ)
ซาวปะตอยปอนเนว เผะเกะเวะตาว ซาเวะกาซองเฆว


ซองคอง เนะเมมอย (กราบ)

( นํา ) โฮนเตะ เมะยอง ปดธอดซะ เผะเกะเวะตาว ปบเปะเผเกะเนะเมะการอง กะ

ราวเมะ เซ ,


( รบ ) เนะเมว ตอดซะ เผะเกะเวะตาว อะเระฮะตาว ซอมมาซอมปดธอดซะเนะเมว ตอดซะ เผะเกะเวะตาว อะเระฮะตาว ซอมมาซอมปดธอดซะ

เนะเมว ตอดซะ เผะเกะเวะตาว อะเระยะตาว ซอมมาซอมปดธอดซะ( นํา ) โฮะเตะ เมะยอง ปดเธผิทาวเดน กะราวเมะ เซ ฯ


( รบ ) เยิวซาว ตะทาเกะตาว อะเระฮอง ซอมมาซอมปดเธว,


วิดเจยจะเระณะซอมปอนเนว ซาวเกะตาว เลวกะวิต , อะนตตะราว ปาวรอยซะธอมเมะซาเระทอย ชอดทาเต่เว่ เมะนดซานอง ปดเธว เผะเกะเว่ะ , เยิว อมอง เลวกอง

ซะเตเวะกอง ซะมาเระกอง ซะปรอมเมะก่อง , ซอดซะเมะณะปรามมะเน ง ปะจอง
ซะเตเวะเมะนตซอง ซะยอง , อะภญเญย ซอดซอยกอดตะวา ปะเวเตซอย , เยิว ธอมมอง เตเซซอย อาตกัลยาณองมอดเจกอนละยานอง , ปะรอยเยิวซะเนะกอนละยานอง ซาดทองซะเปะยอนเจยะนอง เกเวะเละปะรอยปนน่อง ปะรอยสท

ธอง ปรอมเมะเจรอยยอง ปะกาเซซอย ,


ตะเมะฮอง เผะเกะวอนตอง อะภปาวเจยะเยียมอย , ตะเมะฮอง เผะเกะวอนตอง
ซอยเระซา เนะเม่ม่อย ฯ
( กราบ )

( นํา ) โฮนเตะ เมะยอง ธอมมาผิทาวเดน กะราวเมะ เซ ฯ


( รบ ) เยินซาว ซะวากคาตาว เผะเกะเวะตา ธอมเมว , ซอนต ดทอยกาว อะกาลอยกาว เอฮอยปอดซอยกาว , อาวปะเนะยิกาว ปอดจอดตอง เวตตอบเปว วิญ ฮอย ,

ตะเมะฮอง ธ่อมมอง อะผิปาวเจยะเยียมอย , ตะเมะฮอง ธ่อมมอง ซอยเระซา เนะเม

มอย ฯ
( กราบ )

( นํา ) โฮนเตะ เมะยอง ซองเคผิทาวเดน กะราวเมะ เซ ฯ


( รบ ) เยิวซาว ชาวปะตอยปอนเนว เผะเกะเวะตาว ซาเวะกะซองเค ว , อจปะตอยปอนเนว เผะเกะเวะตาว ซาเวะกะซองเค ว , เยียเยียะปะตอยปอนเนว เผะเกะเวะตาว ซะเวะกะซองเค ว , ซามอยจอยปะตอยปอนเนว เผะเกะเวะตาว ซาเวะกะซอง


เคว , เยียะตตอจอดตารอย เปารอยซะยุเกน ออดทะ เปารอยซะเปกเกะเล่ , เอซะ

เผะเกะเวะตาว ซาเวะกะซองเคว , อาฮาวเนยยาว ปาฮาวเนยยาว แตกคอยเนยยาว

ออนเจยะลกะเระณอยย่าว , อะนตตะรอง ปญญักเขตตอง เลวกอดซะ , ตะเมะฮอง

ซองคอง อะภปาวเจยะเยี ยม่อย , ตะเมะฮอง ซ่องฆอง ซอยเระซา เนะเม่บ่อย ฯ

(กราบ)
(นั งพับเพยบ)( นํา )โฮนเต่ะ เมะยอง เระตะนอตตะยอปปะณาเมะเกทาเยิว , เจเวะ ซองเวเกะปะ
รอยกิตตะเนะ ปาทอนจะ เผะณาเมะ เซ ฯ( รบ ) ปดเธว เซาซดเธว กะรณาเมะฮอนณะเวิว


โยดจอนตะซดธอปเปะเระเยียณะเลวจะเนว


เลวกอดซะ ปาปาวปะกอยเลซะเคตะกาว
โว่นเตมอย ปดธอง อะฮะมาเตะเรเนะ ตอง


ธอมเมว ปะตเปว วิเยียะ ตอดซะ ซอดทเนว

เยิว เมกกะปากาเมะตะเภเตะภนเนะกาวเลวกุตตะเรว เยิว จะ ตะตอดทะตปะเนว

โว่นเตมอย ธอมมอง อะฮะเมเตะเรเนะ ตอง
ซองเคว เซาเคตตาเผะเยียะตอยเคดตะซอนญตาวเยิว ตดทะซอนตาว เซาเกะตานเปวเธะกาว


เลวสอบปะฮอยเนว อะรอยเยิว เซาเมเธะซาว

โวนเตมอย ซองฆอง อะฮะเมเตะเรเนะ ตอง


อจเจเวะเมกอนตะผิปาวเจยะเนยเยียะกอง

วอดทตตะยอง วอนเตะเยียะตาผิซาคะตอง


ปญญอง เมะเยียะ ยอง เมะเมะ ซอปปปปอดเตะเว
เม โฮนตาว เว ตอดซะ ปะเผเวะซดธเยีย ฯ


อเธะ ตะทาเกะตาว เลวเก อปปอนเนว อะเระฮอง ซอมมาซอมปดเธว ธอม


เมว จะ เตซอยตาว นยยานกาว อปะซะมอยกาว ปะรอยนปเปนกาว ซอมเปวเธะเก

มอย เซาเกะตอปปะเวตตาว เมะยอนตอง ธอมมอง ซตตะวา เอวอง เจเนเมะ เจย
ตอยปอย เตกคา เจยะเรปอย เตกคา เมะเระนอมปอย เตกคอง ซาวกะปะรอยเต

เวะเตกคะเตวเมะนอดเซาเปาเยียซาปอย เตกคา ออปปอยเยฮอย ซอมปะเยิวเคว


เตกคาว ปอยเยฮอย วิปปะเยิวเคว เตกิคาว ยอมปจชอง เนะ เละเผะตอย ตอมปอย
คอนเธว เวเตะนปาเตเนกคอนเธว ซอญญปาเตเนกคอนเธว ซองคารปาเตเนกคอน
เธ ว วิญเยียณปาเตเนกคอนเธว เยซอง ปะรญเญยเยียะ เธะเระเมเนว ซาว เผะ


เกะเว เอวอง เปะฮาวลอง ซาเวะเก วิเนตอ เอวอง เผเก จะ ปะโนดซะ เผะเกะเวะ
ตาว ซาเวะเกซาว อะนซาวะน เปะฮาวลา ปะโวดตะตอย รปอง อะนจจอง เวเตะเนอะนจจา ซอนญา อะนจจา ซองคารา อะนจจา วิญเญยนอง อะนจจอง รปอง
อะโนดตา เวเตะเน อะโนดตา ซอญเยีย อะโนดตา ซองคารา อะโนดตา วิญเญยนองอะโนดตา ซอปเป ซองคารา อะนจจา ซอมเป ธอมมา อะโนดตาตอย เต เมะยอง
อาวตณณาเมะฮะ เจยตอยเยีย เจยะเรเมะเระเณเนะ ซาวเกฮอย ปะรอยเตเวฮอย
เตกเคฮอย เตวเมะนอดเซฮอย อปาเยียเซฮอย เตกคาวตณณา เตกคะปะเรตา ออปเปเวะเนมอยโนดซะ เกเวะลอดซะ เตกค๊อกคอนธอดซะ ออนตะกอยรอยเยีย ปอญ
เญยเยทาตอย จเระปะรอยนปปตอมปอย ตอง เผะเกะวอนตอง อดตดซะ


อะเระฮอนตอง ซอมมาซอมปดธอง ซอดเธ อะเกรอดซะมา อะเนะเกรอยยอง ปอปเปะจตา ตอดซะเมง เผะเกะเวะตอย ปรมเมะรอยยอง จะเรเมะ เพกคาวนอง เซก
คาซาจเวะซะมาปอนเน ตอง เนว ปรมเมะจะรอยยอง อโมดซะเกเวะล๊อดซะ เตกค๊อก

คอนธอดซะออนตะกอยรอยเยียเยียะ ซองวอดตะตาวตอย ฯ
..............................................................................


ตั้งขะณิกะปจจะเวกขะณะวิธี ( รามัญ )

( นํา ) โฮนเตะ เมะยอง ตองคะณอยกะปอดจะเวิกคะณะปาทอง เผะณาเมะ เซ ฯ( รบ ) ปะตอยซังคา เยิวนซาว จเวะรอง ปะตอยเซเวมอย เยียเวะเตเวะ ซอยตอดซะ
ปะตอยเค่ตาเยียะ อณฮอดซะปะตอยเค่ตาเยียะ ทองซะเมะกะซะเวตาตะปะซอยเรง


ซะปะซอมผอดซานอง ปะตอยเค่ตาเยียะ เยียเวะเตเวะ ฮาวรอยกาวปอนเนะปะ
ตดฉาเตะนอดทอง ฯ


ปะตอยซังคา เยิวนซาว ปณดะปาตอง ปะตอยเซเวมอย เนเวะ เตะเวเยีย เนะ


เมะเตเยียะ เนะ มอนดะเนเยียะ เนะ วิพูซะเนเยียะ เยียเวะเตเวะ อมอดซะ กายอด

ซะ ทอยตอยเยีย เยียปะนาเยียะ วิเฮงซาวปะเระตอยเยีย ปรมเมะจะรอยเยียเนกเกะ
ฮาเยียะ อตอย ปาวเรนอนจะ เวะเตะนอง ปะตอย ฮองคามอย เนะวอญจะ เวเตะ

นอง เนะ อปปาเตดซามอย เยียตรา จะ เม เผะวิซะตอย อะเนะวอดเจยะตา จะผาซาววิฮาเรว จาตอย ฯ
ปะตอยซังคา เยิวนซาว เซเนซะนอง ปะตอยเซเวมอย เยียเวะเตเวะ ซอยตอด


ซะ ปะตอยเค่ตาเยียะ อณฮอดซะ ปะตอยเค่ตาเยียะ เยียเวะเตเวะ อตาวปะรด


ซะเยียะวิเฉวเตะนอง ปะตอยซอนเลเนเรมอดทอง ฯ


ปะตอยซังคา เยิวนซาว กิเลนะปอดจะเยียะเผซอดซะปะเรกคารอง ปะตอย


เซเวมอย เยียเวะเตเวะ อปปอนเนนอง เวยเยียเปธกานอง เวเตะเนนอง ปะตอยเค่ตาเยียะ ออปเยี ะปอดเจยะปะระมอดตาเยีย ตอย ฯ
..............................................................................

