The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 232 กันยายน - ตุลาคม 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cstd, 2022-03-23 01:05:42

นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 232 กันยายน - ตุลาคม 2564

นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 232 กันยายน - ตุลาคม 2564

Keywords: สสวท

ปีที ี่�่ 49 ฉบัับที่่� 232 กัันยายน - ตุุลาคม 2564

CLIMATE CHANGE

กัับการเตรียี มรับั มืือของการศึึกษาไทย

Balloon Racing ขายกาแฟอย่า่ งไร การเปรียี บเทียี บเศษส่่วนในระดัับประถมศึกึ ษา
ยิ่่ง� เล่น่ ยิ่่ง� รู้้� ให้ต้ รงใจกลุ่ม่� ลููกค้้า ตามมาตรฐานการเรีียนรู้�้และตััวชี้้ว� ััด
กลุ่่ม� สาระการเรียี นรู้�ค้ ณิติ ศาสตร์์
(ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ.2560)ปีที ี่�่ 49 ฉบับั ที่่� 232 กัันยายน - ตุลุ าคม 2564

เปิิ ดเล่ม่ สสวท. คณะท่ปี รกึ ษา
ประธานกรรมการ สสวท.
ขณะนี้�ประเทศเราเข้้าสู่่�ช่ว่ งการเปิิดประเทศ หลายๆอย่่างก็็จะเริ่�มกลับั มาเป็็นปกติิ แต่ต่ ้้อง ผูอ้ �ำ นวยการ สสวท.
ไม่่ลืืมป้้องกัันตััวเองแบบ New Normal ด้้วย มาตรการ D-M-H-T-T-A ได้้แก่่ D: Distancing รองผู้อำ�นวยการ สสวท.
เว้้นระยะระหว่่างบุุคคล หลีีกเลี่�ยงการสััมผััสกัับผู้�อื่�น M: Mask Wearing สวมหน้้ากากผ้้า
หรืือหน้้ากากอนามััยตลอดเวลา H: Hand Washing ล้้างมืือบ่่อยๆ จััดให้้มีีจุุดบริิการเจลล้้างมืือ บรรณาธกิ ารบริหาร
อย่่างทั่�วถึึงเพีียงพอ T: Temperature ตรวจวััดอุุณหภููมิิร่่างกายก่่อนเข้้าใช้้บริิการ เพื่�อคััดกรอง ธรชญา พนั ธนุ าวนชิ
ผู้�ใช้้บริิการที่�อาจไม่่สบาย T: Testing ตรวจหาเชื้�อโควิิด 19 และ A: Application ติิดตั้�งและใช้้
แอปพลิเิ คชันั “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อ่ นเข้้า-ออกสถานที่่�ทุกุ ครั้�ง หัวหนา้ กองบรรณาธิการ
ณรงค์ศลิ ป์ ธปู พนม
เราขอแนะนำกิิจกรรมการเรีียนรู้�ผ่านเกม Balloon Racing ยิ่�งเล่่น ยิ่�งรู้� ผู้�เรีียนจะได้ร้ ัับ
ความรู้้�ผ่่านการลงมืือเล่่นเกม ซึ่�่งนอกเหนืือจากความรู้�และความบัันเทิิงที่�ผู้�เรีียนจะได้้รัับแล้้วนั้�น กองบรรณาธิการ
การมีีส่่วนร่่วมในการเล่่นเกมจะทำให้้ผู้�เรีียนเกิิดกระบวนการเรีียนรู้้�ด้้วยตััวเอง ผู้�เรีียนจะได้้เรีียนรู้� ผูช้ ่วยผู้อ�ำ นวยการ
ในสถานการณ์จ์ ำลอง ซึ่�่งการเรียี นรู้้�ลัักษณะดัังกล่่าวนี้�เป็น็ การเรียี นรู้�แบบ Active Learnimg ผู้อำ�นวยการสาขา/ฝ่าย
ผเู้ ช่ยี วชาญพเิ ศษ/ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ขายกาแฟอย่่างไรให้้ตรงใจกลุ่�มลููกค้้า อธิิบายถึึงความถี่่�สััมพััทธ์์จำแนกตามแถว ขจติ เมตตาเมธา
ตามหลัักที่่�ว่า่ ความน่า่ จะเป็็นแบบมีีเงื่�อนไข (Conditional Probability) ซึ่ง�่ ได้้กล่่าวถึึงความสััมพัันธ์์ จินดาพร หมวกหม่นื ไวย
ของสถิติ ิิและตััวแปรได้เ้ ข้า้ ใจง่่าย เพื่�อต่อ่ ยอดสถิติ ิใิ นระดัับอุุดมศึึกษา ดร.ดวงกมล เบา้ วัน
นนั ทฉัตร วงษป์ ัญญา
การศึกึ ษาล่า่ สุดุ เปลี่�ยนแปลงภูมู ิอิ ากาศ Climate Change ในประเทศไทย จะมีผี ลต่อ่ สุขุ ภาพ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ
และความเสี่�ยงจากโรคระบาดของประชากรไทยได้อ้ ย่า่ งไร และเราควรเตรียี มรับั มือื ต่อ่ การเปลี่�ยนแปลง ดร.ประวีณา ติระ
ภููมิอิ ากาศอย่า่ งไร อ่า่ นรายละเอีียดในบทความได้้เลย ดร.ภัทรวดี หาดแก้ว
ดร.รณชัย ปานะโปย
ทาง สสวท. ได้ป้ รับั ลดรูปู แบบสิ่�งพิมิ พ์ใ์ นปีี พ.ศ. 2565 แต่ท่ ุกุ ท่า่ นสามารถติดิ ตามนิติ ยสาร ดร.สนธิ พลชัยยา
สสวท. ฉบับั ออนไลน์ท์ี่� emagazine.ipst.ac.th ได้โ้ ดยไม่ม่ ีคี ่า่ ใช้จ้ ่า่ ย และติดิ ตามความเคลื่�อนไหวได้ท้ี่� ดร.สุนัดดา โยมญาติ
Facebook นิติ ยสาร สสวท facebook.com/ipstmag
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
ธรชญา พันั ธุุนาวนิชิ เทอด พธิ ยิ านวุ ัฒน์
บรรณาธิิการบริิหาร นลิ บุ ล กองทอง
รชั นีกร มณีโชติรตั น์
วตั ถปุ ระสงค์ เจ้าของ ศิลปเวท คนธิคามี
1. เผยแพรแ่ ละสง่ เสรมิ ความรทู้ างดา้ นวทิ ยาศาสตร์ สถาบนั สง่ เสรมิ การสอนวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี สินีนาฎ จนั ทะภา
924 ถนนสขุ มุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย สริ ิมดี นาคสังข์
คณติ ศาสตร์ และเทคโนโลยใี หแ้ กค่ รแู ละผสู้ นใจทว่ั ไป กรงุ เทพมหานคร 10110 สปุ ระดิษฐ์ รุ่งศรี
2. เผยแพรก่ จิ กรรมและผลงานของ สสวท. โทร. 0-2392-4021 ตอ่ 3307
3. เสนอความกา้ วหนา้ ข​องวทิ ยาการในดา้ นการศกึ ษา
วทิ ยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์ และเทคโนโลยที จ่ี ะสนบั สนนุ (ขอ้ เขียนทง้ั หมดเปน็ ความเห็นอิสระของผูเ้ ขยี น มใิ ช่ของ สสวท.
การศกึ ษาข​องชาตใิ หท้ นั กบั เหตกุ ารณป์ จั จบุ นั หากขอ้ เขยี นใดผ้อู า่ นเหน็ วา่ ได้มีการลอกเลยี นแบบหรือแอบอ้าง
4. แลกเปลย่ี นและรบั ฟงั ความคดิ เหน็ ตา่ งๆ เกย่ี วกบั โดยปราศจากการอา้ งองิ กรณุ าแจง้ ใหก้ องบรรณาธกิ ารทราบดว้ ย
ความรทู้ างดา้ นวทิ ยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์ และเทคโนโลยี จักเปน็ พระคุณยิ่ง)
จากครแู ละผสู้ นใจทว่ั ไป

สารบััญ

รอบรู้ว� ิทิ ย์์ 6 MENU COFFEE

3 Thor(ium) เทพเจ้้าสายฟ้า้ LOREM IPSUM $ LOREM IPSUM $
$ $
ชาญณรงค์์ พูลู เพิ่่�ม $ $
$ $
6 Balloon Racing ยิ่่�งเล่น่ ยิ่่ง� รู้�้ $ $
$ $
ณัฏั ฐิกิ า งามกิจิ ภิิญโญ $ $

รอบรู้ค� ณิิต

12 ขายกาแฟอย่่างไรให้้ตรงใจกลุ่่�มลููกค้้า

ดร.สุุธารส นิิลรอด • ภิญิ ญดา ดำด้้วง

17 การเปรีียบเทีียบเศษส่ว่ นในระดับั ประถมศึึกษา

ตามมาตรฐานการเรียี นรู้�และตัวั ชี้้�วัดั
กลุ่่�มสาระการเรียี นรู้�คณิิตศาสตร์์
(ฉบัับปรับั ปรุุง พ.ศ.2560)

กชพร วงศ์์สว่่างศิริ ิิ

รอบรู้เ� ทคโนโลยีี 12

24 GeoGebra Note : Feature ใหม่่ที่่�ควรรู้� การเรียี นกระตุ้น�้ ความคิิด

วุุฒิชิ ััย ภูดู ีี • พฤฒิิพงศ์์ โลหะสุุวรรณ์์ 36 Climate Change กับั การเตรีียมรับั มือื

28 การระดมสมองแบบเรีียลไทม์์ ทำำงานร่ว่ มกันั ของการศึกึ ษาไทย

ผ่า่ นออนไลน์ด์ ้ว้ ย Canva for Education สุวุ ินิ ัยั มงคลธารณ์ ์

ดร.เจนจิิรา ทิิพย์์ญาณ 43 กิจิ กรรมการเรียี นรู้�้ เรื่อ� ง การเพิ่ม่� ประสิทิ ธิภิ าพ

36 การใช้้พลังั งานต้้มน้ำ�ำ� อย่า่ งไรให้ป้ ระหยัดั พลังั งาน

ดร.ดวงแข ศรีีคุณุ • ดร.อุษุ า จีีนเจนกิิจ

47 นานาสาระและข่่าวสาร

47 การแข่่งขันั เคมีสี ัปั ระยุุทธ์ร์ ะหว่า่ งประเทศ

International Chemistry Tournament (IChTo)

ดร.ดวงแข ศรีีคุุณ • ดร.สาโรจน์์ บุญุ เส็ง็

54 เว็บ็ ช่่วยสอน

ดร.เบญจพร วรรธนวหะ

55 ข่่าว-สสวท
58 QUIZ

ชาญณรงค์์ พูลู เพิ่่�ม • นักั วิชิ าการ สาขาเคมีแี ละชีวี วิิทยา สสวท. • e-mail: [email protected] รอบรู้ว� ิิทย์์

Thor(ium)

เทพเจ้้าสายฟ้า้

ในช่่วงที่�เกิิดพายุุฤดููร้้อน ฝนฟ้้าคะนอง หลายพื้�้นที่� เราสามารถเรีียนรู้�เกี่�ยวกัับ
ธาตุุทางเคมีีผ่่านสััญลัักษณ์์ธาตุุที่�เกี่�ยวกัับฟ้้าฝ่่าได้้ด้้วย นั่�นก็็คืือ ทอเรีียม (Thorium) ที่่�มีี
สััญลัักษณ์์ของธาตุุคืือ Th มีีเลขอะตอม 90 มาจากทอร์์ (Thor) ซึ่่�งเป็็นเทพสายฟ้้าของ
ชาวนอร์เ์ วย์์ ค้้นพบและตั้้�งชื่�อโดย Jons Jakob Berzelius นักั เคมีชี าวสวีเี ดน

ทอเรีียมเป็็นธาตุุโลหะกััมมัันตภาพรัังสีีที่�พบในธรรมชาติิ เมื่�อบริิสุุทธิ์�มีีลัักษณะสีีเงิินวาว 90
อ่่อนนุ่�ม เมื่�อสััมผััสกัับอากาศจะเป็็นสีีน้้ำตาลหรืือสีีดำเพราะเกิิดออกไซด์์ คืือ ทอเรีียมออกไซด์์ (ThO2)
หรือื ทอเรียี (Thoria) มีจี ุดุ เดือื ดสูงู ที่่�สุดุ (3300 °C) เมื่�อถูกู ทำให้ร้ ้อ้ นในอากาศโลหะทอเรียี มจะติดิ ไฟได้เ้ อง Th
เกิิดเป็น็ แสงจ้า้ สีขี าว มีอี ัตั ราการแผ่่รัังสีีมากกว่า่ ยูเู รเนีียม มัักใช้ใ้ นการทำปฏิิกรณ์์นิิวเคลียี ร์์
thorium
ประโยชน์ข์ องทอเรีียม
• ใช้้เป็น็ เชื้�อเพลิงิ ในเครื่�องปฏิิกรณ์์ subcritical reactors 232.04
• ใช้เ้ ป็็นวััสดุุ fertile material ในการผลิิตเชื้�อเพลิิงนิิวเคลีียร์์
• ใช้้ทำวััสดุุป้้องกัันรังั สีีได้้ดีี
• ใช้ห้ าอายุุของฟอสซิลิ ด้ว้ ยยูเู รเนียี ม-ทอเรียี ม
• ใช้เ้ คลือื บลวดทังั สเตนในอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
• ใช้ท้ อเรียี มในขั้�วทัังสเตนที่�ใช้ใ้ นการเชื่�อมด้้วยไฟฟ้้า
• ใช้้ทำไส้้ตะเกีียงในตะเกียี งที่�ใช้้น้ำ้ มัันหรือื แก๊๊ส

การเกิดิ ของทอเรีียม ภาพ 1 โมนาไซต์์
พบทอเรียี มได้ป้ ริิมาณเล็ก็ น้้อยในดินิ หินิ แร่่ ดิินทั่�วไปมีที อเรีียมโดยเฉลี่�ยประมาณ ที่�มา https://geology.com/minerals/

6 ส่ว่ นในล้า้ นส่ว่ น (ppm) และพบมากในแร่ท่ อเรียี มฟอสเฟตในกลุ่�มธาตุหุ ายาก หรือื โมนาไซต์์ monazite.shtml
(Monazite) ซึ่่�งมีที อเรียี มออกไซด์ป์ ระมาณ 12%

3 ปีที่ 49 ฉบบั ท่ี 232 กันยายน - ตลุ าคม 2564

ทอเรีียมกัับเชื้�้อเพลิิงนิิวเคลียี ร์์
ทอเรียี มสามารถใช้เ้ ป็น็ เชื้�อเพลิงิ ในเครื่�องปฏิกิ รณ์น์ ิวิ เคลียี ร์ไ์ ด้เ้ ช่น่ เดียี วกับั ยูเู รเนียี ม (U) กับั พลูโู ตเนียี ม (Pu) เมื่�อทอเรียี ม

ดููดกลืืนนิิวตรอนแล้้วจะกลายเป็็น 233U ซึ่่�งเป็็นวััสดุุฟิิสไซล์์ คืือ เป็็นสารที่�สามารถทำให้้เกิิดปฏิิกิิริิยานิิวเคลีียร์์ต่่อเนื่�องได้้
แต่่ใช้้เป็็นเชื้�อเพลิิงนิิวเคลีียร์์ได้้ดีีกว่่า 235U และ 239Pu เนื่�องจากเมื่�อดููดกลืืนนิิวตรอนแล้้วจะให้้นิิวตรอนออกมาจากฟิิชชััน
(Fission) ได้้ ซึ่�่งฟิิชชััน คืือกระบวนการที่่�นิิวเคลีียสของไอโซโทปของธาตุุหนัักบางชนิิดแตกออกเป็็นไอโซโทปของธาตุุที่�เบากว่่า
ไอโซโทปของธาตุุอื่�นที่�สามารถเกิิดฟิิชชัันได้้ เช่่น U-238 หรืือ Pu-239 การเกิิดฟิิชชัันแต่่ละครั้�งจะคายพลัังงานออกมา
จำนวนมากและได้้ไอโซโทปกััมมัันตรัังสีีหลายชนิิด จึึงถืือได้้ว่่าฟิิชชัันเป็็นวิิธีีผลิิตไอโซโทปกััมมัันตรัังสีีที่�สำคััญ นอกจากนี้�
ฟิิชชัันยัังได้้นิิวตรอนเกิิดขึ้�นด้้วย ถ้า้ นิิวตรอนที่�เกิดิ ขึ้�นใหม่น่ี้�ชนกับั นิวิ เคลีียสอื่�นๆ จะเกิิดฟิิชชัันต่่อเนื่�องไปเรื่�อยๆ เรียี กปฏิกิ ิิริิยานี้้�ว่่า
ปฏิกิ ิิริยิ าลููกโซ่่ (Chain Reaction)

ภาพ 2 ปฏิกิ ิิริิยาลูกู โซ่่
ที่�มา https://en.wikipedia.org/wiki/Thorium_fuel_cycle

ชมวดี ทิ ัศน์

bit.ly/232-v1

นิตยสาร สสวท. วีีดิิทััศน์์ เรื่�อง ปฏิิกิิริิยาฟิชิ ชันั

4

ภาพ 3 ผงโลหะทอเรียี ม
ที่�มา https://fqechemicals.com/contaminants/pyrophoric-control/

ข้้อควรระวังั
ผงโลหะทอเรียี มนั้�นติดิ ไฟได้เ้ อง (Pyrophoric) ที่่�อุณุ หภูมู ิิ 270° C และการสูดู ละอองทอเรียี มเข้า้ ไปอาจเป็น็ สาเหตุุ

ของมะเร็็งปอด ตัับและเม็็ดโลหิิต จึึงควรใช้้ด้้วยความระมัดั ระวััง

บรรณานุกุ รม

Hobart M. King. Monazite. Retrieved June 20, 2021, from https://geology.com/minerals/monazite.shtml.
Thor Wallpapers. สืบื ค้น้ เมื่�อ 20 มิถิ ุนุ ายน 2564, จาก https://wallpaperaccess.com/thor.
สมาคมนิวิ เคลียี ร์แ์ ห่ง่ ประเทศไทย. นิวิ เคลียี ร์.์ สืบื ค้น้ เมื่�อ 20 มิถิ ุนุ ายน 2564, จาก http://www.nst.or.th/article/article494/article49409.htm.
สถาบันั ส่ง่ เสริมิ การสอนวิทิ ยาศาสตร์แ์ ละเทคโนโลยี.ี (2560). หนังั สือื เรียี นรายวิชิ าเพิ่่ม� เติมิ วิทิ ยาศาสตร์แ์ ละเทคโนโลยีี เคมีี เล่ม่ 1 ชั้้น� มัธั ยมศึกึ ษา

ปีทีี่่� 4 กลุ่่�มสาระการเรียี นรู้้�วิทิ ยาศาสตร์์ (ฉบับั ปรับั ปรุงุ พ.ศ.2560) ตามหลักั สูตู รแกนกลางการศึกึ ษาขั้น� พื้้น� ฐาน พุทุ ธศักั ราช 2551.
กรุงุ เทพมหานคร: โรงพิมิ พ์์ สกสค.

5 ปีท่ี 49 ฉบบั ท่ี 232 กนั ยายน - ตลุ าคม 2564

รอบรู้ว� ิิทย์์ ณัฏั ฐิกิ า งามกิจิ ภิญิ โญ • นักั วิิชาการอาวุโุ ส สาขาเคมีแี ละชีวี วิิทยา สสวท. • e-mail: [email protected]
Balloon Racing

ยิ่�่งเล่่น ยิ่�่งรู้้�

เกม เป็็นกิิจกรรมที่�เข้้ามามีีบทบาทและอยู่�ในความสนใจของมนุุษย์์มากขึ้้�นเรื่�อยๆ โดยเฉพาะในกลุ่�ม
ของเด็็กและวััยรุ่�น เนื่�องจากเกมเป็็นกิิจกรรมที่่�มีีความสนุุกสนานช่่วยในการผ่่อนคลายความเครีียด การวางแผน
ในการเล่่นเกมช่่วยในการพััฒนาทัักษะทางความคิิดต่่างๆ และการเล่่นเกมร่่วมกัับผู้�อื่�นยัังถืือเป็็นการใช้้เกม
เป็็นสื่�อกลางในการสานความสััมพัันธ์์กัับบุุคคลอื่�นที่่�มีีความสนใจร่่วมกัันได้้อีีกด้้วย ซึ่่�งในปััจจุุบัันมีีการนำเกมมาใช้้
เป็็นสื่�อในการเรีียนรู้้�อีกี มากมาย ทั้้�งการเรียี นรู้�ในห้อ้ งเรีียนและการเสริมิ ความรู้้�ต่า่ งๆ

การเรีียนรู้้�ผ่่านเกมหรืือการนำเกมมาประยุุกต์์ใช้้ประกอบการเรีียนการสอน ผู้�เล่่นเกมหรืือผู้�เรีียนจะได้้รัับความรู้�
ผ่่านการเล่่นเกม นอกเหนืือจากความรู้�และความบัันเทิิงที่�ผู้�เรีียนจะได้้รัับแล้้ว การมีีส่่วนร่่วมในการเล่่นเกมจะทำให้้ผู้�เรีียน
เกิิดกระบวนการเรีียนรู้้�ด้้วยตััวเอง ผู้�เรีียนจะได้้เรีียนรู้�ในสถานการณ์์จำลอง ซึ่�่งการเรีียนรู้้�ลัักษณะดัังกล่่าวเป็็นการเรีียนรู้�
แบบ Active Learning จากพีรี ะมิิดแห่่งการเรียี นรู้� (Learning Pyramid) พบว่า่ การเรียี นรู้�แบบ Active Learning ช่่วยให้ผู้้�เรียี น
จดจำเนื้�อหาหลังั จากที่�เรียี นผ่า่ นไปแล้ว้ ดีกี ว่า่ การเรียี นแบบ Passive Learning ซึ่ง่� เป็น็ กระบวนการเรียี นรู้�ที่�ผู้�เรียี นเน้น้ การรับั ข้อ้ มูลู
จากผู้�สอนมากกว่่าการลงมือื ปฏิบิ ััติเิ พื่�อสร้า้ งองค์ค์ วามรู้้�ด้้วยตนเอง

นติ ยสาร สสวท. ที่�มา https://touchpoint.in.th/cone-of-learning/

6

ผู้�เขียี นขอยกตัวั อย่า่ ง Balloon Racing สื่�อการเรียี นรู้�ในรูปู แบบเกมที่�ครูผูู้�สอนวิชิ าเคมีสี ามารถนำมาใช้ป้ ระกอบการเรียี น
การสอนได้้ เนื่�องจากเนื้�อหาที่�สอดแทรกอยู่�ในเกมสอดคล้อ้ งกับั บทเรียี นเรื่�องแก๊ส๊ และสมบัตั ิขิ องแก๊ส๊ ในหนังั สือื เรียี นรายวิชิ าเพิ่�มเติมิ
วิทิ ยาศาสตร์แ์ ละเทคโนโลยีี เคมีี ชั้�นมััธยมศึกึ ษาปีทีี่� 5 เล่่ม 3 ตามผลการเรีียนรู้� กลุ่�มสาระการเรีียนรู้�วิทยาศาสตร์แ์ ละเทคโนโลยีี
(ฉบัับปรับั ปรุุง พ.ศ.2560) ตามหลัักสูตู รแกนกลางการศึกึ ษาขั้�นพื้�นฐาน พุทุ ธศักั ราช 2551 ซึ่�่งเกม Balloon Racing นี้� ช่ว่ ยส่ง่ เสริมิ
ให้้นัักเรีียนเกิิดความรู้�ความเข้้าใจเกี่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างความดััน ปริิมาตร อุุณหภููมิิ และจำนวนโมลของแก๊๊ส ตามกฎ
ของบอยล์์ กฎของชาร์ล์ กฎของเกย์์-ลููสแซก กฎของอาโวกาโดร และกฎแก๊ส๊ อุดุ มคติิ ได้ง้ ่า่ ยขึ้�น

