The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Azie Shaarani, 2020-01-01 10:08:36

DSKP-KSSM-PENDIDIKAN-ISLAM-TINGKATAN-2

DSKP-KSSM-PENDIDIKAN-ISLAM-TINGKATAN-2

KEMENTERIANPENDIDIKANMALAYSIA

kurikulumstandardsekolahmenengah

PendidikanIslam

DokumenStandardKurikulum danPentaksiran

Tingkatan2



KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Pendidikan Islam

Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran

Tingkatan 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum

APRIL 2016

Terbitan 2017

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku
ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara
lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian
Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

Rukun Negara............................................................................................................................................................. v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan............................................................................................................................... vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan ................................................................................................................................. vii
Kata Pengantar........................................................................................................................................................... viii
Pendahuluan.............................................................................................................................................................. 1
Matlamat ................................................................................................................................................................... 2
Objektif ...................................................................................................................................................................... 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah.......................... ....................................................................... 3
Fokus ........................................................................................................................................................................ 4
Elemen Perpaduan .................................................................................................................................................... 5
Kemahiran Abad Ke-21 ............................................................................................................................................. 5
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.................................................................................................................................. 7
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran .................................................................................................................... 8
Elemen Merentas Kurikulum ..................................................................................................................................... 10
Pentaksiran Sekolah ................................................................................................................................................. 13
Organisasi Kandungan ............................................................................................................................................. 15
Al-Quran ................................................................................................................................................................... 17

Hadis ....................................................................................................................................................................... 28
Akidah ...................................................................................................................................................................... 31
Fiqah ....................................................................................................................................................................... 34
Sirah dan Tamadun Islam ....................................................................................................................................... 42
Akhlak Islamiah ....................................................................................................................................................... 47
Panel Penggubal ..................................................................................................................................................... 53

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains

dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat
dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan
yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang
merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai,
unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi
jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan
mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk
menyampaikan pengetahuan.

Sumber:Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97]

vii



KATA PENGANTAR kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit
Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang (KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan
(KBSM) yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM Kebangsaan.
digubal bagi memenuhi keperluan dasar baharu di bawah
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
agar kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,
telah dijelmakan dalam KSSM menerusi penggubalan supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk dalam abad ke-21.
semua mata pelajaran yang mengandungi Standard
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak
Usaha memasukkan pentaksiran di dalam dokumen kurikulum yang terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga
telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum pelaksanaan KSSM akan mencapai hasrat dan matlamat
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan Sistem Pendidikan Kebangsaan.
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara
berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat Pengarah
tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid. Bahagian Pembangunan Kurikulum
DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam
tunjang Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan,

viii



PENDAHULUAN KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Pendidikan dibimbing agar boleh menghubungkait antara ilmu aqli dan
Islam adalah mata pelajaran teras. KSSM Pendidikan Islam ini ilmu naqli untuk memberi sumbangan kepada tamadun umat.
digubal bagi memenuhi keperluan membina dan membentuk Bagi mencapai hasrat ini proses pengajaran dan pembelajaran
peribadi muslim yang memahami, mengamalkan dan perlu dirancang dan dilaksanakan sebaik mungkin.
menghayati Islam secara menyeluruh.
Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan bagi membolehkan
KSSM Pendidikan Islam memberi penekanan kepada aspek murid dinilai dengan lebih autentik dan holistik. Pentaksiran
ilmu, amali, amalan, penghayatan dan pembudayaan. Melalui formatif dijalankan secara berterusan semasa pengajaran dan
mata pelajaran ini murid dibekalkan dengan pengetahuan pembelajaran untuk mengesan perkembangan dan
asas tentang al-Quran, hadis, akidah, fiqah, sirah dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Pentaksiran sumatif
tamadun Islam, dan akhlak Islamiah. Murid bukan sekadar dilaksanakan untuk menentukan tahap penguasaan dan
dibekalkan dengan ilmu pengetahuan, malah mereka dididik pencapaian murid.
untuk mengamal dan menghayati ilmu yang dipelajari. Melalui
mata pelajaran ini juga murid dibimbing untuk mampu Melalui mata pelajaran KSSM Pendidikan Islam ini diharapkan
membangunkan diri serta masyarakat berasaskan al-Quran dapat melahirkan murid yang memahami, mengamal dan
dan al-Sunnah. menghayati Islam secara menyeluruh secara istiqamah dan
boleh dicontohi.
KSSM Pendidikan Islam juga digubal bagi melahirkan murid
yang mampu mengintegrasikan tuntutan fardu ain dan fardu
kifayah dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah
Allah SWT. Murid juga

1

MATLAMAT KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

Matlamat KSSM Pendidikan Islam adalah untuk membina dan 6. Membaca hadis pilihan dengan betul.
membentuk hamba dan khalifah Allah SWT yang berilmu, 7. Merumus kefahaman hadis pilihan dan
beriman, bertaqwa, beramal soleh, berakhlak mulia dan
berketerampilan berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah serta mengamalkannya.
menyumbang ke arah mempertingkatkan tamadun bangsa 8. Merumus kefahaman akidah Islamiah dan meyakini
dan negara serta kesejahteraan alam demi mencapai
kesejahteraan dunia dan akhirat. sebagai pegangan dan tunjang dalam kehidupan.
9. Merumus kefahaman ilmu fiqah dan mengamalkannya
OBJEKTIF
serta menghayatinya dalam kehidupan.
KSSM Pendidikan Islam bertujuan membolehkan murid 10. Merumus kefahaman sirah Nabi Muhammad SAW,
mencapai objektif berikut:
sejarah tokoh-tokoh dan tamadun Islam serta mengambil
1. Membaca ayat pilihan daripada al-Quran dengan betul, iktibar daripadanya.
lancar, bertajwid dan fasih. 11. Merumus kefahaman akhlak Islamiah dan mengamalkan
serta menghayatinya dalam kehidupan.
2. Melazimi bacaan al-Quran dalam kehidupan. 12. Membaca dan menulis jawi untuk melestarikan tulisan
3. Menghafaz ayat pilihan daripada al-Quran dengan betul, jawi sebagai warisan budaya.

lancar, bertajwid dan fasih.
4. Mengamalkan bacaan ayat hafazan pilihan dalam solat

dan amalan kehidupan.
5. Merumus kefahaman ayat al-Quran pilihan dan

mengamalkannya.