ปตติทานะคาถา ( รามัญ )

( นํา )โฮนเตะ เมะยอง ปอดตอยเตเนะ คาทา เยิว เผะณาเมะ เซ ฯ


( รบ ) เยีย เตเวะตา ซอนตอยวิฮาเระเวซอนน ี
ทเป เฆะเร เปวธเฆะเร ตะเฮง ตะเฮงตา ธอมเมะเตเนเนะ เผะวอนตาว ปาวจตา

โซดเทง กะเรนเตเธะ วิฮาเระมอนดะเล

เทเร จะ มอดชา เนะเวะกา จะเพกคะเวิว


ซาเรมอยกา เตเนะปะตอย อปาซะกา

เคเม จะ เตซา นเกะเม จะ อดซะรา

ซอปปาณะภูตา เซาคอยตา เภะวอนตาว เตเจยะเลปเจย เยปอย จะ ออนดะซอมเผะเว
ซองเซเตะเจยตา อะทะเวิวปะปาตอยกา


นยยากินอง ธอมเมะเวะรอง ปะต ดจะ เต

ซอปเปปอย เตกคอดซะ กะโรนตาว ซังคะยอง ๆทาตาว จรอง ซะตอง ธอมเมว ธอมมอดเธะเรจะเปกเกะเล


ซังเคว ฮาวตาว ซะเมกเคว เวะ ออดทาเยียะ จะ ออยตาเยียะ จะ


ออมเฮ เรกคะตาว ซอดธอมเมว ซอปเปปอย ธอมเมะจารอยเนว

วุดเทง ซอปปาเปาเณยเยียเมะ ธอมเม อะรอยยอปปะเวตเต
ปะซอนเน โฮนตาว ซอปเปปอย ปานอยเนว ปดเธะเซซะเน
ซอมมา เธรอง ปะเวจชอนตาว กาแตเวิว ปะวอดชะตาว

วุดฒเพเวเยียะ ซอดตานอง ซะมดธอง เนตาว เมเตะเนงเมตา ปอยตา จะ ออดเระซอง นจจอง เรกคอนตอย ปตตะกอง


เอวอง ธอมเมเมะ เรเจยเนว ปะจอง เรกคอนตาว ซอปเปะเต ฯ

..............................................................................


ทําวัตรเย็น ( รามัญ )

( เมอหัวหน้าจด เทยน รป พงนั งคกเข่าประนมมอพรอมกัน หัวหน้านําให้ว่าตามทละตอน )


เยิว ซาว เผะเกะเว อะเระฮอง ซอมมาซอมบดเธ ว ,
ซะวากคาตาว เยเนะ เภะเคเวตา ธอมเม ว ,

ซาวปะตอยปอนเนว ยอตซะ เผะเกะเวะตาว ซาเวะกะซองเฆ ว ,


ตอมเมะยอง เภะเคะวอนตอง ซะธ่อมมอง ซะซ่องฆ่อง ,

ฮเมฮอย ซักกาเรฮอย เยียะทาเระฮอง อาเรวปอยเตฮอย อะภปาวเจยะเยียะเมะ ,

ซาธ เนว ผ่อนเต เผะเกะเว ซาวจระปะรอยนปปตาวปอย ,


ปอดฉอยเมเจยะเนะตานกอมปะเมเนะซา ,


อเม ซักกาเร ตกเกะตะปอนนากาเระภูเต ปะเตกคอนฮาต่าว ,

ออมฮากอง ตเคะรอดตอง ฮอยตาเยีย ซาวคะเยียะ ,

อะเระฮอง ซอมมาซอมปดเธว เผะเกะเว
ปดธอง เผะเกะวอนตอง อะภเวเต่มอย (กราบ)

ซะวากคาตาว เผะเกะเวะตา ธอมเมว
ธอมมอง เนะมอดซามอย (กราบ)
ซาวปะตอยปอนเนว เผะเกะเวะตาว ซาเวะกาซองเฆว


ซองคอง เนะเมมอย (กราบ)

( นํา )โฮนเตะ เมะยอง ปดธอดซะ เผะเกะเวะตาว ปบเปะเผเกะเนะเมะการอญเจเวะ ปดเธนดซะตอยเนะยอญจะ กะราวเมะ เซ ,( รบ ) เนะเมว ตอดซะ เผะเกะเวะตาว อะเระฮะตาว ซอมมาซอมปดธอดซะ


เนะเมว ตอดซะ เผะเกะเวะตาว อะเระฮะตาว ซอมมาซอมปดธอดซะ

เนะเมว ตอดซะ เผะเกะเวะตาว อะเระฮะตาว ซอมมาซอมปดธอดซะ

ตอง คาว ปะเนะ เผะเกะโวนตอง เอวอง กอนละยาเนว กิตตอย ซอดเตวออปเพกเกะตาว, อตอยปอย ซาว เผะเกะเว อะเระฮอง ซอมมาซอมปดเธ ว,

วิดเจยจะเระณะซอมปอนเนว ซาวเกะตาว เลวกะวิต, อะนดตะราว เปารอยซะต่อม
เมะซาเระทอย ซอดทาเต่เวะเมะนดซานอง ปดเธ ว เผะเกะเวตอย ฯ
( นํา )โฮนเตะ เมะยอง ปดเธผิกีเตนกะราวเมะเซ ฯ
( รบ ) ปดเธะเวเระฮอนตะเวะเระตาตกุณาตยุตเตว ,

ซดเธผิเญยณะกะรณาฮอย ซะมาเกะตอดตาว,เปวเธซอย เยิว ซาวเจยะเนะตอง กะเมะลองเวะซาวราว,

โวนเต้เมะฮอง ตะเมะเระนอง ซอยเระซา จเน้นตอง,

ปดเธว เยิว ซอปเปะปานอยนอง ซะเระนอง เคเมะมตตะมอง,ปะทะมานดซาตดทอยนอง โว่นเตมอยตองซอยเรเนะฮอง,
ปดธอดซาฮอดซะมอย เตซาว เวะ ปดเธวเมซามอยกิดซะราว,

ปดเธว เตกคอดซะเข่ตาจะ วิเธ่ตา จะฮอยตอดซะ เม,


ปดธอดซาฮอง นยเยียเต่มอย ซะรอยรอญจวิตอนจตอง,

โวนตอนตาวฮอง จะรดซามอย ปดธอดเซเวะ ซาวเปวธตอง,

นอดทอย เม ซะเระนอง ออนยอง ปดเร ว เม ซะเระนอง เวะรอง,

เอเตเนะ ซอดจะวอดเจเนะ วอดเทยยอง ซอดทาว ซาซะเน,

ปดธอง เม โว่นเตะเมเนเนะ ย่อง ปนยอง ปะเซาตอง อเธ,


ซอปเปปอย ออนตะราเยีย เม เม่เฮเซง ตอดซะ เตเจยะซา ฯ( กราบหมอบลงว่า )
กาเยเนะ วาจาเยียะ เวะ เจตะซา เว,

ปดเธ กาวกอมมอง ปะกะตอง เมะเยีย ยอง,

ปดเธว ปะเตกคอนฮะตาว ออดจะยอนตอง,กาลอนตะเรซองเวะรอยเตง เวะ ปดเธ ฯ
( นํา ) โฮนตะ เมะยอง ธอมมานดซะตอยเนะยอง กะราวเมะ เซ ฯ

( รบ ) ซะวากคาตาว เผะเกะเวะตา ธ่อมเมว, ซอนต ดทอยกาว อะกาลอยกาว

เอฮอย ปอดซอยกาว, อาวปะเนะยิกาว ปอดจอดตอง เวตตอบเปว วิญ ฮอยตอย ฯ

( นํา ) โฮนเตะ เมะยอง ธอมมาผิกีเตน กะราวเมะ เซ ฯ

( รบ ) ซะวากคาตะตาตกุณะเยิวกะเวะเซเนะ เซยเยิว,

เยิว เมกกะปากะปะรอยย๊อดตอยวิโมกคพเภ้เตว,ธอมเมว เกาเลวกะปะตะเน ตะเตเธ่รอยเธรอย,
โวนเตเมะฮอง ตะเมะฮะรอง เวะเระธอมเม่ะเมตอง,

ธอมเมว เยิวซอปเปะปานอยนอง โว่นเต่มอยตอง ซอยเรเนะฮอง,
ตตอยเยียนดซะตดทานอง โว่นเต่มอยตอง ซอยเรเนะฮอง,ธอมมอดซาฮอดซะมอย เต่ซาวเวะธอมเมวเมซามอยกิดซะราว,ธอมเมว เตกคอดซะ เข่ตาจะ วิเธ่ตาจะฮอยตอดซะเม,


ธอมมอดซาฮอง นยเยียเต่มอย ซะรอยรอนจวิตอนจตอง,

โวนตอนตาวฮอง จะรดซามอย ธอมมอดเซเวะ ซาวธอมเมะตอง,

นอดทอยเม ซะเระนอง ออนยอง ธอมเมว เม ซะเระนอง เวะรอง,

เอเตเนะ ซอดจะวอดเจเนะวอดเทยยอง ซอดทาว ซาซะเน,


ธอมมอง เม โว่นเตะเมเนเนะ ยอง ปญยอง ปะชาวตองอเธ,ซอปเป ปอย ออนตะราเยียเม เม่เฮเซง ตอดซะเตเจยะซา ฯ

( กราบหมอบลงว่า )
กาเยเนะ วาจาเยียะ เวะ เจตะซา เว,
ธอมเม กาวกอมมอง ปะกะตอง เมะเยีย ยอง,

ธอมเมว ปะเตกคอนฮะตาว ออดจะยอนตอง,กาลอนตะเรซองเวะรอยเตง เวะ ธอมเม ฯ( นํา ) โฮนเตะ เมะยอง ซองเฆนดซะตอยเนะยอง กะราวเมะ เซ ฯ
( รบ ) ชาวปะตอยปอนเนว เผะเกะเวะตาว ซาวเวะกะซ่องเฆ ว, อจปะตอยปอนเนววะตาว ซาเวะกะซ่องเฆ ว, เยียเยียะปะตอยปอนเนว เผะเกะเวะตาว ซาเวะ


กะซ่องเฆ ว, ซามอยจอยปะตอยปอนเนว เผะเกะเวะตาว ซาเวะกะซ่องเฆ ว, เยียะต ิ
ตอง จอดตารอย เปารอยซะยุเกน ฯ ออดทะเปารอยซะเปกกะเล่, เอซะ เผะเกะเวะตาว

ซาแวะกะซองเฆ ว อาฮาวเนยยาว ปาฮาวเนยยาว แตกคอยเนยยาว ออนเจยะล ี
กะเระณอยยาว, อะนตตะรอง ปญญักเขตตอง, เลวกอดซาตอย ฯ

( นํา ) โฮนเตะ เมะยอง ซองเฆผิกีเตน กะราวเมะ เซฯ( นํา ) ซอดธอมเมะเจว ซาวปะตอยปอดตอยกุณาตยุตเตว,


