The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Azie Shaarani, 2020-01-05 07:26:43

DSKP KSSM Tingkatan 1 Pendidikan Islam

DSKP KSSM Tingkatan 1 Pendidikan Islam

KEMENTERIANPENDIDIKANMALAYSIA

kurikulumstandardsekolahmenengah

PendidikanIslam

DokumenStandardKurikulum danPentaksiran

Tingkatan1KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Pendidikan Islam

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 1

Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Mei 2015

Terbitan 2015
© Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

iii

KANDUNGAN

Rukun Negara ......................................................................................................................................................................... v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan .......................................................................................................................................... vi
Kata Pengantar........................................................................................................................................................................ vii
Pendahuluan ........................................................................................................................................................................... 1
Matlamat .................................................................................................................................................................................. 2
Objektif ................................................................................................................................................................................... 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah ................................................................................................................ 3
Fokus ...................................................................................................................................................................................... 4
Kemahiran Abad Ke-21 ........................................................................................................................................................... 6
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ................................................................................................................................................ 8
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran .................................................................................................................................. 9
Elemen Merentas Kurikulum ................................................................................................................................................... 11
Pentaksiran ............................................................................................................................................................................. 15
Organisasi Kandungan .......................................................................................................................................................... 18
 Al-Quran ............................................................................................................................................................................ 21
 Hadis ................................................................................................................................................................................. 42
 A‫ن‬idah ............................................................................................................................................................................... 50
 Fiqah ................................................................................................................................................................................ 59
 Sirah dan Tamadun Islam ................................................................................................................................................. 77
 Akhlak Islamiah .............................................................................................................................................................. 85
Panel Penggubal ……………………………………………………………………………………………………………………….. 96

ivRUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains

dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

KATA PENGANTAR kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit
Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang (KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan
(KBSM) yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM Kebangsaan.
digubal bagi memenuhi keperluan dasar baharu di bawah
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
agar kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,
telah dijelmakan dalam KSSM menerusi penggubalan supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk dalam abad ke-21.
semua mata pelajaran yang mengandungi Standard
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Pentaksiran. penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak
yang terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga
Usaha memasukkan Standard Pentaksiran di dalam dokumen pelaksanaan KSSM akan mencapai hasrat dan matlamat
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum Sistem Pendidikan Kebangsaan.
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
berterusan untuk mengenalpasti tahap penguasaannya dalam Pengarah
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat Bahagian Pembangunan Kurikulum
tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam
tunjang Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan,

vii‫كوريكولوم فنديديقن إسلام سكوله منغه اين جوض دضوبل باضي‬ ‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬
‫ملاهيركن موريد يغ ممفو مغينتضراسيكن تونتوتن عين دان‬
‫دالم ملقساناكن تغضوغجواب سباضاي الله ‪.‬‬ ‫فندهولوان‬

‫موريد جوض دبيمبيغ اضر بوليه مغهوبوغ كاءيت انتارا علمو عقلي‬ ‫فنديديقن إسلام اداله ساله ساتو مات فلاجرن ترس دالم‬
‫كوريكولوم ستندرد سكوله منغه‪ .‬كوريكولوم فنديديقن إسلام‬
‫دان علمو نقلي اونتوق ممبري سومبغن كفد فمبيناءن تمدون اومت‪.‬‬ ‫سكوله منغه اين دضوبل باضي ممنوهي كفرلوان ممبينا دان ممبنتوق‬
‫باضي منخافاي حسرت اين فروسيس فغاجرن دان فمبلاجرن فرلو‬ ‫فريبادي مسلم يغ ممهمي‪ ،‬مغعملكن دان مغحياتي إسلام سخارا‬
‫درنخغ دان دلقساناكن دغن سباءيق موغكين‪.‬‬
‫اونتوق ممبوليهكن موريد دنيلاي دغن لبيه اءوتنتيك دان‬ ‫مثلوروه‪.‬‬
‫كوريكولوم فنديديقن إسلام سكوله منغه اين ممبري فنكنن كفد‬
‫هوليستيك فلباضاي قاعده فنتكسيرن دضوناكن‪ .‬فنتكسيرن‬ ‫اسفيك علمو‪ ،‬عملي‪ ،‬عملن‪ ،‬فغحياتن دان فمبوداياءن‪ .‬ملالوءي‬
‫دجالنكن سخارا برتروسن سماس فمبلاجرن دان فغاجرن‬ ‫مات فلاجرن اين موريد دبكلكن دغن فغتاهوان اساس تتغ علمو‬
‫اونتوق مغسن فركمبغن دان فنخافاين موريد دالم فمبلاجرن‪.‬‬
‫دلقساناكن اونتوق مننتوكن تاهف فغواساءن‬ ‫فنتكسيرن‬ ‫‪ ، ،‬عقيدة‪ ، ،‬سيرة دان تمدون إسلام‪ ،‬دان‬
‫إسلامية‪ .‬موريد بوكن سقدر دبكلكن دغن علمو فغتاهوان‪ ،‬ماله‬
‫دان فنخافاين موريد‪.‬‬ ‫مريك دديديق انتوق مغعملكن دان مغحياتي علمو يغ دفلاجري‪.‬‬
‫ملالوءي مات فلاجرن اين جوض موريد دبيمبيغ انتوق ممفو‬
‫اداله دهارفكن ملالوءي مات فلاجرن فنديديقن إسلام سكوله منغه‬
‫اين دافت ملاهيركن موريد يغ ممهمي‪ ،‬مغعملكن دان مغحياتي‬ ‫ممباغونكن ديري سرتا مشاركت براساسكن دان السنة‪.‬‬

‫إسلام سخارا مثلوروه‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫فيليهن دالم صلاة دان عملن‬ ‫‪ .4‬مغعملكن باخاءن اية‬ ‫متلامت‬
‫كهيدوفن هارين‪.‬‬
‫‪ .5‬مروموسكن اية فيليهن دان مغعملكنث‪.‬‬ ‫متلامت فنديديقن إسلام سكوله منغه اياله اونتوق ممبينا دان ممبنتوق‬
‫همبا دان الله ‪ ‬يغ برعلمو‪ ،‬برايمان‪ ،‬برتقوى‪ ،‬برعمل‬
‫فيليهن دغن بتول‪.‬‬ ‫‪ .6‬ممباخ‬
‫موليا دان بر مفيلن برداسركن دان السنة‬ ‫صالح‪،‬‬
‫فيليهن دان مغعملكنث‪.‬‬ ‫‪ .7‬مروموسكن‬
‫عقيدة إسلاميه دان ميقينيث سباضاي‬ ‫‪ .8‬مروموسكن‬ ‫سرتا مثومبغ كأره ممفرتيغكتكن تمدون بغسا دان نضارا سرتا‬
‫اءن عالم دمي منخافاي كجاياءن د دنيا دان د ‪.‬‬
‫فضاغن دان تونجغ دالم كهيدوفن‪.‬‬
‫علمو دان مغعملكن سرتا مغحياتيث‬ ‫‪ .9‬مروموسكن‬ ‫اوبجيكتيف‬

‫دالم كهيدوفن‪.‬‬ ‫كوريكولوم ستندرد سكوله منغه فنديديقن إسلام برتوجوان‬

‫سيره نبي محمد ‪ ،‬سجاره توكوه‪٢‬‬ ‫‪ .11‬مروموسكن‬ ‫ممبوليهكن موريد منخافاي ‪:‬‬
‫دان تمدون إسلام سرتا مغمبيل اعتبار درفدث‪.‬‬
‫إسلاميه دان مغعملكن سرتا‬ ‫‪ .11‬مروموسكن‬ ‫دغن بتول‪ ،‬لنخر‪ ،‬برتجويد دان‬ ‫‪ .1‬ممباخ اية فيليهن درفد‬

‫مغحياتيث دالم كهيدوفن‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪ .12‬ممباخ دان منوليس جاوي اونتوق ملستاريكن توليسن جاوي‬ ‫ملازيمي باخاءن دالم كهيدوفن‪.‬‬ ‫‪.2‬‬
‫دغن بتول‪ ،‬لنخر‪ ،‬برتجويد‬ ‫مغحفظ اية فيليهن درفد‬ ‫‪.3‬‬
‫سباضاي بوديا‪.‬‬
‫دان ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫انتارا ساتو سام لاين دان دسفادوكن دغن فميكيرن كريتيس‪،‬‬ ‫كرغك كوريكولوم ستندرد سكوله منغه‬
‫دان اينوؤا ‪.‬كسفادوان اين برتوجوان ممباغونكن مودل انسان يغ‬
‫مغحياتي نيلاي‪ ٢‬مورني برترسكن كأضاماءن‪ ،‬برفغتاهوان‪،‬‬ ‫ستندرد كوريكولوم سكوله منغه دبينا براساسكن انم تونجغ‪ ،‬ياءيت‬
‫كومونيكاسي; كروحانيان‪ ،‬سيكف دان نيلاي; كماءنسياءن;‬
‫سرتا اينوؤا‬ ‫كريتيس دان‬ ‫مفيلن‪،‬‬ ‫دان ايستيتيكا; سرتا ساءين دان‬ ‫مفيلن ديري; فركمبغن‬

‫سباضايمان يغ دضامبركن دالم راجه ‪.1‬‬ ‫تيكنولوضي‪.‬انم تونجغ ترسبوت مروفاكن دوماءين اوتام يغ مثوكوغ‬

‫راجه ‪ : 1‬كرغك كوريكولوم ستندرد سكوله منغه‬

‫‪3‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫كلنتاي‪ ،‬موريد دمينتا ملقساناكن سجود سخارا عملي‪ .‬عملي‬
‫يغ بتول تنتغ‬ ‫ساغت فنتيغ دلقسانكن باضي ممستيكن‬
‫سسواتو تيوري‪ .‬ضورو فرلو ممبتولكن سكيراث مندافتي اد كسيلفن‬ ‫فغاجرن دان فمبلاجرن فنديديقن إسلام ك‪.‬س‪.‬س‪.‬م منكنكن‬
‫اسفيك علمو‪ ،‬عملي‪ ،‬عملن‪ ،‬فغحياتن دان فمبوداياءن‪ .‬بريكوت‬
‫سماس موريد ملاكوكن عملي‪.‬‬ ‫ادله مقصود كفد ستياف ساتو اسفيك ترسبوت مغيكوت‬