2

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2
MENENGAH
Teknologi. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dibina yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan
berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini
Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; bertujuan membangunkan modal insan yang menghayati nilai-
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan nilai murni berteraskan keagamaan, berpengetahuan,
berketrampilan, berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif
sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah
3

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

FOKUS 3. Amalan
Amalan bermaksud mengamalkan ilmu yang dipelajari
KSSM Pendidikan Islam berfokuskan aspek ilmu, amali, dalam kehidupan harian. Contohnya setelah mempelajari
amalan, penghayatan dan pembudayaan. Berikut adalah tentang teori solat dan melaksanakan solat secara amali
maksud kepada setiap satu aspek tersebut mengikut konteks murid hendaklah dibimbing agar mengamalkan solat dalam
KSSM Pendidikan Islam. kehidupan harian. Murid perlu sentiasa diingatkan agar
mendirikan solat walau apa keadaan sekali pun. Guru
1. Ilmu perlu menyediakan senarai semak bagi memantau sejauh
Ilmu bermaksud isi kandungan atau fakta ilmu yang mana murid melaksanakan solat setiap hari.
ditentukan di dalam Standard Kandungan (SK) dan
Standard Pembelajaran (SP). Contohnya dalam tajuk solat 4. Penghayatan
mengandungi fakta tentang hukum solat, syarat wajib, Penghayatan bermaksud menghayati kesan dan
syarat sah, rukun solat dan sebagainya. Isi kandungan pengajaran dari amalan-amalan yang dilaksanakan.
atau fakta tersebut disampaikan secara teori kepada Contohnya matlamat pensyariatan solat ialah bagi
murid. mencegah daripada melakukan perkara keji dan mungkar.
Murid perlu diingatkan agar sentiasa menjauhi perkara keji
2. Amali dan mungkar kerana mereka telah melaksanakan solat.
Amali bermaksud melaksanakan secara amali teori-teori
yang dipelajari. Contohnya setelah murid diajar secara 5. Pembudayaan
teori tentang sujud iaitu meletakkan dahi, dua tapak Pembudayaan bermaksud menjadikan amalan-amalan
tangan, dua lutut dan dua hujung kaki ke lantai, murid baik yang diamalkan secara individu sebagai amalan yang
diminta melaksanakan sujud secara amali. Amali sangat dilaksanakan secara berjamaah atau beramai-ramai.
penting dilaksanakan bagi memastikan kefahaman yang Contohnya amalan melaksanakan solat dijadikan amalan
betul tentang sesuatu teori. Guru perlu membetulkan semua warga sekolah, akhirnya akan wujud budaya solat
sekiranya mendapati ada kesilapan semasa murid berjamaah di sekolah.
melakukan amali.

4

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

ELEMEN PERPADUAN perpaduan tanpa mengubah disiplin dan kandungan mata
pelajaran ini.
Elemen Perpaduan diterjemahkan secara eksplisit dalam
kurikulum Pendidikan Islam. Ia dijelmakan melalui tiga KEMAHIRAN ABAD KE-21
konstruk utama perpaduan iaitu menerima, menghormati dan
mengurus kepelbagaian. Setiap konstruk utama pula Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid
mempunyai sub konstruk masing-masing yang sebenarnya yang mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi
merupakan elemen perpaduan yang perlu dipupuk dalam fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan
kalangan murid. kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran
Abad Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang
Subkonstruk menerima kepelbagaian merujuk kepada murid mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti
yang bersifat terbuka, bertoleransi, percaya dan sanggup dalam Jadual 1 supaya berupaya bersaing di peringkat global.
bekerjasama walaupun berbeza agama, bangsa, budaya dan Penguasaan SK dan SP dalam kurikulum Pendidikan Islam
bahasa. Manakala sub konstruk menghormati kepelbagaian menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21
merujuk kepada murid yang boleh mengamalkan sikap atau dalam kalangan murid.
tingkah laku yang berhemah tinggi, menghargai dan perihatin
walaupun berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa. Jadual 1: Profil Murid PENERANGAN
Seterusnya sub konstruk mengurus kepelbagaian pula PROFIL MURID
merujuk kepada murid yang boleh mengamalkan sikap atau Mereka mampu menghadapi dan
tingkah laku yang amanah, adil dan rasional walaupun Berdaya Tahan mengatasi kesukaran, mengatasi
berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa. cabaran dengan kebijaksanaan,
keyakinan, toleransi dan empati.

Guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini hendaklah Mahir Mereka menyuarakan dan
menyesuaikan elemen ini dengan tajuk yang berkaitan dengan Berkomunikasi meluahkan fikiran, idea dan
maklumat dengan yakin dan kreatif
secara lisan dan bertulis,
menggunakan pelbagai media dan
teknologi.

