The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2-2564 ครูฐิติยา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ฐิติยา รัตนายน, 2021-09-27 10:29:14

เลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2-2564 ครูฐิติยา

เลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2-2564 ครูฐิติยา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนวดั สามัคคิยาราม สำนักงานเขตพ้ืนท่กี ารศึกษาประถมศกึ ษาปทมุ ธานี เขต ๑

ท่ี ........../๒๕๖๔ วนั ที่ ๑7 กนั ยายน ๒๕๖๔

เรอ่ื ง สง่ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

เพ่ือประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน และประกอบการพิจารณา

เล่ือนเงนิ เดือน คร้งั ที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

เรียน ผอู้ ำนวยการโรงเรียนวัดสามคั คยิ าราม

ส่งิ ท่สี ่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏบิ ตั ิงาน ฯ ครง้ั ที่ ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ) จำนวน ๑ เลม่

ตามทีโ่ รงเรยี นวัดสามัคคยิ าราม ไดม้ อบหมายให้บคุ ลากรโรงเรียน รายงานผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบตั งิ าน และประกอบการพิจารณาเล่ือนเงนิ เดือน ครง้ั ที่ ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔) น้นั

ขา้ พเจ้า นางสาวฐติ ิยา รัตนายน ตำแหน่ง ครู คศ.1 จงึ ขอนำส่งเอกสารรายละเอียด ดังแนบ

จึงเรยี นมาเพอ่ื โปรดพิจารณา

ลงช่ือ ............................................... ผ้รู ายงาน
(นางสาวฐิตยิ า รัตนายน)
ตำแหน่ง ครู คศ. 1

ความเหน็ ผ้อู ำนวยการโรงเรยี นวัดสามัคคยิ าราม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

ลงชือ่ ...............................................
(นางเปมิกา สุขเจริญ)

ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นวดั สามัคคิยาราม

คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานสอน เป็นการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของช้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (หนังสือ ก.ค.ศ. 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561) ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นเพื่อ
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564
ซึ่งได้สรุปกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติงานพอสังเขปและแสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อตนเอง นักเรียน
โรงเรียนและชุมชน เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าตามฝ่าย/กลุ่มงาน
ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ส่งเสริมใหน้ กั เรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

นอกจากน้ียงั ไดน้ ำเสนอภาพกิจกรรมบางกิจกรรมเพอื่ ใช้เปน็ ขอ้ มูลอ้างองิ ในการเขียนรายงานผลงานคร้ังน้ี
ด้วยผู้จัดทำขอขอบคุณบุคลากรในโรงเรียนทุกท่านที่ได้ช่วยให้ข้อมูลในการอ้างอิงเอกสารจนสำเร็จได้ด้วยดี และ
หวังอย่างยง่ิ วา่ รายงานเล่มน้ีจะใช้เปน็ ขอ้ มูลอ้างอิงในการประเมนิ ผลการปฏิบัตงิ านของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานสอน ที่ผู้จัดทำได้จัดทำขน้ึ ได้อกี ระดับหนึ่ง

นางสาวฐติ ิยา รัตนายน
ตำแหนง่ ครู คศ.1
๑7 กนั ยายน ๒๕๖๔

รายงานผลการปฏบิ ัติงานของขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน : ครฐู ิตยิ า รตั นายน ก

สารบญั หนา้

เร่ือง ก

คำนำ 1
สารบัญ 1
สว่ นท่ี 1 ขอ้ มลู ทัว่ ไป 1
ส่วนท่ี 2 ขอ้ มูลการปฏิบัตหิ นา้ ที่ 2
6
1. ด้านการจัดการเรยี นการสอน 8
2. ด้านการบริหารจดั การชนั้ เรียน
3. ดา้ นการพฒั นาตนเองและพฒั นาวชิ าชีพ
4. การปฏิบัติงานทีไ่ ดร้ บั มอบหมาย/หน้าท่พี ิเศษ

รายงานผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา สายงานการสอน : ครูฐติ ิยา รตั นายน ข

