The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

อีเล้งเค้งโค้งไปตลาด-ไปตราด

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

อีเล้งเค้งโค้งไปตลาด-ไปตราด

อีเล้งเค้งโค้งไปตลาด-ไปตราด

ÃÇ‹ ÁÊÃÒŒ §ÊÃäʏ ×่Í¡ÒÃàÃÂÕ ¹ÃŒÊÙ ÒÃз͌ §¶่¹Ô

ช่ือ อเี ลง้ เค้งโคง้ ไปตลาด...ไปตราด
เรื่องและภาพ ชีวัน วิสาสะ

โครงการ สรา้ งสรรคส์ อื่ การเรยี นรูส้ าระทอ้ งถนิ่
เลขมาตรฐานประจาำ นัง อื 978-616-235-077-1
คณะบรรณาธกิ ารอำานวยการ
ทั นยั ง พ์ ิเ กุล
ุรพี ันธ์ เป็งกา ิทธิ์
บรรณาธิการดาำ เนนิ งาน
ระพพี รรณ พัฒนาเ ช
พิมพค์ รั้งแรก ๒๕๕๕
จำาน น ๓,๐๐๐ เล่ม
ง นลิข ิทธ์ิ ชี ัน ิ า ะ
และ าำ นักงานอทุ ยานการเรยี นรู้ ำานักงานบริ ารและพฒั นาองค์ค ามรู้ (องคก์ ารม าชน)
จดั พมิ พ์โดย บริ ัท อมรินทร์พร้นิ ต้งิ แอนดพ์ บั ลิชช่งิ จาำ กัด (ม าชน)
๖๕/๑๐๑-๑๐๓ ถนนชยั พฤก ์ (บรมราชชนน)ี ตล่งิ ชัน กรงุ เทพฯ ๑๐๑๗๐

เจ้าของโครงการ
าำ นกั งานอุทยานการเรียนรู้ ( อร.) งั กัด ำานกั งานบริ ารและพัฒนาองค์ค ามรู้
(องคก์ ารม าชน)
สว่ นบริการ
นู ยก์ ารคา้ เซ็นทรลั เ ลิ ด์ ชัน้ ๘ Dazzle Zone
โทร พั ท์ ๐๒ ๒๕๗ ๔๓๐๐ โทร าร ๐๒ ๒๕๗ ๔๓๓๒
ส่วนสำานกั งาน
๙๙๙/๙ อาคาร าำ นกั งานเซ็นทรลั เ ิลด์ ชั้น ๑๗ ถนนพระราม ๑ ปทมุ นั กรงุ เทพฯ ๑๐๓๓๐
โทร พั ท์ ๐๒ ๒๖๔ ๕๙๖๓-๖๕ โทร าร ๐๒ ๒๖๔ ๕๙๖๖

www.tkpark.or.th

ส่อื การเรียนรสู้ าระทอ้ งถนิ่
โดย

คำ า นำ า

ภารกจิ ำาคญั ต่อ ังคมประการ นงึ่ ของ สาำ นกั งานอทุ ยานการเรยี นรู้ คือการปลูกฝงั นิ ัยรกั การอ่าน
และการกระจายโอกา ในการเข้าถงึ แ ล่งเรียนร้ทู ี่ทนั มยั และ อดคลอ้ งกับความ นใจของเด็ก เยาวชน
และประชาชน ในรูปแบบ ้อง มุดมชี วี ิตท่ี รา้ ง รรค์บนพน้ื ฐานการมี ่วนร่วมของภาค ่วนตา่ งๆ
โดย าำ นกั งานอุทยานการเรียนรไู้ ดร้ ่วมกับองค์กรปกครอง ่วนท้องถ่นิ ในภูมภิ าคตา่ งๆ เพื่อขยายผลการ
ดาำ เนินงานดังกลา่ ว

