The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by சித்தர் நெறி, 2020-05-03 01:45:48

சித்தர் நெறியைக் கடைப்பிடியுங்கள். 03.05.2020“சிததர் நெறி” எனபது எது ?
1 | பக்கம்


அரசய ோகிக கருஸூறோர்”
இெது யேத மறுமலர்ச்சி இ ககம


2 | பக்கம்

3 | பக்கம்
பேரன஬ுககுரிய அரிய நணே !


“சிததர் நெறி” வெறும ஏடடுச் ஜுரரககாய
அலலவெனேரை வமயேபிககை் ைஙகளின அருளமிகு வையஶீகநலொழஷு சானறாகடடும. ைாஙகள உணர்ேரெ, கறேரன

வசயேரெ, கனொக காணேரெ, நனவில கருதுேரெ..... முைலிய
இனபனாரனன பிற அரனைதுபம சிை்ைர் வநறி எனும நர் ோயச்சி


விரளவிககேேடும ேயிர் ைான.

சிததர் நெறி” ரய ஏன வெளியிட பெணடும?நணே! ைாஙகள, இனறு துடிதுடிேபோடு எணணுெது


போலே் ேனவனடு நாட்களாகே் ேல நணேர்களும “சிததர் நெறி”

எனற வேயரில ைனிைை னூல வெளியிடடாக பெணடும எனறு
ெற஬ுறுை்தி ெருகிறார்கள. நாபனா, ஏடடில ேடிைைரெ, என ைநரை,
ேல வேரிபயார்கள, மகானகள, ைெபயாகிகள, ஞானிகள...


முைலிபயார் ஖ூறியரெ; ஭ூரச வசயயுஙகால உளளைதுள எழுமஉணர்ஷு.... முைலியெறரற மட்டும வெளியிடல ் சிை்ைர் வநறியாகி


விடாது. ஓரளொெது எனககு அநுேெ முதிர்ச்சி ஏறேடடிடல பெணடும

4 | பக்கம்
எனறு ஖ூறிபய காலம கடை்தி ெந பைன. ஆனால, ெோடும, ஏடும,

மககளும யபோகினற யபோகககப போர்ததோல சம மறுப஬ும


நேறுப஬ும மிகுெதிட யெரிடுயமோ எனறஞசிட யெரிட்டுளளது.
எனயே, ெோன அறிெது கேததுளளகேககள ஓரளேோேது
நேளியிட்டோக யேணடும எனற முடிவிறகு ேெதுவிட்யடன.பிறமத தததுேஙககளப யபணுேது ஏன?


நணே! குழநரையிலலாைென; அடுைைஶீடடுக குழநரையின எழிரல, அைன அரசரெ,அைன ைளிர் நரடரய மழரல வமாழிரயக்பகடடு மகிழெதும; ைான ஈனவறடுககாை பிறர்ஶீடடுக் குழநரைரயை் வைாட்டும, ஥ூககியும,

முைைமிட்டும மகிழெது எேேடியிருககுபமா!


அேேடிை்ைான; இெதி த் துகணககணட
மககள, தோஙகள ஈனநறடுககோத பிற மதஙககளயும,

தததுேஙககளப ் யபோறறிப யபணிப போதுகோதது மகிழேது.


இபபடி ெோநனழுதுேகதத “யத஛ீ நேறி”, “இன நேறி”, “நமோழி


நேறி”, “குறுகி யெோககம”... முதலி எெதப ் நப ருககும


உரி தலல. ெோன, இகே கனதகதயும கடெது ெினயறஇககருததிகனக் ஖ூறுகினயறன. இைரனை் திருைைமுறே பிறர்உணரும கருைதுை் திறன எளிதில ஏறேட முடியாது எனேரையும

நானறிபென.