รายงานการปฏิบัตงิ านของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา (สายงานการสอน)
โรงเรียนวัดสามคั คยิ าราม สำนักงานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาปทมุ ธานี เขต ๑

ประกอบการพจิ ารณาเลอื่ นเงินเดอื น

 ครัง้ ท่ี 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 )
 ครง้ั ท่ี 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กนั ยายน 2564)
-------------------------------------------------------------------------

ส่วนท่ี 1 ข้อมลู ทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล นางสาวฐิติยา รตั นายน
ตำแหน่ง ครู คศ.1 วทิ ยฐานะ - เงินเดอื น 22,910 บาท เลขทต่ี ำแหนง่ 1544
อายุ 32 ปี ปฏิบตั ริ าชการเปน็ เวลา 6 ปี 2 เดือน
วัน / เดอื น / ปี เกิด วนั ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2532
วนั / เดอื น / ปี บรรจุเข้ารับราชการ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
วฒุ กิ ารศึกษา  เทียบเท่า/อนปุ ริญญาตรี .............-............... วิชาเอก ..................-.................................
 ปรญิ ญาตรี วิชาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วชิ าโท............................................
 ปรญิ ญาโท สาขา การบรหิ ารการศกึ ษา
 ปริญญาเอก สาขา.......................................-.............................................................

แสดงจำนวนวันลา ประจำปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๔)

วัน เดอื น ปี ลาป่วย ลากิจ ลาอปุ สมบท ลาคลอด มาสาย

ทีล่ า ครงั้ วัน คร้ัง วนั ครงั้ วนั คร้ัง วนั ครั้ง วัน

- -- ---- -- -

รวม

รวมทงั้ สน้ิ จำนวน - ครงั้ จำนวน - วัน

สว่ นท่ี ๒ ขอ้ มูลการปฏิบัตหิ น้าที่
2.๑ ด้านการจัดการเรยี นการสอน

2.๑.๑ ขอ้ มลู การสอน ภาคเรยี นที่ ๑ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

ท่ี รหสั วิชา ชือ่ วิชา ช้ัน จำนวน จำนวน
หอ้ ง
ชั่วโมง /
สปั ดาห์

๑ อ ๑3๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 3 ป.3 ๑ 5
๒ อ ๑4๑๐๑ ภาษาองั กฤษ 4
๓ ศ 14101 ศิลปะ 4 ป.๔ 2 4
๔ ว 14201 คอมพิวเตอร์
ป.๔ 2 ๔

ป.๔ 2 2

รายงานผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา สายงานการสอน : ครฐู ติ ยิ า รัตนายน 1

ท่ี รหสั วิชา ชอื่ วชิ า ช้ัน จำนวน จำนวน
หอ้ ง ชวั่ โมง /
๕ ว 16201 คอมพวิ เตอร์ ป.6 สัปดาห์
6 ลดเวลาเรียนเพม่ิ เวลารู้ ป.๔ 1
7 ชุมนมุ ป.4 ๑ 1
8 ลกู เสอื สามัญ ป.๔-๖ ๑
1 ๑
รวม


1

19

2.๑.๒ การจดั การเรยี นรู้และพฒั นาคุณภาพผู้เรยี น

1) จดั ทำแผนการจดั การเรียนรู้

ท่ี รหสั วชิ า สาระการเรยี นร/ู้ รายวชิ า ระดบั ช้ัน หลกั ฐาน

๑ ว 14201 เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ป.๔

(คอมพวิ เตอร)์

2 ว 16201 เทคโนโลยีวทิ ยาการคำนวณ ป.6
(คอมพิวเตอร)์

3 อ 14101 ภาษาอังกฤษ 4 ป.4

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา สายงานการสอน : ครฐู ิติยา รตั นายน 2

๒) ผลติ ส่ือ / นวัตกรรม หลักฐาน

ที่ ชือ่ สอื่ /นวัตกรรม

๑ ส่อื Power Point ประกอบการสอนวชิ าวิทยาการคำนวณ
(คอมพวิ เตอร์) ช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี 4 หน่วยการเรยี นรทู้ ี่ 1

