The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

GETUIENIS NA BUITE
COLENGNGWR019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-11-28 05:15:40

Iets spesiaals om te deel

GETUIENIS NA BUITE
COLENGNGWR019

Keywords: Iets spesiaals om te deel

Omgeehandleiding

Iets spesiaal
om te deel

’n Gelowige se roeping na buite

1

GELOWIGES SE ROEPING NA BUITE:

IETS SPESIAAL OM TE DEEL

Net so sal Week 1
daar ook in Iets spesiaal: Ons spesiale taak

die hemel Geroep om te soek
blydskap
wees oor een Week 2
sondaar wat Iets spesiaal: Spesiale woorde
hom bekeer,
eerder as oor Woorde met impak

nege en Week 3
negentig Iets spesiaal: Spesiale medespelers
mense wat
reg doen en Saam in die Here se span
nie bekering
nodig het nie.” Week 4
(Lukas 15:7) Iets spesiaals: Vir jou seer

Pleisters vir stukkende siele

Week 5
Iets spesiaal: om te vier

Kom na die fees!

2

Mens tot Hoor hoe dit met
Mens mekaar gaan deur
Mens tot die vrae te
God beantwoord
God tot Tyd om God te loof
Mens en te prys en sy
Mens tot Naam groot te maak
Medemens
Vind as groep uit
Skriflesing wat God vir julle sê

Vrae Nou is dit tyd om te
bid en mekaar te se-
3 ën vir die week wat
kom
Tyd om die Woord
te lees. Bid saam dat
God die Woord sal
oopmaak.
Ons leer die Woord
beter ken deur vrae
te bespreek

Ons spesiale taak:
GEROEP OM TE SOEK

 Vertel van ’n keer toe iets net onverklaarbaar weggeraak het en jy dit nie
kon kry nie. Hoe het jy gevoel?

 Vertel van ’n keer toe jy baie bly was toe jy iets gevind het wat weg was en
hoe dit jou laat voel het.

Bedien mekaar met ’n simfonie van lof. Lees ’n vers, sit ’n lied in (of stel een
voor), bid ’n gebed of lees iets mooi.

Speel die DVD inleiding en gesels met mekaar daaroor.

Skriflesing:
Lukas 15:1-10 (Afrikaanse Nuwe Vertaling)
1 Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom
luister. 2 Hierteen het die Fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê:
“Hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle.” 3 Toe vertel Jesus vir
hulle hierdie gelykenis: 4 “Sê nou een van julle het honderd skape en een van hulle
raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die nege en negentig in die veld staan en gaan
agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. 5 En as hy hom kry, is hy bly en tel
hom op sy skouers. 6 As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar
en sê vir hulle: ‘Wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was, weer
gekry.’ 7 Ek sê vir julle: Net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een
sondaar wat hom bekeer, eerder as oor nege en negentig mense wat reg doen en
nie bekering nodig het nie.” 8 “Of watter vrou wat tien silwermuntstukke het en
een raak weg, steek nie ’n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy
dit kry nie? 9 En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en
sê: ‘Wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het, weer gekry.’
10 Ek sê vir julle: Net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar
wat hom bekeer.”
1. Hoe sou jy die hoofboodskappe van hierdie twee gelykenisse opsom?

4

2. Waarom sou dit ’n probleem wees vir die “Fariseërs en die
skrifgeleerdes” (v 2) dat die “tollenaars en sondaars” (v 1) na Jesus kom
luister en selfs saam met Hom eet?

3. Bespreek die volgende stelling: “Volgens hierdie gedeelte is Jesus meer op
die individu ingestel as op die groep.”

4. Waaraan kom ons agter dat dit vir God baie spesiaal is as ’n individu gevind
word? (’n Mens is geneig om te dink dat die grootste vreugde die verloste
sondaar s’n is.)

5. Met watter mense het jy al moed opgegee?

6. Vertel vir mekaar hoe jy dit ervaar het toe jy iemand gehelp het om die lig
te sien (nie net in ’n geestelike situasie nie).

 Wie lê die Here op jou gedagtes wat nodig het om gevind te word?

 Kom ons bid oor waaroor ons nou gepraat het en vir mense en sake wat
ons voorbidding nodig het.

5

Ons spesiale woorde:
WOORDE MET IMPAK

 Kom ons hoor hoe elkeen die afgelope week ervaar het.

