The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : การสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cstd, 2021-05-29 02:02:51

เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : การสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : การสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

Keywords: สาธารณสุข,การส่งเสริมสุขภาพ

“ก ่ อ น นี้ แ ร ง ง า น น อ ก ร ะ บ บ   ไ ม ่ เ ค ย ถู ก พู ด ถึ ง

ไม่เคยได้รับความสนใจจากสาธารณชน เหมือนคน
ที่อยู่นอกสายตาคนอื่น หลังจากที่ท�ำงานกันมานาน
ห ลั ง จ า ก ท่ี   ส ส ส .   ส� ำ นั ก   9   เ ข ้ า ม า เ ป ็ น   ‘ ตั ว ก ล า ง ’
ในการเชื่อมคนท�ำงานเพื่อแรงงานนอกระบบ ทั้ง
รัฐและเอกชนให้มาก�ำหนดทิศทางและวางนโยบาย
ร่วมกัน คนท่ีอยู่นอกสายตาก็เหมือนได้เข้ามาอยู่ใน
สายตาคนท่วั ไป 

แ ล ะ จ า ก น้ี ก า ร จ ะ ขั บ เ ค ลื่ อ น ง า น ใ ด ๆ   ส� ำ ห รั บ
แรงงานนอกระบบก็ไม่ใช่เร่ืองยากเกินไป เพราะมี
ทั้งฐานความรู้ ฐานคนท�ำงาน ที่ครอบคลุมลงลึก

”ไปจนถึงระดับชุมชนท้องถน่ิ
อ ร พิ น  วิ ม ล ภู ษิ ต 
สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

109

Voice of the Voiceless

110
เสียงที่คนอ่ืนไม่ได้ยิน

“กล่าวส�ำหรับความส�ำเร็จในเชิงนโยบายของ

กฎหมายแรงงาน ส�ำหรับแรงงานในระบบนั้นคิดว่า
มาไกลจากจุดเริ่มมาก โดยเฉพาะในส่วนของการ
เข้าถึงหลักประกันสังคม จากเดิมที่จะเข้าถึงสิทธิได้
เฉพาะตอนเจ็บไข้ได้ป่วย สสส. โดยส�ำนัก 9 ท�ำให้
พ่ีน้องแรงงานเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสุขภาพ
มากกว่าแค่การ ‘ซ่อม’ แต่พาเราไปถึงการ ‘สร้าง’
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงการบริการส�ำหรับตรวจ
สุขภาพประจ�ำปี และบริการอื่นๆ อีกมากมาย พ่ีน้อง
แรงงานได้รับการดูแลมากขึ้นต้ังแต่เกิดจนตาย

”ก็วา่ ได้
ม นั ส  โ ก ศ ล 
ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย (สพท.)

111

Voice of the Voiceless

3.8
เสียงเพื่อสุขภาวะ

ของคนไร้บ้านสาเหตหุ ลกั ของการเปน็ คนไรบ้ า้ น

ปจจยั ดานครอบครวั ปจ จัยดา น ปจจัยดาน

28และเศรษฐกิจ 25.9เศรษฐกิจ 25.6ครอบครวั
% % %

นอนหลับไมสนิท อาจตองยา ยทนี่ อนกลางคัน
เพราะสภาพฝนฟาอากาศ เพราะเจาของพนื้ ท่ี
สตั วตางๆ หรือกลมุ วัยรุน กอ กวน มาใชพ้นื ที่ หรือตองลกุ มาหา
ยามค่ำคืน ท่เี ขา หองน้ำ

เตรียมหา 24 ตนื่ นอน
ท่ีนอนทมี่ ี เตรียม
แสงสวางและ ชั่วโมง ออกจาก
ปลอดภัย ของคนไรบ้ า้ น พนื้ ท่ี

หาเลี้ยงชีพหลากหลาย ตระเวนไปตามที่
ตามความสามารถ ท่ีมอี าหารแจก
: ซาเลง เก็บของเกา เกบ็ ขวด
กระปอง ทำงานรบั จา ง

114
เสียงท่ีคนอื่นไม่ได้ยิน
Click to View FlipBook Version
Previous Book
[PDF]❤ Growing the Northeast Garden: Regional Ornamental Gardening
Next Book
▶️PDF⭐ Color Charts XL: Color Collection Edition full