๒ ส่อื Power Point ประกอบการสอนวชิ าวิทยาการคำนวณ
(คอมพิวเตอร)์ ช้นั ประถมศึกษาปที ่ี 4 หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 2

๓ สอ่ื Power Point ประกอบการสอนวชิ าวิทยาการคำนวณ
(คอมพวิ เตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี 3

๔ ส่ือ Power Point ประกอบการสอนวชิ าวิทยาการคำนวณ
(คอมพิวเตอร์) ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 4

๕ สื่อ Power Point ประกอบการสอนวชิ าวิทยาการคำนวณ
(คอมพวิ เตอร์) ช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี 4 หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 5

๖ บทเรียนสำเรจ็ รปู วิชา ภาษาองั กฤษ ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 3

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา สายงานการสอน : ครฐู ิติยา รัตนายน 3

ท่ี ชอ่ื ส่อื /นวัตกรรม หลักฐาน

๗ บทเรยี นสำเรจ็ รูปวิชา ภาษาองั กฤษ ช้นั ประถมศึกษาปีที่ 4

๘ การใชแ้ อพพลเิ คชัน line ในการติดตอ่ สอื่ สาร ระหว่างครู
ผู้ปกครอง และนกั เรยี น

๓) จดั ทำวิจยั ในชนั้ เรยี น
วจิ ัยในชัน้ เรยี น เรอ่ื ง การพัฒนาผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรคู้ ำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วดิ ิโอจากสือ่ ออนไลน์ ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรยี นวัดสามัคคิยาราม

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านของขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา สายงานการสอน : ครฐู ิตยิ า รัตนายน 4

๔) รปู แบบ / วิธีการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอนทค่ี รใู ช้ คอื ขอ้ ใดบ้าง (ตอบไดม้ ากกว่า ๑ ขอ้ )

การอธิบาย การสบื สวนสอบสวน

การสาธติ / ทดลอง กลุม่ สบื ค้นความรู้

การใชเ้ กมประกอบ กลมุ่ สมั พนั ธ์

สถานการณ์จำลอง การเรียนร้แู บบร่วมมือ

กรณตี วั อยา่ ง ความคิดรวบยอด

บทบาทสมมุติ อรยิ สัจ ๔

การแก้ไขสถานการณ์ การศึกษาคน้ คว้าดว้ ยตนเอง

โปรแกรมสำเรจ็ รปู การทัศนะศกึ ษานอกสถานที่

ศนู ย์การเรียน การเรยี นรจู้ ากหอ้ งสมดุ

ชดุ การสอน การพฒั นากระบวนการคิด
การใชภ้ ูมปิ ัญญาท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

โครงงาน การอภปิ รายกลมุ่ ย่อย

การถามตอบ การแก้ปญั หา

อน่ื ๆ ระบุ............ อื่น ๆ ระบ…ุ ……คลิปวิดิโอจากสอ่ื ออนไลน์

✓สรปุ จำนวนรูปแบบ / วิธกี ารจัดกิจกรรมการเรยี นการสอนท่คี รใู ช้ 7 วิธี

2.๒ ดา้ นการบริหารจัดการชน้ั เรียน

ข้าพเจ้ามคี วามมงุ่ มน่ั ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ใี ห้มคี ุณภาพและปรับรูปแบบให้เหมาะสมการสถานการณ์
การแพรร่ ะบาดของโรคโควดิ -19 อย่างครบถว้ นสมบรู ณ์ มีความคิดสรา้ งสรรค์ และมกี ารพฒั นาผลงานให้มีคณุ ภาพ

เกิดประสิทธิภาพ เม่ือได้รบั มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และวิชาอื่นที่ได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้า
จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการในการจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่องสอดคล้องกัน จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานคือ ON HAND
ผา่ นใบงานและแบบฝึกหัดในหนังสือเรยี น , ON LINE ผา่ นแอพพลิเคช่นั LINE, ON DEMAND ผ่านคลิปวดิ ิโอ

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านของข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน : ครูฐิติยา รตั นายน 5

