The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Seyfferdt Publishers, 2018-11-22 02:59:55

6 Weke in Jesus se geselskap (Leiergids - Afrikaans)

PRAKTIESE CHRISTEN REEKS
COLENGNGWR135

Keywords: 6 Weke in Jesus se geselskap (Leiergids - Afrikaans)

COLENGNGWR135 die wêreld rondom jou?
t As Jesus nóú onverwags aan jou sou verskyn, wat sou jy vir

Hom vra? Doen presies dit in gebed.

Vrydag Sterf en vrugte dra

Jy weet jy is nie alleen nie. Jesus is deur Sy Gees by jou waar jy nou
is. Dalk beleef jy dit nie op die oomblik nie. Sit nou eers met toe
oë, fokus op Hom.
Moenie begin Bybellees voordat jy oortuig is dat Hy deur sy Heili-
ge Gees teenwoordig is nie.
Lees Johannes 12:24
24Dít verseker Ek julle: As ’n koringkorrel nie in die grond val en
sterwe nie, bly hy net een; maar as hy sterwe, bring hy ’n groot oes
in.
t Jesus het sy lewe vir ons soos ‘n koringkorrel opgeoffer sodat

dit ‘n groot oes sal oplewer. Lewe jy ook selfopofferend of is jy
nog verknog aan jou eie bestaan? In watter areas van jou lewe
kan jy meer van jouself weggee?
t Bly vir nog ‘n oomblik sit en geniet net die stilte. Die kans is
goed jy gaan gejaagd voel om aan te gaan met iets anders, maar
moenie nou te gou stop nie. Vra die Here of daar nog iets is
wat Hy vir jou wil sê. Sit in die stilte en toets die gedagtes wat
by jou opkom.

Saterdag Jesus se liggaam eet, Sy bloed drink

Het jy al baie dinge dié week beleef? Stap in jou gedagtes deur die
afgelope paar dae. Wat was vir jou mooi of goed?
Dank die Here daarvoor.
Lees Johannes 6:53-56
53Maar Jesus sê vir hulle: “Dit verseker Ek julle: As julle nie die lig-
gaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle
nie die lewe in julle nie. 54Wie my liggaam eet en my bloed drink,

51

het die ewige lewe, en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat
opstaan. 55My liggaam is die ware voedsel, en my bloed is die ware
drank. 56Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in My en Ek in
hom.
t Die nagmaal was nog nie ten tye van hierdie uitspraak ingestel

nie; dus verwys Jesus hier na iets anders. Hy probeer te kenne
gee dat ons “deel” van Hom kan kry en wees. Hoe kry jý deel
aan Jesus? Wanneer voel jy besonder naby aan Hom?
t Reflekteer oor die week se stukke wat jy gelees het en praat met
die Here daaroor. Watter een tref jou? Hoekom? Is daar ‘n tema
wat dalk herhalend voorkom wanneer jy stiltetyd hou? Wat dink
jy sê die Here vir jou?

52

Saam met en Week 6
soos Jesus dien

Mens tot Mens

Watter bekende persoon het jou al verras met hoe hulle nederig
gedien het? Vertel daarvan.

Mens tot God

( Noem 'n lys dinge vir mekaar waarvoor ons dankbaar kan

wees.
( Dank die Here nou hiervoor en sing daarna ʼn paar lof- en

aanbiddingsliedere saam.

COLENGNGWR135 God tot Mens

Kyk na die DVD-inleiding.
Lees saam Lukas 17:7-10
7 "Sê nou een van julle het ‘n slaaf wat ploeg of vee oppas. Sal hy
vir die slaaf sê as hy van die veld af inkom: ‘Kom eet eers gou’?
8 Natuurlik nie! Maar hy sal vir hom sê: ‘Maak vir my iets klaar vir
aandete. Sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet
en drink. Daarna kan jy self eet en drink.’ 9 ‘n Slaaf wat sy opdrag
uitgevoer het, word mos nie bedank nie, of hoe? 10 So is dit ook
met julle: as julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan:
Ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig
was om te doen."

1. In watter opsig het ‘n mens 'n stukkie ongemaklikheid met
hierdie gedeelte?
Dit voel net nie reg om moeite te doen sonder om dank daar-
voor te ontvang nie. Ons hou ook meer daarvan om as kind
van God, eerder as sy slaaf, beskou te word.

53

Week 6 Saam met en
soos Jesus dien

2. Wat volgens hierdie gedeelte was die regte van 'n slaaf vers 9?
'n Slaaf was deel van iemand se besittings. Hy kon met die
slaaf doen wat hy wou. ‘n Slaaf het geen inkomste nie, geen
toegang tot die reg nie en geen belonings nie.

