The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Mr.Witchupong Muangsa

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by witchupong.m, 2022-03-25 12:02:22

Portfolio

Mr.Witchupong Muangsa

เอกสารประกอบการประเมิน ภาค ค

ความเหมาะสมกับตาแหนง่ วชิ าชีพ และการปฏบิ ัตงิ านในสถานศึกษา
ในการสอบแขง่ ขันเพื่อบรรจุและแตง่ ตง้ั บุคคลเขา้ รบั ราชการ
เปน็ ขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา ตาแหนง่ ครูผู้ช่วย
สังกดั สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

PORTFOLIO

Witchupong Muangsa

นายวิชชุพงศ์ เมอื งสา

บริหารธุรกจิ บณั ฑติ สาขาการโรงแรมและการท่องเทย่ี ว นานาชาติ

มหาวทิ ยาลยั สยาม

-PORTFOLIO-

คา นา

แฟม้ สะสมผลงาน (PORTFOLIO) เล่มนี้เป็นการนาเสนอผลงานใน
รูปแบบหนังสือภาพ (Photos Book) ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าภาพ 1 ภาพ
สามารถบอกเล่าเร่ืองราวได้ดีกว่าคาพูดเป็นล้านคา (A picture
represents a million words.)

แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) เล่มน้ีจึงเต็มเป่ียมด้วยความ
มุ่งมั่น ต้ังใจ ในการรังสรรค์ผลงาน อันประกอบด้วยประวัติการศึกษา
ผลงานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกที่สาเร็จการศึกษา และการ
เขา้ ถึงชมุ ชน และการมจี ติ สาธารณะ

ข้าพเจา้ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า แฟ้มสะสมผลงานที่อยู่ในมือของท่าน
จะทาให้ทา่ นมีรอยยิ้มและเกิดความรู้สึกดี ๆ ในการจุดประกายเมล็ดพันธุ์
แหง่ วงการศึกษาท่ีกาลังจะเตบิ โตและขยายพันธแ์ุ ห่งความดีสืบไป

วิชชุพงศ์ เมอื งสาส า ร บั ญ ห น้ า

คานา (ก)
สารบญั (ข)
1. ขอ้ มูลสว่ นตัว
1
1.1 ประวตั สิ ่วนตวั 2
1.2 ทักษะและความสามารถ 3
1.3 ประวตั ิการศึกษา 5
1.4 การพัฒนาตนเองในวิชาชพี
2. ผลงานและประสบการณ์ 8
2.1 ประวัติการทางาน 9
2.2 ผลงานทเี่ กีย่ วขอ้ งกับวชิ าชพี
15
และวชิ าเอกที่สาเร็จการศึกษา 17
2.3 นวตั กรรม
2.4 ประสบการณ์อ่นื ๆ 19
3. กิจกรรม
3.1 การเข้าถึงชมุ ชน และการมจี ิตสาธารณะPart 1
Profile

Personal Information

ชื่ อ - ส กุ ล

นายวชิ ชพุ งศ์ เมอื งสา

เ กิ ด

27 พฤศจิกายน 2526

สั ญ ช า ติ เ ช้ื อ ช า ติ ศ า ส น า

ไทย ไทย พุทธ

ท่ี อ ยู่ ปั จ จุ บั น

55 ซ.ชยางกูร 14 ตาบลในเมอื ง

อาเภอเมืองอุบลราชธานี จงั หวัดอุบลราชธานี 34000

ส ถ า น ท่ี ทา ง า น

ตาแหนง่ ครูผ้สู อน

โรงเรยี นอัสสมั ชัญอบุ ลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ช่องทางตดิ ต่อ

085-9191552

[email protected]

1

Skill & Ability

ทกั ษะ

และ

LANGUAGE THAI ENGLISH JAPANESE

Excellent Good Poor

TALENT

SOFTWARE

SOCIAL MEDIA

2

Education

ป ร ะ วั ติ ก าร ศึ ก ษ า

มธั ยมศึกษาตอนตน้ - ปลาย ระดับอนุปริญญา

โรงเรียนบดนิ ทรเดชา (สงิ ห์ สิงหเสนี) การจัดการโรงแรมและการทอ่ งเทย่ี ว
จงั หวดั กรุงเทพมหานคร นานาชาติ

ระดบั ปริญญาตรี I-TIM International School
จังหวดั กรุงเทพมหานคร
บรหิ ารธรุ กจิ บัณฑิต
สาขาการจัดการโรงแรมและ กาลังศึกษา
ระดับปริญญาโท
การท่องเทยี่ ว นานาชาติ
มหาวทิ ยาลัยสยาม มหาวทิ ยาลัยราชภัฏอบุ ลราชธานี
ครุศาสตร์มหาบณั ฑิต
จงั หวดั กรงุ เทพมหานคร
สาขาการพฒั นาหลักสูตรและการเรียน
การสอน