 Wat beteken die gesegde: “Waar die hart van vol is loop die mond van
oor”?

Watter geestelike lied staan vir jou uit? Hoekom? Kom ons sing ’n paar lof- en
aanbiddingsliedere saam.

Speel die DVD inleiding en gesels met mekaar daaroor.

Skriflesing:

Agtergrond: In Johannes 4 hieronder praat Jesus met die Samaritaanse vrou.
Die Jode het nie met die Samaritane gepraat nie. Hy het haar amper oortuig dat
Hy die Messias is, soveel so dat sy haar dorpsmense gaan roep het om ook te
kom hoor en sien. Lees die verhaal een maal stadig deur en dan vir ’n tweede
keer en let veral op na die verskillende rolspelers in die verhaal.

Kyk veral na die Here Jesus se passie, sy fokus, die vrou se opgewondenheid en
ook na die dorpenaars se blydskap.

Johannes 4:27-41 (Afrikaanse Nuwe Vertaling)
27 Net toe het sy dissipels teruggekom en hulle was verbaas dat Hy met ’n vrou
praat. Tog het niemand vir haar gevra: “Wat wil jy hê?” of vir Hom: “Waarom
praat U met haar?” nie. 28 Die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan en
na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê: 29 “Kom kyk, hier is ’n man wat my
alles vertel het wat ek gedoen het. Is Hy nie miskien die Christus nie?” 30 Die mense
het toe uit die dorp uit na Jesus toe begin kom. 31 Intussen het sy dissipels by Hom
aangedring: “Rabbi, eet tog ’n stukkie.” 32 Maar Hy sê vir hulle: “Ek het voedsel om
te eet waarvan julle nie weet nie.” 33 Die dissipels sê toe vir mekaar: “Sou iemand
dalk vir Hom iets te ete gebring het?” 34 Maar Jesus het vir hulle gesê: “My voedsel
is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en om sy werk te voltooi. 35 Sê
julle nie: ‘Nog vier maande, dan is die oes daar’ nie? Maar Ek sê vir julle: Kyk daar,
kyk na die lande; hulle is ryp vir die oes. 36 Nou al ontvang die man wat oes, sy loon
en samel hy die oes in vir die ewige lewe. So is die een wat saai, en die een wat oes,
saam bly. 37 Hier is die gesegde waar: ‘Die een saai, en die ander een maai.’ 38 Ek het

6

julle gestuur om ’n oes in te samel waaraan julle nie gearbei het nie. Ander het
gearbei, en julle pluk die vrug van hulle arbeid.” 39 Baie van die Samaritane in
daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van die woorde van die vrou
wat getuig het: “Hy het my alles vertel wat ek gedoen het.” 40 Toe die Samaritane
by Hom kom, het hulle by Hom daarop aangedring om by hulle te bly. Hy het twee
dae daar gebly. 41 Nog baie meer van hulle het toe tot geloof in Hom gekom op
grond van wat Hy gesê het;
1. Daar is energie in die verhaal. Waarin lê dit vir jou?

2. Wat leer ons in hierdie verhaal oor Jesus se strategie om mense na Hom
te lei?

3. Hoe het jy tot geloof in Jesus gekom? Skryf gou in hooftrekke jou verhaal
hier neer en deel dit dan met mekaar

4. Wat leer jy by die Samaritaanse vrou oor hoe om mense na Jesus te lei?

 Waar die hart van vol is loop die mond van oor. Word vir ’n oomblik stil en
bid dat God jou sal wys waar Hy jou wil gebruik. Deel dit met mekaar.

 Kom ons kyk na ons gemeente se gebedsbrief en noem ook ons eie sake
vir gebed. Sluit af met gebed

7

Ons spesiale medespelers:
SAAM IN DIE HERE SE SPAN

 Waar het jy al iemand in ’n werksituasie of by ’n sosiale byeenkoms op ’n
mooi manier sien getuig? Deel dit met die groep.

 Iets gebeur in ’n geselskap wat jou laat besef: Hier kan ek ’n geestelike
bydrae maak. Dit kan iets wees wat jou teen die bors stuit of dit kan ’n
behoefte wees wat na vore kom. Hoe sal jy dit wil hanteer?

Hoe groot, hoe wonderlik, hoe aanbiddelik is die Here nie! Sê dit vir Hom in
gebede en liedere.