ในการเล่่นเกม Balloon Racing ผู้�เล่่นแต่่ละคนจะสวมบทบาทนัักสำรวจที่่�มีีภารกิิจเข้้าไปค้้นหาขุุมทรััพย์์ในถ้้ำ
บนภููเขาสููงตามตำนานที่�เล่่าขานกัันมา แต่่นัักสำรวจไม่่สามารถเดิินเท้้าเข้้าไปในถ้้ำอัันเหน็็บหนาวและเต็็มไปด้้วยสััตว์์ดุุร้้าย
และอัันตรายได้้ วิิธีีการเดีียวที่�จะเข้้าไปยัังถ้้ำได้้อย่่างปลอดภััยคืือการใช้้บอลลููน แต่่ภายในถ้้ำยัังมีีหิินงอกหิินย้้อยที่่�มีีความคม
และสามารถทำให้้บอลลููนแตกได้้ ดัังนั้�น นัักสำรวจจึึงจำเป็็นจะต้้องอาศััยความรู้�เกี่�ยวกัับกฎของแก๊๊สเพื่�อควบคุุมบอลลููน
ให้้พาไปยังั ขุุมทรัพั ย์ต์ ามที่่�ต้อ้ งการให้้ได้้

ส่่วนประกอบเกม 1 แผ่่น
1. กระดานผจญภััย 4 ใบ
2. การ์ด์ ตัวั ละคร 52 ใบ
3. การ์์ดกฎของแก๊ส๊ 20 ใบ
4. การ์ด์ แอคชััน 5 ใบ
5. การ์์ดเหตุกุ ารณ์์ 1 ใบ
6. การ์์ดผู้�เล่่นคนแรก 4 อันั
7. บอลลูนู ผู้�เล่่น 11 อััน
8. มาร์ค์ เกอร์์ความเสียี หาย 1 เล่่ม
9. คู่่�มือื

7 ปที ี่ 49 ฉบับที่ 232 กนั ยายน - ตลุ าคม 2564

การเตรีียมเกม
การ์ด์ กฎของแก๊ส๊ และการ์ด์ แอคชันั ทั้�งหมดจะถูกู สลับั แล้ว้ นำมาเป็น็ กองการ์ด์ สำหรับั สุ่�มหยิบิ จากนั้�นผู้�เล่น่ แต่ล่ ะคน

จะสุ่�มหยิบิ การ์ด์ คนละ 4 ใบ จากนั้�นให้เ้ ลืือกจุดุ เริ่�มต้้นของบอลลูนู และกำหนดผู้�เล่่นคนแรก

วิิธีีการเล่่น
บอลลููนจะเปลี่�ยนแปลงระดัับความสููงโดยการคุุมปริิมาตรของบอลลููน เมื่�อบอลลููนมีีปริิมาตรเพิ่�มขึ้�นจะทำให้้

บอลลููนลอยสููงขึ้�น และหากบอลลููนมีีปริิมาตรลดลงจะทำให้้บอลลููนลอยต่่ำลง แต่่เนื่�องจากมีีหลายปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อปริิมาตร
ของบอลลูนู ดัังนั้�น ผู้�เล่่นจะต้้องใช้้ความสัมั พันั ธ์์ระหว่่าง ปริมิ าตร กัับ ความดััน อุณุ หภูมู ิิ และจำนวนโมลของแก๊๊ส ตามกฎ
ของบอยล์์ กฎของชาร์์ล กฎของเกย์์-ลููสแซก กฎของอาโวกาโดร และกฎแก๊๊สอุุดมคติิ เพื่�อควบคุุมให้้บอลลููนลอยขึ้�นลง
ตามต้้องการ เช่่น หากผู้�เล่่นใช้้การ์์ดกฎของอาโวกาโดรสีีเหลืืองที่่�มีีคำสั่�งว่่าลดจำนวนโมลจะส่่งผลให้้บอลลููนของผู้�เล่่น
ลดระดัับลง เนื่�องจากความสััมพัันธ์์ตามกฎของอาโวกาโดร เมื่�อความดัันและอุุณหภููมิิของแก๊๊สคงที่� ปริิมาตรจะแปรผััน
ตรงกัับจำนวนโมล ดัังนั้�น เมื่�อลดจำนวนโมลลง ปริิมาตรของบอลลููนจะลดลงเช่่นกััน ทำให้้ระดัับความสููงของบอลลููน
ลดลงนั่�นเอง ทั้�งนี้� ผู้�เล่่นจะต้้องพยายามหลีีกเลี่�ยงไม่่ให้้บอลลููนชนหรืือสััมผััสกัับหิินงอกหิินย้้อยภายในถ้้ำที่�จะทำให้้บอลลููน
เกิิดความเสีียหายได้้ ซึ่�่งหากบอลลููนของผู้�เล่่นคนใดได้้รัับความเสีียหาย 3 ครั้�ง โดยที่�ไม่่ทำการซ่่อมแซมก่่อน ผู้�เล่่นคนนั้�น
ก็จ็ ะแพ้้ออกจากเกมไปทัันทีี

เกมจะเล่่นเป็็นรอบๆ โดยผู้�เล่่นแต่ล่ ะคนจะได้้เล่น่ 1 ครั้�ง ในแต่ล่ ะรอบ ในรอบการเล่่นผู้�เล่่นเลือื กทำได้้ 1 อย่่าง คือื
เล่่นการ์์ด 1 ใบ ที่่�ถืือในมืือ จากนั้�นสุ่�มหยิิบการ์์ดใหม่่ 1 ใบ หรืือหยุุดพัักในรอบนี้�เพื่�อซ่่อมแซมบอลลููน หลัังจากเลืือกทำ
1 อย่่างแล้้ว บอลลููนของผู้�เล่่นจะเคลื่�อนที่�ไปข้้างหน้้า 1 ช่่อง ซึ่�่งผู้�เล่่นจะสามารถใช้้การ์์ดได้้ทั้�งกัับตนเองและกัับผู้�เล่่นคนอื่�น
โดยสีีของการ์์ดจะเป็็นตัวั กำหนดว่า่ การ์ด์ ใบนั้�นใช้้กับั ตนเองหรือื กัับผู้�เล่่นคนอื่�น

การจบเกม
ผู้�เล่่นที่่�ถึึงขุมุ ทรััพย์ท์ี่�เส้น้ ชัยั (GOAL) คนแรกหรือื ผู้�เล่น่ ที่�เหลือื อยู่�ในเกมเป็น็ คนสุุดท้้าย จะเป็็นผู้�ชนะ

นติ ยสาร สสวท. 8

จากการนำเกม Balloon Racing ไปทดลองใช้้กัับนัักเรีียนชั้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย ครููผู้�ควบคุุมที่�เข้้าร่่วม
การทดลองใช้้ได้้ร่่วมสัังเกตพฤติิกรรมของนัักเรีียนในระหว่่างที่�เล่่นเกมว่่ามีีความรู้� ความเข้้าใจในเนื้�อหาที่�สอดแทรก
ไปในเกมมากน้้อยเพีียงใด โดยสัังเกตจากการใช้้การ์์ดสีีเหลืืองที่่�นัักเรีียนใช้้กัับบอลลููนของตััวเองว่่าสามารถควบคุุม
ระดัับการขึ้�นลงของบอลลููนได้้ตามต้้องการหรืือทำให้้เกิิดความเสีียหายกัับบอลลููนของตััวเองบ้้างหรืือไม่่ นอกจากนี้�
ยัังสามารถสัังเกตได้้จากการใช้้การ์์ดสีีแดงเพื่�อโจมตีีบอลลููนของเพื่�อนได้้อีีกด้้วย ซึ่�่งถ้้านัักเรีียนแสดงพฤติิกรรมนี้�ออกมา
แสดงว่่านัักเรีียนมีีความเข้้าใจในเรื่�องความสััมพัันธ์์ระหว่่างความดััน ปริิมาตร อุุณหภููมิิ และจำนวนโมลของแก๊๊ส
ตามกฎของบอยล์์ กฎของชาร์ล์ กฎของเกย์์-ลููสแซก กฎของอาโวกาโดร และกฎแก๊๊สอุดุ มคติิ

ทั้�งนี้� นอกจากความรู้� ความเข้้าใจในเนื้�อหาที่่�นัักเรีียนจะได้้จากการเล่่นเกมแล้้ว ระหว่่างการเล่่นเกม นัักเรีียน
มีีความกระตืือรืือร้้นสนใจในการเล่่นเกม มีีความสนุุกสนาน และมีีการวางแผนการเล่่นเกมเพื่�อให้้ตนเองชนะ และผลการสำรวจ
ความคิิดเห็็นของนัักเรีียนหลัังจบกิิจกรรม พบว่่านัักเรีียนอยากให้้มีีการนำเกมต่่างๆ ในลัักษณะดัังกล่่าวมาใช้้ประกอบการเรีียน
การสอนในห้้องเรีียน เนื่�องจากสามารถทำให้้เกิิดความเข้้าใจและจดจำเนื้�อหาได้้ดีียิ่�งขึ้�น นัักเรีียนรู้้�สึึกสนุุกกัับการเรีียนรู้�เนื้�อหา
ผ่่านการเล่่นเกมมากกว่่าการเรีียนรู้�ในห้้องเรีียนแบบปกติิ และเกิิดความท้้าทายอยากเล่่นซ้้ำเพื่�อเอาชนะเพื่�อนๆ รวมถึึงครููยัังมีี
ความสนใจที่�จะนำเกม Balloon Racing ในรูปู แบบเกมกระดานไปประกอบการเรีียนการสอนในห้อ้ งเรีียนอีีกด้้วย

หลัังจากเก็็บรวบรวมข้้อคิิดเห็็นต่่างๆ จากการทดลองใช้้
ได้้มีีการปรัับปรุุงเกม Balloon Racing ให้้มีีความเหมาะสมกัับ
การนำมาใช้ป้ ระกอบการเรียี นการสอนมากขึ้�น เช่น่ มีกี ารปรับั รูปู แบบ
กระดานผจญภัยั รวมถึงึ สัดั ส่ว่ นการ์ด์ ต่า่ งๆ ในเกม เพื่�อให้ก้ ารเล่น่ เกม
มีีความตื่�นเต้้นมากขึ้�น และสามารถใช้้ระยะเวลาในการเล่่นเกม
30 – 40 นาทีี ทำให้้สามารถนำมาใช้้เป็็นสื่�อเสริิมการเรีียนรู้�ที่�ใช้้
ในคาบเรีียนได้้ นอกจากนี้� ได้้มีีการพััฒนาต่่อยอดจััดทำเป็็นเกม
ในลัักษณะออนไลน์์ สามารถเล่่นทบทวนความรู้้�ผ่านการเล่่นเกมได้้
ถึงึ แม้ว้ ่า่ จะอยู่�ในยุคุ ที่�เกิดิ การระบาดของเชื้�อโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่่�ทุุกคนมีีข้้อจำกััดในการเดิินทางและจำเป็็นต้้องมีีการเว้้นระยะห่่าง
ทางสังั คม (Social Distancing) และไม่ส่ ามารถไปเรียี นในห้อ้ งเรียี น
ที่่�ต้้องรวมกลุ่ �มทำกิิจกรรมร่่วมกัันหลายคนได้้

9 ปีที่ 49 ฉบับท่ี 232 กันยายน - ตลุ าคม 2564

นติ ยสาร สสวท. ภาพ แสดงตััวอย่่างการเล่่นเกมกระดานออนไลน์์

10

เกม Balloon Racing ในรููปแบบออนไลน์์สามารถใช้้งานได้้ทั้�งบนคอมพิิวเตอร์์เดสท็็อป สมาร์์ทโฟน และแท็็บเล็็ต
จึงึ นับั ได้ว้ ่า่ เป็น็ หนึ่�งในสื่�อเสริมิ การเรียี นรู้�ที่�จะทำให้น้ ักั เรียี นเข้า้ ถึงึ การศึกึ ษาได้ต้ ลอดเวลา ไม่ม่ ีขี ้อ้ จำกัดั ของสถานที่�หรือื จำนวนผู้�เล่น่
ที่�พร้อ้ มเล่น่ ในเวลาเดียี วกันั เนื่�องจากมีทีั้�งระบบที่�เล่น่ กันั ระหว่า่ งผู้�เล่น่ กับั ผู้�เล่น่ ผู้�เล่น่ กับั ปัญั ญาประดิษิ ฐ์์ (AI : Artificial Intelligence)
และเล่่นแบบผสมผู้�เล่่น - ผู้�เล่น่ - ปัญั ญาประดิษิ ฐ์์ โดยสามารถเล่น่ ได้้ตั้�งแต่่ 1 - 4 คน นอกจากการพััฒนาเกมในรูปู แบบออนไลน์์
จะมีขี ้อ้ ดีดี ัังที่�กล่า่ วมาแล้้ว ยังั สามารถส่ง่ เสริิมให้้นัักเรียี นเกิิดการเรีียนรู้�และพััฒนาทักั ษะในศตวรรษที่� 21 ได้้อีีกด้ว้ ย

เมื่�อเริ่�มต้้นใช้้งานเกม Balloon Racing จะมีีระบบให้้ลงทะเบีียนหรืือ Log in โดยผู้�เล่่นสามารถเลืือก Log in ผ่่าน
Facebook หรืือ Google ก็็ได้้ เมื่�อลงทะเบีียนเรีียบร้้อยแล้้วจะเข้้าสู่� Lobby ซึ่่�งผู้�เล่่นที่�เข้้ามาเล่่นเป็็นครั้�งแรกสามารถศึึกษา
การเล่่นเกมได้้ในโหมดฝึึกเล่่น แต่่สำหรัับผู้�เล่่นที่่�ต้้องการเริ่�มเล่่นเกมก็็สามารถสร้้างห้้องเพื่�อเล่่นเกมได้้ โดยจะสร้้างได้้ทั้�งแบบ
ห้้องส่่วนตััว (Private Game) สำหรัับการเล่่นกัันเองในกลุ่�มเพื่�อน และชวนเพื่�อนมาเล่่นในห้้องเดีียวกัันได้้โดยใช้้ ID ห้้อง
หรืือห้้องสาธารณะ (Public Game) ที่�ผู้�เล่่นอื่�นทั่�วไปเข้้ามาร่่วมเล่น่ ได้้

เมื่�อสร้้างห้้องเรีียบร้้อยแล้้ว ผู้�เล่่นที่�เป็็นผู้�สร้้างห้้องจะสามารถเลืือกห้้องที่�จะเล่่นได้้ โดยมีีให้้เลืือกทั้�งหมด 5 ห้้อง คืือ
ถ้ำ้ มอส ถ้ำ้ น้้ำแข็็ง ถ้ำ้ ลาวา เหมืืองเพชร และเมืืองโบราณ โดยในแต่่ละห้อ้ งจะมีแี ผนที่�ในการเล่น่ ที่�แตกต่่างกันั สำหรัับรายละเอียี ด
ในการเล่น่ เกมก็จ็ ะเหมือื นเกม Balloon Racing ในรูปู แบบเกมกระดาน ทั้�งนี้� หากในระหว่า่ งการเล่น่ เกม ผู้�เล่น่ ไม่แ่ น่ใ่ จความสัมั พันั ธ์์
ของตััวแปรต่่างๆ ตามกฎของแก๊ส๊ สามารถกดที่�การ์ด์ เพื่�อดููรายละเอียี ดความสััมพันั ธ์ต์ ามกฎนั้�นๆ ได้้

เว็บไซด์เกม สำหรัับผู้ �สนใจจะเล่่นเกมนี้ �ออนไลน์์เพื่ �อเรีียนรู้ � วีดิทัศนก์ ารเลน่ เกม
bit.ly/232-r1 เกี่�ยวกัับแก๊๊สและสมบััติิของแก๊๊ส หรืือครููที่�สนใจจะนำเกมนี้� bit.ly/232-v2
ไปให้้นัักเรีียนเล่่น สามารถไปเล่่นเกมฉบัับทดลองได้้ที่�
เว็บ็ ไซต์์ https://game-progaming-balloon-racing.web.app

สำหรัับเกม Balloon Racing ในรูปู แบบเกมออนไลน์น์ี้� นอกจากนักั เรียี นจะใช้ใ้ นการทบทวนความรู้�เรื่�องแก๊ส๊ และสมบััติิ
ของแก๊๊สผ่่านการเล่่นเกมด้้วยตััวเองได้้ตามเนื้�อหาที่�สอดคล้้องกัับหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้�นพื้�นฐานแล้้ว เกมดัังกล่่าว
ยัังมีีความสะดวกในการใช้้งาน และรููปแบบเกมมีีความสนุุกสนานและความท้้าทาย จึึงสามารถดึึงดููดความสนใจจากครููให้้นำไป
ใช้้เป็็นสื่�อเสริิมประกอบการเรีียนการสอนได้้ โดยระหว่่างที่่�นัักเรีียนเล่่นเกมอยู่�นั้�นครููอาจใช้้คำถามเพื่�อตรวจสอบความเข้้าใจ
ของนัักเรีียน หรืือยกตััวอย่่างปรากฎการณ์์ต่่างๆ ในธรรมชาติิหรืือในชีีวิิตประจำวัันที่�สอดคล้้องกัับกฎต่่างๆ ของแก๊๊ส ตลอดจน
เชื่�อมโยงความรู้�ที่�ได้จ้ ากการเล่่นเกมมาสรุปุ ร่่วมกันั ตามจุุดประสงค์ก์ ารเรีียนรู้�ได้้อีกี ด้ว้ ย

บรรณานุกุ รม

Yun-Jo An. et.al. (2016). Using educational computer games in the classroom: Science teachers’ experiences, attitudes, perceptions,
concerns, and support needs. Contemporary Issues in Technology & Teacher Education. 16(4): 415-433.

Meihua, Q. & Karen, R. Clark. (2016). Game-based Learning and 21st century skill: A review of recent research. Computers in
Human Behavior. 63: 50-58.

ฉัตั รกมล ประจวบลาภ. (2559). Game-Based Learning กับั การพัฒั นาการเรีียนการสอนทางการพยาบาล. Journal of Nursing Division-
วารสารกองการพยาบาล. 43(2): 20-29.

สถาบันั ส่ง่ เสริมิ การสอนวิทิ ยาศาสตร์แ์ ละเทคโนโลยี.ี (2562). หนังั สือื เรียี นรายวิชิ าเพิ่่ม� เติมิ วิทิ ยาศาสตร์แ์ ละเทคโนโลยีี เคมี ี ชั้้น� มัธั ยมศึกึ ษาปีทีี่่� 5
เล่่ม 3 กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ (ฉบับั ปรัับปรุงุ พ.ศ.2560) ตามหลัักสูตู รแกนกลางการศึึกษาขั้น� พื้้น� ฐาน พุุทธศัักราช 2551
กรุงุ เทพมหานคร: จุุฬาลงกรณ์ม์ หาวิทิ ยาลัยั .

สุพุ รรณีี ชาญประเสริญิ . (2557). Active Learning: การจััดการเรียี นรู้�ในศตวรรษที่� 21. นิิตยสาร สสวท. 42(188): 3-6.

11 ปที ่ี 49 ฉบบั ท่ี 232 กนั ยายน - ตลุ าคม 2564

รอบรู้คณติ ดร.สุุธารส นิิลรอด • นักั วิชิ าการ สาขาคณิติ ศาสตร์์มัธั ยมศึึกษา • e-mail: [email protected]

ภิญิ ญดา ดำด้้วง • นักั วิิชาการ สาขาคณิติ ศาสตร์์มัธั ยมศึกึ ษา • e-mail: [email protected]

ขายกาแฟอย่า่ งไรให้ต้ รงใจกลุ่ม่� ลููกค้า้

MENU COFFEE

LOREM IPSUM $ LOREM IPSUM $
$ $
$ $ ร้า้ นกาแฟแห่ง่ หนึ่�งต้อ้ งการทราบความชื่�นชอบของลูกู ค้า้ ในเมล็ด็ กาแฟ
$ $ ที่่�ร้านจำหน่า่ ย โดยพิจิ ารณาจากการเลือื กซื้�อเมล็ด็ กาแฟ ซึ่ง�่ ทางร้า้ นมีี
$ $ เมล็ด็ กาแฟ 2 ชนิดิ คือื เมล็ด็ กาแฟ House Blend และเมล็ด็ กาแฟ
$ $ Single Origin จากการสำรวจลูกู ค้า้ จำนวน 87 คน พบว่า่
$ $
• ลููกค้า้ เพศชายเลืือกซื้�อเมล็็ดกาแฟ House Blend
จำนวน 23 คน และเลือื กซื้�อเมล็็ดกาแฟ Single Origin
จำนวน 29 คน

• ลูกู ค้้าเพศหญิิงเลือื กซื้�อเมล็ด็ กาแฟ House Blend
จำนวน 10 คน และเลือื กซื้�อเมล็็ดกาแฟ Single Origin
จำนวน 25 คน

จากความรู้�เกี่�ยวกับั สถิิติศิ าสตร์์ในชั้�นมััธยมศึึกษาปีทีี่� 6 จะได้ว้ ่า่ การสำรวจนี้้�มีตี ัวั แปรที่�สนใจศึึกษา 2 ตัวั แปร คือื เพศ
และชนิิดของเมล็็ดกาแฟ ซึ่�่งสามารถนำเสนอข้้อมููลที่�ได้้จากการสำรวจนี้�ในรููปแบบตารางความถี่�จำแนกสองทาง (Two – Way
Frequency Table) ดังั นี้�

เพศ ชนิดิ ของเมล็ด็ กาแฟที่่�ลููกค้า้ เลือื กซื้�อ รวม
House Blend Single Origin

ชาย 23 29 52

หญิิง 10 25 35

รวม 33 54 87

ตาราง 1 ตารางความถี่�จำแนกสองทางของข้้อมููลที่�ได้้จากการสำรวจความชื่�นชอบในเมล็ด็ กาแฟของลููกค้้า

จากตาราง 1 จะเรีียกความถี่� 23, 29, 10 และ 25 ที่�อยู่�ในตารางช่อ่ งสีฟี ้า้ ว่า่ ความถี่่�ร่ว่ ม
(Joint Frequency) ซึ่่�งความถี่�เหล่่านี้�แสดงถึึงจำนวนของลูกู ค้้าที่่�มีีลักั ษณะร่ว่ มกันั จากทั้�งสองตััวแปร
เช่น่ 10 แสดงถึงึ จำนวนลููกค้้าเพศหญิิงที่�เลืือกซื้�อเมล็ด็ กาแฟ House Blend

นติ ยสาร สสวท. 12

สรุปุ ได้้หรืือไม่ว่ ่า่ เมล็ด็ กาแฟ Single Origin มีีลููกค้้าเพศใดเลืือกซื้้อ� มากกว่า่ กันั
เมื่�อพิิจารณาคอลััมน์์ของเมล็็ดกาแฟ Single Origin จะพบว่่าเป็็นลููกค้้าเพศชายจำนวน 29 คน

และเป็น็ ลููกค้า้ เพศหญิิงจำนวน 25 คน และเห็น็ ได้ช้ ัดั ว่่า “29 มากกว่่า 25” จะสามารถสรุปุ ได้เ้ ลยหรืือไม่่ว่่า
เมล็็ดกาแฟ Single Origin มีีลูกู ค้้าเพศชายเลือื กซื้�อมากกว่่าลูกู ค้้าเพศหญิงิ

จะสามารถสรุุปโดยเปรีียบเทียี บจากความถี่่�ร่่วมเช่น่ นี้้ไ� ด้เ้ ลยหรืือไม่น่ ะ

จากตาราง 1 จะได้ว้ ่่ามีีลูกู ค้า้ เพศชายจำนวน 29 คน ที่�เลืือกซื้�อเมล็็ดกาแฟ Single Origin จากลููกค้้าเพศชายทั้�งหมด
52 คน และมีลี ููกค้า้ เพศหญิิงจำนวน 25 คน ที่�เลือื กซื้�อเมล็็ดกาแฟ Single Origin จากลููกค้า้ เพศหญิงิ ทั้�งหมด 35 คน จะเห็็นว่่า
จำนวนลูกู ค้า้ เพศชายทั้�งหมดและจำนวนลูกู ค้า้ เพศหญิงิ ทั้�งหมดจากการสำรวจไม่เ่ ท่า่ กันั ทำให้ไ้ ม่ส่ ามารถใช้ค้ วามถี่่�ร่วมเปรียี บเทียี บ
เชิิงจำนวนได้โ้ ดยตรง

จากความรู้�เกี่�ยวกัับสถิิติิศาสตร์์ในชั้�นมััธยมศึึกษาปีีที่� 6 ยัังมีีเครื่�องมืือหนึ่�งที่�เรีียกว่่า ความถี่่�สััมพััทธ์์ (Relative
Frequency) ซึ่�่งมีีไว้้สำหรัับเปรีียบเทีียบข้้อมููล โดยความถี่่�สััมพััทธ์์ คืือ สััดส่่วนของความถี่�ของแต่่ละข้้อมููล เทีียบกัับผลรวม
ของความถี่�ทั้�งหมด และสััดส่ว่ นรวมทั้�งหมดจะต้อ้ งเท่า่ กัับ 1 จากตาราง 1 สามารถเขียี นเป็็นตารางแสดงความถี่่�สััมพัทั ธ์ไ์ ด้ด้ ังั นี้�

เพศ ชนิดิ ของเมล็ด็ กาแฟที่่�ลูกู ค้้าเลือื กซื้�อ รวม
House Blend Single Origin

ชาย 2837 8279 8527

หญิิง 8107 8257 3875

รวม 8373 5874 8877

ตาราง 2 ตารางแสดงความถี่่�สััมพัทั ธ์์ของข้้อมููลที่�ได้้จากการสำรวจความชื่�นชอบในเมล็ด็ กาแฟของลูกู ค้้า

จากตาราง 2 จะเรีียกสัดั ส่่วน 8237 , 8297 , 8107 และ 8257 ที่�อยู่�ในตารางช่อ่ งสีมี ่ว่ งว่่า ความถี่่�สัมั พัทั ธ์์ ซึ่่�งเป็็นสัดั ส่่วน
ของความถี่�ของแต่่ละข้อ้ มููล (ความถี่่�ร่ว่ ม) เทีียบกัับจำนวนลูกู ค้า้ ทั้�งหมด 87 คน ตาราง 2 สามารถตอบคำถามที่่�ว่า่ “เมล็็ดกาแฟ

Single Origin มีลี ูกู ค้า้ เพศใดเลืือกซื้�อมากกว่่ากััน” ได้้แล้้วหรือื ไม่่ 82O57rig”inจพะสบาวม่่าาครวถาสมรุถปีุ ่่�ไสัมัด้หพ้ ัรทั ือื ธ์ไ์ขมอ่ว่ ่งา่ ลูเกู มค้ล้า็ด็ เพกาศแชฟายSคืiือngl28e97Orแigลinะ

จากตาราง 2 เมื่�อพิิจารณาคอลััมน์ข์ องเมล็็ดกาแฟ Single
ความถี่่�สัมั พัทั ธ์ข์ องลูกู ค้า้ เพศหญิงิ คือื 2875 จะเห็น็ ว่า่ “ 8297 มากกว่า่
มีีลููกค้้าเพศชายเลือื กซื้�อมากกว่่าลููกค้า้ เพศหญิิง

13 ปที ่ี 49 ฉบับที่ 232 กนั ยายน - ตลุ าคม 2564

จะสามารถสรุุปโดยเปรียี บเทียี บจากความถี่่�สััมพััทธ์เ์ ช่่นนี้้ไ� ด้เ้ ลยหรืือไม่่นะ
พบว่่าการใช้้ค่่าของความถี่่�สััมพััทธ์์มาเปรีียบเทีียบไม่่แตกต่่างจากการใช้้ความถี่่�ร่่วมมาเปรีียบเทีียบ

เนื่�องจาก ความถี่่�สัมั พัทั ธ์เ์ ป็น็ การเทียี บกับั จำนวนลูกู ค้า้ ทั้�งหมด 87 คน ซึ่ง�่ ยังั ไม่ไ่ ด้พ้ ิจิ ารณาผลที่�เกิดิ จากจำนวน
ลูกู ค้้าที่�แตกต่่างกันั ในแต่ล่ ะเพศเช่น่ เดิิม

เมื่�อกลัับมาพิิจารณาคำถามอีกี ครั้�ง
สรุปุ ได้ห้ รืือไม่่ว่่า เมล็ด็ กาแฟ Single Origin มีลี ูกู ค้า้ เพศใดเลืือกซื้้�อมากกว่า่ กันั

พบว่่า ในการเปรีียบเทีียบนี้� จำเป็็นต้อ้ งทราบว่่า
• ถ้้าลููกค้้าเป็็นเพศชายจะสั่�งซื้�อเมล็็ดกาแฟ Single Origin เป็น็ สัดั ส่่วนเท่า่ ใด
• ถ้้าลูกู ค้้าเป็น็ เพศหญิิงจะสั่�งซื้�อเมล็็ดกาแฟ Single Origin เป็น็ สััดส่ว่ นเท่า่ ใด

จากตาราง 1 จะได้ว้ ่่า ลูกู ค้้าเพศชายทั้�งหมด 52 คน แบ่่งเป็็นลูกู ค้้าเพศชายที่�สั่�งซื้�อเมล็็ดกาแฟ House Blend จำนวน
23 คน และลูกู ค้้าเพศชายที่�สั่�งซื้�อเมล็็ดกาแฟ Single Origin จำนวน 29 คน หากคิิดเป็น็ สััดส่่วนจะได้้ 2523 และ 2529 ตามลำดับั
ในทำนองเดีียวกัันจะได้้ว่่า ลููกค้้าเพศหญิิงทั้�งหมด 35 คน แบ่่งเป็็นลูกู ค้า้ เพศหญิิงที่�สั่�งซื้�อเมล็ด็ กาแฟ House Blend จำนวน 10 คน
และลูกู ค้้าเพศหญิงิ ที่�สั่�งซื้�อเมล็็ดกาแฟ Single Origin จำนวน 25 คน โดยหากคิดิ เป็น็ สัดั ส่ว่ นจะได้้ 3105 และ 2355 ตามลำดัับ

สัดั ส่ว่ นที่�กล่า่ วถึงึ ในที่�นี้�จะเรียี กว่า่ ความถี่่�สัมั พัทั ธ์ซ์ ึ่ง�่ จำแนกตามแถว โดยหาได้จ้ ากสัดั ส่ว่ นของความถี่�ของแต่ล่ ะข้อ้ มูลู
ในแถว เทีียบกัับผลรวมของความถี่�ทั้�งหมดในแถว และเรีียกตารางความถี่�จำแนกสองทางที่�อยู่�ในรููปความถี่่�สััมพััทธ์์ซึ่่�งจำแนก
ตามแถวว่่า ตารางความถี่่�สััมพัทั ธ์์จำแนกตามแถว จากข้อ้ มููลการสำรวจนี้�สามารถเขียี นตารางความถี่่�สัมั พััทธ์จ์ ำแนกตามแถว
ได้้ดังั นี้�

เพศ ชนิิดของเมล็็ดกาแฟที่่�ลููกค้้าเลืือกซื้ �อ รวม
House Blend Single Origin

ชาย 2523 2592 5522 = 1

หญิิง 3105 2355 3355 = 1
รวม 8337 8574 8877 = 1

ตาราง 3 ตารางแสดงความถี่่�สัมั พััทธ์จ์ ำแนกตามแถวของข้้อมููลที่�ได้จ้ ากการสำรวจความชื่�นชอบในเมล็ด็ กาแฟของลููกค้า้

นติ ยสาร สสวท. 14

ท“ั้�ง23ห55มดมาแกลกจะาว่ถา่ก้้าตล52ูาูก92รคา้้าง”เปน3ั่็�น็นจเคะพือืไศดส้ัหดั้ว่า่สญ่ิว่ ิงถน้จ้าขะลอูเกูลงืลคือู้กูา้กคเซื้ป้า้�็อ็นเเพมเศพล็หศด็ ญชกิางิายทีแ่�จเฟละือืเลSกือืiซืn้ก�อgซเื้lมe�อลเ็มOด็ กลr็iา็ดgแกinฟาแเSปฟ็in็นgSสlัeiัดnสOg่่วlreนigOinr32มig55าinกกขเอวป่า็่งน็สลัูดสักู ัดัสค่้ว่สา้ ่นว่เพขนอศงห52ลูญ29กู ิคงิ ้า้ทขั้เ�องพหงศลมูชกู ดาคย้า้ทจี่เ�ะเพลเืหศอื ็ก็นชซาืว้่�ยอา่
เมล็ด็ กาแฟ Single Origin ดัังนั้�น จะสรุปุ ได้้ว่่า เมล็ด็ กาแฟ Single Origin มีลี ูกู ค้า้ เพศหญิงิ เลืือกซื้�อมากกว่า่ ลููกค้้าเพศชาย

แล้้วความถี่่�สัมั พััทธ์์จำแนกตามหลักั มีีหรืือไม่่ และใช้้ในการพิจิ ารณาอย่า่ งไร

หากพิิจารณาสััดส่่วนของความถี่�ของแต่่ละข้้อมููลในหลััก เทีียบกัับผลรวมของความถี่�ทั้�งหมดในหลััก จะพบว่่า มีีลููกค้้า

ที่�เลือื กซื้�อเมล็ด็ กาแฟ House Blend ทั้�งหมด 33 คน แบ่ง่ เป็น็ ลููกค้้าเพศชายจำนวน 23 คน และลููกค้า้ เพศหญิงิ จำนวน 10 คน
คิดิ เป็็นสััดส่่วน 2333 และ 3103
แบ่ง่ เป็น็ ลููกค้า้ เพศชายจำนวน ตามลำดัับ ในทำนองเดียี วกันั จะได้้ว่า่ มีลี ูกู ค้า้ ที่�เลือื กซื้�อเมล็ด็ กาแฟ Single Origin ทั้�งหมด 54 คน
29 คน และลูกู ค้้าเพศหญิงิ จำนวน 25 คน หากคิิดเป็็นสััดส่ว่ นจะได้้ 5294 และ 2554 ตามลำดับั

โดยในที่�นี้�จะเรีียกตารางความถี่�จำแนกสองทางที่�อยู่�ในรููปความถี่่�สััมพััทธ์์ซึ่่�งจำแนกตามหลัักว่่า ตารางความถี่่�สััมพััทธ์์จำแนก

ตามหลััก ซึ่่�งจากข้อ้ มููลการสำรวจนี้� สามารถเขีียนตารางความถี่่�สััมพัทั ธ์์จำแนกตามหลัักได้ด้ ังั นี้�

เพศ ชนิดิ ของเมล็็ดกาแฟที่่�ลููกค้้าเลือื กซื้�อ รวม
House Blend Single Origin

ชาย 3233 5249 8572

หญิงิ 3103 2554 3875

รวม 3333 = 1 5544 = 1 8877 = 1

ตาราง 4 ตารางแสดงความถี่่�สัมั พัทั ธ์์จำแนกตามหลัักของข้้อมูลู ที่�ได้้จากการสำรวจความชื่�นชอบในเมล็ด็ กาแฟของลูกู ค้้า

จากตาราง 4 จะได้้ว่่า ถ้้าลููกค้้าเป็็นเพศชาย จะเลืือกซื้�อเมล็็ดกาแฟ House Blend เป็็นสััดส่่วน 23253394 ของลููกค้้า
ที่�ซื้�อเมล็็ดกาแฟ House Blend ทั้�งหมด และถ้้าลููกค้า้ เป็็นเพศชาย จะซื้�อเมล็็ดกาแฟ Single Origin เป็็นสััดส่ว่ น ของลููกค้า้
ที่�ซื้�อเมล็ด็ กาแฟ Single Origin ทั้�งหมด จะเห็็นว่า่ “ 2333 มากกว่า่ 2594 ”
นั่�นคืือ สััดส่่วนของลููกค้้าเพศชายที่�สั่�งซื้�อเมล็็ดกาแฟ House Blend มากกว่่าสััดส่่วนของลููกค้้าเพศชายที่�เลืือกซื้�อ
เมล็็ดกาแฟ Single Origin ดัังนั้�น สามารถสรุุปได้้ว่่าลููกค้้าเพศชายสั่�งซื้�อเมล็็ดกาแฟ House Blend มากกว่่าสั่�งซื้�อเมล็็ดกาแฟ
Single Origin

15 ปที ี่ 49 ฉบบั ที่ 232 กนั ยายน - ตุลาคม 2564

ดัังนั้�น กรณีีข้้อมููลที่่�มีีตััวแปร 2 ตััวแปร ในการเปรีียบเทีียบข้้อมููลโดยกำหนดตััวแปรหนึ่�งแล้้วพิิจารณาผล
การเปลี่�ยนแปลงของอีีกตััวแปรหนึ่�งว่่าเป็็นเช่่นไร จำเป็็นต้้องใช้้ความถี่่�สััมพััทธ์์จำแนกตามแถว หรืือความถี่่�สััมพััทธ์์จำแนก
ตามหลััก เป็็นเครื่�องมืือช่่วยในการพิิจารณา ซึ่่�งจากสถานการณ์์ร้้านกาแฟจะเห็็นว่่า ในการเปรีียบเทีียบว่่าเมล็็ดกาแฟแต่่ละชนิิด
จะมีีลููกค้้าเพศใดเลืือกซื้�อมากกว่่ากััน จะต้้องใช้้ความถี่่�สััมพััทธ์์จำแนกตามแถวในการพิิจารณา ในทางตรงกัันข้้ามหากต้้องการ
เปรีียบเทีียบว่่าลููกค้้าแต่่ละเพศจะเลืือกซื้�อเมล็็ดกาแฟชนิิดใดมากกว่่ากััน จะต้้องใช้้ความถี่่�สััมพััทธ์์จำแนกตามหลััก
ในการพิิจารณา ทั้�งนี้� ในเรื่�องความน่่าจะเป็็นจะเรีียกความถี่่�สััมพััทธ์์จำแนกตามแถว หรืือ ความถี่่�สััมพััทธ์์จำแนกตามหลัักนี้้�ว่่า
ความน่่าจะเป็็นแบบมีีเงื่�อนไข (Conditional Probability) ผู้�ที่�สนใจสามารถศึึกษาเพิ่�มเติิมได้้ในรายวิิชาสถิิติิเบื้�องต้้น
ในระดัับอุุดมศึึกษา นอกจากนี้� จากตััวอย่า่ งข้า้ งต้้นจะเห็็นแล้ว้ ว่่า ตารางความถี่่�สัมั พััทธ์จ์ ำแนกตามแถวและตารางความถี่่�สััมพััทธ์์
จำแนกตามหลััก เป็็นเครื่�องมืือหนึ่�งที่่�ช่่วยนำเสนอข้้อมููลเพื่�อนำมาใช้้ในการประกอบการตััดสิินใจในการขายกาแฟให้้ตรงใจ
กลุ่ �มลููกค้้าได้้

บรรณานกุ รม

Khan Academy. Two-way frequency tables and Venn diagrams. สืืบค้้นเมื่�อ 1 สิิงหาคม 2564, จาก https://www.khanacademy.org/
math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-data/two-way-tables/v/two-way-frequency-tables-and-venn-diagrams/.

MathBitsNotebook.com. Two-Way Frequency Tables. สืืบค้้นเมื่�อ 1 สิงิ หาคม 2564, จาก https://mathbitsnotebook.com/Algebra1/
StatisticsReg/ST2TwoWayTable.html.

สถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี. (2563). หนัังสืือเรีียนรายวิิชาพื้้�นฐานคณิิตศาสตร์์ ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ตามมาตรฐาน
การเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์ (ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ.2560) ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้�นพื้้�นฐาน
พุุทธศักั ราช 2551. กรุงุ เทพมหานคร: โรงพิมิ พ์์ สกสค. ลาดพร้า้ ว.

สถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี. (2563). หนัังสืือเรีียนรายวิิชาเพิ่่�มเติิมคณิิตศาสตร์์ เล่่ม 2 ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ตามผล
การเรีียนรู้้� กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�คณิติ ศาสตร์์ (ฉบับั ปรับั ปรุงุ พ.ศ.2560) ตามหลักั สูตู รแกนกลางการศึกึ ษาขั้น� พื้้น� ฐาน พุทุ ธศักั ราช 2551.
กรุุงเทพมหานคร: โรงพิิมพ์์ สกสค. ลาดพร้้าว.

นิตยสาร สสวท. 16

กชพร วงศ์ส์ ว่่างศิิริิ • นัักวิิชาการ สาขาคณิติ ศาสตร์ป์ ระถมศึึกษา สสวท. • e-mail: [email protected] รอบรู้ค� ณิิต

การเปรียี บเทีียบเศษส่่วนในระดัับประถมศึกึ ษา

ตามมาตรฐานการเรียี นรู้�แ้ ละตัวั ชี้�ว้ ััด กลุ่่ม� สาระการเรีียนรู้้ค� ณิติ ศาสตร์์

(ฉบับั ปรัับปรุุง พ.ศ.2560)

หลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้�นพื้�นฐาน พุุทธศัักราช 2551 ได้้บรรจุุเนื้�อหาเศษส่่วนไว้้ในรายวิิชาพื้�นฐาน กลุ่�มสาระ
การเรีียนรู้�คณิติ ศาสตร์์ โดยเริ่�มที่�ระดัับประถมศึกึ ษาปีทีี่� 4 ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2560 ได้้มีีการปรัับปรุุงมาตรฐานการเรียี นรู้�และตััวชี้�วัด
ในกลุ่�มสาระการเรีียนรู้�คณิิตศาสตร์์ให้้มีีความทัันสมััยและสอดคล้้องกัับนานาชาติิ สำหรัับเนื้�อหาเศษส่่วนได้้มีีการปรัับเปลี่�ยน
โดยให้เ้ ริ่�มเรียี นการเปรียี บเทีียบเศษส่ว่ นตั้�งแต่่ระดับั ประถมศึกึ ษาปีทีี่� 3 โดยมีกี ารปรับั ในแต่่ละชั้�นดังั นี้�

เนื้้�อหาตามมาตรฐานการเรียี นรู้�แ้ ละตััวชี้ว�้ ััดเดิมิ เนื้อ�้ หาตามมาตรฐานการเรีียนรู้�้และตััวชี้ว�้ ัดั ใหม่่

ป.4 ป.3

เปรีียบเทีียบเศษส่่วนที่่�ตััวส่่วนเท่า่ กััน • เปรียี บเทีียบเศษส่ว่ นที่่�ตัวั ส่่วนเท่่ากััน
• เปรียี บเทียี บเศษส่ว่ นที่่ต� ัวั เศษเท่า่ กััน

ป.5 ป.4

เปรียี บเทียี บเศษส่่วนที่่�ตัวั ส่่วนไม่เ่ ท่่ากันั เปรียี บเทีียบเศษส่่วนที่่�ตัวั ส่ว่ นไม่เ่ ท่่ากััน

(ตัวั ส่ว่ นตัวั หนึ่่�งเป็น็ พหุคุ ูณู ของอีีกตััวหนึ่ง�่ ) (ตัวั ส่่วนตััวหนึ่่�งเป็็นพหุคุ ููณของอีีกตัวั หนึ่่ง� )

ป.6 ป.5

เปรียี บเทียี บเศษส่่วนที่่ต� ััวส่ว่ นไม่เ่ ท่่ากันั เปรียี บเทียี บเศษส่ว่ นที่่�ตัวั ส่่วนไม่่เท่่ากััน

ป.6

เปรียี บเทีียบเศษส่ว่ นที่่�ตััวส่ว่ นไม่เ่ ท่า่ กันั

ในหนัังสืือเรียี นรายวิิชาพื้้น� ฐานคณิติ ศาสตร์์ (ฉบัับปรับั ปรุุง พ.ศ. 2560) ตามหลัักสูตู รแกนกลางการศึกึ ษา
ขั้้น� พื้น�้ ฐาน พุทุ ธศักั ราช 2551 ของ สสวท. นอกจากจะมีีการปรัับเปลี่�ยนเนื้�อหาแล้้ว ยัังมีีการปรับั แนวทางการนำเสนอเนื้�อหา
ที่�แตกต่่างจากหนัังสืือเรีียนเดิิมโดยสอดแทรกวิิธีีสอนเข้้าไป เพื่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้�เรีียนได้้พััฒนาและสร้้างองค์์ความรู้้�ด้้วยตนเอง
โดยผ่า่ นสื่�อที่�เป็น็ รููปธรรมหรือื กิิจกรรมรูปู แบบต่า่ งๆ

17 ปีที่ 49 ฉบับท่ี 232 กันยายน - ตุลาคม 2564

สำหรัับเนื้�อหาการเปรีียบเทีียบเศษส่่วนในระดัับประถมศึึกษาปีีที่� 3 เป็็นการเปรีียบเทีียบเศษส่่วนที่่�ตััวส่่วนเท่่ากััน
และเพิ่�มเนื้�อหาเกี่�ยวกัับการเปรีียบเทีียบเศษส่่วนที่�ตััวเศษเท่่ากััน โดยที่่�ตััวเศษน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับตััวส่่วน เนื่�องจากในระดัับ
ปที่�เรระีียถนมมศึาึกแษล้าว้ ปีมีที่า� ใ3ช้ใ้ ผนู้�เกรีาียรนเปรู้�รจีักยี คบวเทาีมียบหเมศาษยสข่่วอนงทเี่ศ�ตษััวสเ่่วศนษเมเื่ท�อ่่าตักัวันัเศษโดเปย็ท็นี่่�ตััว1เศเชษ่่นน้อ้ ย21กว่า่ ห31รือื หเทร่ืือา่ กับั 41ตััวซสึ่่�่งว่ ผนู้�เรีดียังั นนี้ส� ามารถนำความรู้�

ตัวั อย่า่ ง เปรียี บเทียี บ 210 กับั 81
พบว่่า ทั้�งสองจำนวนมีตี ัวั เศษเป็น็ 1 จึึงพิจิ ารณาตััวส่่วน ซึ่�ง่ 20 มากกว่่า 8
ดังั นั้�น 210 < 81

จากตัวั อย่่าง เนื่�องจากผู้�เรีียนมีคี วามเข้า้ ใจเกี่�ยวกับั ความหมายของเศษส่ว่ นเมื่�อตััวเศษเป็็น 1 แล้้ว
ยด2่ั1อ่งั นมั้>�นเป41รเีมืยี่�อบเตเพ้ท้อีรยีงากบะาเศร1เษปส่ส่วร่ี่วนยี นบจเเมืาท่ี�อกียตบั2ัวเ2สศ1่0่วษนกเัทปีับ่็�เ็นท่81่า1ๆไดผกู้้ั�้เนั รเีชยี่่นยน่่อจเึมปึงมครีาียวกรบทกีเ่�ทจวี่า่ะียสบ1ามส2่1า่วรนกถัับนจาำกค41ว4ามซสึ่่�ง่ร่วู้�จเนดะิทีไิม่�ดเม้ทว้่่า่า่าๆ กันั
เพื่ �อบอกผลการเปรีียบเทีียบได้้

ระดัับประถมศึึกษาปีีที่� 4 ผู้�เรีียนจะเรีียนเนื้�อหาการเปรีียบเทีียบเศษส่่วนที่่�ตััวส่่วนไม่่เท่่ากััน โดยที่่�ตััวส่่วนตััวหนึ่�ง
เป็น็ พหุคุ ููณของอีกี ตัวั หนึ่�ง จะมีีวิิธีีนำเสนอเนื้�อหาโดยใช้้สื่�อดัังนี้�

ภาพ ตัวั อย่่างการนำเสนอเนื้�อหาในหนังั สือื เรีียนใหม่่ ระดัับประถมศึึกษาปีีที่� 4 (ฉบับั ปรัับปรุงุ พ.ศ. 2560)

นิตยสาร สสวท. 18

จะเห็็นว่่าการนำเสนอเนื้ �อหานี้้�มีีการใช้้สื่ �อที่ �เป็็นรููปธรรมประกอบการอธิิบายให้้ผู้ �เรีียนเห็็นภาพเพื่ �อสร้้างความเข้้าใจ
ที่่�ชััดเจน แล้้วจึึงเชื่�อมโยงไปสู่่�วิิธีีเขีียนแสดงการหาคำตอบซึ่�่งเป็็นนามธรรม ทำให้้ผู้�เรีียนเข้้าใจถึึงที่�มาของวิิธีีทำตััวส่่วนของ
เศษส่่วนให้้เท่่ากัันได้้ชััดเจนยิ่�งขึ้�น ดัังนั้�น ก่่อนจะสอนเรื่�องนี้� ผู้�สอนควรทบทวนเศษส่่วนที่�เท่่ากัันและการเปรีียบเทีียบเศษส่่วน
ที่่�ตััวส่่วนเท่่ากัันก่่อน ทั้�งนี้� เพื่�อให้้ผู้�สอนเข้้าใจถึึงที่�มาของวิิธีีทำตััวส่่วนของเศษส่่วนให้้เท่่ากััน สามารถทำความเข้้าใจเพิ่�มเติิมได้้
โดยพิิจารณาจากสื่�อประกอบคำอธิบิ าย ดัังนี้�

ตััวอย่่าง เปรีียบเทียี บ 32 กัับ 172 32 กัับ 172
แผ่น่ ใสขนาดเท่า่ กััน มีสี ่่วนที่�ระบายสีแี สดง
ดัังนี้ �

32 172
เมื่�อนำแผ่่นใสทั้�งสองแผ่น่ มาวางซ้อ้ นทัับกััน จะทัับกัันสนิทิ พอดีี ดัังนี้�

พิิจารณาแต่่ละแผ่น่ เป็น็ ดัังนี้�

23 = 182 172 172
182
ซึ่�ง่ สามารถเปรีียบเทีียบได้ว้ ่่า >
ดังั นั้�น 23 > 172

เพื่�อเชื่�อมโยงไปสู่�การสอนวิธิ ีีการเปรีียบเทีียบ เมื่�อพิจิ ารณาจากรูปู
จซึ่ะ�่งเคหิดิ็น็ เปว็่า่น็ แผ่1น่82ใสแที่ล่�มีะีส่ม่วีตีนััวที่ส�่ร่วะนบเาป็ย็นสีีแ12ดงเท่32่ากันั ขกณับั ะนี1้7้2�ถููกแบ่่งเป็็น 12 ส่่วน ส่่วนละเท่่าๆ กันั

พิิจารณาความสัมั พันั ธ์์ระหว่่าง 32 กัับ 182 จะพบว่า่ 23 = 23 xx18244 = 171282
182 กับั 172 พบว่่า 8>7 แสดงว่่า >
จะได้้ว่่า เมื่�อเปรียี บเทียี บ
ดังั นั้�น 32 > 172

เพื่�อให้้ผู้�เรีียนเกิิดความเข้้าใจถึึงที่�มาของวิิธีีทำตััวส่่วนของเศษส่่วนให้้เท่่ากััน ผู้�สอนอาจกำหนดเศษส่่วนจำนวนอื่�นๆ
ให้้เปรียี บเทียี บเพิ่�มเติมิ ให้้ผู้�เรียี นปฏิิบััติจิ ริงิ โดยใช้้สื่�อ พร้อ้ มบอกผลการเปรียี บเทีียบ จากนั้�นผู้�สอนอาจใช้ก้ ารถาม-ตอบประกอบ
การอธิบิ ายให้ผู้้�เรีียนสัังเกตเห็็นความสััมพัันธ์เ์ พื่�อเชื่�อมโยงไปสู่่�วิิธีเี ขียี นแสดงการหาคำตอบด้ว้ ยตนเอง

19 ปที ่ี 49 ฉบับที่ 232 กนั ยายน - ตลุ าคม 2564

ส่่วนในระดัับประถมศึึกษาปีีที่� 5 จะเรีียนเนื้�อหาการเปรีียบเทีียบเศษส่่วนที่่�ตััวส่่วนไม่่เท่่ากััน ซึ่�่งมีีวิิธีีนำเสนอเนื้�อหา
ที่�แตกต่่างไปจากเดิิม โดยให้้ผู้�เรีียนใช้้ความรู้้�สึึกเชิิงจำนวน (Number Sense) มาใช้้ในการพิิจารณาเปรีียบเทีียบ ซึ่่�งความรู้้�สึึก
เชิิงจำนวนนี้�เป็็นเรื่�องสำคััญและจำเป็็นที่�ผู้�สอนจะต้้องส่่งเสริิมและพััฒนาให้้เกิิดขึ้�นกัับผู้�เรีียน เพื่�อให้้สอดคล้้องกัับการเรีียนรู้�
ตามทัักษะในศตวรรษที่� 21 โดยได้้นำเสนอเนื้�อหา ไว้้ดังั นี้�

1. การเปรียี บเทียี บเศษส่ว่ น โดยใช้้ 21 เป็น็ เกณฑ์์ในการเปรีียบเทียี บ

ภาพ ตัวั อย่่างการนำเสนอเนื้�อหาในหนัังสือื เรีียนใหม่่ ระดับั ประถมศึกึ ษาปีีที่� 5 (ฉบัับปรับั ปรุุง พ.ศ. 2560)

วแิธิตี่เี่สปำรีหยี รบัับเทผู้จี�เยี ะรีบเียหเน็ศ็นแษไลส้ด่ว้้ว่้ว่น่าจโกะดราู้ย�แรใลนช้ะำ้ เเข21้สา้ นใหจอรคือเื วนื้าค�อมรึ่ห�งหาเมนปี้็า�น็ใยชเ้ขก้ อณง21ฑ์ใ์21เนป็ก็นหาเรรืกือเปณรคฑียี์รึ่์ใบ�งนเทกมียีาาบรแเลทป้ั้้ว�งรใีนียีน้�บรเพะืเ่ท�ดอีัีับยเปบช็ั้น็�นกปซึา่่�งรรวะิสิธถ่ีง่ ีดมเัสัศงึรกึกิมิ ลษ่แ่าาลวปะีผู้ทีพี�่สั�ฒัอ3นนบสาคสาววงาทคมน.รูอ้จ้�ึสางึึกึ ไจเดชไ้ิ้นมงิ ่จ่ำคุ้ำเ�นนสชนวิินนอ
เกี่�ยวกับั เศษส่่วนอย่่างต่อ่ เนื่�อง

ดัังนั้�น ในการจัดั การเรีียนการสอนเรื่�องดัังกล่่าว ผู้�สอนจึึงจำเป็็นต้อ้ งทบทวนความหมายของ 21 หรือื ครึ่�งก่่อน โดยอาจ
กำหนดจำนวนนัับ แล้้วให้้ผู้�เรีียนบอกครึ่�งหนึ่�งของจำนวนนัับนั้�น จากนั้�นอาจจััดเป็็นกิิจกรรมการแข่่งขััน โดยให้้ผู้�เรีียน 2 ฝ่่าย
ผลััดกัันถามและตอบในเรื่�องดัังกล่่าว เมื่�อผู้�เรีียนเกิิดทัักษะแล้้ว จึึงเชื่�อมโยงไปสู่่�วิิธีีการเปรีียบเทีียบเศษส่่วนจากหนัังสืือเรีียน
รายวิชิ าพื้น�้ ฐานคณิติ ศาสตร์์ ชั้้น� ประถมศึกึ ษาปีทีี่� 5 เล่ม่ 1 (ฉบับั ปรับั ปรุงุ พ.ศ. 2560) ของ สสวท. โดยหน้า้ 5 และหน้า้ 6
เป็็นการหาเศษส่่วนที่�เท่่ากัับ 21 ส่่วนหน้้า 7 เป็็นการเปรีียบเทีียบเศษส่่วนกัับ 21 ทั้�งนี้� ผู้�สอนสามารถทำความเข้้าใจได้้
โดยพิจิ ารณาจากสื่�อประกอบคำอธิบิ าย ดังั นี้�

ตััวอย่่าง เปรียี บเทียี บ 56 กับั 21

เขีียนแสดงด้้วย 65 เมื่�อใช้แ้ ผ่น่ วงกลมแสดง 56 และ 21
เขีียนแสดงด้ว้ ย 21 ผู้�สอนสามารถตอบได้ท้ ัันทีีว่า่ 65 > 21
และเมื่�อพิิจารณา 65 พบว่่าครึ่�งของ 6 คืือ 3
แสดงว่่า 36 = 21 แต่่ 5 > 3
ดัังนั้�น 65 > 21

นิตยสาร สสวท. 20

โร่ด่วมยใกัชัน้้สื่พ�อิิจมาผาู้ร�กสณยอิ่�างนตขึ้ัอ�นัวาอจยจ่ก่าาำงกหกนั้นา�นรดจเึเปึงศเรีชษืี่ย�อสบ่ม่วเโทนียียแงบทม้เ้จาศสำูษ่่น�วิสิธว่ี่วีกนนาอื่โร�นดเปๆยรใีีชย้แ้บล้เ21้วทีเียปเบรปี็เีย็นศบษเกเสทณ่ี่วียฑนบ์์โกดัทัั้บย�งในี้ช�้21้ เพื21่เ�อพิ่ใ�เมหป้็เ้ผู็นต้�ิเิมเรีกียณนจฑะม์ีชีค์ใ่่วนวยากเมาพิ่รเ�ขมเ้้าปทัใรักจีียแษบละเะใทีเนียห็กบ็นาถรึโึงเดปคยวรีใาียหม้บ้ผูส้เ�เทำรีีคีียยััญนบ
ของการนำความรู้้�สึกึ เชิงิ จำนวนมาใช้้ให้เ้ กิิดประโยชน์์ ดังั ตัวั อย่า่ งต่่อไปนี้�

ตัวั อย่า่ ง 1 เปรียี บเทีียบ 74 กัับ 92

พิจิ ารณา 47 กับั 21 โดยพิิจารณาจำนวนที่�เป็็นครึ่�งของตััวส่่วนก่อ่ น 47 > 21
เนื่�องจาก ครึ่�งของ 7 คือื 3 ครึ่�ง ซึ่่�ง 3 ครึ่�ง น้อ้ ยกว่่า 4 แสดงว่่า 92 < 21
พิจิ ารณา 29 กับั 21 โดยพิจิ ารณาจำนวนที่�เป็็นครึ่�งของตััวส่ว่ นก่อ่ น
เนื่�องจาก ครึ่�งของ 9 คืือ 4 ครึ่�ง ซึ่�ง่ 4 ครึ่�ง มากกว่า่ 2 แสดงว่า่
ดัังนั้�น 74 > 92

ตัวั อย่า่ ง 2 เปรียี บเทีียบ 85 กับั 171
58 กัับ 21 โดยพิิจารณาจำนวนที่
พิิจารณา เนื่�องจาก ครึ่�งของ 8 คือื 4 ซึ่่�ง 4 �เป็็นครึ่�งของตััวส่่วนก่่อน > 21
171 กับั 21 โดยพิิจารณาจำนวนที่ น้้อยกว่่า 5 แสดงว่่า 58 > 21
พิิจารณา เนื่�องจาก ครึ่�งของ 11 คือื 5 ครึ่�ง �เป็น็ ครึ่�งของตัวั ส่่วนก่่อน
ทั้�ง 58 และ 171 ต่่างก็็มากกว่า่ 21 ซึ่�่ง 5 ครึ่�ง น้อ้ ยกว่่า 7 แสดงว่า่ 171
จะพบว่า่ ซึ่�ง่ ยัังบอกไม่ไ่ ด้้ว่า่ จำนวนใดมากกว่่า

ในกรณีีนี้้�จึึงต้้องเปรีียบเทีียบเศษส่่วน 2 จำนวนนี้� โดยการทำตััวส่่วนของเศษส่่วนให้้เท่่ากััน
แล้้วจึงึ เปรียี บเทียี บ

จะเห็น็ ว่า่ การนำความรู้้�สึกเชิงิ จำนวนไปใช้ใ้ นสถานการณ์ต์ ่า่ งๆ เราสามารถประยุกุ ต์ใ์ ช้ไ้ ด้ต้ ามความเหมาะสม ในบางครั้�ง
อาจผสมผสานกัับวิิธีีการอื่�น ซึ่�่งผู้�เรีียนสามารถเลืือกใช้้ได้้ตามความถนััดหรืือมุุมมองของตนเองในการพิิจารณาจำนวนที่�ปรากฏ
ในสถานการณ์น์ ั้ �นๆ

ขอ้ มลู เพมิ่ เตมิ

ตหัวัมอายย่่าเงหกตาุรุ สกอานรเสพิ่อ�มนเกติาิมรจเปากรียี hบttเpทีsยี :บ//เpศrษoสj่1ว่ 4น.ipโsดt.ยaใcช้.้th21/p5เป/็น็p5เก-ณmฑa์ใ์thน-กbาoรoเปk1รี/ยี บเทียี บ ผู้�สอนอาจศึกึ ษา

bit.ly/232-r2

21 ปีที่ 49 ฉบบั ท่ี 232 กนั ยายน - ตลุ าคม 2564

2. การเปรียี บเทีียบเศษส่ว่ น โดยใช้ก้ ารคููณ

ภาพ ตััวอย่่างการนำเสนอเนื้�อหาในหนัังสือื เรีียนใหม่่ ระดับั ประถมศึกึ ษาปีีที่� 5 (ฉบับั ปรับั ปรุุง พ.ศ. 2560)

จะเห็น็ ได้ว้ ่า่ วิธิ ีนี ำเสนอเนื้�อหาแสดงให้เ้ ห็น็ ความเชื่�อมโยงจากความรู้�เดิมิ ที่�ผู้�เรียี นผ่า่ นมาแล้ว้ ใช้ส้ื่�อรูปู ธรรมเพื่�อหาคำตอบ
จนถึึงการแสดงวิิธีีหาคำตอบในลัักษณะของนามธรรม จากตััวอย่่างการเปรีียบเทีียบเศษส่่วนดัังกล่่าว ผู้�สอนควรชี้�ให้้ผู้�เรีียน
เห็็นว่่าหากเศษส่่วนที่�นำมาเปรีียบเทีียบมีีตััวส่่วนที่่�มีีค่่ามากๆ แล้้วผู้�เรีียนใช้้วิิธีีเขีียนรููปประกอบเพื่�อหาคำตอบ อาจเสีียเวลา
และมีีโอกาสคลาดเคลื่�อนได้้ จึึงควรใช้้วิิธีีที่�ทำให้้ได้้คำตอบแน่่นอน ไม่่คลาดเคลื่�อน นั่�นก็็คืือทำตััวส่่วนของเศษส่่วนให้้เท่่ากััน
โดยการคููณ ซึ่�่งวิิธีีนี้�เป็็นวิิธีีดั้�งเดิิมที่�ผู้�สอนคุ้�นเคยเป็็นอย่่างดีี ในหนัังสืือเรีียนรายวิิชาพื้้�นฐานคณิิตศาสตร์์ (ฉบัับปรัับปรุุง
พ.ศ. 2560) ตามหลัักสููตรฯ พุุทธศัักราช 2551 สสวท. ได้้นำเสนอวิิธีีที่่�ต่่างไปจากเดิิมคืือ ใช้้ตารางการคููณในการทำ
ตัวั ส่ว่ นของเศษส่ว่ นให้เ้ ท่า่ กันั ซึ่ง่� ก็เ็ ป็น็ วิธิ ีกี ารทำตัวั ส่ว่ นของเศษส่ว่ นให้เ้ ท่า่ กันั โดยการคูณู นั่�นเอง เพียี งแต่น่ ำมาเขียี นในรูปู ตาราง
การคููณ ทั้�งนี้�เพื่�อช่่วยผู้�เรีียนที่่�ยัังคิิดไม่่เป็็นระบบหรืือเรีียนอ่่อน สามารถทำตััวส่่วนของเศษส่่วนให้้เท่่ากัันได้้ง่่ายและสะดวกขึ้�น
ซึ่ง่� เมื่�อผู้�เรีียนสามารถทำได้้หรืือประสบความสำเร็จ็ ก็จ็ ะเป็็นการสร้้างแรงจูงู ใจทางบวก (Positive Reinforcement) และสร้า้ งเจตคติิ
ที่่�ดีตี ่อ่ วิชิ าคณิติ ศาสตร์์ให้ก้ ับั ผู้�เรียี น

นติ ยสาร สสวท. 22

สำหรัับระดัับประถมศึึกษาปีีที่� 6 จะเรีียนเนื้�อหาการเปรีียบเทีียบเศษส่่วนที่่�ตััวส่่วนไม่่เท่่ากััน โดยการหา ค.ร.น.
ของตััวส่่วน ซึ่่�งวิิธีีนี้�เป็็นวิิธีีที่�ผู้�สอนคุ้�นเคยกัันดีีและมัักถููกนำไปใช้้ในการเรีียนการสอน แต่่มีีผู้�สอนจำนวนไม่่น้้อยที่�เข้้าใจว่่า
“การทำตััวส่่วนของเศษส่ว่ นให้เ้ ท่า่ กันั นั้้น� ต้อ้ งหา ค.ร.น. ของตัวั ส่ว่ น” ซึ่ง�่ เป็น็ ความเข้า้ ใจที่่�ผิดิ เนื่�องจากการทำตัวั ส่ว่ น
ของเศษส่ว่ นให้เ้ ท่า่ กันั เราอาจใช้้การคูณู หรือื การหารก็ไ็ ด้้ ส่่วนการหา ค.ร.น. ของตัวั ส่่วนก็็เป็น็ การทำตัวั ส่่วนของเศษส่ว่ นให้เ้ ท่่ากััน
โดยการคูณู แล้้วเลือื กผลคูณู ร่่วมที่่�น้อ้ ยที่่�สุุดเท่่านั้�น ดัังตััวอย่่าง

ตััวอย่่าง เปรีียบเทีียบ 41 กัับ 56
ผลคูณู ของตััวส่่วนแสดงด้้วยตารางการคูณู ดัังนี้�

× 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …

6 12 18 24 30 36 42 48 …

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 …

เช่่น 12, จากตารางการคููณ จะเห็็นว่่าเราสามารถทำตััวส่่วนของ แ41ละกั6ับ เพ56ีียงใจหำ้น้เทว่่นากเัดันีียไวดเ้ท้ห่่าลนัา้ �นยจำนวน
24, 36, 48, … ซึ่ง่� ไม่่จำเป็็นต้อ้ งใช้้ 12 ซึ่�่งเป็น็ ค.ร.น. ของ 4
4111x56x2033 = 132 = 56 xx 22 = 1102
จะได้้ 4113412 = หรืือ 56 และ 56
พบว่า่ < > 41
ดัังนั้ �น <

ดัังนั้�น ในการจััดการเรีียนรู้�เรื่�องการเปรีียบเทีียบเศษส่่วน จำเป็็นอย่่างยิ่�งที่�ผู้�สอนควรจะสอนวิิธีีเปรีียบเทีียบเศษส่่วน
หลายๆ วิิธีี และควรอธิิบายให้้ผู้�เรีียนเกิิดความเข้้าใจในหลัักการอย่่างแท้้จริิง รวมทั้�งแนะนำให้้ผู้�เรีียนเลืือกใช้้วิิธีีที่�เหมาะสมกัับ
จำนวนที่�กำหนดมาให้้ หรืืออาจใช้้หลายวิิธีีผสมผสานกััน ซึ่่�งการได้้ฝึึกทัักษะการเปรีียบเทีียบเศษส่่วนบ่่อยๆ จะส่่งผลให้้ผู้�เรีียน
สามารถเลืือกใช้้วิิธีีเปรีียบเทีียบเศษส่่วนได้้อย่่างคล่่องแคล่่ว รวดเร็็ว และหากเป็็นการเปรีียบเทีียบจำนวนคละ ผู้�เรีียนก็็สามารถ
ประยุุกต์์ความรู้�เกี่�ยวกัับการเปรีียบเทีียบเศษส่ว่ นหลายๆ วิิธีตี ามที่�เรีียนมาแล้ว้ มาใช้ใ้ นการแก้้ปัญั หาได้ร้ วดเร็ว็ และง่่ายขึ้�น

บรรณานุกุ รม

สถาบันั ส่ง่ เสริมิ การสอนวิทิ ยาศาสตร์แ์ ละเทคโนโลยี.ี (2556). หนังั สือื เรียี นรายวิชิ าพื้้น� ฐานคณิติ ศาสตร์ ์ ชั้้น� ประถมศึกึ ษาปีที ี่่� 5 กลุ่่�มสาระการเรียี นรู้้�คณิติ ศาสตร์์
ตามหลัักสูตู รแกนกลางการศึึกษาขั้น� พื้้น� ฐาน พุุทธศักั ราช 2551. พิมิ พ์์ครั้�งที่� 4. กรุงุ เทพมหานคร: โรงพิิมพ์์ สกสค. ลาดพร้้าว

สถาบันั ส่ง่ เสริมิ การสอนวิทิ ยาศาสตร์แ์ ละเทคโนโลยี.ี (2559). หนังั สือื เรียี นรายวิชิ าพื้้น� ฐานคณิติ ศาสตร์ ์ ชั้้น� ประถมศึกึ ษาปีที ี่่� 4 กลุ่่�มสาระการเรียี นรู้้�คณิติ ศาสตร์์
ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึกึ ษาขั้�นพื้้น� ฐาน พุทุ ธศัักราช 2551. พิิมพ์์ครั้�งที่� 10. กรุุงเทพมหานคร: โรงพิิมพ์์ สกสค. ลาดพร้้าว

สถาบันั ส่ง่ เสริิมการสอนวิทิ ยาศาสตร์แ์ ละเทคโนโลยีี. (2560). มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตัวั ชี้้�วััด กลุ่่�มสาระการเรียี นรู้้�คณิติ ศาสตร์์ (ฉบับั ปรัับปรุงุ พ.ศ. 2560)
ตามหลัักสูตู รแกนกลางการศึกึ ษาขั้�นพื้้น� ฐาน พุุทธศักั ราช 2551. กรุงุ เทพมหานคร: โรงพิิมพ์์ชุุมนุุมสหกรณ์์การเกษตรแห่่งประเทศไทย จำกััด

สถาบันั ส่ง่ เสริมิ การสอนวิทิ ยาศาสตร์แ์ ละเทคโนโลยี.ี (2561). หนังั สือื เรียี นรายวิชิ าพื้้น� ฐานคณิติ ศาสตร์ ์ ชั้้น� ประถมศึกึ ษาปีทีี่่� 4 เล่ม่ 2 (ฉบับั ปรับั ปรุงุ พ.ศ. 2560)
ตามหลัักสูตู รแกนกลางการศึกึ ษาขั้น� พื้้�นฐาน พุุทธศักั ราช 2551. กรุงุ เทพมหานคร: โรงพิิมพ์์ สกสค. ลาดพร้้าว

สถาบันั ส่ง่ เสริมิ การสอนวิทิ ยาศาสตร์แ์ ละเทคโนโลยี.ี (2561). หนังั สือื เรียี นรายวิชิ าพื้้น� ฐานคณิติ ศาสตร์ ์ ชั้้น� ประถมศึกึ ษาปีที ี่่� 6 กลุ่่�มสาระการเรียี นรู้้�คณิติ ศาสตร์์
ตามหลักั สูตู รแกนกลางการศึึกษาขั้�นพื้้น� ฐาน พุทุ ธศัักราช 2551. พิิมพ์์ครั้�งที่� 11. กรุุงเทพมหานคร: โรงพิิมพ์์ สกสค. ลาดพร้้าว

สถาบันั ส่่งเสริมิ การสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี. (2562). คู่่�มืือครูรู ายวิชิ าพื้้น� ฐานคณิิตศาสตร์์ ชั้้น� ประถมศึกึ ษาปีีที่่� 5 เล่่ม 1 (ฉบับั ปรับั ปรุงุ พ.ศ. 2560)
ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้�นพื้้�นฐาน พุุทธศักั ราช 2551. สืบื ค้น้ เมื่�อ 30 กรกฎาคม 2564, จาก
https://www.scimath.org/ebook-mathematics/item/10335-2019-05-17-06-25-28/.