5

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN
Pemikir
Mereka berfikir secara kritikal, kreatif Berprinsip pengalaman pembelajaran
Kerja Sepasukan dan inovatif; mampu untuk Bermaklumat sepanjang hayat secara berterusan.
menangani masalah yang kompleks
Bersifat Ingin Tahu dan membuat keputusan yang Mereka berintegriti dan jujur,
beretika. Mereka berfikir tentang kesamarataan, adil dan
pembelajaran dan diri mereka menghormati maruah individu,
sebagai pelajar. Mereka menjana kumpulan dan komuniti. Mereka
soalan dan bersifat terbuka kepada bertanggungjawab atas tindakan,
perspektif, nilai dan tradisi individu akibat tindakan serta keputusan
dan masyarakat lain. Mereka mereka.
berkeyakinan dan kreatif dalam
menangani bidang pembelajaran Mereka mendapatkan pengetahuan
yang baharu dan membentuk pemahaman yang
luas dan seimbang merentasi
Mereka boleh bekerjasama secara Penyayang/Prihatin pelbagai disiplin pengetahuan.
berkesan dan harmoni dengan orang Mereka meneroka pengetahuan
lain. Mereka mengalas dengan cekap dan berkesan dalam
tanggungjawab bersama serta konteks isu tempatan dan global.
menghormati dan menghargai Mereka memahami isu-isu etika /
sumbangan yang diberikan oleh undang-undang berkaitan maklumat
setiap ahli pasukan. Mereka yang diperoleh.
memperoleh kemahiran
interpersonal melalui aktiviti Mereka menunjukkan empati, belas
kolaboratif, dan ini menjadikan kasihan dan rasa hormat terhadap
mereka pemimpin dan ahli pasukan keperluan dan perasaan orang lain.
yang lebih baik. Mereka komited untuk berkhidmat
kepada masyarakat dan memastikan
Mereka membangunkan rasa ingin Patriotik kelestarian alam sekitar.
tahu semula jadi untuk meneroka 6
strategi dan idea baru. Mereka Mereka mempamerkan kasih
mempelajari kemahiran yang sayang, sokongan dan rasa hormat
diperlukan untuk menjalankan inkuiri terhadap negara.
dan penyelidikan, serta
menunjukkan sifat berdikari dalam
pembelajaran. Mereka menikmati

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi
dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) bagi merangsang kemahiran berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi
pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. berfikir.
Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap
pemikiran seperti Jadual 2. Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
Jadual 2: Tahap Pemikiran dalam KBAT pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan
bukti yang munasabah.
TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN
Mengaplikasi Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
Menganalisis Menggunakan pengetahuan, menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
kemahiran, dan nilai dalam situasi dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
Menilai berlainan untuk melaksanakan tidak mengikut kelaziman.
sesuatu perkara
Mencipta Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
Mencerakinkan maklumat kepada pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
bahagian kecil untuk memahami
dengan lebih mendalam serta Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
hubung kait antara bahagian berfokus untuk menyelesaikan masalah.
berkenaan
KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti
Membuat pertimbangan dan berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian
keputusan menggunakan masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat
pengetahuan, pengalaman, berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan
kemahiran, dan nilai serta memberi aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.
justifikasi

Menghasilkan idea atau produk
atau kaedah yang kreatif dan
inovatif

7

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pembelajaran Kontekstual

Keberkesanan PdP bergantung kepada kreativiti guru Pembelajaran kontekstual adalah kaedah pembelajaran yang
merancang, mengolah serta melaksanakan pendekatan, mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu,
kaedah dan teknik secara bersepadu dan sitematik. PdP yang masyarakat dan persekitaran. Kaedah ini menyediakan
berpusatkan murid bagi menggalakkan pelibatan yang aktif pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands on
dapat menimbulkan suasana pembelajaran yang menarik. dan mind-on. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya
menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna
Dalam konteks Pendidikan Islam pelbagai strategi PdP dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan
digunakan untuk menyampaikan ilmu kepada murid. mereka.
Pembelajaran secara hands-on dan berpusatkan murid amat
ditekan dalam proses tersebut. Antara strategi yang Pembelajaran Masteri
dicadangkan adalah seperti berikut:
Pembelajaran ini memastikan semua murid menguasai hasil
Pembelajaran Berpusatkan Murid pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit
Strategi PdP dalam mata Pendidikan Islam haruslah pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada
berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi beberapa unit kecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti
dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. menguasai 80% aras masteri sebelum berpindah ke unit
pembelajaran yang lain.
Pembelajaran Berasaskan Projek
Pembelajaran Luar Bilik Darjah
Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk
menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan Aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara
murid-murid mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. Kaedah ini
mempersembahkan dapatannya. Hal ini juga dapat membantu dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep
guru menilai perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. yang dipelajari semasa di dalam bilik darjah, memberi
Murid lebih bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu pengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar,
produk. mengembangkan kemahiran sosial dan kerja berpasukan.

8

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

Pembelajaran Konstruktivisme contoh dan meminta murid mendengarnya dan memerhati
pergerakan bibir dengan teliti. Setelah bacaan itu diulang oleh
Konstruktivisme ialah suatu kaedah pembelajaran yang guru beberapa kali, guru meminta murid membacanya dan
menggalakkan murid membina sendiri pengetahuan atau guru mendengar dengan teliti dan membetulkan bacaan murid
konsep secara aktif berdasarkann pengetahuan dan sama ada dari segi makhraj dan hukum tajwid.
pengalaman sedia ada. Dalam proses ini, murid akan
menyesuaikan ilmu pengetahuan yang diterima dengan Bagi memastikan sesuatu PdP berjaya dan mencapai objektif,
pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baharu. guru perlu memahami dan menguasai SK, SP dan standard
Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin dan prestasi (SPi) dengan jelas dan tepat. Kemahiran guru
seronok belajar dan mengamalkan sepanjang hayat. mengaplikasikan pendekatan, kaedah dan teknik dalam
proses PdP Pendidikan Islam akan membantu murid
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri mencapai standard kandungan dan standard pembelajaran
yang ditetapkan. Guru juga perlu merancang dan
Kemahiran inkuiri merupakan kaedah pengajaran dan melaksanakan pentaksiran bagi mengesan SPi dapat dicapai
pembelajaran yang berpusatkan murid. Murid berperanan oleh murid mengikut kebolehan masing-masing.
merancang dan menjalankan aktivit pembelajaran. Mereka
melibatkan diri secara aktif untuk mencari dan mengumpul Daya kreativiti dan inovatif murid perlu dibangunkan ke tahap
maklumat melalui pelbagai aktiviti seperti memerhati, optimum supaya murid mampu menyumbang ke arah
mendengar, menyoal, berbincang, membuat rujukan dan kaji pembangunan agama, masyarakat, bangsa dan negara. Guru
siasat. Aktiviti ini boleh dijalankan secara berasingan atau yang kreatif dan inovatif dalam proses PdP akan merangsang
digabungkan dalam pelbagai teknik pembelajaran seperti kerja dan memotivasikan murid bagi meneroka bidang ilmu yang
projek, simulasi, lawatan, main peranan dan kuiz. baharu, menjana idea untuk menghasilkan tugasan dengan
lebih kreatif, menilai kualiti hasil kerja dan mengerah pemikiran
Talaqqi dan Musyafahah bercapah seterusnya menyerlahkan personaliti individu yang
kreatif. Kreativiti ini juga akan dapat menjana idea murid
Kaedah talaqqi dan musyafahah dilaksanakan dengan cara
guru berhadapan dengan murid atau bersemuka. Guru akan
memperdengarkan bacaan ayat al-Quran sebagai bacaan