จังหวดั อุบลราชธานี

3

Education

ใบแสดงผลการศกึ ษา

Transcript

1. โรงเรียนบดินทรเดชา (สงิ ห์ สงิ หเสน)ี
2. อนุปริญญา การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว (นานาชาต)ิ
3. บรหิ ารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดั การโรงแรมและการทอ่ งเที่ยว (นานาชาต)ิ

Certificate of Degree

ป ริ ญ ญ า บั ต ร

บริหารธรุ กจิ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทอ่ งเทยี่ ว (นานาชาติ)

4

Training

การพฒั นาตนเองในวชิ าชพี

ผา่ นการประชมุ ปฏบิ ัติการ: สรา้ งการรบั รูแ้ ละความเข้าใจการใช้รูปแบบการจดั กิจกรรมลด

เวลาเรยี นเพ่มิ เวลารู้โดยบรู ณาการหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งในสถานศึกษา

จาก ศกึ ษาธิการจงั หวดั อุบลราชธานี เมอื่ วนั ท่ี 13 มถิ ุนายน พ.ศ. 2562

ผา่ นการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ : การจัดทาหลกั สูตรสถานศกึ ษาตามหลกั สูตรแกนกลาง

การศกึ ษาขัน้ พนื้ ฐาน พทุ ธศกั ราช 2551 (ฉบบั ปรับปรงุ 2560)

จาก สานกั งานศกึ ษาธกิ ารจังหวดั อบุ ลราชธานี เมอ่ื วันท่ี 7 ธนั วาคม พ.ศ. 2562

5

Training

การพฒั นาตนเองในวิชาชพี

ผ่านการอบรมหลกั สตู ร : การจัดทา VDO เพอื่ การศึกษา
จาก โรงเรยี นอัสสมั ชญั อบุ ลราชธานี
เมอ่ื วนั ท่ี 17 มิถุนายน 2563

ผ่านการอบรมหลกั สตู ร : การบรหิ ารจัดการ Google Classroom เพ่ือพฒั นาบทเรียนออนไลน์
จาก โรงเรยี นอัสสัมชญั อุบลราชธานี
เมื่อวนั ที่ 17 มถิ ุนายน 2563

6

Training

การพัฒนาตนเองในวิชาชีพ

กิจกรรมการอบรมหลกั สตู ร : Active Learning
กจิ กรรมการอบรมหลกั สูตร : โรงเรียนคณุ ธรรม

กิจกรรมการอบรมหลกั สูตร : การจดั กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่มิ เวลารู้

7

Part 2

Work & Experience

Work & Experience

ประวัติการทางาน

ฝกึ ประสบการณก์ ารทางาน
The George Hotel สหราชอาณาจกั ร
ระหว่างวนั ท่ี 1 มีนาคม 2552 ถึง วนั ท่ี 28 กมุ ภาพันธ์ 2553
ตาแหนง่ General Assistance
พนกั งานสายการบนิ
British Airways & Qantas Airline จงั หวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 ถึง วันท่ี 31 ธนั วาคม 2554
ตาแหนง่ Passenger Service Agent
ติวเตอรส์ ถาบนั สอนภาษา
โรงเรียนกวดวชิ า English Corner จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 ถงึ วันที่ 28 กุมภาพนั ธ์ 2560
ตาแหน่ง ครสู อนพิเศษ
ฝึกประสบการณว์ ชิ าชพี ครู ภาคเรยี นท่ี 1 - 2
วทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอบุ ลราชธานี
ระหว่างวนั ท่ี 1 มิถุนายน 2561 ถงึ วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ระดบั ชั้น ปวช. และ ปวส.

ครอู ตั ราจา้ ง
โรงเรยี นสมเดจ็ จังหวัดอบุ ลราชธานี
ระหว่างวนั ท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถงึ วันท่ี 30 เมษายน 2563
ระดับชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6
ครูผสู้ อน
โรงเรยี นอสั สัมชญั จงั หวัดอบุ ลราชธานี
ระหว่างวนั ท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึง ปัจจุบนั
ระดบั ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 4

8

Work & Experience

ไดร้ ับมอบหมายใหฝ้ กึ ปฏบิ ตั ิการสอนในระดับชนั้ ปวช. และ ปวส.
ฝกึ ประสบการณว์ ชิ าชีพครู วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาอุบลราชธานี

9

Work & Experience

ร่วมจดั ทาหลกั สตู รภาควชิ าอุตสาหกรรมการโรงแรมฉบบั ภาษาอังกฤษ ในการประเมนิ
นานาชาติระดบั ภาคพน้ื เอเชยี แปซิฟกิ APACC ระหว่างวันท่ี 17-19 กันยายน 2561

กจิ กรรม การควบคมุ ดแู ลนกั เรยี นนกั ศกึ ษา ในการประเมนิ นานาชาติระดับภาคพนื้ เอเชยี
แปซิฟกิ APACC ระหวา่ งวันท่ี 17-19 กนั ยายน 2561

10

Work & Experience

จดั ทาโครงการบรกิ ารวิชาการ Active Learning ระดับนานาชาติ ณ วทิ ยาลยั ครปู ากเซ
วทิ ยากรในประชมุ สมั มนาวิชาการ Active Learning ระดับนานาชาติ ณ วทิ ยาลัยครปู ากเซ

เกยี รติบตั ร การเข้ารวมประชุมสมั มนาวชิ าการ Active Learning ระดบั นานาชาติ

ณ วทิ ยาลยั ครูปากเซ แหง่ เมอื งปากเซ แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เมือ่ วันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2562

11

Work & Experience

เกยี รติบัตร ในการเป็นผู้ฝกึ สอนนกั เรยี น ได้รบั รางวัลระดบั เหรยี ญเงนิ
ในการทดสอบทกั ษะวิชาการกลมุ่ โรงเรียนการกุศล วิชาภาษาองั กฤษ

เมอื่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

เกยี รติบตั ร ในการเป็นครผู ู้ควบคมุ และฝกึ ซ้อมนักเรยี น ไดร้ บั รางวัลระดับเหรยี ญทอง
ในการแขง่ ขนั ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ จากผ้วู ่าราชการจงั หวัด
เมือ่ วนั ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 และ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562

12

Work & Experience

วทิ ยากร ค่ายลกู เสอื ฝกึ ประสบการณ์ตา้ นภยั โควิด
ระว่างวนั ที่ 1-11 มนี าคม 2564

13

Work & Experience

ท่ปี รกึ ษา การประกวดโครงการ PBL โรงเรียนอัสสมั ชญั อุบลราชธานี
วันที่ 26 มีนาคม 2564

14

Innovation

ผลงาน นวตั กรรม

ผลติ และพัฒนา website สื่อการสอน และใบงาน เพือ่ ใช้ในการเรยี น 0nline

15

Innovation

ผลงาน นวัตกรรม

พฒั นา website เพ่อื ใช้ในงานวจิ ัย ทกั ษะปฏบิ ตั ิ ของนกั ศกึ ษาหลกั สูตร ปวส.

ตวั อย่าง website ท่กี าลังพัฒนา

16

Other Experience

เขา้ รว่ มโครงการ Work and Travel ระหวา่ งศกึ ษา

ปี 2550 ที่ประเทศสหรัฐอเมรกิ า

เข้ารว่ มโครงการ Sandwich Program ฝกึ ประสบการณก์ ารทางานในโรงแรม
ปี 2551-2553 ทปี่ ระเทศสหราชอาณาจกั ร

17

Other Experience

ทางานให้กบั บริษัท Bangkok Flight Service จดั ทา flight ให้บรกิ ารสายการบนิ
British Airways และ Qantas ปี 2553-2554

ปฏบิ ัตหิ น้าทใ่ี นการรับรองแขก VIP ที่ Lounge ของสายการบนิ

18

Part 3

Community Outreach
& Public Mind

Community Outreach & Public Mind

การเข้าถึงชมุ ชน

ที่ วั8น/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ รปู แบบการเขา้ ถงึ หลักฐาน

1 15 มี.ค. 2562 โครงการจิตอาสา วัดสุปฏั นารามวรวหิ าร ใหบ้ รกิ ารในเขตพืน้ ที่ รายงาน
พระราชทาน จงั หวัดอุบลราชธานี ชมุ ชนวัดสุปัฏ
รายงาน
โรงเรียนสมเดจ็ และ รายงาน
วัดสุปัฏนาราม รายงาน
วรวิหาร

เจา้ หน้าท่ีดูแล และ
2 15 ม.ี ค. - 9 เม.ย. พิธีเตรยี มรบั น้าอภิเษก วัดสปุ ฏั นารามวรวหิ าร ชว่ ยเหลือในการ

2562 จงั หวดั อุบลราชธานี จดั เตรียมสถานที่

3 20 เม.ย. 2562 โครงการปันน้าใจให้นอ้ ง สปป. ลาว ลงพืน้ ทีใ่ นโรงเรียนท่ี
ขาดแคลน
สปป. ลาว

