The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการนิเทศกลุ่มเมืองตากครั้งที่ 2-2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

รายงานผลการนิเทศกลุ่มเมืองตากครั้งที่ 2-2564

รายงานผลการนิเทศกลุ่มเมืองตากครั้งที่ 2-2564

รายงานผลการนเิ ทศ

เรอ่ื ง การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปกี ารศึกษา 2564 คร้งั ที่ 2/2564
กลุ่มโรงเรียนเมอื งตาก

เอกสารวชิ าการลำดบั ที่ 50/2564 นายเชาวลิต ไชยธงรัตน์
ตำแหน่งศกึ ษานิเทศก์

กล่มุ นเิ ทศ ติดตามและประเมนิ การจดั การศกึ ษา
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

กระทรวงศกึ ษาธกิ ารรายงานผลการนิเทศ ติดตามการพฒั นาคณุ ภาพ
การจัดการศกึ ษา ครงั้ ท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

นายเชาวลิต ไชยธงรัตน์
ศกึ ษานเิ ทศก์ชำนาญการ

กลุ่มโรงเรยี นเมอื งตาก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิ ผลการจดั การศกึ ษา
สำนักงานเขตพน้ื ท่กี ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1คำนำ

ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ได้มอบหมายภารกจิ สำคัญที่ทุกกลุ่มงานในองค์กรต้องนำลงสู่การปฏิบตั ิ โดยกลุ่มนเิ ทศ ติดตามและประเมินผลการ
จดั การศกึ ษาไดร้ ับมอบหมายใหม้ ีหน้าทใ่ี นการพฒั นา ส่งเสรมิ สนบั สนุน ประสานงาน กำกับ ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะด้านวิชาการ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่มีเป้าหมายอยู่ที่คุณภาพของนักเรียนให้ได้ตามเป้าหมายท่ี
นโยบายกำหนด จงึ กำหนดโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ขน้ึ เพอ่ื ใชเ้ ป็นกรอบในการดำเนินกจิ กรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้กำหนดให้มีการนิเทศ ติดตามการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง ทั้งนี้มีเป้าหมายให้โรงเรียน
ดำเนินการยกระดับตง้ั แต่ต้นปีการศึกษา อย่างเปน็ ลำดบั ซง่ึ กำหนดปฏิทินและประเด็นการนเิ ทศ ติดตาม ในแต่ละ
ครัง้ ดังน้ี ครงั้ ที่ 1) นเิ ทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรยี น ครั้งท่ี 2) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน
และงานนโยบายการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 3) กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับในชั้นเรียนและงานนโยบาย และ
ครั้งที่ 4) การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินระดับชาติ RT , NT ซึ่งในการนิเทศครั้งนี้เป็นการนิเทศครั้งที่
2 ของปีการศึกษา 2564) นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในโรงเรียนท่ีเขตรับผิดชอบของตนเองและ
งานนโยบายอื่น ๆ ด้วยโดยกำหนดให้มีการนเิ ทศ ติดตามระหวา่ งวันท่ี 1-22 พฤศจกิ ายน 2564

สำนักงานเขตพนื้ ท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตาก เขต 1 ปีการศึกษา 2564 ของกลมุ่ โรงเรยี นใน
ความรับผิดชอบ (กลุ่มเมืองตาก) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อขับเคลื่อนให้การจัดการศึกษาสามารถดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแล กำกับ ติดตามและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการทำงานของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้วางไว้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงกำหนดให้มี
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลในรูปแบบวิถใี หม่ (New Normal) เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตอ่ ไป

ขอขอบคุณผ้บู รหิ ารสถานศึกษาในกลุ่มเมืองตาก ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกทา่ นและนักเรียน
ทุกคนที่เกี่ยวข้องซึ่งให้การต้อนรับและความร่วมมือในการให้ข้อมูลการรับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัด
การศึกษาในครงั้ น้เี ปน็ อยา่ งดียิง่

(นายเชาวลิต ไชยธงรตั น)์
ศึกษานเิ ทศก์

กลมุ่ นเิ ทศ ตดิ ตามและประเมินผลการจดั การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษาตาก เขต 1

สารบญั คค/1/2

ปกใน หนา้
คำนำ ก
สารบญั ข
ค/1
สารบญั ตาราง ค/2
ค/3
บทท่ี 1 บทนำ ค/4
ท่มี าและความสำคัญ 1
วัตถปุ ระสงค์ 1
ขอบเขตและเป้าหมายการดำเนินการ 2
ระยะเวลาในการดำเนนิ การ 2
ประโยชน์ทไ่ี ดร้ บั 2
2
บทที่ 2 ขั้นตอนและวิธีการ 4
กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 4
โรงเรียนในกลมุ่ เมืองตาก 12 โรงเรยี น
กำหนดเครอื่ งมอื ทใี่ ช้ดำเนินงานแบ่งเปน็ สามส่วน 5
ประเด็นการนเิ ทศ 7 ประเด็น 5
- รูปแบบการจดั การเรียนการสอนท่ใี ชใ้ น ภาคเรยี นท่ี 2/2564 5
- การดำเนินงานเพ่ือยกระดบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี นทง้ั ระดบั
ห้องเรียนและการเตรยี มพร้อมสำหรับการประเมนิ RT ป.1-ป.2 5
NT ป.3 , O-NET ป.6 และ ม.3 รวมถงึ การประเมิน PISA ม.3
- การดำเนนิ โครงงานคุณธรรมตามคณุ ธรรมอตั ลักษณ์ของโรงเรยี น 5
(เน้น ป.4 , ป.5 ) 5
- การจัดการเรยี นการสอนโครงงานอาชพี ในระดับชน้ั มธั ยมศกึ ษาตน้
- การดำเนนิ กิจกรรมตามนโยบาย 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมรวมถงึ 5
การส่งเสริมกจิ กรรมตามนโยบาย 1 คน 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ

- การดำเนนิ งานดา้ นปฐมวยั โดยเน้นการประเมนิ พฒั นาการของ คค/ค1//22

นกั เรียนปฐมวัย รวมถงึ จัดการเรยี นการสอนภาษาองั กฤษในระดับปฐมวยั 5
5
- การดำเนินงานดา้ นอนื่ ๆ เช่น การนับเวลา 5
5
สภาพการดำเนินงานปจั จบุ นั 6
6
ข้อแลกเปลย่ี น/ข้อเสนอแนะ 6
6
ข้นั ตอนการดำเนนิ งาน 7
การเตรยี มการ 8
การดำเนนิ การ
เกบ็ ข้อมูล สรุปผลการนเิ ทศ ตดิ ตามและตรวจเยยี่ ม 8
ขั้นรายงานผล 8
9
บทท่ี 3 การดำเนินงาน 9
ขัน้ ตอนการดำเนนิ งานแบ่งเปน็ 3 ขัน้ ตอน
การเตรียมงาน 10
การดำเนนิ งาน 13
การสรปุ ผลการนิเทศ ตดิ ตาม ประเมินผล 16
ค่าสถติ ทิ ี่ใช้ในการประมวลผล 16
ใช้สถติ ิรอ้ ยละเพ่ือหาคา่ เฉลีย่ ของขอ้ มูล
ใช้การบรรยายความเรียงตามลำดบั ประเด็นพิจารณา 19

บทท่ี 4 ผลการนเิ ทศ ติดตาม ประเมนิ ผล 23
ตอนที่ 1 ผลการนิเทศข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนในกลุ่มเมอื งตาก 26
ตอนที่ 2 ผลการนเิ ทศประเด็นพจิ ารณานเิ ทศท้ัง 7 ประเดน็
- รูปแบบการจดั การเรียนการสอนท่ใี ช้ใน ภาคเรียนที่ 2/2564

- การดำเนนิ งานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี นท้งั ระดับ

หอ้ งเรียนและการเตรยี มพร้อมสำหรบั การประเมินRT ป.1-ป.2

NT ป.3 , O-NET ป.6 และ ม.3 รวมถึงการประเมิน PISA ม.3

- การดำเนนิ โครงงานคณุ ธรรมตามคณุ ธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

(เนน้ ป.4 , ป.5 )

- การจัดการเรยี นการสอนโครงงานอาชพี ในระดับชน้ั มธั ยมศึกษาต้น

- การดำเนนิ กิจกรรมตามนโยบาย 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมรวมถึง คค/1/23
การส่งเสริมกิจกรรมตามนโยบาย 1 คน 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ
27
- การดำเนนิ งานดา้ นปฐมวยั โดยเนน้ การประเมินพัฒนาการของ
นักเรยี นปฐมวยั รวมถงึ จดั การเรยี นการสอนภาษาองั กฤษในระดับปฐมวัย 31
33
- การดำเนนิ งานดา้ นอื่นๆ เชน่ การนบั เวลา
35
บทที่ 5 สรุปผลการนิเทศ ปญั หาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ 36
สรุปผลการนิเทศ 37
ปญั หาอปุ สรรค 37
ผูใ้ ห้การนิเทศ 38
ผรู้ บั การนเิ ทศ 39
ข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก
เครอื่ งมือนเิ ทศ ตดิ ตาม
บนั ทึกการนเิ ทศ ตดิ ตามโรงเรยี นในกลุ่มเมืองตาก
คำส่ัง
ประมวลภาพการนเิ ทศ ตดิ ตามและประเมินผล
ผู้จดั ทำ

คค/ค1//24

สารบัญตาราง หน้า
13
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทัว่ ไป 16
ตารางท่ี 2 รปู แบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ใน ภาคเรยี นท่ี 2/2564
ตารางท่ี 3 การดำเนินงานเพ่ือยกระดบั ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทงั้ ระดับ 19

หอ้ งเรยี นและการเตรียมพร้อมสำหรบั การประเมนิ RT ป.1-ป.2 23
NT ป.3 , O-NET ป.6 และ ม.3 รวมถงึ การประเมนิ PISA ม.3 26
ตารางที่ 4 การดำเนนิ โครงงานคณุ ธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรยี น
(เน้น ป.4 , ป.5 ) 27
ตารางที่ 5 การจดั การเรยี นการสอนโครงงานอาชพี ในระดบั ชน้ั มธั ยมศึกษาต้น
ตารางท่ี 6 การดำเนนิ กจิ กรรมตามนโยบาย 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมรวมถึง 31
การส่งเสรมิ กจิ กรรมตามนโยบาย 1 คน 1 ดนตรี 1 กฬี า 1 อาชพี 33
ตารางที่ 7 การดำเนนิ งานด้านปฐมวยั โดยเนน้ การประเมินพัฒนาการของ นักเรียนปฐมวัย 35
รวมถงึ จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับปฐมวยั
ตารางที่ 8 การดำเนินงานด้านอ่นื ๆ เชน่ การนบั เวลา
ตารางท่ี 9 ตารางแสดงรปู แบบการจัดการเรยี นการสอนของโรงเรยี นกลุ่มโรงเรยี นเมืองตาก (5 On)

1

บทที่ 1

บทนำ

ที่มาและความสำคญั

สืบเนื่อง นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 ได้มอบหมายภารกิจสำคัญที่ทุกกลุ่มงานในองค์กรต้องนำลงสู่การปฏิบัติ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ในการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน ประสานงาน กำกับ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะด้านวิชาการ
ซง่ึ จะสง่ ผลโดยตรงต่อการพัฒนาคณุ ภาพการจดั การเรียนการสอนของครทู ่ีมเี ป้าหมายอยู่ที่คณุ ภาพของนักเรียนให้
ได้ตามเป้าหมายที่นโยบายกำหนด จึงกำหนดโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศกึ ษาของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ขนึ้ เพอื่ ใชเ้ ปน็ กรอบในการดำเนินกิจกรรมการ
พฒั นาคณุ ภาพการศึกษาได้อยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ ซงึ่ ได้กำหนดให้มีการนเิ ทศ ตดิ ตามการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษาละ 4 ครั้งอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตลอดปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้มีเป้าหมายให้โรงเรียนดำเนนิ การยกระดับต้ังแต่ต้นปีการศึกษา
อย่างเป็นลำดับ ซึ่งกำหนดปฏิทินและประเด็นการนิเทศ ติดตาม ในแต่ละครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1) นิเทศเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ครั้งที่ 2) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนและงานนโยบายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 3) กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับในชั้นเรียนและงานนโยบาย และ ครั้งที่ 4) การเตรียมความ
พร้อมเพื่อรับการประเมินระดับชาติ RT , NT ซึ่งในการนิเทศครั้งนี้เป็นการนิเทศครั้งที่ 2 ) กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ในระดับชั้นเรียนและงานนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนที่เขตรับผิดชอบคือโรงเรียนกลุ่ม
เมอื งตาก และงานนโยบายอืน่ ๆ ตามเคร่อื งมอื การนิเทศครัง้ นี้ด้วย

การนิเทศ ติดตามในคร้ังนี้เป็นการนิเทศ ติดตาม ครั้งที่ 2 ของปกี ารศึกษา 2564 โดยกำหนดให้
มีการนิเทศ ตดิ ตามระหว่างวนั ท่ี 1-22 พฤศจกิ ายน 2564 ซ่ึงม่งุ เน้นเรือ่ งการจดั การเรยี นรู้ในระดับช้ันเรียนและ
งานนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการนเิ ทศ ตดิ ตามการเตรียมการดำเนินการจดั การของผ้บู รหิ าร มงุ่ เน้น
ให้ผู้บริหารทำความเข้าใจกับครูเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เป็นลำดับ มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนตรวจสอบความพร้อมของนกั เรียนทุกระดบั ชั้นดว้ ยความเอาใจใส่ ด้วยการพัฒนาให้
นกั เรยี นเพ่อื ความแมน้ ยำและถูกต้องตามหลักสูตรและจุดประสงค์หรือแนวทางในการทบทวนเน้ือหาและสรุปเป็น
องค์ความรู้ รวมถึงการติดตามและกระตุ้นให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบที่หลากหลายที่ส่งผลให้
นักเรียนมีความพร้อมและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอบให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ปัจจัยที่จะทำให้
การนิเทศเกิดประสิทธิภาพนั้นมีหลายปัจจัย จึงเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 และโรงเรียนทุกโรงเรียนโดยเฉพาะในกลุ่มเมืองตากเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนอ่ื งและมปี ระสทิ ธิภาพที่แท้จริง

รายงานผลการนิเทศ ติดตามการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาปีการศึกษา 2564 ครงั้ ท่ี 2/2564
โรงเรยี นกล่มุ เมืองตาก โดยนายเชาวลติ ไชยธงรตั น์ ศึกษานเิ ทศก์

2

วัตถุประสงค์
1. เพอ่ื นเิ ทศ ตดิ ตามการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาของสถานศกึ ษาในสังกดั โดยประเด็นการ

นเิ ทศ ตดิ ตามหลักในตอนท่ี 2 มี 7 ประเด็นของกลุ่มโรงเรยี นเมืองตาก
2. เพอื่ นิเทศ ติดตามการการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศกึ ษาของโรงเรยี นและงานนโยบาย

ดา้ นการศึกษาของสำนักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษาตาก เขต 1
3. เพอื่ ให้คำปรึกษาและสรา้ งขวญั และกำลงั ใจใหก้ ับครแู ละบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้

สามารถพัฒนางานได้อยา่ งมีคุณภาพและมปี ระสิทธิภาพ

ขอบเขตและเป้าหมายการดำเนนิ การ
ดา้ นกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรยี นกลุ่มเมืองตาก สงั กดั สำนักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

จำนวน 12 โรงเรยี น
ดา้ นเน้ือหา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษาได้กำหนดเนื้อหาในการนิเทศ ตดิ ตาม เปน็ เครือ่ งมือนิเทศ ติดตาม แบบเตมิ ข้อความ ซ่ึงแบ่งเน้ือหา
ไวเ้ ปน็ 3 ตอน ไดแ้ ก่