9

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

dalam mengaitkan ilmu Islam dengan ilmu sains, teknologi dan 2. Kelestarian Alam Sekitar
kemanusiaan.
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar
Guru Pendidikan Islam mempunyai akauntibiliti untuk dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua
memastikan kemahiran berfikir aras tinggi berlaku dalam mata pelajaran.
setiap sesi PdP Pendidikan Islam supaya Islam dapat
direalisasikan sebagai satu cara hidup.  Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan
alam sekitar dalam membentuk etika murid untuk
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) menghargai alam.

EMK ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses 3. Nilai Murni
PdP selain yang ditetapkan dalam standard kandungan.
Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan  Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata
kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan
serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. mengamalkannya.
Elemen-elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian,
1. Bahasa kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi
 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu amalan dalam kehidupan harian.
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek 4. Sains dan Teknologi
sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras
bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu murid  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi
menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan. dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi
dalam kalangan murid.

 Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
membantu serta menyumbang kepada pembelajaran
yang lebih cekap dan berkesan.

 Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
merangkumi empat perkara iaitu:

10

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

o Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,  Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan

konsep yang berkaitan dengan sains dan dalam PdP.

teknologi); 7. Keusahawanan
o Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan
 Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
kemahiran manipulatif tertentu); membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
o Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.

keselamatan); dan  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP
o Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP. melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti
rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta
5. Patriotisme

 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk

pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. memacu idea ke pasaran.

 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga
sebagai rakyat Malaysia.  Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (TMK) dalam PdP memastikan murid
6. Kreativiti dan Inovasi dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan

 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi dan kemahiran asas TMK yang dipelajari.

untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid

mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik

atau gabungan idea yang ada. dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti

 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui pembelajaran.

ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. 9. Kelestarian Global

 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu

untuk memastikan pembangunan modal insan yang  Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan

mampu menghadapi cabaran Abad 21. murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif

11

terhadap persekitaran dalam kehidupan harian dengan KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2
mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
diperolehi melalui elemen Penggunaan dan kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan kewangan
Pengeluaran Lestari, Kewarganegaraan Global dan dalam kehidupan sebenar adalah penting bagi
Perpaduan. menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran
 Elemen Kelestarian Global penting dalam dan nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan
menyediakan murid bagi menghadapi cabaran dan isu bermakna.
semasa di peringkat tempatan, Negara dan global.
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
dalam mata pelajaran yang berkaitan.

10. Pendidikan Kewangan

 Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
membentuk generasi masa hadapan yang
berkeupayaan membuat keputusan kewangan yang
bijak, mengamalkan pengurusan kewangan yang
beretika serta berkemahiran menguruskan hal ehwal
kewangan secara bertanggungjawab.

 Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
PdP secara langsung ataupun secara sisipan.
Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk
seperti Wang yang mengandungi elemen kewangan
secara eksplisit seperti pengiraan faedah mudah dan
faedah kompoun. Penerapan secara sisipan pula
diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain merentas

12

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

PENTAKSIRAN SEKOLAH Jadual 3: Penyataan Tahap Penguasaan Ayat al-Quran
Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada Bacaan dan Hafazan
pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses
mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang TAHAP TAFSIRAN
dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. PENGUASAAN
Proses ini berlaku secara formal dan tidak formal supaya guru
dapat menentukan tahap penguasaan sebenar murid. PS 1 Membaca dan menghafaz ayat al-Quran
perlu dilaksanakan secara holistik berdasarkan prinsip inklusif, pilihan dengan bimbingan.
autentik dan setempat. Maklumat yang diperoleh dari PS akan
digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa dan murid dalam 2 Membaca dan menghafaz ayat al-Quran
merancang tindakan susulan ke arah peningkatan pilihan dengan betul.
perkembangan pembelajaran murid.
3 Membaca dan menghafaz ayat al-Quran
PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. pilihan dengan betul, lancar serta bertajwid.
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan
proses PdP, manakala pentaksiran secara sumatif Membaca dan menghafaz ayat al-Quran
dilaksanakan pada akhir sesuatu unit pembelajaran penggal, 4 pilihan dengan betul, lancar serta bertajwid
semester atau tahun. Dalam melaksanakan PS guru perlu
merancang, membina item, mentadbir, memeriksa, merekod dan fasih serta mengamalkannya.
dan melapor tahap penguasaan murid dalam mata pelajaran
yang diajar berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Membaca dan menghafaz ayat al-Quran
Pentaksiran (DSKP). Penyataan umum standard prestasi bagi 5 pilihan dengan betul, lancar serta bertajwid
mata pelajaran KSSM Pendidikan Islam adalah seperti jadual
3 dan 5. dan fasih serta mengamalkannya secara
beradab.
Membaca dan menghafaz ayat al-Quran
pilihan dengan betul, lancar serta bertajwid
6 dan fasih serta mengamalkannya secara
beradab dan istiqamah.

