The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รูปเล่ม E book สถิติ 62

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by stat.pipd.sed, 2020-10-27 05:18:51

รูปเล่ม E book สถิติ 62

รูปเล่ม E book สถิติ 62

สถิติ 2562

กรงุ เทพมหานคร

สานักยทุ ธศาสตร์และประเมนิ ผล

คำนำ

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตระหนักในความสำคัญของข้อมูลต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งประกอบไปด้วย สถิติด้านองค์กรกรุงเทพมหานคร ด้านสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษ ฐกิจ
และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการรวบรวมนั้นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับ
การวางแผนการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภาควิชาการ ทั้งหน่วยงานภายใน
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน องค์กรเอกชน นักวิชาการ สถานศึกษา
และประชาชน ใช้ในการศกึ ษาค้นคว้าและเปน็ หนังสอื อ้างอิงขอ้ มูล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ทำให้หนังสือสถิ ติ
กรุงเทพมหานคร 2562 สำเร็จด้วยดี หากมีข้อเสนอแนะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำหนังสือสถิติ
กรงุ เทพมหานคร ขอให้เสนอตอ่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมนิ ผล จกั ขอบคณุ ยง่ิ

สำนกั ยทุ ธศาสตร์และประเมินผล

สารบัญ

หนา้

1. สถิติดา้ นองคก์ รกรงุ เทพมหานคร 1
1.1 เปรียบเทยี บงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 - 2562 จำแนกตามหน่วยงาน 2
1.2 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2562 3
จำแนกตามสำนักงานเขต
1.3 เปรยี บเทยี บงบประมาณรายจา่ ยของกรงุ เทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 4
1.4 เปรียบเทยี บประมาณการและรายรบั จรงิ ของกรุงเทพมหานคร จำแนกตามประเภทรายรบั 5
ปงี บประมาณ 2561 – 2563
1.5 เปรยี บเทียบรายได้จรงิ - รายจา่ ยจริงของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2545 – 2562 6
1.6 งบประมาณรายจา่ ยโครงการ ประจำปงี บประมาณ 2562 7
1.7 งบประมาณรายจ่ายของกรงุ เทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 8
จำแนกตามดา้ นและแผนงาน
1.8 จำนวนงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามแผนสาขาและหนว่ ยงาน 10-11
1.9 การจดั เกบ็ ภาษโี รงเรือนและทดี่ ิน ปีงบประมาณ 2561 – 2562 12-13
1.10 การจดั เก็บภาษีบำรงุ ท้องที่ ปีงบประมาณ 2561 – 2562 14-15
1.11 การจดั เกบ็ ภาษปี า้ ย ปีงบประมาณ 2561 – 2562 16-17
1.12 รายไดค้ ่าธรรมเนียมการขนถา่ ยสง่ิ ปฏกิ ลู และการเกบ็ ขนมลู ฝอย ปงี บประมาณ 2561- 2562 18-19
1.13 โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศกึ ษา ดูงาน และพฒั นาข้าราชการกรงุ เทพมหานคร 20-21
ปงี บประมาณ 2562 (เฉพาะทส่ี ถาบันพฒั นาขา้ ราชการกรุงเทพมหานครดำเนนิ การ)
1.14 จำนวนเรอ่ื งร้องทุกข์ของกรงุ เทพมหานคร พ.ศ. 2562 จำแนกตามหนว่ ยงานดำเนินการ 22
1.15 จำนวนเร่ืองรอ้ งทกุ ขข์ องกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 จำแนกตามสำนักเขต 23-24
1.16 จำนวนข้าราชการกรงุ เทพมหานครสามญั ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25-26
1.17 จำนวนลกู จ้างกรุงเทพมหานคร จำแนกตามหนว่ ยงาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 27-28
1.18 สถติ กิ ารสญู เสียอตั รากำลงั ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามญั 29
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สารบญั (ต่อ) หน้า
30
2. สถติ ดิ ้านสงั คม 31
2.1 จงั หวดั ท่มี ีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน พ.ศ. 2551 – 2562 32-33
2.2 จำนวนประชากร และความหนาแนน่ ในเขตกรงุ เทพมหานคร 2562 34
2.3 จำนวนบา้ นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 – 2562 35-36
2.4 จำนวนชุมชน ประชากร ครอบครวั และหลังคาเรือนของชุมชน
ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 37-42
2.5 จำนวนประชากร พ้ืนที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง
ในเขตกรงุ เทพมหานคร พ.ศ. 2562 43
2.6 จำนวนประชากรในเขตกรงุ เทพมหานคร พ.ศ. 2551 – 2562 44
2.7 จำนวน และอัตราการเพิ่มของประชากร ในเขตกรงุ เทพมหานครและเขตปริมณฑล
กบั ท่ัวราชอาณาจกั ร พ.ศ. 2551 - 2562 45-47
2.8 จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และทัว่ ราชอาณาจักร
พ.ศ. 2547 - 2562 และประมาณการของ พ.ศ. 2563 - 2566 48
2.9 จำนวนประชากรในเขตปริมณฑล พ.ศ. 2547 - 2562
และประมาณการของ พ.ศ. 2563 - 2566 49
2.10 จำนวนประชากรเกิด ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนกั งานเขต พ.ศ. 2560 - 2562 50
2.11 จำนวนประชากรตาย ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2560 - 2562 51
2.12 จำนวนประชากรยา้ ยเข้า ประชากรยา้ ยออกในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต
พ.ศ. 2560 - 2562 52
2.13 จำนวนผยู้ ้ายถิน่ จำแนกตามภาคที่อาศยั ก่อนย้าย และภาคท่ีอยู่ปจั จบุ ัน พ.ศ. 2562 53
2.14 จำนวนผ้ยู า้ ยถิน่ จำแนกตามสาเหตขุ องการย้ายถิน่ เพศ และภาคที่อยู่ปัจจุบัน พ.ศ. 2562 54-55
2.15 จำนวนโรงเรยี นสงั กดั กรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาด ปีการศึกษา 2561 56
2.16 จำนวนผู้ใชบ้ ริการศนู ย์เยาวชนกรงุ เทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562 57
2.17 จำนวนผู้ใช้บรกิ ารจดุ บรกิ ารนักท่องเทยี่ วกรุงเทพมหานคร ปงี บประมาณ 2562

สารบัญ (ต่อ) หน้า

2.18 จำนวนผูใ้ ช้บริการศนู ย์กีฬากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562 58
2.19 จำนวนผูใ้ ชบ้ รกิ ารลานกีฬากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562 59-60
2.20 จำนวนผู้ใชบ้ ริการห้องสมดุ เพ่ือการเรียนรู้กรงุ เทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562 61-62
2.22 จำนวนผใู้ ช้บรกิ ารรถห้องสมุดเคลอ่ื นทก่ี รงุ เทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562 63
2.23 จำนวนผใู้ ชบ้ รกิ ารพิพธิ ภณั ฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562 63
2.24 จำนวนผใู้ ช้บริการพพิ ธิ ภณั ฑท์ ้องถนิ่ กรงุ เทพมหานคร ปงี บประมาณ 2562 64-65
2.25 สถติ ิฐานความผิดคดีอาญา (คดี 4 กล่มุ ) หนว่ ยงาน กองบญั ชาการตำรวจนครบาล 66-67
68
3. สถติ ิด้านโครงสร้างพ้นื ฐาน 69
3.1 จำนวนหน่วยจำหนา่ ย (ลา้ นหนว่ ย) แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟา้ ในเขตการไฟฟ้านครหลวง 69
3.2 จำนวนผูใ้ ช้ไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใชไ้ ฟฟ้าในเขตการไฟฟา้ นครหลวง 70
3.3 ปรมิ าณน้ำผลติ จา่ ย ปริมาณน้ำจำหน่าย จำนวนผ้ใู ชน้ ำ้ จำนวนตดิ ตง้ั ประปาใหม่
ปริมาณน้ำใช้ ค่าน้ำเฉลี่ย 71
3.4 ปรมิ าณการออกใบอนญุ าตให้ทำการจัดสรรที่ดนิ ท่วั ประเทศ พ.ศ. 2551-2562 71
3.5 ทอ่ี ย่อู าศยั จดทะเบียนเพ่ิมในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิ ณฑล พ.ศ. 2551-2562 72
3.6 การจดทะเบียนอาคารชดุ ทั่วประเทศ 73
3.7 จำนวนรถจดทะเบียนสะสม 74-75
3.8 สถิตจิ ำนวนรถจดทะเบยี นใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
และกฎหมายวา่ ดว้ ยการขนส่งทางบก รวมท่วั ประเทศ 76-77
3.9 สถิติจำนวนรถจดทะเบยี นใหม่ตามกฎหมายวา่ ด้วยรถยนต์
และกฎหมายว่าด้วยการขนสง่ ทางบก กรงุ เทพมหานคร 78-79
3.10. สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายวา่ ด้วยรถยนต์
และกฎหมายว่าดว้ ยการขนสง่ ทางบก รวมส่วนภูมิภาค

สารบัญ (ต่อ)

หนา้

3.11 เปรียบเทียบจำนวนรถใหมท่ ่จี ดทะเบยี นตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 80
และกฎหมายว่าด้วยการขนสง่ ทางบก ของกรงุ เทพมหานคร
81-82
3.12 จำนวนวินและจำนวนผู้ขับขรี่ ถจักรยานยนต์รบั จา้ งสาธารณะ 83
3.13 ปรมิ าณการจำหนา่ ยเช้ือเพลิงในกรงุ เทพมหานคร 84
3.14 จำนวนผู้ใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบเฉลย่ี ต่อวัน จำแนกตามทา่ เทยี บเรือ 85
3.15 จำนวนผใู้ ช้บรกิ ารเรือโดยสารคลองแสนแสบ จำแนกตามทา่ เทยี บเรือ 86
3.16 จำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวเรือคลองแสนแสบเฉลยี่ ตอ่ วนั 87
3.17 จำนวนผู้โดยสารและจำนวนเทยี่ วเรือโดยสารเรือยนต์ข้ามฟากเฉลยี่ ต่อวนั 88
3.18 จำนวนผโู้ ดยสารและจำนวนเทย่ี วเรือโดยสารเรือดว่ นเลียบฝง่ั แมน่ ้ำเจา้ พระยาเฉลย่ี ตอ่ วัน 89
3.19 ปริมาณจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานครของการทางพิเศษแหง่ ประเทศไทย
90
รายดา่ นเก็บคา่ ผ่านทางพิเศษ
3.20 ปรมิ าณจราจรบนทางพิเศษศรรี ัช ส่วน A และ B รายดา่ นเก็บคา่ ผ่านทางพิเศษ 91
92
ปงี บประมาณ 2562 93
3.21 ปรมิ าณจราจรบนทางพิเศษศรีรชั ส่วน C รายด่านเก็บคา่ ผา่ นทางพิเศษ ปงี บประมาณ 2562 94
3.22 ปริมาณจราจรบนทางพิเศษศรรี ชั ส่วน D รายดา่ นเก็บคา่ ผา่ นทางพเิ ศษ ปีงบประมาณ 2562 95
3.23 ปริมาณจราจรบนทางพิเศษฉลองรัช รายดา่ นเกบ็ ค่าผ่านทางพเิ ศษ ปงี บประมาณ 2562 96
3.24 ปริมาณจราจรบนทางพิเศษบูรพาวถิ ี รายดา่ นเกบ็ ค่าผ่านทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2562
3.25 ปริมาณจราจรบนทางพิเศษอุดรรถั ยา รายดา่ นเก็บคา่ ผา่ นทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2562 97
3.26 ปรมิ าณจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภเิ ษก (บางพลี-สขุ สวสั ด์)ิ รายดา่ นเก็บค่าผา่ นทางพิเศษ

ปีงบประมาณ 2562 139
3.27 ปรมิ าณจราจรบนทางพิเศษสายศรรี ัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

รายดา่ นเกบ็ ค่าผา่ นทางพเิ ศษ ปีงบประมาณ 2562

สารบญั (ต่อ)

หน้า

4. สถติ ดิ ้านเศรษฐกิจ 98
4.1 เปรยี บเทยี บร้อยละของค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนของครวั เรอื น จำแนกตามประเภทค่าใชจ้ ่าย 99
พ.ศ. 2556-2562
4.2 เปรยี บเทียบคา่ ใชจ้ า่ ยเฉลี่ยต่อเดือนของครวั เรือน พ.ศ. 2556-2562 จำแนกตามภาค 101
4.3 คา่ ใชจ้ ่ายเฉลย่ี ต่อเดือนของครวั เรือน จำแนกตามภาค พ.ศ. 2549 – 2562 103
และประมาณการของ พ.ศ. 2563 – 2567
4.4 สถติ กิ ารรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบยี นพาณชิ ย์กรุงเทพมหานคร 105-106
ประจำปีงบประมาณ 2562
4.5 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปของกรงุ เทพมหานคร พ.ศ. 2552 – 2562 จำแนกตามหมวดสินค้า 107-108
4.6 สถิตกิ ารจดทะเบียนจดั ต้ังใหม่ธุรกิจคา้ ปลีก ระหว่างปี 2560 – 2562 109-110
4.7 สถิตกิ ารจดทะเบียนจัดต้ังใหมธ่ ุรกิจค้าสง่ ระหวา่ งปี 2560 – 2562 111-112
4.8 สถิตทิ รัพยร์ ับจำนำ ไถ่ถอน และหลุดจำนำ ของสำนักงานสถานธนานบุ าลกรุงเทพมหานคร 113
ปีงบประมาณ 2562
4.9 จำนวนทรัพยจ์ ำนำคงค้างส้ินปงี บประมาณ จำแนกตามประเภททรัพยจ์ ำนำ 114
ปงี บประมาณ 2560 - 2562
4.10 จำนวนทรัพย์จำนำ และผใู้ ช้บริการของสำนักงานสถานธนานุบาลกรงุ เทพมหานคร 115
จำแนกตามกลมุ่ อาชพี ปงี บประมาณ 2560 - 2562
4.11 จำนวนนักท่องเท่ียวเดนิ ทางเข้า-ออกราชอาณาจักร ณ ทา่ อากาศยานดอนเมือง พ.ศ. 2562 116
4.12 จำนวนนกั ท่องเท่ียวเดินทางเขา้ -ออกราชอาณาจักร ณ ทา่ อากาศยานสุวรรณภมู ิ พ.ศ. 2562 118
4.13 สถานการณ์พักแรม จำนวนผเู้ ยี่ยมเยือน และรายได้จากผเู้ ย่ยี มเยือน พ.ศ. 2562 120

สารบญั (ต่อ) หนา้

5. สถติ ดิ ้านทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสิง่ แวดล้อม 121
5.1จำนวนสวนสาธารณะและพน้ื ทส่ี วนสาธารณะในกรงุ เทพมหานคร 122-123
5.2 จำนวนสวนสาธารณะของกรงุ เทพมหานคร (พื้นท่ีสเี ขียว) ตามประเภทของสวนสาธารณะ 124-126
5.3 สวนสาธารณะท่ีมีพืน้ ท่ีมากกว่า 25 ไร่ ของกรุงเทพมหานคร 127-133
5.4 ปริมาณนำ้ ฝนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 จำแนกเป็นรายเดือน 134
5.5 เปรียบเทยี บปรมิ าณน้ำฝนของกรงุ เทพมหานคร พ.ศ. 2556 – 2562 135
5.6 พ้ืนทรี่ องรับและเกบ็ กักน้ำ (โครงการแกม้ ลงิ ) ในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร 136-137
5.7 จำนวนคลองในความรบั ผดิ ชอบของกรุงเทพมหานคร 138-139
5.8 คุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 140-146
5.9 การเกบ็ ขนมลู ฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 – 2562 147
5.10 ปรมิ าณมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรงุ เทพมหานคร พ.ศ. 2550 – 2562 148
5.11 ปรมิ าณการเกบ็ ขนมลู ฝอยของกรงุ เทพมหานคร พ.ศ. 2550 – 2562 149
5.12 สถานการณ์ฝนและน้ำท่วมของกรงุ เทพมหานคร พ.ศ 2562 150
5.13 ปรมิ าณนำ้ ฝนรวมรายเดือนนของกรุงเทพมหานคร 151

สถติ ดิ ้านองคก์ รกรงุ เทพมหานคร

1

เปรยี บเทยี บงบประมาณรายจ่าย ปงี บประมาณ 2558 - 2562
จาแนกตามหน่วยงาน เรยี งตามจานวนเงนิ ปงี บประมาณ 2562

หน่วยงาน 2558 2559 2560 2561 หนว่ ย : ลา้ นบาท

งบกลาง 7,252.9410 9,227.6900 13,588.4941 17,517.6266 2562
สานกั การโยธา 3,920.3422 5,145.8520 8,241.9105 9,986.4500
สานกั สงิ่ แวดลอ้ ม 8,375.6140 8,317.9352 6,916.6515 7,359.4211 18,930.9810
สานกั การระบายนา 5,933.9670 8,080.0879 5,881.8990 4,821.5320 9,900.2073
สานกั การคลงั 3,337.5450 3,127.7471 4,551.6330 3,089.0477 7,052.9250
สานกั การแพทย์ 2,827.1900 2,878.0660 3,308.0820 3,414.9180 4,749.6112
สานกั การจราจรและขนสง่ 4,047.3330 4,280.3335 3,924.9304 3,469.4075 3,754.1180
มหาวทิ ยาลยั นวมนิ ทราธริ าช 1,814.9583 1,672.5980 1,984.1914 2,710.3160 3,739.1173
สานกั อนามยั 2,205.1220 2,053.4514 2,502.0308 2,348.9630 3,036.3540
สานกั วฒั นธรรม กฬี า และการทอ่ งเทยี่ ว 1,763.0202 1,256.4986 1,575.7960 1,426.7329 2,578.4718
สานกั การศึกษา 1,916.7886 1,960.8825 1,002.7544 1,192.5051 2,403.1920
สานกั ปลดั กรงุ เทพมหานคร 1,109.8421 1,401.9476
สานกั ยทุ ธศาสตรแ์ ละประเมนิ ผล 949.4761 971.7452 943.4499
สานกั ปอ้ งกนั และบรรเทาสาธารณภยั 313.9730 417.9280 404.6414 691.2292 960.2723
สานกั พฒั นาสงั คม 857.5231 1,079.6090 390.9940 283.5897 868.6314
สานกั ผงั เมอื ง 489.5410 540.4080 393.5098 370.7080 639.3216
สานกั เทศกจิ 252.5860 238.8590 168.9990 297.8630 445.1976
สานกั งานคณะกรรมการขา้ ราชการกรุงเทพมหานคร 391.9216 224.6840 193.8360 187.2780 427.2761
สานกั งานเลขานกุ ารสภากรงุ เทพมหานคร 124.5060 133.1490 122.1734 124.6629 206.8800
สานกั งบประมาณกรงุ เทพมหานคร 70.1930 95.0832 75.1577 92.1226 198.1340
สานกั งานเลขานกุ ารผวู้ า่ ราชการกรงุ เทพมหานคร 67.2470 72.7230 73.0340 89.0330 156.0395
78.2530 66.8140 70.9570 67.0390 84.4920
81.3900
รวม 47,150.4071 51,819.8755 56,343.4206 60,483.8952 73.7690