สถาบันั ส่ง่ เสริมิ การสอนวิทิ ยาศาสตร์แ์ ละเทคโนโลยี.ี (2562). หนังั สือื เรียี นรายวิชิ าพื้้น� ฐานคณิติ ศาสตร์ ์ ชั้้น� ประถมศึกึ ษาปีทีี่่� 5 เล่ม่ 1 (ฉบับั ปรับั ปรุงุ พ.ศ. 2560)
ตามหลักั สููตรแกนกลางการศึึกษาขั้�นพื้้น� ฐาน พุทุ ธศักั ราช 2551. กรุุงเทพมหานคร: โรงพิมิ พ์์ สกสค. ลาดพร้า้ ว

สถาบันั ส่ง่ เสริมิ การสอนวิทิ ยาศาสตร์แ์ ละเทคโนโลยี.ี (2563). หนังั สือื เรียี นรายวิชิ าพื้้น� ฐานคณิติ ศาสตร์ ์ ชั้้น� ประถมศึกึ ษาปีทีี่่� 6 เล่ม่ 1 (ฉบับั ปรับั ปรุงุ พ.ศ. 2560)
ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึกึ ษาขั้�นพื้้�นฐาน พุทุ ธศัักราช 2551. กรุงุ เทพมหานคร: โรงพิิมพ์์ สกสค. ลาดพร้า้ ว

23 ปีที่ 49 ฉบบั ที่ 232 กนั ยายน - ตุลาคม 2564

รอบรู้เทคโนโลยี วุฒุ ิิชัยั ภูดู ีี • ครูชู ำนาญการ โรงเรีียนชุมุ ชนบ้า้ นคำพอกท่า่ ดอกแก้้ว • e-mail: [email protected]

พฤฒิพิ งศ์์ โลหะสุุวรรณ์์ • โรงเรีียนสาธิิตมหาวิทิ ยาลัยั ศิิลปากร (มัธั ยมศึกึ ษา)

GeoGebra Note : Feature ใหม่่ที่่�ควรรู้้�

GeoGebra Note เป็น็ ฟีเี จอร์ใ์ หม่ข่ อง GeoGebra ซึ่ง�่ มีลี ักั ษณะเด่น่ ที่�ใช้เ้ ป็น็ กระดานที่�สามารถเขียี นและจัดั ทำเอกสารได้้
และยังั สามารถแทรกสื่�อที่�เป็น็ แบบปฏิสิ ัมั พันั ธ์ท์ี่�หลากหลาย เช่น่ การแทรกตัวั อักั ษร ภาพ วิดิ ีโี อ เว็บ็ ไซต์์ ไฟล์์ PDF แผนภูมู ิิ (Chart)
กราฟ แผนผังั ความคิดิ (Mind map) Graspable Math ซึ่ง่� เป็น็ เครื่�องมือื ช่ว่ ยอำนวยความสะดวกในการจัดั การเรียี นรู้�ให้ก้ ับั ผู้�เรียี น
เพื่�อให้เ้ กิดิ ทักั ษะการเรียี นรู้้�ต่างๆ ในยุคุ ดิจิ ิทิ ัลั ได้้

บทความนี้�จะแนะนำเครื่�องมืือต่่างๆ ที่�ใช้้งานหลัักใน GeoGebra Notes เพื่�อให้้ครููทุุกท่่านสามารถนำไปประยุุกต์์ใช้้
ในการจััดการเรีียนรู้�ได้้ โดยสามารถเข้้าใช้้งานได้้ผ่่านเว็็บเบราเซอร์์ ดัังต่่อไปนี้� https://www.geogebra.org/notes
โดยจะมีหี น้า้ ต่า่ งการทำงานดังั ต่อ่ ไปนี้�

เมนูู ฟีีเจอร์เ์ ครื่�องมือื ตั้ �งค่่า
ฟีีเจอร์์ เลื่�อนมุมุ มอง
ฟีีเจอร์์ปากกา ฟีีเจอร์ม์ ีีเดีีย สปอตไลท์์

ซูมู

ขยายเต็ม็ จอ

เพจ

นติ ยสาร สสวท. 24

เมนูู ในส่่วนของเมนููจะมีีส่ว่ นประกอบดังั ต่อ่ ไปนี้�
 เมนูู Clear All เพื่�อที่�จะลบชิ้�นงานที่�สร้้างทั้�งหมด
 เมนูเู ปิดิ ใช้้สำหรัับการเปิดิ เอกสารที่่�มีอี ยู่�ในเว็็บไชต์์ GeoGebra
 เมนูบู ันั ทึึกและแชร์์ ใช้้สำหรับั บัันทึึกเอกสารที่�สร้้างขึ้�น
 เมนูู Export Image เป็น็ การส่ง่ ออกในรูปู แบบต่่างๆ เช่น่ ภาพ สไลด์์
 เมนูตู ั้้ง� ค่า่ ใช้้งานในการตั้�งค่่าต่่างๆ เช่่น ภาษา การตั้�งชื่�อจุดุ

เพจ เพจจะใช้้ในการทำเอกสารเป็็นหน้้าๆ เพื่�อให้้เกิิดความหลากหลายในการใช้้สื่�อ
ซึ่ง่� สามารถมีีจำนวนเพจได้้ตามที่่�ต้้องการ
ฟีเี จอร์์ เป็น็ การรวบรวมเครื่�องมือื ไว้้ใช้้งาน โดยจะแบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่�มดังั นี้�

1. ฟีเี จอร์ป์ ากกา กลุ่�มฟีีเจอร์์นี้�ใช้้สำหรัับการวาดภาพหรืือใช้้เขีียน โดยสามารถปรัับเปลี่�ยนสีีของเส้้น
และทำไฮไลท์ไ์ ด้้

2. ฟีีเจอร์์เครื่�องมืือ กลุ่�มฟีีเจอร์์นี้�ใช้้เกี่�ยวกับั การสร้้างรูปู เรขาคณิติ เช่่น รููปสี่�เหลี่�ยม รูปู สามเหลี่�ยม วงกลม
วงรีี เส้้นและหน้้ากาก (Mask)

3. ฟีีเจอร์์มีีเดีีย กลุ่�มฟีเี จอร์น์ี้�ใช้้สำหรัับแทรกสื่�อรููปแบบต่่างๆ เช่่น ข้้อความ เอกสาร รูปู ภาพ วีีดิิทััศน์์ เสีียง
เว็็บไซต์์ แผนภููมิิ (Chart) กราฟ แผนผัังความคิิด (Mind Map) และ Graspable Math ซึ่�ง่ แต่่ละเครื่�องมืือ

จะมีีรายละเอีียดดัังนี้�

25 ปที ี่ 49 ฉบบั ท่ี 232 กันยายน - ตุลาคม 2564

Text และ Equation
เป็น็ เครื่�องมือื ที่�ใช้แ้ ทรกกล่อ่ งข้อ้ ความและกล่อ่ งสัญั ลักั ษณ์ท์ างคณิติ ศาสตร์์ ซึ่ง่� สามารถปรับั ขนาด สีี พื้�นหลังั ได้ต้ ามต้อ้ งการ

Table
เป็น็ เครื่�องมือื ตารางช่ว่ ยในการสร้า้ งตารางและนำข้อ้ มูลู ไปสร้า้ งแผนภูมู ิวิ งกลม กราฟเส้น้ และแผนภูมู ิแิ ท่ง่ ได้้

Graphing และ CAS
เป็น็ เครื่�องคิิดเลขกราฟิิกของ GeoGebra สามารถคำนวณค่า่ ต่่างๆ เขีียนกราฟ แสดงความสััมพัันธ์์ระหว่า่ งมุุมมอง
พีชี คณิติ (Algebra view) และมุุมมองกราฟิกิ (Graphic view) และ CAS ได้้

Image Camera Video Audio
เครื่�องมืือกลุ่�มนี้�จะเป็็นการแทรกรููปภาพ วีีดิิทััศน์์ และเสีียงโดยจะสามารถแทรกผ่่านลิิงค์์เท่่านั้�น เช่่น YouTube
หรือื เว็็บไซต์์ที่�ให้้บริกิ ารฝากไฟล์์

PDF
เป็น็ การแนบไฟล์์ใบงานหรือื เอกสารที่�อยู่�ในเครื่�องคอมพิิวเตอร์แ์ ละอัปั โหลดขึ้�นในเว็บ็ โดยตรง

Mind map
เป็็นเครื่�องมือื ที่�ให้น้ ักั เรีียนแสดงแผนผังั ความคิิดที่�แสดงให้เ้ ห็็นถึึงความเชื่�อมโยงของมโนภาพที่่�สััมพันั ธ์์กันั

นติ ยสาร สสวท. 26

Graspable Math Insert Keypad
เป็็นเครื่�องมืือคำนวณนิิพจน์์ทาง
คณิติ ศาสตร์์ พร้อ้ มแสดงขั้�นตอนการคำนวณ Transform Scrub
ในแต่่ละขั้�น และสามารถเชื่�อมโยงกัับ
เครื่�องคิิดเลขกราฟิิกของ GeoGebra ได้้
ซึ่�่งมีเี มนูกู ารใช้ง้ านดังั ต่่อไปนี้�

เมนูู Insert ใช้้สำหรับั แทรกสมการหรืือนิพิ จน์์คณิติ ศาสตร์์ เมนูู Transform ใช้้สำหรัับคำนวณหรืือดำเนิินการบนนิิพจน์์
คณิิตศาสตร์์โดยอาศััยการลากวาง หรืือคลิิกที่่�ตััวดำเนิินการ
เพื่�อให้้นิิพจน์์เกิิดการดำเนินิ การกันั

1. คลิิก Operation การคูณู และการลบ ตามลำดัับ

2. ลากสลัับที่�
3. คลิิกเลขยกกำลังั
4. คลิกิ Operation การลบ

เมนูู Keypad ใช้เ้ ป็็นเครื่�องมืือแป้น้ พิมิ พ์์สามารถแก้้ไขนิพิ จน์์ เมนูู Scrub ใช้้สำหรัับปรัับค่่าของจำนวนที่�อยู่�บนนิิพจน์์ต่่างๆ
ที่่�ต้อ้ งการได้้ โดยคลิกิ ที่่�นิพิ จน์จ์ ะปรากฏแป้น้ พิมิ พ์ข์ึ้�นมา สามารถแสดงค่่าที่่�สััมพัันธ์์กัับนิิพจน์์และการดำเนิินการได้้
อย่า่ งทันั ทีซี ึ่ง่� สามารถใช้ร้ ่ว่ มกับั เครื่�องมือื Graphing เพื่�อจะแสดง
ในรูปู แบบกราฟได้้

ผู้�เขีียนหวัังว่่าการแนะนำการใช้้งานเบื้�องต้้นของ GeoGebra Note จะช่่วยให้้ผู้้�อ่่านได้้มีีแนวทางในการประยุุกต์์ใช้้
สำหรับั สร้้างสื่�อการสอนที่�เหมาะสมและนำไปพััฒนานัักเรียี นได้้ตามบริบิ ทที่�แตกต่า่ งกัันไป

บรรณานุุกรม

GeoGebra Team. Learn Note. สืบื ค้้นเมื่�อ 10 สิิงหาคม 2564, จาก https://www.geogebra.org/m/fp7bctpr.

27 ปีท่ี 49 ฉบบั ที่ 232 กันยายน - ตลุ าคม 2564

รอบรู้เ� ทคโนโลยีี ดร.เจนจิริ า ทิิพย์์ญาณ • ครูชู ำนาญการ โรงเรียี นสุุราษฎร์์ธานีี ๒ • e-mail: [email protected]

การระดมสมองแบบเรียี ลไทม์์
ทำำ�งานร่ว่ มกัันผ่่านออนไลน์์ด้้วย

Canva for Education

จากบทความในนิิตยสาร สสวท. ฉบับั ที่� 230 พฤษภาคม – มิถิ ุนุ ายน พ.ศ. 2564 ผู้�เขีียนได้้กล่่าวถึึงการสร้้างชั้�นเรีียน
การเชิญิ นัักเรียี นเข้า้ ชั้�นเรียี น การสร้า้ งงานชั้�นเรียี น การส่่งงานของนัักเรียี นและการตรวจงานนักั เรีียนด้้วย Canva for Education
ในบทความนี้ �จะนำเสนอการจััดกิิจกรรมการระดมสมองแบบออนไลน์์โดยนัักเรีียนสามารถทำงานร่่วมกัันเป็็นกลุ่ �มและสามารถ
เห็็นผลงานการระดมสมองแบบเรีียลไทม์์ ครููสามารถแสดงข้้อเสนอแนะในงานของนัักเรีียนได้้ ซึ่�่ง Canva for Education
เป็็นทางเลืือกหนึ่�งที่่�ช่่วยอำนวยความสะดวกให้้ครููจััดการเรีียนรู้�แบบออนไลน์์และสร้้างสรรค์์ชิ้�นงานได้้สวยงามหลากหลาย ทำให้้
นักั เรีียนมีคี วามสนุุกสนาน และมีคี วามสุขุ ในการเรีียนออนไลน์ม์ ากยิ่�งขึ้�น และสามารถเสนอขั้�นตอนในการ “สร้้างชั้�นเรียี นใหม่่”
ได้ห้ ลายชั้�นเรียี นอีกี ด้ว้ ย ซึ่ง่� การจัดั การเรียี นการสอนแบบออนไลน์ใ์ นกิจิ กรรมระดมสมองด้ว้ ย Canva for Education มีขีั้�นตอนดังั นี้�

การสร้า้ งกลุ่�่มหรือื ทีีม ปุ่�มแสดงการตั้�งค่า่ บัญั ชีี
ครููสร้้างกลุ่ �มหรืือทีีมให้้กัับนัักเรีียนที่ �เรีียนในรายวิิชา ภาพ 1 การตั้�งค่า่ บัญั ชีี

ที่�ครููสอนโดยมีีรายละเอียี ดดัังนี้�
1. คลิิกปุ่�ม “การตั้�งค่า่ บััญชี”ี ดังั ภาพ 1 ที่�หน้า้ บัญั ชีี

จากนั้�นคลิิกปุ่�ม “การเรีียกเก็็บเงิินและทีีม” ดัังภาพ 2 สำหรัับ
Canva for Education ที่�ใช้้อีีเมลของโรงเรีียนจะไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย
เมื่�อเลื่�อนลงมาจะพบข้้อความ “เปิิดใช้้งานการรวมระบบ LTI”
ให้ค้ ลิิกปุ่�มทางขวาของข้อ้ ความเพื่�อทำการเปิดิ ใช้ง้ านดัังภาพ 3

ปุ่�มเปิดิ ใช้้งานการรวมระบบ LTI

ปุ่�มเรียี กเก็บ็ เงินิ และทีีม ภาพ 3 การเปิดิ ใช้ง้ านการรวมระบบ LTI
ภาพ 2 การเรียี กเก็็บเงินิ และทีีม
นิตยสาร สสวท.
28

2. จากนั้�นเลื่�อนลงมาด้้านล่่างจะพบข้้อความ “ชั้�นเรีียน” ปุ่�มสร้า้ งชั้�นเรีียนใหม่่
ให้้คลิิกปุ่�ม “สร้้างชั้�นเรีียนใหม่่” เพื่�อทำการสร้้างชั้�นเรีียนดัังภาพ 4 ภาพ 4 แสดงการสร้า้ งชั้�นเรียี นใหม่่
เมื่�อคลิิกปุ่�ม “สร้้างชั้�นเรีียนใหม่่” จะพบหน้า้ ต่า่ งดังั ภาพ 5

3. ตั้�งชื่�อชั้�นเรียี น และเลืือกขอเข้้าร่ว่ มทีีมนี้� จากนั้�นคลิกิ ปุ่�ม
“สร้า้ งชั้�นเรียี นใหม่่” ดัังภาพ 5

กล่อ่ งตั้�งชื่�อชั้�นเรียี น

ภาพ 5 แสดงการตั้�งชื่�อชั้�นเรียี น

ปุ่�มสร้า้ งชั้�นเรีียนใหม่่

ชื่�อชั้�นเรียี นที่�ครููสร้า้ ง ภาพ 6 แสดงชื่�อชั้�นเรีียนที่�ครููได้ส้ ร้้าง

ภาพ 6 แสดงหน้้าต่า่ งและชื่�อชั้�นเรีียน

4. จากนั้�นจะพบหน้า้ ต่่างชั้�นเรีียนและชื่�อชั้�นเรีียนที่�ครูไู ด้้สร้้างขึ้�น ดัังภาพ 6

29 ปีท่ี 49 ฉบับที่ 232 กนั ยายน - ตุลาคม 2564

5. ครููสามารถสร้้างชั้�นเรีียนได้้หลายชั้�นเรีียนโดยให้้ทำตามข้้อที่� 1 ถึึง ชั้�นเรีียนทั้�งหมดที่�ครูสู ร้้าง
ข้้อที่� 5 ซ้้ำอีีกครั้�ง เมื่�อครููสร้้างชั้�นเรีียน ชั้�นเรีียนจะปรากฏให้้ครููเลืือกใช้้งานตาม
ความต้้องการ เมื่�อครููต้้องการทำกิิจกรรมในชั้�นเรีียนใดให้้ครููคลิิกที่่�รููปโปรไฟล์์
เลือื กชั้�นเรีียนตามที่่�ต้อ้ งการจะปรากฏเครื่�องหมายถููกดัังภาพ 7

การสร้า้ งงานออกแบบ ภาพ 7 ชั้�นเรียี นทั้�งหมดที่�ครูไู ด้้สร้้าง
ขั้ �นตอนในการสร้้างงานออกแบบเพื่ �อให้้นัักเรีียนระดมสมองเพื่ �อทำงาน

แบบเรีียลไทม์ม์ ีขีั้�นตอนดังั นี้�
1. ครููคลิกิ ปุ่�ม “ชั้�นเรีียน” ที่�ครูไู ด้้สร้า้ งขึ้�นจะปรากฏหน้้าต่่างดังั ภาพ 8
2. ทำการสร้า้ งงานออกแบบโดยคลิิกปุ่�ม “สร้า้ งงานออกแบบ” ดังั ภาพ 9

เตรียี มตัวั ให้พ้ ร้อ้ มสำ�ำ หรับั ปีี การศึกึ ษาใหม่่

ชั้�นเรียี นที่�ครููสร้า้ ง
ภาพ 8 แสดงชั้�นเรียี นที่�ครููเลือื กทำกิจิ กรรมระดมสมอง

นติ ยสาร สสวท. ปุ่ �มสร้้างงานออกแบบ
ภาพ 9 แสดงหน้า้ ต่า่ งสร้า้ งงานออกแบบ

30

กล่่องการค้น้ หางานออกแบบ

ภาพ 11 พิิมพ์ข์ ้อ้ ความระดมสมอง

ภาพ 10 แสดงหน้า้ ต่า่ งในการพิิมพ์์ข้อ้ ความ

ภาพ 12 แสดงหน้า้ ต่่างเทมเพลตการระดมสมอง

ให้ค้ รูพู ิมิ พ์ข์ ้อ้ ความว่า่ “ระดมสมอง” ที่่�ช่อ่ งค้น้ หา จะปรากฏข้อ้ ความด้า้ นล่า่ งเพื่�อให้ค้ รูเู ลือื กดังั ภาพ 11 ในการระดมสมอง
ครููสามารถเลืือกเทมเพลต (Template) ทางด้า้ นซ้้ายของหน้า้ ต่่างในการทำกิิจกรรมระดมสมองดัังภาพ 12 ได้ต้ ามต้้องการ

31 ปที ่ี 49 ฉบบั ที่ 232 กันยายน - ตลุ าคม 2564

การสร้า้ งกิิจกรรมระดมสมองแบบเรียี ลไทม์์
เมื่�อครูเู ลืือกเทมเพลตในการระดมสมองเรีียบร้อ้ ยแล้ว้ ให้ค้ ลิิกปุ่�ม “แชร์”์ ดัังภาพ 13 แล้้วให้ค้ ลิิกปุ่�มที่�เป็น็ “รููปดวงตา”

จากนั้�นคลิกิ ปุ่�ม “แก้ไ้ ขได้้” ดังั ภาพ 14

ปุ่ �มแชร์์

ปุ่ �มดวงตา

ภาพ 13 แสดงการเลืือกปุ่�มแชร์์
ปุ่ �มแก้้ไขได้้

ภาพ 14 แสดงการเลืือกปุ่�มแก้้ไขได้้ ลิงิ ก์์ที่่�ส่่งทาง Line
ภาพ 15 แสดงการนำลิิงก์ส์ ่่งให้น้ ัักเรีียนผ่า่ น Line
การนำกิิจกรรมระดมสมองให้้นัักเรีียนเข้้าร่่วมกิิจกรรม
สามารถทำได้้ 2 วิิธีี ได้แ้ ก่่

วิธิ ีทีี่� 1 ครูคู ัดั ลอกลิงิ ก์ท์ี่�ปรากฎดังั ภาพ 15 แล้ว้ ส่ง่ ไป
ให้้นัักเรียี นผ่า่ นช่่องทางที่�ใช้ต้ ิดิ ต่่อสื่�อสารกัับนักั เรียี น เช่่น Line
หรืือ Facebook เพื่�อให้้นัักเรีียนสามารถคลิิกลิิงก์์ที่�ครููส่่งให้้
แล้ว้ เข้้ามาทำกิจิ กรรมระดมสมองแบบเรียี ลไทม์ไ์ ด้้

นติ ยสาร สสวท. 32

วิธิ ีทีี่� 2 ครูคู ลิกิ ปุ่�ม “จุดุ สามจุดุ ” จะปรากฏหน้า้ ต่า่ งเพื่�อให้ค้ รูเู ลือื กไปยังั ปุ่�ม “Google Classroom” เมื่�อเลือื กแล้ว้
จะมีหี น้า้ ต่า่ งให้ค้ ลิกิ ปุ่�ม “เลือื กดำเนินิ การต่อ่ ” คลิกิ ปุ่�ม “เลือื กชั้�นเรียี น” “สร้า้ งงาน” แล้ว้ คลิกิ ปุ่�ม “เริ่�ม” ตามลำดับั ดังั ภาพ 16
นักั เรียี นสามารถเข้า้ มาทำงานแบบเรียี ลไทม์โ์ ดยครูแู ละนักั เรียี นจะเห็น็ รายละเอียี ดจากการระดมสมองของนักั เรียี นกลุ่�มอื่�นได้้
แบบเรียี ลไทม์์ ดัังภาพ 17

ภาพ 16 แสดงขั้�นตอนการสร้้างงาน

ลิิงก์ท์ ี่่�ส่ง่ ทาง Google Classroom
ภาพ 17 แสดงขั้�นตอนการส่่งกิิจกรรมระดมสมองให้้นักั เรีียนผ่่าน Google Classroom

33 ปที ่ี 49 ฉบับท่ี 232 กนั ยายน - ตุลาคม 2564

การเข้้าร่ว่ มทำำ�กิิจกรรมระดมสมองแบบเรียี ลไทม์์ของนัักเรียี น
หลัังจากที่�ครููคััดลอกลิิงก์์แล้้วส่่งผ่่านช่่องทางที่�ใช้้ติิดต่่อสื่�อสารกัับนัักเรีียน หรืือโพสต์์กิิจกรรมระดมสมองใน Google

Classroom เมื่�อนักั เรียี นคลิกิ ลิงิ ก์์ จะพบหน้า้ ต่า่ งให้น้ ักั เรียี นคลิกิ ปุ่�มใช้แ้ ม่แ่ บบ จากนั้�นนักั เรียี นจะเข้า้ มายังั กิจิ กรรมระดมสมองที่�ครูู
ได้้สร้า้ งขึ้�น นัักเรีียนสามารถเห็น็ เพื่�อนทำงานร่ว่ มกัันแบบเรียี ลไทม์์ ดัังภาพ 18

ปุ่�มใช้แ้ ม่่แบบ

ภาพ 18 แสดงขั้�นตอนการเข้า้ ร่่วมกิิจกรรมระดมสมองของนักั เรียี น

การร่ว่ มกิิจกรรมระดมสมองแบบเรียี ลไทม์์ของครูู แสดงรายชื่�อนักั เรีียนที่�เข้้าร่ว่ มกิิจกรรม

ขณะที่่�นัักเรีียนระดมสมองครููสามารถเห็็นนัักเรีียน แสดงการร่่วมกิจิ กรรมระดมสมอง
พร้้อมรายชื่ �อนัักเรีียนทุุกคนที่ �เข้้าร่่วมกิิจกรรมได้้แบบเรีียลไทม์์
ดัังภาพ 19 นอกจากนั้�น ครููสามารถแก้้ไขไปพร้้อมกัับนัักเรีียน
และแสดงความคิิดเห็็นได้้ และส่่งสติิกเกอร์์ให้้กำลัังใจนัักเรีียน
ขณะทำกิิจกรรมได้้ ดัังภาพ 20

นติ ยสาร สสวท. ภาพ 19 แสดงการทำงานร่ว่ มกัันของนักั เรียี นแบบเรีียลไทม์์

34

ปุ่ �มส่่งสติิกเกอร์์

ปุ่�มแสดงความคิดิ เห็็น

ภาพ 20 แสดงการแสดงความคิดิ เห็็นและการส่่งสติิกเกอร์์

นอกจาก Canva for Education เป็น็ เครื่�องมือื ที่่�ช่ว่ ยในการออกแบบงานนำเสนอ ใบงาน ขอ้ มลู เพ่มิ เตมิ
โปสเตอร์์ ฯลฯ แล้้ว ยัังสามารถใช้้ในการสร้้างกิิจกรรมระดมสมองแบบเรีียลไทม์์ โดยมีีเทมเพลต bit.ly/232-v3
ในการทำกิิจกรรมกลุ่�มมากมาย เช่น่ ระดมสมอง ผังั กราฟิิก ผังั งาน งานกลุ่�ม เป็น็ ต้น้ ผู้�เขีียนหวัังว่่า
Canva for Education จะเป็็นทางเลืือกที่่�ช่ว่ ยให้ค้ รูแู ละนักั เรียี นทำกิิจกรรมร่่วมกััน ไม่่ว่า่ จะอยู่�ที่�ไหน
ก็ต็ ามโดยสามารถดูู แก้้ไข และแชร์ค์ วามคิดิ เห็น็ แบบเรีียลไทม์์ ทั้�งในและนอกห้อ้ งเรีียน ทำให้ช้ ่ว่ ย
ลดปััญหาในการทำงานกลุ่ �มของนัักเรีียนได้้เป็็นอย่่างดีีในช่่วงสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้ �อ
ไวรัสั โคโรนา 2019

ที่�มา https://www.facebook.com/Canva-Education-106893278174932/

บรรณานุุกรม

Carey, S. Get Creative with Canva for Teachers. Retrieved September 17, 2021, from https://www.youtube.com/watch?v=9iuWcf67pgM.