13

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

Jadual 4 : Tafsiran tahap kemahiran membaca dan menghafaz Jadual 5: Penyataan Tahap Penguasaan Ayat Al-Quran
al-Quran Kefahaman, Hadis, Akidah, Fiqah, Sirah dan
Tamadun Islam, dan Akhlak Islamiah

TAHAP TAFSIRAN TAHAP
PENGUASAAN PENGUASAAN
TAFSIRAN

Dapat membaca al-Quran dengan betul Mengingat perkara asas tentang ilmu
pada perkara berikut: 1 al-Quran, hadis, akidah, fiqah, sirah dan

 Sebutan asas huruf hijaiyah tamadun Islam dan akhlak Islamiah
 Baris fathah, dhommah, kasrah, sukun
Betul Memahami tentang ilmu al-Quran, hadis,
dan shaddah. 2 akidah, fiqah, sirah dan tamadun Islam dan
 Alif Lam Qamariah dan Alif Lam
akhlak Islamiah
Syamsiah.
 Bacaan pendek dan Mad Asli.

Lancar Dapat membaca al-Quran dengan lancar Mengaplikasi tentang ilmu al-Quran, hadis,
Bertajwid 3 akidah, fiqah, sirah dan tamadun Islam dan
Dapat membaca al-Quran mengikut
Fasih keseluruhan hukum tajwid. akhlak Islamiah
Dapat membaca al-Quran dengan fasih
mengikut lahjah arab. Menganalisis tentang ilmu al-Quran, hadis,
4 akidah, fiqah, sirah dan tamadun Islam dan

akhlak Islamiah serta mengamalkannya.

Menilai tentang ilmu al-Quran, hadis,

5 akidah, fiqah, sirah dan tamadun Islam dan
akhlak Islamiah serta mengamalkannya

secara beradab.

Merumus tentang ilmu al-Quran, hadis,

6 akidah, fiqah, sirah dan tamadun Islam dan
akhlak Islamiah serta mengamalkannya

secara beradab dan istiqamah.

14

Tahap Penguasaan Keseluruhan KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

Tahap penguasaan keseluruhan perlu ditentukan bagi 2. Bidang Hadis
memberi satu nilai tahap penguasaan murid di akhir sesi
persekolahan. Tahap penguasaan keseluruhan ini 2.1. Bacaan Hadis pilihan
merangkumi domain kognitif, psikomotor dan afektif murid 2.2. Kefahaman Hadis pilihan
secara kolektif dan holistik dengan melihat semua aspek
semasa proses pembelajaran murid secara berterusan melalui 3. Bidang Akidah
pelbagai kaedah. Guru boleh membuat pertimbangan 3.1. Ilahiyat
profesional untuk memberi satu nilai tahap penguasaan 3.2. Nubuwat
keseluruhan murid berdasarkan pengalaman guru bersama 3.3. Sami’yat
murid, kebijaksanaan serta melalui perbincangan rakan
sejawat. Tahap penguasaan keseluruhan diberi selepas murid 4. Bidang Fiqah
mempelajari bidang-bidang yang terdapat di dalam Komponen 4.1. Ibadat
Pendidikan Islam. 4.2. Muamalat
4.3. Munakahat
ORGANISASI KANDUNGAN 4.4. Jenayah

Organisasi kandungan KSSM Pendidikan Islam adalah seperti 5. Bidang Sirah dan Tamadun Islam
berikut:. 5.1. Sirah Nabi.
5.2. Sejarah tokoh-tokoh Islam.
1. Bidang Al-Quran. 5.3. Tamadun Islam.

1.1. Bacaan ayat al-Quran pilihan. 6. Bidang Akhlak Islamiah
1.2. Hafazan ayat al-Quran pilihan 6.1. Akhlak dengan Allah SWT.
1.3. Kefahaman ayat al-Quran pilihan. 6.2. Akhlak sesama manusia.
6.3. Akhlak dengan alam.

15

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

Penggunaan Dokumen Standard Kurikulum dan
Pentaksiran

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP yang
menggantikan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan
Pelajaran yang digunakan dalam KBSM adalah satu dokumen
yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran.
Merangkumi SK, SP dan SPi. DSKP memastikan guru
melaksanakan proses PdP dan seterusnya menjalankan
pentaksiran dengan merujuk kepada satu dokumen sahaja.
Guru melaksanakan PdP melalui SK dan SP serta mentaksir
perkembangan dan pencapaian murid melalui SPi.

Standard Standard Standard
Kandungan Pembelajaran Prestasi
Penyataan spesifik Satu penetapan Satu set kriteria
tentang perkara yang kriteria atau yang menunjukkan
murid patut ketahui indikator kualiti tahap-tahap
dan boleh lakukan pembelajaran penguasaan murid
dalam satu tempoh dan pencapaian sebagai petunjuk
persekolahan yang boleh bahawa sesuatu
merangkumi aspek diukur bagi perkara itu telah
pengetahuan, setiap standard dikuasai.
kemahiran dan nilai. kandungan.

16

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

‫ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬.1



‫ﺗﻔﺴﲑﻥ‬    

  1.10
8 1 8 1.10.1 8

  ‫ﺳﺮﺗﺎ‬
8
 2  1.10.2 

8 8 1.10.3
  3


8 4 8 1.10.4
  

8 

 5



8  6

17

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2



‫ﺗﻔﺴﲑﻥ‬    




18 1   1.11
 18 1.11.1 18
   ‫ﺳﺮﺗﺎ‬
18 2   1.11.2 

18 1.11.3
18
  3  

18 4 18 1.11.4
  

18 

 5


18

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2



‫ﺗﻔﺴﲑﻥ‬    


18 

 6



 27 26 1   1.12
  27 26 1.12.1  27 26
   ‫ ﺳﺮﺗﺎ‬
 27 26 2   1.12.2 

 27 26 1.12.3 
27 26 3 
 
 27 26 1.12.4
27 26
 4 

 