ตอนที่ 1. ขอ้ มลู ทัว่ ไป ประกอบไปด้วย 5 ประเด็นย่อย
ตอนท่ี 2. ประเดน็ การนเิ ทศ สภาพการดำเนนิ งาน ขอ้ เสนอแนะ ข้อแลกเปล่ียน 7 ประเดน็
ตอนท่ี 3. ปญั หา / อปุ สรรค
ระยะเวลาในการดำเนินการ

การนเิ ทศ ตดิ ตามและประเมินผลการจัดการศกึ ษา ในครัง้ นี้เปน็ การนิเทศ ติดตาม ครั้งท่ี 2
ของปีการศึกษา 2564 กำหนดระยะในการนเิ ทศ ติดตาม ระหวา่ งวนั ท่ี 1– 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประโยชนท์ ่ีได้รับ
ระดบั โรงเรียน
1. โรงเรียนได้มีฐานข้อมูลทเี่ ป็นปจั จุบนั ผ้บู รหิ ารโรงเรียนไดร้ บั การสะท้อนข้อมูลเกย่ี วกับ

ความก้าวหนา้ ในการดำเนินงานการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา และการดำเนนิ งานตามนโยบายสำคญั เพ่ือใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและตรงตามตัวชีว้ ัด และมาตรฐานการศกึ ษาตามกฎกระทรวง
การประกันคณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. 2561

2. ครูผู้สอนได้รับข้อมลู และแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาการจดั กิจกรรมการเรยี นการสอน
รวมถงึ ได้สะท้อนความต้องการทจี่ ะสนับสนนุ ใหส้ ามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลตุ ามหลักสูตร และนโยบาย
เร่งดว่ นของสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทส่ี อดรบั กับนโยบายสำนกั งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพนื้ ฐาน

รายงานผลการนิเทศ ติดตามการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาปกี ารศึกษา 2564 คร้ังท่ี 2/2564
โรงเรยี นกล่มุ เมอื งตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ ศึกษานิเทศก์

3
3. นักเรยี นได้รบั การพฒั นาอย่างเต็มศักยภาพตามวตั ถปุ ระสงค์ ตวั ชีว้ ดั สมรรถนะผเู้ รยี นของการ
พัฒนาอยา่ งตอ่ เนื่องและแทจ้ ริง ตามบริบทของแต่ละโรงเรียนแตล่ ะพ้ืนทใ่ี นบริบทวิถีใหม่ (New Normal)
ระดับกล่มุ โรงเรยี น
1. ประธานกลมุ่ โรงเรยี นเมอื งตากและโรงเรยี นสมาชิกภายในกลมุ่ เกดิ การประสานความร่วมมือ
ในการส่งเสริมและสนบั สนุนการพฒั นาคุณภาพการศึกษาเป็นการแลกเปล่ยี นเรียนร้แู นวคิดการพฒั นางานระหว่าง
โรงเรยี นภายในกลมุ่ โรงเรียนเมอื งตาก
2. กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียนมขี อ้ มูลทเ่ี ป็นปจั จบุ นั และทันสมัย สำหรบั ใช้ในวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษารว่ มกนั อยา่ งเป็นระบบ
ระดับเขตพน้ื ที่การศึกษา
1. สำนกั งานเขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีขอ้ มลู สารสนเทศเป็นปัจจบุ นั ท่ี
สามารถนำไปใชว้ างแผนในการดำเนนิ พัฒนาการจดั การศึกษาใหไ้ ด้อย่างมคี ุณภาพและบรรลผุ ลตามเป้าหมายและ
สอดคลอ้ งกับนโยบายสำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน
2. ศึกษานเิ ทศก์มขี ้อมูลทีเ่ ป็นปัจจบุ นั สำหรับนำไปใชก้ ำหนดแนวทางการ สง่ เสริมสนับสนุนเพ่อื
พฒั นาการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอนของครูให้มีคุณภาพและตรงตามหลกั สูตร และหลักสูตรฐานสมรรถนะ

รายงานผลการนเิ ทศ ติดตามการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาปกี ารศึกษา 2564 ครง้ั ท่ี 2/2564
โรงเรียนกลุม่ เมอื งตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ ศึกษานเิ ทศก์

4

บทที่ 2

ขนั้ ตอนและวธิ ดี ำเนนิ การ

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาครั้งนี้เป็นการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริงและตามสภาพบริบทจริงของแต่ละโรงเรียน กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ซึ่งได้กำหนดให้มีการนิเทศ ติดตามการดำเนินกิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษาละ 4 คร้ัง
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตลอดปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้มีเป้าหมายให้โรงเรยี นดำเนินการยกระดับต้ังแตต่ ้นปี
การศึกษาอย่างเป็นลำดับ โดยได้กำหนดปฏิทินและประเด็นการนิเทศ ติดตาม ในแต่ละครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1) นิเทศ
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ครั้งที่ 2) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนและงานนโยบาย การ
พัฒนาคณุ ภาพการศึกษา ครง้ั ท่ี 3) กจิ กรรมการเรยี นรเู้ พื่อยกระดับในชั้นเรียนและงานนโยบาย และ ครง้ั ที่ 4) การ
เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินระดับชาติ O-NET , NT , RT ซึ่งการนิเทศ ติดตาม ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2
ในปีการศึกษา 2564 ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ระหว่างวันที่ 1 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยมีวิธีการ
ดำเนินการ ดงั น้ี

1. กำหนดกลุ่มเปา้ หมาย
โรงเรยี นในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โรงเรยี นกลมุ่ เมืองตาก

จำนวน 12 โรงเรยี น ประกอบ ดังน้ี
1. โรงเรียนบ้านทา่ ไม้แดง
2. โรงเรียนชุมชนบา้ นวงั หิน
3. โรงเรียนบา้ นเกาะอา้ ยด้วน
4. โรงเรียนบ้านนำ้ ด้วน
5. โรงเรยี นบา้ นหนองบวั ใต้
6. โรงเรียนบา้ นคลองหว้ ยทราย
7. โรงเรยี นบ้านทา่ เล่
8. โรงเรยี นบ้านมูเซอ
9. โรงเรียนบ้านลานสาง
10. โรงเรียนบ้านห้วยน่ึง (ไปเรยี นรว่ มกับโรงเรียนบา้ นลานสาง)
11. โรงเรียนบ้านหนองแขม
12. โรงเรยี นบา้ นหว้ ยเลอื ง

รายงานผลการนิเทศ ติดตามการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาปกี ารศึกษา 2564 ครง้ั ที่ 2/2564
โรงเรยี นกลมุ่ เมืองตาก โดยนายเชาวลติ ไชยธงรัตน์ ศึกษานเิ ทศก์

5

2. กำหนดเครอ่ื งมือท่ีใชใ้ นการดำเนนิ การ
เครื่องมือนิเทศ ติดตาม เป็นเครื่องมือนิเทศ ติดตาม แบบเติมข้อความ ซึ่งแบ่งเนื้อหาไว้เป็น 3 ตอน

ได้แก่ ตอนที่ 1.ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน ตอนที่ 2.ประเด็นการนิเทศ ติดตาม ตอนที่ 3.ปัญหา / อุปสรรค
โดยมปี ระเดน็ หลักในการนิเทศ คอื ตอนที่ 2 ดงั นี้

ตอนท่ี 2 ประเด็นการนิเทศ สภาพการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ ข้อแลกเปลี่ยน
ให้ศึกษานิเทศก์ใช้ประเด็นตามเครื่องมือที่กำหนดในการนิเทศ ให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนและให้
ข้อเสนอแนะพรอ้ มทัง้ บันทกึ ข้อมลู ทไ่ี ดจ้ ากการนเิ ทศลงในช่องท่ีกำหนดให้

ประเด็นพจิ ารณาแบ่งไดเ้ ปน็ 3 ส่วน
ประเด็นการนิเทศ
1. รปู แบบการจัดการเรยี นการสอนทใ่ี ชใ้ น ภาคเรียนที่ 2/2564
2. การดำเนนิ งานเพ่อื ยกระดับผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี นทง้ั ระดับ
ห้องเรยี นและการเตรยี มพรอ้ มสำหรบั การประเมิน RT ป.1-ป.2
NT ป.3 , O-NET ป.6 และ ม.3 รวมถึงการประเมิน PISA ม.3
3. การดำเนินโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
(เนน้ ป.4 , ป.5 )
4. การจดั การเรยี นการสอนโครงงานอาชีพในระดบั ชน้ั มธั ยมศกึ ษาตน้
5. การดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย 1 โรงเรยี น 1 นวตั กรรมรวมถงึ
การสง่ เสริมกิจกรรมตามนโยบาย 1 คน 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชพี
6. การดำเนินงานดา้ นปฐมวยั โดยเนน้ การประเมนิ พฒั นาการของ
นักเรียนปฐมวัย รวมถงึ จดั การเรยี นการสอนภาษาอังกฤษในระดบั
ปฐมวัย
7. การดำเนนิ งานด้านอ่นื ๆ เช่น การนบั เวลา
สภาพการดำเนินงานปจั จุบัน
ให้ผูน้ ิเทศบนั ทกึ ผลการนิเทศตามประเด็นการนิเทศ
ขอ้ แลกเปล่ียน/ขอ้ เสนอแนะ
ให้ผนู้ เิ ทศบันทึกผลการนิเทศตามบทสนทนาระหว่างการนเิ ทศในการ
แลกเปล่ยี นข้อเสนอแนะและประเด็นเพ่มิ เติม

รายงานผลการนเิ ทศ ติดตามการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาปีการศึกษา 2564 ครง้ั ที่ 2/2564
โรงเรยี นกลุ่มเมืองตาก โดยนายเชาวลติ ไชยธงรตั น์ ศกึ ษานิเทศก์

6

3.ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.1 การเตรยี มการ
3.1.1 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาได้ดำเนินการประชุมวางแผนและ

กำหนดประเด็นการนิเทศ ติดตาม เพื่อให้เกิดการวางแผนการติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
ดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ครั้งท่ี 2/2564 และจดั ทำแผนนิเทศการนเิ ทศ

3.1.2 กำหนดรูปแบบเครื่องมือนิเทศ ติดตามพร้อมจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการ
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 โดยใช้แบบนิเทศ ติดตาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1.ข้อมูลทั่วไปของ
โรงเรยี น ตอนที่ 2.ประเด็นการนเิ ทศ ติดตาม ตอนที่ 3.ปญั หา / อุปสรรค

3.1.3 ศึกษานเิ ทศก์จัดทำปฏิทินพรอ้ มกำหนดรูปแบบการนเิ ทศ ติดตาม ตามความเหมาะสม
ระหว่างวนั ที่ 1- 22 พฤศจกิ ายน 2564 พรอ้ มทงั้ ประสานนัดหมาย วนั เวลา โรงเรยี นท่ีรับผดิ ชอบทราบลว่ งหน้า
ทางชอ่ งทางไลนก์ ลุ่มเมืองตาก และการโทรศพั ทป์ ระสานโดยตรงกบั ผู้อำนวยการโรงเรียนหรอื ครูวิชาการโรงเรยี น

3.1.4 ดำเนินการแจ้งโรงเรียนเป็นหนังสือราชการรายละเอียดกำหนดการ วันเวลา การนิเทศ
ตดิ ตามใหโ้ รงเรียนทราบตามปฏทิ ินดงั นี้ วนั ที่ 15-18 พฤศจกิ ายน 2564

3.1.5 ดำเนินการเขียนขออนุญาตไปราชการ และเขียนขออนุญาตใช้รถราชการในพื้นที่ทุรกันดาร
และพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบและอนุญาตให้ดำเนินการนิเทศตามแผนท่ีกำหนดไว้โดยมี
ผูบ้ งั คบั บญั ชาควบคมุ คณะการออกนิเทศในพื้นท่ีทุรกันดารและพนื้ ที่ทเ่ี ป็นภเู ขาสูงทุกคร้ังที่มีความพร้อม

3.2 การดำเนินงาน
3.2.1 ศึกษานเิ ทศก์ตดิ ตอ่ ประสานงานการเขา้ นเิ ทศโรงเรยี นท่ีรับผดิ ชอบโดยข้าพเจ้ารบั ผิดชอบ

กลุม่ โรงเรียนเมืองตากโดยโรงเรียนท้ังหมดมีทต่ี ้งั อยู่ในเขตอำเภอเมอื ง จำนวน 12 โรงเรียน
3.2.2 เขา้ ปฏิบัติหน้าทกี่ ารนิเทศ ตดิ ตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาผลการปฏบิ ตั งิ านเชิง

ประจกั ษ์ ดว้ ยการสงั เกต สัมภาษณ์ เยย่ี มชม และให้โรงเรยี นตอบแบบนเิ ทศให้เรียบร้อยตามประเด็น
3.2.3 เมื่อดำเนินการนิเทศเรยี บร้อยแล้วเขียนบันทึกการนิเทศ ตดิ ตาม การพัฒนาคุณภาพ

การศกึ ษาพรอ้ มให้ข้อเสนอแนะ / ขอ้ คน้ พบ ลงในสมุดนิเทศให้โรงเรียนทีเ่ ข้าทำการนเิ ทศทุกครง้ั

3.3 การเกบ็ ขอ้ มูล สรุปผลการนิเทศ ติดตามและตรวจเยย่ี ม
3.3.1 ศกึ ษานเิ ทศกน์ ำผลการนิเทศ ตดิ ตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาดำเนนิ การ

รวบรวมข้อมลู สรปุ และจัดทำรายงานผลการนิเทศ ตดิ ตาม การพัฒนาคณุ ภาพการศึกษา เปน็ ภาพรวมของกลุ่ม
โรงเรยี นและรายโรงเรยี นทีต่ นเองรับผิดชอบโดยสรปุ ตามประเด็นหลักการนเิ ทศ

3.3.2 จดั ทำสรุปรายงานผลการดำเนินกจิ กรรมเปน็ รายโรงเรียน และสรุปเปน็ ภาพรวมของกลุ่ม
โรงเรียนเมืองตาก และนำผลไปใช้ในการวางแผนการพฒั นาคุณภาพการศึกษาในลำดับตอ่ ไป

รายงานผลการนิเทศ ติดตามการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาปกี ารศึกษา 2564 ครง้ั ท่ี 2/2564
โรงเรยี นกลุ่มเมอื งตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรตั น์ ศึกษานเิ ทศก์

7
3.4 ขนั้ การรายงานผล

การสรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการดำเนินงานตาม
นโยบายสำคัญ ของโรงเรยี นในสงั กัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นำเสนอในลักษณะการ
จัดทำเป็นสรปุ รายงานผลด้วยการบรรยายและค่าสถติ ิ ตามรายการท่กี ำหนดในเคร่ืองมอื การนิเทศ ตดิ ตาม ฯ

รายงานผลการนเิ ทศ ติดตามการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 2/2564
โรงเรยี นกลุม่ เมอื งตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ ศึกษานิเทศก์

8

บทท่ี 3

การดำเนนิ งาน

การดำเนนิ การนเิ ทศ ตดิ ตาม การพฒั นาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและการดำเนินงานตาม
นโยบายสำคัญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มโรงเรียนใน
ความรบั ผดิ ชอบ (กลุม่ เมืองตาก) ครัง้ ท่ี 2/2564 มกี ระบวนการดงั น้ี

1.ขนั้ ตอนการดำเนนิ งานแบง่ เป็น 3 ขั้นตอนคอื
1.1 ขน้ั การเตรียมงาน
1.2 ขัน้ การดำเนนิ งาน
1.3 ข้นั การสรุปผลการนเิ ทศ ติดตาม ประเมินผล