2.๓ ดา้ นการพฒั นาตนเองและพฒั นาวชิ าชพี

2.๓.๑ การพัฒนาตนเอง (การเข้ารว่ มกิจกรรมทางวิชาการ / การเขา้ ร่วมอบรม /ประชมุ สัมมนา /

ศึกษาดูงาน ฯลฯ)

ท่ี วัน /เดอื น/ ปี เรื่อง หลักฐาน

๑ 3 เม.ย. 64 การทดสอบความรคู้ อมพิวเตอร์เบ้อื งต้นด้วยระบบ

อเิ ล็กทรอนกิ ส์

หนว่ ยงาน : โรงเรียนไทยรฐั วิทยา 2 (วัดชา้ งใหญ่)

3 ก.ค. 64 การอบรมออนไลน์ เรอื่ ง หลกั สูตรตา้ นทุจริตศกึ ษา
หนว่ ยงาน : สพป.ปทุมธานี เขต ๑

๒ 26-27 ส.ค. 64 การประชุมการวจิ ยั การศกึ ษาระดับชาติ คร้ังท่ี 16
หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธกิ ารสภาการศกึ ษา

๓ 10 ก.ย. 64 โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครดู จิ ิตอล
OBEC Microsoft Innovative Educator

หลกั สูตรที่ 1 “NEXT Normal Education
Reimagined การบริหารจดั การการเรียนการสอน

ออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผูบ้ ริหาร
สถานศกึ ษา”
หนว่ ยงาน : สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั

พื้นฐาน และบริษัทไมโครซอฟท์

๔ 11 ก.ย. 64 โครงการพัฒนาหลกั สูตรสมรรถนะครูดจิ ติ อล
OBEC Microsoft Innovative Educator
หลกั สูตรที่ 2 : กลยุทธก์ ารจดั การเรยี นการสอนและ
การจดั ประชุมออนไลนใ์ ห้มปี ระสิทธิภาพในยุค NEXT
Normal
หนว่ ยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้น
พืน้ ฐาน และบริษทั ไมโครซอฟท์

2.๓.๒ การสรา้ งชุมชนแห่งการเรยี นรู้วชิ าชีพ (PLC)

ท่ี วัน /เดือน/ ปี เรอื่ ง หลกั ฐาน

รายงานผลการปฏิบัตงิ านของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา สายงานการสอน : ครูฐติ ยิ า รตั นายน 6

2.๓.๓ การได้รับรางวลั / ประกาศเกยี รติคณุ / ผลงานดเี ดน่ / เกียรติประวัติ

ที่ วัน /เดอื น/ ปี เร่อื ง หลักฐาน

2.๓.๔ การไดร้ บั เชิญเป็นวทิ ยากร/กรรมการตดั สินภายในและภายนอกสถานศึกษา

ท่ี วัน /เดอื น/ ปี เรอื่ ง หลักฐาน

2.๔ การปฏิบัตงิ านท่ีได้รับมอบหมาย/หน้าท่พี ิเศษ
ข้าพเจ้านางสาวฐิติยา รัตนายน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ทั้งด้านการจัดการเรียน

การสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการ

เรยี นร้ศู ิลปะ และงานพเิ ศษอืน่ ๆ ทไ่ี ด้รบั มอบหมาย ทำการจดั การเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควดิ ในรูปแบบ
การสอน on hand มสี ื่อการสอนหลากหลายเพ่ือมุ่งเนน้ ใหผ้ ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับนักเรียนให้มากที่สุด ด้วยสื่อ

ตา่ งๆ ใบงาน ใบความรู้ คลปิ การสอนผ่านช่องทาง Youtube และเพ่ิมชอ่ งทางในการติดต่อสอื่ สาร ในการชว่ ยเหลอื
แก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนทุกช่องทางเช่น โทรศัพท์ ,กลุ่ม line และ facebook รวมถึง
ประสานงานกบั ผ้ปู กครองผ่านทางการสอื่ สารตา่ งๆ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้รบั มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่งานพิเศษตามระเบียบสำนักคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 หมวด 1 หน้าที่และการบริหารงานของสถานศกึ ษา โดยมี