35 ปที ่ี 49 ฉบบั ท่ี 232 กันยายน - ตุลาคม 2564

การเรียนกระตุ้นความคิด สุวุ ินิ ััย มงคลธารณ์์ • ผู้�ชำนาญ ฝ่่ายโลกศึกึ ษาเพื่�อพัฒั นาสิ่�งแวดล้อ้ ม สสวท. • e-mail: [email protected]

Climate Change
กัับการเตรีียมรัับมืือของการศึึกษาไทย

เมื่�อกล่่าวถึึงการเปลี่�ยนแปลงภููมิิอากาศ หรืือที่�รู้�จัักกัันดีี
ในชื่�อว่่า Climate Change ในความหมายตามกรอบอนุุสััญญา
สหประชาชาติิว่่าด้้วยการเปลี่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (United
Nations Framework Convention on Climate Change:
UNFCCC) หมายถึงึ “การเปลี่�ยนแปลงภููมิอิ ากาศอัันเป็็นผลทางตรง
หรืือทางอ้้อมจากกิิจกรรมมนุุษย์์ที่ �ทำให้้องค์์ประกอบของบรรยากาศ
เปลี่�ยนแปลงไป” และความหมายตามคณะกรรมการระหว่่างรััฐบาลว่่าด้้วยการเปลี่�ยนแปลงภููมิิอากาศ (Intergovernmental
Panel on Climate Change: IPCC) หมายถึึง “การเปลี่�ยนแปลงสภาพภูมู ิิอากาศ ไม่ว่ ่า่ จะเนื่�องมาจากความผันั แปรตามธรรมชาติิ
หรืือจากกิิจกรรมมนุษุ ย์์” (ศูนู ย์์ภููมิอิ ากาศ กรมอุตุ ุนุ ิยิ มวิทิ ยา, 2564)

อย่่างไรก็็ตาม ภููมิิอากาศโลกที่�เปลี่�ยนแปลงไปอาจจะเกิิดขึ้�นจากความผัันแปรตามธรรมชาติิหรืือจากกิิจกรรมมนุุษย์์
เราต่่างยอมรัับว่่า การเปลี่�ยนแปลงภููมิิอากาศแม้้เพีียงเล็็กน้้อยกลัับส่่งผลกระทบต่่อทั้�งสิ่�งมีีชีีวิิตและสิ่�งไม่่มีีชีีวิิตบนโลก
โดย GERMANWATCH ซึ่่�งเป็็นองค์์กรเอกชนที่�ไม่่แสวงผลกำไรของประเทศเยอรมััน ได้้ตีีพิิมพ์์เอกสาร ดััชนีีชี้�วัดความเสี่�ยง
ต่่อการเปลี่�ยนแปลงของภููมิิอากาศโลก (Global Climate Risk Index-CRI) และมีีรายงานออกมาทุุกปีีติิดต่่อกัันจนถึึงปััจจุุบััน
ใน Global Climate Risk Index 2019 GERMAN WATCH รายงานการวิเิ คราะห์แ์ ละจััดลำดัับว่่าประเทศต่่าง ๆ ได้้รัับผลกระทบ
ที่�เกิิดจากเหตุุการณ์์สภาพอากาศสุุดขั้�ว (Extreme Weather Event) เช่่น พายุุ ลููกเห็็บ น้้ำท่่วม และคลื่�นความร้้อน ตััวชี้�วัด
ที่�ใช้ใ้ นการคำนวณมีี 4 ตัวั คือื (1) จำนวนผู้�เสียี ชีวี ิติ จากเหตุกุ ารณ์์ (2) จำนวนผู้�เสีียชีวี ิติ ต่อ่ ประชากร 100,000 คน (3) ความสููญเสียี
ทางเศรษฐกิจิ และ (4) ความสูญู เสียี ทางเศรษฐกิจิ คิดิ ร้อ้ ยละของจีดี ีพี ีี โดยใช้ข้ ้อ้ มูลู ในปีี ค.ศ. 2019 และข้อ้ มูลู ในช่ว่ งปีี ค.ศ. 2000 –
2019 พบว่่าในรายงานนี้� ประเทศไทยถููกจััดให้้อยู่�ในอัันดัับ 9 ของประเทศที่่�มีีความเสี่�ยงสููงที่่�สุุดในโลกจากทั้�งหมดประมาณ
180 ประเทศ ที่�ได้้รัับผลกระทบจากการเปลี่�ยนแปลงภูมู ิิอากาศในระยะยาวตลอดระยะเวลา 20 ปีที ี่่�ผ่า่ นมา (ปีี พ.ศ. 2543 – 2562)
(ภาพ 1) ทั้�งจากอุุณหภููมิิเฉลี่�ยที่่�มีีแนวโน้้มเพิ่�มสููงขึ้�นอย่่างต่่อเนื่�อง ปริิมาณฝนเฉลี่�ยที่�เพิ่�มขึ้�นในฤดููน้้ำหลากและปริิมาณฝนเฉลี่�ย
ที่่�น้้อยลงในฤดููแล้้งซึ่่�งส่่งผลให้้เกิิดภััยธรรมชาติิ เช่่น อุุทกภััย ภััยแล้้ง และวาตภััยที่่�รุุนแรงและบ่่อยครั้�งมากขึ้�น โดยประเทศไทย
ได้้รัับผลกระทบจากภััยธรรมชาติิถึึง 137 ครั้�ง ผลกระทบเหล่่านี้้�ส่่งผลกระทบต่่อทั้�งเศรษฐกิิจของประเทศ การบริิหารจััดการน้้ำ
การพััฒนาเมือื ง การย้้ายถิ่�นฐานของประชากร การสูญู เสียี ความหลากหลายทางชีีวภาพ และการแพร่่กระจายของโรค ซึ่ง�่ จะส่ง่ ผล
ต่่อผลิิตภัณั ฑ์์มวลรวมของประเทศ( GDP: Gross Domestic Product) อย่่างใหญ่ห่ ลวง

นิตยสาร สสวท. ภาพ 1 ดัชั นีชีี้�วัดความเสี่�ยง
ต่่อการเปลี่ �ยนแปลง
ของภูมู ิอิ ากาศโลก
(Global Climate
Risk Index 2019)
ที่�มา GERMANWATCH
(2019)

36

สถานการณ์์การเปลี่�่ยนแปลงภููมิิอากาศของประเทศไทย

สำนัักงานกองทุุนสนัับสนุุนงานวิิจััย ได้้เผยแพร่่รายงานการสัังเคราะห์์และประมวลสถานภาพองค์์ความรู้้�ด้้าน
การเปลี่�ยนแปลงภููมิอิ ากาศของไทย (Thailand's Assessment Report on Climate Change: TARCC) ครั้�งที่� 2 ซึ่ง�่ สรุปุ ได้ด้ ัังนี้�
(สำนัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติแิ ละสิ่�งแวดล้อ้ ม, 2561)

1. การเปลี่่�ยนแปลงของอุุณหภููมิิอากาศใกล้้พื้�้นผิิว อุุณหภูมู ิิอากาศ
ในรอบ 40 ปีีที่่�ผ่านมา (พ.ศ.2513 - 2552) การเปลี่�ยนแปลงของอุุณหภููมิิอากาศ ใกล้้พื้�้นผิิว

ใกล้พ้ื้�นผิวิ ในประเทศไทยทั้�งในระดับั ภาพรวมทั้�งประเทศ และในระดับั พื้�นที่�เฉพาะ แสดงให้เ้ ห็น็ ว่า่
อุณุ หภูมู ิอิ ากาศมีแี นวโน้ม้ เพิ่�มขึ้�นทั่�วประเทศ โดยเฉพาะในภาคกลาง (ภาพ 2) โดยอุณุ หภูมู ิสิ ูงู สุดุ
อุุณหภููมิิเฉลี่�ย และอุุณหภููมิิต่่ำสุุดเฉลี่�ยรายปีีของประเทศไทย มีีแนวโน้้มเพิ่�มขึ้�น 0.96, 0.92
และ 1.04 องศาเซลเซียี ส ตามลำดัับ

ภาพ 2 แนวโน้้มการพิ่�มขึ้�นอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิที่�ระดัับความเชื่�อมั่�น 95%
ของอุณุ หภูมู ิเิ ฉลี่�ยรายปีขี องประเทศไทยในรอบ 40 ปีี (พ.ศ. 2513 - 2552)
จากสถานีตี รวจวััดอากาศของกรมอุุตุนุ ิิยมวิทิ ยา จำนวน 65 สถานีี

ที่�มา Limjirakan S. and Limsakul A (2012a)

2. การเปลี่�่ยนแปลงของฝน ปริิมาตรฝน
การเปลี่�ยนแปลงของฝนในภาพรวมของประเทศไทย มีีความแปรปรวนในระยะสั้�น มีคี วามแปรปรวน

ที่่�มีีความสััมพัันธ์ก์ ัับปรากฏการณ์์ ENSO (El Niño-Southern Oscillation) และความผัันผวน ในระยะสั้้�น
ของสภาพภููมิิอากาศในคาบสมุุทรแปซิิฟิิก PDO (Pacific Decadal Oscillation) โดยในรอบ
60 ปีีที่่�ผ่่านมา (พ.ศ.2498 - 2557) ปริิมาณฝนสะสมรวมรายปีีในพื้�นที่�ภาคใต้้ฝั่�งอัันดามััน
มีแี นวโน้ม้ ลดลง และฝั่ง� อ่า่ วไทย มีแี นวโน้ม้ เพิ่�มขึ้�น ขณะที่�ปริมิ าณฝนสะสมรวมเฉพาะในช่ว่ งเดือื น
พฤศจิกิ ายนถึงึ เดือื นเมษายน ภาพรวมของประเทศมีีแนวโน้ม้ เพิ่�มขึ้�นในอััตรา 64.8 มิลิ ลิเิ มตร

ENSO เป็็นคำที่�ใช้้อธิิบายการเปลี่�ยนแปลงของอุุณหภููมิิผิิวน้้ำทะเลในแปซิิฟิิกเขตศููนย์์สููตรและความผัันแปร
ของระบบอากาศในซีีกโลกใต้้ จึึงหมายความรวมถึึงปรากฏการณ์์ทั้�งเอลนีีโญและลานีีญา

37 ปที ่ี 49 ฉบับที่ 232 กันยายน - ตลุ าคม 2564

3. การเปลี่่�ยนแปลงของพายุุหมุุนเขตร้้อน ความถี่ �ของพายุุ
แนวโน้้มการเปลี่ �ยนแปลงพายุุหมุุนเขตร้้อนในประเทศไทยอยู่ �ในระดัับปานกลาง ความรุุนแรง

โดยในรอบ 64 ปีทีี่่�ผ่านมา (พ.ศ.2494 - 2557) กรมอุตุ ุนุ ิยิ มวิทิ ยาระบุวุ ่า่ ความถี่�ของพายุหุ มุนุ เขตร้อ้ น ของพายุุ
เคลื่�อนตััวเข้้าสู่�ประเทศไทยมีีแนวโน้้มลดลง ซึ่่�งจะส่่งผลโดยตรงต่่อปริิมาณฝนและภาวะแห้้งแล้้ง
ในประเทศไทย แต่่จำนวนพายุุหมุุนเขตร้้อนในระดัับที่่�รุุนแรงกว่่าพายุุดีีเปรสชัันเขตร้้อนกลัับมีี อุุณหภูมู ิิอากาศ
แนวโน้้มเพิ่�มขึ้�น ซึ่�่งบ่่งชี้้�ถึึงความเสี่�ยงที่�เพิ่�มขึ้�นต่่อเหตุุการณ์์สภาวะอากาศผัันผวนอย่่างรุุนแรง ความถี่ �ของฝน
ทั้�งจากเหตุกุ ารณ์ฝ์ นตกหนักั และน้ำ้ ท่ว่ มที่�เกิดิ ขึ้�นเป็น็ ระยะๆ สลับั กับั การเกิดิ ภาวะความแห้ง้ แล้ง้ ความต่่อเนื่ �องของฝน
ที่ �ยาวนานขึ้ �น ความรุุนแรงของฝน

4. การเปลี่�่ยนแปลงของสภาวะสุุดขั้้�ว
ในรอบ 40 - 50 ปีที ี่่�ผ่า่ นมา สภาวะสุดุ ขั้�วของอุณุ หภูมู ิใิ นประเทศไทย มีแี นวโน้ม้ สูงู ขึ้�น

ส่ว่ นสภาวะสุดุ ขั้�วของฝน พบว่า่ ความถี่�ของฝนมากขึ้�น ความต่อ่ เนื่�องของฝนที่�ตกลดลง แต่เ่ กิดิ ฝน
ตกหนักั เพิ่�มขึ้�น ซึ่�่งนำไปสู่�เหตุุการณ์์ภััยพิิบัตั ิิ

5. การเปลี่�่ยนแปลงของระดัับน้ำำ��ทะเล ระดัับน้้ำในระดัับโลก
ในช่่วง 20 ปีีที่่�ผ่่านมา การเปลี่�ยนแปลงเฉลี่�ยของระดัับน้้ำของโลกมีีค่่าเพิ่�มขึ้�น และประเทศไทย

อยู่�ในช่่วง 2.8 (ข้้อมููลจากสถานีีตรวจวััด) - 3.3 มิิลลิิเมตรต่่อปีี (ข้้อมููลจากดาวเทีียมประเภท
อััลติิมิิเตอร์์) การเปลี่�ยนแปลงของระดัับน้้ำในบริิเวณชายฝั่�งของประเทศไทย ที่�คำนวณจาก
ดาวเทีียมบริเิ วณทะเลอัันดามันั ทะเลจีีนใต้้ และทะเลโดยรอบประเทศอินิ โดนีเี ชีีย ซึ่ง่� เป็น็ บริเิ วณ
ที่�อยู่�ใกล้้กัับประเทศไทย พบว่า่ ระดัับน้ำ้ ทะเลเพิ่�มขึ้�น 3.6 - 6.6 มิิลลิิเมตรต่อ่ ปีี

การคาดการณ์ส์ ถานการณ์ก์ ารเปลี่�ย่ นแปลงภููมิิอากาศของประเทศไทยในอนาคต

จากรายงาน TARCC ครั้�งที่� 2 (สำนักั งานกองทุนุ สนับั สนุนุ
การวิจิ ัยั , 2559) ได้ม้ ีกี ารศึกึ ษาการคาดการณ์ภ์ ูมู ิอิ ากาศของประเทศไทย
โดยย่่อส่่วนแบบจำลองภููมิิอากาศโลกจาก 3 แบบจำลอง ในช่่วงปีี
พ.ศ. 2549 – 2643 (ค.ศ. 2006 – 2100) ซึ่�่งมีีความละเอีียดเชิิงพื้�นที่�
10 กิิโลเมตร x 10 กิิโลเมตร และความละเอีียดเชิิงเวลาเป็็นรายวััน
พบว่า่ ภูมู ิอิ ากาศในอนาคตของประเทศไทยในปีี พ.ศ.2643 (ค.ศ.2100)
ค่่าอุุณหภููมิิเฉลี่�ยรายวััน (ภาพ 3) อุุณหภููมิิสููงสุุด อุุณหภููมิิต่่ำสุุด
และปริมิ าณฝนโดยเฉลี่�ยทั่�วประเทศ มีแี นวโน้้มสูงู ขึ้�นอย่า่ งมีนี ัยั สำคััญ
ทุกุ แบบจำลอง

นิตยสาร สสวท. 38

หมายเหตุุ
- Global Climate Model (GCM)

คือื แบบจำลองภูมู ิอิ ากาศโลก
- Geophysical Fluid Dynamics

Laboratory Earth System Model
Version 2M (GFDL - ESM2M)
- Representative Concentration
Pathway (RCP) คือื สถานการณ์์
ที่�รวมอนุุกรมเวลาของการปล่อ่ ย
แก๊ส๊ เรืือนกระจก และความเข้ม้ ข้้น
ของแก๊ส๊ เรืือนกระจก แอโรซอล
และแก๊๊สที่�ออกฤทธิ์ท� างเคมีี
ตลอดจนการใช้ท้ ี่่�ดิิน/การปกคลุุม
ที่่�ดิิน
- สถานการณ์จ์ ำลอง RCP4.5 และ
RCP6.0 หมายถึึง สถานการณ์ท์ี่�ใช้้
มาตรการลดแก๊๊สเรืือนกระจก
ระดัับปานกลาง และกำหนดค่่า
ปริมิ าณการแผ่่รัังสีีคงที่� 4.5 และ
6.0 วััตต์ต์ ่อ่ ตารางเมตร ตามลำดับั
- สถานการณ์จ์ ำลอง RCP8.5
หมายถึงึ สถานการณ์์ที่�คาดการณ์ว์ ่่า
การปล่อ่ ยแก๊๊สเรือื นกระจกจะเพิ่�มขึ้�น
อย่า่ งรวดเร็ว็ และกำหนด
ค่่าปริิมาณการแผ่่รัังสีคี งที่�
ที่� 8.5 วััตต์์ต่่อตารางเมตร

ภาพ 3 ค่า่ เฉลี่�ยรายปีขี องอุณุ หภูมู ิิเฉลี่�ยรายวัันของประเทศไทยในอนาคต
จากการย่่อส่ว่ นแบบจำลองภููมิอิ ากาศโลก GCM - GFDL - ESM2M

นอกจากนี้� จากผลการคาดการณ์์การเปลี่�ยนแปลงของอุุณหภููมิิ
ในอนาคต ปีี พ.ศ. 2549 – 2643 (ค.ศ. 2006 - 2100) ด้ว้ ยแบบจำลองสภาพ
ภูมู ิอิ ากาศระดับั ภูมู ิภิ าค พบว่า่ หากประเทศไทยใช้ม้ าตรการลดแก๊ส๊ เรือื นกระจก
ระดับั ปานกลาง และกำหนดค่า่ ปริมิ าณการแผ่ร่ ัังสีคี งที่� 4.5 วััตต์ต์ ่่อตารางเมตร
(RPC4.5) (ภาพ 4) อุณุ หภููมิิอากาศในประเทศไทยคาดว่่าจะเพิ่�มขึ้�นประมาณ
1.5 องศาเซลเซียี ส สอดคล้อ้ งกับั ผลการคาดการณ์ใ์ นระดับั ภูมู ิภิ าคและระดับั โลก
(จิริ สรณ์์ สันั ติสิ ิิริสิ มบูรู ณ์์และคณะ, 2562) ซึ่�ง่ จะเห็็นได้ว้ ่า่ การเปลี่�ยนแปลงภููมิิ
อากาศของโลกโดยรวมและประเทศไทยในอนาคตมีแี นวโน้ม้ จะทวีคี วามรุนุ แรง
และร้้อนมากยิ่ �งขึ้ �น
ภาพ 4 การเปลี่�ยนแปลงภููมิอิ ากาศของประเทศไทยในอนาคต
ปีี พ.ศ. 2549 – 2643 (ค.ศ. 2006 - 2100)
ที่�มา ดััดแปลงจาก จิิรสรณ์์ สันั ติสิ ิริ ิสิ มบูรู ณ์์ (2564)

39 ปีที่ 49 ฉบับที่ 232 กันยายน - ตลุ าคม 2564

การเปลี่่ย� นแปลงภูมู ิอิ ากาศต่่อสุขุ ภาพและความเสี่่�ยงจากโรคระบาดของประชากรไทย

การเปลี่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อปััญหาด้้านสุุขภาพของมนุุษย์์ เช่่น คลื่�นความร้้อนรุุนแรง
อุุทกภััยทางธรรมชาติิและความแปรปรวนของการเกิิดฝนตก การเกิิดโรคอุุบััติิใหม่่และโรคอุุบััติิซ้้ำ เนื่�องจากการเปลี่�ยนแปลง
ของอุุณหภููมิิมีีผลต่่อการเพิ่�มจำนวนของพาหะนำโรคและการอยู่�รอดของเชื้�อโรค โดยอุุณหภููมิิและปริิมาณน้้ำฝนเพิ่�มสููงขึ้�น
ในหลาย ๆ พื้�นที่� เป็็นปััจจััยกระตุ้�นให้้เกิิดโรคที่่�มีีแมลงเป็็นพาหะและโรคระบาดที่�มาจากน้้ำเพิ่�มมากขึ้�น (Parry et al, 2007)
ในกลางศตวรรษที่� 21 ปีี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) ประเทศไทยจะมีีอุุณหภููมิิอากาศเฉลี่�ยเพิ่�มสููงขึ้�น 1.16 องศาเซลเซีียส
เปรีียบเทียี บจากปีี พ.ศ. 2474 – 2523 (ค.ศ. 1931 – 1980) ซึ่ง�่ จะส่่งผลให้โ้ รคไข้เ้ ลือื ดออกมีแี นวโน้้มจะระบาดมากขึ้�นตามไปด้ว้ ย
ผลจากแบบจำลองโรคไข้้เลืือดออก Epidemic Potential (EP Model) ระบุุว่่า แนวโน้้มโรคไข้้เลืือดออกจะระบาดมากที่่�สุุด
ในช่่วงเดือื นเมษายน – พฤษภาคม และระยะเวลาเชื้�อเพิ่�มจำนวน 3 เดือื นจึึงพบผู้้�ป่่วยมากที่่�สุุดในช่่วงเดืือนกรกฎาคม - สิงิ หาคม
(Jonathan et al, 1998)

นอกจากนี้� แนวโน้้มอััตราการเกิิดโรคระบาดในอนาคต ปีี พ.ศ. 2643 (ค.ศ. 2100) จัังหวัดั ส่่วนใหญ่่ของประเทศไทย
จะพบโรคมาลาเรียี ที่่�มีคี วามสัมั พันั ธ์ก์ ับั ลักั ษณะอากาศมากกว่า่ โรคไข้เ้ ลือื ดออก มีเี พียี งส่ว่ นน้อ้ ยที่�อาจได้ร้ ับั ผลกระทบจากปัจั จัยั อื่�นๆ
เช่น่ การข้า้ มเขตแดนระหว่า่ งประเทศของประชากร ลักั ษณะทางกายภาพของพื้�นที่� (ศูนู ย์บ์ ริกิ ารวิชิ าการแห่ง่ จุฬุ าลงกรณ์ม์ หาวิทิ ยาลัยั
และศููนย์์เครืือข่่ายงานวิิเคราะห์์วิิจััยฯ, 2554) ซึ่่�งสอดคล้้องกัับองค์์การอนามััยโลกที่�คาดการณ์์ว่่า ระหว่่างปีี พ.ศ. 2573 - 2593
ปัญั หาการเปลี่�ยนแปลงภูมู ิอิ ากาศจะเป็น็ สาเหตุขุ องการตายจากการขาดอาหาร มาลาเรีีย ท้อ้ งร่่วง และความเครีียดจากความร้้อน
โดยประเทศกำลัังพััฒนาซึ่่�งส่่วนใหญ่่ระบบสาธารณสุุขไม่่มีีประสิิทธิิภาพ จะมีีความเสี่�ยงและได้้รัับผลกระทบจากการเปลี่�ยนแปลง
ภููมิอิ ากาศมากกว่า่ ประเทศที่่�พััฒนาแล้ว้ (สำนักั งานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติแิ ละสิ่�งแวดล้้อม, 2561)