‫‪ .3‬عملن‬ ‫كونتيك فنديديقن إسلام ك‪.‬س‪.‬س‪.‬م‪:‬‬

‫عملن برمقصود مغعملكن علمو يغ دفلاجري دالم كهيدوفن‬ ‫‪ .1‬علمو‬
‫هارين‪ .‬خونتوهث ستله ممفلاجري تنتغ تيوري صلاة دان‬ ‫علمو برمقصود ايسي كاندوغن اتاو علمو يغ تله دتنتوكن‬
‫ملقساناكن صلاة سخارا عملي موريد هندقله دبيمبيغ اضر‬ ‫ددالم ستندرد كاندوغن دان ستندرد فمبلاجرن‪ .‬خونتوهث دالم‬
‫مغعملكن صلاة دالم كهيدوفن هارين‪ .‬موريد فرلو سنتياس دايغتكن‬ ‫تاجوق صلاة مغاندوغي تنتغ حكوم صلاة‪ ،‬شرط واجب‪،‬‬
‫اضر منديريكن صلاة والاو اف كاداءن سكالي فون‪ .‬ضورو فرلو‬
‫مثدياكن سناراي سيمق باضي ممنتاو سجاوه مان موريد ملقساناكن‬ ‫شرط صح‪ ،‬روكون صلاة دان سباضايث‪ .‬ايسي كاندوغن اتاو‬
‫ترسبوت دسمفايكن سخارا تيوري كفد موريد‪.‬‬
‫صلاة ستياف هاري‪.‬‬
‫‪ .2‬عملي‬
‫‪ .4‬فغحياتن‬ ‫عملي برمقصود ملقساناكن سخارا عملي تيوري‪ ٢‬يغ دفلاجري‪.‬‬
‫خونتوهث ستله موريد دأجر سخارا تيوري تنتغ سجود ياءيت‬
‫فغحياتن برمقصود مغحياتي كسن دان فغاجرن دري عملن‪ ٢‬يغ‬ ‫ملتقكن داهي‪ ،‬دوا تافق تاغن‪ ،‬دوا لوتوت دان دوا هوجوغ كاكي‬
‫دلقساناكن‪ .‬خونتوهث متلامت فنشريعتن صلاة اياله باضي منخضه‬

‫‪4‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫سبنرث مروفاكن ايليمن فرفادوان يغ فرلو دفوفوق دالم كالغن‬ ‫درفد ملاكوكن فركارا كجي دان منكر‪ .‬موريد فرلو دايغتكن اضر‬
‫موريد‪.‬‬ ‫سنتياس منجاوهي فركارا كجي دان منكر كران مريك تله‬

‫وك منريما كفلباضاين مروجوع كفد موريد يغ‬ ‫سوب‬ ‫ملقساناكن صلاة‪.‬‬

‫تربوك‪ ،‬برتوليرنسي‪ ،‬فرخاي دان سغضوف بكرجاسام‬ ‫‪ .5‬فمبوداياءن‬
‫ولاو فون بربيذا اضام‪ ،‬بغسا‪ ،‬بودايا دان بهاسا‪ .‬منكالا سوب‬
‫وك مغحرمتي كفلباضاين مروجوع كفد موريد يغ بوليه‬ ‫فمبوداياءن برمقصود منجاديكن عملن‪ ٢‬باءيق يغ دعملكن سخارا‬
‫مغعملكن سيكف اتاو تيغكه لاكو يغ برهيمه تيغضي‪ ،‬مغهرضاءي‬ ‫اينديؤيدو سباضاي عملن يغ دلقسانكن سخارا برجماعه اتاو‬
‫براماي‪-‬راماي‪ .‬خونتوهث عملن ملقساناكن صلاة دجاديكن عملن‬
‫دان فريهاتين ولاو فون بربيذا اضام‪ ،‬بغسا‪ ،‬بودايا دان بهاس‪.‬‬ ‫سموا ورض سكوله‪ ،‬ث اكن وجود بوديا صلاة برجماعه‬

‫وك مغوروس كفلباضاين فولا مروجوق‬ ‫سث سوب‬ ‫دسكوله‪.‬‬

‫كفد موريد يغ بوليه مغعملكن سيكف اتاو تيغكه لاكو يغ امانه‪،‬‬ ‫ايليمن فرفادوان‬
‫عاديل دان راسيونل ولاو فون بربيذا اضام‪ ،‬بغسا‪ ،‬بودايا دان بهاس‪.‬‬
‫ايليمين فرفادوان دترجمهكن سخارا ايكسفليسيت دالم كوريكولوم‬
‫ضورو‪ ٢‬يغ مغاجر مات فلاجرن اين هندقله مثسوايكن ايليمين اين‬ ‫وك اوتام‬ ‫فنديديقن إسلام‪ .‬اي دجلماكن ملالوءي تيض‬
‫دغن تاجوق يغ بركاءيتن دغن فرفادوان تنفا مغوبه ديسيفلين دان‬ ‫فرفادوان ياءيت منريما‪ ،‬مغحرمتي دان مغوروس كفلباضاين‪ .‬ستياف‬
‫وك ماسيغ‪ ٢‬يغ‬ ‫وك اوتام فولا ممفوثاءي سوب‬
‫كاندوغن مات فلاجرن اين‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫فر فيل موريد فنرغن‬ ‫كماهيرن ك‪21-‬‬
‫فميكير مريك سخارا كريتيكل‪،‬‬
‫دان اينوؤ ; ممفو اونتوق مناغني مسئله يغ‬ ‫ساتو درفد حسرت ك‪.‬س‪.‬س‪.‬م‪ .‬اداله اونتوق ملاهيركن موريد يغ‬
‫كومفليك دان ممبوات كفوتوسن يغ‬
‫تنتغ فمبلاجرن دان‬ ‫برايتيكا‪ .‬مريك‬ ‫كفد كماهيرن‬ ‫ممفوثاءي كماهيرن ابد ك‪ 21-‬دغن ممبري‬

‫ديري مريك سباضاي فلاجر‪ .‬مريك منجان‬ ‫سرتا كماهيرن هيدوف دان كرجايا يغ برترسكن عملن‬
‫نيلاي مورني‪ .‬كماهيرن ابد ك‪ 21-‬برمتلامت اونتوق ملاهيركن‬
‫سوءالن دان تربوك كفد ‪،ivFlv~ÂR€‬‬ ‫موريد يغ ممفوثاءي خيري‪ ٢‬يغ دثاتاكن دالم فر فيل موريد سفرتي‬
‫نيلاي دان تراديسي اينديؤيدو دان مشاركت‬
‫لاين‪ .‬مريك بركيقينن دان دالم‬ ‫دالم جدوال ‪ 1‬سوفايا برساءيغ دفريغكت ضلوبل‪ .‬فغواساءن ستندرد‬

‫مناغني بيدغ فمبلاجرن يغ بارو‪.‬‬ ‫كاندوغن دان ستندرد فمبلاجرن دالم كوريكولوم فنديديقن إسلام‬

‫مريك مثواراكن دان ملواهكن ‪ ،‬ايديا‬ ‫ماهير‬ ‫مثومبغ كفد فمراوليهن كماهيرن ابد ك‪ 21-‬دالم كالغن موريد‪.‬‬

‫بركومونيكاسي دان معلومت دغن يقين دان سخارا‬ ‫جدوال ‪ :1‬فر فيل موريد‬
‫ليسن دان برتوليس‪ ،‬مغضوناكن فلباضاي ميديا‬
‫دان تيكنولوضي‪.‬‬
‫مريك بوليه بكرجاسام سخارا بركسن دان‬ ‫كرجا‬ ‫فنرغن‬ ‫فر فيل موريد‬
‫سفاسوقن هرموني دغن اورغ لاين‪ .‬مريك مغضالس‬ ‫مريك ممفو مغهادفي دان مغاتسي كسوكرن‪،‬‬ ‫بردايا تاهن‬
‫مغاتسي خابرن دغن كبيجقساناءن‪ ،‬كيقينن‪،‬‬
‫تغضوغجواب برسام سرتا مغحرمتي دان‬
‫مغهرضاي سومبغن يغ دبريكن اوليه ستياف‬ ‫توليرنسي‪ ،‬دان امفتي‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫فر فيل موريد فنرغن‬ ‫فنرغن‬ ‫فر فيل موريد‬
‫برمعلومت مريك مندافتكن فغتاهوان دان ممبنتوق‬ ‫اهلي فاسوقن‪ .‬مريك ممفروليه كماهيرن‬ ‫ايغين‬
‫يغ لواس دان سأيمبغ مرنتسي فلباضاي‬ ‫فرسونل ملالوءي اكتيؤيتي ‪،‬‬
‫ديسيفلين فغتاهوان‪ .‬مريك منروك فغتاهوان‬ ‫دان اين منجاديكن مريك فميمفين دان اهلي‬ ‫تاهو‬
‫دغن خكف دان بركسن دالم كونتيك‬ ‫فاسوقن يغ لبيه باءيق‪.‬‬ ‫برفرينسيف‬
‫ايسو تمفتن دان ضلوبل‪ .‬مريك ممهمي ايسو‪٢‬‬ ‫مريك ممباغونكن راس ايغين تاهو سمولا‬
‫ايتيكا ‪ /‬اوندغ‪ ٢‬بركاءيتن معلومت يغ‬ ‫جادي اونتوق منروك اتيضي دان ايديا‬
‫دفراوليه‪.‬‬ ‫بارو‪ .‬مريك ممفلاجري كماهيرن يغ دفرلوكن‬
‫مريك منونجوقكن امفتي‪ ،‬بلس كاسيهن دان‬ ‫فثيغ‬ ‫اونتوق منجالنكن اينكويري دان فثليديقن‪،‬‬
‫راس حرمت ترهادف كفرلوان دان فراساءن‬ ‫برديكاري دالم‬ ‫سرتا منونجوقكن‬
‫اورغ لاين‪ .‬مريك كوميتد اونتوق‬ ‫فمبلاجرن‪ .‬مريك منعمتي فغالمن فمبلاجرن‬
‫كفد مشاركت دان ممستيكن كلستارين عالم‬ ‫سفنجغ حياة سخارا برتروسن‪.‬‬
‫مريك براينتيضريتي دان جوجور‪ ،‬كسامراتاءن‪،‬‬
‫‪.‬‬ ‫فاتريوتيك‬ ‫عاديل دان مغحرمتي مرواه اينديؤيدو‪،‬‬
‫مريك ممفاميركن كاسيه سايغ‪ ،‬سوكوغن دان‬ ‫كومفولن دان كومونيتي‪ .‬مريك‬
‫برتغضوغجواب اتس تيندقن‪ ،‬عقيبة تيندقن‬
‫راس حرمت ترهادف نضارا‪.‬‬

‫سرتا كفوتوسن مريك‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫فنرغن‬ ‫تاهف فميكيرن‬ ‫كماهيرن برفيكير ارس تيغضي‬
‫منيلاي‬
‫ممبوات فرتيمبغن دان كفوتوسن مغضوناكن‬ ‫كماهيرن برفيكير ارس تيغضي (‪ )KBAT‬دثاتاكن دالم كوريكولوم‬
‫منخيفتا‬
‫فغتاهوان‪ ،‬فغالمن‪ ،‬كماهيرن‪ ،‬دان نيلاي‬ ‫سخارا ايكسفليسيت سوفاي ضورو دافت منترجمهكن دالم فغاجرن‬
‫سرتا ممبري جوستيفيكاسي‪.‬‬
‫دان فمبلاجرن باضي مرنسغ فميكيرن دان‬
‫مغحاصيلكن ايديا اتاو فرودوك اتاو قاعده‬ ‫كفد امفت‬ ‫دالم كالغن موريد‪ .‬فنراغن ‪ KBAT‬اداله‬
‫دان اينوؤ ‪.‬‬ ‫يغ‬
‫تاهف فميكيرن سفرتي جدوال ‪.2‬‬

