The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

HEILIGE GEES REEKS
COLENGNGWR017

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Seyfferdt Publishers, 2018-11-22 02:53:05

Beleef die Here

HEILIGE GEES REEKS
COLENGNGWR017

Keywords: Beleef die Here

Belééf die Here &2/(1*1*:5

Omgeebyeenkoms 1
Smag na God. Bly hier en waak saam met My

Mens tot mens
• Mense hou nie van dissipline nie. Hulle doen graag sommer net soos hulle
gevoel hulle lei. Waar of onwaar? Bespreek.

• Vertel vir die groep van jou stiltetyd.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Mens tot God

Dit is ’n voorreg om God te aanbid. Begin vandag se lofliedere deur eers
geleentheid te gee vir lof- en dankgebede.
DVD

Kyk na die DVD en lewer enige kommentaar daarop. Wat het julle getref?
God tot mens

Matteus 26:36-46
Jesus in Getsemane
(Mark 14:32–42; Luk 22:39–46; Joh 18:1–2)
36Daarna kom Jesus met sy dissipels by ’n plek met die naam Getsemane, en Hy sê
vir hulle: “Sit hier terwyl Ek daar gaan bid.”
37Hy het vir Petrus en die twee seuns van Sebedeus saamgeneem. Toe het Hy
bedroef en beangs geword 38en vir hulle gesê: “Ek voel doodsbenoud. Bly hier en
waak saam met My.”

3

Belééf die Here &2/(1*1*:5

39Hy het ’n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en
gebid: “My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by My verbygaan. Moet
nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil.”

40Daarna kom Hy na die dissipels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir
Petrus: “Kon julle nie eens een uur lank saam met My waak nie? 41Waak en bid, sodat
julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak.”

42’n Tweede keer het Hy gaan bid en gesê: “My Vader, as hierdie lydensbeker nie by
My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat u wil geskied.”

43Toe Hy terugkom, kry Hy hulle weer aan die slaap, want van die vaak kon hulle
nie hulle oë oophou nie.

44Hy het hulle weer alleen laat bly en ’n derde keer gaan bid en dieselfde woorde
gesê. 45Toe kom Hy na die dissipels toe terug en sê vir hulle: “Slaap en rus julle nog?
Die uur het gekom. Die Seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee.
46Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat My verraai, is hier naby.”

1. Watter vers of sin spreek jou aan? Wat lê die Here op jou hart?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Gesels oor die 3 woorde wat Jesus se emosies beskryf in verse 37 en 38.
Wat sê dit vir julle oor:
x Hom
______________________________________________________________
x Jouself
______________________________________________________________

3. In hierdie angs-situasie rig Jesus ’n spesiale versoek aan sy drie vriende.
Wat is dit en hoekom dink julle vra Hy dit?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4

Belééf die Here &2/(1*1*:5

x Wat sê dit vir ons?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Om te waak en te bid is nie altyd maklik nie (verse 40 en 41). Wat keer ᛁns
om gedissiplineerd stiltetyd te hou?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Watter waarde het dit as ons volhard in die dissiplines van Bybellees en
bid?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. Wat gaan jy doen om:

x Meer gereeld stiltetyd te hou?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

x Beter inhoud daaraan te gee?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Mens tot medemens
x Deel die groep 2-2 in. Besluit om mekaar hierdie week elke dag te SMS oor
jul stiltetyd. Deel dit ook in die gesin.
x Bid as groep vir mekaar en vir ander se gebedsbehoeftes.

5

Belééf die Here &2/(1*1*:5

Omgeebyeenkoms 2
Luister! God ontmoet jou in die Woord

Mens tot mens

x Watter boek het vir jou baie beteken?
x Hoe gebruik jy die Bybel wanneer jy stiltetyd hou?
Mens tot God

Deel mooi verse uit die Bybel met mekaar en bid dan dat die Here vandag op 'n
besondere manier deur die Woord met ons gaan praat.
DVD

Kyk na die DVD en lewer enige kommentaar daarop. Wat het julle getref?
God tot mens

Psalms 19:8-12
8Die woord van die Here is volmaak: dit gee lewe.