การเตรีียมรัับมือื ของการศึึกษาไทยต่อ่ การเปลี่่ย� นแปลงภููมิอิ ากาศ

จากข้อ้ มููลสถานการณ์ก์ ารเปลี่�ยนแปลงภูมู ิิอากาศ การคาดการณ์ส์ ถานการณ์ข์ องประเทศไทยในอนาคต และผลกระทบ
ต่อ่ สุขุ ภาพและความเสี่�ยงจากโรคระบาด แสดงให้เ้ ห็น็ ว่า่ สถานการณ์ก์ ารเปลี่�ยนแปลงภูมู ิอิ ากาศของประเทศไทยกำลังั ทวีคี วามรุนุ แรง
เพิ่�มมากขึ้�น คณะกรรมการระหว่่างรััฐบาลว่า่ ด้ว้ ยการเปลี่�ยนแปลงสภาพภูมู ิิอากาศเพื่�อเป็็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและเผย
แพร่่องค์์ความรู้้�ด้้านการเปลี่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ เสนอว่่าเยาวชนไทยควรได้้รัับองค์์ความรู้�เพื่�อรู้�เท่่าทัันและสามารถปรัับตััว
ต่่อการเปลี่�ยนภููมิิอากาศ เรีียนรู้�ความรู้�เบื้�องต้้นเกี่�ยวกัับการเปลี่�ยนแปลงภููมิิอากาศ ความรู้�เพิ่�มเติิมเกี่�ยวกัับเป้้าหมายการเพิ่�มขึ้�น
ของอุุณหภููมิิโลก 1.5 องศาเซลเซีียส ผลกระทบจากการเปลี่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและวิิถีีการลดผลกระทบ แนวทางการจััด
การการเปลี่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และการปรัับตััว โดยสอดแทรกองค์์ความรู้�เกี่�ยวกัับการเปลี่�ยนแปลงภููมิิอากาศในหลัักสููตร
การศึกึ ษาในรายวิชิ าที่�เกี่�ยวข้อ้ ง เช่น่ วิชิ าวิทิ ยาศาสตร์์ ภูมู ิศิ าสตร์์ สังั คมศึกึ ษา ซึ่ง�่ เน้น้ การเรียี นรู้�นอกห้อ้ งเรียี นจากตัวั อย่า่ งสถานการณ์์
หรืือปััญหาสิ่�งแวดล้้อมที่�กำลัังเกิิดขึ้�นเพื่�อสร้้างความสนใจ เสริิมสร้้างประสบการณ์์ของผู้�เรีียน และส่่งเสริิมกิิจกรรมที่�เน้้น
การสร้้างพฤติกิ รรมการใช้ช้ ีวี ิิตที่�เป็็นมิิตรต่อ่ สิ่�งแวดล้้อมและไม่่ส่ง่ ผลกระทบต่่อภาวะโลกร้อ้ น (ภััทรา เพ่ง่ ธรรมกีีรติ,ิ 2564)

สสวท. ซึ่่�งมีีบทบาทหน้้าที่�ในการส่่งเสริิมการจััดการเรีียนการสอนทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
โดยเน้้นการศึึกษาขั้�นพื้�นฐานของประเทศไทย ได้้ดำเนิินการพััฒนาหนัังสืือกิิจกรรมการเรีียนรู้�การเปลี่�ยนแปลงภููมิิอากาศโลก
สำหรับั นักั เรียี นระดับั ประถมศึกึ ษาปีทีี่� 4 - 6 และระดับั มัธั ยมศึกึ ษาปีทีี่� 1 - 3 ที่่�พัฒั นาขึ้�นตามสาระและมาตรฐานการเรียี นรู้�กลุ่�มสาระ
การเรียี นรู้�วิทยาศาสตร์์ (ฉบัับปรับั ปรุุง พ.ศ. 2560) ตามหลัักสูตู รแกนกลางการศึึกษาขั้�นพื้�นฐานพุุทธศักั ราช 2551 และสอดคล้้อง
กัับยุุทธศาสตร์์ที่� 5 ยุุทธศาสตร์์ด้้านการสร้้างการเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิิตที่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่�งแวดล้้อม ยุุทธศาสตร์์ชาติิ ระยะ 20 ปีี
พ.ศ. 2560 - 2579 รวมทั้�งแผนแม่่บทรองรัับการเปลี่�ยนแปลงภููมิิอากาศ ปีี พ.ศ. 2558 - 2593 ในการสร้้างขีีดความสามารถ

นิตยสาร สสวท. 40

ด้้านการบริิหารจััดการการเปลี่�ยนแปลงภููมิิอากาศ ในส่่วนของการสร้้าง
ความตระหนัักรู้ �และเสริิมสร้้างศัักยภาพในการรัับมืือการเปลี่ �ยนแปลง
ภููมิิอากาศ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่�อส่่งเสริิมให้้เยาวชนไทยได้้เรีียนรู้�และ
เกิดิ ความตระหนัักในการปรัับตััวภายใต้้การเปลี่�ยนแปลงภููมิิอากาศโลก

หนัังสืือกิิจกรรมการเรีียนรู้�สำหรัับนัักเรีียนระดัับประถมศึึกษา
ปีทีี่� 4 - 6 และระดับั มัธั ยมศึกึ ษาปีทีี่� 1 - 3 ประกอบด้ว้ ยคู่่�มือื การจัดั กิจิ กรรม
สำหรัับครููและเอกสารกิิจกรรมสำหรัับผู้�เรีียน ซึ่�่งมีีรายละเอีียดเนื้�อหา
ที่�ครอบคลุุมประเด็น็ ดัังนี้�
กิจิ กรรมการเรีียนรู้�ระดัับประถมศึึกษาปีทีี่� 4 - 6

หน่่วยที่� 1 ระบบโลก (Earth as a System)
กิจิ กรรมเรีียนรู้�เกี่�ยวกับั ความสััมพันั ธ์ข์ องระบบต่่าง ๆ บนโลก (ดิิน น้้ำ บรรยากาศ สิ่�งมีีชีวี ิติ ) รู้�จักลมฟ้้าอากาศ

และภูมู ิอิ ากาศ รวมทั้�งปััจจััยภููมิศิ าสตร์์และภูมู ิิอากาศที่�เกี่�ยวข้อ้ ง
หน่ว่ ยที่� 2 การเปลี่�ยนแปลงของภูมู ิิอากาศโลก (Global Climate Change)

กิิจกรรมเรีียนรู้�เกี่�ยวกัับการเปลี่�ยนแปลงอุุณหภููมิิโลกที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับอุุณหภููมิิอากาศ และสาเหตุุที่่�อุุณหภููมิิ
โลกเปลี่�ยนแปลง บุคุ คลที่�เกี่�ยวข้อ้ งกับั การทำให้อ้ ุณุ หภููมิโิ ลกเปลี่�ยนแปลง และเกมกูรู ูแู ก๊ส๊ เรือื นกระจก
หน่่วยที่� 3 ผลกระทบจากการเปลี่�ยนแปลงของภูมู ิิอากาศโลก (Effects of Climate Change)

กิิจกรรมเรีียนรู้ �เกี่ �ยวกัับการเปลี่ �ยนแปลงภููมิิอากาศโลกที่่�ส่่งผลต่่อการเกิิดภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิและสถานการณ์์
โลกกับั การเปลี่�ยนแปลงภููมิิอากาศโลก
หน่ว่ ยที่� 4 การปรัับตัวั รับั การเปลี่�ยนแปลงต่่อภูมู ิิอากาศโลก (Coping with Climate Change)

กิิจกรรมเรีียนรู้ �ที่ �ผู้ �เรีียนจะได้้ร่่วมมืือกัันระดมความคิิดและรวบรวมองค์์ความรู้ �เกี่ �ยวกัับการเปลี่ �ยนแปลง
ภููมิิอากาศโลกและผลกระทบต่่างๆ ที่�อาจเกิิดขึ้�นในท้้องถิ่�นของตน เพื่�อออกแบบและสร้้างผัังเมืืองน่่าอยู่�พร้้อมนำเสนอ
แลกเปลี่ �ยนเรีียนรู้ �ร่วมกััน
กิจิ กรรมการเรีียนรู้�ระดับั มััธยมศึกึ ษาปีีที่� 1-3
หน่่วยที่� 1 ภููมิอิ ากาศโลกกำลัังเปลี่�ยนแปลง (Global Climate is Changing)

กิิจกรรมเรีียนรู้�เกี่�ยวกัับสภาพอากาศและภููมิิอากาศกัับการดำรงชีีวิิต สมดุุลพลัังงานของโลก ปรากฏการณ์์
เรือื นกระจกและการเปลี่�ยนแปลงภููมิอิ ากาศโลกกับั ปริมิ าณแก๊ส๊ เรือื นกระจกในชั้�นบรรยากาศ
หน่ว่ ยที่� 2 ผลกระทบและผลที่�ตามมาจากการเปลี่�ยนแปลงภููมิอิ ากาศ (Impact of Climate Change)

กิิจกรรมเรีียนรู้�เกี่�ยวกัับสภาพอากาศและภููมิิอากาศกัับการดำรงชีีวิิต สมดุุลพลัังงานของโลก ปรากฏการณ์์
เรือื นกระจกและการเปลี่�ยนแปลงภููมิอิ ากาศโลกกับั ปริิมาณแก๊๊สเรือื นกระจกในชั้�นบรรยากาศ
หน่ว่ ยที่� 3 ร่ว่ มมืือกันั เพื่่�อโลกที่�ยั่�งยืืน (Cooperative for Sustainability of Earth)

กิิจกรรมเรีียนรู้�ที่�ให้้ผู้�เรีียนร่่วมมืือกัันระดมความคิิด ประเมิินความเสี่�ยงของการเกิิดภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ
รวบรวมองค์์ความรู้�เกี่�ยวกัับการเปลี่�ยนแปลงภููมิิอากาศโลก และผลกระทบต่่างๆ ที่�อาจจะเกิิดขึ้�นในท้้องถิ่�นของตน
เพื่�อออกแบบรัับมืือภััยพิบิ ััติิจากการเปลี่�ยนแปลงภูมู ิิอากาศ

41 ปที ่ี 49 ฉบบั ที่ 232 กันยายน - ตุลาคม 2564

การเรีียนรู้�และเข้้าใจการเปลี่�ยนแปลงภููมิิอากาศโลกและของประเทศไทย การจััดการความเสี่�ยง การปรัับตััว
รวมทั้�งการวางแผนหาแนวทางรัับมืือต่่อผลกระทบจากการเปลี่�ยนแปลงภููมิิอากาศ จึึงเป็็นสิ่�งสำคััญและจำเป็็นเร่่งด่่วน นอกจาก
จะช่่วยลดอััตราการสููญเสีียของประชากรแล้้ว ยัังลดอััตราการสููญเสีียทางเศรษฐกิจิ สังั คม สิ่�งแวดล้อ้ มและทรัพั ยากรธรรมชาติดิ ้ว้ ย
เป็็นที่�เชื่�อมั่�นได้้ว่่าเราจะให้้ความร่ว่ มมืือกัันรณรงค์เ์ พื่�อการดำรงชีีวิติ บนโลกอย่า่ งกลมเกลีียวและยั่�งยืนื ต่อ่ ไป

หากท่่านใดสนใจในหนัังสืือกิิจกรรมการเรีียนรู้�การเปลี่�ยนภููมิิอากาศโลกชุุดนี้� สามารถติิดต่่อได้้ที่่�ฝ่่ายโลกศึึกษา
เพื่�อพััฒนาสิ่�งแวดล้้อม (GLOBE) ได้้ทาง Facebook GLOBE Thailand (https://www.facebook.com/globethailand2015
หรือื https://www.facebook.com/GLOBEThailandOfficial)

บรรณานุุกรม

GERMANWATCH. (2019) Global Climate Risk Index. Retrieved August 15, 2021, from https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/
files/2021-01/cri-2021_map_ranking_2000_-_2019.jpg.

Jonathan, A.P.& Willem, J.M. & Martens, Focks, D.A. & Theo, H. J. (1998). Dengue Fever Epidemic Potential as Projected by General
Circulation Model of Global Climate Change. Environmental Health Perspectives. 106(3): 147-153.

Jonathan, A.P.& Willem, J.M. & Martens, Focks, D.A. & Theo, H. J. (1998). Retrieved August 15, 2021, from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/9452414/.

Limjirakan, S. & Limsakul, A. (2012). Observed Trends in Surface Air Temperature and Their Extremes in Thailand from 1970 to 2009.
Journal of the Meteorological Society of Japan. 90: 647-662.

Limjirakan, S. & Limsakul, A. (2012). Retrieved August 15, 2021, from https://www.researchgate.net/publication/235350442_Observed_
Trends_in_Surface_Air_Temperatures_and_Their_Extremes_in_Thailand_from_1970_to_2009.

Parry, M.L. et al. (2007). Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge. UK: Cambridge University Press.

Parry, M.L. et al. (2007). Retrieved August 15, 2021, from https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar4_wg2_full_report.pdf.
จิิรสรณ์์ สัันติิสิิริิสมบููรณ์์. (2564). สรุุปสภาพปััจจุุบัันและอนาคต ด้้านการคาดประมาณ และการเผยแพร่่ข้้อมููลและสารสนเทศด้้านการเปลี่่�ยนแปลง

ภูมู ิอิ ากาศ. ศูนู ย์ว์ ิจิ ัยั การเปลี่�ยนแปลงภูมู ิอิ ากาศระดับั ภูมู ิภิ าคและพลังั งานทดแทน มหาวิทิ ยาลัยั รามคำแหง.
รศ. ดร.ภัทั รา เพ่่งธรรมกีีรติิ. (2564). โครงการวิิเคราะห์ข์ ้อ้ มูลู และจััดทำข้อ้ เสนอแนะเชิิงวิชิ าการจากรายงานฉบัับพิิเศษของคณะกรรมการระหว่่างรััฐบาล

ว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศเพื่่�อเป็็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและเผยแพร่่องค์์ความรู้้�ด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ:
ข้้อเสนอแนะการพััฒนาความรู้้�สำหรัับหลัักสููตรการศึึกษาจากรายงานพิิเศษเกี่�ยวกัับภาวะโลกร้้อนที่่� 1.5 องศาเซลเซีียส และการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศและที่่ด� ิิน. มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์.์
ศูนู ย์บ์ ริกิ ารวิชิ าการแห่ง่ จุฬุ าลงกรณ์ม์ หาวิทิ ยาลัยั และศูนู ย์เ์ ครือื ข่า่ ยงานวิเิ คราะห์์ วิจิ ัยั และฝึกึ อบรมการเปลี่�ยนแปลงของโลกแห่ง่ ภูมู ิภิ าคเอเชียี ตะวันั ออกเฉียี งใต้,้
จุฬุ าลงกรณ์ม์ หาวิทิ ยาลััย. (2554). รายงานฉบับั สมบููรณ์์โครงการศึึกษาด้้านผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอิ ากาศและความแปรปรวน
ของสภาพภููมิิอากาศในอนาคตและการปรัับตััวของภาคส่่วนที่่�สำคััญ. กรุุงเทพมหานคร: สำนัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่�งแวดล้อ้ ม, กระทรวงทรัพั ยากร ธรรมชาติแิ ละสิ่�งแวดล้อ้ ม.
ศูนู ย์บ์ ริกิ ารวิชิ าการแห่ง่ จุฬุ าลงกรณ์ม์ หาวิทิ ยาลัยั และศูนู ย์เ์ ครือื ข่า่ ยงานวิเิ คราะห์์วิจิ ัยั และฝึกึ อบรมการเปลี่�ยนแปลงของโลกแห่ง่ ภูมู ิภิ าคเอเชียี ตะวันั ออกเฉียี งใต้,้ จุฬุ าลงกรณ์์
มหาวิทิ ยาลัยั . (2554). สืบื ค้น้ เมื่�อ 20 สิงิ หาคม 2564, จาก https://climate.onep.go.th/wp-content/uploads/2019/10/NC_ adaptation-Green.pdf.
ศูนู ย์ภ์ ูมู ิอิ ากาศ กรมอุตุ ุนุ ิยิ มวิทิ ยา. (2564). การเปลี่�ยนแปลงภูมู ิอิ ากาศคือื อะไร. สืบื ค้น้ เมื่�อ 20 สิงิ หาคม 2564, จาก http://climate.tmd.go.th/content/article/9.
สำนัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย. (2559). รายงานการสัังเคราะห์์และประมวลสถานภาพองค์์ความรู้้�ด้้านการเปลี่่�ยนแปลงภููมิิอากาศของไทย ครั้�งที่่� 2
พ.ศ. 2559 (Thailand’s Second Assessment Report on Climate Change 2016). กรุงุ เทพมหานคร: สำนักั งานกองทุุนสนับั สนุุนการวิิจัยั .
สำนักั งานนโยบายและแผนทรัพั ยากรธรรมชาติแิ ละสิ่�งแวดล้อ้ ม. (2561). แผนการปรับั ตัวั ต่อ่ การเปลี่�ยนแปลงสภาพภูมู ิอิ ากาศแห่ง่ ชาติิ (Thailand’s national
adaptation plan: NAP). กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติแิ ละสิ่�งแวดล้้อม.
สำนัักงานนโยบายและแผนทรัพั ยากรธรรมชาติแิ ละสิ่�งแวดล้้อม. (2561). สืืบค้้นเมื่�อ 20 สิิงหาคม 2564, จาก https://climate.onep.go.th/wp-content/
uploads/2019/07/NAP.pdf.

นิตยสาร สสวท. 42

ดร.ดวงแข ศรีคี ุุณ • โรงเรีียนมหิิดลวิิทยานุสุ รณ์์ (องค์ก์ ารมหาชน) จัังหวััดนครปฐม การเรยี นกระตุ้นความคิด

ดร.อุษุ า จีนี เจนกิจิ • โรงเรียี นมหิดิ ลวิิทยานุสุ รณ์์ (องค์์การมหาชน) จังั หวััดนครปฐม • e-mail: [email protected]

กิิจกรรมการเรีียนรู้�้ เรื่�่อง การเพิ่�่มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน

ต้้มน้ำ�ำ�อย่่างไรให้้ประหยััดพลัังงาน

เคมีีสีีเขีียว (Green Energy) เป็็นปรััชญาของการวิิจััยทางเคมีีและวิิศวกรรมที่�สนัับสนุุนให้้เกิิดการออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์และกระบวนการที่�ลดการใช้้และการสร้้างสารที่�เป็็นอัันตราย ดัังนั้�นการเรีียนรู้�เกี่�ยวกัับเคมีีสีีเขีียวจะช่่วย
ปลููกฝัังให้้เยาวชนมีีความตระหนัักถึึงความสำคััญในการป้้องกัันการเกิิดมลพิิษจากกระบวนการทางเคมีีและการใช้้
ทรััพยากรอย่่างคุ้�มค่่า พลัังงานเป็็นสิ่�งสำคััญที่�ใช้้ในกระบวนการเคมีี จึึงถููกบรรจุุไว้้อยู่�ในหลัักการหนึ่�งของเคมีีสีีเขีียว
ในเรื่�องการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เราทราบว่่าการให้้ความร้้อนแก่่ปฏิิกิิริิยาเคมีีสามารถทำได้้หลายวิิธีี เช่่น
การใช้้ตะเกีียงแอลกอฮอล์์ ตะเกีียงบุุนเสน เตาให้้ความร้้อน เตาไมโครเวฟ กิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมการเรีียนรู้�ในเรื่�องนี้�
ที่�เป็น็ เรื่�องใกล้ต้ ัวั ในชีีวิติ ประจำวัันคืือ การศึกึ ษาการใช้พ้ ลัังงานอย่า่ งมีปี ระสิิทธิภิ าพผ่่านการต้ม้ น้ำ้ เนื่�องจากแต่่ละบ้า้ น
จะมีีเครื่�องใช้้ไฟฟ้้าสำหรัับต้้มน้้ำที่�แตกต่่างกัันและคาดว่่านัักเรีียนน่่าจะมีีอุุปกรณ์์นี้�อย่่างน้้อยหนึ่�งชนิิด เช่่น
กระติิกน้้ำร้้อนไฟฟ้้า กาต้้มน้้ำไฟฟ้้า เตาไฟฟ้้า เตาไมโครเวฟ เครื่�องใช้้ไฟฟ้้าเหล่่านี้้�มีีข้้อมููลกำลัังไฟฟ้้าและฉลาก
แสดงประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานของเครื่�องใช้้ไฟฟ้้าแต่่ละชนิิดนั้�นๆ ที่�เรีียกกัันว่่าฉลากประหยััดไฟฟ้้าระบุุไว้้
ซึ่�่งสามารถใช้้เป็็นข้้อมููลประกอบการวิิเคราะห์์ผลการทดลองของนัักเรีียนการใช้้อุุปกรณ์์ให้้ความร้้อนเหล่่านี้ �มาต้้มน้้ำ
ให้้เดืือดและนำข้้อมููลมาวิิเคราะห์์รวมทั้�งอภิิปรายถึึงพลัังงานที่�ใช้้ในการต้้มน้้ำจนเดืือด สามารถนำมาออกแบบเป็็น
บทเรียี นให้้นัักเรียี นตระหนัักรู้�เรื่�องการใช้้พลังั งานอย่า่ งมีปี ระสิิทธิภิ าพได้้

ภาพ 1 ตััวอย่า่ งฉลากประหยััดไฟเบอร์์ 5 ภาพ 2 ตัวั อย่่างค่่ากำลังั ไฟฟ้า้ ของหม้อ้ ต้้มน้ำ้ ไฟฟ้้า
ของกระติิกน้ำ้ ร้้อนไฟฟ้า้
43 ปีที่ 49 ฉบบั ท่ี 232 กนั ยายน - ตุลาคม 2564

ผู้�เขียี นขอยกตัวั อย่า่ งการออกแบบการทดลองการใช้พ้ ลังั งานอย่า่ งมีปี ระสิทิ ธิภิ าพ ซึ่ง�่ ทำได้ห้ ลายวิธิ ีขีึ้�นอยู่่�กับั เครื่�องใช้ไ้ ฟฟ้า้
ภาชนะบรรจุุน้้ำ และอุุปกรณ์์การติิดตามผลการทดลองที่่�นัักเรีียนมีี เช่่น การจัับเวลาที่�ใช้้ในการต้้มน้้ำจนถึึงอุุณหภููมิิที่่�ต้้องการ
(หรืือเมื่�อเครื่�องใช้้ไฟฟ้า้ เกิิดการตัดั ไฟ) หรืืออาจเลืือกใช้ว้ ิิธีีการวัดั อุุณหภููมิิของน้ำ้ จากการให้ค้ วามร้อ้ นในเวลาที่�เท่า่ กันั

ประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน (Energy Efficiency) สามารถคำนวณได้้จากการใช้้พลัังงานของเครื่�องใช้้ไฟฟ้้า (Total
Energy Input) และพลัังงานที่�ใช้ใ้ นการให้้ความร้อ้ นกับั น้้ำ (Useful Energy Input) ดัังสมการ

Energy Efficiency (%) = TUostea fluEl nEenregrygyOIuntppuutt x 100%

โดย การใช้้พลังั งานของเครื่�องใช้ไ้ ฟฟ้า้ (Total Energy Input) คำนวณหามาจาก

w = Pt

พลัังงานไฟฟ้้า (จููล) = กำลัังไฟฟ้้า (วัตั ต์์) x เวลา (วิินาทีี)

และพลังั งานที่�ใช้้ในการให้ค้ วามร้้อนกับั น้้ำ (Useful Energy Output) คำนวณมาจาก

Q = mc∆t

เมื่�อ c คือื ความร้อ้ นจำเพาะของน้ำ้ (มีคี ่่า 4.184 J/g °C)

Q คืือ พลัังงานที่�ให้ค้ วามร้้อนกับั น้้ำ หน่ว่ ยเป็็นจุุล (J)

m คือื มวลของน้้ำ หน่่วยเป็น็ กรััม (g)

∆t คืือ ผลต่่างของอุณุ หภููมิิเริ่�มต้น้ และอุณุ หภููมิสิิ้�นสุดุ (°C)

ตัวั อย่า่ งการคำ�ำ นวณ
กระติกิ น้ำ้ ร้อ้ นไฟฟ้า้ ยี่่�ห้อ้ หนึ่�ง ขนาด 1.6 L กำลังั ไฟฟ้า้ 610 W มีฉี ลากประหยัดั ไฟระบุคุ ่า่ ประสิทิ ธิภิ าพ

การใช้้พลัังงาน 95.90% เมื่�อทำการทดลองต้้มน้้ำ 0.8 L (โดยประมาณ) พบว่่าใช้้เวลา 5 นาทีี 26 วิินาทีี
กระติิกน้้ำร้้อนตััดการให้้ความร้้อน การวััดอุุณหภููมิิของน้้ำทำโดยการใช้้ Infrared Thermometer พบว่่า
น้้ำก่่อนต้้มมีีอุุณหภููมิิ 30.8 °C และน้้ำในกระติิกน้้ำร้้อนขณะที่่�ตััดไฟ มีีอุุณหภููมิิ 87.0 °C