61,688.3286

แหลง่ ขอ้ มลู : สานกั งบประมาณกรงุ เทพมหานคร
หมายเหตุ : วงเงนิ ของดา้ นการคลงั ในตารางนย้ี งั ไมไ่ ดร้ วมงบประมาณรายจา่ ยของการพาณชิ ยก์ รงุ เทพมหานคร

จานวน 547,483,000 บาท ในปงี บประมาณ 2561 และ 445,801,000 ในปงี บประมาณ 2562

2

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายของกรงุ เทพมหานคร ประจาปีงบประมาณ 2560 - 2562

ลาดับ สานักงานเขต จาแนกตามสานักงานเขต เรยี งตามจานวนเงินปีงบประมาณ 2562 หน่วย : ล้านบาท
อัตราการเปล่ยี นแปลง
จานวนเงิน 2561 2562
2560 2561 2562

1 ลาดกระบัง 603.2300 562.3018 571.5620 -6.78 1.65
556.6048 2.55 1.16
2 หนองจอก 542.7778 499.4368 563.0800 -12.17 10.61
3 บางขุนเทียน 568.6270 552.4230 -6.14 7.58
4 จตจุ กั ร 534.9680 502.1458 540.1980 -5.13 2.65
482.5098 3.68 8.76
5 บางกะปิ 508.5825 446.1968 495.2980 3.44 4.75
6 คลองสามวา 430.3660 485.2970 -2.24 1.20
7 มีนบรุ ี 442.3605 457.5590 479.3036 -9.29 1.17
461.6508 -3.62 1.79
8 ประเวศ 472.2460 448.5898 467.1800 -7.16 25.95
9 บางแค 494.5557 453.8520 -2.28 -2.81
10 พระนคร 411.5540 396.6618 403.7440 -6.58 -2.41
319.2278 -1.77 -0.81
11 ดนิ แดง 343.8390 407.4998 402.0640 -4.22 3.38
12 สายไหม 417.0031 396.0650 3.08 -3.95
13 หนองแขม 434.2540 405.6698 395.8990 2.07 4.73
393.5602 -1.78 -3.99
14 บางเขน 400.6545 376.3448 390.3540 1.43 -1.83
15 ดอนเมือง 392.9310 389.0480 -9.23 -5.62
16 คลองเตย 384.2990 396.1388 380.5100 -7.04 4.75
361.7928 4.80 1.17
17 ภาษเี จรญิ 354.4560 391.4838 378.9140 1.38 -1.85
18 สวนหลวง 398.5620 375.8790 -0.42 -4.65
19 ลาดพรา้ ว 376.6220 381.9968 375.0020 2.52 3.24
395.9924 -2.08 11.66
20 จอมทอง 436.2460 354.1958 373.7452 3.97 5.32
21 บางกอกน้อย 381.0290 371.0100 -1.38 1.06
22 ทุ่งครุ 348.5609 365.2998 369.5750 -10.12 -3.14
375.9018 0.59 1.39
23 ดสุ ติ 370.7670 386.9436 368.9570 -46.16 10.77
24 ธนบุรี 388.5860 368.9521 0.98 1.03
25 ทววี ฒั นา 340.0051 348.5608 359.8614 -3.74 5.55
321.4638 0.98 2.80
26 ราชเทวี 328.2948 339.8058 358.9450 3.54 -2.46
27 บางบอน 326.8276 357.8920 -1.13 1.22
28 ตล่งิ ชัน 350.1980 345.3548 349.0260 -0.50 1.58
357.9988 -5.16 -5.20
29 บงึ กุ่ม 398.3130 339.7008 346.7460 -5.00 1.83
30 ห้วยขวาง 337.6982 344.4320 -4.29 -3.26
31 วงั ทองหลาง 577.3390 310.8518 344.3200 -0.83 -1.39
335.5138 1.20 -5.90
32 หลกั ส่ี 332.2570 319.1668 338.9580 -1.83 -5.12
33 ปทุมวนั 331.5600 336.8910 12.49 -1.63
34 บางซือ่ 323.6870 326.8628 336.0210 -2.53 0.69
339.6038 -11.22 0.80
35 วฒั นา 327.9998 312.5798 331.2437 -7.68 1.78
36 สะพานสงู 316.1650 316.4010 -4.01 1.19
37 บางนา 303.0225 301.4948 306.2600 -1.95 0.60
322.1688 1.91 -1.81
38 พญาไท 339.7092 299.6919 305.4220 -3.73 1.64
39 คลองสาน 315.4565 305.1880
40 บางพลัด 326.3003 312.2898 302.1117
294.7788
41 ยานนาวา 297.2460 308.2248 290.6750
42 ราษฎรบ์ รู ณะ 304.5680 290.0511
43 บางคอแหลม 305.8080 300.2148 284.8450
285.5358
44 สาทร 253.8359 278.1368 280.8690
45 คนั นายาว 285.3476 280.0565
46 พระโขนง 309.7290 274.9748 277.1700
243.1228
47 บางกอกใหญ่ 263.3534 238.0548 247.4520
48 บางรกั 247.9990 240.8830
49 ป้อมปราบศตั รพู ่าย 239.2590 234.5827 235.9938
199.6627
50 สมั พันธวงศ์ 195.9280 196.0453
รวม 18,714.9839 18,016.1048 18,311.6714
แหล่งข้อมูล : สานักงบประมาณกรงุ เทพมหานคร
หมายเหตุ : ไมร่ วมงบประมาณรายจา่ ยของการพาณิชยก์ รงุ เทพมหานคร จานวน 547,483,000 บาท ในปีงบประมาณ 2561
และจานวน 445,801,000 ในปีงบประมาณ 2562

3

เปรียบเทยี บงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจาปีงบประมาณ 2562

จาแนกตามดา้ นของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

หน่วย : ลา้ นบาท

ดา้ นของแผนพฒั นา ปงี บประมาณ 2561 ปงี บประมาณ 2562

กรงุ เทพมหานคร จานวนเงนิ รอ้ ยละ จานวนเงนิ รอ้ ยละ

1. ดา้ นการบริหารทัว่ ไป 25,877.02 32.96 27,737.95 34.67

2. ดา้ นการรักษาความสะอาด

และความเปน็ ระเบยี บเรียบร้อย 13,029.29 16.60 12,978.59 16.22

3. ดา้ นการโยธาและระบบจราจร 15,934.09 20.30 15,774.40 19.72

4. ดา้ นการระบายนา้ และบ้าบดั นา้ เสีย 5,936.18 7.56 6,281.78 7.85

5. ดา้ นการพฒั นาและบริการสังคม 6,559.00 8.36 6,207.33 7.76

6. ดา้ นการสาธารณสขุ 6,086.65 7.75 6,490.15 8.11

7. ดา้ นการศกึ ษา 5,077.77 6.47 4,529.81 5.66

รวม 78,500.00 100.00 80,000.00 100.00

แหล่งขอ้ มูล : สานกั งบประมาณกรงุ เทพมหานคร
หมายเหตุ : ไมร่ วมงบประมาณรายจา่ ยของการพาณิชยก์ รงุ เทพมหานคร จานวน 445,801,000 บาท

4

เปรียบเทียบประมาณการและรายรับจริงของกรุงเทพมหานคร จาแนกตามประเภทรายรับ
ปีงบประมาณ 2561 - 2563

ประเภทรายรบั ปงี บประมาณ 2561 ปงี บประมาณ 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท

ประมาณการ รายรบั จรงิ ประมาณการ รายรบั จรงิ ปงี บประมาณ 2563
ประมาณการ
รายได้ประจา 16,018.50 15,262.81 15,840.00 16,478.15
1. ภาษอี ากร 57,000.00 66,474.32 60,000.00 63,459.10 15,900.00
- กทม. จดั เกบ็ เอง 73,018.50 81,737.13 75,840.00 79,937.25 62,500.00
- ส่วนราชการอ่นื จดั เก็บให้ 78,400.00
รวม 2,501.50 1,153.71 1,900.00 1,140.72
2. ค่าธรรมเนยี ม ค่าใบอนุญาต 1,000.00 763.80 900.00 1,131.14 2,250.00
ค่าปรับและค่าบริการ 1,000.00
3. รายได้จากทรพั ย์สิน 60.00 51.56 60.00 41.81
4. รายได้จากการสาธารณปู โภค 1,920.00 2,737.96 1,300.00 1,087.72 50.00
การพาณชิ ย์ และกจิ การอื่น ๆ 78,500.00 86,444.16 80,000.00 83,338.64 1,300.00
5. รายได้เบด็ เตล็ด 83,000.00
- - - -
รวมรายได้ประจา - - - - -
รายไดพ้ ิเศษ 78,500.00 86,444.16 80,000.00 83,338.64 -
83,000.00
เงินสะสมจ่ายขาด
รวมรายไดพ้ เิ ศษ

รวม

5 แหล่งขอ้ มูล : กองบัญชี สานักการคลัง กรงุ เทพมหานคร
หมายเหตุ : รายรับจรงิ ประจาปีงบประมาณ 2562

เปรียบเทียบรายไดจ้ ริง - รายจ่ายจริงของกรุงเทพมหานคร ปงี บประมาณ 2545 - 2562

รายได้จรงิ รายจ่ายจรงิ การเกินดลุ

ปงี บประมาณ (บาท) (รวมเงนิ กันไวเ้ บกิ เหล่ือมป)ี จานวน รอ้ ยละของ

(บาท) (บาท) รายได้จรงิ

2545 23,668,993,930.85 22,695,974,883.36 973,019,047.49 4.11
6,235,011,143.09 19.03
2546 32,757,818,963.88 26,522,807,820.79 8,163,693,041.98 22.22
6,091,226,274.44 16.59
2547 36,744,530,566.88 28,580,837,524.90 9,474,983,173.90 21.70
5,745,117,061.78 13.16
2548 36,713,654,374.03 30,622,428,099.59 1,496,979,087.06 3.29
2.27
2549 43,661,886,232.20 34,186,903,058.30 875,017,868.95 12.33
5,691,645,651.51 20.75
2550 43,644,003,524.29 37,898,886,462.51 11,925,595,565.25 10.44
6,216,740,232.69 6.02
2551 45,470,633,351.60 43,973,654,264.54 3,793,247,113.65 3.68
2,446,010,064.91 20.66
2552 38,502,264,122.50 37,627,246,253.55 14,306,357,821.12 14.95
10,728,934,615.93
2553 46,179,488,877.63 40,487,843,226.12

2554 57,483,806,592.42 45,558,211,027.17

2555 59,548,868,221.97 53,332,127,989.28

2556 63,061,200,856.26 59,267,953,742.61

2557 66,555,841,051.95 64,109,830,987.04
* 54,939,397,143.70
2558 69,245,754,964.82 * 61,046,845,342.65

2559 71,775,779,958.58

2560 79,292,732,345.29 72,992,813,905.00 6,299,918,440.29 7.95

2561 86,444,156,711.36 72,251,080,129.00 14,193,076,582.36 16.42

2562 83,338,637,909.44 73,032,131,985.28 * 10,306,505,924.16 12.37

แหลง่ ขอ้ มลู : ปงี บประมาณ 2545 - 2562 กองบัญชี สานักการคลงั กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : 1. ในปงี บประมาณ 2559 รายไดจ้ ริงและรายจา่ ยจรงิ เปน็ ยอดกอ่ นปรับปรุงบญั ชี

2. * ในปงี บประมาณ 2558 - 2559 รายจ่ายจริงเป็นยอดรายจ่ายไมร่ วมเงินกนั ไวเ้ บกิ เหลือ่ มปี

3. ข้อมลู นไ้ี มร่ วมรายไดพ้ ิเศษและรายจา่ ยพเิ ศษ

*

6

งบประมาณรายจ่ายโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณของกรงุ เทพมหานคร

แผนพฒั นากรงุ เทพมหานคร งบลงทนุ งบดาเนนิ การ รวม คิดเปน็ รอ้ ยละ
(บาท)
แผนสาขาท่ี 1 (บาท) (บาท) 49.22
แผนสาขาส่ิงแวดลอ้ ม 650,240,793
4,717,642,155 5,943,391,014 6,593,631,807
แผนสาขาที่ 2
แผนสาขาการจราจร การขนสง่ และสาธารณูปโภค 505,360,700 636,605,200 5,354,247,355 39.97

แผนสาขาที่ 3 104,522,000 649,550,000 1,154,910,700 8.62
แผนสาขาทรัพยากรมนุษยแ์ ละสงั คม
- 14,700,000 119,222,000 0.90
แผนสาขาที่ 4
แผนสาขาการบริหารและการปกครอง - 5,160,200 5,160,200 0.04
-
แผนสาขาที่ 5 5,977,765,648 33,496,500 33,496,500 0.25
แผนสาขาการคลัง
134,600,700 134,600,700 1.00
แผนสาขาท่ี 6 7,417,503,614 13,395,269,262 100.00
แผนสาขาผังเมอื งและการใชท้ ี่ดิน
แผนสาขาที่ 7
แผนสาขาเทคโนโลยสี ารสนเทศ

รวมทัง้ ส้ิน
แหล่งข้อมลู : สานักงบประมาณกรงุ เทพมหานคร

7

งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจาปีงบประมาณ 2562
จาแนกตามดา้ นและแผนงาน

ด้านและแผนงาน จานวนเงนิ (บาท) รอ้ ยละ

1. ด้านการบรหิ ารท่ัวไป 27,737,945,719 34.67

- แผนงานบริหารท่ัวไป 5,207,633,900 6.51
- แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบยี น 1,471,835,074 1.84
- แผนงานบรหิ ารการคลัง 4,109,773,476 5.14
- แผนงานบรหิ ารงานบคุ คล 0.31
- แผนงานส่งเสรมิ ระบบบรหิ าร 250,334,450 20.87
2. ด้านการรกั ษาความสะอาดและความเปน็ ระเบยี บเรยี บรอ้ ย 16,698,368,819 16.22
12,978,587,552
- แผนงานบริหารทั่วไป 0.12
- แผนงานพฒั นาและส่งเสรมิ 99,769,000 0.09
- แผนงานรักษาความสะอาด 70,499,800 14.66
- แผนงานรกั ษาความเปน็ ระเบยี บเรยี บร้อย 11,728,236,652 1.35
3. ด้านการโยธาและระบบจราจร 1,080,082,100 19.72
15,774,401,980
- แผนงานบรหิ ารทั่วไป 0.90
- แผนงานพฒั นาการใชท้ ี่ดินและระบบจราจร 721,012,600 0.29
- แผนงานการโยธา 229,779,600 11.92
- แผนงานพฒั นาการโยธาและระบบจราจร 9,536,053,680 2.86
4. ด้านการระบายนาและบาบดั นาเสีย 2,287,556,100 7.85
6,281,779,301
- แผนงานบริหารท่ัวไป 0.05
- แผนงานพฒั นาระบบระบายน้า 36,986,846 0.89
- แผนงานจัดการระบายนา้ และแก้ไขปญั หานา้ ทว่ ม 709,035,902 5.40
- แผนงานจดั การคุณภาพน้า 4,319,486,412 1.52
5. ดา้ นการพฒั นาและบรกิ ารสังคม 1,216,270,141 7.76
6,207,329,598
- แผนงานบรหิ ารทั่วไป 0.12
- แผนงานพฒั นาสภาวะสิ่งแวดล้อม 98,542,300 3.25
- แผนงานบรกิ ารสังคม 2,596,776,848 1.02
- แผนงานพฒั นาชมุ ชน 1.74
- แผนงานส่งเสริมอาชีพ 817,471,500 0.30
- แผนงานปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภยั 1,393,602,100 0.54
- แผนงานการทอ่ งเที่ยว 0.08
- แผนงานการกฬี า 241,619,100 0.70
433,295,550
8 67,474,600
558,547,600

งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจาปงี บประมาณ 2562 (ตอ่ )
จาแนกตามดา้ นและแผนงาน

ด้านและแผนงาน จานวนเงนิ (บาท) รอ้ ยละ

6. ดา้ นการสาธารณสุข 6,490,147,850 8.11

- แผนงานบรหิ ารท่ัวไป 294,414,800 0.37
- แผนงานบริการด้านการแพทย์ 3,554,628,800 4.44
- แผนงานพฒั นาด้านการแพทย์และอนามัย 0.02
- แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 14,854,400 0.46
- แผนงานอนามัย 364,806,150 2.83
2,261,443,700
7. ด้านการศึกษา 5.66
4,529,808,000
- แผนงานบรหิ ารทั่วไป 0.43
- แผนงานบริหารการศึกษา 345,613,100 4.46
- แผนงานพฒั นาคุณภาพการศึกษา 3,569,535,700 0.77

รวม 7 ด้าน 33 แผนงาน 614,659,200 100.00

80,000,000,000

แหลง่ ขอ้ มูล : สานกั งบประมาณกรงุ เทพมหานคร

การเปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ ยของกรุงเทพมหานคร ประจา้ ปีงบประมาณ 2562
จ้าแนกตามดา้ นของแผนพมั นากรุงเทพมหานคร

ดา้ นการสาธารณสขุ ดา้ นการศึกษา
4,529,808,000
6,490,147,850 ด้านการบริหารท่ัวไป
34.67% 27,737,945,719
ด้านการพัฒนาและบริการ 5.66%