3. Hoe voel ‘n mens wanneer jy moeite doen, maar geen dank
daarvoor ontvang nie?
Jy voel verontreg. Trouens, as dit vrywillige diens is wat jy
gelewer het, sal jy dit nie graag weer wil doen nie.

4. Het dit al met jou gebeur ? Vertel daarvan.
Gee geleentheid vir mense om hulle verhale hieroor te deel.

5. Watter dank verwag mense gewoonlik van die Here wanneer
hulle gehoorsaam is?
Voorspoed, goeie gesondheid, plek in die hemel, seën van die
Here, ens.

6. Watter ernstige gevaar skuil daar in dié verwagting?
Mense begin dink hulle kan die Here manipuleer met hulle
goeie lewe, dankoffers en diens, en dat hulle seën en voor
spoed kan koop. Dan word dit verdienste, nie genade nie.

7. Wat sê julle van dié stelling: “Net mense wat geleer het om
onselfsugtig te dien, is regtig gelukkig.”
Die tronk van selfsug en eie belang maak mense diep onge-
lukkig. Dis eers as jy deur God daarvan bevry word dat jy
werklik gelukkig kan wees.

54

Saam met en Week 6
soos Jesus dien

8. Watter ander belonings is daar vir diens?
Inherent 'n gevoel van waarde.
Dit verdiep ʼn mens se verhouding met God: dit was éintlik
diens aan Hom.

9. Hoe illustreer Jesus se lewe hierdie gelykenis?
Daar was nog nooit iemand wat so onselfsugtig sondige mense
wat dat dit (dalk) nie eers waardeer nie, gedien het nie.
Hy het:
A sy hemelse heerlikheid verlaat;
A ons sonde op Hom geneem;
A aan die kruis daarvoor betaal; en
A selfsugtige mense vol eie belang, kom red.
Die voetewassing by sy laaste maaltyd saam met sy dissipels is
ʼn duidelike voorbeeld van hoe Jesus gedien het.

10. Wanneer dien 'n mens?
Kwaliteit hulp sonder die verwagting van dank.

11. Watter implikasie het vers 10 vir ons daaglikse lewe?

COLENGNGWR135 Mens tot Medemens

/ Deel met mekaar watter nuwe perspektiewe daar by jou gekom
het na aanleiding van julle gesprek vandag.

/ Kom ons wees prakties. Daar is twee maniere waarop ons kan
dien:
A Spontaan: oop oë vir talle geleenthede wat elke dag opduik
om te help en te dien.

55

Week 6 Saam met en
soos Jesus dien

A Georganiseerd: betrokke raak by ʼn bediening of ʼn hulporga-
nisasie wat gereeld tyd of selfs geld van jou vra en ʼn
betekenisvolle verskil aan weerlose mense se situasie maak.

Gesels saam oor hoe ons prakties hieraan deel kan hê.
/ Bid vir mekaar se gesindheid en kreatiwiteit rakende diens. Ook

vir bedieninge en diensorganisasies wat met Jesusliefde mense
help en dien.

56

COLENGNGWR135 Jesus het gedien

Maandag Wáre grootheid

Dink daaroor: Jesus werk in jou binnelewe sodat jou optrede na
buite al meer die tekens van sý lewe kan hê.
Maak jou hart en gedagtes nou vir Hom in gebed oop. Hy wil jou
vorm.
Lees Matteus 20:25-28
25Jesus roep hulle toe nader en sê: “Julle weet dat dit by die nasies
so is dat die regeerders oor hulle baasspeel, en dat die groot manne
die mag oor hulle misbruik. 26Maar by julle moet dit nie so wees
nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar
wees; 27en elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle
slaaf wees. 28So is dit ook met die Seun van die mens: Hy het nie
gekom om gedien te word nie maar om te dien en sy lewe te gee as
losprys vir baie mense.”
Om diens te lewer, gaan teen die mensdom se grein in. Kom ons
fokus in ons gebed vandag op Jesus se woorde "Maar by julle moet
dit nie so wees nie".

Dinsdag Wáre geluk

Wag eers! Moenie lees en bid voordat jy nie jou onrustige gemoed
tot bedaring laat kom het nie.
Sê vir die Here jy soek Hom en Hom alleen. Jy wil so graag ʼn ont-
moeting met Hom hê.
Lees Handelinge 20:33-36, waar Paulus aan die woord is:
33“Ek het niemand se geld of klere begeer nie. 34Julle weet self dat
ek vir myself en vir die mense wat saam met my was, gesorg het
deur met hierdie twee hande van my te werk. 35Deur my voorbeeld
het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat

57

ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy
het self gesê: Om te gee, maak ’n mens gelukkiger as om te ont-
vang.” 36Nadat Paulus dit gesê het, het hy saam met hulle almal
gekniel en gebid.
t Om te ontvang is lekker; om te gee, is beter, véél beter. Bid dat

Jesus se woorde deel van jou lewe sal word.