รายละเอียดดงั น้ี
1. งานจัดกจิ กรรมการเรียนการสอน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะ กระบวนการคิด การมีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียน ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ส่งเสริมศกั ยภาพของผู้เรยี นตามธรรมชาตขิ องชว่ งวัย ตามบริบทของสถานศกึ ษา และการจดั รูปแบบการเรียนการ

สอนใหเ้ หมาะสมกับช่วงสถานการณ์การแพรร่ ะบาคของโรคโควิด-19 โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าท่ใี นการจัด
กิจกรรมการเรยี นการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรวู้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาอื่นๆ ทไ่ี ด้รับมอบหมายตาม
ความเหมาะสมภายใต้สถานการณ์การแพรร่ ะบาคของโรคโควดิ -19 รวมทั้งหมด 19 ช่วั โมง ในหลากหลายรปู แบบ

สอ่ื การจัดการเรียนการสอน
2. งานครูทป่ี รึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวนนักเรียน 33 คน เป็นอย่างดีมีการติดตาม
ประสานงาน ได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา ติดตามความประพฤติ ให้ความรัก ความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนให้มีความ
รบั ผิดชอบ ระเบยี บวินยั และเป็นทีป่ รึกษาเม่ือนักเรียนมีปญั หาในการเรียน ใหค้ ำแนะนำในการปฏิบตั ิตนใหแ้ ขง็ แรง

และปลอดภยั ห่างไกลจากการแพรร่ ะบาดของโรคโควดิ -19 เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตนของสาธารณสุข มีการ
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนรูปแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้กำลังใจให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการศึกษา

ค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเอง ติดตาม ประสานงาน ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด และนักเรียน
สามารถเรียนรู้ไดอ้ ย่างมคี วามสขุ

3. งานพิเศษทีไ่ ด้รับมอบหมาย

๑. คณะกรรมการกำกับติดตาม ตรวจสอบ การดำเนนิ งานตามแผนปฏบิ ัติการ
- คำสัง่ โรงเรยี นวัดสามัคคิยาราม ที่ 20/2564

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน : ครฐู ติ ิยา รตั นายน 7

๒. ครูประจำชนั้ ประถมศึกษาปที ี่ ๔
- คำสั่งโรงเรยี นวัดสามัคคยิ าราม ที่ 21/2564

๓. ครูผู้ดแู ลหอ้ งสอ่ื อเิ ล็กทรอนกิ ส์
- คำส่ังโรงเรยี นวัดสามัคคยิ าราม ท่ี 31/2564

๔. ครผู ้ดู ูแลหอ้ งสำนักงาน
- คำสง่ั โรงเรียนวัดสามคั คิยาราม ที่ 31/2564

5. ฝ่ายงานสารสนเทศ สื่อมลั ตมิ ีเดยี นวตั กรรมเทคโนโลยี
- คำสั่งโรงเรยี นวัดสามัคคิยาราม ท่ี 39/2564

6. ฝา่ ยงานอนามัย
- คำสั่งโรงเรยี นวดั สามัคคยิ าราม ท่ี 39/2564

7. ครูเวรประจำวัน (เวร 5)

ขอรับรองวา่ รายงานดงั กลา่ วขา้ งต้นเปน็ ความจรงิ ทุกประการ

ลงชอ่ื
( นางสาวฐิติยา รัตนายน )
ตำแหนง่ ครู

วนั ที่ ๑7 เดือน กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การตรวจสอบและรับรองของผบู้ งั คับบัญชาชนั้ ต้น
ได้ตรวจสอบแลว้ รับรองว่าการายงานผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบัตหิ นา้ ท่ถี กู ตอ้ งและเป็นความจริง

ลงชอ่ื
(นางเปมกิ า สุขเจรญิ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนวดั สามัคคิยาราม
วนั ที่ ๑7 เดือน กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖4

รายงานผลการปฏิบตั งิ านของขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา สายงานการสอน : ครูฐติ ิยา รตั นายน 8


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Agri 5 publication 2021 F1
Next Book
แผนการงานเครื่องยนต์ดีเซล