Die onderwysing van die Here is betroubaar:
dit gee wysheid aan dié wat nog onervare is.
9Die bevele van die Here dui die regte koers aan:
dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder: dit gee insig.

10Die eise van die Here vir sy diens is goed:
dit staan altyd vas.

Die bepalings van die Here is reg:
elkeen van hulle is regverdig.

11Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud,
soeter as heuning, as druppels uit ’n heuningkoek.

12U dienaar laat hom daardeur leer.
Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning.

6

Belééf die Here

1. Hierdie gedeelte gee die gevolge van die Woord op ons lewe. Dit gee of
bring elke keer iets. Omkring of merk die gevolge en laat elkeen sê watter
een vir hom uitstaan.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Laat elkeen sê hoe sy antwoord op die vorige vraag deur die Bybel
beïnvloed is.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Watter een van die ander dinge op die lys wil jy graag in jou lewe
verbeter?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Mens tot medemens
x Probeer aan iemand dink wat dit baie gaan waardeer indien jy vir hom of
haar ’n mooi gedeelte uit die Bybel lees en probeer dink hoe jy dit vir hulle
gaan doen.
x Voltooi: In my omgang met die Woord wil ek graag meer...
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
x Bid vir dit wat julle nou net genoem het.

7

Belééf die Here

Omgeebyeenkoms 3
Gebed: Haal jou siel asem?

Die vrug van stilte is gebed
Die vrug van gebed is geloof
Die vrug van geloof is liefde
Die vrug van liefde is diens
Die vrug van diens is vrede

Moeder Teresa

Mens tot mens

x Vertel van ’n keer in jou lewe toe jy op jou lekkerste gebid het.

x Die bekende kerkvader, Augustinus, het gesê: “Gebed is die asemhaling
van die siel.” Vertel hoe jy dit verstaan.

Mens tot God

Kom ons loof en prys die Here! Kies vooraf Õ paar liedere. Begin met lofliedere en
gaan dan oor na Õ aanbiddingslied of twee.

DVD

Kyk na die DVD en lewer enige kommentaar daarop. Wat het julle getref?
God tot mens

Nehemia 1:1-11 &2/(1*1*:5

1 Die verhaal van Nehemia seun van Gakalja.

Dit was in die maand Kislef, die twintigste jaar. Ek was in die vestingstad Susan.
2Ganani, een van my medeamptenare, het daar aangekom uit Juda, hy en ’n paar
ander manne. Ek het by hulle navraag gedoen oor die Judeërs wat uit die ballingskap

8

Belééf die Here &2/(1*1*:5

vrygelaat is en teruggegaan het, en oor Jerusalem, 3en hulle het vir my gesê: “Die
ballinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provinsie Juda groot ellende en
smaad. Die muur van Jerusalem lê om, en die stadspoorte is verbrand.”

Die gebed van Nehemia
4By die aanhoor van dié woorde het ek gaan sit en gehuil en dae lank getreur. Ek
het gevas en tot die God van die hemel gebid. 5Ek het gesê:
“Ag, Here, God van die hemel, groot en ontsagwekkende God wat u verbond en u
troue liefde handhaaf teenoor dié wat vir U liefhet en u gebooie gehoorsaam, 6luister
tog, gee tog ag op die gebed wat ek, u dienaar, sonder ophou tot U bid.
“Ek bid vir u dienaars, die Israeliete, ek doen belydenis van die sondes wat ons
teen U begaan het. Ook ek en my familie het gesondig. 7Ons het U nie geëer nie, ons
was ongehoorsaam aan die gebooie, die voorskrifte, die bepalings wat U aan u
dienaar Moses gegee het.
8“Dink tog aan die belofte wat U aan u dienaar Moses gemaak het: ‘As julle ontrou
is, sal Ek julle onder die volke verstrooi, 9maar as julle julle tot My bekeer en my
gebooie gehoorsaam en nakom, sal Ek julle weer bymekaarmaak, al is julle oor die
hele aarde versprei. Ek sal julle terugbring na die plek toe wat Ek gekies het om my
Naam daar te laat woon.’
10“Hulle is u dienaars, u volk vir wie U met u groot mag en krag gered het. 11Ag,
Here, luister tog na die gebed van u dienaar en na die gebed van u dienaars, hulle vir
wie dit ’n vreugde is om u Naam te eer. Laat my tog voorspoedig wees met wat ek
vandag wil doen. Laat hierdie man my simpatiek gesind wees.”
Ek was die koning se skinker.