สงั คม 6,207,329,598 8.11%

ดา้ นการระบายน้าและ 7.76%

บา้ บดั น้าเสยี 7.85%
6,281,779,301

19.72% 16.22%

ด้านการโยธาและระบบ ด้านการรักษาความสะอาด
จราจร และความเป็นระเบียบ

15,774,401,980 เรยี บร้อย12,978,587,552

แหลง่ ข้อมูล : สา้ นักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

9

จำนวนงบประมำณโครงกำรตำมแผนพฒั นำกรุงเทพมหำนคร ประจำปงี บประมำณ 2562

จำแนกตำมแผนสำขำและหนว่ ยงำน

10 หน่วย : ล้ำนบำท

แผนสำขำส่ิงแวดล้อม แผนสำขำกำรจรำจร แผนสำขำทรัพยำกรมนษุ ย์ แผนสำขำกำรบริหำร แผนสำขำกำรคลัง แผนสำขำผังเมือง แผนสำขำเทคโนโลยี รวม
และกำรใชท้ ่ีดนิ และสำรสนเทศ
หนว่ ยงำน กำรขนส่ง และสำธำรณูปโภค และสังคม และกำรปกครอง งบลงทุน งบดำเนนิ กำร
-- งบลงทุน งบดำเนนิ กำร
1. สำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร งบลงทุน งบดำเนนิ กำร งบลงทุน งบดำเนนิ กำร งบลงทุน งบดำเนนิ กำร งบลงทุน งบดำเนนิ กำร งบลงทุน งบดำเนนิ กำร -- -- งบลงทุน งบดำเนนิ กำร
2. สำนักกำรแพทย์ - - -- --
3. สำนักอนำมัย ------ - 14.7000 - - -- -- - 14.7000
4. สำนักกำรศึกษำ - - -- --
5. สำนักกำรโยธำ - - - - 136.8750 - -- - - -- -- 136.8750
6. สำนักกำรระบำยนำ - - -- --
7. สำนักกำรคลงั - - - - 30.6800 - -- - - -- - 12.0996 30.6800
8. สำนักกำรจรำจรและขนสง่ - 5.1602 - 27.3965 --
9. สำนักผังเมือง - - - - 37.5077 25.4000 -- - - -- -- 37.5077 25.4000
10. สำนักปอ้ งกันและบรรเทำสำธำรณภยั - - - 6.1000 --
11. สำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล - - 3,496.3889 22.9000 131.0000 - -- - - -- - 122.5011 3,627.3889 22.9000
12. สำนักส่ิงแวดล้อม - - --
13. สำนักวัฒนธรรม กีฬำ และกำรทอ่ งเท่ียว 495.8856 1,075.2524 - - - - -- - - -- -- 495.8856 1,075.2524
14. สำนักพัฒนำสงั คม - - --
15. สำนักงำนเขตปทมุ วัน ------ -- - - -- -- - 17.2598
16. สำนักงำนเขตยำนนำวำ - - -- --
17. สำนักงำนเขตดสุ ิต - - 1,098.2510 613.7052 - - -- - - -- -- 1,098.2510 613.7052
18. สำนักงำนเขตบำงกะปิ - - -- --
19. สำนักงำนเขตมีนบุรี ------ -- - - -- -- - 27.3965
20. สำนักงำนเขตลำดกระบัง - - -- --
21. สำนักงำนเขตหนองจอก - - - - 113.0300 - -- - - -- -- 113.0300 -
22. สำนักงำนเขตธนบุรี - - -- --
23. สำนักงำนเขตบำงกอกน้อย ------ -- - - -- - 128.6011
- - --
137.1340 4,868.1387 - - - - -- -- 137.1340 4,868.1387

- - - - 15.5400 - -- 15.5400 -

- - - - 4.5560 - -- 4.5560 -

- - - - 2.3830 - -- 2.3830 -

- - 4.0441 - - - -- 4.0441 -

------ 4.5220 - 4.5220 -

- - 15.1880 - 3.7320 - -- 18.9200 -

- - 21.1677 - - - -- 21.1677 -

------ 25.0000 - 25.0000 -

- - 2.3533 - - - -- 2.3533 -

- - - - 12.3000 - -- 12.3000 -

11.0762 - - - - - -- 11.0762 -

จำนวนงบประมำณโครงกำรตำมแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ประจำปงี บประมำณ 2562

จำแนกตำมแผนสำขำและหนว่ ยงำน

แผนสำขำส่ิงแวดล้อม แผนสำขำกำรจรำจร แผนสำขำทรัพยำกรมนษุ ย์ แผนสำขำกำรบริหำร แผนสำขำกำรคลัง แผนสำขำผังเมือง แผนสำขำเทคโนโลยี หน่วย : ล้ำนบำท
และกำรปกครอง งบลงทุน งบดำเนนิ กำร และกำรใชท้ ี่ดิน และสำรสนเทศ
หนว่ ยงำน กำรขนส่ง และสำธำรณูปโภค และสังคม รวม
งบลงทุน งบดำเนนิ กำร งบลงทุน งบดำเนนิ กำร งบลงทุน งบดำเนนิ กำร งบลงทุน งบดำเนนิ กำร
งบลงทุน งบดำเนนิ กำร งบลงทุน งบดำเนนิ กำร งบลงทุน งบดำเนนิ กำร

24. สำนักงำนเขตตล่ิงชัน - - 7.2000 - - - - - - - - - - - 7.2000 -

25. สำนักงำนเขตภำษเี จริญ - - - - 17.7570 - - - - - - - - - 17.7570 -

26. สำนักงำนเขตบำงขุนเทยี น - - 7.4976 - - - - - - - - - - - 7.4976 -

27. สำนักงำนเขตลำดพร้ำว - - 8.1760 - - - - - - - - - - - 8.1760 -

28. สำนักงำนเขตบึงกุม่ - - 2.6652 - - - - - - - - - - - 2.6652 -

29. สำนักงำนเขตบำงคอแหลม 6.1450 - - - - - - - - - - - - - 6.1450 -

30. สำนักงำนเขตคลองเตย - - 8.3990 - - - - - - - - - - - 8.3990 -

31. สำนักงำนเขตดนิ แดง -- - - - 75.0000 - - - - - - - 75.0000 -

32. สำนักงำนเขตวังทองหลำง - - 30.0564 - - - - - - - - - - - 30.0564 -

33. สำนักงำนเขตคลองสำมวำ - - 16.2550 - - - - - - - - - - - 16.2550 -

34. มหำวทิ ยำลัยนวมินทรำธริ ำช - - - - 624.1500 - - - - - - - - - 624.1500
5,943.3911 636.6052 505.3607 649.5500 104.5220 14.7000 - 5.1602 - 33.4965 - 134.6007 5,977.7657 7,417.5037
รวม 650.2408 4,717.6422

แหล่งข้อมูล : สำนักงบประมำณกรุงเทพมหำนคร

11

การจดั เก็บภาษโี รงเรือนและท่ดี ิน ปีงบประมาณ 2561 - 2562
จาแนกตามสานักงานเขต เรียงตามจานวนเงิน ปีงบประมาณ 2562

สานักงานเขต 2561 2562 อัตราการเปลี่ยนแปลง

ปทุมวัน ราย จานวนเงิน (บาท) ราย จานวนเงิน (บาท) 1.65
บางรกั 1.96
วัฒนา 1,280 1,487,469,155.22 1,679 1,511,997,716.36 12.79
คลองเตย 3,238 997,828,214.49 3,284 1,017,394,803.96 9.56
จตุจักร 3,825 843,016,148.14 3,380 950,843,353.81 10.90
หว้ ยขวาง 2,705 787,450,291.09 2,712 862,764,531.47 12.14
ราชเทวี 2,737 706,174,076.38 3,029 783,139,844.28 5.77
สาทร 2,604 571,897,094.01 3,235 641,335,982.42 2.78
บางนา 3,830 494,901,371.38 4,559 523,469,080.28 56.14
ลาดกระบัง 3,341 483,897,839.49 3,472 497,371,391.62 10.97
ดินแดง 2,873 316,031,888.84 2,862 493,457,349.45 15.16
บางกะปิ 4,632 374,269,609.98 4,783 415,320,919.01 7.97
ยานนาวา 6,067 352,330,430.84 3,912 405,734,045.03 4.87
บางขุนเทยี น 3,932 345,588,404.64 4,517 373,124,844.06 14.62
พญาไท 4,735 338,359,219.21 4,407 354,836,963.52 5.99
วังทองหลาง 3,987 273,592,818.13 4,127 313,595,035.72 3.04
ประเวศ 2,265 288,456,003.03 2,338 305,728,111.36 10.11
หลักสี่ 5,090 283,539,115.17 5,966 292,170,509.22 18.73
ดอนเมือง 3,514 244,503,299.72 5,438 269,230,389.94 7.75
ปอ้ มปราบฯ 3,685 218,808,931.95 3,826 259,787,343.90 14.87
พระนคร 1,741 226,994,262.65 1,711 244,586,280.24 2.31
สวนหลวง 2,986 209,271,346.03 4,222 240,380,347.00 -0.11
บางเขน 2,420 220,608,049.72 2,330 225,694,322.22 9.59
มีนบรุ ี 3,454 218,366,520.15 3,714 218,122,027.69 12.01
คันนายาว 3,517 186,605,232.42 4,232 204,499,565.56 6.64
สัมพนั ธวงศ์ 3,128 177,003,474.97 3,465 198,263,109.28 6.34
บางกอกน้อย 2,280 185,690,164.09 2,471 198,010,777.28 -2.74
บางซอ่ื 2,185 184,257,028.70 2,311 195,936,638.56 6.54
พระโขนง 3,295 198,595,561.73 3,267 193,146,694.67 11.83
บางแค 2,636 173,690,422.70 3,346 185,057,946.20 12.21
บางคอแหลม 2,764 155,827,659.62 2,884 174,261,424.51 8.56
ธนบุรี 3,741 154,868,248.77 3,690 173,779,371.13 16.34
คลองสาน 3,755 155,277,704.36 3,777 168,575,952.19 8.09
ลาดพร้าว 4,576 133,954,001.84 4,258 155,837,381.33 12.19
ราษฎรบ์ ูรณะ 3,484 137,968,694.18 3,610 149,126,469.92 14.96
บางพลดั 2,888 130,767,243.35 2,908 146,703,734.49 -2.99
ภาษีเจรญิ 2,889 117,795,363.24 3,590 135,412,431.01 7.46
จอมทอง 3,034 133,172,607.30 2,956 129,184,869.54 -0.26
บางบอน 3,795 116,688,682.14 3,698 125,392,959.20 2.67
ดุสติ 5,368 117,089,818.23 4,017 116,789,973.31 6.91
หนองแขม 2,994 110,360,942.53 2,878 113,311,461.07 2.38
บึงกมุ่ 1,976 102,219,356.53 2,078 109,284,217.97 -3.05
สะพานสงู 4,040 99,682,967.65 3,933 102,053,781.42 8.82
ตลงิ่ ชัน 1,944 87,427,493.41 1,759 84,765,278.70 13.46
หนองจอก 1,772 71,651,970.04 2,059 77,971,963.40 13.24
สายไหม 1,522 67,167,402.99 1,682 76,209,276.24 2.61
1,639 67,139,850.65 1,866 76,028,076.11
12 2,988 71,633,134.43 2,807 73,500,315.78

การจดั เก็บภาษโี รงเรือนและทีด่ ิน ปีงบประมาณ 2561 - 2562
จาแนกตามสานักงานเขต เรียงตามจานวนเงิน ปีงบประมาณ 2562

สานักงานเขต 2561 ราย 2562 อัตราการเปล่ยี นแปลง
ราย จานวนเงิน (บาท) จานวนเงิน (บาท)
2,795 -1.47
ทงุ่ ครุ 2,839 71,823,047.30 1,714 70,766,013.85 16.84
2,016 65,463,998.25 4.02
ทวีวัฒนา 1,484 56,027,438.01 2,444 55,171,228.20 0.07
48,191,345.23 -16.86
คลองสามวา 2,234 53,037,092.04 6 226,596,938.00 7.96
162,020 15,029,378,385
บางกอกใหญ่ 2,638 48,159,124.26
914,814,620.40
กองรายได้ 7 272,543,890.27

รวมทั้งส้นิ 156,353 13,921,479,708

แหล่งข้อมูล : กองรายได้ สานกั การคลัง กรุงเทพมหานคร

13

การจัดเก็บภาษีบารงุ ท้องท่ี ปงี บประมาณ 2561 - 2562
จาแนกตามสานักงานเขต เรียงตามจานวนเงนิ ปงี บประมาณ 2562

สานกั งานเขต ราย 2561 ราย 2562 อัตราการเปล่ียนแปลง
จานวนเงิน (บาท) จานวนเงิน (บาท)
บางกะปิ 4,509 4,353 6.54
ห้วยขวาง 2,538 8,714,544.94 2,415 9,284,648.44 8.23
บางนา 1,606 6,874,158.75 1,291 7,440,067.13 6.92
ประเวศ 7,068 6,254,974.59 6,629 6,688,092.14 13.94
สาทร 1,239 5,005,773.86 1,391 5,703,618.34 32.24
สวนหลวง 6,126 4,040,654.71 5,542 5,343,166.99 0.81
ยานนาวา 1,674 5,136,094.58 1,618 5,177,827.36 10.28
ลาดกระบัง 10,198 4,206,299.49 10,810 4,638,605.75 -1.14
คลองเตย 1,212 4,550,185.38 4,498,119.21 -0.85
วฒั นา 1,463 4,206,187.41 503 4,170,378.19 5.65
จตุจักร 5,255 3,918,752.20 2,225 4,140,105.73 -10.75
ลาดพรา้ ว 5,015 4,338,894.33 3,622 3,872,255.13 10.02
บางคอแหลม 1,616 3,433,114.02 5,898 3,777,010.61 0.59
พญาไท 2,186 3,721,104.08 1,692 3,742,905.37 2.73
พระโขนง 2,688 3,538,375.39 2,200 3,634,875.42 5.67
ปทุมวนั 3,371,952.48 2,708 3,563,158.83 -1.49
ราชเทวี 273 3,612,973.52 1,223 3,559,109.66 19.55
สะพานสูง 494 2,919,062.31 3,489,606.88 81.49
บางซ่ือ 2,689 1,774,647.71 634 3,220,854.54 -17.00
บางขนุ เทียน 3,701 3,665,938.40 2,893 3,042,778.13 -4.34
ดินแดง 11,029 2,902,206.34 3,469 2,776,377.35 27.83
วงั ทองหลาง 1,729 2,128,066.00 10,753 2,720,374.44 8.43
คลองสามวา 3,306 2,494,132.17 1,661 2,704,337.73 -3.74
บางแค 9,211 2,565,278.29 3,182 2,469,418.68 -1.40
หนองแขม 6,862 2,326,033.85 5,987 2,293,574.24 1.26
มีนบุรี 4,951 2,147,003.62 5,277 2,174,100.19 -15.51
หนองจอก 4,704 2,536,381.70 4,076 2,142,899.91 2.68
ดอนเมือง 16,404 2,070,825.52 5,097 2,126,351.83 1.08
บางกอกน้อย 2,887 2,060,358.29 17,589 2,082,680.94 10.67
บางรัก 3,021 1,845,848.48 2,249 2,042,822.61 -9.51
คันนายาว 494 2,076,321.84 3,025 1,878,912.42 13.42
ทววี ฒั นา 2,209 1,620,506.76 1,837,907.12 -5.72
บางบอน 7,282 1,892,067.32 467 1,783,810.51 -0.92
พระนคร 395 1,766,118.83 1,491 1,749,804.21 4.05
ดุสิต 315 1,673,779.98 6,067 1,741,515.15 -4.60
บางเขน 1,012 1,602,645.43 3,014 1,528,882.17 28.10
บึงกุ่ม 4,287 1,187,449.09 1,521,074.25 -7.89
ราษฎร์บูรณะ 2,657 1,647,940.28 302 1,517,943.61 3.64
หลักส่ี 2,837 1,446,329.35 974 1,499,021.80 1.53
ตล่ิงชนั 1,959 1,475,689.06 4,079 1,498,271.46 -2.97
ธนบุรี 5,351 1,458,817.99 1,138 1,415,537.89 -4.51
จอมทอง 1,953 1,382,720.96 2,777 1,320,394.70 -9.13
บางพลัด 4,415 1,451,593.91 1,946 1,319,062.67 -16.43
ทุ่งครุ 2,895 1,552,859.17 4,959 1,297,757.82 -3.89
สายไหม 4,208 1,328,686.83 1,908 1,277,026.69 -9.25
4,723 1,335,924.14 2,909 1,212,396.73
14 2,624
4,389
2,742

การจัดเก็บภาษบี ารงุ ท้องที่ ปงี บประมาณ 2561 - 2562
จาแนกตามสานักงานเขต เรยี งตามจานวนเงนิ ปีงบประมาณ 2562

สานกั งานเขต 2561 ราย 2562 อตั ราการเปลี่ยนแปลง
ราย จานวนเงิน (บาท) จานวนเงิน (บาท)
คลองสาน 1,549 -15.04
1,742 1,345,638.28 1,143,257.59 -11.91
3,931 47.66
ภาษีเจรญิ 4,470 1,263,379.19 1,112,878.13 -8.38
227 11.55
ป้อมปราบฯ 176 702,936.97 2,271 1,037,971.50
924,986.39 -
บางกอกใหญ่ 2,552 1,009,597.86 175 616,454.77 4.13
- -
สัมพันธวงศ์ 151 552,643.15
169,951 141,754,989.35
กองรายได้ - -

รวมท้ังสนิ้ 181,737 136,133,468.80

แหล่งข้อมูล : กองรายได้ สานักการคลัง กรงุ เทพมหานคร

หมายเหตุ : 1. ภาษบี ารุงท้องทเี่ ป็นยอดสุทธิ (หัก 5% แล้ว)

15

การจัดเกบ็ ภาษีปา้ ย ปีงบประมาณ 2561 - 2562
จาแนกตามสานักงานเขต เรยี งตามจานวนเงนิ ปีงบประมาณ 2562