โยดทอบผิเธว อะรอยเยียะเปกเกะเละซองเฆะเซดเทว,
ซอยเลตธอมเมะปะเวะเรซะเยียะกาเยียะจตเตว,
โวนเตเมะฮอง ตะเมะรอยเยีย เนะ เกะนอง เซาซดธอง,

ซองเฆวเยิว ซอปเปะปานอยนอง ซะเระนอง เคเมะมตตะมอง,
ตะตอยเยียนดซะตดทานอง โว่นเต่มอยตอง ซอยเรเนะฮอง,
ซองฆอดซาฮอดซะมอย เต่ซาวเวะซอง เฆวเมซามอย กิดซะราว,


ซองเฆว เตดคอดซะ เข่ตาจะ วิเธ่ตา จะฮอดตอดซะเม,ซองฆอดซาฮอง นยเยียเตมอย ซะรอยรอนจวิตอนจตอง,


โวนตอนตาวฮอง จะรดซามอย ซองฆอดซาวปะตอยปอนเนะตอง,
นอดทอยเม ซะเระนอง ออนยอง ซองเฆว เม ซะเระนอง เวะรอง,

เอเตเนะ ซอดจะวอดเจเนะวอดเทยยอง ซอดทาว ซาซะเน,
ซองฆอง เม โว่นเตะเมเนเนะ ยอง บญยอง ปะชาวตองอเธ,

ซอปเป ปอย ออนตะราเยียเม เมเฮเซง ตอดซะเตเจยะซา ฯ ( กราบหมอบลงว่า )


กาเยนะ วาจาเยียะ เวะ เจตะซา เว,
ซองเฆ กาวกอมมอง ปะกะตอง เมะเยีย ยอง,

ซองเฆว ปะเตกคอนฮะตาว ออกจะยอนตอง,

กาลอนตะเรซองเวะรอยเตง เวะ ซองเฆ ฯ ( นั งพับเพยบ )


๑๐

ทําวัตรพระ ( รามัญ )
(สําหรับใชสวดในวันลงฟงพระปาฏิโมกขเทานั้น)เนะเมว ตอดซะ เผะเกะเวะตาว อะเระฮะตาว ซอมมาซอมปดธอดซะ
เนะเมว ตอดซะ เผะเกะเวะตาว อะเระฮะตาว ซอมมาซอมปดธอมซะ


เนะเมว ตอดซะ เผะเกะเวะตาว อะเระฮะตาว ซอมมาซอมปดธอมซะ
เยิว ซอนนซนเนว เวะเระเปวธนเล เมรอง ซะเซนอง เซาจอยตอง วิเจยยะ,

ซอมเปวธมาคอดชอย อะโนนตะญาเนว เลวกุตตะเมว ตอง ปะณะเมมอย ปดธอง,

เยจะปดเธ อะตอยตา จะเยจะ ปดเธ อะเนเกะตา, ปอดจปปอนเนจะเย ปเธ
อะฮอง วอนเตมอย ซอบเปะเต


อตอยปอย ซาว เผะเกะเวะ อะเระฮอง ซอมมาซอมปดเธว, วิดเจยจะเระณะ
ซอมปอนเนว ซาวเกะตาว เลวกะวิต, อะนตตะราว เปารอยซะตอมเมะซาเระทอย

ซอดทา เตเวะเมะนดซานอง ปดเธว เผะเกะเวตอย

ปดธอง จวิตอง เยียเวะนบเปนอง ซะเระนอง กอดซามอย, นอดทอย เม
ซะเระนอง ออนยองปดเธว เม ซะเระนอง เวะรอง, เอเตเนะ ซอดจะโวดเจเนะ ฮาว


ตาว เม เจยะเยียะเมงเกะลอง, อตตะมองเกเนะ โวนเตฮอง ปาปะตองเซง เวะรตตะ
มอง, ปดเธว เยิว ตะลตาว เตวซาว ปดเธว คะเมะตาวตองเมะมอง
( กราบ )
ออดทังคกาว อะรอยเยียะปะทาว เจยะเนนอง โมกคอปปะเวซาเยียะ อจ จะ
เมกเกิว, ธอมเมว อะยอง ซอนตอนกะราว ปะนอยดาว นยเยียนกาว ตอง ปะณะเม


มอย ธอมมอง, เย จะ ธอมมา อะตอยตา จะ เย ธอมมา
อะเนเกะตา, ปอดจปปอนนา จะ เย ธอมมา อะฮอง โวนเตมอย ซอปเปะเต


ซะวากคาตาว เผะเกะเวะตา ธอมเมว, ซอนตดทอยกาว อะกาลอยกาว เอฮอยปอดซอยกาว, อาวปะเนะยิกาว ปอดจอดตอง เวตตอบเปว วิญ ฮอยตอยธอมมอง จวิตอง เยียเวะนปเปนอง ซะเระนอง กอดซามอย, นอดทอย เม
ซะเระนอง ออนยอง ธอมเมว เม ซะเระนอง เวะรอง, เอเตเนะ ซอดจะโวดเจเนะฮาว ตาว เม เจยะเยียะเมงเกะลอง, อตตะเมงเกเนะ โวนเตออง ธอมมอญจะ ตวิธอง

๑๑
เวะรอง, ธอมเม เยิว คะลตาว เตว ซาว ธอมเมว คะเมะตาวตองเมะมอง
( กราบ )
ซองเฆว วิซดเธว เวะเระแตกค๊อยเณยเยิว ซอนตนตรเยิว ซอบเปะเมะสอบปะฮอยเนว, กุเณฮอย เนเกฮอย ซะมดธปอดตาว อะเนซะเวิวตองปะนะเมมอย

ซองฆอง, เย จะ ซองเฆ อะตอยตา จะ เย จะ ซองเฆ อะเนเกะตา, ปอดจปปอนเน

จะ เย ซองเฆ อะฮอง โวนเตมอย ซอบเปะเต
ซาวปะตอยปอนเนว เผะเกะเวะตาว ซาเวะกะซองเฆว, อจปะตอยปอนเนว

เผะเกะเวะตาว ซาเวะกะซองเฆว, เยียเยียะปะตอยปอนเนว เผะเกะเวะตาว ซาเวะ


กะซองเฆว, ซามอยจอยปะตอยปอนเนว เผะเกะเวะตาว ซาเวะกะซองเฆว, เยียะต ิ

ตอง จอดตารอย เปารอยซะยุเกน ออดทะ เปารอยซะเปกเกะเล เอซะ เผะเกะเวะ


ตาว ซาเวะกะซองเฆว,อาฮาวเนยยาว ปาฮาเนยยาว แตกคอยเนยยาว ออนเจยะล ี


กะเระนอยเยิว, อะนตตะรอง ปญญักเขตตอง เลวกอดซาตอย


ซองฆอง จวิตอง เยียเวะนปเปนอง ซะเระนองกอดซามอย, นอดทอย เม

ซะเระนอง ออนยอง ซองเฆว เม ซะเระนอง เวะรอง, เอเตเนะ โซดจะวอดเจเนะ
ฮาวตาว เม เจยะเยียะเมงเกะลอง, อตตะเมงเกเนะ โวนเตฮอง ซองฆอญจะ ตวิธตตะมอง, ซอง เฆ เยิว คะลตาว เตวซาว ซองเฆว คะเมะตาวตอง เมะมองอจเจเวะโมดจอนตะเนะมอดซะเนยยอง เนะมอดซะเมเนว, เระตะนอดตะยอง
ยอง ปญญาผิซอนตอง วิเปาลองอะลอดทอง ตอดซานเผเวเนะ ฮะตอนตะราเยิว


(กราบ)
............................................................................๑๒

คําขอขมาโทษ (รามัญ)

( นํา )เอากาซะ เอากาซะ เอากาซะ

( รบ) เยิวเตวซาวเมวฮะจตเตเนะ ซองฆอดซะเมง ปะกะตาวเมะเยี ย, ตะเมะตะเม
กะตองเตวซองซอบเปะปาปอง วินอดซอนตาว

ตตอยยอมปอย เยิวเตวซาวเมวฮะจตเตเนะ ซองฆอดซะเมง ปะกะตาวเมะ


เยีย, ตะเมะตะเม กะตองเตวซองซอบเปะปาปอง วินอดซอนตาว
ต่ะตอยยอมปอย เยิวเตวซาวเมวฮะจตเตเนะ ซองฆอดซะเมง ปะกะตาวเมะ

เยีย, ตะเมะตะเม กะตองเตวซองซอบเปะปาปอง วินอดซอนตาว
( นํา ) เอากาซะ เอากาซะ เอากาซะ

( รบ ) อะตอยตองเตวซอง อะเนะเกะตองเตวซอง ปอดจบปอนนองเตวซอง ซอป


ปองเตวซองตดอะเตด ตดอะเนโกด ตดปะดอปอตจปอน ตบแตงกอมเลว ตบเฮอแตงกอม


เลว, ตบกาเยียเก่ว เวจเกว เมะเนวกาว
ตบกาเยียกอม เวจกอม เมะเนวกอม ออดซอมกอมปอยกาละปอย งัววุปะ


ซอมปอยงัวเดดเปรยงปอบปะเจตนา ออดกะโรตอยละปอนซัง เงยโกมลัง, เปะโวตบ

ออด ซ่องกอเกิดลสยลอนตอดอา, ปะดอโกมโกนเตะ ซอนตาน เวิดเดอตอย, โธเกา
ซอ เมะโปปอออดกอเกิด ดักปอนกออัวเดด งละอาว ฯ( ซาธ ซาธ ซาธ )


...................................................................................
๑๓

ขอศีล ๕ (รามัญ)
เอากาซะ เอากาซะ เอากาซะ


เมะย่มพ่นเต ต้อยซะเระเณเนะ ซะฮะปอนจะซอยลาน เยียจามะ

ตตอยยอมปอย เมะยมพ่นเต ต้อยซะเระเณเนะ ซะฮะปอนจะซอยลาน เยียจามะตะตอยยอมปอย เมะยมพ่นเต ต้อยซะเระเณเนะ ซะฮะปอนจะซอยลานเยียจามะ

เยอะต้อยละปอน ฮอนซอยเมะซอน มัวฮาน กมกะซะเละนะเกะเม่ะเนะปอย,

วาต่าลกอปอยเดกเยียกมลางเกอะเกะเกินตะเก็ตแมงมัวโรตะวอกคงโท ตอยละเมะ


นมกัปอนกรอนละอาว ฯ

............................................................................
คําใหศีล
เมอคฤหัสถ์อาราธนาศลแล้ว พระพงให้ศลดังน ี


เนะเมว ตอดซะ เผะเกะเวะตาว อะเระฮะตาว ซอมมาซอมปดธอดซะ
เนะเมว ตอดซะ เผะเกะเวะตาว อะเระฮะตาว ซอมมาซอมปดธอดซะ