โดยมีรายละเอียดการดำเนนิ การ ดงั ตอ่ ไปน้ี
1.1 การเตรยี มงาน

1.1.1 กลมุ่ นิเทศ ตดิ ตาม และประเมนิ ผลการจัดการศึกษาไดด้ ำเนินการประชุมวางแผนและกำหนด
ประเดน็ การนิเทศ ตดิ ตาม เพอื่ ให้เกิดการวางแผนการติดตาม การพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาและการดำเนินงานตาม
นโยบายสำคญั ครั้งท่ี 2/2564 และจดั ทำแผนนิเทศการนิเทศ

1.1.2 กำหนดรูปแบบเครื่องมือนิเทศ ติดตามพร้อมจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการ
คุณภาพการศกึ ษา ครงั้ ที่ 2/2564 โดยใช้โดยใช้แบบนิเทศ ติดตาม แบ่งเปน็ 3 ตอน ดงั นี้ ตอนที่ 1. ขอ้ มูลท่ัวไปของ
โรงเรียน ตอนที่ 2. ประเดน็ การนเิ ทศ ตดิ ตาม ตอนท่ี 3.ปัญหา / อุปสรรค

1.1.3 ศึกษานเิ ทศก์จัดทำปฏทิ นิ พรอ้ มกำหนดรูปแบบการนเิ ทศ ตดิ ตาม ตามความเหมาะสม
ระหว่างวนั ที่ 1- 22 พฤศจกิ ายน 2564 พรอ้ มทั้งประสานนัดหมาย วัน เวลา โรงเรยี นท่รี บั ผดิ ชอบทราบล่วงหน้า
ทางช่องทางไลน์กลมุ่ เมืองตาก และการโทรศัพท์ประสานโดยตรงกับผ้อู ำนวยการโรงเรียนหรอื ครวู ิชาการโรงเรียน

1.1.4 ดำเนนิ การแจง้ โรงเรยี นเป็นหนังสือราชการรายละเอยี ดกำหนดการ วนั เวลา การนเิ ทศ ติดตาม
ให้โรงเรียนทราบตามปฏิทินดังน้ี วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2564

1.1.5 ดำเนินการเขียนขออนุญาตไปราชการ และเขียนขออนุญาตใช้รถราชการในพื้นที่ทุรกันดาร
และพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบและอนุญาตให้ดำเนินการนิเทศตามแผนที่กำหนดไว้โดยมี
ผู้บงั คบั บญั ชาควบคุมคณะการออกนิเทศในพ้ืนท่ีทุรกันดารและพื้นทีท่ ี่เป็นภเู ขาสูงทกุ คร้ังทีม่ ีความพร้อม

1.2 การดำเนินงาน
1.2.1 ศกึ ษานเิ ทศกต์ ิดตอ่ ประสานงานการเขา้ นเิ ทศโรงเรยี นทีร่ บั ผิดชอบโดยข้าพเจา้ รบั ผิดชอบกล่มุ

โรงเรียนเมอื งตากโดยโรงเรยี นทงั้ หมดมีทต่ี งั้ อยูใ่ นเขตอำเภอเมือง จำนวน 12 โรงเรยี น
1.2.2 เข้าปฏิบตั ิหนา้ ทก่ี ารนเิ ทศ ตดิ ตามการพฒั นาคณุ ภาพการจดั การศกึ ษาผลการปฏิบตั ิงานเชิง

ประจักษ์ ด้วยการสงั เกต สัมภาษณ์ เยย่ี มชม และให้โรงเรยี นตอบแบบนิเทศใหเ้ รียบร้อยตามประเด็น

รายงานผลการนเิ ทศ ตดิ ตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปกี ารศึกษา 2564 คร้ังท่ี 2/2564
โรงเรียนกล่มุ เมืองตาก โดยนายเชาวลติ ไชยธงรตั น์ ศกึ ษานิเทศก์

9
1.2.3 เม่ือดำเนินการนิเทศเรียบรอ้ ยแล้วเขียนบนั ทึกการนิเทศ ตดิ ตาม การพัฒนาคณุ ภาพ
การศกึ ษาพรอ้ มให้ข้อเสนอแนะ / ขอ้ คน้ พบ ลงในสมดุ นิเทศให้โรงเรยี นทเ่ี ขา้ ทำการนเิ ทศทุกคร้งั
1.3 การสรุปผลการนเิ ทศ ตดิ ตาม ประเมนิ ผล
1.3.1 นำผลการนเิ ทศ ตดิ ตาม การพัฒนาคุณภาพการศกึ ษา มาดำเนินการรวบรวมขอ้ มลู สรุป และ
จดั ทำรายงานผลการนเิ ทศ ตดิ ตาม การพฒั นาคุณภาพการศกึ ษา เปน็ ภาพรวมของกลมุ่ โรงเรยี นและรายโรงเรียนท่ี
ตนเองรบั ผดิ ชอบโดยสรปุ ตามประเดน็ หลักการนเิ ทศ
1.3.2 จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเป็นราย
โรงเรียน และสรุปเป็นภาพรวมของกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก และนำผลไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุ ณภาพ
การศกึ ษาในลำดบั ตอ่ ไป
1.3.3 การสรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการดำเนินงาน
ตามนโยบายสำคัญ ของโรงเรียนในสังกดั สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นำเสนอในลักษณะ
การจดั ทำเปน็ สรุปรายงานผลดว้ ยการบรรยายและคา่ สถติ ิ ตามรายการทีก่ ำหนดในเครื่องมอื การนิเทศ ตดิ ตาม ฯ
2.คา่ สถติ ิท่ีใชใ้ นการประมวลผล
2.1 ใชส้ ถิติรอ้ ยละเพ่ือหาค่าเฉลย่ี ของข้อมูล
2.2 ใช้การบรรยายความเรยี งตามลำดบั ประเดน็ พจิ ารณา

............................................................................

รายงานผลการนิเทศ ตดิ ตามการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาปีการศกึ ษา 2564 ครงั้ ที่ 2/2564
โรงเรยี นกลมุ่ เมอื งตาก โดยนายเชาวลติ ไชยธงรตั น์ ศกึ ษานิเทศก์

10

บทที่ 4
ผลการนเิ ทศ ติดตาม ประเมินผล

การนิเทศ ติดตาม การพฒั นาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและการดำเนินงานตามนโยบาย
สำคัญสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มโรงเรียนในความ
รับผิดชอบ ไดแ้ ก่ โรงเรียนกลุ่มเมืองตาก ครั้งท่ี 2/2564 สามารถดำเนนิ การไดต้ รงตามวัตถปุ ระสงค์ คือ

1. เพ่อื นิเทศ ตดิ ตามการพฒั นาคุณภาพการศึกษา โดยประเดน็ การนิเทศ ติดตาม 7 ประเด็นของ
กลมุ่ โรงเรยี นเมอื งตาก

2. เพื่อนิเทศ ติดตามการการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและงานนโยบาย
ดา้ นการศึกษา

3. เพื่อให้คำปรึกษาและสรา้ งขวัญและกำลงั ใจให้กบั ครูและบคุ ลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้
สามารถพฒั นางานได้อยา่ งมีคณุ ภาพและมีประสิทธภิ าพ

โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาได้กำหนดเนื้อหาในการนิเทศ ติดตาม
เปน็ เครือ่ งมือนิเทศ ตดิ ตาม แบบเตมิ ข้อความ ซึง่ แบง่ เน้อื หาไว้เป็น 3 ตอนที่ 1.ขอ้ มลู ท่ัวไปของโรงเรียน ตอนที่
2.ประเดน็ การนิเทศ ติดตาม ตอนที่ 3.ปัญหา / อปุ สรรค โดยมีประเดน็ หลกั ในการนิเทศ คอื ตอนที่ 2 ดงั นี้

ตอนท่ี 1 ขอ้ มลู ทั่วไป

1.1 ชอ่ื โรงเรียน...................................................................กลมุ่ โรงเรยี น...........................................

1.2 ชอ่ื ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้รักษาการ....................................................โทรศพั ท.์ .............................

ช่อื รองผู้อำนวยการโรงเรียน.................................................................โทรศพั ท์..............................

ชือ่ ครูวชิ าการโรงเรยี น..........................................................................โทรศัพท์..............................

1.3 โรงเรยี นเปดิ ทำการสอนด้วย รปู แบบใด ระบ.ุ .....................................................................................

1.4 จำนวนบคุ ลากรปจั จุบัน

- ผู้บรหิ ารโรงเรยี น จำนวน..................................คน (รวมรองผ้อู ำนวยการโรงเรียนถ้ามี)

- ครปู ระจำการ จำนวน.......................คน ชาย.................คน หญงิ ................คน

- พนกั งานราชการ จำนวน.....................คน ชาย.................คน หญิง................คน

- ครอู ตั ราจา้ ง (ทุกประเภท) จำนวน................คน ชาย................คน หญงิ .................คน

- พเี่ ลย้ี งเดก็ พิการเรยี น จำนวน.................คน ชาย................คน หญิง................คน

- ธุรการโรงเรียน จำนวน...............คน ชาย................คน หญิง................คน

รายงานผลการนิเทศ ตดิ ตามการพฒั นาคุณภาพการศึกษาปีการศกึ ษา 2564 ครั้งที่ 2/2564
โรงเรยี นกลมุ่ เมอื งตาก โดยนายเชาวลติ ไชยธงรัตน์ ศึกษานิเทศก์

11

1.5 จำนวนนกั เรียน

- ระดับปฐมวยั จำนวน.........คน อนุบาล 1 จำนวน...........คน ชาย...........คน หญิง.........คน

อนบุ าล 2 จำนวน...........คน ชาย..........คน หญงิ ..........คน

อนบุ าล 3 จำนวน...........คน ชาย..........คน หญงิ ..........คน

- ระดบั ประถมศึกษา จำนวน......คน ประถมศึกษาปที ่ี 1 จำนวน......คน ชาย.....คน หญงิ ......คน

ประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน.....คน ชาย......คน หญงิ ......คน

ประถมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน.....คน ชาย.......คน หญิง......คน

ประถมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน.....คน ชาย......คน หญิง.......คน

ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน....คน ชาย......คน หญิง.......คน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน......คน ชาย.....คน หญิง.......คน

- ระดับมัธยมศึกษา จำนวน.......คน มัธยมศึกษาปีที 1 จำนวน......คน ชาย......คน หญิง......คน

มธั ยมศกึ ษาปีที 2 จำนวน......คน ชาย......คน หญิง......คน

มัธยมศกึ ษาปีที 3 จำนวน......คน ชาย.......คน หญงิ ......คน

1.6 การดำเนินการตามมาตรการการควบคมุ และปอ้ งกนั โรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

1.6.1 มมี าตรการควบคมุ การเดนิ ทางเขา้ -ออก พืน้ ทีข่ องผูบ้ รกิ าร ครู นกั เรยี นและบุคลากรใน

โรงเรียน

( ) มี

( ) ไม่มี

1.6.2 ประวัตกิ ารฉดี วคั ซนี ของผู้บรหิ าร ครู นกั เรียนและบุคลากรทีเ่ กย่ี วข้อง

- ผู้บรหิ าร ที่ฉดี วคั ซีนแลว้ จำนวน................คน ฉีดเฉพาะเข็มที่ 1 แลว้ จำนวน................คน

ฉดี เขม็ ท่ี 2 แล้ว จำนวน................คน

ฉดี กระตุ้นเข็มที่ 3 แล้ว จำนวน................คน

- ครู ที่ฉดี วคั ซีนแล้ว จำนวน................คน ฉีดเฉพาะเขม็ ที่ 1 แลว้ จำนวน................คน

ฉดี เข็มที่ 2 แล้ว จำนวน................คน

ฉีดกระตนุ้ เข็มที่ 3 แลว้ จำนวน................คน

- ครอู ัตราจ้าง ที่ฉีดวัคซนี แล้ว จำนวน..........คน ฉดี เฉพาะเขม็ ท่ี 1 แลว้ จำนวน................คน

(ทุกประเภท) ฉีดเขม็ ที่ 2 แล้ว จำนวน...............คน

ฉดี กระตุ้นเขม็ ที่ 3 แล้ว จำนวน...............คน

รายงานผลการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปกี ารศกึ ษา 2564 คร้ังท่ี 2/2564
โรงเรียนกลุ่มเมอื งตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ ศึกษานเิ ทศก์

12

- ธรุ การและนกั การภารโรงท่ีฉีดวคั ซนี แลว้ จำนวน........คน ฉีดเฉพาะเขม็ ที่ 1 แลว้ จำนวน............คน
ฉีดเข็มท่ี 2 แล้ว จำนวน...........คน
ฉดี กระตุ้นเข็มที่ 3 แล้ว จำนวน...........คน

- แมค่ รัว/แม่ค้า ฉดี วคั ซีนแล้ว จำนวน...........คน ฉดี เฉพาะเขม็ ที่ 1 แล้ว จำนวน............คน
ฉีดเขม็ ท่ี 2 แล้ว จำนวน............คน
ฉดี กระตุน้ เขม็ ที่ 3 แลว้ จำนวน..........คน

- มีจำนวนผ้ทู ยี่ งั ไมฉ่ ีดวคั ซนี จำนวน...............คน ระบุ (ตำแหน่ง)..............................................
ตอนท่ี 2 ประเดน็ การนิเทศ สภาพการดำเนินงาน ขอ้ เสนอแนะ ข้อแลกเปลี่ยน

ใหศ้ ึกษานิเทศกใ์ ช้ประเด็นตามเคร่อื งมือที่กำหนดในการนิเทศ ใหค้ ำปรึกษา แลกเปล่ียนและให้
ขอ้ เสนอแนะพร้อมทงั้ บนั ทึกข้อมลู ท่ีไดจ้ ากการนิเทศลงในช่องท่ีกำหนดให้

1. รูปแบบการจดั การเรียนการสอนทใ่ี ชใ้ น ภาคเรยี นท่ี 2/2564
2. การดำเนนิ งานเพ่ือยกระดบั ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียนท้งั ระดับหอ้ งเรียนและการเตรียมพร้อมสำหรบั

การประเมิน RT ป.1-ป.2 NT ป.3 , O-NET ป.6 และ ม.3 รวมถึงการประเมิน PISA ม.3
3. การดำเนนิ โครงงานคณุ ธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน (เน้น ป.4 , ป.5 )
4. การจดั การเรยี นการสอนโครงงานอาชพี ในระดับช้นั มัธยมศึกษาตน้
5. การดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมรวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมตาม

นโยบาย 1 คน 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชพี
6. การดำเนนิ งานด้านปฐมวัย โดยเน้นการประเมนิ พัฒนาการของนกั เรียนปฐมวัย รวมถึงจดั การเรียนการ

สอนภาษาองั กฤษในระดับปฐมวยั
7. การดำเนินงานด้านอน่ื ๆ เช่น การนับเวลา
ตอนท่ี 3 ปญั หา/อุปสรรค

รายงานผลการนิเทศ ติดตามการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาปีการศกึ ษา 2564 ครง้ั ที่ 2/2564
โรงเรยี นกลุ่มเมอื งตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรตั น์ ศึกษานิเทศก์

13

ตอนท่ี 1 ขอ้ มลู ทั่วไป

รายช่ือผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเมืองตาก (ข้อมูล ณ วนั ทีเ่ ขา้ นเิ ทศ 15 – 18 พฤศจกิ ายน 2564)

ตารางท่ี 1 ข้อมูลท่วั ไป

ที่ ช่ือโรงเรียน ชือ่ ผู้บริหาร ครวู ชิ าการ ครู นร. ธุรการ นกั การ การรบั หมาย
วคั ซนี เหตุ