‫جدوال ‪ :2‬تاهف فميكيرن دالم كماهيرن برفيكير‬ ‫فنرغن‬ ‫تاهف فميكيرن‬
‫مغضوناكن فغتاهوان‪ ،‬كماهيرن‪ ،‬دان نيلاي‬ ‫مغافليكاسي‬
‫ارس تيغضي‬ ‫دالم سيتواسي برلاينن اونتوق ملقساناكن‬
‫مغاناليسيس‬
‫‪ KBAT‬اياله كأوفايان اونتوق مغافليكاسيكن فغتاهوان‪ ،‬كماهيرن‬ ‫سسواتو فركارا‪.‬‬
‫دان نيلاي دالم ممبوات فنعقلن دان ريفليكسي باضي مثلسايكن‬ ‫منخراكينكن معلومت كفد بهاضين كخيل‬
‫اونتوق ممهمي دغن لبيه مندالم سرتا هوبوغ‬
‫مسئله‪ ،‬ممبوات كفوتوسن‪ ،‬براينوؤاسي دان بروفايا منخيفتا‬
‫سسواتو‪.‬‬ ‫كاءيت انتارا بهاضين بركناءن‪.‬‬

‫دان منعقل‬ ‫‪ KBAT‬مرغكومي كماهيرن برفيكير كريتيس‪،‬‬
‫دان اتيضي‬

‫‪8‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫اتيضي فغاجرن دان فمبلاجرن‬ ‫كماهيرن برفيكير كريتيس اداله كبوليهن اونتوق منيلاي سسواتو‬
‫ايديا سخارا لوضيك دان راسيونل اونتوق ممبوات فرتيمبغن يغ‬
‫كوريكولوم منكنكن فغضوناءن فلباضاي اتيضي‬
‫واجر دغن مغضوناكن السن دان بوقتي يغ مناسبه‪.‬‬
‫كفد فمبلاجرن سخارا‬ ‫فغاجرن دان فمبلاجرن يغ ممبري‬ ‫كماهيرن برفيكير كرياتيف اداله كممفوان اونتوق مغحاصيلكن‬
‫اتاو منخيفتا سسواتو يغ بهارو دان برنيلاي دغن مغضوناكن داي‬
‫عملي‪ .‬دالم كونتيك س فنديديقن إسلام كسفادوان انتارا علمو دان‬
‫عملي منجادي كاوتاماءن دالم فلقساناءن فغاجرن دان فمبلاجرن‪.‬‬ ‫ايماضيناسي سخارا اصلي سرتا تيدق مغيكوت كلازيمن‪.‬‬

‫فروسيس فغاجرن دان فمبلاجرن مرغكومي ستراتيضي‪ ،‬فندكتن‪،‬‬ ‫كماهيرن منعقل اداله كاوفايان اينديؤيدو ممبوات فرتيمبغن دان‬
‫قاعده دان تيكنيك باضي منخافاي ستندرد فمبلاجرن‪ .‬فندكتن يغ‬ ‫فنيلاين سخارا لوضيق دان راسيونل‪.‬‬

‫دمقصودكن دغن اره اتاو هالا يغ دأمبيل اونتوق منوجو سسواتو‬
‫ساسرن‪ .‬فندكتن فغاجرن مروفاكن هالوان اتاو اسفيك يغ‬
‫ضوناكن براساسكن تيوري‪ ،٢‬موديل‪ ٢‬اتاو ضينراليساسي يغ ترتنتو‬ ‫يغ وكتور دان‬ ‫اتيضي برفيكير مروفاكن خارا‬
‫برفوكوس اونتوق مثلسايكن مسئله‪.‬‬
‫اونتوق ممولاكن فروسيس فغاجرن سسواتو ايسي فلاجرن اتاو‬
‫‪ KBAT‬بوليه دافليكاسيكن دالم بيليق درجه ملالوءي اكتيؤيتي‬
‫كماهيرن‪ .‬انتارا فندكتن يغ دخادغكن دالم فنديديقن إسلام اداله‬ ‫بربنتوق منعقل‪ ،‬فمبلاجرن اينكويري‪ ،‬فثلساين مسئله دان‬
‫فروجيك‪ .‬ضورو دان موريد فرلو مغضوناكن الت سفرتي‬
‫دان ديدوكتيف‪.‬‬ ‫سفرتي برايكوت‪:‬‬ ‫فتا فميكيرن دان فتا ميندا سرتا فثوءالن ارس تيغضي اونتوق‬

‫‪.1‬‬ ‫مغضالقكن موريد ‪.‬‬

‫‪ .2‬برفوست ضورو‪.‬‬

‫‪ .3‬برفوست موريد‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫‪ .5‬فرماءينن‪.‬‬ ‫‪ .4‬برفوست باهن‪.‬‬
‫‪ .6‬فثلساين مسئله‪.‬‬ ‫‪ .5‬كونستركتيؤيسمى‪.‬‬

‫‪ .7‬فر ‪.‬‬ ‫‪ .6‬كونتيكستوال‪.‬‬
‫‪ .8‬كوءيز‪.‬‬
‫‪ .9‬لاكونن‪.‬‬ ‫‪. .7‬‬
‫‪ .11‬سوءال جواب‪.‬‬ ‫‪ .8‬اكسيس كنديري‪.‬‬
‫‪ .11‬فروجيك‪.‬‬ ‫‪ .9‬كاجين ماس دفن‪.‬‬
‫‪ .12‬سومبغ سارن‪.‬‬ ‫‪ .11‬اينكويري فنموان‬
‫‪ .13‬لاوتن‪.‬‬
‫قاعده فغاجرن مروفاكن ببراف لغكه اتاو كضياتن يغ ممفوثاءي‬
‫تيكنيك فغاجرن اداله كماهيرن ضورو دالم فغلولاءن دان فلقساناءن‬ ‫اوروتن ترتنتو دان سيستماتيك برتوجوان منخافاي‬
‫قاعده مغاجر‪ .‬تيكنيك مروفاكن اونيت‪ ٢‬كخيل يغ تركاندوغ دالم‬
‫سسواتو قاعده‪ .‬جك سسأورغ ضورو تيدق دافت مغواساءي‬ ‫فمبلاجرن دالم جغك ماس فينديق‪ .‬قاعده فغاجرن منترجمهكن‬
‫تيكنيك‪ ٢‬يغ اد فد سسواتو قاعده مك كموغكينن بسر متلامت‬ ‫فندكتن فغاجرن يغ دفيليه اوليه ضورو دالم فروسيس فغاجرن دان‬
‫قاعده ايت تيدق اكن برحاصيل‪ .‬خونتوه فغضوناءن تيكنيك دالم‬
‫فمبلاجرن‪ .‬انتارا قاعده فغاجرن يغ دخادغكن اداله سفرتي‪:‬‬
‫سسواتو قاعده‪:‬‬
‫برخريتا‪.‬‬ ‫‪.1‬‬
‫لاتيه توبي‪.‬‬ ‫‪.2‬‬
‫ماءين فرانن‪.‬‬ ‫‪.3‬‬
‫فربينخغن‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫‪10‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫ايليمن مرنتس كوريكولوم‬ ‫ضورو ايغين مغضوناكن قاعده برخريتا اونتوق مغاجر سسواتو‬
‫تاجوق فلاجرن‪ .‬تيكنيك برخريتا يغ دضوناكن اداله سفرتي‪:‬‬
‫ايليمن مرنتس كوريكولوم ﴿‪ ﴾EMK‬اياله عنصور نيلاي تمبه يغ‬ ‫‪ ‬كاولن نادا سوارا‪.‬‬
‫دترفكن دالم فروسيس فغاجرن دان فمبلاجرن سلاين يغ دتتفكن‬
‫دالم ستندرد كاندوغن‪ .‬ايليم اين دترفكن برتوجوان مغوكوهكن‬ ‫‪ ‬ضرقن تاغن‪.‬‬
‫كماهيرن دان كترمفيلن مودل انسان يغ دحسرتكن سرتا دافت‬ ‫‪ ‬ميميق موك‪.‬‬
‫مناغني خابرن سماس دان ماس هادفن‪ .‬ايليمن‪ ٢‬ددالم ‪ EMK‬اداله‬ ‫‪ ‬كدودوقن موريد سماس اكتيؤيتي برخريتا برلغسوغ‪.‬‬
‫باضي ممستيكن سسواتو فمبلاجرن دان فغاجرن برجاي دان‬
‫سفرتي برايكوت‪:‬‬ ‫منخافاي اوبجيكتيف‪ ،‬ضورو فرلو جلس افاكه ستندرد فمبلاجرن‬

‫بهاس‬ ‫‪.1‬‬ ‫يغ هندق دخافاي دالم سسواتو سيسي فمبلاجرن دان فغاجرن‪.‬‬
‫‪ ‬فغضوناءن بهاس فغنتر يغ بتول فرلو دتيتيقبرتكن دالم‬ ‫كماهيرن ضورو مغافليكاسيكن فندكتن‪ ،‬قاعده دان تيكنيك دالم‬
‫فروسيس فمبلاجرن دان فغاجرن فنديديقن إسلام اكن ممبنتو ضورو‬
‫سموا مات فلاجرن‪.‬‬ ‫منخافاي سنتدرد فمبلاجرن يغ دتتفكن‪ .‬ضورو جوض فرلو مرانخغ‬
‫دان ملقساناكن فنتكسيرن باضي مغسن ستندرد فمبلاجرن تله‬
‫‪ ‬سماس فروسيس فغاجرن دان فمبلاجرن باضي ستياف‬
‫مات فلاجرن‪ ،‬اسفيك سبوتن‪ ،‬وكتور ايات‪،‬‬ ‫دخافاي‪.‬‬
‫تاتابهاس‪ ،‬اصطلاح دان لارس بهاس فرلو دبري فنكانن‬
‫باضي ممبنتو موريد مثوسون ايديا دان بركومونيكاسي‬

‫سخارا بركسن‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ ‬فغضوناءن تيكنولوضي دالم فغاجرن دافت ممبنتو سرتا‬ ‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫مثومبغ كفد فمبلاجرن يغ لبيه خكف دان بركسن ‪.‬‬ ‫‪ .2‬كلستارين عالم سكيتر‬
‫‪ ‬كسدرن منخينتاي دان مثايغي عالم سكيتر دالم جيوا‬
‫‪ ‬فغينتضراسيان ساءين دان تيكنولوضي دالم فغاجرن دان‬ ‫موريد فرلو دفوفوق ملالوءي فغاجرن دان فمبلاجرن‬