เนะเมว ตอดซะ เผะเกะเวะตาว อะเระฮะตาว ซอมมาซอมปดธอดซะปดธอง ซะเระนอง กอดชามอย ,
ย่อมมอง ซะเระนอง กอดชามอย ,
ซ่องฆอง ชะเระนอง กอดชามอย ,
ตตอยยอมปอย ปดธอง ซะเระนอง กอดชามอย ,ตตอยยอมปอย ธ่อมมอง ซะเระนอง กอดซามอย ,
ตตอยยอมปอย ซ่องฆ้อง ซะเระนอง กอดชามอย ,


ตะต่อยยอมปอย ปดธอง ซะเระนอง กอดซามอย ,
ตะต่อยยอมปอย ธ่อมมอง ซะเระนอง กอดชามอย ,

ตะต่อยยอมปอย ซ่องฆอง ซะเระนอง กอดชามอย ,

ตอยซะเระณะ เกะเมะนอง นตถ่อยตอง


๑๔

( คฤหัสถ์ รบว่า ) อะเมะพ่อนเต


๑. ปาณาตอยปาตา, เวระเมะนอย เซยคาปะต่อง ซะมาตเยียมอย


๒. อะตนเนเตเน, เวระเมะนอย เซยคาปะต่อง ซะมาตเยียมอย
๓. กาเม่เซามดชาจารา, เวระเมะนอย เซยคาปะต่อง ซะมาตเยียมอย


๔. มซาเว่เต, เวระเมะนอย เซยคาปะต่อง ซะมาตเยียมอย๕. เซาราเมเระเยียะมอดเจยะปะเมตอดทาเน, เวระเมะนอย เซยคาปะต่อง ซะมาตเยีย

มอย


( คฤหัสถ์รบว่า ) อเมน ปอนจะ ซอยลาน ซะมาตเยียมอย


ตตอยยอมปอย อเมน ปอนจะ ซอยลาน ซะมาตเยียมอย

ตะตอยยอมปอย อเมน ปอนจะ ซอยลาน ซะมาตเยียมอย
ออนซะเระณะ เกะเมะเนปอย วาตาลกอปอยเตกเยียกมลาง เกอะเกะเกิน


ตะเก็ตแมงมัวโรตะวอกคงโทตอยละเมะนมกะปอนกรอนละอาว ฯ

( พระสรปศลว่า )แบบท ๑ ( ซาธ ) อเมน ปอนจะเซยคาปะเตน ซาธกองกอตตะวา

ออปปะมา เลกคอยตอบเปน ิ

ซอยเลเนะ เชกเคะเตง ยอลตอย

ซอยเลเนะ เผิกเกะซ้อมปะเต่
ซอยเลเนะ นปเปะโน่งย่อนตอย

ตอดซะมา ซอยลอง วิซาวเธะเย่ ฯ


แบบท ๒ ( ซาธ (๓) อเมน ปอนจะเซยคาปะเตน ซาธกองกอตตะวา
อ็อปปะมาเตเนะ เลกคอยต็อบเปน ิ

ซอยเลเนะ เชกเคะเตง ยอนตอย

ซอยเลเนะ เผิวเกะซ้อมปะเต่
ซอยเลเนะ นปเปะโน่งย่อนตอย

……………..........................................................
๑๕

เจริญพระพุทธมนต (รามัญ).

ชุมนุมเทวดา
เอากาซะ เอาภาซะ เอากาซะ
โว่นตดตะวา ซอยเระซา ปดธ่อง ซอปเปะปดเธ่,

เกะนตตะมอง อท่อมปอย ปะรดตะซังเคปอง ปะเวกคามอย เยียะทาเปะลอง,โว่นตดตะวา ซอยเระซา ธอมมอง ซอปเปะปดเธ่,

เกะนตตะมอง อท่อมปอย ปะรดตะซังเคปอง ปะเวกคามอย เยียะทาเปะลอง,

โว่นตดตะวา ซอยเระซา ซองฆอง ซอปเปะปดเธ,กะนตตะมอง อท่อมปอย ปะรดตะซังเคปอง ปะเวกคามอย เยียะทาเปะลอง,

ซะโรดโจงซะเซโนงซะปอนเธงเนะรนตอง,ปะรดตานเผเวิว ซะเตเรกคะ ตาวตอย,
ผะรดตะวา เนะเมตตอง ซะเมตตา เผะโตนตา,


อะเวิกคดตะจตตา ปะรดตอง เผะณอนเตา,


ซะโตนมา จักกะวาเฬซาว ออดตะรากอดโชนเตา เตเวะตา,

ซอดธอมมอง มนเรจอดซะ เซาโนนตาว ซักเกะโมกคะตอง,
ซักเก กาเมจะรเป กิรซอยคะระตะเต จ่อนตะเลกเควิเมเน ตเปโรดเทจะ เก่เม

ตะรเวะเนะกะฮะเน เก่ฮะวอดทมฮอย เคลเต, ภูมเม่จาโยน เตาเต่เว เจยะเละทะเละ
วิซะเมเยียกคะ โกนธอบเปะเนเก่, ตดโทนตา ซอนตอยเก ยองมนเวะเระเวะจะนอง


ซาเธะเวิว เม เซาโน่นเตา ฯ

ธอมมอส ซะเวะเนะกาเลว อะโยมเผะโตนตา ,
ธอมมอส ซะเวะเนะกาเลว อะโยมเผะโตนตา ,

ธอมมอส ซะเวะเนะกาเลว อะโยมเผะโตนตา ,เนะเมว ตอดซะ เผะเกะเวะตาว อะเระยะตาว ซอมมาซอมปดธอดซะ


เนะเมว ตอดซะ เผะเกะเวะตาว อะเระยะตาว ซอมมาซอมปดธอดซะ

เนะเมว ตอดซะ เผะเกะเวะตาว อะเระฮะตาว ซอมมาซอมปดธอดซะ

๑๖


ปดธอง ซะเระนอง กอดชามอย ,
ธอมมอง ซะเระนอง กอดชามอย ,
ซ่องฆอง ซะเระนอง กอดชามอย ,ตตอยยอมปอย ปดธอง ซะเระนอง กอดชามอย ,

ตตอยยอมปอย ธ่อมมอง ซะเระนอง กอดชามอย ,
ตตอยยอมปอย ช่องฆอง ซะเระนอง กอดชามอย ,


ตะต่อยยอมปอย ปดฮอง ซะเระนอง กอดชามอย,
ตะต่อยยอมปอย ธ่อมมอง ซะเระนอง กอดชามอย,
ตะต่อยยอมบอย ซ่องฆอง ซะเระนอง กอดชามอย ,

…………………………………………….

ซอมปุดเธ

ซอมปดเธออดทะวีซอนจะ เก่วะเต่ซอนจะซะฮอดซะเก,

ปอนจะซะตะซะฮอดซาน เนะเมมอย ซอยเระซา อะฮอง,

เตซอง ธอมมอญจะ ซองฆอนจะ อาเตะเรเนะ เนะเมมอยฮอง,

เนะเมะการานเพเว่นะ ฮอนตะวา ซอปเป อปอดเตะเว,


อะเน่กาออนตะราเยียปอย วินอดซอนตาว อะเซซะตาว,
ซอมปดเธ ปอนจะปอนญาซอนจะ จะเตาวีซะตอยซะฮอดซะเก,

เตซะซะตะซะฮอดซาน เนะเมมอย ซอยเระซา อะฮอง,

เตซอง ธอมมอญจะ ซองฆอนจะ อาเตะเรเนะ เนะเมมอยฮอง,
เนะเมะการานเพเว่เนะ ฮอนตะวา ซอปเป อปอดเตะเว,


อะเน่กาออนตะราเยียบ่อย วินอดซอนตาว อะเซซะตาว,

ซอมปดเธ เนะวุตตะเระซะเต ออดทะจะตาฬซะซะฮอดซะเก,


วีซะตอยซะตะซะฮอดซาน เนะเมมอย ซอยเระซา อะฮอง,
๑๗

เตซอง ธอมมอญจะ ซองฆอนจะ อาเตะเรเนะ เนะเมมอยฮอง,เนะเมะการานเพเว่เนะ ฮอนตะวา ซอปเป อปอดเตะเว,
อะเน่กาออนตะราเยียปอย วินอดซอนตาว อะเซซะตาว,

นโม ๘ บท
เนะเมว อะเระฮะตาว ซอมมา ซอมปดธอดซะซะเมะเฮซอยเนว,


เนะเมว อตตะเมะธอมมอดซะ ชะวากคาตอดเซเวะเตนเธะ,


เนะเมว เมะฮาซองฆอดซาปอย วิชดเธะซอยเละตดทอยเนว,


เนะเมว อาวมาตะเยียรอดธอดซะ เระตะนอดตะยอดซะซาธกอง,เนะเมว อาวเมะกาตอยตอดซะ ตอดซะวอดทดตะยอดซะปอย,เนะเมว การอปปะเพเวเนะ วิกิดชอนเตา อปอดเตะเว,เนะเมว การานเพเวเนะ เซาวอดทอย ฮาวเตาซอบเปะเต,เนะเมว การอดซะเตเจเนะ วิธมฮอย ฮาวมอย เต่เจยะเว ฯ
…………………………………………….
อะเซเวะเน

อะเซเวะเน จะเปเลนอง ปอนดตานอนจะ เซเวะเน,ปาวเจย จะ ปาวเจยะนเยียนอง เอ่ตอมเมงเกะเละมตตะมอง ฯ


ปะตอยรปะเต่ซะเวซาว จะ ปบเปจะกะตะปญญะตา,ออดตะซอมมาปะณอยธ จะ เอ่ตอมเมงเกะเละมตตะมอง ฯ


เป ห ซอดจอนจะ ซบปอนจะ วิเนะเยิว จะ เซาเซกคอยตาว,


เซาเพซอยตา จะเยีย เวจา เอ่ตอมเมงเกะเละมตตะมอง ฯ
เมตาปอยตาอปอดทานอง ปตตะเตรอดซะ ซังเกะเฮ ว,
อะเนเกาลา จะกอมมอนตา เอ่ตอมเมงเกะเละมตตะมอง ฯ


เต่นอญจะร่อมเมะจะรอยเยียจะ เญยตะกานอญจะ ซองเกะเฮ ว,อะเนะวอดเจยน กอมมาน เอ่ตอมเมงเกะเละมตตะมอง ฯ


๑๘อาเระตอย วิเระตอย ปาปา มอดเจยะปานา จะ ซอน ยะเมว,


ออปปะมาเตว จะ ธอมเมซาว เอ่ตอมเมงเกะเละมตตะมอง ฯ

เก่เระเวิว จะ นเวเตว จะ ซอนตดทอย จะ กะตอนยุตา,


กาเลเนะ ธอมมอดซะเวะนอง อ่ตอมเมงเกะเละมตตะมอง ฯ

คอนตอย จะ ซาวเวะจอดซะตา ซะเมะณานอญจะ ตอดซะนอง,
กาเลเนะ ธอมเมะซากอดชา เอ่ตอมเมงเกะเละมตตะมอง ฯ