Woensdag Kom ons gaan kyk waar God is

Stiltetyd beteken presies dít. Al die geraas (musiek, radio, gesprekke,

luitone...) doof die sagte stem van God uit. Dikwels kan ons nie

eers ons eie gedagtes of behoeftes hoor nie.

Probeer regtig rustig en stil word hier by die Here. Sluit alle ander

geluide uit.

Lees Matteus 25:44 en 45

44Dan sal hulle ook antwoord: ‘Here, wanneer het ons U honger of

dors of ’n vreemdeling of sonder klere of siek of in die tronk gesien

en U nie gehelp nie?’45En Hy sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek

julle: Vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het

nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie.’4

t Godsdiens word so maklik net praat. Kom ons gaan soek vandag
na die Here, sien iemand se nood raak, en maak iewers ʼn verskil.

Donderdag Nederige leiers

Dit is nie toevallig dat jy met hierdie boekie ʼn paar oomblikke stil
word vandag nie. Dit is ʼn goddelike afspraak.
Berei jou voor om die Koning van die konings te ontmoet.
Lees Matteus 23:8-12
8“Maar julle moet julle nie ‘rabbi’ laat noem nie; net Een is julle
Leermeester en julle is almal broers. 9Moet niemand hier op aarde
as ‘vader’ aanspreek nie, want Een is julle Vader: die Vader in die
hemel. 10Julle moet julle nie ‘leiers’ laat noem nie, want Een is julle
Leier: die Christus. 11“Maar die grootste onder julle moet bereid

58

COLENGNGWR135 wees om die ander te dien. 12Wie hoogmoedig is, sal verneder
word, en wie nederig is, sal verhoog word.”
t Die pad na die plek waar ek vervulling vind, loop nie reguit

soontoe nie. Kom ons gaan soek vandag na ware grootheid en
vra die Here vir die regte gesindheid.

Vrydag Reageer op God se roepstem

Die week spoed voort. Soms is die tempo van die lewe só hoog.
Kan jy dit regkry om net weer stil te word? Onthou, dit is jou
kragbron.
Vra die Here om Homself aan jou te openbaar, nou, hier.
Lees 1 Samuel 3:10
10Die Here het gekom en gaan staan en soos die vorige kere
geroep: “Samuel, Samuel!” En Samuel sê: “Praat, Here, u dienaar
luister!”
t Wanneer ons gewoond is om God te dien, is dit ook maklik om

ander te dien.
t Herhaal die laaste stukkie van die vers drie tot vier keer totdat

jy voel dis jou eie.
t Sê dit nou vir die Here.

Saterdag Áltyd in goeie hande

Sit net eers stil. Luister en kyk na wat buite om jou aangaan. Skuif
die fokus nou na binne, Wat hoor jy in jou gedagtes?
Kyk met jou geestesoë of jy die Here kan sien. Dalk hier bý jou...
Beleef sy liefde en vrede.
Lees Daniël 6:20-22. Koning Darius van die Persië het (teësinnig)
vir Daniël in ʼn leeukuil laat gooi. Na ʼn moeilike nag speel die vol-
gende toneel af:
20Die volgende môre vroeg toe dit lig word, het hy opgestaan en is
hy haastig na die leeukuil toe. 21Toe hy naby die leeukuil kom, het
hy angstig na Daniël geroep en vir hom gevra: “Daniël, dienaar van

59

die lewende God, was jou God wat jy met soveel volharding dien, in
staat om jou van die leeus te red?” 22Toe antwoord Daniël: “Mag die
koning baie lank lewe!
t Om die Here te dien, is ons behoud. Ons is nie uitgelewer wan-

neer ons dien nie, ons plaas ons juis in God se veilige hande.
Kom ons dank Hom daarvoor.

60

COLENGNGWR135 Na ses weke in Jesus se geselskap was daar groei in jou lewe. Ek
weet. Niemand bly onaangeraak na dié blootstelling nie. Skryf vir
Jesus ʼn brief. Dalk wil jy vir Hom dankie sê, ʼn voorneme bevestig
of net opnuut Sy hand vir die pad vorentoe vat.

61

Notas

62Leiersgids


Click to View FlipBook Version
Previous Book
6 Weke in Jesus se geselskap (Omgee handleiding - Afrikaans)
Next Book
6 Weke in Jesus se geselskap (Omgee handleiding - Engels)