1. Wat is vir jou baie spesiaal in hierdie stukkie geskiedenis?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

9

Belééf die Here &2/(1*1*:5

2. Waar leer ons by Nehemia oor sy gebedslewe?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Ontleed die gebed. Wat doen hy alles in sy gebed?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. Wat leer jy by Nehemia oor sy verhouding met die Here?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5. Waarom dink jy het Nehemia ’n besondere belewenis met God gehad toe
hy so gebid het?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. Hoe dink jy kan jy jou gebedslewe verryk?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Mens tot medemens

x Hoe dink jy moet ons mense beïnvloed om meer met God te praat?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

x Kyk na ons gemeente se gebedsbehoeftes en ander persoonlike
behoeftes van die groep.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

10

Belééf die Here &2/(1*1*:5

Omgeebyeenkoms 4
Koinonia: Kom ons ontmoet die Here saam met ander

Mens tot mens

x Is jy gemaklik daarmee om aktief deel te neem in ’n groep mense?
x Hoe beleef jy ons gemeente se ontmoeting met God op ’n Sondag?
Mens tot God

Kom ons sing liedere waarin ons singend bid tot die Here ons God.
DVD

Kyk na die DVD en lewer enige kommentaar daarop. Wat het julle getref?
God tot mens

Psalms 84
Hoe lief het ek u woning, Here
84 Vir die koorleier: met musiek. Van die Koragiete. ’n Psalm.

2Hoe lief het ek u woning,
Here, Almagtige!

3Ek versmag van verlange
na die tempel van die Here;
met alles wat ek is, wil ek jubel

oor die lewende God.
4Selfs ’n mossie het ’n nes
en ’n swaeltjie ’n plek vir haar kleintjies

daar by u altare,
Here, Almagtige,

my Koning en my God!
5Dit gaan goed met mense

11

Belééf die Here &2/(1*1*:5

vir wie u huis ’n tuiste is:
hulle hou nie op om U te prys nie. Sela

6Dit gaan goed met mense
wat hulle krag in U vind

en graag na u tempel toe gaan.
7Vir hulle gaan daar fonteine oop
wanneer hulle deur ’n dorre laagte trek
en die vroeë reëns sy seëninge bring.
8Keer op keer ontvang hulle nuwe krag
totdat hulle voor God in Sion verskyn.
9Here, almagtige God, hoor my gebed,
luister tog, God van Jakob! Sela

10Sien tog om na die koning,
ons beskermer, o God;

hou u gesalfde onder u sorg.
11Waarlik, één dag in u tempel is beter

as duisend daarbuite.
Ek staan liewer by die drumpel

van die huis van my God
as om te woon in huise sonder God.

12Die Here God is ons krag
en ons beskerming,

die Here gee genade en eer,
Hy weerhou die goeie nie
van dié wat reg lewe nie.
13Here, Almagtige,

dit gaan goed met die mens
wat op U vertrou!