ตะปาวจะปรมมะจะรอยยอญจะ อะรอยเยียะซอดจาเนะตอดซะนอง,


นบเปเนะซอดชอยกอยรอยเยีย จะ เอ่ตอมเมงเกะเละมตตะมอง ฯผุดทอดซะเลวกะธ่อมเมฮอย จตตอง ยอดซะ เนะกอมปะตอย,

อะซาวกอง วิเระจอง เคมอง เอ่ตอมเมงเกะเละมตตะมอง ฯ


เอตาตซาน กอดตะวาเนะ ซอบปอดทะเมะปะเรจตา,

ซอบปอดทะ โซดเทง กอดชอนตอย ตอนเตซองเมงเกะเละมตตะมอนตอย


เมะฮาเมง เกะเละชดตอง ฯ
…………………………………………….
ยองกิญจ ิ

ยองกินจ วิตตอง อเธะ เว ฮาวรอง เว


ซักเกซาว เว ยอง เระตะนอง ปะนอยตอง ,

เนะ เนว ซะมอง ออดทอย ตะทาเกะเตเนะ ,
อตอมปอย ปดเธ เระตะนอง ปะณอยตอง


เอเต่เนะ ซอดเจเนะ ซาววอดทอย ฮาวตาว ฯ

คะยอง วิเรกอง อะเมะตอง ปะนอยทอง
เยียะตอดเจยะเก ซักยะมน ซะเมฮอยตาว ,
เนะ เตเนะ ธอมเมเนะ ซะมอดทอย กินจ ,
อตอมปอย ธอมเม เระตะนอง ปะณอยตอง

เอเต่เนะ ซอดจะเนะ ซาววอดทอย ฮาวตาว ฯ
ยอมปดเธะเซดทาว ปะรอยวอนณะยี เซาเจง๑๙


ซะเมธเมนอนตะรอยกอนเยียะเมฮาว ,


ซะเมธเน เตเนะ ซะเมน เนะ วิดเจยะตอย ,


อตอมปอย ธอมเม เระตะนอง ปะณอยตอง
เอเต่เนะ ซอดจะเนะ ซาววอดทอย ฮาวตาว ฯ

เย เปกเกะเล ออดทะ ซะตอง ปะซอดทา


จอดตารอย เอตาน ยุเกน โฮนตอย ,
เต แตกคอยเญยยา เซาเกะตอดซะ ซาเวะเก
เอเตซาว ตนเนน เมะฮอบผะลาน ,
อตอมปอย ซองเฆ เระตะนอง ปะณอยตอง

เอเต่เนะ ซอดจะเนะ ซาววอดทอย ฮาวตาว ฯ
เย ซบปะยุตตา เมะเนะซา ทอนเฮเนะเนกก่ามอยเนว เกิวตะเมะซาซะนอมฮอย ,
เต ปอดตอยปอดตา อะเมะตอง วิกอยฮะ
ลอดเธมเธนปปเชงภญเจยะเมเน ,อตอมปอย ซองเฆเระตะนอง ปะณอยตอง
เอเต่เนะ ซอดจะเนะ ซาววอดทอย ฮาวตาว ฯ
คอยนอง ปาวราณอง เนะวอง นอดทอย ซอมเผะวองวิรอดตะจตตาเยียะตอยเก เผะโวดซะเมน ,

เต คอยณะปเจย อะวิรนฮอยชอนเตนปปอนตอย ธเร เยียะทายอมปะตปาว ,อตอมปอย ซองเฆเระตะนอง ปะณอยตอง
เอเต่เนะ ซอดจะเนะ ซาววอดทอย ฮาวตาว ฯ
…………………………………………….๒๐

กะเระณอยเยียะ

กะเระณอยเยียะมอดทะเกาซะเลเนะยอนตองซอนตอง ปะทองอะผิซะะเมจจะ,

ซักกาวอจจะ ซาวเฮาจจะ ซาวเว่ะจาว จอดซะ ตอะเนะตอยเมน, ซอนตดซะกาว

จะ ซาวเผะเรวจะ ออบปะกิจจาวจะซอนแล่ะฮาวกะวุตตอย ซอนตนรเยิวจะ, นปาว
กาวจะ ออปปะคอบเพว กาวเละซาว อะเนะนคด เธว, เนะ จะ คดทอง ซะเมจะเร
กิญจ เยเนะ วิญ ปะเรอปะเวะเตยเยิง, ซาวคอยเนว เว เคมอยเนว โฮนตาว ซอบ


เป ซอดดา เผะวอนตาว เซาคอยตอดตา, เย เกจ ปาณะภูตอดทอย ตะซา เว ทาเวะ

รา เว เย จะอะตดทา เยจะตเร เวะซอนตอย อะวิตเร, ภูตา เว ซอมเผะเวซอยเว


ซอบเป ซอดตา เผะวอนตาวซาวคอยตอดตา, เนะปะเรวปะรองนกุบเปตะ เนตอยมอญเยทะกอดทะจนอง กิญจ, เยียเรวซะเน ปะตอยเฆะซอนญา นอญเยียะมอญ


ยอดซะเตกคะมดเชยนะ, เมตา เยียะทะ นยอง ปตตอง อายุซา


เอกะปตตะเมะนเรกเค, เอวอมปอย ซอบเปะภูเตซาว เมเนะซอมเผเวะเย อะปะรอย


เม่ณอง

เมตตอญจะ ซอบเปะเลวกอดซะเมนเมเนะซอมเพ่วะเยอะปะรอยเมณอง, อดถ่องอะเธวจะ ตอยรอยยอญจะ อะซอมเปธอง อะเวรอง อะซะปอดตอง,
ตดทอนจะรอง นชนเนวเว ซะเยียเนวเว เยียเวะตอดซะวิเกะตะมดเธว,


เอ่ตอง ซะเตนอะธตเทยยะ ปรมมะเมตอง วิฮารอง อเธะเมฮาว,

ตดทญจะ อะนปะคอมเมะ ซอยเละเว ตอดซะเนเนะ ซอมปอนเนว,กาเมซาว วิเนย ยะเกธ่อง เนะฮอยเจ่ตาวกอบเผะเซยยอง ปาวเนะเรต้อย ตอย เมต
ตะซดตอง ฯ

…………………………………………….
๒๑

วิรูปกเค

วิรปกเคฮอย เมเมตตอง เมตตอง เอราปะเทฮอยเมชอบเปะเยียปตเตฮอยเมเมตตอง เมตตอง กอนฮาเกิวตะเมะเกฮอยจะ
อะปาเตะเกฮอย เม เมตตอง เมตตอง ตปาเตะเกฮอย เมจะตปปะเกฮอย เม เมตตอง เมตตอง เปะฮบปะเตฮอย เมเม มอง อะปาเตะกาว เฮงซอง เมมอง เฮงซอยตปาเตะกาว

เม มอง จะตปปะเตว เฮงซอย เมมอง เฮงซอยเปะตปปะเตว

ซอบเป ซอดดา ซอบเปปาณา ซอบเปภูตาจะ เกเวะเล

ซอบเป พอดเตะเรน ปอดซอนตาว มา กิญจ ปาปะเมเกะเม ฯออบปะมาเนว ปดเธว ออบปะมาเนว ธอมเมว ออบปะมาเนว ซองเฆว
ปะมาณะว่อนตาน ซอยเรงซะปาน อะฮอย วิดชอยกา
ซะตาปะต อณณาเน่กี ซะเระพู มซอยกากะตา เม เรกคา กะตา เมปะรดตา ปะเตกกะโมนตาว ภูตาน ี

ซาวฮองเนะเมว เผะเกะเวะตาว เนะเมว ซอดตอนนอง ซอมมาซอมปดเธ
นอญตอย คอนเธะปะรดตอง ๆ
…………………………………………….
๒๒

อุเทตะอเตตะยอนจักคมา เอกะเรเจ

ฮะรดซะโวนนาว ปะทะวิบปะเผซาว ,

ตอง ตอง เนะมอดซามอย ฮะรดซะวอนนอง ปะทะวิปปะเผ่ซอง,

ตะยอดเจยะ กุดตา วิยะเรม ตอเวะซอง,
เย ปรมเมะณา เวเตะกุ ซอบเปะธอมเม
เต เม เนะเมว เต จะ มอง ปาเละยอนตาว,เนะมอดทาว ปดเธนอง เนะมอดทาว เปวธเยีย

เนะเมว วิมตตานองเนะเมว วิมตตอยเยีย,
อมอง ซาว ปะรตตอง กอดตะวา เมวเรว จะเระตอย เอซะเน ฯ
อะเปตะยอญจักคเม เอกะเรเจ

ฮะรดซะโวนนาว ปะทะ วิบปะเผซาว,


ตอง ตองเนะมอดซามอย ฮะรดซะวอนนอง ปะทะวิบปะเผ่ซอง,

ตะยอดเจยะ กุดตา วิฮะเรม รอดเตน ,

เย ปรมเมะณา เวตะกุ ซอบเปะธอมเม

เต เม เนะเมว เต จะ มอง ปาเละยอนตาว ,
เนะมอดทาว ปดเธนอง เนะมอดทาว เปวธเยียเนะเมว วิมตตานอง เนะเมว วิมตตอยเยีย ,
อมอง ซาว ปะรตตอง กอดตะวา เมวเรว เวซะเมะกอบปะยีตอย


เมวเระปะรตตอง ฯ
…………………………………………….๒๓

ออดทอยเลิวเก


ออดทอยเลวเก ซอยเละกุเนว ซอดจอง ซาวเจยเยียะเตเตะเยีย ,
เตเนะซอดเตเนะ กาฮามอย ซอยจะกอยรอยเยียะเมะนตตะรอง ,

อาวอดจตตะวา ธอมเมะเปะลอง ซะรตตะวา บบเปะเกจเน ,
ซอดจะเปเละเมะวอดซาเยียะ ซอดจะกอยรอยเยียะเมะกาซะฮอง ,

ซอนตอย ปกคา อะปอดตะเน ซอนตอย ปาเต อะวอญจะเน ,
เมตา ปอยตา จะ เบกคอนตา เจตะเวเตะ ปะเตกกะเมะ ,


ซะฮะ ซอดเจ กะเต มอยฮอง เมะฮาปอดเฉยะลอยตาวซอยคอย ,


วอดเจซอย ซาวเระซา กะรอยซาน อเตะกอง ปอดตะวา เยียะทาซอยคอย ,


ซอดเจเนะ เม ซะเมว นอดทอย เอซา เม ซอดจะปาเระมอย ตอย โวดตะ
กะปะรตตอง ฯ

…………………………………………….
๒๔

วิปอดซิดซะ


วิปอดซดซะ เนะมอดทาว จักเคามอนตอดซะ ซอยรอยเมะตาว ,


ซอยคด ซะปอย เมะมอดทาวชอบเปะภูตานกอมปอยเนว ,


เวด ซะพุดซะ เนะมอดทาวเนะฮาตะกอดซะ ตะปอดซอยเนว ,


เนะมอดทาวกะเกาซอนธอดซะ เมเระเซนอบปะนอคต เนว ,
เกิวเนเกะเมะนอดซะ เนะมอดทาว ปรมเมะนอดซะ วัซอยเมะตาว ,