การ รา้ ง รรค์ ่อื การเรียนรู้ าระทอ้ งถน่ิ ใ ม้ ีรูปแบบการนาำ เ นอทท่ี นั มยั และดึงดดู ความ นใจ
เป็นเครือ่ งมือท่ี าำ คญั อย่าง น่ึง ซ่งึ ำานกั งานอทุ ยานการเรียนรูเ้ ลง็ เ น็ ว่ามี ่วนในการ ร้างแรงบันดาลใจใ ้
เด็กและเยาวชน นใจการอา่ นและใฝ่ าความร้อู ย่างต่อเนอื่ ง โดยนำาเร่อื งราวภูมิปัญญา าระทอ้ งถน่ิ ใกลต้ ัว
ท่ี อดคล้องกบั วยั การดำารงชวี ติ พรอ้ มกับ อดแทรกแนวคิดด้านคณุ ธรรม จริยธรรม มาเป็นเน้อื าของ
อ่ื การเรียนรู้ ำา รบั เยาวชนตามชว่ งวยั ตั้งแต่ ๐ - ๑๒ ปี

สือ่ การเรยี นรู้สาระท้องถิ่น ภาคกลางและภาคตะวันออก ชดุ นี้ ำานกั งานอุทยานการเรียนร้ไู ด้
ร่วมกัน ร้าง รรคก์ ับนักวิชาการและนกั เขียนในทอ้ งถ่ิน เพ่ือใ เ้ ดก็ และเยาวชน รวมทง้ั ประชาชนทัว่ ไป
ในภาคกลางและภาคตะวนั ออก ไดร้ บั ความรู้ และความภาคภมู ใิ จในวัฒนธรรมและท้องถ่นิ ตน รวมท้งั
ก่อใ ้เกิดความเข้าใจและการยอมรบั ในวิถชี วี ติ วัฒนธรรมที่ ลาก ลายตามบรบิ ทพื้นที่และ ภาพแวดล้อม
ทแี่ ตกตา่ งกันออกไป

สำานกั งานอุทยานการเรียนรู้ ม่งุ วงั ว่า นัง ือชดุ นจ้ี ะเปน็ ื่อการเรียนรอู้ ีกชดุ นึ่งทจ่ี ะ ่งเ ริม
การอา่ นและการเรียนรไู้ ด้อย่างมีประ ิทธภิ าพ ซ่งึ มายถึง เปน็ นัง ือทผ่ี อู้ า่ น อา่ นอยา่ งมีความ ุข
นกุ ในการอ่าน และก่อใ ้เกิดความตระ นักในคุณค่าของท้องถ่นิ ตนเองไดอ้ ย่างแท้จริง

สาำ นกั งานอทุ ยานการเรยี นรู้

เร่อื งและภาพ ชวี นั วสิ าสะ

วนั น้ี อเี ลง้ เค้งโค้ง มีเพอื่ นบา้ นย้ายมาอยู่ไมไ่ กล
หลังจากทกั ทายและชว่ ยขนข้าวของให้คณุ หมี
อเี ลง้ เค้งโคง้ ก็ขอตัวไปทาำ งานท่ีค้างคาอย.ู่ ..

หา่ นยิ้มเตม็ หน้า เพ่ือนบ้านมาใหม่
คือคณุ หมีใหญ่ มีใจอารี
เจ้าหา่ นยินดี ส่งเสียงเป็นเพลง

วนั รงุ่ ขึ้นอเี ล้งเคง้ โค้งอดท่ีจะต่นื แต่เชา้ ไม่ได้...
ทำางานท้งั คนื ยืนงว่ งหนา้ บ้าน
คุณหมหี น้าบาน ยนื ยิ้มโบกมอื
เจา้ ห่านสะลึมสะลอื ส่งเสียงเปน็ เพลง

คุณหมใี จดีถามอเี ล้งเค้งโคง้ ว่าอยากกนิ อะไร
เปน็ อาหารเช้า จะไปซื้อมาให้ หรือไปดว้ ยกันก็ด.ี ..