1. Wat dink jy is die gemoedstoestand van die Psalmdigter in Psalm 84?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

12

Belééf die Here &2/(1*1*:5

2. Watter vers in hierdie Psalm raak jou in die hart. Hoekom?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Wat dink jy behoort jou gemoedstemming en verwagting te wees
wanneer jy op ’n Sondag na die erediens gaan?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. Hoe, dink jy, kan 'n mens jouself beter voorberei om 'n ontmoeting met
die Here in die erediens te hê?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Mens tot medemens

x Op watter manier kan jy ’n bydrae lewer tot ons gemeente se lof en
aanbidding tydens die erediens?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

x Deel met mekaar die aspekte van ons gemeente se ontmoeting met die
Here wat ons graag in gebed aan die Here wil opdra. Bid vir groei,
verdieping en vreugde.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

13

Belééf die Here &2/(1*1*:5

Omgeebyeenkoms 5
Ontmoet God in die woestyn van jou lewe

Mens tot mens

x Verbeel jou jy is in ’n woestyn. Wat sien en beleef jy?
x Vertel van ’n woestyn-tyd in jou lewe. ’n Tyd toe daar iets slegs met jou

gebeur het.
Mens tot God

Kom ons loof en prys die Here! Begin eers met Õ paar lof- en dankgebede en dan
sing ons liedere wat ons vooraf gekies het tot eer van die Here wat hier in ons
midde is.
DVD

Kyk na die DVD en lewer enige kommentaar daarop. Wat het julle getref?
God tot mens

Handelinge 16
25Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die
ander gevangenes het na hulle geluister. 26Skielik kom daar ’n groot aardbewing wat
die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik
oopgegaan, en al die gevangenes se boeie het losgeraak. 27Die bewaarder het wakker
geskrik, en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek
om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenes het ontsnap.
28Maar Paulus het baie hard vir hom geskreeu: “Moenie jouself doodmaak nie! Ons is

nog almal hier.”

14

Belééf die Here &2/(1*1*:5

29Toe het die bewaarder ’n lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en
Silas neergeval. 30Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra: “Menere, wat moet ek
doen om gered te word?”

31Hulle antwoord hom: “Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou
huisgesin.”

32Hulle het toe die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy huis
verkondig. 33Op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle
wonde gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. 34Toe bring hy hulle na sy huis
toe en sit vir hulle ’n ete voor. Hy en sy hele huisgesin was vol blydskap omdat hulle
nou in God geglo het.

35Die volgende môre het die stadsbestuur polisie gestuur met die boodskap: “Laat
daardie mense los.”

36Die bewaarder het toe die boodskap aan Paulus oorgedra en gesê: “Die
stadsbestuur het laat weet dat julle losgelaat moet word. Julle kan nou gaan, en
voorspoed op julle reis!”

1. Gee aan elkeen ’n beurt om te vertel watter gedagte in hierdie gedeelte
vir hom of haar uitstaan.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Wat dink jy wil die Here vir jou sê?

x God gee aan ons verskeie dissiplines om te gebruik in die woestyne
van ons lewens. Dink nou maar aan die gebed en lofprysing wat ons
by Paulus en Silas sien. Noem nog ’n paar.

_____________________________________________________________
____________________________________________________________

x Watter dissiplines het jy al gebruik in jou lewe?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

15

Belééf die Here &2/(1*1*:5

3. Het God ver of naby gevoel in die woestyne wat jy al deurgemaak het?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. Wat kan ons vir mekaar beteken in woestyntye?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Mens tot medemens
x Vir wie kan ons bid wat huidig in ’n woestyn-tyd is?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
x Hoe kan ons mense in die woestyn help?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
x Waarvoor kan ons in ons gemeente bid?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

16

Belééf die Here &2/(1*1*:5

Omgeebyeenkoms 6
Ontmoet die Heilige Gees. Belééf God in die vervulling

Mens tot mens
x Gesels oor die week wat verby is se hoogte- en laagtepunte.
x Watter idees oor die vervulling met die Heilige Gees hoor julle by mense?

Mens tot God
Kom ons loof en prys die Here! Begin eers met Õ paar lof- en dankgebede en sing
dan liedere tot eer van die Here wat hier in ons midde teenwoordig is.
DVD
Kyk na die DVD en lewer enige kommentaar daarop. Wat het julle getref?
God tot mens

Johannes 14
Die Heilige Gees sal by julle bly
15“As julle My liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. 16Ek sal die Vader vra, en Hy sal
vir julle ’n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, 17naamlik die Gees van
die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom
nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.
18“Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe. 19Nog net
’n klein rukkie, en dan sien die wêreld My nie meer nie, maar julle sien My, omdat Ek
lewe en julle sal lewe. 20Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in My
en Ek in julle.