สานกั งานเขต ราย 2561 ราย 2562 อัตราการเปลี่ยนแปลง

จตุจักร 2,577 จานวนเงิน (บาท) 3,247 จานวนเงิน (บาท) 5.29
ปทุมวัน 2,722 3,066 -0.65
คลองเตย 3,142 113,494,387.25 3,365 119,500,090.47 11.93
ราชเทวี 1,939 48,699,549.25 2,241 48,382,481.20 -10.09
ห้วยขวาง 2,399 36,045,589.20 2,411 40,344,465.19 -1.67
ลาดกระบัง 2,481 42,586,096.86 2,807 38,289,096.40 2.28
วัฒนา 2,775 36,045,424.44 2,298 35,444,721.12 3.58
ประเวศ 2,309 31,983,772.22 2,335 32,711,766.75 6.43
ดินแดง 2,282 27,336,830.58 2,025 28,314,169.30 0.91
สวนหลวง 2,084 23,974,599.40 2,225 25,516,335.91 -3.64
บางรัก 2,935 23,963,283.05 2,767 24,181,171.09 1.34
บางกะปิ 3,165 24,387,236.58 3,085 23,500,039.59 -5.20
บางขนุ เทียน 2,523 22,867,346.72 2,703 23,173,672.20 -1.78
มีนบุรี 2,278 23,541,229.84 2,301 22,316,717.01 -0.59
ยานนาวา 2,403 21,265,073.63 2,857 20,887,292.14 2.43
บางนา 1,725 20,333,650.20 1,804 20,212,735.63 4.65
คันนายาว 1,338 19,361,477.71 1,292 19,831,129.78 1.40
ลาดพรา้ ว 2,157 18,148,221.95 2,236 18,992,262.08 0.83
บางแค 2,180 17,438,900.00 1,987 17,683,895.26 -3.71
บึงกุ่ม 1,228 17,318,731.90 1,235 17,463,267.16 -1.74
บางกอกน้อย 2,457 17,806,591.00 2,607 17,146,726.02 13.85
วังทองหลาง 2,891 17,328,667.32 3,235 17,027,268.81 -0.69
บางเขน 1,531 14,308,173.77 2,214 16,289,576.55 5.15
ดอนเมือง 1,753 15,878,017.45 1,932 15,768,575.90 3.02
สาทร 1,687 14,923,819.48 1,775 15,692,254.61 -2.26
พญาไท 1,636 14,653,740.27 1,657 15,095,721.92 9.52
บางซ่ือ 2,023 14,950,240.70 2,051 14,612,444.05 -0.72
หลักสี่ 1,566 12,562,061.35 1,596 13,757,408.30 9.69
ธนบุรี 1,977 13,623,447.21 1,906 13,525,394.23 -6.50
คลองสาน 1,973 11,121,279.53 2,163 12,198,712.38 6.52
สายไหม 1,202 12,174,666.20 1,133 11,383,269.50 7.80
สัมพนั ธวงศ์ 3,201 10,633,416.36 3,097 11,326,580.97 -0.43
ตลิ่งชัน 1,320 9,873,422.43 1,365 10,643,565.45 3.33
บางพลัด 1,332 10,610,853.95 1,231 10,565,388.90 -2.82
ป้อมปราบฯ 3,622 10,093,902.99 3,625 10,430,454.42 -1.47
หนองแขม 1,715 10,698,671.84 1,871 10,397,426.36 2.40
สะพานสูง 10,524,412.96 1,254 10,370,104.74 0.90
ภาษีเจรญิ 914 10,052,292.35 1,440 10,293,087.77 10.82
พระนคร 1,461 10,192,274.36 2,617 10,283,814.36 0.71
พระโขนง 2,632 9,225,709.26 1,604 10,224,293.31 -1.21
คลองสามวา 1,685 9,804,227.35 1,657 9,873,847.19 8.31
บางบอน 1,861 9,832,465.42 3,202 9,713,690.22 -8.63
ราษฎรบ์ ูรณะ 1,266 8,961,761.36 1,025 9,706,710.20 7.90
บางคอแหลม 1,123 10,538,535.18 1,549 9,629,303.68 -1.24
จอมทอง 1,555 8,815,242.18 1,221 9,511,616.35 2.45
1,728 9,492,975.47 9,375,512.88
8,658,895.25 8,870,755.96

16

การจัดเกบ็ ภาษีปา้ ย ปีงบประมาณ 2561 - 2562
จาแนกตามสานักงานเขต เรียงตามจานวนเงนิ ปงี บประมาณ 2562

สานกั งานเขต 2561 ราย 2562 อัตราการเปลี่ยนแปลง
ราย จานวนเงิน (บาท) จานวนเงิน (บาท)
1,048 -6.54
ทวีวัฒนา 1,114 8,810,467.75 919 8,233,920.80 28.56
หนองจอก 833 5,940,330.70 7,636,976.91 6.96
ทุ่งครุ 1,196 6,573,410.88 3.37
ดุสิต 1,148 6,145,787.75 1,332 4,857,583.98 -7.78
1,313 4,699,233.93
795 2,847,381.80 -
บางกอกใหญ่ 823 3,087,636.50 - -
1.726
กองรายได้ - - 102,604 930,608,087.68

รวมทั้งสิ้น 97,984 914,814,620.40

แหล่งข้อมูล : กองรายได้ สานักการคลัง กรงุ เทพมหานคร

17

รายไดค้ ่าธรรมเนยี มการขนถ่ายส่ิงปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย ปงี บประมาณ 2561- 2562
จาแนกตามสานกั งานเขต เรียงตามจานวนเงินของการเก็บขนมูลฝอย ปงี บประมาณ 2562

ลาดับ สานักงานเขต 2561 2562 อัตราการเปลี่ยนแปลง

การขนถ่ายส่ิงปฏิกูล การเก็บขนมูลฝอย การขนถ่ายส่ิงปฏิกูล การเก็บขนมูลฝอย การขนถ่ายส่ิงปฏิกูล การเก็บขนมูลฝอย

1 จตจุ กั ร 1,190,250 21,103,840 1,135,500.00 20,763,290.00 -4.60 -1.61
2 ลาดกระบัง 714,000 19,680,660 642,250.00 20,411,530.00 -10.05 3.71
3 บางกะปิ 19,189,380 20,047,040.00 -3.54 4.47
4 สายไหม 1,185,250 15,868,670 1,143,250.00 16,216,070.00 43.19 2.19
806,900 1,155,400.00 -10.10 -2.72

5 ประเวศ 822,000 15,783,300 739,000.00 15,354,240.00 7.32 7.93
29.20 1.49
6 วัฒนา 999,250 14,616,480 1,072,350.00 15,775,510.00 26.63 3.57
-2.36 16.80
7 มีนบุรี 755,450 14,278,060 976,050.00 14,491,440.00 -2.27 7.73
8 บางเขน 1,113,600 14,071,200 1,410,150.00 14,573,000.00 -19.45 3.00
9 บึงกุ่ม 13,673,780 15,970,848.00 11.25 11.13
827,000 807,500.00 -0.57 -17.73
-2.28 0.52
10 บางแค 755,650 13,633,240 738,500.00 14,686,460.00 -3.43 4.51
2.59 0.41
11 คลองเตย 669,150 13,511,760 539,000.00 13,917,160.00 7.37 3.51
-5.80 2.26
12 คลองสามวา 867,200 13,174,550 964,750.00 14,640,790.00 4.44 4.22
13 วังทองหลาง 838,000 13,066,940 833,250.00 10,749,760.00 -0.59 -5.34
14 สวนหลวง 672,750 12,289,780 657,400.00 12,354,190.00 -14.98 5.91
15 ราชเทวี 686,100 11,595,580 662,600.00 12,119,120.00 -2.20 1.29
2.31 -1.69
16 ลาดพรา้ ว 959,150 11,461,140 984,000.00 11,507,800.00 9.60 2.92
3.75 1.60
17 ดอนเมือง 706,790 11,449,678 758,850.00 11,851,440.00 -18.29 1.68
47.37 9.13
18 หลกั ส่ี 584,300 11,082,610 550,400.00 11,333,400.00 -2.37 -0.55
19 ดนิ แดง 655,550 10,904,260 684,650.00 11,364,680.00 3.26 4.35
20 บางรัก 811,150 10,584,810 806,400.00 10,020,020.00 17.78 -2.95
4.02 -3.15
21 จอมทอง 775,000 10,322,930 658,900.00 10,933,290.00 6.44 2.17
-1.91 9.89
22 ทุ่งครุ 593,840 10,268,537 580,750.00 10,400,803.54 -2.84 1.93
-1.80 0.91
23 ภาษีเจริญ 543,900 10,249,540 556,450.00 10,076,680.00 1.91 -1.99
24 ปทมุ วัน 490,500 10,146,360 537,600.00 10,442,600.00 -6.65 -2.98
25 ราษฎร์บูรณะ 439,600 10,116,400 456,100.00 10,277,910.00 -2.23 -2.09
26 ห้วยขวาง 383,200 9,975,160 313,100.00 10,142,320.00 4.37 3.50
4.04 1.70
27 บางนา 364,800 9,857,540 537,600.00 10,757,560.00 23.76 4.50
-8.14 2.33
28 หนองแขม 469,100 9,102,340 458,000.00 9,052,290.00

29 หนองจอก 913,400 8,751,700 943,150.00 9,132,010.00
30 พระโขนง 676,500 8,442,540 796,750.00 8,193,347.00
31 บางบอน 500,700 8,436,200 520,850.00 8,170,480.00
32 บางซ่ือ 1,001,040 8,382,390 1,065,550.00 8,564,570.00

33 บางขุนเทยี น 894,100 8,336,050 877,000.00 9,160,430.00

34 คลองสาน 577,000 8,127,570 560,600.00 8,284,330.00
35 บางกอกน้อย 568,500 8,112,550 558,250.00 8,186,720.00
36 พญาไท 941,500 8,060,560 959,500.00 7,900,080.00

37 สาทร 793,000 8,060,200 740,300.00 7,819,680.00

38 พระนคร 651,000 7,761,160 636,500.00 7,599,140.00

39 คนั นายาว 794,500 7,317,880 829,250.00 7,573,980.00
40 ธนบรุ ี 583,850 7,226,050 607,450.00 7,348,820.00
41 ตลิ่งชัน 507,100 6,858,612 627,600.00 7,167,292.00
42 บางพลัด 830,050 6,471,950 762,500.00 6,622,850.00

18

รายไดค้ า่ ธรรมเนียมการขนถ่ายส่ิงปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย ปีงบประมาณ 2561- 2562
จาแนกตามสานกั งานเขต เรียงตามจานวนเงินของการเก็บขนมูลฝอย ปงี บประมาณ 2562

ลาดับ สานักงานเขต 2561 2562 อัตราการเปล่ียนแปลง

การขนถ่ายส่ิงปฏิกูล การเก็บขนมูลฝอย การขนถ่ายส่ิงปฏิกูล การเก็บขนมูลฝอย การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล การเก็บขนมูลฝอย

43 ยานนาวา 536,600 6,196,290 635,650.00 6,368,650.00 18.46 2.78
-6.05 -1.85
44 ดสุ ิต 582,250 5,945,310 547,000.00 5,835,260.00 0.17 3.73
-4.69 1.93
45 สะพานสงู 390,800 5,787,510 391,450.00 6,003,290.00 4.63 -1.47
-6.40 -5.42
46 ทวีวัฒนา 608,750 5,565,870 580,180.00 5,673,200.00 -13.31 14.67
2.27 12.52
47 ปอ้ มปราบฯ 524,600 5,476,990 548,900.00 5,396,330.00 -2.35 9.71

48 บางคอแหลม 396,600 4,297,240 371,200.00 4,064,240.00

49 บางกอกใหญ่ 502,650 3,839,220 435,750.00 4,402,510.00

50 สัมพันธวงศ์ 286,750 2,630,430 293,250.00 2,959,860.00

รวมท้ังหมด 36,508,325 476,394,310 35,650,942 522,658,311

แหล่งข้อมูล : ฝา่ ยวิชาการ (ทะเบียนและสถติ ิ) กองรายได้ สานกั การคลัง

19

โครงกำรฝึกอบรม สัมมนำ ศึกษำ ดูงำน และพัฒนำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ปีงบประมำณ 2562

(เฉพำะที่สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครดำเนนิ กำร)

โครงกำรท่ีฝกึ อบรม/สัมมนำ จำนวนรุ่น ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม สัมมนำ งบประมำณ
(รุ่น/กจิ กรรม) ศึกษำ ดงู ำน (บำท)

และพัฒนำ (คน)

ยุทธศำสตรท์ ี่ 1 พัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรงุ เทพมหำนครใหม้ สี มรรถนะพึงประสงค์

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อทบทวนเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ 8 400 4,830,000.00

(Training Road Map : TRM)

2. โครงการพัฒนาทรพั ยากรบุคคลของ กทม.ตามเสน้ ทางการพัฒนาสายอาชีพ 4 200 1,515,000.00

3. โครงการฝึกอบรมกฎหมายสญั ญาและพัสดทุ ี่ใช้ในการปฏิบัตงิ าน 2 400 1,720,000.00

4. โครงการฝกึ อบรมปฐมนเิ ทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร 8 960 9,494,000.00

5. โครงการฝึกอบรมปฐมนเิ ทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร 6 702 2,119,000.00

6. โครงการฝกึ อบรมเพ่ือเพ่ิมศกั ยภาพผู้ปฏิบัตงิ านดา้ นธุรการของกรงุ เทพมหานคร 4 400 946,000.00

7. โครงการสอนงานเพื่อพัฒนาคณุ ภาพการปฏิบัตงิ าน 4 200 1,426,000.00

8. โครงการอบรมเทคนคิ การส่ือสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน 2 120 547,000.00

9. โครงการเสริมสร้างแนวคดิ และทักษะการทางานแบบเครอื ข่าย 2 200 492,000.00

10. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 6 300 1,421,000.00

11. โครงการสง่ ข้าราชการไปศกึ ษา ฝกึ อบรม ประชุม และดงู าน ในประเทศ ขรก.กทม.ทุกระดบั 747 34,493,000.00

12. โครงการส่งข้าราชการไปศกึ ษา ฝกึ อบรม ประชุม และดงู าน ณ ตา่ งประเทศ ขรก.กทม.ทุกระดบั 98 28,563,000.00

13. โครงการสง่ เสรมิ ศกั ยภาพบุคลากรดว้ ยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - 500 0.00

14. โครงการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์ พื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน 17 425 2,457,000.00

15. โครงการสรา้ งเสรมิ คณุ ธรรมเพื่อพัฒนาคณุ ภาพชีวิตข้าราชการและ 6 550 1,868,000.00

บุคลากรกรงุ เทพมหานคร

รวมยุทธศำสตร์ที่ 1 จำนวน 15 โครงกำร 69 6,202 91,891,000

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พฒั นำศกั ยภำพของนกั บริหำร และเตรยี มควำมพร้อมกำรเป็นผู้นำในกำรปฏิบัตภิ ำรกจิ ของเมอื งในอนำคต

1. โครงการฝกึ อบรมหลักสูตรผู้บริหารมหานครระดบั ตน้ (รนุ่ ที 34 และ 35) 2 140 13,779,000.00

2. โครงการฝกึ อบรมหลกั สูตรนกั บรหิ ารมหานครระดบั กลาง (รนุ่ ท่ี 23 และ 24) 2 100 13,743,000.00

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บรหิ ารมหานครระดบั สงู (รนุ่ ท่ี 14) 1 40 7,341,000.00

4. โครงการฝกึ อบรมหลกั สตู รการบรหิ ารงานเขต (ผู้อานวยการเขต) 1 50 1,294,200.00

5. โครงการฝกึ อบรมหลกั สตู รเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขต 2 140 7,703,000.00

6. โครงการสง่ ข้าราชการไปศกึ ษาฝกึ อบรม ประชุม และดงู านในประเทศ - 54 3,500,000.00

7. โครงการหลกั สูตรเทคนคิ ทางการบริหาร 4 240 2,108,000.00

8. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาผู้มีศกั ยภาพสูง - 50 -

9. โครงการฝึกอบรมหลักสตู รการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร 2 100 528,000.00

รวมยุทธศำสตร์ที่ 2 จำนวน 9 โครงกำร 14 914 49,996,200.00

ยทุ ธศำสตรท์ ี่ 3 เพมิ่ ประสิทธิภำพเครอื่ งมอื และกลไกในกำรขบั เคล่ือนกำรพฒั นำทรพั ยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนคร

1. โครงการสัมมนาเพ่ือสร้างความรคู้ วามเข้าใจการจัดทาและดาเนนิ แผนพัฒนารายบุคคล 1 180 154,000.00

2. โครงการสร้างคลังความรสู้ ู่ความเป็นเลิศ 1 60 -

3. โครงการพัฒนาศกัยภาพการใช้นวัตกรรมสง่ เสริมการเรยี นรเู้ พ่ือการพัฒนา 1 120 -

รายบุคคลและการตดิ ตามประเมินผลสมั ฤทธ์ิ

4. โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรดู้ า้ นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 2 60 -

การบริหารงานบุคคล

รวมยุทธศำสตร์ที่ 3 จำนวน 4 โครงกำร 4 420 154,000

20

โครงกำรฝึกอบรม สัมมนำ ศึกษำ ดูงำน และพัฒนำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ปีงบประมำณ 2562 (ต่อ)

(เฉพำะท่ีสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครดำเนนิ กำร)

โครงกำรท่ีฝกึ อบรม/สัมมนำ จำนวนรุ่น ผ้เู ข้ำรับกำรอบรม สัมมนำ งบประมำณ
(รุ่น/กจิ กรรม) ศึกษำ ดูงำน (บำท)

และพฒั นำ (คน)

ยุทธศำสตรท์ ี่ 4 กำรสร้ำงวัฒนธรรมองคก์ ำรสมยั ใหม่

1. โครงการฝึกอบรมการใช้เครอื่ งมือทางการบรหิ ารเพ่ือพัฒนางาน 4 160 139,000.00

2. โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือให้มีทักษะดา้ นการศกึ ษาวิจัยเพ่ือพัฒนาคณุ ภาพ 2 100 1,450,000.00

การปฏิบัตงิ าน/การให้บรกิ าร

3. โครงการสมั มนาก่อนเกษียณอายุราชการ 10 1,860 9,900,000.00

4. โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาองคก์ าร 15 3,000 10,512,000.00

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารหลักสตู ร"นกั สรา้ งสขุ องคก์ ร" 2 200 1,415,000.00

รวมยุทธศำสตร์ที่ 4 จำนวน 5 โครงกำร 33 5,320 23,416,000.00
รวมทุกยุทธศำสตร์ จำนวน 33 โครงกำร 120 12,856 165,457,200.00

แหล่งข้อมูล : ฝำ่ ยแผนงำน ส่วนแผนงำนและส่งเสริมควำมรู้ สถำบนั พัฒนำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

21

22 จำนวนเรื่องร้อง/ร้องทุกข์ของกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2562 จำแนกตำมหน่วยงำนดำเนินกำร

ประเภทเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุ ข์

ลำดบั หนว่ ยงำนดำเนนิ กำร เห ุตเ ืดอด ้รอนรำคำญ
ไฟ ้ฟำ

กระทำ ิผดใน ่ีทสำธำรณะ
ัปญหำจรำจร

ขยะและ ิ่สงป ิฎ ูกล
่ทอระบำยนำ
ถนน

้ตนไ ้ม สวนสำธำรณะ
อำคำร

เ ื่รอง ้รอง ุทก ์ขประเภท ่ือนๆ
นำ ่ทวม
บำท ิว ีถ

เ ื่ขอน ูคครอง
กำรบ ิรหำรงำน ุบคคล

โทร ัศพ ์ท
สะพำน
่ีท ัพก ู้ผโดยสำร
ประปำ
สภำพแวด ้ลอมเ ็ปน ิพษ
ยำเสพ ิตด
ัปญหำควำม ุรนแรงในครอบค ัรว
กำร ุ้คมครอง ู้ผบ ิรโภค
รวม
ดำเ ินนกำรเ ีรยบ ้รอยแ ้ลว
อ ู่ยระห ่วำงกำรดำเ ินนกำร

1 กองอำนวยกำรตลำดนัดกรุงเทพมหำนคร 2 2 - 1 1 - - - 1 22 - - - 1 - - - - - - - - 30 30 -

2 สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร - - - - - - - - -3 - - 2 - - - ----- 5 5 -

3 สำนักงำนสถำนธนำนุบำลกรุงเทพมหำนคร - - - - - - - - -2 - - - - - - ----- 2- 2

4 สำนักงำนตลำดกรุงเทพมหำนคร - -2 - - - - - -4 - - - - - - ----- 6- 6

5 สำนักกำรจรำจรและขนส่ง 42 46 19 2,241 1 1 4 - 1 85 - 10 5 8 1 6 275 - - - - - 2,745 2,716 29