‫فمبلاجرن مرغكومي امفت فركارا ياءيت‪:‬‬ ‫سموا مات فلاجرن‪.‬‬
‫‪ ‬فغتاهوان دان كسدرن ترهادف كفنتيغن عالم سكيتر‬
‫‪ .i‬فغتاهوان ساءين دان تيكنولوضي ( ‪ ،‬فرينسيف‪،‬‬
‫كونسيف يغ بركاءيتن دغن ساءين دان تيكنولوضي)‬ ‫دالم ممبنتوق ايتيكا موريد اونتوق مغهرضاءي عالم‪.‬‬
‫‪ .3‬نيلاي مورني‬
‫‪ .ii‬كماهيرن ساءينتيفيك (فروسيس فميكيرن دان‬
‫كماهيرن مانيفولا ترتنتو);‬ ‫‪ ‬نيلاي مورني دبري فنكانن دالم سموا مات فلاجرن‬
‫سوفاي موريد سدر اكن كفنتيغن دان مغعملكنث‪.‬‬
‫‪ .iii‬سيكف ساءينتيفيك (سفرتي كتفتن‪ ،‬كجوجورن‪،‬‬
‫كسلامتن); دان‬ ‫‪ ‬نيلاي مورني مرغكومي اسفيك كروحانيان‪،‬‬
‫‪ .iv‬فغضوناءن تيكنولوضي دالم اكتيؤيتي فغاجرن دان‬ ‫كماءنسياءن دان كورضانضاراءن يغ منجادي عملن دالم‬

‫فمبلاجرن‪.‬‬ ‫كهيدوفن هارين‪.‬‬
‫‪ .4‬ساءين دان تيكنولوضي‬
‫‪ .5‬فاتريوتيسمى‬ ‫‪ ‬منمبهكن مينت ترهادف ساءين دان تيكنولوضي دافت‬
‫منيغكتكن ليتيراسي ساءين س سرتا تيكنولوضي دالم كالغن‬
‫‪ ‬سماغت فاتريوتيك دافت دفوفوق ملالوءي سموا مات‬
‫موريد‪.‬‬
‫مشاركت‪.‬‬ ‫فلاجرن‪ ،‬اكتيؤيتي كوكوريكولوم دان‬

‫‪12‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫‪ .7‬كأوسهاونن‬ ‫‪ ‬سماغت فاتريوتيك دافت ملاهيركن موريد يغ ممفوثاءي‬
‫‪ ‬فنرافن ايليمن كأوسهاونن برتوجوان ممبنتوق خيري‪ ٢‬دان‬ ‫سماغت خينتاكن نضارا دان بربغض سباضاي رعيت‬
‫عملن كأوسهاونن سهيغض منجادي ساتو بوديا دالم‬
‫مليسيا‪.‬‬
‫كالغن موريد‪.‬‬
‫‪ ‬خيري كأوسهاونن بوليه دترفكن دالم ‪ P&P‬ملالوءي‬ ‫‪ .6‬كرياتيؤيتي دان اينوؤاسي‬
‫اكتيؤيتي يغ ممفو مموفوق سيكف سفرتي راجين‪ ،‬جوجور‪،‬‬ ‫‪ ‬كرياتيؤيتي اداله كبوليهن مغضوناكن ايماضيناسي اونتوق‬
‫مغومفول‪ ،‬منخرنا دان منجان ايديا اتاو منخيفتا سسواتو‬
‫امانه دان برتغضوغجواب سرتا ممباغونكن ميندا‬ ‫يغ بهارو اتاو اصلي ملالوءي الهام اتاو ضابوغن ايديا يغ‬
‫دان اينوؤ اونتوق مماخو ايديا كفاسرن‪.‬‬
‫اد‪.‬‬
‫‪ .8‬تيكنولوضي معلومت دان كومونيكاسي‬ ‫‪ ‬اينوؤاسي مروفاكن فغافليكاسين كرياتيؤيتي ملالوءي اوبه‬
‫‪ ‬فنرفن ايليمن ‪ TMK‬دالم فغاجرن دان فمبلاجرن ممستيكن‬
‫موريد دافت مغافليكاسي دان مغوكوهكن فغتاهوان دان‬ ‫سواين‪ ،‬ممباءيقي دان ممفركتيقكن ايديا‪.‬‬
‫‪ ‬كرياتيؤيتي دان اينوؤاسي ساليغ برضنديغن دان فرلو اونتوق‬
‫كماهيرن اساس ‪ TMK‬يغ دفلاجري‪.‬‬ ‫ممستيكن فمباغونن مودال انسان يغ ممفو مغهادفي خابرن‬
‫‪ ‬فغفليكسين ‪ TMK‬بوكن سهاج مندوروغ موريد منجادي‬
‫ماله منجاديكن فروسيس فغاجرن دان فمبلاجرن‬ ‫ابد ك‪.11-‬‬
‫لبيه مناريق دان مثرونوقكن سرتا منيغكتكن كواليتي‬ ‫‪ ‬ايليمن كرياتيؤيتي دان اينوؤاسي فرلو داينتضراسيكن دالم ‪.‬‬

‫فمبلاجرن‪.‬‬ ‫فغاجرن دان فمبلاجرن‬

‫‪13‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫برايتيك سرتا بركماهرن مغوروسكن حال احوال‬ ‫كلستارين ضلوبل‬ ‫‪.9‬‬

‫كأواغن سخارا برتغضوغجواب‪.‬‬ ‫‪ ‬ايليمن كلستارين ضلوبل برمتلامت ملاهيركن موريد‬
‫ايليمن فنديديقن كأواغن بوليه دترفكن دالم فغاجرن‬ ‫ترهادف‬ ‫لستاري يغ رسفو‬ ‫برداي‬
‫دان فمبلاجرن سخارا لغسوغ دان سيسيفن‪ .‬فنرفن‬ ‫‪‬‬
‫سخارا لغسوغ اداله ملالوءي تاجوق‪ ٢‬سفرتي واغ يغ‬
‫فرسكيترن دالم كهيدوفن هارين دغن مغافليكاسي‬
‫مغاندوغي ايليمن كأواغن سخارا ايكسفليسيت سفرتي‬
‫فغيراءن موده دان فائده كومفاون‪ .‬فنرفن سخارا‬ ‫فغتاهوان‪ ،‬كماهيرن دان نيلاي يغ دفراوليهي ملالوءي‬
‫ايليمن فغضوناءن دان فغلوارن لستاري‪ ،‬كورضانضاراءن‬
‫سيسيفن فولا دأينتضراسيكن ملالوءي تاجوق‪ ٢‬لاءين‬ ‫ضلوبل دان فرفادوان‪.‬‬
‫‪ ‬ايليمن كلستارين ضلوبل فنتيغ دالم مثدياكن موريد‬
‫مرنتس كوريكولوم‪ .‬فنددهن كفد فغوروسن كأواغن‬
‫باضي مغهادفي خابرن دان ايسو سماس دفريغكت تمفتن‪،‬‬
‫دالم كهيدوفن سبنر اداله فنتيغ باضي مثدياكن موريد‬ ‫نضارا دان ضلوبل‪.‬‬
‫دغن فغتاهوان‪ ،‬كماهيرن دان نيلاي يغ دافت‬ ‫‪ ‬ايليمن اين دأجر سخارا لغسوغ دان سيسيفن دالم مات‬
‫فلاجرن يغ بركاءيتن‪.‬‬
‫دأفليكاسيكن سخارا بركسن دان برمعنا‪.‬‬

‫فنتكسيرن‬ ‫‪ .01‬فنديديقن كأواغن‬
‫فنتكسيرن سكوله اداله سبهاضين درفد فندكتن فنتكسيرن يغ‬ ‫‪ ‬فنرفن ايليمن فنديديقن كأواغن برتوجوان ممبنتوق‬
‫مروفاكن ساتو فروسيس مندافتكن معلومات تنتغ فركمبغن موريد‬ ‫ضنراسي ماس دفن يغ بركأوفاياءن ممبوات كفوتوسن‬
‫كأواغن يغ بيجق‪ ،‬مغعملكن فغوروسن كأواغن يغ‬

‫‪14‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫تاهف فغواساءن كسلوروهن‬ ‫يغ درنخغ‪ ،‬دلقسانا دان دلافور اوليه ضورو يغ بركناءن‪ .‬فروسيس‬
‫تاهف فغواساءن كسلوروهن فرلو دتنتوكن باضي ممبري ساتو نيلاي‬ ‫دان تيدق‬ ‫اين برلاكو برتروسن سام اد سخارا‬
‫تاهف فغواساءن موريد سسي فرسكولهن‪ .‬تاهف فغواساءن‬ ‫سوفاي ضورو دافت مننتوكن تاهف فغواساءن سبنر موريد‪.‬‬

‫كسلوروهن اين مرغكومي دومين فسيكوموتور‪ ،‬كوضنيتيف دان‬ ‫فنتكسيرن سكوله فرلو دلقساناكن سخارا هوليستيك بردسركن‬

‫دان هوليستيك دغن مليهت‬ ‫موريد سخارا‬ ‫‪ ،‬تينتيك دان ستمفت‪ .‬معلومات يغ‬ ‫فرينسيف‬
‫سموا اسفيك سماس فروسيس فمبلاجرن موريد سخارا برتروسن‬ ‫دفراوليه دري فنتكسيرن سكوله اكن دضوناكن اوليه فنتدبير‪،‬‬
‫ملالوءي فلباضاي قاعده‪ .‬ضورو بوليه ممبوات فرتيمبغن فرو‬ ‫ضورو‪ ،‬ايبو باف دان موريد دالم مرنخغ تيندقن سوسولن كأره‬
‫اونتوق ممبري ساتو نيلاي تاهف فغواساءن كسلوروهن موريد‬ ‫فنيغكتن فركمبغن فمبلاجرن موريد‪.‬‬

‫برداسركن فغالمن ضورو برسام موريد‪ ،‬كبيجقساناءن سرتا ملالوءي‬ ‫فنتكسيرن سكوله بوليه دلقساناكن اوليه ضورو سخارا‬
‫فربينخغن راكن سجاوت‪ .‬تاهف فغواساءن كسلوروهن دبري‬ ‫دلقساناكن سأيريغ‬ ‫‪ .‬فنتكسيرن سخارا‬ ‫دان‬
‫سلفس موريد ممفلاجري بيدغ‪ ٢‬يغ تردافت ددالم كومفنن‬ ‫دغن فروسيس فغاجرن دان فمبلاجرن‪ ،‬ماناكالا فنتكسيرن سخارا‬
‫فنديديقن إسلام‪.‬‬ ‫دلقساناكن فد سواتو اونيت فمبلاجرن فغضل‬

‫سميستر اتاو تاهون‪ .‬دالم ملقساناكن فنتكسيرن سكوله ضورو فرلو‬

‫فثاتاءن عموم ستندرد فريستاسي باضي مات فلاجرن فنديديقن‬ ‫مرنخغ‪ ،‬ممبينا اءيتيم‪ ،‬منتدبير‪ ،‬ممريقسا‪ ،‬مننتوكن تاهف فغواساءن‬
‫إسلام اداله سفرتي جدوال ‪ 3‬دان ‪:4‬‬ ‫موريد برداسركن فرتيمباغن فرو ‪ ،‬مريكود دان ملافور‬
‫تاهف فغواساءن موريد دالم مات فلاجرن يغ دأجر بردسركن‬