17

Belééf die Here &2/(1*1*:5

1. Gesels oor die volgende stelling met betrekking tot die Heilige Gees: “Hy
is nie ’n krag of ’n invloed nie. Hy is ’n persoon. Hy is nie iets nie, maar
iemand.”
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Wat tref jou in hierdie gedeelte?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Wat sê hierdie gedeelte oor die teenwoordigheid van die Heilige Gees in
jou lewe? Die woord “voorspraak” (para kaleio: iemand wat namens jou
praat) beteken: “Iemand wat vir jou en met jou sal praat.” Hoe doen die
Heilige Gees dit vir ons?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. Op watter maniere help die Heilige Gees dat ons nie as weeskinders agter
gelaat word nie?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5. Die Gees is die Gees van die waarheid. Op watter maniere maak Hy God se
waarheid bekend?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. Wat beken dit vir jou dat die Heilige Gees altyd by jou is en dat jy so
spesiaal is dat Hy jou wil gebruik op verskillende maniere?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

18

Belééf die Here

Mens tot medemens
x Hoe kan jy ander mense bewus maak van die Heilige Gees se
teenwoordigheid in hul lewens?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
x Kom ons bid oor hierdie saak en ook oor ander sake wat ons voorbidding
benodig.

19

Belééf die Here

Omgeebyeenkoms 7
Hoor Hom fluister in die stilte

Mens tot mens

x Soms is dit goed en lekker om êrens stil te word, maar dit gebeur maar
min. Wat dink julle is die grootste rede hiervoor?
x Ons is te besig
of
x Ons besef nie die waarde daarvan nie

x Jy het ’n halfuur wat jy niks anders kan of mag doen as om stil te word
nie. Hoe sou jy die tyd wou gebruik?

Mens tot God

Rig vandag se aanbiddingstyd so in:
x Iemand kies al die liedere. Hoofsaaklik aanbiddingsliedere.
x Gee eers ‘n halfminuut stilte voor julle begin sing. Fokus op die Here.
x Laat net die persoon wat hulle gekies het die liedere een vir een
aankondig sonder verdere gesprek.

DVD
Kyk na die DVD en lewer enige kommentaar daarop. Wat het julle getref?

God tot mens &2/(1*1*:5

20

Belééf die Here &2/(1*1*:5

Psalms 1
Die Here lei die regverdiges
1 Dit gaan goed met die mens
wat nie die raad van goddeloses

volg nie,
nie met sondaars omgaan
en met ligsinniges saamspan nie,
2maar wat in die woord van die Here

sy vreugde vind,
dit dag en nag oordink.

3Hy is soos ’n boom
wat by waterstrome geplant is,
wat op die regte tyd vrugte dra

en waarvan die blare nie
verdroog nie.

Hy is voorspoedig in alles
wat hy aanpak.

4So is die goddeloses nie.
Hulle is soos kaf wat deur die wind

uitmekaar gewaai word.
5Daarom sal goddeloses

hulle nie kan handhaaf
wanneer die Here oor hulle oordeel nie

en sondaars nie ’n plek hê
in die vergadering
van regverdiges nie.
6Waarlik,

die Here lei die regverdiges
op hulle pad,

maar die pad van die goddeloses
lei tot ondergang.