6 สำนักกำรคลงั 9 - 3 1 1 - - 1 1 49 - - - 23 - - - - - 1 - - 89 73 16

7 สำนักเทศกจิ - - 4 - - - - - - 1 - - - 3 - - - ----- 8 8 -

8 สำนักกำรระบำยนำ 63 41 9 45 8 693 97 4 2 40 179 11 203 12 - 6 - 1 - - - - 1,414 1,414 -

9 สำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร - - - - 1 - 2 - 4 13 - - - - - - - - - 1 - - 21 21 -

10 สำนักกำรแพทย์ 3 - - - - - - - - 38 - - - 62 - - - - - - - - 103 103 -

11 สำนักกำรโยธำ 340 1,470 9 234 - 87 1,448 6 11 58 7 629 - 6 6 201 7 - - - - - 4,519 4,519 -

12 สำนักกำรศึกษำ - - - - - - - - - 5 - - - 2 - - - ----- 7 7 -

13 สำนักอนำมัย 1,612 - 1 - - - - - 1 42 - - - 35 1 - - - 1 - - - 1,693 1,693 -

14 สำนักป้องกนั และบรรเทำสำธำรณภัย - - 2 - - - - - - 6 - - - 5 - - - - - - - - 13 13 -

15 สำนักกำรวำงผังและพฒั นำเมือง 1 - - - - - - - - 2 - - - - - - - ----- 3 3 -

16 สำนักงำนเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร - - - - - - - - - - - - - 1 - - - ----- 1 1 -

17 สำนักพัฒนำสังคม 1 - - - - - - - - 13 - - - 4 - - - - - - - - 18 18 -

18 สำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล - - - - - - - - - 1 - - - - - - - ----- 1 1 -

19 สำนักวัฒนธรรม กฬี ำและทอ่ งเท่ียว 5 2 3 4 - - - 21 - 42 - - - 23 - - - - - - - - 100 99 1

20 สำนักส่ิงแวดล้อม 76 12 8 8 45 1 5 224 22 64 - - 36 25 - - - 1 5 - - - 532 529 3

21 สำนักงำนเขต 50 เขต 18,512 8,340 8,501 3,480 6,329 4,082 2,229 3,152 2,668 1,812 1,299 297 679 708 704 433 7 6 46 28 40 22 63,374 63,366 8

22 หน่วยงำนภำยนอก 448 670 905 523 24 132 454 11 6 72 28 95 7 - 76 89 50 221 1 16 - 2 3,830 2,025 1,805

รวม 21,114 10,583 9,466 6,537 6,410 4,996 4,239 3,419 2,717 2,374 1,513 1,042 930 920 788 735 339 229 53 46 40 24 78,514 76,644 1,870

แหลง่ ที่มำ : ศูนย์เรื่องรำวร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรปลัดกรุงเทพมหำนคร สำนักปลัดกรุงแทพมหำนคร

จำนวนเร่ืองรอ้ ง/ร้องทุกขข์ องกรงุ เทพมหำนคร พ.ศ. 2562 จำแนกตำมสำนักงำนแขต

ประเภทเรอ่ื งร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลำดับ หน่วยงำนดำเนินกำร เห ุตเ ืดอด ้รอนรำคำญ
กระทำ ิผดใน ี่ทสำธำรณะ

ไฟ ้ฟำ
ขยะและ ่ิสงป ิฎ ูกล

่ทอระบำยนำ
ัปญหำจรำจร
้ตนไ ้ม สวนสำธำรณะ

อำคำร
ถนน
เ ื่รอง ้รอง ุทก ์ขประเภท ่ือนๆ
นำ ่ทวม
กำรบ ิรหำรงำน ุบคคล
โทร ัศพ ์ท
เ ่ืขอน ูคครอง
สะพำน
บำท ิว ีถ
สภำพแวด ้ลอมเ ็ปน ิพษ
ัปญหำควำม ุรนแรงในครอบค ัรว
ยำเสพ ิตด
กำร ุ้คมครอง ู้ผบ ิรโภค
่ีท ัพก ู้ผโดยสำร
ประปำ
รวม
ดำเ ินนกำรเ ีรยบ ้รอยแ ้ลว
อ ู่ยระห ่วำงกำรดำเ ินนกำร

1 เขตคันนายาว 227 95 271 82 43 46 48 21 14 33 4 10 14 10 5 3 1 - - 2 - 1 930 930 -
2 เขตคลองเตย
3 เขตคลองสามวา 471 274 56 55 56 114 58 89 54 45 9 10 21 1 5 14 1 3 1 - - - 1,337 1,337 -
4 เขตคลองสาน
5 เขตจตุจักร 535 108 389 162 24 52 59 39 100 37 10 17 3 28 17 3 1 - - - - - 1,584 1,584 -
6 เขตจอมทอง
7 เขตดินแดง 281 162 37 58 35 46 31 78 14 44 1 15 13 14 1 5 1 - 1 1 - - 838 838 -
8 เขตดอนเมือง
9 เขตดุสิต 696 393 353 297 244 162 161 94 61 83 45 29 39 15 4 17 1 4 - - 3 1 2,702 2,702 -
10 เขตตลิ่งชัน
11 เขตทุ่งครุ 363 90 72 108 104 68 71 38 24 31 13 17 13 22 5 10 - - - - - - 1,049 1,049 -
12 เขตทวีวัฒนา
13 เขตธนบุรี 499 312 133 188 196 76 55 123 28 40 55 15 11 15 3 6 - 4 - - - 1,759 1,759 -
14 เขตหนองแขม
15 เขตหนองจอก 272 123 52 117 57 61 43 50 42 34 15 14 4 4 4 6 1 - - 1 1 901 901 -
16 เขตบึงกุ่ม
17 เขตบางเขน 112 131 38 44 38 37 40 25 6 17 3 4 9 4 - 4 - - - - - 512 511 1
18 เขตบางแค
19 เขตบางนา 252 81 145 88 51 74 85 32 42 21 35 5 8 18 7 4 2 4 - - - - 954 954 -
20 เขตบางซื่อ
21 เขตบางกอกใหญ่ 363 108 62 125 73 83 52 49 55 20 37 15 7 14 24 - - - 2 - - - 1,089 1,089 -
22 เขตบางขนุ เทียน
23 เขตบางกอกน้อย 243 48 54 41 13 41 57 34 45 26 3 10 4 8 3 2 2 - - - - - 634 632 2
24 เขตบางบอน
25 เขตบางกะปิ 319 169 50 85 50 77 56 30 26 28 3 10 15 18 1 2 - 4 - - - - 943 943 -
26 เขตบางพลัด
27 เขตบางรัก 314 151 87 86 60 43 52 31 18 22 24 15 12 5 3 3 2 - - 1 - - 929 929 -

268 45 721 159 30 34 63 23 164 30 9 16 6 41 43 - 1 - - - - - 1,653 1,653 -

587 125 343 92 135 63 86 57 62 38 10 11 11 25 9 6 - 1 - - - - 1,661 1,661 -

625 195 199 196 123 128 117 88 91 56 34 11 23 17 12 8 - 1 - - - - 1,924 1,924 -

580 321 188 356 147 129 139 77 48 62 112 18 21 21 15 10 2 - - - - 1 2,247 2,247 -

368 101 356 114 85 62 40 53 39 22 79 19 16 4 3 3 1 1 - - - - 1,366 1,366 -

347 151 132 142 94 60 56 58 23 25 38 12 10 6 8 - - - 1 - - - 1,163 1,163 -

143 41 40 21 18 23 38 29 7 19 4 9 4 16 3 2 - - - - - 1 418 418 -

708 151 84 226 129 108 94 46 195 43 134 24 14 53 30 2 9 - 1 1 - - 2,052 2,052 -

262 201 55 59 68 56 63 69 16 46 9 18 13 20 3 5 - 1 1 1 1 - 967 967 -

319 129 61 88 69 32 41 21 22 34 17 10 16 16 5 1 3 1 - - - - 885 885 -

581 343 450 183 278 126 157 80 60 54 21 9 35 12 37 9 1 5 - 2 - - 2,443 2,440 3

23 263 129 118 73 55 70 46 35 12 37 28 8 18 12 3 2 1 3 1 1 - - 915 915 -

244 211 18 89 45 30 30 83 4 29 7 14 15 - 1 15 - 2 - 1 - - 838 838 -

24 จำนวนเร่อื งรอ้ ง/ร้องทุกขข์ องกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2562 จำแนกตำมสำนักงำนแขต (ต่อ)

ประเภทเรื่องร้องเรียน/รอ้ งทุกข์

ลำดับ หน่วยงำนดำเนินกำร เห ุตเ ืดอด ้รอนรำคำญ
กระทำ ิผดใน ี่ทสำธำรณะ

ไฟ ้ฟำ
ขยะและ ่ิสงป ิฎ ูกล

่ทอระบำยนำ
ัปญหำจรำจร
้ตนไ ้ม สวนสำธำรณะ

อำคำร
ถนน
เ ื่รอง ้รอง ุทก ์ขประเภท ่ือนๆ
นำ ่ทวม
กำรบ ิรหำรงำน ุบคคล
โทร ัศพ ์ท
เ ่ืขอน ูคครอง
สะพำน
บำท ิว ีถ
สภำพแวด ้ลอมเ ็ปน ิพษ
ัปญหำควำม ุรนแรงในครอบค ัรว
ยำเสพ ิตด
กำร ุ้คมครอง ู้ผบ ิรโภค
่ีท ัพก ู้ผโดยสำร
ประปำ
รวม
ดำเ ินนกำรเ ีรยบ ้รอยแ ้ลว
อ ู่ยระห ่วำงกำรดำเ ินนกำร

28 เขตบางคอแหลม 310 150 35 135 58 54 28 53 10 25 9 12 6 7 4 3 - - - - - - 899 899 -
9 14 33 30 3 1 - - - - - 2,553 2,553 -
29 เขตประเวศ 648 244 692 234 135 139 84 58 120 37 72 16 7 3 4 2 - 1 5 3 - - 965 965 -
7 12 - 1 12 - - - - - - 680 680 -
30 เขตปทุมวัน 273 244 30 94 38 77 52 41 13 43 19 10 13 13 1 8 1 - - - - - 1,490 1,490 -
14 16 3 3 20 2 1 1 3 - - 1,075 1,075 -
31 เขตป้อมปราบศัตรพู า่ น 144 202 9 51 70 30 37 45 10 24 26 24 13 2 2 15 2 1 - - 1 - 1,034 1,034 -
20 15 24 6 7 - - - - - - 1,032 1,032 -
32 เขตพระโขนง 338 157 344 117 184 60 57 70 40 31 46 15 4 28 5 3 1 - - 1 - 1 1,349 1,349 -
13 4 8 4 2 1 1 - - - - 830 829
33 เขตพญาไท 344 142 99 88 71 49 52 105 27 26 9 7 1 11 5 1 - - 1 - - - 512 512 1
19 13 2 2 8 - 3 2 - - - 1,013 1,013 -
34 เขตพระนคร 191 331 21 96 63 45 81 39 11 65 31 13 16 33 33 7 1 2 - - - - 1,618 1,618 -
15 18 16 10 6 - - - - - - 1,901 1,901 -
35 เขตภาษีเจรญิ 280 143 69 90 85 83 90 40 21 43 16 6 12 6 9 - - - - - - - 956 956 -
20 26 1 12 3 1 - - - - - 1,668 1,668 -
36 เขตมีนบุรี 415 103 413 102 38 59 47 26 37 42 9 33 52 11 9 28 - - 4 4 - - 2,044 2,044 -
16 6 5 1 5 2 - 2 - - - 1,080 1,080 -
37 เขตยานนาวา 287 184 28 69 39 67 32 43 14 18 16 13 9 11 5 3 - - - - - - 1,062 1,062 -
22 12 20 8 3 3 - - - - - 1,394 1,394 -
38 เขตราษฎร์บูรณะ 168 69 28 40 37 42 45 17 13 22 5 12 35 13 21 4 - - - 1 1 - 1,813 1,812 -
6 3 1 - 7 - 1 - - - - 343 343
39 เขตราชเทวี 309 187 63 87 53 53 40 79 26 55 12 21 22 9 4 5 1 - 1 - - - 1,370 1,370 1
708 704 679 433 297 46 40 28 22 7 6 63,374 63,366 -
40 เขตลาดกระบัง 554 161 141 228 54 45 36 58 166 53 17 -

41 เขตลาดพร้าว 612 220 255 240 86 114 119 76 33 50 31 8

42 เขตหลักสี่ 261 106 81 189 48 50 73 30 36 28 21

43 เขตวังทองหลาง 396 223 254 239 142 111 72 65 47 40 16

44 เขตวัฒนา 519 328 242 122 161 125 70 123 122 44 47

45 เขตสาทร 356 233 52 78 82 60 62 52 28 31 9

46 เขตสะพานสูง 355 98 247 101 28 42 58 13 45 27 7

47 เขตสายไหม 575 94 95 279 43 59 49 34 60 32 6

48 เขตสวนหลวง 447 180 435 180 140 88 65 54 39 43 55

49 เขตสัมพนั ธวงศ์ 67 126 7 14 38 9 15 24 1 20 4

50 เขตห้วยขวาง 421 188 136 122 69 118 50 71 38 37 57

รวมท้ังหมด 18,512 8,501 8,340 6,329 4,082 3,480 3,152 2,668 2,229 1,812 1,299

แหล่งที่มา : ศูนย์เรอ่ื งราวรอ้ งทุกข์ สานักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สานักปลัดกรงุ แทพมหานคร

ตารางแสดงจานวนข้าราชการกรงุ เทพมหานครสามัญ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

กรอบ คนครอง ตาแหน่ง กรอบ คนครอง ตาแหน่ง

ลาดับ หน่วยงาน อัตรากาลัง ว่าง อัตรากาลัง ว่าง

1 สำนักงำนเลขำนุกำรสภำกรงุ เทพมหำนคร (ตาแหน่ง) (ตาแหน่ง) (ตาแหน่ง) (ตาแหน่ง) (ตาแหน่ง) (ตาแหน่ง)
2 สำนักงำนเลขำนุกำรผวู้ ่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
3 สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรงุ เทพมหำนคร 62 58 4 - - -
4 สำนักปลดั กรงุ เทพมหำนคร
5 สำนักกำรคลัง 77 71 6 - - -
6 สำนักกำรจรำจรและขนส่ง
7 สำนักกำรแพทย์ 194 186 8 - - -
8 สำนักกำรโยธำ
9 สำนักกำรระบำยนำ 729 666 63 - - -
10 สำนักกำรศึกษำ
11 สำนักงบประมำณกรงุ เทพมหำนคร 543 493 50 - - -
12 สำนักเทศกจิ
13 สำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 203 182 21 - - -
14 สำนักกำรวำงผงั และพัฒนำเมือง
15 สำนักพัฒนำสังคม 5077 4713 364 - - -
16 สำนักยุทธศำสตรแ์ ละประเมินผล
17 สำนักวัฒนธรรม กีฬำ และกำรท่องเท่ียว 913 783 130 - - -
18 สำนักสง่ิ แวดลอ้ ม
19 สำนักอนำมัย 629 575 54 - - -
20 สำนักงำนเขตคลองเตย
21 สำนักงำนเขตคลองสำน 285 264 21 - - -
22 สำนักงำนเขตคลองสำมวำ
23 สำนักงำนเขตคันนำยำว 136 128 8 - - -
24 สำนักงำนเขตจตุจักร
25 สำนักงำนเขตจอมทอง 151 132 19 - - -
26 สำนักงำนเขตดอนเมือง
27 สำนักงำนเขตดินแดง 2081 1959 122 - - -
28 สำนักงำนเขตดุสิต
29 สำนักงำนเขตตลงิ่ ชัน 226 198 28 - - -
30 สำนักงำนเขตทวีวัฒนำ
31 สำนักงำนเขตทุ่งครุ 194 190 4 - - -
32 สำนักงำนเขตธนบุรี
33 สำนักงำนเขตบำงกอกน้อย 280 248 32 - - -
34 สำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่
35 สำนักงำนเขตบำงกะปิ 622 554 68 - - -
36 สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
37 สำนักงำนเขตบำงเขน 516 474 42 - - -
38 สำนักงำนเขตบำงคอแหลม
2578 2335 243 - - -

151 137 14 106 101 5

147 137 10 219 208 11

152 148 4 754 729 25

130 121 9 109 99 10

165 152 13 369 352 17

164 155 9 386 368 18

148 143 5 422 409 13

151 140 11 317 297 20

153 139 14 198 191 7

155 150 5 271 269 2

140 131 9 349 342 7

146 136 10 445 438 7

169 152 17 262 258 4

165 160 5 622 605 17

142 132 10 220 208 12

165 157 8 92 92 -

164 150 14 830 805 25

154 149 5 323 309 14

147 132 15 187 177 10

25

ตารางแสดงจานวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ่ )

กรอบ คนครอง ตาแหน่ง กรอบ คนครอง ตาแหน่ง

ลาดับ หน่วยงาน อัตรากาลัง ว่าง อัตรากาลัง ว่าง

(ตาแหน่ง) (ตาแหน่ง) (ตาแหน่ง) (ตาแหน่ง) (ตาแหน่ง) (ตาแหน่ง)

39 สำนักงำนเขตบำงแค 159 154 5 152 150 2

40 สำนักงำนเขตบำงซอื่ 149 137 12 351 329 22

41 สำนักงำนเขตบำงนำ 140 133 7 413 389 24

42 สำนักงำนเขตบำงบอน 143 134 9 171 166 5

43 สำนักงำนเขตบำงพลัด 149 136 13 63 57 6

44 สำนักงำนเขตบำงรกั 142 129 13 500 482 18

45 สำนักงำนเขตบึงกมุ่ 144 129 15 403 389 14

46 สำนักงำนเขตปทุมวัน 153 137 16 152 152 -

47 สำนักงำนเขตประเวศ 160 153 7 600 575 25

48 สำนักงำนเขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย 141 131 10 47 47 -