อยากกนิ ระกำา กนิ ปลาสาำ ลี
ขอรอ้ งคุณหมี ขบั รถ... “ไปตลาด”
อยา่ มวั อืดอาด ส่งเสียงเป็นเพลง

๑๐

๑๑

คณุ หมีคยุ ว่าเพ่งิ ซอ้ื รถมาใหมๆ่ ขบั นิม่ น่งั สบาย...

ปรับเบาะให้ถนดั คาดเขม็ ขดั นิรภยั
รถหมคี นั ใหม่ แอรเ์ ยน็ ชน่ื ใจ
เจ้าห่านหลับใหล ละเมอเปน็ เพลง

๑๒

๑๓

คุณหมีขับรถไปกค็ ดิ ถึงสละ คิดถงึ ระกาำ ของโปรด
ณ ดินแดนสละและระกำาหวาน จึงขับรถอยา่ งเบิกบาน...
จะ “ไปตลาด” หมใี หญ่ฟงั พลาด
กลบั พา “ไปตราด” อยา่ งคาดไมถ่ ึง
เจ้าห่านตะลงึ ส่งเสยี งเปน็ เพลง

๑๔

๑๕

คณุ หมีขอโทษอเี ลง้ เค้งโค้งทเ่ี ข้าใจผิด
แต่ไหนๆ ก็มาแล้ว คุณหมจี ึงชกั ชวนวา่ ...

มาถงึ เมอื งตราด ไมถ่ ือว่าพลาด
รีบฉวยโอกาส ท่องเที่ยวทนั ที
เจา้ หา่ นเหน็ ดี ส่งเสียงเป็นเพลง

๑๖

๑๗

อเี ล้งเคง้ โคง้ บอกคณุ หมวี า่ ต้องเตรียมตัวเล็กน้อย
เดินหารา้ นเครอื่ งเขยี นสักหน่อย...

จะเท่ียวทั้งที หนงั สอื ตอ้ งมี
กระดาษและสี คณุ หมีถอื กลอ้ ง
เจา้ ห่านยมิ้ ยอ่ ง ส่งเสยี งเป็นเพลง

๑๘

๑๙

อีเล้งเค้งโคง้ กบั คณุ หมเี ดินเทีย่ ว
ย่านชุมชนเกา่ รมิ คลองบางพระ
ลัดเลาะวาดรูปตามทาง ถ่ายรูปตามทาง...

มีตกึ สูงใหญ่ มรี ูดา้ นขา้ ง
บา้ งเลก็ บ้างใหญ่ นกบนิ ไปมา
เจา้ หา่ นแปลกตา ส่งเสียงเป็นเพลง

๒๐

๒๑

คุณหมบี อกว่าเมืองตราดขน้ึ ช่ือเรื่องพลอย
ใครต้องการพลอยแดงนา้ำ ดีกต็ อ้ งมา
อเี ลง้ เค้งโค้งตาไว นน่ั ไงรา้ นพลอยอยขู่ า้ งหนา้ ...

อยากซอ้ื เครื่องประดบั วาววบั จบั ตา
พลอยแดงล้าำ ค่า แตร่ าคาแพง
เจา้ ห่านหน้าแห้ง สง่ เสียงเปน็ เพลง

๒๒

๒๓

คุณหมีชวนอเี ลง้ เค้งโค้งข้นึ รถ ขบั ออกไปนอกเมือง...
ซ้อื งอบน้าำ เช่ยี ว ใสแ่ ล้วเทเ่ ชยี ว
คนมองจนเหลียว ท้งั หา่ นและหมี
เจ้าห่านเปรมปรีด์ิ สง่ เสยี งเปน็ เพลง

๒๔

๒๕

อีเลง้ เค้งโคง้ กับคุณหมีใสง่ อบเดนิ เทย่ี ว
เห็นสง่ิ กอ่ สร้างแปลกตาใกล้ชายหาดทอดยาว...