‫دوكومين ستندرد كوريكولوم دان فنتكسيرن (‪.)DSKP‬‬

‫‪15‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫باخاءن دان‬ ‫جدوال ‪ :3‬فثاتاءن عموم ستندرد فريستاسي اية‬

‫تاهف‬
‫فغواساءن‬

‫‪ 1‬موريد ممباخ دان مغحفظ اية فيليهن دغن بتول‪.‬‬

‫‪ 2‬موريد ممباخ دان مغحفظ اية فيليهن دغن بتول دان برتجويد‪.‬‬

‫‪ 3‬موريد ممباخ دان مغحفظ اية فيليهن دغن بتول‪ ،‬برتجويد دان لنخر‪.‬‬

‫سرتا مغعملكنث‪.‬‬ ‫‪ 4‬موريد ممباخ دان مغحفظ اية فيليهن دغن بتول‪ ،‬برتجويد‪ ،‬لنخر دان‬

‫مغعملكنث سخارا‬ ‫فيليهن دغن لنخر‬ ‫موريد ممباخ مغحفظ‬ ‫‪5‬‬
‫سرتا مغعملكنث سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬ ‫فيليهن دغن بتول‪ ،‬برتجويد‪ ،‬لنخر دان‬ ‫موريد ممباخ دان مغحفظ اية‬ ‫‪6‬‬

‫‪16‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫‪ ، ،‬عقيدة‪ ، ،‬سيره دان تمدون إسلام‪ ،‬دان إسلاميه‬ ‫جدوال ‪ :4‬فثاتاءن عموم ستندرد فريستاسي اية‬
‫‪ ، ،‬عقيدة‪ ، ،‬سيره دان تمدون إسلام‪ ،‬دان إسلاميه‪.‬‬
‫تاهف‬
‫فغواساءن‬

‫‪ 1‬موريد تاهو فركارا اساس تنتغ اية‬

‫اية ‪ ، ،‬عقيدة‪ ، ،‬سيره دان تمدون إسلام‪ ،‬دان إسلاميه‪.‬‬ ‫موريد منجلسكن فغتاهوان تنتغ‬ ‫‪2‬‬
‫اية ‪ ، ،‬عقيدة‪ ، ،‬سيره دان تمدون إسلام‪ ،‬دان إسلاميه سرتا بوليه‬ ‫موريد منرغكن فغتاهوان تنتغ‬ ‫‪3‬‬
‫ملاكوكن عملي‪.‬‬

‫مغعملكنث‬ ‫موريد مغهورايكن فغتاهوان تنتغ‬ ‫‪4‬‬
‫دغن كهيدوفن‬ ‫‪5‬‬
‫موريد مغهورايكن سخارا ترفرينخي فغتاهوان تنتغ‬ ‫‪6‬‬
‫مغعملكنث سخارا‬

‫فغتاهوان تنتغ‬ ‫موريد مغاءيتكن‬

‫مغعملكن سخارا‬

‫‪17‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫اورضانيساسي كاندوغن‬ ‫جدوال ‪ :5‬تاهف كماهيرن ممباخ‬

‫اورضانيساسي كاندوغن كوريكولوم فنديديقن إسلام منغه‬ ‫بوليه ممياخ دغن بتول فد فركارا برايكوت‪:‬‬
‫دبهاضيكن كفد ‪ 6‬بيدغ فمبلاجرن‪.‬‬ ‫‪ .1‬سبوتن اساس هجائية‬
‫‪ .1‬باريس‬
‫‪ .1‬بيدغ القرءان‬ ‫‪ .3‬ال قمرية دان ال شمسية‪.‬‬ ‫بتول‬
‫بيدغ منومفوكن فركارا برايكوت‪:‬‬ ‫‪ .4‬باخاءن فينديق دان مد اصلي‪.‬‬
‫برتجويد‬
‫‪ .1.1‬باخاءن اية فيليهن‪.‬‬ ‫بوليه ممياخ دغن بتول مغيكوت كسلوروهن‬ ‫لنخر‬
‫‪ .1.2‬حفظن اية فيليهن‪.‬‬ ‫حكوم تجويد‪.‬‬ ‫فصيح‬

‫اية فيليهن‪.‬‬ ‫‪.1.3‬‬ ‫بوليه ممياخ دغن لنخر تنفا ترسكت‪-‬‬
‫سكت‪.‬‬
‫‪ .2‬بيدغ‬
‫بوليه ممياخ دغن مغيكوت لهجة‬
‫بيدغ منومفوكن فركارا برايكوت‪:‬‬ ‫عرب‪.‬‬

‫‪ .2.1‬باخاءن فيليهن‪.‬‬
‫فيليهن‪.‬‬
‫‪.2.2‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ .5‬بيدغ سيره دان تمدون إسلام‬ ‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬
‫بيدغ سيره دان تمدون إسلام منومفوكن فركارا برايكوت‪:‬‬
‫‪ .3‬بيدغ عقيدة‬
‫‪ .5.1‬سيره نبوية‪.‬‬ ‫بيدغ عقيدة منومفوكن فركارا برايكوت‪:‬‬

‫‪ .5.2‬سجاره توكوه‪ ٢‬إسلام‪.‬‬ ‫‪ .3.1‬إلهيات‬
‫‪ .5.3‬تمدون إسلام‪.‬‬ ‫‪ .3.2‬نبوات‬
‫‪ .3.3‬سمعيات‬
‫إسلاميه منومفوكن فركارا برايكوت‪:‬‬ ‫‪ .6‬بيدغ‬
‫دغن الله ‪.‬‬ ‫بيدغ‬ ‫‪ .4‬يبدغ فقه‬
‫سسام ماءنسي‪.‬‬ ‫بيدغ فقة منومفوكن فركارا برايكوت‪:‬‬
‫دغن عالم‪.‬‬ ‫‪.6.1‬‬
‫‪ .4.1‬عبادات‪.‬‬
‫‪.6.2‬‬ ‫‪ .4.2‬معاملات‪.‬‬
‫‪ .4.3‬مناكحات‪.‬‬
‫‪.6.3‬‬ ‫‪ .4.4‬جنايات‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد كاندوغن ستندرد فمبلاجرن‬ ‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫ساتو سيت‬ ‫فثاتاءن سفيسيفيك ساتو فنتفن كريتيريا‬ ‫فغضوناءن دوكومن ستندرد كوريكولوم دان فينتكسيرن ﴿‪﴾DSKP‬‬
‫كريتيريا يغ‬ ‫تنتغ فركارا يغ اتاو اينديكاتور‬
‫منونجوقكن تاهف‬ ‫موريد فاتوت كواليتي فمبلاجرن‬ ‫‪ DSKP‬يغ مغضنتيكن سوكتن فلاجرن دان هوراين سوكتن فلاجرن‬
‫فغواساءن موريد‬ ‫كتاهوي دان بوليه دان فنخافاين يغ‬ ‫يغ دضوناكن دالم ‪ KBSM‬اياله ساتو دوكومن يغ مغينتضراسيكن‬
‫سباضاي فتونجوق‬ ‫كوريكولوم دان فنتكسيرن‪ .‬مرغكومي ستندرد كاندوغن‪ ،‬ستندرد‬
‫بهاوا سسواتو‬ ‫بوليه دأوكور باضي‬ ‫لاكوكن دالم‬ ‫فمبلاجرن دان ستندرد فريستاسي‪ DSKP .‬ممستيكن ضورو‬
‫فركارا ايت تله‬ ‫سواتو تيمفوه ستياف ستندرد‬ ‫ملقساناكن فروسيس فغاجرن دان فمبلاجرن دان وسث‬
‫دكواساءي‪.‬‬ ‫كاندوغن‬ ‫فرسكولهن‬ ‫منجالنكن فنتكسيرن دغن مروجوق كفد ساتو دوكومن سهاج‪.‬‬
‫ضورو ملقساناكن فغاجرن دان فمبلاجرن سرتا منتقسير فركمبغن‬

‫دان فنخفاين موريد ملالوءي ستندرد فريستاسي ‪.‬‬

‫مرغكومي اسفيك‬

‫فغتاهوان‪ ،‬كماهيرن‬
‫دان نيلاي‪.‬‬

‫جدوال ‪ ::6‬اورضانيساسي ‪DSKP‬‬

‫‪20‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫‪.1‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫‪ 1.1‬اية ‪ 1‬هيغض ‪5‬‬
‫فغواساءن‬ ‫موريد بوليه‪:‬‬
‫‪ ‬ممباخ اية ‪ 1‬هيغض ‪ 5‬سورة البقرة دغن بتول مغيكوت باخاءن خونتوه‪.‬‬ ‫‪ 1.1.1‬ممباخ اية ‪ 1‬هيغض ‪ 5‬سورة‬ ‫سورة‬
‫‪ ‬مغحفظ اية ‪ 1‬هيغض ‪ 5‬سورة البقرة دغن بتول دغن بيمبيغن‪.‬‬ ‫البقرة‪(.‬باخاءن‬
‫‪ ‬مثاتاكن اينتيساري اية دغن بيمبيغن‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫البقرة دغن بتول دان‬
‫برتجويد‪.‬‬ ‫دان حفظن)‬
‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 1‬هيغض ‪ 5‬سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد‬
‫‪ 1.1.2‬مثاتاكن اينتيساري اية‪.‬‬
‫دغن بيمبيغن‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 1.1.3‬مغحفظ اية ‪ 1‬هيغض ‪5‬‬
‫سورة البقر ة دغن بتول دان‬
‫‪ ‬مثاتاكن اينتيساري اية دغن بيمبيغن‪.‬‬
‫برتجويد‪.‬‬
‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 1‬هيغض ‪ 5‬سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 1.1.4‬مغعملكن اية ‪ 1‬هيغض ‪5‬‬
‫تنفا بيمبيغن‪.‬‬ ‫سورة البقرة دالم صلاة دان‬
‫ذيكير سخارا برادب دان‬
‫‪ ‬مثاتاكن اينتيساري اية‪.‬‬
‫استقامة‪.‬‬
‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 1‬هيغض ‪ 5‬سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد‬
‫‪ ‬مثاتاكن اينتيساري اية‪.‬‬
‫‪ ‬مغعملكن اية دالم صلاة دان ذيكير‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪21‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬
‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 1‬هيغض ‪ 5‬سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد‪.‬‬ ‫موريد بوليه‪:‬‬ ‫‪ 1.2‬اية ‪ 211‬سورة‬
‫‪ ‬مثاتاكن اينتيساري اية‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 1.2.1‬ممباخ اية ‪ 211‬سورة البقرة‬ ‫البقرة (باخاءن‬