1 โรงเรียนชมุ ชน นายประยทุ ธ ครุธ นางสาวนติ ยา เอี่ยม 3 22 1 - 4/100% -

บ้านวังหนิ แก้ว0884202491 ทุเรียน

0871956565

2 โรงเรยี นบา้ น นายธีระ ม่วงไตรรัตน์ นางสาวจนั เพ็ญ สอนตัว 7 82 1 - 8/100% -

ทา่ ไม้แดง 0898578735 0931345371

3 โรงเรยี น นางนวพร พรกติ ติ นางสาวพิมภา คำภิระ 4 40 1 - 5/100% *

บา้ นนำ้ ดว้ น เจริญ0979248734 แปง

0882727051

4 โรงเรยี นบา้ น นางสาววรนิ ทพิ ย์ หมี้ นางสุจิตรา เสอื ด้วง 6 70 1 - 7/100% -

เกาะอ้าย แสน0894924665 0846184648

ดว้ น

5 โรงเรียนบา้ น นางศริ ลิ กั ษณ์ บญุ ชู นางสาวสุธาสินี ซอ้ นกลบี 1 21 1 - 2/100% -

หนองบัวใต้ 0873183317 เมฆ 0900049619

6 โรงเรียนบา้ น นางสาวดอกอ้อ สมศรี นางสาวเบญจมาศ ทอง 7 94 1 - 8/100% *

คลองหว้ ย 0890143605 อ่ำ

ทราย 0857127739

7 โรงเรียน นายแชล วงษ์หลวง นายอคั รนันต์ สขุ สบาย 4 54 1 1 6/100% *

บ้านท่าเล่ 0987477626 0988132216

8 โรงเรียนบ้าน นายคธาวุธ ประเสรฐิ นางปารณัท สุนันทา 20 391 1 - 21/100% -

มูเซอ ผล0878454040 0957489843

นายสรวิชญ์ เครือตา

0993874779

9 โรงเรยี นบ้าน นายสชุ าติ วงษป์ ิน นายเทพ ทองสรุ ะวโิ รจน์ 5 132 1 - 6/100% *

หว้ ยเลอื ง 0840415063 0956273302

10 โรงเรียนบา้ น นายธีระ ม่วงไตรรัตน์ นางสาอารียา ฤทธ์ิกริช 2 15 1 - 3/100% *

หนองแขม 0898578735 ชยั

0904583760

รายงานผลการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาปกี ารศึกษา 2564 ครัง้ ท่ี 2/2564
โรงเรียนกล่มุ เมอื งตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ ศกึ ษานเิ ทศก์

14

11 โรงเรียนบา้ น นางสาวทัศนีย์ สมจติ นางสาวบุญจริง เอี่ยมสบื 5 62 1 - 6/100% -

ลานสาง 0879949932 ทัพ 0895642376

12 โรงเรียนบ้าน นางสาวทศั นีย์ สมจติ นางสาวบญุ จริง เอย่ี มสบื - 7 1 - -*

ห้วยนงึ่ 0879949932 ทัพ 0895642376

หมายเหตุ : 1.โรงเรียนบ้านหว้ ยนึ่งไปเรยี นรวมกบั โรงเรยี นบ้านลานสาง ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นบา้ นลานสางมา

ช่วยดแู ลรักษาการณ์ทโ่ี รงเรียนบ้านหนองแขมเน่ืองจากไม่มีผ้อู ำนวยการ

2. *รกั ษาการตำแหนง่ ผ้อู ำนวยการโรงเรียนในขณะนี้

รายงานผลการนิเทศ ติดตามการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาปีการศกึ ษา 2564 ครงั้ ที่ 2/2564
โรงเรยี นกลุ่มเมืองตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ ศึกษานเิ ทศก์

16

ตอนที่ 2
ประเดน็ การนเิ ทศ สภาพการดำเนนิ งาน ข้อเสนอแนะ ขอ้ แลกเปล่ียน

ตารางที่ 2 ประเด็นที่ 1 รูปแบบการจดั การเรียนการสอนใน ภาคเรียนที่ 2/2564

ท่ี โรงเรียน สภาพการดำเนนิ งานปัจจุบนั ขอ้ แลกเปล่ียน /
1 โรงเรียนชุมชนบา้ นวังหนิ ข้อเสนอแนะ

2 โรงเรยี นบ้านท่าไม้แดง เนอ่ื งจากการประเมนิ ตนเองในเร่อื งการฉีดวคั ซนี
3 โรงเรียนบ้านน้ำดว้ น
ปอ้ งกันโควดิ ของบุคลากรไม่ผ่านเกณฑต์ ั้งแต่วนั ที่1-5
4 โรงเรยี นบ้านเกาะอา้ ยด้วน
พฤศจิกายน 2564 โรงเรยี นไดเ้ ปดิ สอนแบบ on

hand และได้รับอนญุ าตใหเ้ ปิดเรยี น ในรูปแบบ on

site ได้ เปิดเรียนเตม็ รูปแบบ ในวันท่ี 8 พฤศจกิ ายน

2564 เปน็ ต้นไป

-จัดการเรียนการสอนรปู แบบปกตริ ว่ มกบั การจดั การ

เรียนการสอนทางไกล (DLTV)

On-site สอนปกติ โดยมีครูสอนประจำรายวชิ า จัด

หอ้ งเรยี นตามมาตรการปอ้ งกันโควิด 19 เปน็ โรงเรียน

ขนาดเล็ก มีจำนวน นกั เรียนตอ่ ห้องเรยี นไม่เกิน25 คน

สถานการณป์ กตจิ ดั การเรียนการสอน โดยใช้โครงการ เนือ่ งดว้ ยโรงเรยี นอยู่

DLTV แตเ่ น่ืองจากสถานการณ์ปจั จบุ ัน บริเวณรอบๆ ตดิ กับ อำเภอ

โรงเรยี นมกี ารแพรร่ ะบาดของโรคไวรสั โคโรนา 2019
โรงเรยี นจงึ ไม่สามารถเปิดเรยี นแบบ on-site ในระยะ วังเจ้า จึงทำใหเ้ สยี่ งตอ่

น้ีได้ จงึ จดั การเรียนการสอบแบบ on-hand ไป การมาเรยี น

จนกว่าสถานการณจ์ ะเป็นปกติ

การจดั รูปแบบการเรียนการสอนท่ีใช้ในภาคเรยี นที่ ศน.ให้คำแนะนำว่าการ
2/2564 ไดด้ ำเนินการจดั การเรียนการสอนแบบ on จัดการเรยี นแบบ on
hand ในระดบั ช้นั อนุบาล 2-3 และจัดแบบ on hand หรือ on line
site ในระดับชั้น ป.1-ป.6 โดยใชว้ ิธกี ารสลับวันมารยี น ครูจะต้องทำการ

ตรวจสอบ เชค็ ความ
เข้าใจของนักเรียน ว่ามี

รายงานผลการนเิ ทศ ตดิ ตามการพฒั นาคุณภาพการศึกษาปกี ารศกึ ษา 2564 คร้งั ที่ 2/2564
โรงเรยี นกลมุ่ เมอื งตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ ศกึ ษานเิ ทศก์

17

ความเข้าใจในเรื่องที่
สอน หรอื ใบงานมาก

น้อยแค่ไหน

5 โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ เปิดการเรยี นการสอนรปู แบบ on-site ตามมาตรา 6
6 โรงเรียนบา้ นคลองหว้ ย หลัก 7 เสริม และมาตราการของ สบค.จงั หวดั

ทราย รูปแบบการจดั การเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2564 ของโรงเรยี นบ้านคลองห้วยทราย วาง
7 โรงเรยี นบา้ นท่าเล่ แผนการจัดการเรยี นการสอนเป็น 2 รปู แบบ
8 โรงเรียนบ้านมูเซอ รูปแบบที่ 1 เรียนแบบ on site ท่โี รงเรียนรูปแบบที่ 2
เรียนแบบ on hand และ on demand ในกรณีที่ไม่
สามารถเปดิ การเรียนการสอนแบบ on site ได้

จากในสถานการณป์ ัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองห้วย
ทราย เป็นโรงเรยี นขนาดเล็ก มจี ำนวนนักเรียนใน
หอ้ งเรียนไม่เกิน 25 คน จึงจัดรปู แบบการจัดการเรยี น
การสอนแบบ on site นักเรยี นมาเรยี นท่โี รงเรยี น โดย
ปฏบิ ัติตนตามมาตรการการป้องกันโรคไวรสั โคโรนา่
2019 (Covid-19) ตาม สบค.จังหวดั ตาก กำหนดอย่าง
เคร่งครดั
โรงเรยี นเปดิ การเรยี นการสอนในภาคเรยี นที่2/2564
เมอื่ วันที่ 1 พ.ย. 2564 โดยโรงเรียนบ้านทา่ เล่ได้
จดั การสอนในรูปแบบ On hand ผสมผสานกับ
รูปแบบการสอน On line ในบางห้อง

โรงเรยี นบ้านมเู ซอ จดั กิจกรรมการเรียนการสอน

รปู แบบ On-hand นักเรียนเรยี นรู้จากแบบฝกึ ใบงาน

ทีค่ รปู ระจำวชิ ามอบหมาย

โรงเรยี นบ้านมูเซอมีการประสานงานกบั
ผูป้ กครองในการดูแลชว่ ยเหลือนกั เรยี นเมื่อเรยี นร้ทู ี่
บา้ น

รายงานผลการนิเทศ ตดิ ตามการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาปกี ารศกึ ษา 2564 ครง้ั ที่ 2/2564
โรงเรียนกลุ่มเมอื งตาก โดยนายเชาวลติ ไชยธงรตั น์ ศึกษานเิ ทศก์

18

9 โรงเรียนบา้ นหว้ ยเลือง โรงเรยี นบา้ นห้วยเหลืองเปิดทำการจดั การเรยี น โรงเรยี นควรดแู ล
การสอนปกติ ต้งั แต่ระดบั ชัน้ อนบุ าล ถงึ ระดับชนั้ นักเรียนอยา่ งทว่ั ถงึ
10 โรงเรียนบ้านหนองแขม ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีมาตรการการบรหิ าร และควรเว้นระยะหา่ ง
11 โรงเรยี นบา้ นลานสาง ควบคุมดแู ล การแพรร่ ะบาดของเช้ือโรคโควดิ -19 ระหวา่ งนักเรยี น และมี
12 โรงเรยี นบา้ นหว้ ยน่งึ อยา่ งถูกต้อง คณะครูและบุคคลากรไดร้ ับวัคซีน การคดั กรองนักเรียน
ปอ้ งกันเชื้อโรคโควิด-19 ครบถว้ น หากพบผ้ปู ่วยควรคัด
แยก และหยดุ เรยี น
เปดิ การเรยี นการสอนรูปแบบ on-site ตามมาตรา 6 เฉพาะห้องเรยี นท่ี
หลัก 7 เสรมิ และมาตราการของ สบค.จงั หวดั ตรวจพบผตู้ ดิ เชือ้
เปดิ การเรียนการสอนแบบ ON SITE
เปิดการเรียนการสอนแบบ ON SITE เท่าน้นั

จากตารางที่ 2 สรุปไดด้ ังนี้
ประเด็นที่ 1 รปู แบบการจัดการเรยี นการสอนใน ภาคเรียนที่ 2/2564

โรงเรยี นในกล่มุ เมืองตากมีจำนวน 12 โรงเรียน สามารถจำแนกได้เป็น 3 รปู แบบการจดั การเรียนการสอน ได้แก่
1.รูปแแบบ on hand ร้อยละ 100 มีโรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านน้ำด้วน ,

โรงเรยี นบา้ นเกาะอา้ ยดว้ น และโรงเรนี ยบ้านมเู ซอ
2.รูปแแบบ on site ร้อยละ 100 มีจำนวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง , โรงเรียนบ้าน

ลานสาง , โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง , โรงเรียนบ้านหนองแขม ,โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ , โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
และโรงเรยี นบ้านท่าไมแ้ ดง

3.รปู แบบผสมผสาน มีจำนวน 2 โรงเรยี น คือ โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย และโรงเรียนบา้ นทา่ เล่

รายงานผลการนิเทศ ตดิ ตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศกึ ษา 2564 คร้งั ท่ี 2/2564
โรงเรียนกล่มุ เมอื งตาก โดยนายเชาวลติ ไชยธงรัตน์ ศึกษานเิ ทศก์

19

ตารางที่ 3 ประเดน็ ท่ี 2 การดำเนนิ งานเพื่อยกระดบั ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี นทงั้ ระดับห้องเรียนและการ
เตรยี มพร้อมสำหรับการประเมนิ RT ป.1-ป.2 NT ป.3 , O-NET ป.6 และ ม.3 รวมถึงการประเมิน PISA ม.3

ท่ี โรงเรียน สภาพการดำเนนิ งานปจั จบุ นั ขอ้ แลกเปลี่ยน /
ขอ้ เสนอแนะ

1 โรงเรียน - มีแผนยกระดบั คุณภาพการศึกษา ( RT ป.1,2 NT ป.3
ชมุ ชนบ้านวัง RT ป.4,5 และ O-NET ป.6

หนิ - จดั ให้มกี ารสอนซ่อมเสริมในชว่ งเวลาเยน็ เพิ่มวนั ละ 1
ชั่วโมง ในทกุ ระดบั ชัน้ และมกี ารจดั ติวเพ่ิมเติมใน
ช่วงเวลา12.30 น. –15/30 น. ของวนั พุธ - ศกุ ร์ ของ
ระดบั ช้ัน ป. 1 ป. 3 ป.6

2 โรงเรียนบ้าน RT ป.1 - ป.2 NT ป.3 โรงเรียนจัดทำแผนยกระดบั

ทา่ ไม้แดง ผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียนของ RT ป.1 - ป.2 , NT ป.3 O-NET

ป.6 โดยจดั ให้มีครปู ระจำชนั้ รายวิชาทบทวน , สอน , ฝึกทำ

ข้อสอบในชวั่ โมงเรยี นและชั่วโมงซ่อมเสรมิ

3 โรงเรยี นบา้ น 1.วิเคราะหผ์ ลการสอบ NT, O-NET 3 ปียอ้ นหลัง แยกตาม
น้ำด้วน ตวั ช้วี ัด แบง่ ขอ้ สอบออกเป็น ขอ้ งา่ ย ข้อปานกลาง และข้อ
ยาก
2.ออกแบบการจดั การเรียนรู้ K P A และศึกษา Test
blueprint โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อบรรลุข้อสอบข้อทย่ี าก
ข้อง่ายใช้สอน ข้อปานกลางใชอ้ อกข้อสอบปลายปี/ปลายภาค
ส่วนข้อยากท่สี ุดใหเ้ ป็นการบา้ น
3.ปรับวธิ ีเรยี น เปล่ียนวธิ สี อน โดยใช้ Active Learning และ
กระบวนการกลมุ่
4.Pre O-Net

4 โรงเรียนบา้ น การดำเนนิ งานเพ่ือยกระดับผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี นและ หอ้ งนกั เรียน ไม่เกนิ 10 คน
เกาะอ้ายดว้ น ระดับห้องเรยี น มกี ารสอนเสริมเพมิ่ เติมให้กับนักเรียน และมี /ห้องเรยี น
การเตรยี มความพร้อมสำหรบั ประเมิน RT ป.1-ป.2 โดยครู
ประจำชั้นได้สอนเสริมในการประเมิน RTการประเมนิ NT ป.
3 มีการสอนเสริมทางดา้ นภาษาและคิดคำนวณ ให้กับ

รายงานผลการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาปกี ารศึกษา 2564 ครงั้ ที่ 2/2564
โรงเรยี นกลุ่มเมืองตาก โดยนายเชาวลติ ไชยธงรัตน์ ศึกษานเิ ทศก์

20

นกั เรยี นเพ่ือเตรียมความพร้อม โดยครูประจำชน้ั การ
ประเมิน o-net ป.6 มีการสอนเสริมให้กบั นักเรียนทุกวชิ า
โดยเฉพาะวชิ าภาษาอังกฤษ มีวทิ ยากร