กอดซะปอดซะ เนะมอดทาว วิบปะมตตอดซะ ซอบเปะธ ,

อั ง กีเระซอดซะ เนะมอดทาว ซักยะปตตอดซะ ซอยรอยเมะตาว ,
เยิว อมอง ธอมเมะเมะเตเซซอย ซอบเปะเตกคาปะนเตะนอง ,

เย จาปอย นปปตา เลวเก เยียะทาถูตอง วิปอดซอยเชง ,เต เจยะเน อะปอยซาวณา เมะฮอนตา วีตะซะเระเต ,


ฮอยตอง เตเวะเมะนดซานอง ยอง เนะมอดซอนตอย เกิวตะมอง ,

วิดเจยจะเระณะซอมปอนนอง เมะฮอนตอง วีตะซาเระตอง ,


วิดเจยจะเระณะซอมปอนนอง ปดธอง วอนเตเมะ เกิ วตะมอนตอย ฯ
…………………………………………….
เยียะตาวฮอง
เยียะตาวฮอง เผะกิน อะรอยเยียเยียะ เจยตอยเยีย เจยตาว ,
เนผิเจยเนมอย ซอนจดจะปาณอง จวิตา เวิวเรวเปตา ฯ

เตเนะ ซอดเจเนะ โซดทอยเต ฮาวตาว โซดถ่อย ขอบผอดซะตอย อังกุลเม่เละปะรต

ตอง ฯ
…………………………………………….
๒๕

โปดเชงเกิว

โปดเชงเกิว ซะตอยซองคาตาว ธ่อมมานอง วิ จะเยิว ตะทา ,

วิรอยยอมปอยตอยปอดซอดธ โปด เชงเก จะตะทาปะเร ,

ชะมารเปกคะโปดเชงเก ซอดเตเต ซอบเปะตอดซอยเน ,

มนเน ซอมเมะเตกคาตา เพรตา เปะเฮาลกะตา ,


ซองวอดตอนตอย อะภญเญยเยียะ นบเปเนเยียะจะเปวธเยีย ,เอเตเนะ ซอดจะวอดเจเนะ ซอดทอย เต ฮาว ตาว ซอบเปะเต ฯ
เอกอดซะเมนซะเมะเย เนทาว โมดดอนเลนอญจะกอดซะปอง ,กิเลเน เตกคอยเต ตดซะวา ณปดเซงเก ซอดตะ เทซะย ,
เต จะ ตอง อะภนอนตดตะวา เรวเก มดเจงเซา ตองคะเณ ,

เอเตเนะ ซอดจะวอดเจเนะ ซอดทอย เต ฮาว ตาว ซอบเปะเต ฯ
เอกะเตธ่อมเมะเรเจปอย เกลอญเญเนภปอยรตาว ,จนตอดเทเรเนะ ตอญเญเวะ เผะณาเปตตะวา เนะซาเตะรอง ,
ซอมเมวตดตะวา จะอาเปเธ ตอมฮา วุดทา ซอยทาเนะซาว ,


เอเตเนะ ซอดจะวอดเจเนะ ซอดทอย เต ฮาว ตาว ซอบเปะเต ฯ
ปะออยเน เตจะอาเปเธ ตณณอนนอมปอยเมะฮาซอยนอง ,

เมกเคอะตะกิเลซา เวะ ปอดตานบปอดตอยธอมเมะตอง ,

เอเตเนะ ซอดจะวอดเจเนะ ซอดทอย เต ฮาว ตาว ซอบเปะเต ฯ
อาตอย ซอดตะโปดเชงเกปะรตตอง ฯ

…………………………………………….

๒๖

ยอนตุนนิมิตตอง
ยอนตนนมตตอง อะเวะเมงเกะลอนจะ
เยิว จะเมะเนปาว ซะกาวนอดซะ ซอดเตว ,
ปาปกเกะเฮว ตดซาวปอยนอง อะกอนตอง
ปดเธนเพเวเนะ วิเนซะเมนตาว ฯ


ยอนตนนมตตอง อะเวะเมงเกะลอนจะเยิว จะเมะเนปาว ซะกาวนอดซะ ซอดเตว ,
ปาปกเกะเฮว ตดซาวปอยนอง อะกอนตอง

ธอมมานเพเวเนะ วิเนซะเมนตาว ฯ


ยอนตนนมตตอง อะเวะเมงเกะลอนจะ

เยิว จะเมะเนปาว ซะกาวนอดซะ ซอดเตว ,

ปาปกเกะเฮว ตดซาวปอยนอง อะกอนตองซองเฆนเพเวเนะ วิเนซะเมนตาว ฯ

……………………………………………………….

๒๗

ซักกอดตะวา


ซักกอดตะวา ปดเธะเระตะนอง อาวซะทอง อตตะมอง เวะรอง ,


ฮอยตอง เตเวะเมะนดซานอง ปดเธะเตเจเนะ ซอดทอยเน ,

นอดซอนตาวปอดเตะเว ซอบเป เตกคา วูปะซะเมนตาว เต ,

ซักกอดตะวา ธ่อมเมะเระตะนอง อาวซะทอง อตตะมอง เวะรอง ,

ปะรอยราฮปะซะเมะนอง ธ่อมเมะเตเจเนะ ซอดทอยเน ,
นอดซอนตาวปอดเตะเว ซอบเป เผะเยีย วูปะซะเมนตาว เต ,


ซักกอดตะวา ซองเฆะเระตะนอง อาวซะทอง อตตะมอง เวะรอง ,
อาฮาวเนยยอง ปาฮาวเนยยอง ซองเฆะเตเจเนะ ซอดทอยเน ,

นอดซอนตาวปอดเตะเว ซอบเป เรวเก วูปะซะเมนตาว เต ฯ


นอดทอย เม ซะเระณอง ออนยอง ปดเธว เม ซะเระณอง เวะรอง ,

เอเตเนะ ซอดจะวอดเจเนะ ฮาวตาว เต เจยะเยียะเมงเกะลอง ,

นอดทอย เม ซะเระณอง ออนยอง ธอมเมว เม ซะเระณอง เวะรอง ,
เอเตเนะ ซอดจะวอดเจเนะ ฮาวตาว เต เจยะเยียะเมงเกะลอง ,

นอดทอย เม ซะเระณอง ออนยอง ซองเฆว เม ซะเระณอง เวะรอง ,


เอเตเนะ ซอดจะวอดเจเนะ ฮาวตาว เต เจยะเยียะเมงเกะลอง ฯ

ยองกิญจ เระตะนอง เลวเก วิดเจยะตอย วิวิธอง เปาทาว ,


เระตะนอง ปดเธะซะมอง นอดทอย ตอดซะมาโซดทอยเผะวอนตาวเต,


ยองกิญจ เระตะนอง เลวเก วิดเจยะตอย วิวิธอง เปาทาว ,


เระตะนอง ธอมเมะซะมอง นอดทอย ตอดซะมาโซดทอยเผะวอนตาวเต,

ยองกิญจ เระตะนอง เลวเก วิดเจยะตอย วิวิธอง เปาทาว ,


เระตะนอง ซองเฆะซะมอง นอดทอย ตอดซะมาโซดทอยเผะวอนตาวเต ฯ
……………………………………………………….

๒๘

มงคลจักรวาฬใหญ (รามัญ)
ซอยรอยธตอยเมะตอยเตเจว เจยะเยียซดธเมะฮดธเมะฮากุณา , ปะรอยมอย
ตะปญญาธการอดซะ ซอบผ่อนตะราเยียะนอเวเระณะซะมอดทอดซะ , เผะเกะเวะ
ตาว อะเระฮะตาว ซอมมา ซอมปดธอดซะ , วอดเตงซะเมะฮาเปารอยซะเลกคะณาน ุ


เพเวเนะ , อะซอยตะเยียนเปะยอนเจยะเนนเพเวเนะ, ออดทตตะเระซะตะเองเกะเล


นเพเวเนะ , ชอบปอนณะรองซอยเยียนเพเวนะ เกตาวเมเลนเพเวเนะ , เตะซะปาเระ


มอยตานเพเวณะ เตะซะอปะปาเระมอยตานเพเวเนะ , เตะซะปาเระมอดทะปาเระ


มอยตานเพเวเนะ ซอย ละซะมาธปปอญญานเพเวเนะ , ปดเธนเพเวเนะ ธอมมาน ุ

เพเวเนะ ซองเฆนเพเวเนะ , เตเจ นเพเวเนะ อดเธนเพเวเนะ เปะเลนเพเวเนะ , เญ


เยียะธอมมานเพเวเนะ จะตาวเรซอยตอยซะฮอดซะธอมเมกคอนเธนเพเวเนะ ,
เนะเวะเลวกุตตะ ระธอมมานเพเวเนะ ออดทังกิกะเมกเกนเพเวเนะ , ออดทะซะมา

ปอดตอยเยียนเพเวนะ ชะระภญญานเพเวเนะ , จะตาวซอดจะเยียณานเพเวเนะ

เตะซะเปะเละเยียณานเพเวเนะ , ซอบพอญ ตะเญยณานเพเวเนะ เมตตากะรณา

มทตาอเปกคานเพเวเนะ , ซอบเปะปะรตตานเพเวเนะ เระตะนอดตะเยียะซะเระณาน ุ


เพเวเนะ , ตยฮองซอบเปะเรวเกะซาวเกาปอดเตะเวะเตกคะเตวเมะนอดซาวปาเยีย
ซาปอยวินอดซอนตาว, ซอบเปะออนตะราเยียปอย วินอดซอนตาว ซอบเปะซองกอบ

ปา ตยฮอง ซะมดชอนตาว, ตเฆยุตา ตยฮอง ฮาวตาว ซะตะวอดซะจเวเนะซะเมงกิ

กาว ฮาวตาว ซอบเปะเต, อากาซะปอบเปะตะเวะเนะภูมอยเกงเกเมะฮาซะมดเต,
อาเรกเขะกา เตเวะตา ซะเต ตมเฮ อะนเรกคอนตาว ฯ


……………………………………………………….
๒๙

เติกคอบปอดตา

เตกคอบปอดตา จะ นดเตกคา เผะยอบปอดตาจะนปเผะเยีย ,
ซาวกอบปอดตา จะ นดซาวกา โฮนตาว ซอบเปปอย ปาณอยเนว ,เอตตาเวะตา จะ ออมเฮฮอย ซอมเผะตอง ปญญะซอมปะตอง,ซอบเป เตเวนเมวตอนตาว ซอบเปะซอมปอดตอยซดธเยีย ,
เตนอง เตะตอนตาวซอดเธเยียะ ซอยลองเรกคอนตาวซอบเปะเต ,

เพ่เวะนาพเระตา โฮนตาว กอดชอนตาว เตเวะตาเกะตา ฯ
ซอบเป ปดเธเปะลอบปอดตา ปอดเจ่กานอนจะยองเปะลอง ,

อะเระฮอนตานอนจะ เตเจเนะ เรกคอง พอนเธมอย ซอบเปะซาว

ปอย อะเผะเยียะปะรตตอง ฯ
……………………………………………………….