‫‪ ‬مغعملكن اية دالم صلاة دان ذيكير سخارا برادب‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دغن بتول دان برتجويد‪.‬‬ ‫دان حفظن)‬
‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 1‬هيغض ‪ 5‬سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد‪.‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪ 1.2.2‬مثاتاكن اينتيساري اية‪.‬‬
‫‪ ‬مثاتاكن اينتيساري اية‪.‬‬ ‫‪ 1.2.3‬مغحفظ اية ‪ 211‬سورة‬
‫‪ ‬مغعملكن اية دالم صلاة دان ذيكير سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫البقرة دغن بتول دان‬
‫‪ ‬ممباخ اية ‪ 211‬سورة البقرة دغن بتول مغيكوت باخاءن خونتوه‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪ ‬مغحفظ اية ‪ 211‬سورة البقرة دغن بتول دغن بيمبيغن‪.‬‬
‫‪ ‬مثاتاكن اينتيساري اية دغن بيمبيغن‪.‬‬

‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 211‬سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد دغن‬
‫بيمبيغن‪.‬‬

‫‪ ‬مثاتاكن اينتيساري اية دغن بيمبيغن‪.‬‬
‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 211‬سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد تنفا‬

‫‪22‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬ ‫برتجويد‪.‬‬ ‫‪ 1.3‬اية ‪ 255‬هيغض‬
‫بيمبيغن‪.‬‬
‫‪ ‬مثاتاكن اينتيساري اية‪.‬‬ ‫‪ 1.2.4‬مغعملكن اية ‪ 211‬سورة‬ ‫‪ 257‬سورة‬
‫البقرة دالم صلاة دان ذيكير‬
‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 211‬سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد‪.‬‬
‫سخارا برادب دان‬
‫‪  4‬مثاتاكن اينتيساري اية‪.‬‬ ‫استقامة‪.‬‬
‫‪ ‬مغعملكن اية دالم صلاة دان ذيكير‪.‬‬
‫موريد بوليه‪:‬‬
‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 211‬سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد‪.‬‬ ‫‪ 1.3.1‬ممباخ اية ‪ 255‬هيغض ‪257‬‬
‫‪  5‬مثاتاكن اينتيساري اية‪.‬‬

‫‪ ‬مغعملكن اية دالم صلاة دان ذيكير سخارا برادب‪.‬‬

‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 211‬سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد‪.‬‬

‫‪  6‬مثاتاكن اينتيساري اية‪.‬‬
‫‪ ‬مغعملكن اية دالم صلاة دان ذيكير سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪ ‬ممباخ اية ‪ 255‬هيغض ‪ 257‬سورة البقرة دغن بتول مغيكوت باخاءن‬ ‫‪1‬‬
‫خونتوه‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬ ‫البقرة (باخاءن‬
‫‪ ‬مغحفظ اية ‪ 255‬هيغض ‪ 257‬سورة البقرة دغن بتول دغن بيمبيغن‪.‬‬ ‫سورة البقرة دغن بتول دان‬
‫‪ ‬مثاتاكن اينتيساري اية دغن بيمبيغن‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫برتجويد‪.‬‬ ‫دان حفظن)‬
‫‪3‬‬
‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 255‬هيغض ‪ 257‬سورة البقرة دغن بتول دان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 1.3.2‬مثاتاكن اينتيساري اية‪.‬‬
‫برتجويد دغن بيمبيغن‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 1.3.3‬مغحفظ اية ‪ 255‬هيغض‬
‫‪ 257‬سورة البقرة دغن بتول‬
‫‪ ‬مثاتاكن اينتيساري اية دغن بيمبيغن‪.‬‬
‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 255‬هيغض ‪ 257‬سورة البقرة دغن بتول دان‬ ‫دان برتجويد‪.‬‬
‫‪ 1.3.4‬مغعملكن اية ‪ 255‬هيغض‬
‫برتجويد تنفا بيمبيغن‪.‬‬ ‫‪ 257‬سورة البقرة دالم صلاة‬
‫‪ ‬مثاتاكن اينتيساري اية‪.‬‬ ‫دان ذيكير سخارا برادب‬
‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 255‬هيغض ‪ 257‬سورة البقرة دغن بتول دان‬
‫دان استقامة‪.‬‬
‫برتجويد‪.‬‬
‫‪ ‬مثاتاكن اينتيساري اية‪.‬‬
‫‪ ‬ممغعملكن اية دالم صلاة دان ذيكير‪.‬‬
‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 255‬هيغض ‪ 257‬سورة البقرة دغن بتول دان‬

‫‪24‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬
‫برتجويد‪.‬‬ ‫موريد بوليه‪:‬‬ ‫‪ 1.4‬اية ‪ 284‬هيغض‬
‫‪ ‬مثاتاكن اينتيساري اية ‪.‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪ ‬ممغعملكن اية دالم صلاة دان ذيكير سخارا برادب‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1.4.1‬ممباخ اية ‪ 284‬هيغض ‪286‬‬ ‫‪ 286‬سورة‬
‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 255‬هيغض ‪ 257‬سورة البقرة دغن بتول دان‬ ‫‪2‬‬ ‫سورة البقرة دغن بتول دان‬ ‫البقرة (باخاءن‬

‫برتجويد‪.‬‬ ‫برتجويد‪.‬‬ ‫دان حفظن)‬
‫‪ ‬مثاتاكن اينتيساري اية‪.‬‬ ‫‪ 1.4.2‬مثاتاكن اينتيساري اية‪.‬‬
‫‪ ‬ممغعملكن اية دالم صلاة دان ذيكير سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬ ‫‪ 1.4.3‬مغحفظ اية ‪ 284‬هيغض‬
‫‪ ‬ممباخ اية ‪ 284‬هيغض ‪ 286‬سورة البقرة دغن بتول مغيكوت باخاءن‬

‫خونتوه‪.‬‬
‫‪ ‬مغحفظ اية ‪ 284‬هيغض ‪ 286‬سورة البقرة دغن بتول دغن بيمبيغن‪.‬‬

‫‪ ‬مثاتاكن اينتيساري اية دغن بيمبيغن‪.‬‬
‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 284‬هيغض ‪ 286‬سورة البقرة دغن بتول دان‬

‫برتجويد دغن بيمبيغن‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬
‫‪ ‬مثاتاكن اينتيساري اية دغن بيمبيغن‪.‬‬ ‫‪ 286‬سورة البقرة دغن بتول‬
‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 284‬هيغض ‪ 286‬سورة البقرة دغن بتول دان‬ ‫‪3‬‬ ‫دان برتجويد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫برتجويد تنفا بيمبيغن‪.‬‬ ‫‪ 1.4.4‬مغعملكن اية ‪ 284‬هيغض‬
‫‪ ‬مثاتاكن اينتيساري اية‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 286‬سورة البقرة دالم صلاة‬
‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 284‬هيغض ‪ 286‬سورة البقرة دغن بتول دان‬ ‫‪6‬‬
‫دان ذيكير سخارا برادب‬
‫برتجويد‪.‬‬ ‫دان استقامة‪.‬‬
‫‪ ‬مثاتاكن اينتيساري اية‪.‬‬
‫‪ ‬مغعملكن اية دالم صلاة دان ذيكير‪.‬‬
‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 284‬هيغض ‪ 286‬سورة البقرة دغن بتول دان‬

‫برتجويد‪.‬‬
‫‪ ‬مثاتاكن اينتيساري اية‪.‬‬
‫‪ ‬ممغعملكن اية دالم صلاة دان ذيكير سخارا برادب‪.‬‬
‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 284‬هيغض ‪ 286‬سورة البقرة دغن بتول دان‬

‫‪26‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬
‫برتجويد‬
‫‪ ‬مثاتاكن اينتيساري اية‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪ ‬ممغعملكن اية دالم صلاة دان ذيكير سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫هجائية‪ ،‬حكوم ممباخ استعاذة دان بسملة‪ ،‬ال‬ ‫‪ ‬مثاتاكن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 1.5‬حكوم تجويد‪ :‬موريد بوليه‪:‬‬
‫شمسية دان ال قمرية‪ ،‬واجب دان السور‪.‬‬ ‫( حروف‪ 1.5.1 ،‬مثبوت حروف هجائية‬

‫هجائية دان حكوم ممباخ استعاذة دان بسملة‪.‬‬ ‫‪ ‬مثاتاكن‬ ‫دغن بتول‪.‬‬ ‫حكوم استعاذة‬
‫دان بسملة‪ 1.5.2 ،‬مثاتاكن حكوم ممباخ‬
‫‪ ‬منجلسكن حكوم ال شمسية دان ال قمرية‪ ،‬واجب دان‬ ‫استعاذة دان بسملة‪.‬‬ ‫ال شمسية دان‬

‫السور‪.‬‬ ‫‪ 1.5.3‬منرغكن حكوم ال شمسية‬ ‫ال قمرية‪،‬‬

‫هجائية دان حكوم ممباخ استعاذة دان بسملة‪.‬‬ ‫‪ ‬مثاتاكن‬ ‫دان ال قمرية‪.‬‬ ‫واجب دان‬

‫‪ ‬منجلسكن حكوم ال شمسية دان ال قمرية‪.‬‬ ‫السور) ‪ 1.5.4‬منرغكن حكوم واجب‬
‫‪ ‬منرغكن حكوم واجب دان السور‪.‬‬
‫دان السور‪.‬‬
‫هجائية دان حكوم ممباخ استعاذة دان‬ ‫‪ ‬مثاتاكن ‪،‬‬ ‫‪ 1.5.5‬مغنلفستي دان مثبوت خارا‬
‫بسملة‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬
‫‪ ‬منجلسكن حكوم ال شمسية دان ال قمرية‪.‬‬ ‫باخاءن حكوم‬
‫‪ ‬منرغكن حكوم واجب دان السور‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪ ‬مغنلفستي دان مثبوت خارا باخاءن حكوم‬ ‫‪6‬‬ ‫ترفيليه‪.‬‬
‫‪ 1.5.6‬مغعملكن حكوم تجويد‬
‫هجائية دان حكوم ممباخ استعاذة دان‬ ‫ترفيليه‪.‬‬ ‫دأتس دالم باخاءن دغن‬
‫‪ ‬مثاتاكن ‪،‬‬
‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫بسملة‪.‬‬
‫‪ ‬منجلسكن ال شمسية دان ال قمرية‪ ،‬واجب دان السور‪.‬‬
‫‪ ‬مغنلفستي دان مثبوت خارا باخاءن حكوم‬