5 โรงเรียนบ้าน - RT มีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน ฝกึ อ่านจาก ใหน้ ำแผนการยกระดับ

หนองบัวใต้ ข้อสอบ ฝึกทำข้อสอบจากปีท่ีผา่ นมา ผลสัมฤทธ์ การสอบ Rt Nt

- O-NET มแี ผนยกระดบั ผลสัมฤทธท์ิ างการเรียน มีการจัดติว O-net มาใช้

ข้อสอบให้กบั นักเรยี น

-มกี ารสอนเสริมให้กับนกั เรียนในช่วงบา่ ยของทุกๆวัน

6 โรงเรยี นบา้ น การดำเนินงานเพื่อยกระดบั ผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี นทั้งระดับ

คลองห้วย หอ้ งเรียนและการเตรียมพร้อมสำหรับการประเมนิ
ทราย ชน้ั ป.1-2

ครูประจำชนั้ เนน้ ให้นักเรียนอ่านออกเขยี นได้ คำนวณ คดิ

วเิ คราะห์เปน็ และมคี วามรู้พ้ืนฐานด้านภาษาองั กฤษ

ช้ัน ป.3

ครปู ระจำช้นั เน้นใหน้ ักเรียนมีความร้คู วามเขา้ ใจ ทักษะด้าน

ภาษาไทย คณติ ศาสตร์ และมคี วามรู้พื้นฐานด้าน

ภาษาองั กฤษ

ชัน้ ป.4-5

ครปู ระจำชนั้ เนน้ กจิ กรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน

คุณธรรมปลูกฝังคุณธรรมจรยิ ธรรม กระบวนการเรียนรู้แบบ

โครงงาน ฝกึ การคดิ วเิ คราะห์ การแก้ปัญหาเป็นและมีความรู้

พ้นื ฐานดา้ นภาษาอังกฤษ

ช้ัน ป.6

ครปู ระจำชน้ั และครูประจำวชิ า เนน้ รายวชิ าภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ คณติ ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

การจดั กิจกรรมการเรยี นการสอนเพื่อให้นกั เรยี นมคี วามรู้

ทกั ษะ และกระบวนการตามทห่ี ลักสตู รกำหนด สารมารถนำ

รายงานผลการนเิ ทศ ตดิ ตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปกี ารศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2564
โรงเรยี นกล่มุ เมืองตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรตั น์ ศึกษานเิ ทศก์

21

ความรู้ไปใชใ้ นการทดสอบ RT, NT, O-NET และเปน็ พน้ื ฐาน
ในการเรียนรู้ ในชั้นระดับสูงต่อไป

7 โรงเรียนบ้าน โรงเรยี นบ้านท่าเล่ ไดจ้ ัดทำแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทา่ เล่ ทางการเรยี นโดยให้เน้นห้องเรียนท่จี ะเข้ารบั การทดสอบ RT
ป.1-ป.2
NT ป.3 , O-NET ป.6 เปน็ กรณพี เิ ศษ
มคี ำส่ังแตง่ ตงั้ ครูรบั ผดิ ชอบในการเตรียมพร้อมสำหรับการ
ประเมินของนักเรียน

8 โรงเรยี นบ้าน 1. มีแผนยกระดบั ผลสัมฤทธทิ์ าง
มูเซอ การเรียน

2. ครูประจำวิชาจดั กจิ กรรมการเรยี นตามตวั ช้วี ดั ตาม

หลกั สูตร

3. จดั ตารางติววชิ าทจ่ี ัดสอบ

4. มีการประเมินการเรยี นรู้ของนักเรยี นตามชว่ งเวลาท่ี

กำหนด

5. ทำผลการประเมินมาพัฒนานกั เรียนที่ยงั ไมผ่ า่ นเกณฑ์

9 โรงเรยี นบา้ น นักเรยี นสว่ นใหญ่ออกเสียงไม่ชดั เจน และไม่ถูกตอ้ งตาม กระบวนการจดั การ

หว้ ยเลอื ง มาตราตวั สะกด ซ่ึงนักเรยี นจำตอ้ งอ่านคำต่างๆ ได้ถกู ต้องใน เรียนการสอนควรเนน้ การ

ระดบั ชั้นของตนเอง ซ่ึงมีผลกระทบต่อกระบวนการทดสอบ อา่ นออกเสียง และครผู ู้สอน

ในระดบั ต่าง ๆ ควรออกเสยี งชัดเจน ให้

นกั เรยี นเหน็ รูปปาก หรือ

ลักษณะการออกเสยี งของ

ครูผูส้ อนเพ่ือให้นักเรยี น

เลียนแบบได้และออกเสียง

ไดถ้ ูกตอ้ ง

การทดสอบต่าง ๆ ของ
นกั เรยี นให้คณะครูจัดหา

รายงานผลการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2564
โรงเรียนกลุ่มเมืองตาก โดยนายเชาวลติ ไชยธงรตั น์ ศกึ ษานเิ ทศก์

22

แนวข้อสอบเกา่ และศึกษา
แนวทางพร้อมทั้งให้ความรู้
ใหก้ ับนักเรียน

10 โรงเรียนบา้ น - RT มแี ผนยกระดับผลสัมฤทธ์ทิ างการอ่าน ฝึกอ่านจาก
หนองแขม ข้อสอบ ฝึกทำข้อสอบจากปีที่ผ่านมา

-O-NET มีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการจัดติว

ขอ้ สอบให้กบั นักเรียน

-มีการสอนเสรมิ ให้กับนกั เรียนจัดกจิ กรรมเสริมทกั ษะการ

อ่าน เช่น ภาษาไทยวนั ละคำ

11 โรงเรยี นบ้าน 1.สรา้ งความตะหนัก 2. คัดกรอง
ลานสาง
3. ซอ่ มเสริมสปั ดาห์ละ 2 ครั้ง
12 โรงเรียนบ้าน
ห้วยน่ึง 1.สร้างความตะหนัก 2. คดั กรอง

3. ซอ่ มเสริมสปั ดาหล์ ะ 2 คร้ัง

จากตารางที่ 3 สรปุ ได้ดงั นี้
ประเด็นท่ี 2 การดำเนนิ งานเพ่อื ยกระดบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทงั้ ระดบั ห้องเรยี นและการ

เตรียมพร้อมสำหรบั การประเมิน RT ป.1-ป.2 NT ป.3 , O-NET ป.6 และ ม.3 รวมถึงการประเมนิ PISA ม.3
โรงเรียนในกลมุ่ เมืองตาก จำนวน 12 โรงเรียน มีการจดั ทำแผนยกระดบั ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี น และ

ตอบรบั สนองนโยบายของทางสำนักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาตาก เขต 1 ทุกโรงเรียน

รายงานผลการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาปีการศึกษา 2564 คร้งั ที่ 2/2564
โรงเรียนกลุ่มเมืองตาก โดยนายเชาวลติ ไชยธงรัตน์ ศึกษานิเทศก์

23

ตารางท่ี 4 ประเดน็ ที่ 3 การดำเนนิ โครงงานคุณธรรมตามคณุ ธรรมอตั ลักษณ์ของโรงเรียน (เนน้ ป.4 , ป.5 )

ที่ โรงเรียน สภาพการดำเนนิ งานปัจจบุ นั ข้อ แลกเปล่ียน /
ขอ้ เสนอแนะ

1 โรงเรยี นชุมชนบา้ น - มีโครงการโรงเรยี นวถิ พี ทุ ธ
วงั หิน -มีการสอนสอดแทรกคณุ ธรรม จรยิ ธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 8 ประการ ให้กับนักเรยี นทุกระดับชน้ั
เนน้ ย้ำ “การย้มิ ไหว้ ทกั ทาย” การพดู จา ที่เปน็ อัต
ลกั ษณ์ของโรงเรียน

2 โรงเรยี นบา้ นทา่ โรงเรียนดำเนนิ โครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัต
ไมแ้ ดง ลักษณข์ องโรงเรียน (โครงการตามอตั ลักษณ์)
ของโรงเรยี น 1. ซือ้ สตั ย์ ชนั้ อนบุ าล - ป.1 - ป.6
โครงการคุณธรรม
ชั้น ป.1 - ป.6 มีวินยั ส้นชิดตดิ ตึก หอ้ งละ 1 ข้อ
ชน้ั ป.1 - ป.6 จิตอาสาพาสู่สวรรค์ ชัน้ ป.4 - ป.6

3 โรงเรียนบ้านนำ้ อตั ลักษณข์ องโรงเรยี น คือ รักการออม จึงมีโครงงาน
ด้วน “อนาคตสดใส ได้ดว้ ยการออม” ซง่ึ ดำเนินการดังนี้ 1.

ประชุมปรกึ ษาหารอื เพ่อื หาสาเหตุของปัญหา 2.
คณุ ครูจดั ทำสมดุ เงนิ ฝากออมทรัพย์ และแบบบันทกึ
การออมเงนิ 3.จัดทำแนวปฏบิ ัติและข้อตกลงในการ
ออมเงนิ ฝาก 4. นกั เรยี นทุกคนฝากเงินออม 5. สงั เกต
พฤติกรรมการออมเงินฝาก 6. สรปุ และประเมนิ ผล
โดยใชเ้ ครอื่ งมือประเมนิ คือ แบบบันทกึ การออมเงนิ
ของนักเรยี นทกุ ชัน้

4 โรงเรยี นบา้ นเกาะ - สมุดบญั ชีเงินฝากออมทรัพย์ของนักเรียน โรงเรยี นควรทำโครงงานท่ีบรรจุ
อา้ ยด้วน การดำเนินโครงงานคุณธรรม ตามคุณธรรมอตั ลกั ษณ์ ไวใ้ นเลม่ โรงเรียนคุณธรรม
ของโรงเรยี นไดม้ ีการดำเนินกิจกรรม โครงงาน
คณุ ธรรมให้กบั นักเรยี นโดยมีพระอาจารย์จากศูนย์ สพฐ. ระดบั 1 ดาว ลงมาปฏบิ ตั ิ
ปฎิบัตธิ รรมเยาวชนวังเจ้า มาสอนทกุ วนั ศุกร์ ใหเ้ กิดผลและ สามารถนำเปน็

รายงานผลการนิเทศ ติดตามการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาปกี ารศกึ ษา 2564 คร้งั ที่ 2/2564
โรงเรียนกลมุ่ เมอื งตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ ศึกษานเิ ทศก์

24

นวตั กรรมของนักเรยี นทุกชน้ั
เรยี นได้

5 โรงเรียนบา้ นหนอง - มีการประชมุ วางแผนการทำงานร่วมกันกำหนด
บัวใต้ คณุ ธรรมอัตลักษณ์ - มกี ารจดั ทำโครงงาน
คณุ ธรรมระดบั ชัน้ ป.4 -ป.5 โครงงานคุณธรรมยม้ิ ง่าย
ไหวส้ วย

6 โรงเรียนบ้านคลอง ชั้น ป.4-5

หว้ ยทราย ครปู ระจำช้นั เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

โครงงานคุณธรรม ปลกู ฝงั คุณธรรมจรยิ ธรรม

กระบวนการเรยี นรู้แบบโครงงาน ฝกึ การคดิ วิเคราะห์

และการแก้ปญั หาเป็น โดยจดั ทำโครงงานสอดคล้อง

กับอตั ลักษณ์ของโรงเรียน คือนักเรยี นดี วถิ พี อเพียง

เพอื่ ปลูกฝังคุณธรรมจรยิ ธรรม และการดำเนินชีวิต

อยา่ งพอเพียงตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง

7 โรงเรยี นบา้ นทา่ เล่ โรงเรียนบ้านทา่ เลไ่ ด้รบั รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ระดบั 1 ดาว และเตรยี มยกระดับส่งผลงานในระดบั 2

ดาวในลำดบั ต่อไป โรงเรยี นมีโครงงานอาชีพคือการทำ

พวงมาลยั รบิ บน้ิ ระดบั ชนั้ ป.4-ป.5 แตช่ ว่ งสถานการณ์

ยังไมป่ กตโิ รงเรยี นไมส่ ามารถจดั โครงงานนไ้ี ด้

8 โรงเรยี นบ้านมูเซอ อตั ลกั ษณ์ของโรงเรียนร่าเรงิ แจ่มใส ร่างกายแข็งแรง
โรงเรยี นบา้ นมเู ซอไดด้ ำเนนิ โครงการงานโรงเรียน
คณุ ธรรมตามอัตลกั ษณ์ของโรงเรียนโดยเน้นนักเรียน
ชน้ั ประถมปที ี่ 4 และ 5 ดำเนินโครงงานจนได้รับระดบั
1 ดาว และในปกี ารศึกษา 2565 ทางโรงเรียนบ้าน
มูเซอกจ็ ัดการดำเนนิ โครงงานคุณธรรมอยา่ งต่อเนื่อง
เพอ่ื เสริมสร้างและเน้นคุณธรรมใหก้ ับนกั เรียน

9 โรงเรียนบา้ นหว้ ย การดำเนินงานโครงงานคุณธรรมภายในโรงเรียน โรงเรียนควรศกึ ษาและปรึกษา
เลอื ง ขณะน้ีกำลงั ศึกษาและดำเนินการโครงงานคุณธรรม กบั ผู้เชย่ี วชาญ หรือหาข้อมลู

รายงานผลการนเิ ทศ ติดตามการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 2/2564
โรงเรียนกลุ่มเมืองตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรตั น์ ศึกษานเิ ทศก์

25

เพ่ือให้เกิดขน้ึ กบั ผู้เรยี นไดต้ ามอตั ลกั ษณ์ของโรงเรียน จากโรงเรียนท่ผี า่ นการประเมิน
ต่อไป โครงงานคุณธรรม 1 ดาว
เพ่ือใหเ้ กิดความเขา้ ใจ และ

ดำเนนิ โครงงานคุณธรรมไดเ้ ป็น
ผลสำเรจ็

10 โรงเรยี นบ้านหนอง - มกี ารประชมุ วางแผนการทำงานรว่ มกนั กำหนด

แขม คณุ ธรรมอตั ลักษณ์ ว่า “ความซื่อสัตย์ ประหยัด รกั

ความเปน็ ไทย”

- มกี ารจดั ทำโครงงานคณุ ธรรมระดบั ช้นั ป.4 -ป.5

โครงงานคณุ ธรรมยิ้มง่าย ไหว้สวย

11 โรงเรียนบา้ นลาน โครงการวงดนตรดี รุ ยิ างค์ชว่ ยงานศพ

สาง

12 โรงเรียนบ้านห้วย โครงการวงดนตรดี ุริยางค์ชว่ ยงานศพ

นงึ่

จากตารางที่ 4 สรปุ ได้ดงั นี้
ประเดน็ ที่ 3 การดำเนินโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลกั ษณ์ของโรงเรยี น (เนน้ ป.4 , ป.5 )
โรงเรยี นในกลมุ่ เมืองตาก จำนวน 11 โรงเรยี น ทีด่ ำเนินโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอตั ลกั ษณ์ของ

โรงเรียน โครงงานคณุ ธรรม 1 ดาว และ อีก 1 โรงเรยี น ได้แก่ โรงเรยี นบา้ นหว้ ยเหลอื งยังไมด่ ำเนนิ การ

รายงานผลการนเิ ทศ ตดิ ตามการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาปกี ารศึกษา 2564 ครัง้ ที่ 2/2564
โรงเรยี นกลุ่มเมอื งตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ ศึกษานิเทศก์

26

ตารางที่ 5 ประเดน็ ที่ 4 การจัดการเรียนการสอนโครงงานอาชีพในระดับช้นั มัธยมศกึ ษาต้น

ท่ี โรงเรียน สภาพการดำเนนิ งานปัจจุบนั ขอ้ แลกเปล่ียน /
ขอ้ เสนอแนะ

1 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหนิ ไมม่ ีระดบั มัธยมศกึ ษา