‘சிததர் நெறி’ பய வமயஞஞான ஊனறுபகால


நணே! முதுரமயால ைளர்ச்சியுறற ஒருென பகால
ஊனறிை் ைான நடகக பெணடும. அகபகால மட்டும இருநைால

ேயனிலரல. அெனுககுக் காலகளும இருகக பெணடும.
5 | பக்கம்அககாலகளுககுக் பகாலின ஆைரவில நடநதிடே் போதுமான அளஷு
ெலிரமயும இருகக பெணடும. காலகபள இலலாைெனுககும;முதுரமயால முழுகக ெலிரமயிழநது துெணடு போன காலகரள


உரடயெனுககும பகால இருநது ேயனிலரல. அது போலை்ைான
‘சிை்ைர் வநறி’ எனற ைை்துெம, ‘இகறகமக ’, ‘நத ஶீகதகத’,
‘மனித ஐம஬ுலனகளுககும ஆறோேதோன பகுததறிஷுககும ்
அபபோறபட்ட சத்திககள’, ‘மனித ேோழஷு ோரோல திட்டமிட்டு


இ ககபபடுகிறது எனற யபருணகமயிகன’, ‘ேோழவி ல
இனபஙகளில சலிப஬ும ஬ுளிப஬ும அலுப஬ும நேறுப஬ும குகறயும


கணடு ஬ுதி இனபம ஒனகறத் யதடுகினறயபோது நதரிகினற

அலலது ஬ுரிகினற யபரினபததிகன’... அரடய முயலுகினறெனின
ைளர்நை, ெலியிழநை, நமபிகரகயிழநை, கரளே஬ுறற,

இயலாரமயுறற நிரலயில முதியென ஊனறும பகால போலே்ேயனேட்டிடும.நணே! ‘சிததர் நெறி’ முதியெனுககுே ேயனேடும

ஊனறுபகால போலை் வையஶீக உலகில நடநது வசலேெனுககுை்


பைரெயான எலலா உைவிச் சை்திகரளயும ெழஙகிடும எனேதுைான இைன வோருள. ஆனால, முதியெனுககுக காலகளிருககபெணடும; அெறறில பகாளூனறி நடககுமளஷு ெலிரமயிருககபெணடும; அென வநஞசில ைனனமபிகரகயும சிநரையில


முயறசியும இருகக பெணடும. வெறும பகால மடடும நடககாது.ஆரி யேதநெறி ம ககமஇேேடி நான, ேணணிே் ேணணிவிளககுெைறகுக் காரணம ஆரியர்களின

பெைவநறி; முதியெரன நடகக பெணடாவமனறு஖ூறிே் ேலலககில ஥ூககிச் வசலெது போனறு;.


6 | பக்கம்
எேவித மு றசியும இலலோமல எனககுக் கோணிககக நகோடு,
‘நபோனனும நபோருளும, ெ எேேளஷு அளளி அளளிக்
கோணிககக ோகக் நகோடுககிறோய ோ! அேேளஷுககேேளஷு மிக


விகரவில, மிக எளிதில, மிக ெலமோக, யதேயலோகததிலிருெது
ேரும மலர்ப ் பலலககில அமர்ெது இனபமோக, ேசதி ோக,

மகிழேோகத் யதேயலோகம நசனறிடுேோ ’ எனவறாரு கறேரனொைைரைே் ேரேபிடடது. அைனால ைான முதியெனும ், முடெனும

‘பகாரல ஊனறை பைரெயிலரல; ேலலககில ஏறிச் வசனறிடுபொம’

எனற முடிவெடுைது ஆரிய வநறியில ஶீழநது, யூழகி, ஆழநது,
அமிழநது போயினர்....!?!?!?....

நணோ! ஆரி ரின கோடடுமிரோணடிததனமோன


கறபகன (Wild Imagination) ேோதததில; தமிழர்கள
ம ஙகினோர்கள, அறிகே உறஙக கேததோர்கள. அெத ம ககமெஙக, உறககம முடிெது விழிதநதழச் நச யும மு றசி கி.பி


எட்டாம னூறறாணடு முைல ேதிபனாராம னூறறாணடின முறேகுதி
ெரர(785A.D.-1040A.D.)ேதிவனணசிை்ைர் ஫ீடாதிேதி ைாைைா ைஞரசக்
கருஸூறார் ைனனாலான வேருமுயறசிகள ் அரனைரையும வசயது


ஆறாைதுயரால ் (ஜுரஙகைதுள) நிலெரறயுள வசனறு ைெை்தில

ஆழநதுவிட்டார். அெரது வோறுரம பசாதிககேேடடது.ேடநமோழி ஆதரயே தமிழ’நமோழி ஭ூகசக


ஶீழத்தி துஅெரது முயறசிகள வைாடர்நது வெறறி

பைாலவி இனறிச் சிரைநது போயின. அெரது


நமபிகரக நலிஷுறும ெணணம மனனர் குடுமேமமுைல மககள ெரர ஆரிய வநறிரயபய நமேஷும(to
believe to like, to patronize, to propagate) விருமேஷும, ஆைரிைதுே
7 | பக்கம்போறறஷும, ேரேேஷும முறேடடனர். இெறறிறவகலலாம பமலாக