27 26 5

19

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2



‫ﺗﻔﺴﲑﻥ‬    




27 26 

 6


 1   1.13
.‫ ﻣﻴﻢ ﺳﺎﻛﻨﺔ‬  1.13.1 
 ‫ ﻣﻴﻢ ﺳﺎﻛﻨﺔ‬
 2   ‫ﲡﻮﻳﺪ ﺑﺮﺍﻳﻜﻮﺕ ﺑﺴﺮﺗﺎ‬
.‫ﻣﻴﻢ ﺳﺎﻛﻨﺔ‬  .i 
‫ ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﻨﺔ‬.ii
 3 ‫ ﺇﺩﻏﺎﻡ ﺑﻼ ﻏﻨﺔ‬.iii 
.‫ ﻣﻴﻢ ﺳﺎﻛﻨﺔ‬ ‫ ﺇﻗﻼﺏ‬.iv
‫ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺣﻘﻴﻘﻲ‬.v ‫ﺑﺮﺍﺩﺏ‬‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬
 4 ‫ﺩﺍﻥ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺔ‬
 ‫ ﻣﻴﻢ ﺳﺎﻛﻨﺔ‬

20

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2



‫ﺗﻔﺴﲑﻥ‬    

 1.13.2
.‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬  ‫ﲡﻮﻳﺪ ﺑﺮﺍﻳﻜﻮﺕ ﺑﺴﺮﺗﺎ‬
‫ﺷﻔﻮﻱ‬‫ ﺇﻇﻬﺎﺭ‬.i
 ‫ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺷﻔﻮﻱ‬.ii
‫ ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻣﺜﻠﲔ‬.iii
 ‫ ﻣﻴﻢ ﺳﺎﻛﻨﺔ‬5
 ‫ﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ 1.13.3
‫ﺑﺮﺍﺩﺏ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ ‫ ﲡﻮﻳﺪ ﺩﺃﺗﺲ‬

  1.13.4
‫ﺑﺮﺍﺩﺏ ﺩﺍﻥ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺔ‬‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬
 ‫ﻣﻴﻢ ﺳﺎﻛﻨﺔ‬

‫ﺑﺮﺍﺩﺏ ﺩﺍﻥ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺔ‬ ‫ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬6

  103    103 1.14
 ‫ ﻛﻔﻬﻤﻦ‬  1  103 1.14.1 
 
  103  2   1.14.2  
‫ ﻛﻔﻬﻤﻦ ﺍﻳﺔ‬ 

21

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2



‫ﺗﻔﺴﲑﻥ‬    

. 1.14.3 ‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬
 103 

  3   1.14.4 

‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬  .  1.14.5 

 103  . 1.14.6
 103 1.14.7
  4

‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬  

 103 
 1.14.8
 
‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬  5  


 103 

  6

‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬ 

22

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2



‫ﺗﻔﺴﲑﻥ‬    

 133-136 1.15

 133-136  

  1  133-136 1.15.1  
 ‫ ﻛﻔﻬﻤﻦ‬   
‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬
 133-136  . 1.15.2 

  2  1.15.3

‫ ﻛﻔﻬﻤﻦ ﺍﻳﺔ‬  
 1.15.4
 133-136   
 1.15.5
  3
‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬  4 
 1.15.6
 133-136 
  .

‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬ 

23

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

    

‫ﺗﻔﺴﲑﻥ‬   1.15.7
 
 133-136
  5  159 1.16
‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬ 
 159 1.16.1 
 
 133-136  
  6 . 1.16.2 ‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬
‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬  159 1.16.3

 
 159 1

 ‫ ﻛﻔﻬﻤﻦ‬ 
 159 

‫ ﻛﻔﻬﻤﻦ ﺍﻳﺔ‬ 2
 159 
3

24

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2



‫ﺗﻔﺴﲑﻥ‬    

 
‫ ﺑﺮﺻﻴﻔﺖ‬i 

‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬  .‫ﻑ‬  

 159   

  4 

‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬   
‫ ﺑﺮﻋﺰﻡ‬ii
 159 
 1.16.4
  5 .
‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬ 
‫ﺻﻴﻔﺖ‬ 1.16.5


 159 
.
  6
‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬ 


25

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2



‫ﺗﻔﺴﲑﻥ‬    

  29 1.17
 ‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ 29 
 ‫ ﻛﻔﻬﻤﻦ‬  1 ‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ 29 1.17.1 ‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬
 
 ‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ 29  2   1.17.2  
‫ ﻛﻔﻬﻤﻦ ﺍﻳﺔ‬  ‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬
 1.17.3 
‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ 29   

  3 

‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬   1.17.4

‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ 29  4 ‫ﳑﺒﻴﻨﺎﺳﺎﻛﻦ‬ 1.17.5
  5
‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬   

‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ 29   1.17.6
  

‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬   1.17.7

26

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2



‫ﺗﻔﺴﲑﻥ‬    
 


‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ 29 

  6
‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬ 



27

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

 ‫ ﺣﺪﻳﺚ‬.2

‫ﺗﻔﺴﲑﻥ‬     

    :‫ ﺣﺪﻳﺚ‬2.4
 ‫ﺣﺪﻳﺚ‬‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬ 1  ‫ﺣﺪﻳﺚ‬ 2.4.1  ‫ ﹺﺭﻱﹺ‬‫ﺍﳋﹸﺪ‬
 ‫ﺣﺪﻳﺚ‬ 2.4.2
‫ﺣﺪﻳﺚ‬‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬ 2   2.4.3  ‫ﻮﻝﹶ ﺍﷲ‬‫ﺳ‬‫ ﺭ‬   
 2.4.4 ‫ﻢ‬ ‫ﻜﹸ‬‫ﻨ‬‫ﺃﹶﻯ ﻣ‬‫ﻦ ﺭ‬ ‫ﻣ‬ : ‫ﻮ ﹸﻝ‬ ‫ﹸﻘ‬‫ﻳ‬
.‫ﺣﺪﻳﺚ‬‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬ 3  2.4.5 ‫ﻩ ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ‬‫ﺪ‬‫ ﹺﺑﻴ‬‫ﺮﻩ‬ ‫ﻴ‬‫ﻐ‬‫ﺮﺍ ﻓﹶﹾﻠﻴ‬ ‫ﻜﹶ‬‫ﻣﻨ‬
  ‫ ﻓﹶﹺﺈﻥﹾ‬‫ﺴﺎﻧﹺﻪ‬ ‫ ﹶﻓﺒﹺﻠ‬‫ﻄﻊ‬ ‫ﺘ‬‫ﺴ‬ ‫ ﻳ‬‫ﹶﻟﻢ‬
.‫ﺣﺪﻳﺚ‬‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬ 4    2.4.6 ‫ﻚ‬ ‫ﻟ‬‫ﺫﹶ‬‫ ﻭ‬‫ﻊ ﻓﹶﹺﺒﹶﻘﻠﹾﹺﺒﻪ‬ ‫ﻄ‬ ‫ﺘ‬‫ﺴ‬‫ ﻳ‬‫ﻟﹶﻢ‬
‫ﺣﺪﻳﺚ‬ 2.4.7 ‫)ﺭﻭﺍﻩ‬.‫ﻤﺎﻥ‬ ‫ ﺍ ِﻹﻳ‬‫ﻒ‬‫ﺿﻌ‬ ‫ﺃﹶ‬
‫ﺣﺪﻳﺚ‬‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬ 5  
 .  2.4.8 (‫ﻣﺴﻠﻢ‬

‫ﺣﺪﻳﺚ‬‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬ 

 

6

28

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2



‫ﺗﻔﺴﲑﻥ‬     

 ‫ﺪ ﺍﷲ‬ ‫ﺒ‬‫ﻦ ﺃﹶﹺﺑﻲ ﻋ‬ ‫ﻋ‬ :‫ ﺣﺪﻳﺚ‬2.5
 ‫ﺣﺪﻳﺚ‬‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬ 1 ‫ﺣﺪﻳﺚ‬ 2.5.1 :‫ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ‬ ‫ﺮ‬‫ﻴ‬‫ﺑﺸ‬ ‫ﻦﹺ‬‫ ﺑ‬‫ﺎﻥ‬‫ﻤ‬‫ﻨﻌ‬‫ﺍﻟ‬

‫ﺣﺪﻳﺚ‬‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬ 2 ‫ﺣﺪﻳﺚ‬ 2.5.2 ‫ ﺇﹺ ﱠﻥ‬:‫ﻮﻝﹸ‬ ‫ﹸﻘ‬‫ ﻳ‬ ‫ﻝﹶ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺖ ﺭ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺳﻤ‬

.‫ﺣﺪﻳﺚ‬‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬ 3  2.5.3 ‫ﻴﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺮﺍ‬‫ﹺﺇﻥﱠ ﺍﳊﹶ‬‫ﻦ ﻭ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﳊﹶ ﹶﻼﻝﹶ ﺑ‬
.‫ﺣﺪﻳﺚ‬‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬ 4  ‫ ﻻ‬‫ﺎﺕ‬‫ﹺﺒﻬ‬‫ﺸﺘ‬ ‫ﺭ ﻣ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻤﺎ ﹸﺃﻣ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻴﻨ‬‫ﺑ‬‫ﻭ‬
‫ﺣﺪﻳﺚ‬‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬ ‫ ﹺﻦ‬‫ ﹶﻓﻤ‬،‫ﻨﺎﺱﹺ‬‫ﻦ ﺍﻟ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﲑ‬‫ﻦ ﻛﹶﺜ‬ ‫ﻤﻬ‬ ‫ﻌﻠﹶ‬ ‫ﻳ‬
5  2.5.4 ‫ﺮﺃﹶ‬ ‫ﺒ‬‫ﺘ‬‫ﺳ‬ ‫ﺪ ﺍ‬ ‫ﺕ ﹶﻓﻘﹶ‬ ‫ﺎ‬‫ﺒﻬ‬‫ﺸ‬ ‫ﺗ ﹶﻘﻰ ﺍﻟ‬‫ﺍ‬
 .
 ‫ﻲ‬‫ ﻓ‬‫ﹶﻗﻊ‬‫ﻦ ﻭ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻪ ﻭ‬‫ﺮﺿ‬ ‫ﻋ‬‫ ﻭ‬‫ﻳﹺﻨﻪ‬‫ﻟﺪ‬
‫ﺣﺪﻳﺚ‬‫ﻛﻔﻬﻤﻦ‬  2.5.5 ‫ﺮﺍﻡﹺ‬ ‫ﻲ ﺍﳊﹶ‬‫ ﻓ‬‫ﹶﻗﻊ‬‫ ﻭ‬‫ﻬﺎﺕ‬ ‫ﺸﺒ‬ ‫ﺍﻟ‬
 
 ‫ﺣﺪﻳﺚ ﺩﺍﻥ‬ 2.5.6 ‫ﻤﻰ‬ ‫ﳊ‬ ‫ ﹶﻝ ﺍ‬‫ﻮ‬‫ﻰ ﺣ‬‫ﻋ‬‫ﺮ‬‫ﻋﻲ ﻳ‬ ‫ﺍ‬‫ﻛﹶﺎﻟﺮ‬
‫ﺇﹺﻥﱠ‬‫ ﺃﹶﻻﹶ ﻭ‬.‫ﻪ‬‫ﻴ‬‫ﻓ‬ ‫ﻊ‬‫ﺮﺗ‬ ‫ ﺃﹶﻥﹾ ﻳ‬‫ﺷﻚ‬ ‫ﻳﻮ‬
6  ‫ﻭﺇﹺ ﱠﻥ‬ ‫ ﺃﹶﻻﹶ‬،‫ﻰ‬‫ﺣﻤ‬ ‫ﻠﻚ‬‫ﻟ ﹸﻜﻞﱢ ﻣ‬
 ‫ﺇﹺﻥﱠ‬‫ ﹶﺃﻻﹶ ﻭ‬.‫ﻣﻪ‬‫ﺎ ﹺﺭ‬‫ﺤ‬‫ﻤﻰ ﺍ ِﷲ ﻣ‬ ‫ﺣ‬
 2.5.7 ‫ﺖ‬ ‫ﻠﹶﺤ‬‫ﺔﹰ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﺻ‬‫ﻐ‬‫ﻣﻀ‬ ‫ﺪ‬‫ﺴ‬‫ﻲ ﺍﻟﹾﺠ‬‫ﻓ‬