‫ترفيليه‪.‬‬
‫‪ ‬مغعملكن حكوم تجويد دالم باخاءن دغن برادب‪.‬‬

‫هجائية دان حكوم ممباخ استعاذة دان‬ ‫‪ ‬مثاتاكن ‪،‬‬
‫بسملة‪.‬‬

‫‪ ‬منجلسكن حكوم ال شمسية دان ال قمرية‪ ،‬واجب دان‬

‫‪28‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫السور‪.‬‬ ‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫‪ ‬مغنلفستي دان مثبوت خارا باخاءن حكوم‬ ‫فغواساءن‬
‫موريد بوليه‪:‬‬ ‫‪ 1.6‬اية ‪ 1‬هيغض ‪7‬‬
‫ترفيليه‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1.6.1‬ممباخ اية ‪ 1‬هيغض ‪ 7‬سورة‬ ‫سورة‬
‫‪ ‬مغعملكن حكوم تجويد دالم باخاءن سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الفاتحة دغن بتول‪ ،‬برتجويد‪،‬‬
‫(باخاءن‪،‬‬
‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 1‬هيغض ‪ 7‬سورة الفاتحة دغن بتول دباوه‬ ‫لنخر دان ‪.‬‬ ‫حفظن دان‬
‫‪ 1.6.2‬مغحفظ اية ‪ 1‬هيغض ‪7‬‬
‫بيمبيغن ضورو‪.‬‬ ‫سورة الفاتحة دغن بتول‪،‬‬ ‫)‬
‫‪ ‬مثاتاكن ترجمهن اية ‪ 1‬هيغض ‪ 7‬سورة الفاتحة‪ ،‬فوجين هاث كفد‬ ‫برتجويد‪ ،‬لنخر دان ‪.‬‬
‫‪ ،‬برايمان كفد هاري مثمبه ‪ ‬دان ممينتا فرتولوغن‬
‫‪ 1.6.3‬مثاتاكن ترجمهن اية‪.‬‬
‫‪ ‬دان فغاجرن اية‪.‬‬ ‫درفدث‪ ،‬جالن يغ‬ ‫‪ 1.6.4‬منرغكن فركار برايكوت‪:‬‬

‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 1‬هيغض ‪ 7‬سورة الفاتحة دغن بتول‪.‬‬
‫‪ ‬مثاتاكن ترجمهن اية ‪ 1‬هيغض ‪ 7‬سورة الفاتحة‪.‬‬
‫‪ ‬منجلسكن فوجين هاث كفد ‪ ،‬برايمان كفد هاري مثمبه‬

‫‪ ‬دان ممينتا فرتولوغن درفدث‪ ،‬جالن يغ ‪ ‬دان‬

‫‪29‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬
‫فغاجرن اية‪.‬‬ ‫‪ .i‬فوجين هاث كفد ‪.‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪ .ii‬برايمان كفد هاري ‪.‬‬
‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 1‬هيغض ‪ 7‬سورة الفاتحة دغن بتول دان برتجويد‪.‬‬
‫‪ ‬مثاتاكن ترجمن اية ‪ 1‬هيغض ‪ 7‬سورة الفاتحة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .iii‬مثمبه دان ممينتا‪.‬‬
‫فرتولوغن درفدث‪.‬‬
‫‪ ‬منرغكن فوجين هاث كفد ‪ ،‬برايمان كفد هاري ‪ ،‬مثمبه‬
‫‪ ‬دان فغاجرن‬ ‫‪ ‬دان ممينتا فرتولوغن درفدث‪ ،‬جالن يغ‬ ‫‪ .iv‬جالن يغ‬
‫‪.‬‬
‫اية‪.‬‬
‫‪ 1.6.5‬مغهورايكن فغاجرن اية ‪1‬‬
‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 1‬هيغض ‪ 7‬سورة الفاتحة دغن بتول‪ ،‬برتجويد دان‬ ‫هيغض ‪ 7‬سورة دان‬
‫مغهوبوغ كاءيتكنث دغن‬
‫لنخر‪.‬‬
‫‪ ‬مثاتاكن ترجمن اية ‪ 1‬هيغض ‪ 7‬سورة الفاتحة‪.‬‬ ‫كهيدوفن‪.‬‬
‫‪ 1.6.6‬ممولاكن سسواتو عملن دغن‬
‫‪ ‬منرغكن فوجين هاث كفد ‪ ،‬برايمان كفد هاري ‪ ،‬مثمبه‬
‫‪ ‬دان ممينتا فرتولوغن درفدث‪ ،‬جالن يغ ‪.‬‬ ‫بسملة‪.‬‬
‫‪ ‬مغهورايكن فغاجرن اية‪.‬‬

‫‪ ‬مغعملكن اية دالم كهيدوفن هارين‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬
‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 1‬هيغض ‪ 7‬سورة الفاتحة دغن بتول‪ ،‬برتجويد‪،‬‬ ‫‪ 1.6.7‬مغعملكن اية ‪ 1‬هيغض ‪7‬‬
‫لنخر دان ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سورة دالم كهيدوفن‬

‫‪ ‬مثاتاكن ترجمن اية ‪ 1‬هيغض ‪ 7‬سورة الفاتحة‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هارين دغن برادب دان‬
‫‪ ‬منرغكن فوجين هاث كفد ‪ ،‬برايمان كفد هاري ‪ ،‬مثمبه‬ ‫استقامة‪.‬‬

‫‪ ‬دان ممينتا فرتولوغن درفدث‪ ،‬جالن يغ ‪.‬‬
‫‪ ‬مغهورايكن فغاجرن اية‪.‬‬

‫‪ ‬مغعملكن اية دالم كهيدوفن هارين دغن برادب‪.‬‬
‫‪ ‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 1‬هيغض ‪ 7‬سورة الفاتحة دغن بتول‪ ،‬برتجويد‪،‬‬

‫لنخر دان ‪.‬‬
‫‪ ‬مثاتاكن ترجمن اية ‪ 1‬هيغض ‪ 7‬سورة الفاتحة‪.‬‬
‫‪ ‬منرغكن فوجين هاث كفد ‪ ،‬برايمان كفد هاري ‪ ،‬مثمبه‬
‫‪ ‬دان ممينتا فرتولوغن درفدث‪ ،‬جالن يغ ‪.‬‬
‫‪ ‬مغهورايكن فغاجرن اية دان مغهوبوغ كاءيتكنث دغن كهيدوفن‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫‪ ‬مغعملكن اية دالم كهيدوفن هارين سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬ ‫فغواساءن‬

‫‪ ‬ممباخ اية ‪ 34‬هيغض ‪ 37‬سورة البقرة دغن بتول مغيكوت باخاءن‬ ‫‪1‬‬ ‫موريد بوليه‪:‬‬ ‫‪ 1.7‬اية ‪ 34‬هيغض‬
‫خونتوه‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 1.7.1‬ممباخ اية ‪ 34‬هيغض ‪37‬‬ ‫‪ 37‬سورة‬
‫سورة البقرة دغن بتول دان‬
‫‪ ‬مثاتاكن ترجمهن اية‪ ،‬كطاعتن ملائكة دان فندرهاكاءن ابليس‪ ،‬فرينته‬ ‫(باخاءن دان‬
‫دان لارغن ‪ ‬كفد نبي ادم دان ايستريث‪ ،‬خارا شيطان مثستكن‬ ‫برتجويد‪.‬‬ ‫)‬
‫‪ 1.7.2‬مثاتاكن ترجمهن اية‪.‬‬
‫ماءنسي‪ ،‬خارا مغهيندري ضوداءن شيطان دان فغاجرن اية‪.‬‬ ‫‪ 1.7.3‬منجلسكن كطاعتن ملائكة‬
‫دان فندرهاكاءن ابليس‪.‬‬
‫‪ ‬ممباخ اية ‪ 34‬هيغض ‪ 37‬سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد دغن‬ ‫‪ 1.7.4‬منرغكن فرينته دان لارغن‬
‫بيمبيغن‪.‬‬
‫‪ ‬كفد نبي ادم ‪‬‬
‫‪ ‬مثاتاكن ترجمهن اية‪.‬‬ ‫دان ايستريث‪.‬‬
‫‪ ‬منجلسكن كطاعتن ملائكة دان فندرهاكاءن ابليس‪ ،‬فرينته دان لارغن‬
‫‪ 1.7.5‬مغهورايكن خارا شيطان‬
‫‪ ‬كفد نبي ادم ‪ ‬دان يث‪ ،‬خارا‪ ٢‬شيطان مثستكن‬
‫ماءنسي دان خارا‪ ٢‬مغهيندري ضوداءن شيطان دان فغاجرن اية‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬
‫‪ ‬ممباخ اية ‪ 34‬هيغض ‪ 37‬سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد تنفا‬ ‫مثستكن ماءنسي سرتا‬
‫بيمبيغن‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خارا مغهيندري ضوداءن‬

‫‪ ‬مثاتاكن ترجمهن اية‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شيطان‪.‬‬
‫‪ ‬منجلسكن كطاعتن ملائكة دان فندرهاكاءن ابليس‪.‬‬ ‫‪ 1.7.6‬مغهورايكن فغاجرن اية ‪34‬‬
‫‪ ‬منرغكن فرينته دان لارغن ‪ ‬كفد نبي ادم ‪ ‬دان ايستريث‪،‬‬
‫خارا شيطان مثستكن ماءنسي دان خارا مغهيندري ضوداءن شيطان‬ ‫هيغض ‪ 37‬سورة البقرة دان‬

‫دان فغاجرن اية‪.‬‬ ‫مغهوبوغ كاءيتكنث دغن‬
‫‪ ‬ممباخ اية ‪ 34‬هيغض ‪ 37‬سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد‪.‬‬ ‫كهيدوفن‪.‬‬

‫‪ ‬مثاتاكن ترجمهن اية‪.‬‬ ‫‪ 1.7.7‬محاسبه ديري مغناءي‬
‫‪ ‬منجلسكن كطاعتن ملائكة دان فندرهاكاءن ابليس‪.‬‬ ‫كطاعتن دان فندرهاكاءن‬
‫‪ ‬منرغكن فرينته دان لارغن ‪ ‬كفد نبي ادم ‪ ‬دان ايستريث‪.‬‬
‫‪ ‬مغهورايكن خارا شيطان مثستكن ماءنسي‪ ،‬خارا مغهيندري‬ ‫ترهادف ‪.‬‬
‫‪ 1.7.8‬منديديق ديري منجاءوهي‬
‫ضوداءن شيطان دان فغاجرن اية‪.‬‬ ‫تكبور دغن برادب‬

‫‪33‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬ ‫دان استقامة‪.‬‬
‫‪ ‬مغعملكن محاسبه ديري مغناءي كطاعتن دان فندرهاكاءن‬
‫ترهادف ‪ ‬دان منديديق ديري منجاءوهي تكبور دالم‬ ‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫كهيدوفن هارين‪.‬‬
‫‪ ‬ممباخ اية ‪ 34‬هيغض ‪ 37‬سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد‪.‬‬

‫‪ ‬مثاتاكن ترجمهن اية‪.‬‬
‫‪ ‬منجلسكن كطاعتن ملائكة دان فندرهاكاءن ابليس‪.‬‬
‫‪ ‬منرغكن فرينته دان لارغن ‪ ‬كفد نبي ادم ‪ ‬دان ايستريث‪.‬‬
‫‪ ‬مغهورايكن خارا شيطان مثستكن ماءنسيث خارا مغهيندري ضوداءن‬

‫شيطان دان فغاجرن اية‪.‬‬
‫‪ ‬مغعملكن محاسبه ديري مغناءي كطاعتن دان فندرهاكاءن‬

‫ترهادف ‪ ‬دان منديديق ديري‬
‫‪ ‬ممباخ اية ‪ 34‬هيغض ‪ 37‬سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد‪.‬‬