ஆலயஙகளிலும, பகாயிலகளிலும, ஫ீடஙகளிலும, மடஙகளிலும,஬ுறறுககளிலும, நர்நிரலகளிலும, பசாரலகளிலும.... நிகழக஖ூடிய


ெழிோடுகளில ‘ெடவமாழி’ (The Sanskirit) மநதிரஙகபள


வசாலலேேட்டன. அரை மாறறபெ முடியவிலரல. எலலா ெழிேடுஇடஙகளிலும அடஙகியிருககும சிை்ைர்களின ைாயவமாழி, விருமபிய

வமாழி, போறறிய வமாழி, ஆறறரல ெளர்ை்ை வமாழி, வையெ வமாழி
ைமிழவமாழிபய. எலலா ெழிேடு இடஙகளிலும உளள கருெரறே்

஫ீடம. கருெரற யூலெர் சிரல, கருெரறக பகா஬ுரக கரலயம...முைலிய அரனைதும சிைைர்களின ைமிழ வமாழியிபலபய
மநதிரஙகள எழுைே வேறறு, வசாலலேேடடு உருொககேேடடரெ.
இேேடிவயலலாம அரனை்தும சிை்ைர்களின ைமிழ வமாழியாபலபயஆககேேடட ெழிேடு இடஙகளிலும, ெழிேடு ஭ூரச முரறகளிலும


எஙகிருநபைா ெநை வமாழி ஆட்சி ஬ுரிகினற நிரலரயக கணடு

ைாைைா ேதிவனண சிைைர் ஫ீடாதிேதி ைஞரசக் கருஸூறாரும அெரது
மகனும முைல மாணாககனும ொரிஜுமான கருஸூரார் (கருஸூரரச்பசர்நைெர் எனறு வோருள) அெர்களும மனம வெதுமபிே ேலொறு
போரிடடுே ோர்ைது வெறறி பைாலவியினறிச் வசனறுவிட்டனர்.


‘‘சிததர் நெறி’ ேககுெமும- அருளுலக

ெளர்ச்சியும


நயும நமது ஬ுதிய நணேர்களும ஓரளஷுசிை்ைர் வநறியில அறிஷும, ஬ுலரமயும, ேயிறசியும,


பைர்ச்சியும, முதிர்ச்சியும வேறறிட பெணடு

வமனேைறகாக எலலாம ெலலைாய, எலலாமாயஎஙகும நிரறநைைாய உளள ேரமவோருளினபேரருளால ைான ைாைைா ஫ீடாதிேதி ைஞரசக் கருஸூறார் துரணயால
இெெஞ ்சல எழுதுகிபறன.
8 | பக்கம்
சிததர் நெறிந னபது ஓர் ஆழமோன கிணறு. அதில

மனிதன தனனுகட பததி, ெமபிககக, ஭ூகச முகற, மு றசி,
ஆர்ேம... முதலி கேககளக் கயிறோகஷும யதோண ்டி ோகஷும
ப னபடுததி அருள ெர் நமோண ்டிடல யேணடும. ேலரின கயிறுநளம போைாமல போயவிடும; ேலரின பைாணடி


ஓடரடயுரடயைாயிருககும; ேலரின பைாணடி நர் வமாணடுெருமுனபனா! ெநை பிறபகா ோதிக் கிணறறில ேககொட்டில பமாதி
உரடயுணடு சிைறி விடும; ேலர், ைஙகளால இழுகக முடியாை அளஷு

மிகேவேரிய பைாணடிரயக் கிணறறுககுள விட்டு, அது நர் வமாணடபிறகு இழுகக மாட்டாமல இழுைதுே் ோதியிபலபய பைாணடி


கயிறபறாடு கிணறறுககுள விழுநது விடுமேடி வசயெர்; மிகச் சிலபர,

முகநை ைணணர் போதுவமனறு அெசர அெசரமாகை்
பைாணடிரய இழுைதுச் சிறிைளஷு ைணணர் வேறுெர்,

அெர்களும, ைாஙகள ைணணர் முகநது விடடரைே்

பிறர்ககுக் காட்ட பெணடும எனற ஆணெே்


பேராரசயால முகநை ைணணரரை் ைரரயில ஊறறி

காணபிைது,”‘இபைா ோருஙகள, நான, ைணணர் வமாணடிட்படன”