๓๐

ถวายพรพระ


เนะเมว ตอดซะ เผะเกะเวะตาว อะเระฮะตาว ซอมมาซอมปดธอดซะเนะเมว ตอดซะ เผะเกะเวะตาว อะเระฮะตาว ซอมมาซอมปดธอดซะ


เนะเมว ตอดซะ เผะเกะเวะตาว อะเระฮะตาว ซอมมาซอมปดธอดซะ

อตอยปอย ซาวเผะเกะเว อะเระฮอง ซอมมาซอมปดเธว, วิดเจยจะเระณะ

ซอมปอนเนว ซาวเกะตาว เลวกะวิต, อะนตตะราว เปารอย ซะทอมเมะ ซาเระทอย

ซอดทา เตเวะเมะนดซานอง ปดเธว เภะเกะเวตอย ฯ
ซะวากคาตาว เผะเกะเวะตา ธอมเมว ซอนตดทอยกาว อะกาลอยกาว, เอฮอยปอดซอยกาว อาวปะเนะยิกาว ปอดจอดตอง เวตตอบเปว วิญ ฮอยตอย ฯซาวปะตอยปอนเนว เผะเกะเวะตาว ซาเวะกะซองเฆว, อจปะตอยปอนเนวผะเกะเวะตาว ซาเวะกะซองเมว เญยเยียปะตอยปอนเนว เผะเกะเวะตาว ซาเวะกะซองเมว, ซามอยจอยปะตอยปอนเนว เผะเกะเวะตาว ซาเวะกะซองเฆว, เยียะต ิ

ตอง จอดตารอย เปารอยซะยุเกน ออดทะเปารอยซะเปกกะเล เอซะ เผะเกะเวะตาว ซาเวะกะซองเฆว, อาฮาวเนยยาว ปาฮาวเนยยาว แตกคอยเนยยาว ออนเจยะล ี


กะเระนอยเยิว, อะนตตะรอง ปญญักเคตตอง เลวกอดซาตอย ฯเอวอมปดธองซะรอนตานอง ธอมมองซองคอนจะเพกคะเวิว, เพะยองเวซอมผิตอดตอง เว่เลวเมะฮองซาเนะ เฮดซะต้อยตอย เธะเจยเกะปะรตตอง ๆ
……………………………………………………….

๓๑

เพฮึง
เพ่ฮง ซะฮอดซะเมะพนมมอยตะซาวุธอนตอง ,
กรเมคะลอง อตตะเฆวเระซะเซเนะเมรอง,


เต่เนตธอมเมะวิธเน จตะเว มนนเตว,ต่อนเตเจยะซา เผะเวะตาว เต เจยะเยียะเมงเกะเลน ฯ
เมเรตอยเรกะเมะพยุดจตะซอบเปะรอดเตง,เฆวรอมปะเนระเวะกะเมกคะเมะทอดเธะเยียกคอง,


คอนตอยซาวตอนตะวิธเน จตะเว มนนเตว,
ต่อนเตเจยะซา เผะเวะตาว เต เจยะเยียะเมงเกะเลน ฯ
เนลากิเรนเกะเจยะเวะรอง อะตอยมอดตะพูตอง,

เต่เวกกิจักกะเมะซะนเวะ ซาวเตรณอนตอง,เมตตอมปเซกะวิธเน จตะเว มนนเตว,

ต่อนเตเจยะซา เผะเวะตาว เต เจยะเยียะเมงเกะเลน ฯ
เอกคตตะคักฆะเมะตอยฮอดทะซาวเฒรนอนตอง,


เฒ่วอนตอยเยิวเจยะเนะปะทอง กุล มาเละวอนตอง,


อดธพซองคะตะเมะเนว จตะเว มนนเตว,


ต่อนเตเจยะซา เผะเวะตาว เต เจยะเยียะเมงเกะเลน ฯ


กอดตะวาเนะ กอดทะมดเฒะรอง อเวะคอบผินเยีย,
จญจาเยียะ ตดทะเวะจะนอง เจยะเนะกาเยียะมอดเจ,
ซอนเตเนะ ซาวเมะวิธเน จตะเว มนนเตว,


ต่อนเตเจยะซา เผะเวะตาว เต เจยะเยียะเมงเกะเลน ฯ
ซอดจอง วิฮาเยียะ เมะตอยซอดจะกะเวเฒะเกเตง,

เวเตผิเรว ปอยตะเมะนอง อะตอยออนเธะพูตอง,
๓๒
ปอนญาปะตปะเจยะลตาว จตะเว มนนเตว,

ต่อนเตเจยะซา เผะเวะตาว เต เจยะเยียะเมงเกะเลนฯ

โนนเตวปะนอน เตะพุเจยะกอง วิปธอง เมะฮดเธน,


ปตเตเนะ เทเระพุเจยะเคเนะ เดะเมปะยอนตาว,อดธปะเตวิธเน จตะเว มนนเตว,
ต่อนเตเจยะซา เผะเวะตาว เต เจยะเยียะเมงเกะเลณ ฯ


เตกเก่ฮะตดทอยพุเจยะเคเนะ ซาวมอดทะฮอดทอง,


ปรมมอง วิซดธจตอยมดธเปะกาผิเธนอง,

เญยณาเกะเตเนะ วิธเน จตะเว มนนเตว,

ต่อนเตเจยะซา เผะเวะตาว เต เจยะเยียะเมงเกะเลณ ฯ


เอตาปอย ปดเธะเจยะเยียะเมงเกะเละออดทะเก่ทา,

เยิว เว่จะเนว ตเนะตเน ซะเระเต เมะตอนต, ี


ฮดตะวาเนะเนกะวิวิเธน จปอดเตะเวน, ี

โมกคอง ซาวคอง อะธเกะเมยเยียะเนะเรวซะปอนยาวตอย ฯ
……………………………………………………….
๓๓

เมะฮาการุณอยกาว

เมะฮาการณอยกาว เนทาว ฮอยตาเยียะซอบเปะปาณอยนอง,ปาวเรตตะวา ปาเระมอย ซอบเป ปอดตาว ซอมเปวธมตตะมอง,


เอเตเนะ ซอดจะวอดเจเนะ ฮาวตาว เต เจยะเยียะเมงเกะลอง ฯ


เจยะยอนตาว เพวธเยีย มเล ซักยานอง นอนตวอดเธะเนว,
เอวอง ตะวอง วิเจยะเยิว ฮาวฮอย เจยะยอดซาว เจยะเยียะเมงเกะเล,อะปะราจตะปอนเลงเก ซอยเซ ปะทะวิโปกคะเร,

อะผิเซเก ซอบเปะปดเธนอง อักคอบปอดตาว ปะเมวเตะตอย ฯซาวเนกคอดตอง ซาวเมงเกะลอง ซาวปะเพตอง ซาวฮดทอยตอง,


ซาวคะนาวซาว มฮตตาวจะ ซาวยิดทอง พรมมะจารอยซาว,
ปะแตกคอยนอง กายะกอมมอง เวจากอมมอง ปะแตกคอยนอง,
ปะแตกคอยนอง เมะเนวกอมมอง ปะนอยธเต ปะแตกคอยนา,ปะแตกคอยณานกอดตะวาเนะ เละผ่อนตอดเท ปะแตกคอยเนฯ


เตออดทะลอดเธ ซาวคอยตา วิรนฮาปดเธะซาซะเน อะเร วเกซาว คอยตา


ฮาวทะ ซะฮะซะเป ฮอยเยียตอยพ เจยะเยียะเมงเกะเละปะรตตอง ฯ


เผะเวะตาว ซอบเปะเมงเกะลอง เรกคอนตาว ซอบเปะเต่เวะตา,

ซอบเปะปดเธนเพเวเนะ ซะเต ซอตทอย เผะวอนตาว เต ฯ

เผะเวะตาว ซอบเปะเมงเกะลอง เรกคอนตาว ซอบเปะเต่เวะตา,
ซอบเปะ ธอมมานเพเวเนะ ชะเต ซอดทอย เผะวอนตาว เต ฯ

เผะเวะตาว ซอบเปะเมงเกะลอง เรกคอนตาว ซอบเปะเต่เวะตา,
ซอบเปะซองเฆนเพเวเนะ ซะเต ซอดทอย เผะวอนตาว เต ฯ

……………………………………………………….
๓๔

บทนักขัตตะยัก (ทายมงคลจักรวาฬใหญ)

เนกคอดตะเยียกคะพูตานอง ปาปกเกะฮะนวาเระณา,ปะรดตอดซานเพเวเนะ ฮอนตะวา เตชอง อปอดเตะเว ฯ


เนกคอดตะเยียกคะพูตานอง ปาปกเกะฮะนวาเระณา,
ปะรดตอดซานเพเวเนะ ฮอนตะวา เตซอง อปอดเตะเว ฯ
เนกคอดตะเยียกคะพูตานอง ปาปกเกะฮะนวาเระณา,
ปะรดตอดซานเพเวเนะ ฮอนตะวา เตซอง อปอดเตะเว ฯ

……………………………………………………….
อนุโมทนาวิธี
เยียะทา เวรอยเวะฮา ปาวรา ปะรอยปาวเรนตอยซาเกะรอง,
เอเวะเมเวะ อตาว ต นนอง เปตานอง อปะกอบปะตอย,อดช่อยตอง ปอดทอยตอง ตมฮอง คปปะเมเวะซะมดเจยะตาว,


ซอบเพะ ปาวเรนตาว ซองกอบปา จอนเตว ปอนณะเระซาว เยียะทา,

เมะณอย เจ วตอยเระซาว เยียะทา ๆซอบปตอยเยิว วิวอดจอนตาว ซอบเพะเรวเก่วินอดซอนตาว,
เม เต เผะ วอดวอนตะราเยีย ซาวคอย ตเข่ยุก่าว เผะเว,


ซอบปตอยเยิว วิวอดจอนตาว ซอบเปะเผะเยียะวินอดซอนตาว,
เม เต เผะวอดวอนตะราเยีย ซาวคอย ตเขยุก่าว เผะเว,

ซอบปตอยเยิว วิวอตจอนตาว ซอบเปะเตกค่าวินอดซอนตาว,


เม เต เผะวอดวอนตะราเยีย ซาวคอย ตเข่ยุก่าวเผะเว,อะผิเวเตะเนะซอยลดซะ นดจ่อง วุดเท่ ปะจายเนว,

จอดตาราว ธอมมา วอดทอนต่อย อายุวอนน่าว ชาวค่องเปะลอนตอย,
อาตาเนยตอยเยี ยอาซตอง ฯ


……………………………………………………….