49 สำนักงำนเขตพญำไท 136 123 13 43 36 7

50 สำนักงำนเขตพระโขนง 140 129 11 142 139 3

51 สำนักงำนเขตพระนคร 158 144 14 110 110 -

52 สำนักงำนเขตภำษีเจริญ 162 150 12 405 382 23

53 สำนักงำนเขตมีนบุรี 151 147 4 473 463 10

54 สำนักงำนเขตยำนนำวำ 140 123 17 146 137 9

55 สำนักงำนเขตรำชเทวี 143 126 17 84 84 -

56 สำนักงำนเขตรำษฎร์บูรณะ 143 137 6 229 229 -

57 สำนักงำนเขตลำดกระบัง 166 158 8 886 849 37

58 สำนักงำนเขตลำดพร้ำว 146 136 10 296 282 14

59 สำนักงำนเขตวังทองหลำง 133 126 7 63 62 1

60 สำนักงำนเขตวัฒนำ 147 140 7 235 225 10

61 สำนักงำนเขตสวนหลวง 146 137 9 190 187 3

62 สำนักงำนเขตสะพำนสูง 133 128 5 49 43 6

63 สำนักงำนเขตสมั พันธวงศ์ 134 123 11 665 637 28

64 สำนักงำนเขตสำทร 136 128 8 33 33 -

65 สำนักงำนเขตสำยไหม 154 143 11 317 297 20

66 สำนักงำนเขตหนองแขม 144 138 6 900 870 30

67 สำนักงำนเขตหนองจอก 183 175 8 469 445 24

68 สำนักงำนเขตหลักสี่ 142 136 6 241 234 7

69 สำนักงำนเขตห้วยขวำง 145 135 10 164 154 10

70 ศึกษำนิเทศก์ * - - - 61 47 14

รวม 22966 21185 1781 15534 14938 596

แหลง่ ทม่ี า : สานักงานคณะกรรมการขา้ ราชการกรุงเทพมหานคร
สานักการศกึ ษา

26

ตารางแสดงจานวนลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จาแนกตามหน่วยงาน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

กรอบอัตรากาลัง

ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว

ลาดับ หน่วยงาน กรอบ อัตราที่ อัตราว่าง กรอบ ทดแทน โครงการ

1 สำนักงำนเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนคร อัตรา มีคน อัตรา
2 สำนักงำนเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
3 สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ครอง
4 สำนักปลดั กรุงเทพมหำนคร
5 สำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล 18 18 -5 -1
6 สำนักกำรแพทย์ 44 28 16 11 11 4
7 สำนักอนำมัย 13 11 22 23
8 สำนักกำรศึกษำ 331 272 59 97 25 168
9 สำนักกำรโยธำ 38 37 12 - 11
10 สำนักกำรระบำยนำ 1445 1278 167 919 15 -
11 สำนักสิ่งแวดลอ้ ม 1066 990 76 481 25 87
12 สำนักวัฒนธรรม กีฬำ และกำรท่องเท่ียว 145 132 13 39 29
13 สำนักกำรคลงั 1310 1105 205 302 97 -
14 สำนักเทศกิจ 2646 2453 193 1237 23 1147
15 สำนักพัฒนำสังคม 3198 2651 547 1233 13 1
16 สำนักกำรจรำจรและขนสง่ 296 281 15 136 1 36
17 สำนักกำรวำงผงั และพัฒนำเมือง 474 432 42 34 7 118
18 สำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 230 208 22 70 --
19 สำนักงบประมำณกรุงเทพมหำนคร 137 126 11 55 5 76
20 มหำวิทยำลยั นวมินทรำธิรำช 80 72 8 18 1 38
21 สำนักงำนเขตพระนคร 28 26 22 --
22 สำนักงำนเขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย 101 86 15 70 5-
23 สำนักงำนเขตสมั พันธวงศ์ 17 15 23 2-
24 สำนักงำนเขตบำงรกั 977 645 332 - --
25 สำนักงำนเขตปทุมวัน 750 701 49 289 13 -
26 สำนักงำนเขตยำนนำวำ 428 403 25 190 7-
27 สำนักงำนเขตดุสิต 308 284 24 118 11 -
28 สำนักงำนเขตพญำไท 390 342 48 184 20 -
29 สำนักงำนเขตห้วยขวำง 483 440 43 265 16 -
30 สำนักงำนเขตพระโขนง 434 387 47 225 15 -
31 สำนักงำนเขตบำงกะปิ 587 511 76 273 12 -
32 สำนักงำนเขตบำงเขน 536 490 46 235 6-
33 สำนักงำนเขตมีนบุรี 470 429 41 229 12 -
34 สำนักงำนเขตลำดกระบัง 356 328 28 173 72
35 สำนักงำนเขตหนองจอก 576 517 59 265 21 -
36 สำนักงำนเขตธนบุรี 500 469 31 232 2-
37 สำนักงำนเขตคลองสำน 421 393 28 213 2-
38 สำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่ 552 527 25 401 2-
403 386 17 249 --
610 531 79 260 1-
454 416 38 171 12 -
364 346 18 135 1-

27

ตารางแสดงจานวนลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จาแนกตามหนว่ ยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

กรอบอัตรากาลัง

ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว

ลาดับ หน่วยงาน กรอบ อัตราท่ี อัตราว่าง กรอบ ทดแทน โครงการ

39 สำนักงำนเขตบำงกอกน้อย อัตรา มีคน อัตรา
40 สำนักงำนเขตตลิง่ ชัน
41 สำนักงำนเขตภำษีเจรญิ ครอง
42 สำนักงำนเขตหนองแขม
43 สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน 535 485 50 197 16 -
44 สำนักงำนเขตรำษฎร์บูรณะ 369 355 14 231 4-
45 สำนักงำนเขตดอนเมือง 426 401 25 173 --
46 สำนักงำนเขตจตุจักร 435 397 38 211 --
47 สำนักงำนเขตลำดพร้ำว 502 467 35 310 1-
48 สำนักงำนเขตบึงกุ่ม 391 363 28 190 5-
49 สำนักงำนเขตสำทร 416 396 20 252 3-
50 สำนักงำนเขตบำงคอแหลม 713 668 45 422 8-
51 สำนักงำนเขตบำงซ่ือ 451 423 28 215 6-
52 สำนักงำนเขตรำชเทวี 364 334 30 168 10 -
53 สำนักงำนเขตคลองเตย 424 373 51 194 18 -
54 สำนักงำนเขตประเวศ 382 358 24 173 6-
55 สำนักงำนเขตบำงพลัด 438 398 40 223 4-
56 สำนักงำนเขตจอมทอง 489 450 39 201 13 -
57 สำนักงำนเขตดินแดง 514 473 41 280 9-
58 สำนักงำนเขตสวนหลวง 483 456 27 272 1-
59 สำนักงำนเขตหลักส่ี 382 359 23 177 7-
60 สำนักงำนเขตสำยไหม 492 465 27 260 14 -
61 สำนักงำนเขตคันนำยำว 479 434 45 260 18 -
62 สำนักงำนเขตสะพำนสงู 491 469 22 218 2-
63 สำนักงำนเขตวังทองหลำง 378 350 28 192 7-
64 สำนักงำนเขตคลองสำมวำ 338 318 20 174 1-
65 สำนักงำนเขตบำงนำ 326 306 20 212 --
66 สำนักงำนเขตวัฒนำ 291 270 21 180 2-
67 สำนักงำนเขตทวีวัฒนำ 380 360 20 232 7-
68 สำนักงำนเขตบำงแค 338 322 16 208 --
69 สำนักงำนเขตทุ่งครุ 338 303 35 209 10 -
70 สำนักงำนเขตบำงบอน 419 390 29 216 6-
400 381 19 266 2-
รวม 514 485 29 249 1-
342 312 30 204 7-
แหลง่ ทม่ี า : สานักงานการเจา้ หนา้ ที่ 377 345 32 222 2-
34833 31432 3401 16014 584 1701

28

สถิติการสญู เสยี อตั รากาลังขา้ ราชการกรงุ เทพมหานครสามญั ประจาปงี บ พ.ศ. 2562

ประเภทตาแหนง่ บริหาร อานวยการ วิชาการ ท่วั ไป รวม (ราย)

สาเหตุ สูง ตน้ สูง ต้น เชีย่ วชาญ ขานาญการ ชานาญการ ปฏิบตั กิ าร อาวุโส ชานาญงาน ปฏบิ ตั งิ าน 401
พเิ ศษ 10
27 1 2 5 183 1 351
เกษียณอายรุ าชการ 10 3 9 - - 87 73 2 - 6 1 2
ถึงแกก่ รรม -- - 2 - -1 153 - 63 66 7
- - - - - 2 325
ลาออก 1 - - - - 20 46 1 - 3 - 1096
- - 74 - 32 188
ปลดออก -- - --
29 1 232 5 287 258
ไล่ออก - - - -3
ให้โอน - - - - 31

รวม (ราย) 11 3 9 107 154

แหล่งท่มี า : สานักงาน ก.ก. (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562)

สถติ ิการสญู เสียอตั รากาลงั ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษากรงุ เทพมหานคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทตาแหนง่ ผอู้ านวยการสถานศกึ ษา รองผอู้ านวยการ ครู ศึกษานิเทศก์
สาเหตุ
สถานศกึ ษา ครู (สงั กัดสานกั การศกึ ษา) รวม
(ราย)
เชีย่ วชาญ ขานาญการ ชานาญการ ชานาญการ ชานาญการ เช่ยี วชาญ ขานาญการ ชานาญการ คศ.1 ผชู้ ว่ ย เชี่ยวชาญ ขานาญการ ชานาญ
พิเศษ พเิ ศษ พเิ ศษ พเิ ศษ การ 331
15
เกษยี ณอายุราชการ 3 36 1 9 2 - 178 94 5 - - 3 - 153
ถงึ แกก่ รรม 4
- 1 - - -- 4 64 - - -- 257
ลาออก 760
ไล่ออก - 3 - - - - 8 12 13 117 - - -
ใหโ้ อน
- - - - -- 1 21 - - --
รวม (ราย)
- - - - - - 16 115 126 - - --

3 40 1 9 2 0 207 229 149 117 0 3 0

แหล่งทม่ี า : สานกั การศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

29

สถิตดิ า้ นสังคม

30

จงั หวดั ทีมปี ระชากรมากกวา่ 1 ลา้ นคน พ.ศ. 2551 - 2562

จังหวัด 2551 2552 2553 2554** 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

กรงุ เทพมหานคร 5,710,883 5,702,595 5,701,394 5,674,843 5,673,560 5,686,252 5,692,284 5,696,409 5,686,646 5,682,415 5,676,648 5,666,264
2,610,164 2,620,517 2,628,818 2,631,435 2,639,226 2,646,401 2,648,927
นครราชสมี า 2,565,117 2,571,292 2,582,089 2,585,325 2,601,167 1,836,523 1,844,669 1,857,429 1,862,965 1,869,633 1,874,548 1,878,146
1,781,655 1,790,049 1,798,014 1,801,753 1,805,910 1,805,895 1,802,872
อบุ ลราชธานี 1,795,453 1,803,754 1,813,088 1,816,057 1,826,920 1,666,888 1,678,284 1,728,242 1,735,762 1,746,840 1,763,742 1,779,254
1,573,438 1,579,248 1,584,661 1,587,897 1,591,905 1,594,850 1,595,747
ขอนแกน่ 1,756,101 1,762,242 1,767,601 1,766,066 1,774,816 1,563,964 1,570,300 1,575,152 1,578,783 1,583,092 1,586,666 1,586,646
1,541,843 1,548,028 1,552,530 1,554,432 1,557,482 1,560,433 1,561,927
เชยี งใหม่ 1,670,317 1,632,548 1,640,479 1,646,144 1,655,642 1,462,028 1,465,213 1,468,798 1,470,341 1,472,031 1,473,011 1,472,859
1,390,354 1,421,425 1,455,039 1,483,049 1,509,125 1,535,445 1,558,301
บรุ ีรมั ย์ 1,541,650 1,546,784 1,553,765 1,559,085 1,566,740 1,389,890 1,401,303 1,410,577 1,417,440 1,424,230 1,432,628 1,435,968
1,388,194 1,391,636 1,395,024 1,395,567 1,397,180 1,397,857 1,396,831
อดุ รธานี 1,535,629 1,538,940 1,544,786 1,548,107 1,557,298 1,308,958 1,308,318 1,308,166 1,307,982 1,307,911 1,307,208 1,305,211
1,241,610 1,261,530 1,279,310 1,293,553 1,310,766 1,326,608 1,344,875
นครศรธี รรมราช 1,513,163 1,516,499 1,522,561 1,526,071 1,534,887 1,204,660 1,207,699 1,277,950 1,282,544 1,287,615 1,292,130 1,298,304
1,156,271 1,173,870 1,193,711 1,211,924 1,229,735 1,246,295 1,265,387
ศรสี ะเกษ 1,441,412 1,446,345 1,452,471 1,452,203 1,458,370 1,134,322 1,138,609 1,142,737 1,145,949 1,149,472 1,152,282 1,153,390
1,135,723 1,137,049 1,138,252 1,138,199 1,139,356 1,138,777 1,137,357
ชลบรุ ี 1,264,687 1,289,590 1,316,293 1,338,656 1,364,002 1,053,158 1,074,058 1,094,249 1,111,376 1,129,115 1,146,092 1,163,604
1,073,142 1,072,756 1,071,942 1,066,455 1,065,334 1,063,964 1,059,887
สงขลา 1,335,768 1,343,954 1,357,023 1,367,010 1,378,574 1,031,812 1,040,230 1,046,772 1,050,913 1,057,581 1,063,501 1,068,010

สรุ ินทร์ 1,375,560 1,377,827 1,381,761 1,380,399 1,386,277

ร้อยเอด็ 1,307,212 1,308,159 1,309,708 1,305,058 1,308,570

สมุทรปราการ 1,147,224 1,164,105 1,185,180 1,203,223 1,223,302

เชยี งราย 1,227,317 1,194,933 1,198,218 1,198,656 1,200,423

นนทบรุ ี 1,052,592 1,078,071 1,101,743 1,122,627 1,141,673

สกลนคร 1,116,034 1,118,449 1,122,905 1,123,351 1,129,174

ชัยภมู ิ 1,122,647 1,125,166 1,127,423 1,127,423 1,133,034

ปทมุ ธานี * * * 1,010,898 1,033,837

นครสวรรค์ 1,074,239 1,072,868 1,073,495 1,071,686 1,073,347

สุราษฎร์ธานี * * 1,000,383 1,012,064 1,023,288

แหล่งขอ้ มลู : สานกั บรหิ ารการทะเบยี น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ : * ประชากรตากวา่ 1 ล้านคน

หมายเหตุ : ** จดั ตั้งจงั หวดั ที 77 คอื จงั หวัดบงึ กาฬ โดยแยกออกจากการปกครองของจังหวดั หนองคาย

31

จานวนประชากร และความหนาแนน่ ในเขตกรงุ เทพมหานคร 2562
เรยี งตามจานวนประชากรรวม (ข้อมลู ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)

ลาดบั เขต ประชากร (คน) ความหนาแนน่ ความหนาแนน่

รวม ชาย หญิง ต่อตารางกโิ ลเมตร ประชากรต่อบา้ น

1 สายไหม 206,278 96,951 109,327 4,624 2.01
2 คลองสามวา 202,094 95,486 106,608 1,826 2.39
3 บางแค 193,491 90,085 103,406 4,352 2.08
4 บางเขน 189,000 89,273 99,727 4,487 1.68
5 บางขุนเทยี น 185,824 87,656 98,168 1,540 2.06
6 ประเวศ 180,769 84,916 95,853 3,443 2.02
7 ลาดกระบัง 177,769 84,644 93,125 1,435 1.84
8 หนองจอก 176,022 85,682 90,340 745 2.71
9 ดอนเมือง 170,021 84,738 85,283 4,620 2.20
10 จตุจักร 156,605 72,604 84,001 4,371 1.29
11 หนองแขม 156,354 72,977 83,377 4,751 2.53
12 จอมทอง 150,108 71,278 78,830 5,715 2.07
13 บางกะปิ 146,108 66,559 79,549 5,122 1.39
14 มีนบรุ ี 142,586 67,340 75,246 5,865 2.34
15 บึงกุ่ม 142,237 64,912 77,325 2,235 1.89
16 บางซ่ือ 126,310 59,086 67,224 7,083 1.67
17 ภาษีเจริญ 126,160 59,046 67,114 10,970 2.10
18 สวนหลวง 124,048 56,807 67,241 5,239 1.58
19 ทุ่งครุ 123,048 57,792 65,256 4,003 2.29
20 ดินแดง 119,150 55,081 64,069 14,185 1.95
21 ลาดพร้าว 118,574 53,888 64,686 5,515 2.05
22 วงั ทองหลาง 109,653 50,150 59,503 5,800 1.79
23 บางกอกน้อย 107,732 51,407 56,325 9,020 2.17
24 ธนบรุ ี 106,049 49,758 56,291 12,402 1.86
25 บางบอน 105,684 50,628 55,056 3,042 2.09
26 ตลิ่งชัน 104,779 49,052 55,727 3,554 2.46
27 หลักส่ี 104,285 49,789 54,496 4,566 1.82
28 คลองเตย 101,244 48,157 53,087 7,792 1.35
29 คันนายาว 97,095 45,351 51,744 3,737 2.17
30 สะพานสงู 96,059 44,083 51,976 3,416 2.37
31 บางพลดั 90,869 41,565 49,304 8,492 1.65
32 บางนา 90,125 42,021 48,104 7,934 1.28
33 ดุสิต 89,769 48,615 41,154 4,778 2.81
34 พระโขนง 88,998 40,291 48,707 6,363 1.52
35 วัฒนา 87,225 40,928 46,297 7,987 1.11
36 บางคอแหลม 86,898 41,260 45,638 6,916 2.20
37 หว้ ยขวาง 84,340 37,909 46,431 5,344 1.03
38 ราษฎร์บรู ณะ 80,509 38,450 42,059 5,355 2.15
39 ทววี ฒั นา 78,548 36,489 42,059 8,422 2.32
40 ยานนาวา 77,814 36,366 41,448 1,549 1.48
41 สาทร 77,773 36,848 40,925 4,668 1.79
42 ราชเทวี 72,568 34,795 37,773 11,993 1.39
43 คลองสาน 71,197 33,071 38,126 9,991 1.81
44 พญาไท 69,382 34,385 34,997 7,231 1.56
45 บางกอกใหญ่ 66,152 31,266 34,886 10,704 2.09
46 บางรัก 48,227 22,834 25,393 8,712 1.49
47 พระนคร 47,701 23,080 24,621 5,699 2.49
48 ปทมุ วนั 47,085 21,754 25,331 8,499 1.42
49 ปอ้ มปราบศัตรูพา่ ย 43,485 21,236 22,249 22,519 2.22
50 สัมพนั ธวงศ์ 22,463 10,977 11,486 15,864 1.70

รวม 5,666,264 2,669,316 2,996,948 3,614 2.13

แหล่งข้อมูล : 1. สานกั บริหารการทะเบยี น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

แหล่งข้อมูล : 2. กองสารวจและแผนท่ี สานกั ผงั เมือง กรุงเทพมหานคร

32

จานวนประชากร แยกตามเพศ จาแนกตามเขตในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562
(เรียงตามจานวนประชากรรวม)