எனறு வசாலலி, இரரை்ை நரர ைானும ேருகாமல, பிறர்ககும
ேயனேடுைைாமல ோழாககுெர், இெர்களைான, நாடடில சிறு பைெரைெழிோட்டால ஒரு சில மாயஙகரளச்(Miracle) வசயது காடடிே்வோருளீட்டி அருட் துரறககும ைஙகளுககும குரறரெ


பைடுேெர்கள.


நயும நமது நணேர்களும அநுபேப஭ூர்ேமோக, நச ல


ேடிவில ‘சிததர் நெறி’ யிகன உலகுககு அறிவிகக யேணடும.


அதறயகறபப ் நபோறுகம, அடககம, பணிஷு, ஆணேமினகம....
முதலி தனகமககளப ் நபறறு சிததர் நெறிக க்

ககடப ்பிடியுஙகள.


9 | பக்கம்உறககமினரமயால கண கலஙகிக் கணணர்அஞசலைாளில விழ ஆரமபிை்ை பிறபக அஞசரல விரரநதுமுடிைதுளபளன.
அனபே சிெம.

[ெமது போரமபரி சிததர்நெறி ேோழவி கல


கோபயபோம!! ேளர்யபோம !!!

இ.ம.இ கைொள்கைைள் (PHILOSOPHY AND THEOLOGY)
அருளுலகப் பபொருளுலக இருளகற்ற அருளொட்சி அமைப்பபொம்
ஏக்கங்கமளயும் பேக்கங்கமளயும் பபொக்க சமுேொய ைொற்றம்
பசய்ப ொம்
ைனிே ொழ்ப புனிே ொழ்வு


எங்கும் எேிலும் இனிமைமய அமைேிமய நிமறம நிம்ைேிமய

ைகிழ்ம அன்மப அற ழியில் கொண்பபொம்Website: https://siddharneri.com;

Email: [email protected]

Mobile and WhatsApp: 9600193366, 9845050085, 9739798021

9884597108, 9789771355, 8973441303, 9994671735,10 | பக்கம்

இ.ம.இ அருட்யகோட்டஙகள ்நதன மணடலம:

ஞோனோச்சோரி ோர் அருட்யகோட்டம

ைை்ைபனரி, மதுரர - அரலபேசி –9994671735, 9791708956

ஆதிசிேனோர் அருட்யகோட்டம

ஆஜுடிண ்ேட்டி, மதுரர - அரலபேசி – 98942 30931
இெது யேத அருட்யகோட்டம
வைனேரஙகுனறம, மதுரர - அரலபேசி –98428 96436

சிததர் கருஸூறோர் ேழிபோட்டுக குழு

சிெகாசி - அரலபேசி –97894 94302
ெெதயமடு முனீஜுேரர் அருட்யகோட்டம ்

கறூர் - அரலபேசி –89734 41303ேடககு மணடலம:


இெது யேத மறுமலர்ச்சி இ ககமேதிஷு அலுெலகம வசனரன - அரலபேசி –98845 97108பதிநனண சிததர்அருட்யகோட்டமநலாஙகரர, வசனரன- அரலபேசி –96001 93366, 89734 41303
அருளமிகு அரசய ோகிக கருஸூறோர் அருட்யகோட்டம ்


காரபணாரட -வசனரன- அரலபேசி –94443 36315
கணணபப ெோ னோர் அருட்யகோட்டம
திருககாளகை்தி, ஛ீமாநதிரா- அரலபேசி –88256 65885

யமறகு மணடலம:


சிததர் கருஸூறோர் ேழிபோட்டு குழு,இடுமேன சனனதி, மருைமரல- அரலபேசி –98436 52523


சிததர் கருஸூறோர் ேழிபோட்டுகம ம,
ஈபராடு- அரலபேசி –94439 13656, 98425 25200


சபரிமகல ஐ பபன ஫ீட அருட்யகோட்டம
பெமேடிைாளம, பசலம - அரலபேசி –97801 97300, 94430 88941
11 | பக்கம்


Click to View FlipBook Version