๓๕

มงคลจักวาฬนอย


ซอบเปะปดเธนเพเวเนะ ซอบเปะธอมมานเพเวเนะ ซอบเปะซองเฆนเพเวเนะ,ปดเธะเระตะนอง ธอมเมะเระตะนอง ซองเฆะเระตะนอง, ตณณอง เระตะเนนอง อา
นเพเวเนะ จะตาวเรซอยตอยซะฮอดซะธอมเมกคอนเธนเพเวเนะ, ปอยตะกอดตะ


เยียนเพเวเนะ จเนะซาเวะกานเพเวเนะ, ซอบเปเต เรวเก ซอบเปเต เผะเยีย ซอบเป ่เต ออตะราเยีย, ซอบเปเต อปอดเตะเว ซอบเปเต ตนนมตตา ซอบเปเต อะเวะเมง

เกะเล วินอดซอนตาว, อายุวอดเธะกาว เธะเนะวอดเธะกาว ซอยรอยวอดเธะกาว,
เยียะซะวอดเธะกาว เปะเละวอดเธะกาว เตเจยวอดเธะกาว, วอนณะวอดเธะกาว ซาว

คะวอดเธะกาว ฮาวตาวซอบเปะเต ฯ


เตกคะเรวเกะเผะเยีย เวรา ซาวกา ซอดตาว จปอดเตะเว,

อะเนกา ออนตะราเยียปอย วินอดซอนตาว จะเตเจยะซา,
เจยะเยียะซดธ เธะนอง เลพอง ซอดทอยเพเกะยอง ซาวคองเปะลอง,


ซอนรอย อายุ จะ วอนนาว จะ เพวกอง วุดธจะเยียะซะเว,ซะตะวอตซา จะ อายู จะ จเวะซดธ เผะว่อนตาว เต ฯ
……………………………………………………….
มงคลจักวาฬนอยยอ


เระตะนอดตะเยีย นเพเวเนะ เระตะนอดตะเยียะเตเจยะซา,


เตกคะเรวเกะเผะเยีย เวรา ชาวกา ซอดตาว จปอดเตะเว ,

อะเนกา ออนตะราเยียปอย วินอดซอนตาวอะเซซะตาว,

เจยะเยียะชดธ เธะเนอง เลพอง ซอดทอย เพเกะยอง ซาวคอง เปะลอง,ซอนรอย อายุจะวอนนาวจะ เพวกอง วุดธ จะเยียะซะเว,ซะตะวอดซะ จะ อายู จะ จเวะซด ธ เผะว่อนตาว เต ฯ

……………………………………………………….
๓๖

อายุเติวอายุเตว เปะเละเตว ธเรว วอนณะเตว ปะตอยเผ่ณะเตว,
ซาวคอดซะ เต่ตะ เมเธวี ซาวคอง ซาว อะธกอดชะตอย,

อาเยิง ตอดตะวา เปะลอง วอนนอง ซาวคอนจะ ปะตอยเผ่ณะเตว,
ตเข่ยุเยียะ ซะเว ฮาวตอย ยอดทะ ยอดท ปะปอดเจยะต้อย
ตอย ๆ
……………………………………………………….
อักเกะตาวเว

อักเกะตาว เว ปะซอนเนนอง อักกอง ธอมมองวิเจยเนะตอง,
อักเก่ ปดเธ ปะซอนเนนอง แตกคอยเนยเย อะนดตะเร,


อักเก่ ธอมเม ปะซอนเนนอง วิเรกูปะ ซะเมเซาเค,


อักเก่ ซองเม ปะซอนเนนอง ปญญักเคตเต อะนตตะเร,


อักกอดซะเมนเตนอง เตะเตะตอง อักกองปญญอง ปะวอดเธะตอย,

อักกองอายุจะวอนนาวจะ เยียะซาว กิตตอย ซาวคองเปะสอง,

อักกอดซะ เตตา เมเธ อักเกธอมเมะ ซะเมฮอยตาว,

อักกอดซะ เตตา เมเธ อักเกะธอมเมะ ซะเมฮอยตาว,


เต่เวะพูตาว เมะนดซาว เว อักกอบปอด ตาว ปะเม วเตะ ต้อย ตอย ๆ
……………………………………………………….


๓๗

กาเล

กาเล เตะตอนตอย ซะปอญญา เวะตอนญวีตะมอดชะรา,
กาเลเนะ ตนนอง อะรอยเยซาว อจพูเตซาว ตาต ซาว,

วิปปะซอนเนะเมะเน ตอดซะ วิเปาลา ฮาวตอยแตกคอยณา,

เย ตอดทะอะนเมว ตอนตอย เวยยาวอดจอง กะโรนตอย เว,เนะเตเนะแตกคอยณาอาวเน เตปอย ปญยอดซะเพกิเนว,
ตอดซะมา เตะเต ออบปะตอยเวเนะจตตาว ยอดทะตนนองเมะฮอบ ผะลอง,


ปญญาน ปะระเลวกอดซะเมนปะตดถาโฮนต่อยปาณอยโนนตอย ฯ

เผะเวะตาว ซอบเปะเมงเกะลอง เรกคอนตาว ซอบเปะเต่เวะตา,
ซอบเปะปดเธนเพเวนะ ซะเต ซอดทอย เผะวอนตาว เต ฯ


เผะเวะตาว ซอบเปะเม่งเกะลอง เรกคอนตาว ซอบเปะเต่เวะตา,
ซอบเปะธอมมานเพเวเนะ ซะเต ซอดทอย เผะวอนตาว เต ฯ

เผะเวะตาว ซอบเปะเมงเกะลอง เรกคอนตาว ซอบเปะเต่เวะตา,

ซอบเปะซองเฆนเพเวเนะ ซะเต ซอดทอย เผะวอนตาว เต ฯ
……………………………………………………….
บทนักขัตตะยักขะภูตานัง ทายมงคลใหญ เนกคอดตะเยียกคะพูตานอง ปาปกเกะฮะนววาเระณา,

ปะรดตอดซานเพเวเนะ ฮอนตะวา เตซอง อปอดเตะเว,


เนกคอดตะเยียกคะพูตานอง ปาปกเกะฮะนวาเระณา,

ปะรดตอดซานเพเวเนะ ฮอนตะวา เตซอง อปอดเตะเว,
เนกคอดตะเยียกคะพูตานอง ปาปกเกะฮะนววาเระณา,

ปะรดตอดซานเพเวเนะ ฮอนตะวา เตซอง อปอดเตะเว,
……………………………………………………….

๓๘

ออดเจียะเมะเยีย
ออดเจยะยองเมะเยีย อะปอดจะเวกคตตะวา จเวะรอง ปะรอยผุดตอง,
ตอง เยียเวะเตเวะ ซอยตอดซะปะตอยเข่ตาเยียะ อณฮอดซะปะตอยเข่ตาเยีย,


ทัง ซะเมะกะซะเวตาตะปะซอยเรงซะปะซอมผอดซานองปะตอยเข่ตาเยีย,

เยียะเวะเตเวะฮอยรอยกาวปอยเนะปะตดชาเตะนอดทองจเวะรองปะรอยผุดตอง ฯ
ออดเจยะยองเมะเยีย อะปอดจะเวกคตตะวา ปณกะปาตาวปะรอยผุดตาว,
ซาวเนเวะ เตะเวะเยียะ เนะเมะเตเยียะ เมะมอนเธะเนเยีย เนะวิพูซะนาเยีย,
เยี ยเวะเตเวะ อมอดซะ กายอดซะ ทอยตอยเยีย เยียปะนาเยีย, วิเชง ซาวปะระตอย


เยีย ปรมมะจะรอยเยียนกเกะฮาเยีย, อตอย เปาเรนอญจะ เวเตะนอง


ปะตอยฮองคามอย เนะวอนจะ เวเตะนอง เนะอปปาเตดซามอย, เยียตราจะเม เผะวิดซะตอย อะเนะวอดเจยะตา จะ เผ่ซาววิฮาเรวจาตอย ปณดะปาตาว ปะรอยผุด

ตาว ฯ

ออดเจยะยองเมะเยีย อะปอดจะเวดคตตะวาเซเน่ซะนอง ปะรอยผุดตอง,

ตอง เยียเวะเตเวะซอยตอดซะ ปะตอยเข่ตาเยียะ อณฮอดซะปะตอยเข่ตาเยีย,


ทัง ซะเมะกะซะเวตาตะปะซอยเรงซะปะซอมผอดซานองปะตอยเข่ตาเยีย,

เยียเวะเตเวะ อตาวปะรดซะเยียะวิเนวเตะนอง ปะตอยซอนเลเนเรมอดทองเซเน่ซะ


นอง ปะรอยผุดตอง ฯ
ออดเจยะยองเมะเยีย อะปอดจะเวกคตตะวากิเลเนว ปะรอยผุดตาว,
ซาว เยียเวะเตเวะอปปอนเนนอง เวยเยียเปธก่านอง เวเตะเนนอง ปะตอยเข่ตาเยียออบเยี ยปอดเจยะปะระเมะตาเยียตอย กิเลเนว ปะรอยผุดตาว ฯ
……………………………………………………….

๓๙


โพธปกขยธรรม๓๗ (ใช้สวดวันฟงปาฏโมกข์)


เปวธป กคอยเยียซองเกะเฮ จอดตาราวซะตอยปอดธาเน


๑. กาเยียะ นปอดซะเน่ ซะต้อยโปดธานอง

๒. เวเตเนะ นปอดซะเน่ ซะต้อยโปดธานอง
๓. จตตา นปอดซะเน่ ซะต้อยโปดธานอง


๔. ธอมมา นปอดซะเน่ ซะต้อยโปดธานองจอดตาราว ซอมนบปอดธาเน, อปปอนเน้นอง ปาปะกานอง อะเก่าซะล้านอง

ธอมมานอง,ปะฮาเนเยียะเวเยียเมว อะนปอนเน้นอง ปาปะกานอง อะเก่าซะล้านอง
ธอมมานอง,อะนปาเตเยียะ เวเยียเมว อะนปอนเน้นอง ปาปะกานอง อะเก่าซะล้านอง

ธอมมานอง,
อปาเต่เยียะเวเยียเมว, อบ่อนเน้นองเก่าซะล้านอง ธอมมานอง ภูเผิวเผ่
เวะเยียะเวเยียเมว จอดตาราว อทธปะเตชอนตธปะเตว จตตธปาเตว วิรยยิดธปาเตว
วิมองซดธปาเตว ปอนยินกรเยียน,ซอนท นกรยอง, วิรอยยินกรยอง, ซะตนกรยอง, ซะมาธกรยอง, ปอนยินกร ิ


ยอนจะ, ปอนจะเผะเรน, ี

ซอดเธ่เปะลอง, วิรอยเยียะเปะลอง, ซะต้อยเปะลอง, ซะมาธเปะลอง, ปอนยะ
เปะลอนจะ ซอดต๊ะปอดเชงเก,

๑. ซะต้อยซอมปอดแชงเกิว
๒. ธอมเมะวิจะเยียะ ซอมปอดแชงเกิว
๓. วิรอยเยียะ ซอมปอดแชงเกิว

๔. ปอยต้อย ซอมปอดแชงเกิว

๕. ปอดซอดธ ซอมปอดแชงเกิว


๖. ซะมาธ ซอมปอดแชงเกิว


๗. อเปยกคา ซอมปอดแชงเกิว จะออดธะเมกเกงเกน ี
๔๐


Click to View FlipBook Version