เขต ชาย หญิง

สายไหม 96.951 109.327
คลองสามวา 95.486 106.608

บางแค 90.085 103.406
บางเขน
บางขุนเทียน 89.273 99.727
ประเวศ 87.656 98.168
ลาดกระบัง 84.916 95.853
หนองจอก
ดอนเมอื ง 84.644 93.125
จตุจักร 85.682 90.340
หนองแขม
จอมทอง 84.738 85.283
บางกะปิ 72.604 84.001
72.977 83.377
มนี บุรี 71.278 78.830
บึงกุม 66.559 79.549
บางซื่อ
ภาษีเจรญิ 67.340 75.246
สวนหลวง
ท่งุ ครุ 64.912 77.325
ดนิ แดง 59.086 67.224
ลาดพร้าว 59.046 67.114
วังทองหลาง
บางกอกน้อย 56.807 67.241
ธนบุรี 57.792 65.256
บางบอน
ตลง่ิ ชัน 55.081 64.069
หลักสี่ 53.888 64.686
คลองเตย 50.150 59.503
คันนายาว 51.407 56.325
สะพานสูง 49.758 56.291
บางพลัด
บางนา 50.628 55.056
ดุสิต
พระโขนง 49.052 55.727
วัฒนา 49.789 54.496
บางคอแหลม 48.157 53.087
ห้วยขวาง
ราษฏรบ์ รู ณะ 45.351 51.744
ทวีวฒั นา 44.083 51.976
ยานนาวา
สาทร 41.565 49.304
ราชเทวี 41.565 48.104
คลองสาน 48.615 41.154
พญาไท 40.291 48.707
บางกอกใหญ่ 40.928 46.297
บางรัก
พระนคร 41.260 45.638
ปทุมวนั
ป้อมปราบศัตรูพา่ ย 39.138 46.431
สัมพนั ธวงศ์ 38.450 42.059
36.489 42.059

36.366 41.448
36.848 40.925

34.795 37.773
33.071 38.126
34.795 34.997
31.266 34.886
25.393
22.834
24.621
23.080
25.331
21.754 22.249
21.236 11.486

10.977

140 120 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120 140

พันคน พันคน

แหลง่ ขอ้ มลู : สานักบรหิ ารการทะเบยี น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

33

จำนวนบำ้ นในกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2551 - 2562

เขต 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

คลองเตย 52,403 55,187 56,332 57,872 61,452 62,642 64,083 65,006 66,481 68,641 72,180 74,741
คลองสาน 29,850 33,417 33,809 35,127 35,724 36,495 37,448 37,665 38,181 38,166 38,830 39,366
คลองสามวา 55,547 59,837 62,255 64,594 67,058 70,269 73,481 76,179 78,343 80,421 82,412 84,728
คนั นายาว 29,976 30,747 34,178 35,211 36,373 39,200 39,812 40,360 41,518 42,935 44,234 44,685
จตจุ ักร 78,991 81,111 85,191 90,411 94,442 96,304 99,740 101,601 107,192 111,197 113,553 121,352
จอมทอง 60,204 61,962 63,846 68,378 69,330 69,916 71,106 72,472
ดอนเมือง 57,882 58,111 58,485 59,350 66,745 67,797 69,239 70,923 72,609 74,516 75,954 77,220
ดินแดง 61,419 62,418 63,703 65,000 54,255 55,591 56,790 57,373 58,107 58,720 61,149 61,210
ดสุ ิต 49,062 51,036 51,686 52,426 32,026 32,082 32,342 32,644 32,338 32,311 31,294 31,955
ตลิ่งชัน 29,772 29,955 30,962 31,751 38,083 38,825 39,296 40,827 41,345 41,732 42,138 42,532
ทวีวัฒนา 35,560 36,109 36,668 37,445 30,457 30,833 31,337 31,716 32,329 32,950 33,370 33,895
ทุ่งครุ 29,035 29,438 29,730 30,040 48,013 47,130 47,824 49,082 50,284 51,053 51,957 53,735
ธนบุรี 42,367 43,826 44,833 46,212 46,911 48,510 50,554 51,884 54,058 54,576 56,237 57,091
บางเขน 44,092 44,106 45,446 46,447 94,850 95,741 97,256 101,537 104,598 107,198 109,112 112,614
บางแค 76,363 77,864 79,524 85,144 85,875 88,135 91,765 92,959
บางกอกใหญ่ 83,724 85,811 88,857 92,627 26,594 26,739 26,798 26,867 29,861 30,867 30,866 31,671
บางกอกน้อย 73,839 74,476 77,149 77,410 46,537 46,616 47,103 48,672 48,709 48,771 49,111 49,559
บางกะปิ 25,667 25,683 26,449 26,484 92,013 95,265 97,866 100,046 100,751 102,119 104,234 104,926
บางขุนเทียน 44,303 44,316 44,420 45,949 74,420 77,350 80,667 82,799 84,599 87,140 88,455 90,017
บางคอแหลม 83,274 84,989 88,135 90,754 36,316 36,346 36,406 37,920 39,129 39,315 39,353 39,544
บางซ่ือ 58,268 67,875 70,319 72,434 48,062 49,995 54,651 55,520 60,466 68,977 69,594 75,635
บางนา 36,764 36,061 36,160 36,312 55,043 56,819 57,272 60,341 62,042 65,736 67,609 70,410
บางบอน 46,551 45,930 46,294 46,019 47,110 47,459 48,301 49,012 49,489 49,832 50,239 50,531
บางพลัด 47,792 49,982 52,056 51,726 45,421 45,817 45,819 45,853 47,479 49,873 53,656 55,029
บางรัก 26,505 26,777 26,937 27,522 30,081 30,301 32,045 32,347
บึงกุ่ม 46,400 46,704 46,903 45,758 66,316 67,801 69,412 71,794 72,370 72,868 74,526 75,351
ปทุมวัน 37,723 41,990 42,409 45,327 26,522 26,970 27,734 30,279 30,752 30,815 30,793 33,103
ประเวศ 24,258 24,971 25,637 26,398 72,210 74,913 78,953 84,487 86,555 88,079 87,588 89,608
ป้อมปราบศตั รูพ่าย 60,190 60,895 62,806 64,281 19,575 19,529 19,529 19,515 19,674 19,684 19,655 19,606
พญาไท 24,852 25,722 26,047 26,513 36,707 38,415 39,193 40,095 41,518 41,891 42,662 44,425
พระโขนง 62,787 65,075 66,657 70,069 41,918 45,125 49,760 50,272 50,662 52,092 54,409 58,445
พระนคร 19,228 19,297 19,314 19,334 18,474 19,257 19,258 19,273 19,221 19,182 19,101 19,155
ภาษีเจริญ 32,998 33,339 35,541 36,033 47,840 49,968 51,625 52,657 53,577 56,918 58,891 59,970
มีนบุรี 36,855 38,988 39,639 40,855 52,492 53,584 54,306 55,711 56,839 58,200 59,822 61,051
ยานนาวา 45,772 47,980 49,364 50,674 50,803 51,043 51,655 52,403
ราชเทวี 18,443 18,457 18,453 18,468 41,294 43,242 44,095 45,103 45,522 47,344 49,014 52,041
ราษฎร์บูรณะ 44,826 43,684 45,101 46,917 31,668 33,859 34,220 35,516 35,842 36,973 37,036 37,409
ลาดกระบัง 47,838 48,672 50,008 50,737 74,635 77,688 80,578 84,099 87,658 90,000 93,589 96,468
ลาดพร้าว 41,418 42,420 43,034 42,847 51,056 52,300 53,475 54,051 54,771 56,147 56,470 57,720
วังทองหลาง 35,349 35,846 37,606 39,183 55,960 57,178 58,316 59,136 59,546 59,976 60,679 61,277
วฒั นา 32,756 34,058 35,208 35,460 60,490 62,049 64,637 66,723 68,081 70,607 72,939 78,258
สวนหลวง 63,650 65,618 69,336 72,041 57,563 62,255 65,869 69,756 71,294 72,788 76,684 78,435
สะพานสูง 47,412 48,861 49,524 50,265 33,045 34,027 34,807 35,599 36,401 36,855 38,441 40,482
สัมพนั ธวงศ์ 13,277 13,252 13,234 13,235 13,238 13,205 13,206 13,195
สาทร 52,641 53,256 54,764 55,520 36,206 36,403 39,578 40,043 41,304 41,447 42,255 43,431
สายไหม 49,526 52,320 55,575 56,530 88,623 89,604 92,755 94,942 96,064 97,642 100,196 102,868
หนองแขม 51,008 52,739 53,166 53,992 55,308 56,222 57,298 58,210 58,908 59,550 60,680 61,882
หนองจอก 28,671 29,243 29,881 31,324 53,030 54,857 56,769 58,965 60,546 61,537 63,210 65,048
หลักส่ี 13,253 13,267 13,265 13,267 46,764 47,272 48,135 50,370 51,229 53,342 55,802 57,383
ห้วยขวาง 35,196 36,712 35,686 35,711 55,133 59,649 65,131 68,596 69,142 73,691 79,768 81,877
75,812 80,855 83,565 86,311
51,611 52,962 54,418 54,485 2,522,855 2,593,827 2,672,423 2,753,972 2,816,711 2,887,274 2,959,524 3,041,115
46,794 48,653 50,023 52,026

45,537 45,568 45,829 46,263
40,510 43,533 48,028 52,164

รวม 2,263,680 2,334,126 2,400,540 2,459,680

แหล่งข้อมูล : สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

34

จานวนชมุ ชน ประชากร ครอบครวั และหลังคาเรอื นของชมุ ชน ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562

เขต ชุมชน (ชุมชน) ประชากร (คน) ครอบครวั (ครอบครัว) หลังคาเรอื น (หลัง)

หนองจอก 98 67,086 17,667 17,928
ดอนเมือง 95 99,775 25,779 26,378
คลองสามวา 83 53,548 14,384 16,073
สายไหม 78 96,787 23,455 22,988
หลักสี่ 78 75,672 17,367 17,146
บางเขน 72 61,677 17,664 20,581
หนองแขม 72 52,950 15,045 15,586
ลาดกระบัง 65 79,857 22,316 22,301
มีนบุรี 63 80,382 18,354 18,530
บางขุนเทียน 51 57,852 12,859 12,830
ภาษีเจริญ 51 43,922 9,425 9,048
บางซือ่ 50 38,358 7,723 7,353
จอมทอง 48 48,479 8,471 8,734
บางแค 48 37,904 7,895 7,719
บางพลัด 48 49,905 10,107 9,732
สวนหลวง 45 45,831 7,648 7,963
ดสุ ิต 44 40,719 8,512 8,477
ประเวศ 44 39,593 9,652 9,060
พระโขนง 44 27,857 6,330 6,251
ตลิ่งชัน 43 28,595 7,259 7,315
ธนบุรี 43 67,911 12,538 14,731
คนั นายาว 42 33,920 8,605 9,260
จตจุ ักร 41 38,656 9,867 8,785
คลองเตย 39 82,189 18,956 18,142
บางกอกน้อย 38 102,938 17,289 16,966
บงึ กุ่ม 37 35,144 10,141 10,144
ลาดพร้าว 36 41,664 12,049 12,336
คลองสาน 35 36,040 7,343 7,555
บางนา 35 35,604 7,898 9,581
บางกอกใหญ่ 30 17,363 3,634 3,690
ทงุ่ ครุ 29 25,434 6,015 6,282
สะพานสูง 29 43,796 7,760 8,033
บางคอแหลม 28 48,884 7,179 7,155
บางกะปิ 27 28,312 7,340 8,075
ราษฎรบ์ ูรณะ 27 20,686 3,674 3,654
พญาไท 24 23,469 6,285 6,281
ราชเทวี 24 23,686 4,580 4,700
สาทร 24 32,343 5,383 5,322
ดนิ แดง 23 22,862 6,413 5,971
หว้ ยขวาง 22 17,548 3,507 3,324
พระนคร 20 16,422 4,398 4,383
วงั ทองหลาง 19 20,551 4,372 4,513
ปทุมวนั 17 28,866 4,888 5,050
ยานนาวา 17 13,797 3,004 2,830
สัมพนั ธวงศ์ 17 7,628 1,769 1,899
ทววี ฒั นา 16 15,245 3,706 4,007
วฒั นา 16 16,660 3,469 3,604
บางรัก 15 14,752 3,615 3,199
ปอ้ มปราบศตั รพู ่าย 14 9,905 2,086 2,527
บางบอน 12 8,598 1,975 1,999
2,016 2,057,622 467,650 475,991
รวม

แหล่งข้อมูล : กองการพัฒนาชุมชน สานักพัฒนาสังคม กรงุ เทพมหานคร

35

จานวนชมุ ชนในเขตกรงุ เทพมหานคร พ.ศ. 2562
จาแนกตามเขต (เรียงตามจานวนชุมชน)

เขต 12 63 95
14 65 98
บางบอน 15
ปอ้ มปราบศตั รูพ่าย 16 72 100
16 72
บางรกั 17
วฒั นา 17 78
ทววี ัฒนา 17 78
สัมพันธวงศ์ 19
ยานนาวา 20 83
ปทมุ วัน 22
วังทองหลาง 23 70 80 90
พระนคร 24
หว้ ยขวาง 24
ดินแดง 24
สาทร 27
ราชเทวี 27
พญาไท 28
ราษฎรบ์ ูรณะ 29
บางกะปิ 29
บางคอแหลม 30
สะพานสงู 35
ท่งุ ครุ 35
บางกอกใหญ่ 36
บางนา 37
คลองสาน 38
ลาดพรา้ ว 39
บึงกุม่ 41
บางกอกน้อย 42
คลองเตย 43
จตจุ ักร 43
คันนายาว 44
ธนบุรี 44
ตล่งิ ชัน 44
พระโขนง 45
ประเวศ 48
ดุสิต 48 48
สวนหลวง 50
บางพลดั 51
บางแค 51
จอมทอง
บางซ่ือ 10 20 30 40 50 60
ภาษีเจริญ
บางขนุ เทยี น จานวนชมุ ชน (ชุมชน)
มีนบุรี
ลาดกระบงั
หนองแขม
บางเขน
หลกั สี่
สายไหม
คลองสามวา
ดอนเมือง
หนองจอก

0

แหล่งขอ้ มูล : กองการพัฒนาชุมชน สานักพฒั นาสังคม กรุงเทพมหานคร

36

จานวนประชากร พนื้ ท่ี ความหนาแน่น จานวนบ้าน จาแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2562

เขต/แขวง รวม ชาย หญิง พื้นท(่ี ตร.กม.) ความหนาแนน่ (คน/ตร.กม.) จานวนบ้าน(หลัง)

เขตคลองเตย 101,244 48,157 53,087 12.994 7,792 74,741
แขวงคลองเตย 66,401 32,258 34,143 1.895 35,040 33,422
แขวงคลองตัน 11,320 5,175 6,145 7.249 1,562 14,325
แขวงพระโขนง 23,523 10,724 12,799 3.850 6,110 26,994
เขตคลองสาน 71,197 33,071 38,126 6.051 11,766 39,366
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา 12,467 5,858 6,609 1.317 9,466 5,053
แขวงคลองสาน 15,614 7,500 8,114 0.727 21,477 5,863
แขวงบางลาภูล่าง 24,070 11,128 12,942 2.234 10,774 13,309
แขวงคลองต้นไทร 19,046 8,585 10,461 1.773 10,742 15,141
เขตคลองสามวา 202,094 95,486 106,608 110.686 1,826 84,728
แขวงสามวาตะวนั ตก 58,123 27,456 30,667 24.249 2,397 24,664
แขวงสามวาตะวนั ออก 26,325 12,684 13,641 40.574 9,283
แขวงบางชัน 87,715 40,841 46,874 18.644 649 40,903
แขวงทรายกองดิน 12,962 6,201 6,761 11.396 4,705 4,996
แขวงทรายกองดินใต้ 16,969 8,304 8,665 1,137 4,882
เขตคันนายาว 97,095 45,351 51,744 15.823 1,072 44,685
แขวงคันนายาว 47,763 22,793 24,970 25.980 3,737 18,216
แขวงรามอินทรา 49,332 22,558 26,774 12.917 3,698 26,469
เขตจตุจกั ร 156,605 72,604 84,001 13.063 3,776 121,352
แขวงลาดยาว 41,814 19,425 22,389 32.908 4,759 28,431
แขวงเสนานิคม 20,417 9,549 10,868 10.690 3,912 18,283
แขวงจันทรเกษม 38,701 17,966 20,735 2.826 7,225 26,790
แขวงจอมพล 32,288 14,223 18,065 6.026 6,422 34,166
แขวงจตุจกั ร 23,385 11,441 11,944 5.488 5,883 13,682
เขตจอมทอง 150,108 71,278 78,830 7.878 2,968 72,472
แขวงบางขุนเทียน 36,209 17,219 18,990 26.265 5,715 15,224
แขวงบางค้อ 35,379 16,733 18,646 5.789 6,255 17,977
แขวงบางมด 44,623 21,008 23,615 3.375 10,483 23,570
แขวงจอมทอง 33,897 16,318 17,579 11.918 3,744 15,701
เขตดอนเมือง 170,021 84,738 85,283 5.183 6,540 77,220
แขวงสกี ัน 63,890 32,584 31,306 36.803 4,620 28,231
แขวงดอนเมือง 82,668 38,687 43,981 11.534 5,539 38,948
แขวงสนามบิน 23,463 13,467 9,996 10.605 7,795 10,041
เขตดนิ แดง 119,150 55,081 64,069 14.664 1,600 61,210
แขวงดินแดง 74,668 34,429 40,239 8.354 14,263 37,059
แขวงรชั ดาภเิ ษก 44,482 20,652 23,830 4.451 16,776 24,151
เขตดสุ ิต 89,769 48,615 41,154 3.903 11,397 31,955
แขวงดุสิต 12,404 7,303 5,101 10.665 8,417 2,535
แขวงวชิรพยาบาล 10,596 4,640 5,956 2.233 5,555 3,056
แขวงสวนจิตรลดา 7,282 3,515 3,767 1.074 9,866 2,450
แขวงส่ีแยกมหานาค 7,187 3,539 3,648 1.737 4,192 2,433
แขวงถนนนครไชยศรี 52,300 29,618 22,682 0.339 21,201 21,481
5.282 9,902

37

จานวนประชากร พนื้ ท่ี ความหนาแน่น จานวนบา้ น จาแนกตามแขวง ในเขตกรงุ เทพมหานคร 2562 (ตอ่ )

เขต/แขวง รวม ชาย หญงิ พื้นท(่ี ตร.กม.) ความหนาแนน่ (คน/ตร.กม.) จานวนบา้ น(หลัง)