2 โรงเรียนบา้ นทา่ ไม้แดง ไม่มรี ะดับมธั ยมศกึ ษา

3 โรงเรียนบ้านนำ้ ด้วน ไม่มรี ะดับมัธยมศึกษา

4 โรงเรยี นบ้านเกาะอา้ ยด้วน ไมม่ ีระดบั มัธยมศกึ ษา

5 โรงเรยี นบ้านหนองบวั ใต้ ไม่มรี ะดบั มัธยมศึกษา

6 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย ไมม่ รี ะดบั มัธยมศึกษา

7 โรงเรียนบ้านทา่ เล่ ไมม่ ีระดบั มธั ยมศกึ ษา

8 โรงเรยี นบ้านมูเซอ ปจั จบุ นั การเรยี นการสอนโครงงานอาชีพมกี ารจดั การ - ขาดความต่อเน่อื งในการ

สอนผา่ นวชิ าเบเกอร่ีเบ้ืองตน้ วชิ ากาแฟเบ้อื งตน้ และ ปฏิบัติ (Covid19)

กจิ กรรมชุมนมุ โดยเนน้ ใหผ้ เู้ รยี นไดป้ ฏิบัตเิ ปน็ หลกั มี - เวลาปฏิบตั ไิ มพ่ อ
การเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการ การทำงานรว่ มกันเปน็
กล่มุ การแก้ปญั หาเฉพาะหนา้ ทีเ่ กิดขึน้ หนา้ งาน รวมถึง - อปุ กรณ์ไม่พอเพียงตอ่
การสื่อสารโดยการนำเสนอผลงาน ผา่ นการขายจริง ณ จำนวนผู้เรียน

สถานทจี่ รงิ ลงทนุ จรงิ กำไรและขาดทนุ จรงิ ซ่ึง

องคป์ ระกอบตา่ งๆ ทผ่ี ูเ้ รยี นไดเ้ รยี นรแู้ ละปฏบิ ตั นิ นั้ จะ

ทำให้ผเู้ รียนไดป้ ระสบการณต์ รงท่จี ะได้ใชจ้ รงิ แน่ ใน

ชวี ิตจริงเพ่ือประกอบอาชีพระดบั ช้นั ป.4 -ป.5

โครงงานคุณธรรมย้มิ งา่ ย ไหว้สวย

9 โรงเรียนบา้ นห้วยเลือง ไมม่ รี ะดับมัธยมศึกษา
10 โรงเรยี นบ้านหนองแขม ไมม่ ีระดบั มัธยมศึกษา
11 โรงเรียนบ้านลานสาง ไม่มีระดับมัธยมศกึ ษา
12 โรงเรยี นบ้านหว้ ยน่ึง ไมม่ รี ะดับมัธยมศกึ ษา

รายงานผลการนิเทศ ตดิ ตามการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาปีการศกึ ษา 2564 ครั้งท่ี 2/2564
โรงเรยี นกลมุ่ เมืองตาก โดยนายเชาวลติ ไชยธงรตั น์ ศกึ ษานเิ ทศก์

27

จากตารางที่ 5 สรุปไดด้ งั น้ี
ประเด็นท่ี 4 การจดั การเรยี นการสอนโครงงานอาชพี ในระดบั ชนั้ มัธยมศึกษาต้น
โรงเรยี นทีด่ ำเนนิ การมีจำนวน 1 โรงเรยี น ไดแ้ ก่ โรงเรียนบ้านมเู ซอ เนื่องจากเปน็ โรงเรียนขยาย

โอกาสมกี ารจัดการสอนมัธยมศกึ ษา

ตารางท่ี 6 ประเดน็ ที่ 5 การดำเนนิ กิจกรรมตามนโยบาย 1 โรงเรียน 1 นวตั กรรมรวมถึงการส่งเสรมิ กจิ กรรม
ตามนโยบาย 1 คน 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ

ที่ โรงเรยี น สภาพการดำเนินงานปจั จุบนั ขอ้ แลกเปล่ียน /
1 โรงเรยี นชุมชนบา้ นวงั หิน ขอ้ เสนอแนะ
2 โรงเรยี นบ้านท่าไม้แดง ไม่ไดด้ ำเนินการ
- โครงงานบายศรี โรงเรียนมีชัว่ โมงเพิ่มเติมให้ ข้อจำกัด ชว่ ง
3 โรงเรยี นบา้ นน้ำด้วน นักเรียนชน้ั ป.4 - ป.6 ฝึกทำบายศรี สถานการณโ์ ควิด ทำให้
4 โรงเรียนบา้ นเกาะอา้ ยด้วน - โรงเรียนสำรวจนกั เรยี นท่ีสนใจในกฬี าที่ตนเอง การเรียนการสอนชะงัก
ชอบ จากการสำรวจมี 2 กีฬาทีน่ กั เรียนสนใจ คือ
เปตอง ปิงปอง และล่าช้า
- ด้านดนตรี จากการสำรวจนักเรียนชอบเลน่ ขลุ่ย ข้อจำกัด ช่วง
ในวิชาดนตรี สถานการณโ์ ควิด ทำให้
- เกษตรกรรมการปลกู ผักสวนครวั ในโรงเรยี น การเรียนการสอนชะงกั
ช่ัวโมงการงานอาชพี และล่าชา้
โรงเรยี นมีกิจกรรมทำสวนเกษตร ผักกินได้ ทำขนม
ไทย และนำ้ สมุนไพร ซง่ึ จะใชเ้ วลาในชว่ งลดเวลา
เรยี นและกจิ กรรมชุมนุมทำกิจกรรมน้ี

การดำเนินกจิ กรรม 1 โรงเรียน 1นวัตกรรม
มีการส่งเสรมิ กิจกรรมทางดา้ นกีฬา คือกีฬาเปตอง
ใหก้ ับนกั เรยี นและ 1 อาชพี คือ การทำ พวง
กุญแจขายเพ่ือสรา้ งรายไดเ้ ป็นอาชพี ในอนาคต

รายงานผลการนิเทศ ตดิ ตามการพฒั นาคุณภาพการศึกษาปกี ารศกึ ษา 2564 ครั้งท่ี 2/2564
โรงเรยี นกล่มุ เมืองตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ ศกึ ษานเิ ทศก์

28

5 โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ นวตั กรรมส่ือการเรียนการสอนตา่ งๆ ขอ้ เสนอแนะเม่ือ

1 คน 1 กฬี า กำหนดเป็นกฬี าเปตองในชว่ั โมง สถานการณ์ดีแล้วให้

กจิ กรรมชมุ นุมกีฬา โรงเรียนได้ดำเนิน

กิจกรรมปลูกผักสวนครวั ในกิจกรรมลดเวลาเรยี น กิจกรรมตามนโยบาย 1
โรงเรยี น 1 นวตั กรรมได้
เพมิ่ เวลารู้

6 โรงเรยี นบา้ นคลองหว้ ยทราย โรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายดำเนินกิจกรรมตาม

นโยบาย 1 โรงเรยี น 1 นวตั กรรมรวมถงึ การสง่ เสริม

กิจกรรมตามนโยบาย 1 คน 1 ดนตรี 1 กีฬา 1

อาชพี ดังน้ี

1 โรงเรยี น 1 นวัตกรรม

การใช้รูปแบบการบรหิ ารงาน คอื

“สร้าง เสริม สู่สขุ ” Model

สรา้ ง คือ สร้างหลักสูตร สร้างแผนการจดั การ

เรียนรู้ สรา้ งส่อื การเรียนการสอนสรา้ งแหล่งเรียนรู้

สรา้ งสงิ่ แวดลอ้ มในโรงเรียนและนอกโรงเรยี นเพ่ือ

เออ้ื ต่อการจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอนมีความ

ปลอดภัยตอ่ นกั เรยี น และบุคลากรในโรงเรยี น

สรา้ งทีมงาน เครือขา่ ยที่เขม้ แข็ง เอ้ือตอ่ การ

ส่งเสริมคณุ ภาพผ้เู รียน

เสริม คือ การเสริมทักษะทจี่ ำเป็นต่อการเรียนรู้

ของผเู้ รียน อาทิเช่น ทักษะอาชีพ ทกั ษะชวี ติ ทักษะ

การอยรู่ ว่ มกับผอู้ นื่ และการเสรมิ คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ให้กบั ผู้เรียน

สสู่ ขุ คือ นักเรียนมีสขุ ภาพร่างกายท่แี ข็งแรงตาม

วยั พร้อมสำหรับการเรียนรู้ และมีสขุ ภาพจิตที่

สมบูรณ์ ส่งผลตอ่ การเรียนรู้ที่ดี

รายงานผลการนเิ ทศ ติดตามการพฒั นาคุณภาพการศึกษาปีการศกึ ษา 2564 ครั้งท่ี 2/2564
โรงเรียนกลมุ่ เมืองตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ ศึกษานิเทศก์

29

7 โรงเรยี นบ้านท่าเล่ โรงเรียนบา้ นทา่ เลไ่ ดส้ นบั สนุน นโยบาย 1 คน 1
8 โรงเรียนบา้ นมูเซอ ดนตรี 1 กฬี า 1 อาชีพ โดยโรงเรียนได้จดั เตรียม
และอำนวยความสะดวก สนามกีฬา สนามเปตอง
9 โรงเรยี นบ้านห้วยเลือง และโตะ๊ ปิงปอง สำหรบั นกั เรียนที่ประสงค์จะเล่น
กฬี าที่ตนมีความถนัด สว่ นเรือ่ กีดนตรีมแี นวทางจะ
สอนให้นกั เรียนเปา่ ขลยุ่

นวตั กรรมรวมถงึ การส่งเสริมกจิ กรรมตามนโยบาย จากรายงานการประชุม

1 คน 1 ดนตรี 1 กฬี า 1 อาชีพ ผู้บรหิ ารการศึกษา/

สภาพการดำเนนิ งาน ผ้บู รหิ ารสถานศกึ ษาและ

โรงเรยี นบ้านมูเซอ ได้ดำเนนิ การศึกษาข้อมูล บคุ ลากรทางการศึกษา

เกยี่ วกับการ กำหนดนโยบายทางการศึกษา ด้าน ครัง้ ท่ี 2 / ๒๕๖4 ข้อท่ี
นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อกำหนดการ 10.4 การดำเนนิ งานตาม

ดำเนินการจัดทำ นวัตกรรมในการจัดการเรยี นการ นโยบาย สพฐ.
สอนและนวัตกรรมในการบริหารงานใน

สถานศกึ ษา โรงเรยี นได้จัดสรรงบประมาณในการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม

ดำเนนิ กจิ กรรมต่อไป (ปฏบิ ัติทกุ โรงเรียน)

การสง่ เสริมนโยบาย 1 คน 1 ดนตรี 1 กฬี า 1 1 โรงเรียน 1 กีฬา

อาชพี ได้กำหนดกจิ กรรมตามนโยบายไดแ้ ก่ (ปฏบิ ัติทุกโรงเรียน)

-1ดนตรี กจิ กรรมดา้ นดนตรี กีตาร์ ขลยุ่ 1 โรงเรยี น 1 อาชีพ
-1กฬี า กิจกรรมด้านกฬี า ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง (โรงเรียนขยายโอกาส)
ปิงปอง วอลเล่ยบ์ อล

-1อาชีพ กจิ กรรมด้านอาชพี กิจกรรมโครงการทำ

มาค้าขายกาแฟ

โรงเรยี นบ้านหว้ ยเหลืองมีบุคลากรไมเ่ พยี งพอ คณะครูควรหาเวลา หรือ

ดงั นน้ั การจัดการเรยี นการสอน เนน้ การบรู ณาการ จดั ช่ัวโมงในการสอนให้

ในช่วั โมงการจดั การเรียนการสอนของครปู ระจำ นักเรียนไดเ้ รยี นรู้อย่าง

ชนั้ ในแต่ละระดับชน้ั ทั่วถึง และสามารถเลอื ก

รายงานผลการนิเทศ ตดิ ตามการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาปกี ารศกึ ษา 2564 ครัง้ ที่ 2/2564
โรงเรยี นกลุ่มเมอื งตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรตั น์ ศกึ ษานเิ ทศก์

30

ใหส้ ิง่ ทีต่ นเองรกั และ
สนใจ

10 โรงเรียนบา้ นหนองแขม 1 คน 1 กีฬา กำหนดเป็นกีฬาเปตองในช่ัวโมง
11 โรงเรียนบ้านลานสาง กิจกรรมชุมนุมกีฬา

12 โรงเรยี นบา้ นหว้ ยนึง่ -ได้วางRoad Map ในการดำเนินโดยใช้นวตั กรรม
7 ร่วม
-นโยบาย 1 คน
- 1 ดนตรี 1 กีฬา
- 1 อาชพี ได้วางแผน และเร่ิมดำเนินการแล้ว
-ไดว้ างRoad Map ในการดำเนินโดยใชน้ วัตกรรม
7 รว่ ม
-นโยบาย 1 คน
- 1 ดนตรี 1 กฬี า
- 1 อาชพี ไดว้ างแผน และเริ่มดำเนินการแล้ว

จากตารางท่ี 6 สรุปได้ดังน้ี
ประเดน็ ที่ 5 การดำเนินกจิ กรรมตามนโยบาย 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมรวมถงึ การสง่ เสริมกิจกรรมตาม

นโยบาย 1 คน 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ
โรงเรยี นทีด่ ำเนนิ การจำนวน 12 โรงเรียน โดยแตล่ ะโรงเรียนนำไปบรู ณาการกบั งานหรอื กิจกรรมที่

โรงเรียนได้ดำเนินการอยู่แลว้ และในชัว่ โมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารใู้ หก้ ับนกั เรียน

รายงานผลการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 2/2564
โรงเรียนกลุ่มเมอื งตาก โดยนายเชาวลติ ไชยธงรัตน์ ศึกษานิเทศก์

31

ตารางท่ี 7 ประเด็นที่ 6 การดำเนนิ งานดา้ นปฐมวยั โดยเนน้ การประเมินพฒั นาการของนักเรยี นปฐมวัย
รวมถงึ จัดการเรียนการสอนภาษาองั กฤษในระดบั ปฐมวัย

ท่ี โรงเรยี น สภาพการดำเนินงานปจั จุบนั ข้อ แลกเปลี่ยน /
1 โรงเรยี นชุมชนบ้านวังหนิ ขอ้ เสนอแนะ
- มีแผนงาน/โครงการ เตรียมความพร้อมนักเรียน
2 โรงเรยี นบา้ นทา่ ไม้แดง ปฐมวัยทั้ง 4 ดา้ น ปฐมวยั เปดิ สอน on-
3 โรงเรียนบา้ นน้ำดว้ น - มกี ารวดั ผลประเมนิ ผล พฒั นาการของนกั เรียน hand เนื่องจากการเฝ้า
ปฐมวยั โดยร่วมกบั ครูปฐมวยั ของกลมุ่ โรงเรยี น ระวังสถานการณ์ โควดิ
เมอื งตาก ประเมินผลพัฒนาการของนักเรียน
ปฐมวัย และจดั การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
อยา่ งงา่ ย ๆ ให้กบั นกั เรยี นในระดับปฐมวยั
โรงเรยี นดำเนนิ การจดั การเรยี นการสอน
ภาษาองั กฤษในระดบั ปฐมวัย โดยสอดแทรกในแต่
ละกจิ กรรมเสริมประสบการณ์

การดำเนนิ งานด้านปฐมวัย มกี ารฝกึ พฒั นาการ
และมกี ารประเมนิ ตามแบบพัฒนาการ มกี าร
จดั การเรยี นการสอนภาษาองั กฤษ โดยครูประจำ
ชน้ั