อนุสรณส์ ถาน อาคารโค้งขาว
ราำ ลกึ เรื่องราว ราชนาวไี ทย
เจ้าหา่ นภมู ใิ จ ส่งเสยี งเป็นเพลง

๒๖

๒๗

คณุ หมีถามอีเลง้ เคง้ โค้งว่าอยากไปเทย่ี วทไ่ี หนอกี
อเี ล้งเคง้ โค้งเปิดหนงั สือดแู ล้วตอบวา่ ...

เกาะชา้ งเกาะหมาก นัน้ ก็อยากไป
เกาะระยัง้ ใน ไมม่ ีเวลา
หา่ นไมเ่ ฮฮา สง่ เสยี งเปน็ เพลง

๒๘

๒๙

ใกลเ้ วลากลบั แลว้ ต้องทำาใจใหเ้ บิกบาน
ทง้ั อเี ลง้ เค้งโคง้ และคณุ หมจี งึ ชวนกนั
ซอื้ ของฝากกลบั บ้าน...

กะปิ ระกาำ ขนมน้ำาตาล
ดูหมาหลงั อาน ร้านขายน้าำ ปลา
เจ้าห่านเฮฮา สง่ เสียงเปน็ เพลง

๓๐

๓๑

อีเล้งเคง้ โคง้ และคณุ หมีขน้ึ รถ
แลว้ โบกมืออาำ ลาเมืองตราด...

ซือ้ ของเต็มรถ เกอื บหมดตลาด
หากมีโอกาส “ไปตราด” อีกที
กลับบา้ นเร็วรี่ ส่งเสยี งเปน็ เพลง

๓๒

๓๓

นงั ือ าำ รบั เด็กท่เี ป็นเรอื่ งรา ของ ่านตั นึง่ ที่มชี ่อื ่า อีเล้งเคง้ โค้ง เป็น นงั อื เล่มโปรดของเดก็
ช้ันอนุบาลและประถม ึก าท่ั ประเท เด็ก ่ นใ ญร่ ้จู ักบคุ ลิก ลกั ณะ และนิ ยั ของเจา้ า่ นช่ือดังตั นีเ้ ปน็
อย่างดมี าจาก นัง ือเรื่อง อเี ลง้ เค้งโคง้ , อเี ลง้ เคง้ โค้ง อยากไปอยธุ ยา และ อีเลง้ เคง้ โค้ง จับแมลง จึงนับเปน็
โอกา ดที ่ี าำ นักงานอุทยานการเรยี นรู้ ไดด้ ำารโิ ครงการ ่อื การเรยี นรู้ าระท้องถนิ่ ขนึ้ มา เด็กๆ จึงมี นัง ือเกี่ย กับ
เจา้ ่านอีเลง้ เคง้ โคง้ เพม่ิ ขึน้ อกี เล่ม และเป็นเล่มพเิ คือ อีเลง้ เคง้ โคง้ เท่ียวเมอื งใต้ ท่นี ักเขยี นได้ตงั้ ใจเขียน
อีเลง้ เคง้ โค้ง ขึน้ เพอื่ เด็กในทอ้ งถ่ินภาคใต้

จดุ เดน่ ของ นัง อื ชดุ อีเลง้ เคง้ โค้ง อยู่ทก่ี ารนำาเ นอเร่อื งด้ ยคำากลอนอา่ น นุก และมบี ท รอ้ ยท่ีเป็น
เอกลัก ณค์ อื เ ยี งรอ้ ง อเี ลง้ เคง้ โค้ง ของเจา้ ่าน อันเป็นเ ียงแ ดงอารมณท์ ไ่ี ม่ า่ จะอยู่ในอารมณใ์ ด ทัง้ ต่นื เตน้
ดใี จ ยนิ ดี ผิด ัง รือเฮฮา ฯลฯ เจา้ า่ นก็จะ ง่ เ ียงเพลง ‘อีเลง้ เคง้ โค้ง’ ในทกุ บททกุ ตอน ำา รับเลม่
อีเล้งเค้งโคง้ ไปตลาด...ไปตราด เล่มน้ี เป็นอีกเล่ม นึง่ ที่ รา้ ง รรคข์ น้ึ เป็นเล่มพิเ ำา รบั โครงการ ือ่ การ
เรียนรู้ าระทอ้ งถิ่น ซ่งึ นักเขียนต้งั ใจเขยี นข้ึนเพื่อเด็กๆ ในจัง ดั ตราดและจัง ดั ใกลเ้ คียง