Speel die DVD inleiding en gesels met mekaar daaroor.
Skriflesing:
Matteus 5:13-16 (Afrikaanse Nuwe Vertaling)
13 “Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry ’n mens dit
weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi, en die mense
vertrap dit. 14 “Julle is die lig vir die wêreld. ’n Stad wat op ’n berg lê, kan nie
weggesteek word nie; 15 ook steek ’n mens nie ’n lamp op en sit dit onder ’n
emmer nie maar op ’n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. 16 Laat julle
lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat
in die hemel is, verheerlik.”
1. Wat het jou getref? Wat (in dié gedeelte) lê die Here op jou hart?

2. Gesels oor die eerste beeld: sout.
 Hoe verskil sout en lig in werking en wat sê dit vir ons oor ons
getuienis?

 Watter gevaar is daar vir sout? Wat beteken dit vir ons vandag?

8

5. Gesels nou oor die tweede beeld: lig.
 Wat beteken die woorde in vers 14, kan nie weggesteek word nie, vir
ons getuienis?

 Vers 15 sê moenie weggesteek word nie. Wat beteken dit vir jou as
getuie vir die Here?

 ’n Stad se lig skyn soveel duideliker omdat dit saam is. Hoe kan ons
ook saam getuig?

8. In vers 16 word ons ernstig opgeroep om openlik ons getuienis uit te leef.
Wat is ons doel daarmee? Kyk na die tweede deel van die vers. Hoekom
gebeur dit soms nié?

9. Hoe moet ons Matteus 6:2-4 in die lig hiervan verstaan?

 Waar en hoe gaan ons hierdie week ons lampe op ’n lampstaander
staanmaak? Saam en afsonderlik?

 Bid vir ons gemeente. Dat ons in die volste sin van die woord ’n missionêre
gemeente sal wees.

9

Iets spesiaal vir jou seer:
PLEISTERS VIR STUKKENDE SIELE

 Vertel van iemand wat jy ontmoet het wat ’n radikale omkeer in sy
geestelike lewe ervaar het.

 Watter karaktereienskap van bogenoemde persoon staan vir jou uit?

Dien mekaar met ’n simfonie van lof waar ons vir elkeen kans gee om ’n vers te
lees, te bid of ’n lied aan te kondig.

Speel die DVD inleiding en gesels daaroor
Skriflesing:
Matteus 9:35-38
35Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle
sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte
en kwaal gesond gemaak. 36Toe Hy die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer
gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie ’n wagter het nie.
37Hy sê toe vir sy dissipels: “Die oes is groot, maar die arbeiders min. 38Bid dan die
Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.”
1. Watter een van die drie dinge wat Jesus in die dorpies gedoen het (vers

35) sou vir jou die meeste beteken het?

2. Hoekom word mense in ons tyd moeg en hulpeloos? (vers 36)

10

3. Watter verkeerde dinge is mense geneig om te doen wanneer hulle moeg
en moedeloos voel?

4. Wat is Jesus se plan vir hierdie mense? (vers 37, 38)

5. Watter rol kan jy as arbeider speel?
 Wie lê die Here op jou hart wat "moeg" en hulpeloos" is? Besluit op ‘n

optrede.
 Bid vir mekaar.
 Vat die gemeente se gebedsbrief en kyk wie plaas die Here op julle harte.

11

’n Spesiale uitnodiging:
KOM NA DIE FEES

 Kom ons deel ons huisgesinne se lief en leed met mekaar

 Wat sal jy doen as jy ’n nuwe huis koop en terwyl jy die huis skoonmaak
vind jy op die solder van die motorhuis R450 000 in ’n koevert?

 Sal jy dit sien as ’n geskenk van God en dit vir jouself hou (soos enige
normale mens)? Wat dink jy is die regte ding om te doen?

Kom ons sing ’n paar liedere oor die hemel saam. Dit sal goed wees as iemand
voor die tyd ’n paar liedere uitsoek.

Speel die DVD inleiding met die oog op die lees van 2 Konings 7:1-11.

Skriflesing:

Agtergrond: Daar was hongersnood in Israel en

die Arameërs (’n volk aan die noordekant van

Israel) het Samaria, wat die hoofstad van die

provinsie Samaria (sien kaart) was, beleër. Kos was

skaars en skrikwekkende dinge het gebeur - lees 2

Koning 6:24-29 daaroor. En dit is toe dat die Samaria •

profeet Elisa aankondig dat die uitkoms naby is en

dat kos binnekort gratis en volop beskikbaar gaan

wees. God se manier om te help is dikwels totaal

anders as wat ons verwag. En dikwels maak Hy

gebruik van nederiges en uitgeworpenes (die

melaatses) om die uitkoms aan te kondig. Hierdie keer gebruik God vier

melaatses wat uitgestotenes is om die uitkoms te bring en ook aan te kondig.