4 โรงเรียนบา้ นเกาะอ้ายด้วน การดำเนินงานด้านปฐมวัย มกี ารฝกึ พัฒนาการ ปฐมวยั เปิดสอน on-
5 โรงเรยี นบา้ นหนองบัวใต้ และมกี ารประเมินตามแบบพัฒนาการ มีการ hand เนอื่ งจากการเฝา้
จัดการเรยี นการสอนภาษาองั กฤษ โดยครูประจำ ระวงั สถานการณ์ โควิด
ช้ัน

จัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยท่องอักษรภาษาอังกฤษ
(A-Z) ทุกเยน็ ก่อนกลับบ้าน

6 โรงเรยี นบ้านคลองห้วยทราย การดำเนนิ งานระดับปฐมวัย เนน้ พฒั นาการ
ทางด้านรา่ งกาย ด้านอารมณ์ สังคม จิตใจ และ
สตปิ ญั ญา ใหเ้ ปน็ ไปตามวัย พรอ้ มทัง้ เสริมทกั ษะ
ดา้ นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เพ่อื

รายงานผลการนเิ ทศ ติดตามการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2564
โรงเรียนกลุ่มเมอื งตาก โดยนายเชาวลติ ไชยธงรตั น์ ศึกษานิเทศก์

32

7 โรงเรียนบ้านทา่ เล่ เตรยี มพร้อมความรขู้ น้ั พ้ืนฐานในการเรียนช้ัน ทา่ น ศน. ให้
ประถมศกึ ษาปีท่ี 1 ต่อไป ข้อเสนอแนะในการสอน
8 โรงเรียนบา้ นมูเซอ โรงเรยี นบ้านทา่ เล่ ยงั ขาดครูปฐมวัยโรงเรียนได้ให้ เขยี นภาษาอังกฤษใน
ครปู ระจำการท่านอื่นรบั ผดิ ชอบแทน ครูที่ รูปแบบใบงาน โดยการ
9 โรงเรียนบา้ นหว้ ยเลือง รบั ผิดชอบมกี ารประเมินนักเรียนเรื่องพัฒนาการ ทำซ้ำๆ สมำ่ เสมอ
อยา่ งต่อเนื่อง นกั เรียนอนุบาลได้รับการสอน
10 โรงเรยี นบา้ นหนองแขม ภาษาองั กฤษโดยผา่ นใบงานแบบต่างๆ
11 โรงเรียนบ้านลานสาง
12 โรงเรยี นบา้ นหว้ ยนึ่ง 1.แจกใบงานในรูปแบบการจดั การเรียนการสอน ควรสง่ เสริมการ
แบบ on hand พัฒนาการอ่านคำ
2.สง่ คลปิ จากยูทปู เก่ยี วกับภาษาอังกฤษ ในระดับ พน้ื ฐาน โดยการแนะนำ
ปฐมวยั ให้แกผ่ ู้ปกครองท่สี ามารถตดิ ตามทาง ให้นกั เรยี นได้เรียนรู้ และ
อนิ เตอร์เน็ตได้ ฝึกพูดในรปู ประโยคง่าย
ระดบั ปฐมวยั ให้นกั เรียนอ่านออกเสียงได้และ ๆ ไมซ่ บั ซ้อน
เรียนรอู้ ย่างมีความสขุ

-
-
-

จากตารางท่ี 7 สรปุ ได้ดังนี้
ประเดน็ ที่ 6 การดำเนินงานด้านปฐมวยั โดยเน้นการประเมินพัฒนาการของนกั เรียนปฐมวยั รวมถงึ

จัดการเรยี นการสอนภาษาอังกฤษในระดับปฐมวยั
โรงเรยี นในกลมุ่ เมืองตาก จำนวน 12 โรงเรยี น ได้ดำเนินการกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษใน

ระดบั พ้ืนฐานให้กบั เด็กปฐมวัยอยู่แล้วและกิจกรรมหนา้ เสาธง

รายงานผลการนเิ ทศ ตดิ ตามการพฒั นาคุณภาพการศึกษาปีการศกึ ษา 2564 คร้งั ที่ 2/2564
โรงเรียนกลุ่มเมืองตาก โดยนายเชาวลติ ไชยธงรัตน์ ศกึ ษานิเทศก์

33

ตารางที่ 8 ประเดน็ 7 การดำเนินงานดา้ นอืน่ ๆ เช่น การนบั เวลา

ที่ โรงเรียน สภาพการดำเนินงานปจั จุบนั ข้อ แลกเปลี่ยน /
1 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหนิ ขอ้ เสนอแนะ
- เตรยี มการเปิดสอนชดเชยเพ่มิ เติมในวนั หยดุ
2 โรงเรยี นบา้ นทา่ ไม้แดง ตามสมควร เพ่ือให้นกั เรยี นมีความร้แู ละมีเวลา การนบั เวลา เพอ่ื ใหค้ รบ
3 โรงเรียนบา้ นนำ้ ดว้ น เรยี นครบตามหลกั สตู ร 100 วัน โดยมีการสอนใน
- การนับเวลาเรียนในภาคเรยี นที่ 2 เปน็ ไปตาม
4 โรงเรียนบา้ นเกาะอ้ายด้วน ประกาศของสพฐ. และยึดเป็นแนวปฏบิ ัติตาม รปู การสลับ on-site,
5 โรงเรียนบา้ นหนองบวั ใต้ สถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคไวรสั โคโรนา่ (โค on-hand และการสอน
6 โรงเรยี นบา้ นคลองหว้ ยทราย วดิ 19)
7 โรงเรยี นบา้ นทา่ เล่ เสรมิ
8 โรงเรยี นบ้านมูเซอ -
-

การนับเวลา เพื่อให้ครบ 100 วนั โดยมีการสอน
ในรูปการสลบั on-site, on-hand และการ
สอนเสริม
นับเวลาเรียนได้ครบตามกำหนด

-
ในช่วงท่ผี ่านมา1/2564โรงเรียนได้จัดการสอน
ครบ จำนวน 100 วนั โดยเปิดการสอนชดเชยใน
วนั เสาร์ด้วย
การนับเวลาเรยี นจากมติท่ีประชุมครู
มีมติให้นับเวลาเรียนใหน้ ักเรยี นทุกคนและทุกวนั
ในการเรียนรู้แบบ On-hand ท่ีบ้าน

รายงานผลการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาปกี ารศึกษา 2564 ครัง้ ท่ี 2/2564
โรงเรยี นกลุม่ เมืองตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรตั น์ ศกึ ษานเิ ทศก์

34

9 โรงเรียนบา้ นหว้ ยเลอื ง การนบั เวลาเรียนจากมติท่ีประชุมครู
10 โรงเรยี นบ้านหนองแขม มมี ติใหน้ ับเวลาเรยี นให้นักเรียนทุกคนและทุกวัน
ในการเรยี นรู้แบบ On-hand ทีบ่ า้ น
11 โรงเรียนบ้านลานสาง
12 โรงเรียนบ้านห้วยนง่ึ - จดั ทำประกาศเปิด-ปดิ ของโรงเรียน ในชว่ งเปดิ
เรียน on-hand มีการกำหนดใหน้ กั เรยี นมารับใบ
งานทกุ วันจนั ทร์และสง่ ใบงานทุกวนั อาทติ ย์
มีการจัดสอนชดเชย

-

-

จากตารางที่ 8 สรุปไดด้ งั นี้
ประเด็นท่ี 7 การดำเนนิ งานด้านอื่นๆ เชน่ การนบั เวลา
โรงเรียนในกลุ่มเมืองตาก จำนวน 12 โรงเรียน ดำเนินการนับเวลาเรยี นและบันทึกลงในธรุ การชัน้ เรยี น

เรียบร้อยดคี รบตามเกณฑร์ ้อยละ 80

รายงานผลการนเิ ทศ ตดิ ตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศกึ ษา 2564 ครงั้ ท่ี 2/2564
โรงเรียนกลุม่ เมอื งตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ ศึกษานเิ ทศก์

35

บทที่ 5

สรุปผลการนเิ ทศ ปัญหาอุปสรรค และขอ้ เสนอแนะ

สรุปผลการนเิ ทศ
การดำเนินการนเิ ทศ ตดิ ตาม การพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาของสถานศกึ ษาและการดำเนินงานตามนโยบาย

สำคัญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มโรงเรียนในความ
รบั ผดิ ชอบ (กลมุ่ เมืองตาก) ครัง้ ท่ี 2/2564 มวี ัตถุประสงค์ดังน้ี

1. เพื่อนเิ ทศ ติดตามการพฒั นาคุณภาพการศึกษา โดยประเดน็ การนเิ ทศ ติดตาม 7 ประเด็นของ
กลมุ่ โรงเรียนเมอื งตาก

2. เพอื่ นเิ ทศ ตดิ ตามการการดำเนินงานพฒั นาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและงานนโยบายด้าน
การศึกษา

3. เพ่อื ให้คำปรึกษาและสร้างขวัญและกำลงั ใจใหก้ ับครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาในโรงเรยี น ให้
สามารถพฒั นางานได้อยา่ งมีคุณภาพและมปี ระสิทธิภาพ

สามารถสรปุ ตามประเด็นการนเิ ทศท้ัง 7 ประเดน็ ดังนี้
1. รปู แบบการจัดการเรียนการสอนท่ใี ช้ใน ภาคเรยี นที่ 2/2564

ตารางที่ 9 ตารางแสดงรปู แบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรยี นกลมุ่ โรงเรยี นเมืองตาก (5 On)

ท่ี โรงเรยี น รปู แบบการจัดการเรียนการสอน หมายเหตุ

On- site On- hand On-Line On-Air On-demand

1 โรงเรยี นชมุ ชนบา้ นวงั หนิ 

2 โรงเรยี นบา้ นทา่ ไมแ้ ดง 

3 โรงเรยี นบ้านน้ำดว้ น 

4 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 

5 โรงเรียนบ้านหนองบวั ใต้ 

6 โรงเรยี นบ้านคลองหว้ ยทราย  

7 โรงเรียนบ้านทา่ เล่  

8 โรงเรียนบ้านมเู ซอ 

9 โรงเรียนบ้านหว้ ยเลอื ง 

10 โรงเรยี นบ้านหนองแขม 

11 โรงเรยี นบ้านลานสาง 

12 โรงเรยี นบา้ นหว้ ยนึง่ 

รวม 7 5 2 2

รายงานผลการนิเทศ ตดิ ตามการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาปกี ารศกึ ษา 2564 ครั้งท่ี 2/2564
โรงเรยี นกลมุ่ เมืองตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรตั น์ ศึกษานิเทศก์

36

จากตารางที่ 9 สรปุ ได้ดงั นี้ ประเดน็ ท่ี 1 รูปแบบการจัดการเรยี นการสอนใน ภาคเรยี นท่ี 2/2564
โรงเรียนในกลุ่มเมืองตากมจี ำนวน 12 โรงเรยี น สามารถจำแนกไดเ้ ป็น 3 รปู แบบการจดั การเรยี นการสอน ได้แก่

1.รูปแแบบ on hand ร้อยละ 100 มีโรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านน้ำด้วน ,
โรงเรยี นบา้ นเกาะอ้ายดว้ น และโรงเรนี ยบ้านมเู ซอ คิดเป็นร้อยละ 25

2.รูปแแบบ on site ร้อยละ 100 มีจำนวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง, โรงเรียนบ้านลาน
สาง, โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง, โรงเรียนบ้านหนองแขม, โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้, โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน และ
โรงเรยี นบา้ นทา่ ไม้แดง คิดเปน็ ร้อยละ 58

3.รูปแบบผสมผสาน มีจำนวน 2 โรงเรยี น คอื โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย และโรงเรียนบ้านทา่ เล่ คดิ
เปน็ รอ้ ยละ 16.67

ซึ่งแสดงว่าโรงเรียนในกลุ่มเมืองตากมีการบริหารจัดการและการควบคุมโรคระบาดพร้อมที่จัดการ
เรียนการสอนได้ตามปกติ

ประเด็นท่ี 2 การดำเนนิ งานเพ่อื ยกระดบั ผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนทงั้ ระดับห้องเรียนและการเตรยี มพร้อม
สำหรับการประเมนิ RT ป.1-ป.2 , NT ป.3 , O-NET ป.6 และ ม.3รวมถงึ การประเมิน PISA ม.3

โรงเรียนในกลุม่ เมอื งตาก จำนวน 12 โรงเรียน มีการจดั ทำแผนยกระดับผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียน
และตอบรับสนองนโยบายของทางสำนกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทกุ โรงเรยี น
คิดเปน็ ร้อยละ 100

ประเด็นท่ี 3 การดำเนนิ โครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลกั ษณ์ของโรงเรียน (เน้น ป.4 , ป.5 )
โรงเรียนในกลมุ่ เมืองตาก จำนวน 11 โรงเรยี น ทีด่ ำเนนิ โครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน คดิ เปน็ ร้อยละ 91.67 โครงงานคุณธรรม 1 ดาว และ อีก 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบา้ นห้วย
เหลืองยงั ไมด่ ำเนินการ คดิ เปน็ รอ้ ยละ 8.33
ประเด็นที่ 4 การจดั การเรยี นการสอนโครงงานอาชีพในระดบั ช้ันมธั ยมศึกษาตน้
โรงเรียนทด่ี ำเนินการมีจำนวน 1 โรงเรียน ไดแ้ ก่ โรงเรียนบา้ นมเู ซอ เนื่องจากเป็นโรงเรียนขยาย
โอกาสมกี ารจดั การสอนมธั ยมศึกษา 8.33
ประเด็นที่ 5 การดำเนินกจิ กรรมตามนโยบาย 1 โรงเรยี น 1 นวัตกรรมรวมถึงการสง่ เสริมกจิ กรรมตาม
นโยบาย 1 คน 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ
โรงเรยี นท่ดี ำเนนิ การจำนวน 12 โรงเรยี น โดยแต่ละโรงเรยี นนำไปบรู ณาการกับงานหรือกิจกรรม
ทีโ่ รงเรยี นไดด้ ำเนนิ การอยู่แล้ว และในชวั่ โมงลดเวลาเรียนเพมิ่ เวลาร้ใู หก้ บั นักเรยี น คิดเป็นรอ้ ยละ 100

ประเดน็ ที่ 6 การดำเนนิ งานดา้ นปฐมวัย โดยเนน้ การประเมนิ พฒั นาการของนกั เรยี นปฐมวยั รวมถึง
จัดการเรียนการสอนภาษาองั กฤษในระดับปฐมวัย

รายงานผลการนเิ ทศ ติดตามการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาปีการศึกษา 2564 ครงั้ ที่ 2/2564
โรงเรียนกลุ่มเมืองตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ ศกึ ษานเิ ทศก์

37

โรงเรยี นในกลุม่ เมอื งตาก จำนวน 12 โรงเรียน ได้ดำเนินการกจิ กรรมการสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับพ้นื ฐานให้กบั เด็กปฐมวัยอยแู่ ลว้ และกจิ กรรมหนา้ เสาธง คดิ เปน็ รอ้ ยละ 100
ประเด็นที่ 7 การดำเนนิ งานดา้ นอื่นๆ เช่นการนับเวลา

โรงเรียนในกลุ่มเมอื งตาก จำนวน 12 โรงเรียน ดำเนินการนับเวลาเรยี นและบนั ทึกลงในธุรการชน้ั
เรยี นเรียบร้อยดคี รบตามเกณฑร์ ้อยละ 80 สามารถคดิ เปน็ รอ้ ยละ 100

ปญั หาอุปสรรค
ผู้ใหก้ ารนิเทศ
1.พื้นที่ในความรับผิดชอบของ กลุ่มเมืองตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ และเขตติดต่อกับต่างจังหวัด และพื้นที่ทุรกันดาร ในการเดินทางมีความเสี่ยง
อันตรายในบางช่วงเวลา เช่น ฝนตก และหมอกหนา และการสัญจรของรถขนสินค้าผัก ผลไม้ พืชผลทาง
การเกษตรของประชาชนบนทีร่ าบสงู ภเู ขา ผาสูง เพื่อนำมาจำหนา่ ย