‫ﻭﹺﺇ ﹶﺫﺍ‬ ،‫ﻪ‬‫ ﻛﹸﻠﱡ‬‫ﺪ‬‫ﺴ‬‫ﺢ ﺍﹾﻟﺠ‬ ‫ﺻﻠﹶ‬

29

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

     
‫ﺗﻔﺴﲑﻥ‬ 
‫ ﹶﺃﻻﹶ‬،‫ﺪ ﹸﻛﻠﱡﻪ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺪ ﺍﻟﹾﺠ‬ ‫ﺕ ﹶﻓﺴ‬ ‫ﺴﺪ‬ ‫ﻓﹶ‬
.‫ﺐ‬ ‫ ﺍﻟﹾ ﹶﻘﹾﻠ‬‫ﻫﻲ‬ ‫ﻭ‬

(‫)ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ‬

30

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

 ‫ ﻋﻘﻴﺪﺓ‬3

‫ﺗﻔﺴﲑﻥ‬    
  3.5
۲   ٢
  1   3.5.1 ‫ ﺳﺮﺗﺎ‬
 
۲ 2  3.5.2 

۲ 3  3.5.3  3.6
  ‫ﺩﺍﻥ‬
۲
 4 ‫ﺍﺧﻼﻕ‬ 3.5.4

۲ 5
 

۲ 6


‫ﻣﻼﺋﻜﺔ‬ 1 
‫ﻣﻼﺋﻜﺔ‬ 3.6.1
‫ﻣﻼﺋﻜﺔ‬ 2

31

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2



‫ﺗﻔﺴﲑﻥ‬    
  
 ‫ﻣﻼﺋﻜﺔ‬ 3 
 3.6.2
‫ﻣﻼﺋﻜﺔ‬ 4  3.7
  ٢
‫ﻣﻼﺋﻜﺔ‬  ٢ 3.6.3
 5  3.6.4 ‫ﺩﺍﻥ‬

‫ﻣﻼﺋﻜﺔ‬  

  3.6.5

 
6  3.6.6




٢ 1 
 ٢ 3.7.1

٢ 2  .

32

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2



‫ﺗﻔﺴﲑﻥ‬    

 ٢  
3.7.2 
٢ 3  
   ‫ﺻﺤﻒ‬ 3.7.3
3.7.4
٢ 4  ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬
   3.7.5
 ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ 3.7.6
٢ 5 
 3.7.7
 ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬
٢  ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ 3.7.8
 6  

 ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬



33

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

 ‫ ﻓﻘﻪ‬4

‫ﺗﻔﺴﲑﻥ‬    

   4.8
 1 ‫ ﺳﺮﺗﺎ‬
 
 2  4.8.1 

  3  4.8.2


 4 
 4.8.3

 5 .
  4.8.4
 ‫ﻣﻮﺍﻓﻖ‬ 4.8.5

6  .

‫ﻛﻴﻔﻴﺔ‬ 4.8.6

 4.8.7

34

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2



‫ﺗﻔﺴﲑﻥ‬    

 4.9
 . ‫ ﺳﺮﺗﺎ‬

 4.8.8  
 4.8.9 


 1

 2  4.9.1

  3  
 4.9.2

 4  . 4.9.3

  4.9.4
 5  ‫ﻣﺴﺎﻓﲑ‬
 
 6  4.9.5


35

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2



‫ﺗﻔﺴﲑﻥ‬    

 4.10
 .  ‫ ﺳﺮﺗﺎ‬
.‫ﺧﻄﺒﺔ ﲨﻌﺔ‬ 4.9.6 

 .‫ﺧﻄﺒﺔ‬ 4.9.7

 .‫ ﺧﻄﺒﺔ‬ 4.9.8

‫ﺧﻄﺒﺔ‬ 4.9.9

 ‫ﺧﻄﺒﺔ‬ 4.9.10

 ‫ﺧﻄﺒﺔ‬ 4.9.11

 4.9.12
 4.9.13



 1

 2  4.10.1
  3 . 4.10.2

36

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2



‫ﺗﻔﺴﲑﻥ‬    


 4  4.10.3 
. 4.10.4
  5  4.11
 . 4.10.5  ‫ﺭﺧﺼﺔ ﺳﺮﺗﺎ‬
. 4.10.6
  . 4.10.7 
:
   4.10.8
 4.10.9  
6

‫ﺭﺧﺼﺔ‬ 1 
2
‫ﺭﺧﺼﺔ‬ 3 ‫ﺭﺧﺼﺔ‬ 4.11.1
 ‫ﺭﺧﺼﺔ‬ 4
‫ﺭﺧﺼﺔ‬ 5 
 ‫ﺭﺧﺼﺔ‬  4.11.2

‫ﺩﺍﱂ‬‫ﺣﺪﺙ‬ 4.11.3

37

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2



‫ﺗﻔﺴﲑﻥ‬    

 . ‫ ﻭﺿﻮﺀ‬   
 ‫ﺑﺮﻭﺿﻮﺀ ﺩﺍﱂ‬ 4.11.4  
‫ﺭﺧﺼﺔ‬ 
 . ‫ ﻭﺿﻮﺀ‬
 4.11.5
6

 4.11.6



 4.11.7


 4.11.8


 4.11.9
‫ﺻﻼﺓ‬ 4.11.10

38


Click to View FlipBook Version