อุปุ กรณ์์ กำลั(งัWไฟ) ฟ้า้ เวล(าsท)ี่ �ใช้้ Input(EJ)nergy ปริมิ(mาตLร)น้้ำ อุณุ หภ(ู°ูมCิเิ )ริ่�มต้น้ อุณุ ห(ภ°ููมCิิส)ิ้�นสุุด EnOeurgtpyu(tJ) EfficEiennecrgyy(%)
กระติิกน้้ำร้อ้ นไฟฟ้า้ 610 326 198,860
800 30.8 87.0 188,113 94.6
1.6 L

Total Energy Input (J) = 610 W x 326 วินิ าทีี = 198,860 J
Useful Energy Output (J) = 800g x 4.184 J/g °C x (87-30.8 °C) = 188,113 J
Energy Efficiency (%) = (118,113 x100)/198,860 = 94.6%

เมื่�อนักั เรียี นคำนวณค่า่ ประสิทิ ธิภิ าพการใช้พ้ ลังั งานได้แ้ ล้ว้ สามารถนำไป
เปรีียบเทีียบกัับค่่าที่�บอกบนฉลากของเครื่�องใช้้ไฟฟ้้า หรืือเปรีียบเทีียบระหว่่าง
อุุปกรณ์์ต่่างๆ ที่่�นัักเรียี นใช้้ทำการทดลอง

นติ ยสาร สสวท. 44

ตััวอย่่างการจัดั กิิจกรรมการเรียี นรู้แ�้ บบร่่วมมืือผ่่านสื่�่อออนไลน์์
กิิจกรรมนี้้�พััฒนาขึ้�นเพื่�อเป็็นส่่วนหนึ่�งของการเรีียนรู้�ในวิิชา ว30503 เคมีีสีีเขีียว หลัักสููตรโรงเรีียนมหิิดลวิิทยานุุสรณ์์

ปีีพุุทธศัักราช 2562 เป็็นวิิชาเลืือกเพิ่�มเติิมที่�เปิิดให้้กัับนัักเรีียนชั้�นมััธยมศึึกษาปีีที่� 5 และ 6 ได้้มีีโอกาสเลืือกเรีียน ซึ่่�งนัักเรีียน
จะมีีพื้�นฐานความรู้�เกี่�ยวกับั กฎการอนุุรัักษ์พ์ ลังั งาน และพลังั งานที่�ใช้ใ้ นกระบวนการทางเคมีีมาแล้้ว เนื่�องจากสถานการณ์์โควิิด 19
และมีกี ารล็็อกดาวน์ใ์ นบางพื้�นที่� ทำให้ต้ ้้องปรัับการเรีียนการสอนบางส่่วนเป็็นออนไลน์์ ในสถานการณ์์ดังั กล่า่ ว นักั เรีียนไม่ส่ ะดวก
ในการออกนอกที่่�พัักอาศัยั ไม่่สะดวกในการหาซื้�ออุปุ กรณ์์ ในขณะที่�การทำงานเป็็นทีีมผ่่านการสื่�อสารช่่องทางออนไลน์์เป็็นทัักษะ
ที่่�ต้้องมีีในการเรีียนรู้�ในศตวรรษที่� 21 ดัังนั้�น ผู้�เขีียนจึึงได้้ออกแบบกิิจกรรมที่่�นัักเรีียนสามารถทำได้้สะดวกจากวััสดุุอุุปกรณ์์
ที่่�มีีอยู่�แล้้ว และใช้้ช่่องทางออนไลน์์ในการติิดต่่อทำงานร่่วมกัันผ่่านคำถามปลายทางที่่�นัักเรีียนต้้องออกแบบการทดลองตามแนว
ของการสืืบเสาะหาความรู้�แบบกึ่�งกำหนดโครงสร้า้ งเพื่�อตอบคำถามนั้�น ครููกำหนดปััญหาให้้ จากนั้�นนักั เรีียนเป็็นผู้�กำหนดแนวทาง
การแก้้ปััญหา ออกแบบวิิธีีการทดลองเพื่�อหาคำตอบ บทบาทครููคอยสัังเกตและให้้คำปรึึกษา เตรีียมคำถามปลายเปิิดเพื่�อให้้
นัักเรีียนได้้ขยายความรู้� และสามารถประเมิินผลการเรีียนรู้�ของตนเองและเพื่�อนร่่วมชั้�นเรีียนได้้ การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้�
ผ่า่ นการเรีียนออนไลน์แ์ บ่ง่ เป็็น 4 ขั้�นตอน ดัังนี้�

1. ครููนำเข้้าสู่�บทเรีียนเรื่�อง การประหยััดพลัังงาน ซึ่�่งเป็็นหลัักการหนึ่�งของเคมีีสีีเขีียว นัักเรีียนร่่วมกัันยกตััวอย่่าง
การใช้้พลัังงานในกระบวนการทางเคมีี เครื่�องมืือวิิทยาศาสตร์์ในห้้องปฏิิบััติิการเคมีี และศึึกษาตััวอย่่าง
การประหยััดพลัังงาน เช่่น การออกแบบกระบวนการสัังเคราะห์์เคมีีโดยใช้้ปฏิิกิิริิยาเคมีีที่�สามารถเกิิดได้้
ที่่�อุุณหภูมู ิิห้้องและความดันั ปกติิ เป็็นต้้น

2. ครููมอบหมายงานการทดลองเรื่�องการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นัักเรีียนทำงานร่่วมกัันกลุ่�มละ 4 คน
โดยให้้นัักเรีียนแต่่ละกลุ่ �มร่่วมกัันระดมความคิิดออกแบบการทดลองเพื่ �อตอบคำถามต่่อไปนี้ �หลัังจากเสร็็จสิ้ �น
การทดลองแล้ว้ ซึ่ง่� ในขั้�นตอนนี้้�นักั เรียี นสามารถปรึกึ ษากันั ผ่า่ นห้อ้ งประชุมุ ย่อ่ ยที่�ครูสู ามารถเข้า้ ไปให้ค้ ำปรึกึ ษา
ในแต่ล่ ะห้อ้ งของแต่่ละกลุ่�มได้้
คำถามที่� 1 ประสิทิ ธิภิ าพการใช้พ้ ลังั งานในการต้ม้ น้ำ้ ของเครื่�องใช้ไ้ ฟฟ้า้ ต่า่ งๆ มีคี วามแตกต่า่ งกันั หรือื ไม่่
- นักั เรีียนจะต้อ้ งเลือื กเครื่�องใช้้ไฟฟ้้าอย่า่ งน้อ้ ย 2 ชนิิด มาทำการทดลองเพื่�อเปรียี บเทียี บประสิิทธิิภาพ
การใช้พ้ ลัังงงาน

คำถามที่� 2 ปัจั จัยั ใดที่่�มีผี ลต่อ่ ประสิทิ ธิิภาพการใช้้พลังั งานในการต้ม้ น้้ำของเครื่�องใช้ไ้ ฟฟ้า้
- นักั เรียี นเลือื กเครื่�องใช้ไ้ ฟฟ้า้ 1 ชนิดิ ทำการทดลองศึึกษาหนึ่�งปััจจัยั ที่�อาจมีผี ลต่อ่ ประสิทิ ธิิภาพการใช้้

พลัังงาน เช่น่ ปริมิ าตรของน้้ำ ชนิิดของภาชนะ พฤติกิ รรมการใช้ง้ าน (เปิิด/ปิิด ฝาหม้อ้ )
3. นักั เรียี นทำการทดลองซึ่ง�่ อาจมีกี ารนัดั หมายกันั นอกคาบเรียี น เพื่�อทำการทดลอง รวบรวมข้อ้ มูลู จัดั กระทำข้อ้ มูลู

เพื่�อเตรีียมนำเสนอในคาบเรีียนต่่อไป นอกจากนี้� นัักเรีียนแต่่ละกลุ่�มจะต้้องไปกรอกข้้อมููลใน Google Sheet
ผลการทดลองรวมของทั้ �งห้้อง
4. สััปดาห์์ถััดไปนัักเรีียนแต่่ละกลุ่�มนำเสนอผลการทดลอง กลุ่�มละ 5 นาทีี และมีีการอภิิปรายร่่วมกัันในชั้�นเรีียน
กลุ่�มละ 5 นาทีี โดยประมาณ
5. นักั เรียี นและครูรู ่ว่ มกันั ประเมินิ ผลการเรียี นรู้� โดยนักั เรียี นใส่ผ่ ลการทดลองของตนเองใน Google Sheet ที่่�นักั เรียี น
จะเห็น็ ผลการทดลองของเพื่�อนกลุ่�มอื่�นด้ว้ ย และหลังั จากนำเสนอผลการทดลองของกลุ่�มตนเอง ครูถู ามคำถามให้้
นัักเรียี นเปรียี บเทีียบประสิทิ ธิภิ าพการต้ม้ น้้ำของอุุปกรณ์ช์ นิิดต่า่ งๆ ตััวแปรต่า่ งๆ เช่่น ปริิมาณน้ำ้ ภาชนะที่�ใช้้
มีผี ลต่อ่ การทดลองหรืือไม่่ ความคลาดเคลื่�อนที่�เกิิดขึ้�นจากการวััดผลการทดลอง มีสีิ่�งใดบ้า้ ง จากนั้�นครููนำข้้อมูลู
รวมของทุุกกลุ่�มจาก Google Sheet มาแสดงผลโดยใช้้ Google Data Studio และนำอภิิปรายสรุปุ กิจิ กรรม
ด้้วยคำถาม “ถ้้านัักเรีียนมีีเครื่�องใช้้ไฟฟ้้าหลายชนิิด นัักเรีียนจะเลืือกวิิธีีการใดในการต้้มน้้ำ เมื่�อนัักเรีียน
ต้้องการใช้้น้้ำร้้อน 1 แก้้ว”

45 ปีที่ 49 ฉบับท่ี 232 กันยายน - ตลุ าคม 2564

เครื่�องใช้ไ้ ฟฟ้า้ ที่่�นักั เรียี นเลือื กมาทำการทดลองมีคี วามหลากหลาย เช่น่ กระติกิ น้ำ้ ร้อ้ นไฟฟ้า้ กาต้ม้ น้ำ้ ไฟฟ้า้ หม้อ้ หุงุ ข้า้ ว
เตาไฟฟ้้าเหนี่�ยวนำ หม้้อต้้มไฟฟ้้า เป็็นต้้น นัักเรีียนแต่่ละกลุ่�มใช้้วิิธีีการทดลองที่�แตกต่่างกัันทำให้้การนำเสนอมีีความน่่าสนใจ
มากกว่า่ การที่่�ทุกุ กลุ่�มทำการทดลองด้ว้ ยวิิธีกี ารเหมือื นกัันทั้�งหมด ผลการทดลองพบว่า่ กระติกิ น้ำ้ ร้้อนไฟฟ้้ามีีประสิิทธิภิ าพการใช้้
พลังั งานสูงู สุดุ สอดคล้อ้ งกับั ข้อ้ มูลู จากฉลากประหยัดั พลังั งานที่�ระบุปุ ระสิทิ ธิภิ าพการใช้พ้ ลังั งานไฟฟ้า้ ที่� 95% แต่ท่ั้�งนี้�ผลการทดลอง

ของบางกลุ่�มได้ค้ ่่าประสิทิ ธิิภาพการใช้พ้ ลัังงานของกระติิกน้้ำร้อ้ นไฟฟ้้าเพีียงแค่่ 30% การศึึกษา
ตัวั แปรปริมิ าตรของน้้ำ และการวิิเคราะห์์แนวโน้้มข้อ้ มููลรวมของห้้องพบว่่า การใช้้ปริมิ าตรน้้ำ
น้้อยกว่่าขีีดกำหนดปริิมาตรน้้ำในกระติิกน้้ำร้้อนแต่่ละรุ่�นจะทำให้้มีีค่่าประสิิทธิิภาพการใช้้
พลัังงานต่่ำ เนื่�องจากมีีการสููญเสีียพลัังงานจากพื้�นผิิวของแผ่่นโลหะให้้ความร้้อนส่่วนที่�
ไม่่สััมผััสกัับน้้ำ ในทางกลัับกัันพบว่่าประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานของเตาไมโครเวฟ
จะมีคี ่า่ ลดลงเมื่�อใช้ป้ ริมิ าตรน้ำ้ มากขึ้�น หลักั การทำงานของเตาไมโครเวฟ
คืือการใช้้คลื่�นไมโครเวฟเพื่�อทำให้้เกิิดการหมุุนของโมเลกุุลมีีขั้�ว ปััจจััย
แทรกซ้อ้ นที่�สำคัญั ของการต้ม้ น้ำ้ ด้ว้ ยเตาไมโครเวฟคือื การสูญู เสียี พลังั งาน
ให้ก้ ับั ภาชนะที่�สามารถดูดู กลืนื คลื่�นไมโครเวฟ และรูปู ทรงของภาชนะบรรจุุ
นักั เรียี นสามารถทำการทดลองที่�หลากหลายเพื่�อศึกึ ษาการให้ค้ วามร้อ้ นด้ว้ ย
เตาไมโครเวฟ เช่น่ การเปรียี บเทียี บการต้ม้ น้ำ้ ปริมิ าตรเท่า่ กันั ในแก้ว้ เซรามิคิ
และภาชนะพลาสติิกที่�ใช้ก้ ับั ไมโครเวฟได้ห้ รือื รูปู ทรงของภาชนะที่่�ต่่างกันั

ภาพ 3 ผลการทดลองรวมของทุุกกลุ่�ม นำเสนอโดยใช้้ Google Data Studio

การสรุุปบทเรีียนด้้วยคำถาม “ถ้้านัักเรีียนมีีเครื่�องใช้้ไฟฟ้้าหลายชนิิด นัักเรีียนจะเลืือกวิิธีีการใดในการต้้มน้้ำ
เมื่�อนักั เรียี นต้อ้ งการใช้น้ ้ำ้ ร้อ้ น 1 แก้ว้ ” เป็น็ การเปิดิ ประเด็น็ อภิปิ รายเกี่�ยวกับั ปัจั จัยั ด้า้ นพฤติกิ รรมของผู้�ใช้้ ถึงึ แม้ว้ ่า่ กระติกิ น้ำ้ ร้อ้ นไฟฟ้า้
จะมีีประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานสููงสุุด แต่่การเสีียบปลั๊�กทิ้�งไว้้ทั้�งวััน หรืือการใช้้กระติิกน้้ำร้้อนขนาดใหญ่่เพื่�อต้้มน้้ำเพีียงหนึ่�งแก้้ว
ก็ท็ ำให้เ้ กิิดการสููญเสียี พลัังงานเช่่นกันั

บรรณานุกุ รม

Fishback, L. (2021). Best way to boil water. Retrieved March 07, 2021, from https://www.plotwatt.com/best-way-boil-water/.
Schwartz, J., & Root, T. (2019, May 29). One thing you can Do: Boil WATER EFFICIENTLY. Retrieved March 07, 2021, from

https://www.nytimes.com/2019/05/29/climate/nyt-climate-newsletter.html.
ณปภััช พิิมพ์์ดีี. (2560). เคมีีสีีเขีียว (Green Chemistry). สืืบค้้นเมื่�อ 15 มีีนาคม 2564, จาก https://www.scimath.org/lesson-chemistry/

item/7167-green-chemistry.

นิตยสาร สสวท. 46

ดร.ดวงแข ศรีีคุณุ • โรงเรียี นมหิดิ ลวิิทยานุสุ รณ์์ (องค์์การมหาชน) จังั หวัดั นครปฐม • e-mail: [email protected] นานาสาระและข่า่ วสาร

ดร.สาโรจน์์ บุญุ เส็็ง • โรงเรียี นมหิิดลวิทิ ยานุุสรณ์์ (องค์์การมหาชน) จังั หวััดนครปฐม

การแข่ง่ ขัันเคมีีสััประยุุทธ์ร์ ะหว่า่ งประเทศ
International Chemistry Tournament (IChTo)

ประวัตั ิคิ วามเป็็นมา

การแข่ง่ ขันั เคมีสี ัปั ระยุทุ ธ์ร์ ะหว่า่ งประเทศ หรือื The International Chemistry Tournament (IChTo) ริเิ ริ่�มโดย Moscow
State University ประเทศสหพัันธรััฐรัสั เซีีย ในปีี พ.ศ. 2560 การแข่่งขันั IChTo มีรี ููปแบบคล้้ายกัับการแข่่งขันั ฟิิสิกิ ส์์สััประยุทุ ธ์์
(International Young Physicists’ Tournament, IYPT) ซึ่ง�่ เป็็นการแข่่งขัันโดยใช้้โจทย์ป์ ััญหาปลายเปิิด จัดั การแข่ง่ ขันั รูปู แบบทีีม
โดยแต่ล่ ะทีมี มีสี มาชิกิ ซึ่ง�่ เป็น็ นักั เรียี นระดับั มัธั ยมศึกึ ษาตอนปลาย ทีมี ละ 4 - 6 คน การแข่ง่ ขันั IChTo ยังั เป็น็ เวทีใี หม่เ่ มื่�อเทียี บกับั
การแข่่งขััน IYPT ดัังนั้�น จึึงมีีทีีมที่�เข้้าร่่วมการแข่่งขัันไม่่มาก แต่่ละประเทศสามารถส่่งทีีมเข้้าร่่วมการแข่่งขัันได้้ 1 - 2 ทีีม
การแข่ง่ ขันั ครั้�งล่า่ สุดุ ที่่�ผ่า่ นมา ซึ่�่งจัดั ขึ้�นระหว่า่ งวันั ที่� 21 - 25 สิงิ หาคม 2564 และเป็็นการแข่่งขันั IChO ครั้�งที่� 4 ซึ่�ง่ เป็น็ การแข่ง่ ขััน
ในรููปแบบออนไลน์์ผ่่านโปรแกรมซููม มีที ีมี จากประเทศไทยเข้้าร่่วมการแข่ง่ ขัันคืือ ทีมี โรงเรีียนมหิดิ ลวิทิ ยานุุสรณ์์ และทีีมโรงเรียี น
กำเนิิดวิิทย์์ โดยทีีมโรงเรีียนกำเนิิดวิิทย์์คว้้ารางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2 รองจากทีีม n-undecanethiol จากประเทศสิิงคโปร์์
และ Hungarian Team Green จากประเทศฮัังการีี สำหรัับการแข่ง่ ขันั IChTo ครั้�งที่� 5 ซึ่่�งจะจัดั ขึ้�นในปีี พ.ศ. 2565 ประเทศฮัังการีี
จะเป็็นเจ้้าภาพการแข่่งขััน จากสถิิติิการแข่่งขัันที่่�ผ่่านมาพบว่่าทีีมตััวแทนจากประเทศฮัังการีีเป็็นทีีมที่�ได้้เข้้ารอบชิิงชนะเลิิศทุุกปีี
(ตาราง 1) ทั้�งนี้� เนื่�องจากประเทศฮัังการีีมีีการจััดการแข่่งขัันภายในประเทศเพื่�อคััดเลืือกนัักเรีียนเข้้าร่่วมทีีมตััวแทนของประเทศ
การหมุุนเวีียนเป็็นเจ้้าภาพจััดการแข่่งขัันเป็็นปััจจััยหนึ่�งที่�จะช่่วยส่่งเสริิมให้้การแข่่งขััน IChTo เป็็นที่�รู้�จักกว้้างขวางขึ้�น และมีีทีีม
เข้้าร่ว่ มการแข่่งขัันมากขึ้�น

ตาราง 1 สถิติ ิิการแข่่งขััน IChTo 2017 - 2019 ณ Moscow State University และการแข่ง่ ขััน IChTo 2021 จัดั รูปู แบบออนไลน์์

ปีี ค.ศ. จำนวนทีมี ที่�เข้้าร่่วมการแข่ง่ ขันั ผลการแข่่งขันั
IChTo 2017
8 ชนะเลิศิ : ทีมี ฮังั การีี
รองชนะเลิศิ อันั ดับั 1 : ทีีมคาซัคั สถาน
รองชนะเลิิศอัันดัับ 2 : ทีีมรัสั เซีีย

IChTo 2018 12 ชนะเลิิศ: ทีีมสิงิ คโปร์์
รองชนะเลิศิ อัันดัับ 1 : ทีีมไทย (โรงเรียี นกำเนิดิ วิทิ ย์)์
รองชนะเลิศิ อันั ดับั 2 : ทีีมฮัังการีี (ทีีม Red)

IChTo 2019 11 ชนะเลิิศ: ทีีมฮังั การีี (ทีีม Red)
รองชนะเลิิศอันั ดับั 1 : ทีมี เซอร์์เบีีย
รองชนะเลิศิ อัันดัับ 2 : ทีมี สิงิ คโปร์์

IChTo 2021 9 ชนะเลิศิ : ทีีมสิิงค์โ์ ปร์์
(การแข่่งขัันออนไลน์)์ รองชนะเลิศิ อันั ดัับ 1 : ทีีมฮังั การีี (ทีีม Green)
รองชนะเลิิศอันั ดับั 2 : ทีมี ไทย (โรงเรีียนกำเนิิดวิทิ ย์)์

47 ปีที่ 49 ฉบบั ที่ 232 กันยายน - ตลุ าคม 2564

ภาพ ครูแู ละนัักเรีียนที่�เข้า้ ร่่วมการแข่่งขันั IChTo2018 ณ Moscow State University
ที่�มา https://www.facebook.com/Int.Chem.Tourn

รููปแบบการแข่่งขััน IChTo

การทำ�ำ หน้้าที่�ฝ่่ ายต่า่ ง ๆ
IChTo มีีการแข่่งขัันรอบก่่อนชิิงชนะเลิิศทั้�งหมด 4 รอบ (Semi - Final Stage) เพื่�อคััดเลืือกทีีมที่่�มีีคะแนนสููงสุุด

สามอัันดัับแรกเข้้าแข่่งขัันในรอบชิิงชนะเลิิศ (Final Stage) การแข่่งขัันรอบก่่อนชิิงชนะเลิิศแบ่่งทีีมผู้�เข้้าแข่่งขัันเป็็นกลุ่�ม
กลุ่�มละ 3 – 4 ทีมี โดยมีกี ารคละทีมี เมื่�อจบแต่ล่ ะรอบการแข่ง่ ขันั การแข่ง่ ขันั แต่ล่ ะรอบจะแบ่ง่ เป็น็ 3 – 4 ยก ขึ้�นกับั จำนวนทีมี ในกลุ่�มนั้�น
(ตาราง 2) แต่่ละทีมี จะส่ง่ ตััวแทนเพื่�อทำหน้า้ ที่�เป็็นฝ่่ายนำเสนอ (Reporter) ฝ่า่ ยซัักค้้าน (Opponent) ฝ่า่ ยวิิพากษ์์ (Reviewer)
และ ฝ่า่ ยสังั เกตการณ์์ (Observer) ในกรณีทีี่�ในกลุ่�มนั้�นมีเี พีียง 3 ทีมี จะไม่ม่ ีีการทำหน้า้ ที่่�ฝ่า่ ยสังั เกตการณ์์ ในการแข่่งขัันรอบก่่อน
ชิิงชนะเลิศิ ทั้�ง 4 รอบ และจะต้้องไม่ม่ ีีสมาชิกิ คนใดในทีีมที่�ทำหน้้าที่�เดิิมซ้ำ้ กััน 2 ครั้�ง

การแข่่งขัันรอบชิิงชนะเลิิศจะไม่่นำคะแนนสะสมก่่อนหน้้านี้�มารวมด้้วย ทีีมนำเสนอจะเป็็นฝ่่ายเลืือกโจทย์์ที่�จะนำเสนอ
ด้ว้ ยตนเอง โจทย์ข์ ้อ้ ที่�เลือื กมานำเสนอสามารถซ้ำ้ กับั ข้อ้ ที่�เคยนำเสนอในรอบก่อ่ นชิงิ ชนะเลิศิ ได้้ ทีมี ชนะเลิศิ จะได้ร้ ับั รางวัลั เหรียี ญทอง
ส่่วนเหรีียญเงิินและเหรีียญทองแดงจะพิิจารณาจากคะแนนทั้�งในรอบชิิงชนะเลิิศและก่่อนชิิงชนะเลิิศ โดยกำหนดจำนวนทีีม
ที่�ได้ร้ ับั รางวััลไม่เ่ กิิน 45% ของทีมี ที่�เข้้าร่่วมการแข่่งขัันทั้�งหมด

นติ ยสาร สสวท. 48


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
Next Book
X11 TUGASAN 1 BMMB1104