2.การเดินทางเพ่ือนิเทศ ตดิ ตาม ประเมนิ ผลการบรหิ ารจัดการของผ้อู ำนวยการสถานศึกษาในสังกัด
ซ่ึงอยใู่ นพื้นท่ีกลุ่มเมืองตาก แตล่ ะสถานศึกษาอยู่หา่ งไกลกันในการเดนิ ทางไปนิเทศแตล่ ะครง้ั ต้องใช้งบประมาณ
ในการเดินทางไปนิเทศคอ่ นขา้ งมาก

3.ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลของกรรมการแต่ละชุดในการนิเทศ กลุ่มเมืองตากไม่สามารถนำมา
เปรียบเทยี บผลการนิเทศ ติดตามกับกรรมการ กลุ่มโรงเรียนอื่นได้ แต่สามารถนำมาเปน็ ขอ้ มูลในการตรวจสอบผล
การพัฒนาในครั้งตอ่ ไปได้

4.การกำหนดเวลาในการนิเทศ ตดิ ตาม ประเมินผลบางครั้งไม่สามารถดำเนินการได้อยา่ งต่อเน่ือง
เนื่องจากกรรมการบางท่านมีภารกิจเร่งด่วนในขณะนั้น กรรมการจึงไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด หรือไม่มีไปร่วม
เป็นคณะนิเทศเลย และในบางครั้งโรงเรียนมีภารกิจด่วนเข้ามาประเมิน ประชุมกลุ่มสามัญ หรือดำเนินกิจกรรม
หลักของโรงเรยี น

5.ในการปฏิบัติการนิเทศ ตดิ ตาม ประเมินผลฯเปน็ ชว่ งเวลาเดียวกัน ยานพาหนะและพนกั งานขบั รถ
ของสำนักงานเขตพื้นทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ไม่สามารถรองรบั การปฏิบตั ิงานของกรรมการได้ทุกชุด
จงึ จำเปน็ ต้องใช้ยานพาหนะของตนเองในบา้ งครง้ั เน่ืองจากไมส่ ามารถรอไดเ้ พราะนัดวันเวลาโรงเรยี นไปแล้ว

รายงานผลการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปกี ารศึกษา 2564 ครัง้ ท่ี 2/2564
โรงเรยี นกลมุ่ เมืองตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรตั น์ ศึกษานิเทศก์

38

ผ้รู ับการนิเทศ
1.ด้านโรงเรียน
- ไม่มีครูท่ีจบสารระสำคญั ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
- ไมม่ ลี ูกจ้างประจำ เพื่อบรหิ ารโรงเรยี น ไดแ้ ก่ การรักษาความปลอดภัย การทำ
ความสะอาดบริเวณตา่ ง ๆ การบรกิ ารอำนวยความสะดวกนักเรยี น
- โรงเรียนมพี ้นื ท่ี แลละอาคารท่ีชำรดุ การดแู ลบรหิ ารพ้นื ท่ไี มท่ ว่ั ถึง
- งบประมาณ ได้รบั การจัดสรรเฉพาะงบรายหัว งบปัจจยั พื้นฐานนกั เรยี นยากจน
เทา่ นัน้ ไม่เพยี งพอกับการบริหารจัดการ
2.ด้านนักเรยี น
- บางคนสุขภาพไม่แข็งแรง เจบ็ ปว่ ยบ่อย
- ขาดแคลนทนุ การศึกษา และปัจจยั ในการดำรงชีพ
- เรียนช้า รับรู้ช้า
3.ดา้ นผูป้ กครอง
- ประกอบอาชพี รบั จา้ งรายวนั และไมม่ ีอาชพี ท่แี นน่ อนฐานะยากจนถงึ ยากจนมาก
- ขาดแคลนที่อยู่ และปจั จัยพ้ืนฐานในการดำรงชพี เกอื บทุกครอบครัว
- เขตบริการของโรงเรยี น สว่ นใหญ่สง่ บตุ รหลานเขา้ ไปเรียนในตัวเมืองตากที่เหลือเข้า
มาเรียนในโรงเรียนกลมุ่ เมอื งตากจึงเปน็ โรงเรียนขนาดเลก็
4.ด้านครู
- ครบู างทา่ นมปี ัญหาเร่ืองหนีส้ ิน ทำให้สมาธิในการปฏิบัติงานลดประสทิ ธิภาพลง
- ครูบางท่านตอ้ งรบั ภาระงาน
5.ด้านคณะกรรมการสถานศกึ ษาขน้ั พืน้ ฐานโรงเรียน
– ไม่มีบคุ คลเสยี สละมาเป็นคณะกรรมการฯ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบา้ นวังหนิ

รายงานผลการนิเทศ ติดตามการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาปกี ารศกึ ษา 2564 คร้ังที่ 2/2564
โรงเรียนกลมุ่ เมอื งตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ ศึกษานเิ ทศก์

39

ข้อเสนอแนะ
1. การนเิ ทศ ติดตาม การพัฒนาคณุ ภาพทางการศึกษาของสถานศกึ ษา และการดำเนนิ งานตาม

นโยบายสำคญั ของสำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศกึ ษา เป็นเพียงการไปตดิ ตามการ
ปฏิบตั งิ านของผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่ละแห่ง ซง่ึ ผมู้ ีส่วนเกีย่ วขอ้ งทุกคนมีความหวังวา่ สถานศึกษาของตนจะ
เป็นสถานศึกษาที่มีคณุ ภาพในระดบั ทนี่ ่าพอใจ ดังนั้นผลทีส่ ะท้อนจากการนเิ ทศติดตามจึงควรออกมาในรปู ของ
การใหก้ ำลังใจมากกวา่ การตำหนดิ ้วยความรนุ แรง

2. การนำผลการนิเทศติดตามฯ ครง้ั ที่ 1 ไปเปน็ ตวั เปรยี บเทยี บต้องคำนึงถึงปัจจัยอืน่ ๆ ดว้ ย
เช่น สถานการณ์การแพรร่ ะบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา่ 2019 (โควิด 19) เปน็ ผลให้การเปิดภาคเรียนล่าช้าและการ
ดำเนินการจดั การเรยี นการเรียนการสอนต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพรร่ ะบาดโดยการเรยี นทางไกล
และเรียนออนไลน์ ต้องมีการเว้นระยะห่าง ลา้ งมือ และงดการทำกจิ กรรมกลุ่ม สถานการณภ์ ายในสถานศึกษา
ขณะนน้ั นโยบายท่เี ปลยี่ นแปลง การเปลย่ี นแปลงผูบ้ ริหารสถานศกึ ษา และการย้ายของบคุ ลากรภายในโรงเรียน
ตามวาระ เป็นต้น

3. กระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เป็นการบรู ณาการการทำงานทัง้ ด้านการติดตามนโยบาย
จากต้นสงั กัดและการพฒั นางาน ทำให้ผรู้ ับการตดิ ตามไดแ้ นวคดิ ในการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
หลากหลายและต่อเนอ่ื ง

4. ในการจัดการเรยี นการสอน ควรจดั ครูลงในประจำชนั้ และสอนบรู ณาการเวลาได้ และในการจดั ชว่ั โมง
สอนซอ่ มเสรมิ ควรเน้นทวี่ ชิ าที่มีความจำเปน็ หลัก ๆ ที่นักเรียนไมเ่ ขา้ ใจหรอื ยังอ่อนในตัวชีว้ ัดนน้ั ๆ โดยการสอนให้
เนน้ ใหเ้ กดิ ทักษะกระบวนการในการวเิ คราะห์ ฝกึ ทักษะการคิด การสรุปองค์ความรู้ และสรปุ ความรู้ในบทเรียน
และการนำไปประยุกต์ใช้หรือตอ่ ยอดในการเรียนในระดบั ชั้นตอ่ ไปในอนาคตได้

5. ในการนิเทศแต่ละคร้งั ในบางประเด็นโรงเรยี นไมไ่ ดด้ ำเนินการเลย เนือ่ งจากว่าไมส่ ามารถดำเนนิ การได้
ตามนโยบาย อาจเปน็ เพราะปจั จัย ดังนี้ สภาพท่ัวไป ปริมาณนกั เรยี น ปริมาณงบประมาณ ปริมาณครู
ความสัมพนั ธร์ ะหว่างโรงเรยี นและชุมชน ระหว่างโรงเรยี นกบั องค์กรรอบข้าง และปัจจัยอน่ื ๆ อกี หลายปจั จยั
ดงั นนั้ ในการนเิ ทศโรงเรยี นตามนโยบายของทางกระทรวง อาจไม่ได้ผลดังคาดหวัง จึงพยายามเสนอแนะให้
แก้ปัญหาท่ลี ะปัจจัยเสีย่ งของโรงเรียน ท้งั น้เี พ่อื มงุ่ หวังการพฒั นาการศึกษาอยา่ แทจ้ รงิ

6.ในการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งหมดเป็นสว่ นหนง่ึ ในการใชร้ บั การประเมินภายนอกโดยโรงเรยี นตอ้ ง
ดำเนนิ การใหส้ อดคล้องกบั มาตรฐาน

7.โรงเรียนเป็นโรงเรยี นขนาดเลก็ เนน้ “อ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขเป็น” เป็นหลัก เพราะถือว่า
ถ้านกั เรียนอา่ นไมไ่ ดห้ รือไม่คลอ่ ง คิดเลขไม่ได้ จะเรียนสาระอื่นลำบาก

8.โรงเรยี นงดกิจกรรมกล่มุ หรือกจิ กรรมทร่ี วมตัวกนั เน่ืองจากอยูใ่ นสถานการณภ์ าวะวิกฤติ โควดิ – 19
9.โครงการหรอื กจิ กรรมที่ต้องประเมนิ หรือประกวดแข่งขนั โรงเรียนจะดำเนินการตามบรบิ าทของ
โรงเรียนเทา่ ที่จะดำเนนิ การได้

รายงานผลการนเิ ทศ ตดิ ตามการพฒั นาคุณภาพการศึกษาปีการศกึ ษา 2564 ครงั้ ท่ี 2/2564
โรงเรียนกลมุ่ เมอื งตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ ศกึ ษานิเทศก์

40
10.ควรสนบั สนุนงบประมาณบางส่วนเพม่ิ เตมิ โรงเรียนขนาดเลก็ เพราะวา่ โรงเรยี นขนาดเล็กจะได้รบั
งบประมาณเฉพาะงบรายหัวนกั เรียนหรือบางปี จะได้รับงบประมาณพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมเตมิ รายหวั ละ
500 บาท/คน/ปี ซง่ึ โรงเรียนต้องใชจ้ ่ายคา่ สาธารณปู โภคและคา่ บรหิ ารจัดการสว่ นอน่ื อีก ซ่งึ ไมเ่ พียงพอในการ
บริหารจัดการ
11.ควรจัดและมสี วัสดิการแก่คณะกรรมการสถานศึกษาข้นั พ้ืนฐานโรงเรยี น เพื่อเป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบัตงิ าน
12.ไม่อยากใหห้ น่วยงานบังคับบัญชา คดิ เร่ืองการบรหิ ารตามหลักเศรษฐศาสตรห์ รือมองความคุ้มคา่ ของ
การลงทนุ เพยี งดา้ นเดียว เช่น มองวา่ มนี ักเรียนน้อย แต่มคี รูเกนิ เกณฑ์ อตั ราเงินเดอื นเยอะ ไมค่ ุ้มค่า แต่ ควร
คำนงึ ถึงหลักมนุษยชนเด็กนกั เรียนนอ้ ยกจ็ ริง แต่ความต้องการเรยี นร้มู เี ทา่ เทยี มกันบนพื้นฐานของความยากจน
ขาดแคลน

...........................................................

รายงานผลการนิเทศ ตดิ ตามการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาปีการศกึ ษา 2564 คร้ังท่ี 2/2564
โรงเรียนกลุม่ เมืองตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ ศึกษานิเทศก์

ภาคผนวก

รายงานผลการนเิ ทศ ตดิ ตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศกึ ษา 2564 ครงั้ ท่ี 2/2564
โรงเรยี นกลมุ่ เมอื งตาก โดยนายเชาวลติ ไชยธงรัตน์ ศึกษานิเทศก์

เครือ่ งมอื นิเทศ ตดิ ตาม

รายงานผลการนเิ ทศ ตดิ ตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2564 คร้งั ท่ี 2/2564
โรงเรียนกลุ่มเมอื งตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ ศึกษานเิ ทศก์

แบบนเิ ทศ ติดตาม ความพรอ้ มเปิดภาคเรียนและการดำเนินการพฒั นาคุณภาพการศึกษา
ในบรบิ ทวิถีใหม่ ภาคเรยี นที่ 2/2564 ปีการศึกษา 2564
สำนกั งานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

คำชี้แจง แบบนเิ ทศ ตดิ ตาม น้สี ำหรับศึกษานเิ ทศก์ใช้เปน็ เครอ่ื งมือในการนิเทศ เพ่ือให้คำชี้แนะ/แลกเปลยี่ น
แนวทางการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษา ในบริบทวถิ ใี หม่ โดยแบบนิเทศประกอบดว้ ยประเด็นการพฒั นาตาม
แนวนโยบาย Quick Win ซึง่ กำหนดเน้อื หาการนิเทศเป็น 3 ตอน ดงั น้ี

ตอนที่ 1 ข้อมลู ท่วั ไป
1.1 ชอื่ โรงเรียน.........................................................กลุม่ โรงเรยี น...........................................
1.2 ชือ่ ผอู้ ำนวยการโรงเรยี น/ผูร้ กั ษาการ......................................โทรศัพท.์ .............................
ชื่อรองผู้อำนวยการโรงเรียน...................................................โทรศพั ท์..............................
ช่อื ครูวิชาการโรงเรียน............................................................โทรศัพท.์ .............................
1.3 โรงเรียนเปิดทำการสอนด้วย รูปแบบใด ระบุ....................................................................
1.4 จำนวนบุคลากรปจั จุบัน
- ผู้บริหารโรงเรยี น จำนวน...........................คน (รวมรองผอู้ ำนวยการโรงเรยี นถ้าม)ี
- ครปู ระจำการ จำนวน.................คน ชาย..............คน หญิง................คน
- พนกั งานราชการ จำนวน.......คน ชาย...........คน หญิง................คน
- ครอู ตั ราจา้ ง (ทุกประเภท) จำนวน........คน ชาย............คน หญงิ .................คน
- พเี่ ล้ียงเด็กพกิ ารเรียน จำนวน...........คน ชาย.........คน หญงิ ................คน
- ธรุ การโรงเรียน จำนวน...............คน ชาย...........คน หญงิ ................คน
1.5 จำนวนนักเรียน
- ระดบั ปฐมวัย จำนวน......คน อนบุ าล 1 จำนวน......คน ชาย.....คน หญงิ .........คน
อนบุ าล 2 จำนวน.......คน ชาย.......คน หญงิ ........คน
อนุบาล 3 จำนวน......คน ชาย.....คน หญิง..........คน
- ระดับประถมศึกษา จำนวน........คน
ประถมศึกษาปที ี่ 1 จำนวน......คน ชาย....คน หญิง.....คน
ประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน.....คน ชาย...คน หญงิ ......คน
ประถมศกึ ษาปที ่ี 3 จำนวน.....คน ชาย....คน หญงิ ......คน
ประถมศึกษาปที ่ี 4 จำนวน....คน ชาย....คน หญงิ .......คน

รายงานผลการนิเทศ ตดิ ตามการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาปกี ารศึกษา 2564 ครงั้ ท่ี 2/2564
โรงเรียนกลุ่มเมอื งตาก โดยนายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ ศึกษานิเทศก์


Click to View FlipBook Version