โครงการสบื สาน วัดใตพ้ ระเจ้าใหญ่ อาสาสมัครทา้ เทยี น

4 9 ก.ค. 2562 ประเพณี และวัฒนธรรม องค์ตอื้ พรรษาให้กับ

ท้องถน่ิ จงั หวดั อุบลราชธานี คุ้มชมุ ชนวดั ใต้

5 20 ก.ย. 2562 ศูนย์อพยพชวั่ คราว วัดสปุ ัฏนารามวรวหิ าร ผ้ดู แู ลช่วยเหลือ และ รายงาน
ผูป้ ระสบภยั นา้ ท่วม จังหวดั อุบลราชธานี เจา้ หน้าทีใ่ นศูนย์

6 13 ต.ค. 2562 ท้าโรงทานในโครงการ โรงเรียนสมเดจ็ ให้บรกิ ารในเขตพ้นื ที่ รายงาน

ท้าดีเพ่ือพ่อ จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนสมเด็จ

ให้บรกิ ารในเขตพน้ื ท่ี
7 18 ธ.ค.ผ2า่5น62การอบรโคมรหงลกกัารสอตู นรุรกั :ษกแ์ าลระออกแวบดั บสกุปิจัฏกนรารรามมกวารรวเหิรายี รนรูแ้ โลระงกเราียรนวสัดมปเดรจ็ะเมแลนิ ะผล รายงาน

ทีเ่ นน้ ทักษะการปครดิะชชาั้นสสัมูงพผนั ่าธน์รกวงจิ ผกึ้งรรมกาจรังปหฏวิบดั อตั ุบจิ ลรรงิ าดช้วธยานกี ระบวนกวาัดรสเุปรฏั ียนนารรู้ า5มขั้นตอน
วรวหิ าร

19

Community Outreach & Public Mind

การเข้าถึงชมุ ชน

เปน็ สมาชกิ : ประชาชนจิตอาสา

ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ปี 2562

20

Community Outreach & Public Mind

การเข้าถงึ ชุมชน

มหี น้าทร่ี บั ผิดชอบ ในการเตรยี มสถานที่ และให้บริการในดา้ นตา่ งๆ

ในพธิ เี ตรียมรับน้าอภเิ ษก ปี 2562

21

Community Outreach & Public Mind

การเข้าถงึ ชมุ ชน

ลงพื้นท่ีในการบริจาค ปัจจยั และสิง่ ของใหก้ บั โรงเรยี นที่ขาดแคลน

ในโครงการปนั น้าใจใหน้ ้อง ท่ี สปป. ลาว ปี 2562

22

Community Outreach & Public Mind

การเขา้ ถงึ ชุมชน

นานกั เรียนระดบั ช้นั มัธยมศกึ ษาปีที่ 6 ในการอาสาทาเทยี นพรรษา ในชมุ ชนใกลเ้ คยี ง
เพอ่ื สบื สานประเพณีดัง้ เดมิ อนั ดีงามของชาวจงั หวดั อุบลราชธานี

ในโครงการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมทอ้ งถน่ิ ปี 2562

23

Community Access & Public Mind

การเข้าถึงชมุ ชน

รับหน้าที่ในการอานวยการในด้านต่างๆ ใหก้ ับผู้ประสบภยั นา้ ทว่ ม

ปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ี ในศูนย์อพยพชัว่ คราว วดั สุปฏั นารามวรวิหาร ปี 2562

24

Community Access & Public Mind

การเข้าถงึ ชุมชน

จดั กจิ กรรมนอ้ มราลึก เนอื่ งในวนั คลา้ ยวนั สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภมู ิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จดั ทาโรงทาน ในโครงการ “ทาดเี พื่อพอ่ ” วันท่ี 13 ตุลาคม 2562

25

Community Outreach & Public Mind

การเข้าถึงชุมชน

ปฏบิ ัติหน้าทรี่ ่วมกบั วฒั นธรรมจงั หวดั อุบลราชธานี ในการจัดสถานที่

ในการจัดโครงการอนุรกั ษแ์ ละประชาสมั พันธ์รวงผงึ้ ปี 2562

26

Community Access & Public Mind

การเขา้ ถึงชมุ ชน

เขา้ รว่ มกิจกรรมและปฏิบัติหน้าทีใ่ นการจดั สถานท่ี ท่ีวดั สปุ ัฏนารามวรวหิ าร

ในการจดั กจิ กรรมวันสาคญั ทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ปี 2561-2563

27

ขา้ พเจา้ เชื่อว่า
ผู้เรียนทกุ คนมี

อจั ฉรยิ ะ

เฉพาะตัว
รอเพียงโอกาส

ในการฝึกฝนและบ่มเพาะจาก “ครู”


Click to View FlipBook Version