2 Konings 7:1-11 (Afrikaanse Nuwe Vertaling)

Maar Elisa sê: “Hoor die woord van die Here! So het die Here gesê: Môre hierdie
tyd sal ’n mens vir elf gram silwer vyf kilogram meel of nege kilogram gars kom
koop, hier in die poort van Samaria.” 2Die adjudant, wat die vertroueling van die
koning was, het vir die man van God gesê: “Dit is onmoontlik selfs al maak die
Here vensters in die hemel sodat dit nou reën.” Elisa het geantwoord: “Toe maar,

12

jy sal dit met jou eie oë sien, maar jy sal nie daarvan eet nie.” 3Daar was vier
melaatses by die ingang van die stadspoort. Hulle het vir mekaar gesê: “Hoekom
bly ons hier tot ons doodgaan? 4As ons sou besluit ons wil in die stad ingaan, sal
ons daar doodgaan, want daar is hongersnood in die stad. Bly ons hier, is ons ook
dood. Kom ons loop oor na die kamp van die Arameërs toe! As hulle ons laat leef,
leef ons; as hulle ons doodmaak, is ons dood!” 5Skemeraand het hulle na die kamp
van die Arameërs toe vertrek. Toe hulle by die kant van die kamp van die
Arameërs kom, ontdek hulle dat daar niemand is nie! 6Die Here het die Arameërs
in die kamp die geluid laat hoor van strydwaens, perde en ’n groot leër. Hulle het
vir mekaar gesê: “Die koning van Israel het die konings van die Hetiete en van
Egipte gehuur om ons aan te val.”
7 In die skemer het hulle op die vlug geslaan. Hulle het die hele kamp net so gelos
soos dit was, tente, perde en donkies, en vir hulle lewe gevlug.

8Toe hierdie melaatses by die kant van die kamp gekom het, het hulle in ’n
tent ingegaan en geëet en gedrink. Hulle het ook silwer, goud en klere daaruit
gevat en dit gaan begrawe. Daarna is hulle ’n tweede tent in waaruit hulle ook
goed gevat en gaan begrawe het. 9Hulle sê toe vir mekaar: “Ons maak nie reg nie.
Vandag is ’n dag vir blydskap en ons bly stil! As ons wag tot ligdag, sal ons beslis
gestraf word. Kom ons gaan vertel dit by die paleis van die koning.” 10Hulle het by
die stad aangekom en na die wagte geroep en vir hulle vertel: “Toe ons by die
kamp van die Arameërs gekom het, was daar niemand te sien of te hoor nie. Daar
was net vasgemaakte perde en donkies, en die tente net soos hulle gelos is.”
11Die wagte het die nuus verder oorgedra totdat dit binne in die paleis bekend
geword het.

1. Wat gryp jou aan van hierdie stukkie geskiedenis?
 Die profesie wat vervul is;
 Die beskikking van die Here vir die melaatses en vir sy volk;
 Die melaatses wat nie kon stilbly nie;
 Die nuus wat verder versprei het.

13

2. Die hemel is ’n geskenk wat jy gekry het toe jy Jesus as jou Verlosser
aangeneem het. Waarna sien jy uit?

3. Wat behoort ons te doen met al die genadegawes wat die Here in
oorvloed vir ons gee?

4. Jy is verlos! Dit is die grootste geestelike seën wat jy ontvang het.
 Hoekom mag jy nie daaroor stilbly nie?

 Hoe moet jy daarvan vertel?

 Het ons groep nie dalk ook ’n roeping wat Hy op een van ons se harte gelê
het nie?

 Volgende Sondag het ons nie ’n erediens nie, maar kry ons geleentheid om
in kerktyd te gaan doen wat die Here op ons harte gelê het. Waar dink jy lê
jou hart?

 Sluit af met gebed

14

Our life of poverty is as
necessary as the work
itself. Only in heaven will
we see how much we owe
to the poor for helping us

to love God better
because of them.

15

84


Click to View FlipBook Version