‫‪ ‬مثاتاكن ترجمهن اية‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬
‫‪ ‬منجلسكن كطاعتن ملائكة دان فندرهاكاءن ابليس‪.‬‬ ‫موريد بوليه‪:‬‬ ‫‪ 1.8‬اية ‪ 155‬دان‬
‫‪ ‬منرغكن فرينته دان لارغن ‪ ‬كفد نبي ادم ‪ ‬دان ايستريث‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1.8.1‬ممباخ اية ‪ 155‬دان ‪156‬‬ ‫‪ 156‬سورة‬
‫سورة البقرة دغن بتول دان‬ ‫البقرة (باخاءن‬
‫‪ ‬مغهورايكن خارا شيطان مثستكن ماءنسي‪ ،‬خارا مغهيندري‬
‫ضوداءن شيطان دان فغاجرن اية دان مغهوبوغ كاءيتكنث دغن‬ ‫برتجويد‪.‬‬ ‫دان )‬
‫كهيدوفن‪.‬‬ ‫‪ 1.8.2‬مثاتاكن ترجمهن اية‪.‬‬

‫‪ ‬مغعملكن محاسبه ديري مغناءي كطاعتن دان فندرهاكاءن‬
‫ترهادف ‪ ‬دان منديديق ديري منجاءوهي تكبور سخارا‬

‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫‪ ‬ممباخ اية ‪ 155‬دان ‪ 156‬سورة البقرة دغن بتول مغيكوت باخاءن‬

‫خونتوه‪.‬‬
‫‪ ‬مثاتاكن ترجمهن اية‪ ،‬خونتوه مصيبة برداسركن اية ‪ 155‬دان ‪ ،156‬خارا‬

‫مغهادفي مصيبة منوروت إسلام‪ ،‬حكمة دسباليق اوجين يغ دتورونكن‬
‫‪ ‬كفد ماءنسي دان فغاجرن اية‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬
‫‪ ‬ممباخ اية ‪ 155‬دان ‪ 156‬سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد دغن‬ ‫‪ 1.8.3‬مثاتاكن خونتوه مصيبة‬
‫بيمبيغن‬ ‫‪2‬‬ ‫برداسركن اية ‪ 155‬دان‬

‫‪ ‬مثاتاكن ترجمهن اية دان خونتوه مصيبة برداسركن اية ‪ 155‬دان ‪.156‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.156‬‬
‫‪ ‬منجلسكن خارا مغهادفي مصيبة منوروت إسلام‪ ،‬حكمة دسباليق اوجين‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 1.8.4‬منجلسكن خارا مغهادفي‬
‫مصيبة منوروت إسلام‪.‬‬
‫يغ دتورونكن ‪ ‬كفد ماءنسي دان فغاجرن اية‪.‬‬ ‫‪ 1.8.5‬منرغكن حكمة دسباليق‬
‫‪ ‬ممباخ اية ‪ 155‬دان ‪ 156‬سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد تنفا‬ ‫اوجين يغ دتورونكن ‪‬‬

‫بيمبيغن‬ ‫كفد ماءنسي‪.‬‬
‫‪ ‬مثاتاكن ترجمهن اية دان خونتوه مصيبة برداسركن اية ‪ 155‬دان ‪.156‬‬ ‫‪ 1.8.6‬مغهورايكن فغاجرن اية ‪155‬‬

‫‪ ‬منجلسكن خارا مغهادفي مصيبة منوروت إسلام‪.‬‬ ‫دان ‪ 156‬سورة البقرة دان‬
‫‪ ‬منرغكن حكمة دسباليق اوجين يغ دتورونكن ‪ ‬كفد ماءنسي‬ ‫مغهوبوغ كاءيتكنث دغن‬

‫دان فغاجرن اية‪.‬‬ ‫كهيدوفن‪.‬‬
‫‪ ‬ممباخ اية ‪ 155‬دان ‪ 156‬سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد‪.‬‬
‫‪ ‬مثاتاكن ترجمهن اية دان خونتوه مصيبة برداسركن اية ‪ 155‬دان ‪.156‬‬

‫‪36‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬ ‫‪ 1.8.7‬مغعملكن دغن‬
‫‪ ‬منجلسكن خارا مغهادفي مصيبة منوروت إسلام‪.‬‬ ‫سضالا كتنتوان ‪ ‬دالم‬
‫‪ ‬منرغكن حكمة دسباليق اوجين يغ دتورونكن الله ‪ ‬كفد ماءنسي‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫كهيدوفن هارين دغن برادب‬
‫‪ ‬مغهورايكن فغاجرن اية‪.‬‬ ‫‪6‬‬
‫دغن سضالا كتنتوان ‪ ‬دالم كهيدوفن‬ ‫‪ ‬مغعملكن‬ ‫دان استقامة‪.‬‬

‫هارين‪.‬‬

‫‪ ‬ممباخ اية ‪ 155‬دان ‪ 156‬سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد‪.‬‬
‫‪ ‬مثاتاكن ترجمهن اية دان خونتوه مصيبة برداسركن اية ‪ 155‬دان ‪.156‬‬
‫‪ ‬منجلسكن خارا مغهادفي مصيبة منوروت إسلام‪.‬‬

‫‪ ‬منرغكن حكمة دسباليق اوجين يغ دتورونكن ‪ ‬كفد ماءنسي‪.‬‬

‫‪ ‬مغهورايكن فغاجرن اية‪.‬‬
‫دغن سضالا كتنتوان ‪ ‬دالم كهيدوفن‬ ‫‪ ‬مغعملكن‬
‫هارين دغن برادب‪.‬‬

‫‪ ‬ممباخ اية ‪ 155‬دان ‪ 156‬سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬
‫‪ ‬مثاتاكن ترجمهن اية دان خونتوه مصيبة برداسركن اية ‪ 155‬دان ‪.156‬‬
‫‪ ‬منجلسكن خارا مغهادفي مصيبة منوروت إسلام‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪ ‬منرغكن حكمة دسباليق اوجين يغ دتورونكن ‪ ‬كفد ماءنسي‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪ ‬مغهورايكن فغاجرن اية دان مغهوبوغ كاءيتكنث دغن كهيدوفن‪.‬‬

‫دغن سضالا كتنتوان ‪ ‬دالم كهيدوفن‬ ‫‪ ‬مغعملكن‬

‫هارين سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪ ‬ممباخ اية ‪ 168‬سورة البقرة دغن بتول مغيكوت باخاءن خونتوه‪.‬‬ ‫موريد بوليه‪:‬‬ ‫‪ 1.9‬اية ‪ 168‬سورة‬
‫‪ ‬مثاتاكن ترجمهن اية‪ ،‬تونتوتن فغمبيلن ماكنن يغ حلال لاضي باءيق‪،‬‬ ‫‪ 1.9.1‬ممباخ اية ‪ 168‬سورة البقرة‬ ‫البقرة (باخاءن‬
‫مقصود ماكنن حلال دان ماكنن حرام‪ ،‬خيري‪ ٢‬ماكنن حلال دان‬ ‫دان )‬
‫دغن بتول دان برتجويد‪.‬‬
‫ماكنن حرام‪ ،‬عاقبة مماكن ماكنن حرام كفد روحاني دان جسماني دان‬ ‫‪ 1.9.2‬مثاتاكن ترجمهن اية‪.‬‬
‫فغاجرن اية‪.‬‬
‫‪ 1.9.3‬منجلسكن تونتوتن فغمبيلن‬
‫‪ ‬ممباخ اية ‪ 168‬سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد دغن بيمبيغن‪.‬‬ ‫ماكنن يغ حلال لاضي‬
‫‪ ‬مثاتاكن ترجمهن اية‪.‬‬ ‫باءيق‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬
‫‪ ‬منجلسكن تونتوتن فغمبيلن ماكنن يغ حلال لاضي باءيق‪ ،‬مقصود‬ ‫‪ 1.9.4‬منجلسكن مقصود ماكنن‬
‫ماكنن حلال دان ماكنن حرام‪ ،‬عاقبة مماكن ماكنن حرام كفد روحاني‬ ‫‪3‬‬ ‫حلال دان ماكنن حرام‪.‬‬
‫دان جسماني‪ ،‬خيري‪ ٢‬ماكنن حلال دان ماكنن حرام دان فغاجرن اية‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 1.9.5‬منرغكن عاقبة مماكن ماكنن‬
‫حرام كفد روحاني دان‬
‫‪ ‬ممباخ اية ‪ 168‬سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد تنفا بيمبيغن‪.‬‬
‫‪ ‬مثاتاكن ترجمهن اية‪.‬‬ ‫جسماني‪.‬‬
‫‪ 1.9.6‬مغهورايكن فربيذاءن‬
‫‪ ‬منجلسكن تونتوتن فغمبيلن ماكنن يغ حلال لاضي باءيق دان مقصود‬ ‫خيري ماكنن حلال دان‬
‫ماكنن حلال دان ماكنن حرام‪.‬‬
‫ماكنن حرام‪.‬‬
‫‪ ‬منرغكن عاقبة مماكن ماكنن حرام كفد روحاني دان جسماني‪ ،‬خيري‬ ‫‪ 1.9.7‬مغهورايكن فغاجرن اية ‪168‬‬
‫ماكنن حلال دان ماكنن حرام دان فغاجرن اية‪.‬‬
‫سورة البقرة دان مغهوبوغ‬
‫‪ ‬ممباخ اية ‪ 168‬سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد‪.‬‬ ‫كاءيتكنث دغن كهيدوفن‪.‬‬
‫‪ ‬مثاتاكن ترجمهن اية‪.‬‬ ‫‪ 1.9.8‬ممستيكن ماكنن درفد سومبر‬

‫‪ ‬منجلسكن تونتوتن فغمبيلن ماكنن يغ حلال لاضي باءيق دان مقصود‬
‫ماكنن حلال دان ماكنن حرام‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬ ‫يغ حلال لاضي باءيق دغن‬
‫‪ ‬منرغكن عاقبة مماكن ماكنن حرام كفد روحاني دان جسماني‪.‬‬
‫‪ ‬مغهورايكن فربيذاءن خيري ماكنن حلال دان ماكنن حرام دان‬ ‫‪5‬‬ ‫برادب دان استقامة‪.‬‬

‫فغاجرن اية‪.‬‬
‫‪ ‬مغعملكن فغمبيلن ماكنن درفد سومبر يغ حلال لاضي باءيق دالم‬

‫كهيدوفن هارين‪.‬‬
‫‪ ‬ممباخ اية ‪ 168‬سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد‪.‬‬

‫‪ ‬مثاتاكن ترجمهن اية‪.‬‬
‫‪ ‬منجلسكن تونتوتن فغمبيلن ماكنن يغ حلال لاضي باءيق دان مقصود‬

‫ماكنن حلال دان ماكنن حرام‪.‬‬
‫‪ ‬منرغكن عاقبة مماكن ماكنن حرام كفد روحاني دان جسماني‪.‬‬
‫‪ ‬مغهورايكن فربيذاءن خيري ماكنن حلال دان ماكنن حرام دان‬

‫فغاجرن اية‪.‬‬
‫‪ ‬مغعملكن فغمبيلن ماكنن درفد سومبر يغ حلال لاضي باءيق دغن‬

‫‪40‬‬


Click to View FlipBook Version