21

Belééf die Here &2/(1*1*:5

1. Wat het jou getref? Wat is vir jou interessant of mooi of duidelik op jou
van toepassing?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Bespreek die twee skerp kontraste in die Psalm: Regverdige teenoor
goddelose.
Regverdige:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Goddelose:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Sien julle hierdie verskille raak in die omgewing waarbinne julle beweeg?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. Die Psalmdigter moedig ons in vers 2 aan om vreugde in die Woord van
die Here te vind. Wat dink julle beteken dit?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5. Hy sê ook dat ons dit dag en nag moet oordink. Hoe gaan dit ons help as
ons die Woord:
x Lees _____________________________________________________
x Bestudeer ________________________________________________
x Luister ___________________________________________________
x Mediteer _________________________________________________
x Memoriseer _______________________________________________

22

Belééf die Here &2/(1*1*:5

6. Bespreek die effek wat dit op jou lewe sal hê as jy so met die Woord
omgaan (vers 3)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

7. Wat het jy vandag geleer?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Mens tot medemens
x Getuig hierdie week teenoor iemand oor wat die Woord van die Here in
jou lewe beteken.
x Bid vir mekaar en vir ander behoeftes wat God om jul harte lê.

23

Belééf die Here &2/(1*1*:5

Omgeebyeenkoms 8

Skulderkenning: Bely, belééf en getuig

Mens tot mens

x Vertel waar en hoe die Here die afgelope week met jou besig was.
x Hoe kan die belydenis van jou persoonlike geloof ‘n mens help om nader

aan God te beweeg?
Mens tot God

Kom ons sing liedere waarin ons ons skuld en geloof voor die Here ons God bely.
DVD

Kyk nou na die DVD en lewer kommentaar
God tot mens

1 Timoteus 3
Die geopenbaarde waarheid van ons geloof
14Ek skryf hierdie dinge aan jou hoewel ek hoop om gou na jou toe te kom. 15Ingeval
my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin
van God, dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en
beskermer van die waarheid. 16En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde
waarheid van ons godsdiens groot is: As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die
Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het Hy verskyn; aan die
heidennasies is Hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy
opgeneem.
1. Wat staan vir jou sentraal in hierdie kort belydenis oor Jesus in vers 16?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

24

Belééf die Here &2/(1*1*:5

2. Wat sou die kerngedagte van ’n persoonlike geloofsbelydenis van jou
kant af oor Jesus Christus wees?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Watter rol speel skuldbelydenis in ’n mens se verhouding met God?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Mens tot medemens
x Hoe sou ’n mens oor jou kennis van God, of oor God se werk in jou lewe
met die grootste oortuiging teenoor iemand anders kon getuig?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
x Probeer om in ’n kort sin die essensie van jou eie geloof in woorde te sê.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
x Doen voorbidding volgens die gebedslys van ons groep en ons gemeente,
en bid in die besonder dat ons getuienisse ander mense in aanraking mag
bring met die liefde van God.

25

Belééf die Here &2/(1*1*:5

Omgeebyeenkoms 9

Gehoorsaamheid: Ontmoet God as jy Hom dien

Mens tot mens

x Vertel vir mekaar van hoe julle daaglikse programme lyk.
x Watter mense het vandag jou pad gekruis? Was dit toevallig?
Mens tot God

Kom ons loof en prys die Here! Begin eers met Õ paar lof- en dankgebede en sing
dan liedere tot eer van die Here wat hier in ons midde teenwoordig is.
DVD

Kyk nou na die DVD en lewer kommentaar
God tot mens

Genesis 12
Die roeping van Abram
12 Die Here het vir Abram gesê: “Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou
familie af na die land toe wat Ek vir jou sal aanwys. 2Ek sal jou ’n groot nasie maak, Ek
sal jou seën en jou ’n man van groot betekenis maak, en jy moet tot ’n seën wees. 3Ek
sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die
aarde geseën wees.” 4Abram het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die
Here, en Lot het saam met hom getrek. Abram was vyf en sewentig toe hy uit Haran
weggetrek het. 5Hy het sy vrou Sarai en sy broerskind Lot en al die besittings wat
hulle bymekaargemaak het en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het,
saamgevat en hulle het weggetrek na Kanaän toe. Nadat hulle in Kanaän aangekom
het, 6het Abram deur die land getrek tot by Sigem se aanbiddingsplek by die groot
waarsêersboom. In daardie tyd het die Kanaäniete die land bewoon.

26
Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PROGRAM GRADUASI sksd 2018
Next Book
6 Weke in Jesus se geselskap (Omgee handleiding - Afrikaans)