เขตตล่ิงชัน 104,779 49,052 55,727 29.479 3,554 42,532
แขวงคลองชักพระ 10,435 4,922 5,513
แขวงตลิ่งชัน 24,871 11,541 13,330 1.251 8,341 4,595
แขวงฉิมพลี 24,006 11,150 12,856
แขวงบางพรม 13,739 6,550 7,189 5.183 4,799 11,351
แขวงบางระมาด 19,719 9,264 10,455
แขวงบางเชือกหนัง 12,009 5,625 6,384 7.338 3,271 9,516
เขตทวีวัฒนา 78,548 36,489 42,059
แขวงทววี ฒั นา 23,040 10,824 12,216 4.253 3,230 4,847
แขวงศาลาธรรมสพน์ 55,508 25,665 29,843
เขตทุ่งครุ 123,048 57,792 65,256 8.539 2,309 7,936
แขวงบางมด 55,377 25,851 29,526
แขวงทุ่งครุ 67,671 31,941 35,730 2.915 4,120 4,287
เขตธนบุรี 106,049 49,758 56,291
แขวงวดั กัลยาณ์ 8,669 4,073 4,596 50.219 1,564 33,895
แขวงหริ ญั รจู ี 11,906 5,590 6,316
แขวงบางย่ีเรือ 20,691 9,983 10,708 21.521 1,071 8,973
แขวงบุคคโล 17,374 8,048 9,326
แขวงตลาดพลู 15,080 7,021 8,059 28.638 1,938 24,922
แขวงดาวคะนอง 17,392 8,059 9,333
แขวงสาเหร่ 14,937 6,984 7,953 30.741 4,003 53,735
เขตบางเขน 189,000 89,273 99,727
แขวงอนุสาวรยี ์ 91,840 44,470 47,370 12.765 4,338 27,396
แขวงท่าแร้ง 97,160 44,803 52,357
เขตบางแค 193,491 90,085 103,406 17.976 3,765 26,339

8.551 12,402 57,091

0.785 11,043 2,765

0.691 17,230 3,967

1.523 13,586 7,973

1.210 14,359 12,979

1.823 8,272 8,907

1.289 13,493 11,881

1.230 12,144 8,619

42.123 4,487 112,614

18.406 4,990 59,025

23.717 4,097 53,589

44.456 4,352 92,959

แขวงบางแค 38,955 18,157 20,798 6.486 6,006 25,506
แขวงบางแคเหนือ 60,111 27,825 32,286 12.060 4,984 28,195
แขวงบางไผ่ 39,996 18,855 21,141 14.670 2,726 14,597
แขวงหลกั สอง 54,429 25,248 29,181 11.240 4,842 24,661
เขตบางกอกใหญ่ 66,152 31,266 34,886 6.180 10,704 31,671
แขวงวดั อรุณ 13,543 6,872 6,671 0.834 16,239 4,157
แขวงวดั ท่าพระ 52,609 24,394 28,215 5.346 9,841 27,514
เขตบางกอกน้อย 107,732 51,407 56,325 11.944 9,020 49,559
แขวงศิรริ าช 16,105 8,598 7,507 1.258 12,802 4,335
แขวงบ้านช่างหล่อ 30,596 14,889 15,707 2.076 14,738 12,101
แขวงบางขุนนนท์ 9,460 4,347 5,113 1.492 6,340 4,447
แขวงบางขุนศรี 31,689 14,516 17,173 4.360 7,268 15,111
แขวงอรณุ อมรนิ ทร์ 19,882 9,057 10,825 2.758 7,209 13,565

เขตบางกะปิ 146,108 66,559 79,549 28.523 5,122 104,926
แขวงคลองจ่ัน 78,147 35,851 42,296 12.062 6,479 48,025
แขวงหวั หมาก 67,961 30,708 37,253 16.461 4,129 56,901

38

จานวนประชากร พน้ื ที่ ความหนาแน่น จานวนบา้ น จาแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2562 (ต่อ)

เขต/แขวง รวม ชาย หญงิ พ้ืนท(ี่ ตร.กม.) ความหนาแนน่ (คน/ตร.กม.) จานวนบ้าน(หลัง)

เขตบางขุนเทียน 185,824 87,656 98,168 120.687 1,540 90,017
แขวงท่าข้าม 59,998 28,360 31,638 84.712 708 29,709
แขวงแสมดา 125,826 59,296 66,530 35.975
เขตบางคอแหลม 86,898 41,260 45,638 10.921 3,498 60,308
7,957 39,544

แขวงบางคอแหลม 24,599 11,677 12,922 2.749 8,948 10,314
แขวงวดั พระยาไกร 25,679 12,205 13,474 2.300 11,165 10,325
แขวงบางโคล่ 36,620 17,378 19,242 5.872 6,236 18,905
เขตบางซ่ือ 126,310 59,086 67,224 11.545 10,941 75,635
แขวงบางซื่อ 82,570 39,172 43,398 5.762 14,330 50,848
แขวงวงศ์สวา่ ง 43,740 19,914 23,826 5.783 7,564 24,787
เขตบางนา 90,125 42,021 48,104 18.790 4,796 70,410
แขวงบางนา
แขวงบางนาเหนือ 3 1 2 - - 0
แขวงบางนาใต้ 41,957 19,216 22,741 6.401 6,555 33,350
เขตบางบอน 48,165 22,804 25,361 12.389 3,888 37,060
แขวงบางบอน 105,684 50,628 55,056 34.750 3,041 50,531
แขวงบางบอนเหนือ
1 1 0 - - 1
22,574 10,850 11,724 15.208 1,484 10,152

แขวงบางบอนใต้ 25,063 11,970 13,093 8.939 2,804 9,251
แขวงคลองบางพราน 32,869 15,652 17,217 5.423 6,061 17,361
แขวงคลองบางบอน 25,177 12,155 13,022 5.180 4,860 13,766
เขตบางพลัด 90,869 41,565 49,304 11.360 7,999 55,029
แขวงบางพลัด 22,554 10,479 12,075 3.269 6,899 9,699
แขวงบางออ้ 24,559 11,262 13,297 2.846 8,629 14,357
แขวงบางบาหรุ 18,256 8,047 10,209 2.332 7,828 13,066
แขวงบางยี่ขัน 25,500 11,777 13,723 2.886 8,836 17,907
เขตบางรัก 48,227 22,834 25,393 5.536 8,712 32,347
แขวงมหาพฤฒาราม 10,980 5,050 5,930 0.889 12,351 6,476
แขวงสลี ม 18,713 9,060 9,653 2.074 9,023 12,496
แขวงสุรยิ วงศ์ 5,075 2,443 2,632 0.820 6,189 4,918
แขวงบางรัก 2,760 1,359 1,401 0.689 4,006 1,446

แขวงส่ีพระยา 10,699 4,922 5,777 1.064 10,055 7,011
เขตบึงกมุ่ 142,237 64,912 77,325 24.311 5,851 75,351
แขวงคลองกุ่ม 69,536 31,942 37,594 10.811 6,432 35,061

แขวงนวมินทร์ 27,279 12,337 14,942 4.885 5,584 13,049

แขวงนวลจันทร์ 45,422 20,633 24,789 8.615 5,272 27,241

เขตปทุมวัน 47,085 21,754 25,331 8.369 5,626 33,103

แขวงรองเมือง 16,551 7,938 8,613 1.300 12,732 7,158

แขวงวงั ใหม่ 6,805 3,368 3,437 1.403 4,850 6,241

แขวงปทุมวนั 5,384 1,900 3,484 2.181 2,469 1,075

แขวงลุมพินี 18,345 8,548 9,797 3.485 5,264 18,629

39

จานวนประชากร พน้ื ที่ ความหนาแน่น จานวนบ้าน จาแนกตามแขวง ในเขตกรงุ เทพมหานคร 2562 (ตอ่ )

เขต/แขวง รวม ชาย หญิง พ้ืนท(ี่ ตร.กม.) ความหนาแนน่ (คน/ตร.กม.) จานวนบ้าน(หลัง)

เขตประเวศ 180,769 84,916 95,853 52.490 3,444 89,608

แขวงประเวศ 87,475 41,280 46,195 22.805 3,836 35,922

แขวงหนองบอน 41,816 19,396 22,420 14.513 2,881 23,813

แขวงดอกไม้ 51,478 24,240 27,238 15.172 3,393 29,873

เขตปอ้ มปราบศตั รพู า่ ย 43,485 21,236 22,249 1.931 22,519 19,606

แขวงป้อมปราบ 14,581 7,059 7,522 0.535 27,254 6,406

แขวงวดั เทพศิรนิ ทร์ 6,491 3,239 3,252 0.347 18,706 2,743

แขวงคลองมหานาค 9,128 4,336 4,792 0.448 20,375 5,664

แขวงบ้านบาตร 6,613 3,348 3,265 0.251 26,347 2,586

แขวงวดั โสมนัส 6,672 3,254 3,418 0.350 19,063 2,207

เขตพญาไท 69,382 34,385 34,997 9.600 7,227 44,425

แขวงสามเสนใน 33,041 17,793 15,248 4.745 6,963 20,672

แขวงพญาไท 36,341 16,592 19,749 4.855 7,485 23,753

เขตพระโขนง 88,998 40,291 48,707 13.990 6,362 58,445

แขวงบางจาก 67,534 30,415 37,119 8.818 7,659 41,615

แขวงพระโขนงใต้ 21,464 9,876 11,588 5.172 4,150 16,830

เขตพระนคร 47,701 23,080 24,621 5.536 8,617 19,155

แขวงพระบรมมหาราชวงั 3,685 2,238 1,447 1.647 2,237 1,207

แขวงวงั บูรพาภิรมย์ 10,414 5,358 5,056 0.720 14,464 5,363

แขวงวดั ราชบพิธ 3,138 1,424 1,714 0.220 14,264 979

แขวงสาราญราษฎร์ 3,099 1,595 1,504 0.230 13,474 1,139

แขวงศาลเจา้ พ่อเสือ 3,130 1,311 1,819 0.144 21,736 1,000

แขวงเสาชิงช้า 2,146 1,000 1,146 0.153 14,026 703

แขวงบวรนิเวศ 4,463 1,968 2,495 0.496 8,998 1,570

แขวงตลาดยอด 2,233 1,017 1,216 0.193 11,570 1,190

แขวงชนะสงคราม 1,843 885 958 0.339 5,437 829

แขวงบ้านพานถม 6,430 2,807 3,623 0.414 15,531 2,015

แขวงบางขุนพรหม 4,302 2,158 2,144 0.458 9,393 2,190

แขวงวดั สามพระยา 2,818 1,319 1,499 0.522 5,398 970

เขตภาษีเจรญิ 126,160 59,046 67,114 17.834 7,074 59,970

แขวงบางหวา้ 38,376 17,951 20,425 5.105 7,517 21,516

แขวงบางด้วน 28,525 13,480 15,045 2.514 11,346 10,625

แขวงบางจาก 8,203 3,778 4,425 1.394 5,885 3,657

แขวงบางแวก 18,866 8,710 10,156 3.022 6,243 9,503

แขวงคลองขวาง 11,008 5,212 5,796 2.992 3,679 3,667

แขวงปากคลองภาษีเจรญิ 15,040 7,025 8,015 1.898 7,924 9,090

แขวงคูหาสวรรค์ 6,142 2,890 3,252 0.909 6,757 1,912

เขตมีนบุรี 142,586 67,340 75,246 63.645 2,240 61,051

แขวงมีนบุรี 97,385 45,492 51,893 28.459 3,422 46,904

แขวงแสนแสบ 45,201 21,848 23,353 35.186 1,285 14,147

40

จานวนประชากร พน้ื ที่ ความหนาแน่น จานวนบ้าน จาแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2562 (ตอ่ )

เขต/แขวง รวม ชาย หญงิ พ้ืนท(ี่ ตร.กม.) ความหนาแนน่ (คน/ตร.กม.) จานวนบา้ น(หลัง)

เขตยานนาวา 77,814 36,366 41,448 16.662 4,670 52,403

แขวงช่องนนทรี 48,531 22,408 26,123 9.984 4,861 32,692

แขวงบางโพงพาง 29,283 13,958 15,325 6.678 4,385 19,711

เขตราชเทวี 72,568 34,795 37,773 7.126 10,184 52,041

แขวงทุ่งพญาไท 32,498 16,055 16,443 2.559 28,607 10,407

แขวงถนนพญาไท 9,538 4,246 5,292 1.136 3,727 11,621

แขวงถนนเพชรบุรี 14,685 6,766 7,919 1.148 12,792 11,607

แขวงมักกะสัน 15,847 7,728 8,119 2.283 6,941 18,406

เขตราษฎรบ์ ูรณะ 80,509 38,450 42,059 15.782 5,101 37,409

แขวงราษฎร์บูรณะ 31,892 15,052 16,840 6.716 4,749 13,849

แขวงบางปะกอก 48,617 23,398 25,219 9.066 5,363 23,560

เขตลาดกระบัง 177,769 84,644 93,125 123.859 1,435 96,468

แขวงลาดกระบัง 30,353 14,235 16,118 10.823 2,804 18,808

แขวงคลองสองต้นนุ่น 68,026 32,297 35,729 14.297 4,758 32,784

แขวงคลองสามประเวศ 15,915 7,531 8,384 17.458 912 11,263

แขวงลาปลาทิว 24,878 11,971 12,907 33.752 737 12,974

แขวงทับยาว 30,426 14,565 15,861 25.834 1,178 17,825

แขวงขุมทอง 8,171 4,045 4,126 21.695 377 2,814

เขตลาดพร้าว 118,574 53,888 64,686 22.157 5,352 57,720

แขวงลาดพร้าว 91,456 41,715 49,741 15.102 6,056 45,840

แขวงจรเข้บัว 27,118 12,173 14,945 7.055 3,844 11,880

เขตวังทองหลาง 109,653 50,150 59,503 19.265 5,692 61,277

แขวงวงั ทองหลาง 24,560 11,199 13,361 5.558 4,419 13,417

แขวงสะพานสอง 11,763 5,355 6,408 1.934 6,082 6,606

แขวงคลองเจา้ คุณสิงห์ 29,066 13,327 15,739 4.065 7,150 13,872

แขวงพลับพลา 44,264 20,269 23,995 7.708 5,743 27,382

เขตวัฒนา 87,225 40,928 46,297 12.565 6,942 78,258

แขวงคลองเตยเหนือ 9,187 4,219 4,968 2.109 4,356 17,301

แขวงคลองตันเหนือ 55,580 26,714 28,866 7.031 7,905 38,668

แขวงพระโขนงเหนือ 22,458 9,995 12,463 3.425 6,557 22,289

เขตสวนหลวง 124,048 56,807 67,241 23.680 5,239 78,435

แขวงสวนหลวง 47,736 21,850 25,886 9.294 5,136 31,887

แขวงออ่ นนุช 44,890 20,503 24,387 5.834 7,695 27,853

แขวงพัฒนาการ 31,422 14,454 16,968 8.552 3,674 18,695

เขตสะพานสูง 96,059 44,083 51,976 28.120 3,416 40,482

แขวงสะพานสงู 28,600 13,049 15,551 9.098 3,144 11,103

แขวงราษฎร์พัฒนา 42,634 19,559 23,075 8.090 5,270 18,036

แขวงทับช้าง 24,825 11,475 13,350 10.932 2,271 11,343

41

จานวนประชากร พนื้ ท่ี ความหนาแน่น จานวนบ้าน จาแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2562 (ต่อ)

เขต/แขวง รวม ชาย หญิง พ้ืนท(ี่ ตร.กม.) ความหนาแนน่ (คน/ตร.กม.) จานวนบ้าน(หลัง)

เขตสัมพันธวงศ์ 22,463 10,977 11,486 1.416 15,864 13,195
แขวงจกั รวรรดิ 6,908 3,409 3,499
แขวงสมั พันธวงศ์ 8,319 4,071 4,248 0.484 14,273 5,026
แขวงตลาดน้อย 7,236 3,497 3,739
เขตสาทร 77,773 36,848 40,925 0.483 17,224 4,422
แขวงทุ่งวดั ดอน 38,022 17,689 20,333
แขวงยานนาวา 20,327 9,635 10,692 0.449 16,116 3,747
แขวงทุ่งมหาเมฆ 19,424 9,524 9,900
9.326 8,339 43,431

3.195 11,900 17,802

2.090 9,726 10,866

4.041 4,807 14,763

เขตสายไหม 206,278 96,951 109,327 44.615 4,624 102,868
แขวงสายไหม 80,954 37,568 43,386 18.659 4,339 34,990
แขวงออเงิน 40,001 18,894 21,107 13.516 2,960 23,602
แขวงคลองถนน 85,323 40,489 44,834 12.440 6,859 44,276
เขตหนองแขม 156,354 72,977 83,377 35.825 4,364 61,882
แขวงหนองแขม 80,394 37,133 43,261 18.789 4,279 30,333
แขวงหนองค้างพลู 75,960 35,844 40,116 17.036 4,459 31,549
เขตหนองจอก 176,022 85,682 90,340 236.261 745 65,048
แขวงกระทุ่มราย 39,700 19,284 20,416 38.132 1,041 16,188
แขวงหนองจอก 22,375 10,805 11,570 29.992
แขวงคลองสิบ 9,085 4,504 4,581 30.849 746 8,080
แขวงคลองสิบสอง 11,699 5,741 5,958 38.867 294 2,368
แขวงโคกแฝด 34,190 16,788 17,402 22.524 301 4,244
แขวงคู้ฝั่งเหนือ 17,940 8,723 9,217 17.750 1,518 11,842
แขวงลาผกั ชี 31,353 15,050 16,303 33.358 1,011 6,165
แขวงลาต้อยต่ิง 9,680 4,787 4,893 24.789 940 13,230
เขตหลักส่ี 104,285 49,789 54,496 22.841 390 2,931
แขวงทุ่งสองห้อง 76,111 36,764 39,347 16.886 4,566 57,383
แขวงตลาดบางเขน 28,174 13,025 15,149 5.955 4,507 39,641
เขตห้วยขวาง 84,340 37,909 46,431 15.033 4,731 17,742
แขวงห้วยขวาง 27,341 12,232 15,109 5.342 5,610 81,877
แขวงบางกะปิ 18,989 8,705 10,284 5.408 5,118 32,016
แขวงสามเสนนอก 38,010 16,972 21,038 4.283 3,511 25,629
8,875 24,232

กรุงเทพมหานคร 5,666,264 2,669,316 2,996,948 1,568.750 3,612 3,041,115

แหล่งขอ้ มลู : 1. สานกั บรหิ ารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2. กองสารวจและแผนที่ สานกั ผงั เมอื ง กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : *แขวงบางนา และ แขวงบางบอน ปัจจบุ ันไมม่ แี ล้วแล้ว แตย่ งั มผี ู้ท่ีใชช้ ่ือแขวงเดมิ อยู่ในทะเบียนราษฎรห์ รือทะเบียนบ้าน

**เขตบางนา เขตบางบอน เขตพญาไท เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตสะพานสูง มกี ารแบ่งแขวงใหม่

42


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Buổi 1. Chương 1. Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội
Next Book
~>Free Download Network Programmability and Automation: Skills for the Next-Generation Network Engineer TXT,PDF,EPUB