เอกลกั ณ์อกี อย่าง น่ึงของเรื่องรา ของเจา้ า่ น อีเลง้ เค้งโคง้ ทนี่ อกจากนาำ เ นอด้ ยภา าท่ีมรี ูปแบบ
เปน็ คำากลอน มบี ท ร้อย ‘อเี ลง้ เคง้ โคง้ ’ แล้ น่นั คอื ภาพ าดท่ีมรี ายละเอยี ดมากมายแมใ้ นภาพเพียงภาพเดยี
ท้งั ยังบอกเล่าเป็นภา าภาพด้ ยอารมณ์ นุก นาน ทเี่ ดก็ ผ้อู า่ นจะอดยมิ้ รือกระทัง่ ั เราะออกมาไมไ่ ด้
เมื่อมโี อกา ได้ดภู าพในเรอ่ื ง อีเล้งเค้งโคง้ อยา่ งละเอยี ด

เรือ่ ง อเี ล้งเค้งโค้ง ไปตลาด...ไปตราด เป็นเร่อื งรา ของเจา้ ่านตั เดมิ แตม่ เี พ่อื นใ ม่คอื คุณ มใี ญ่
ซ่ึงย้ายบ้านมาอยใู่ กล้ๆ กัน คณุ มใี ญ่เป็น มใี จดี มีนำ้าใจ ลงั จากเจ้า ่านและคณุ มีใ ญ่ทกั ทายทำาค ามรู้จกั
กนั แล้ ต่างแยกยา้ ยไปทาำ ภารกิจของตนเอง เจา้ ่านอเี ล้งเคง้ โคง้ ทาำ งาน นกั ทคี่ ัง่ คา้ งจนดึกดนื่ เม่อื งั เงยี ต่นื ข้ึน
ในตอนเช้า พบกับคุณ มใี ญ่ เพ่อื นบา้ นร้องถาม า่ อยากกนิ อะไร ำา รบั เชา้ น้ี เจา้ า่ นอเี ลง้ เค้งโคง้ อยากกิน
ระกาำ กับ ปลา าำ ลี จงึ ขอใ ค้ ณุ มใี ญช่ ่ ยพาไป ‘ตลาด’ คณุ มใี ญ่ผเู้ พ่ิงจะซ้ือรถคันใ ม่ จงึ ตารท์ รถ พา
เจา้ ่านออกเดินทางทันที

เรอ่ื งรา ของ า่ นอเี ล้งเคง้ โค้ง กับคณุ มีใ ญ่
ดเู มอื นจะไมม่ ีอะไรเปน็ พเิ ถ้าคณุ มีใ ญ่ไมไ่ ดฟ้ งั
พลาด แทนทจี่ ะพาเจ้า ่านไป ‘ตลาด’ กลบั ไป ‘ตราด’
แทน เรอ่ื งรา จงึ นกุ กันใ ญ่

เมื่อไ นๆ คณุ มใี ญก่ ็ฟังพลาด แทนท่จี ะ
ไปตลาด กลบั ขับรถพาเจ้า ่านมาตราดแล้ นกั เขยี น
ไดแ้ ดงใ ้เ น็ ถึงค ามอารมณด์ ี การมองโลกในแงด่ ี

๓๔

ของตั ละคร แทนท่จี ะโท กนั ไปโท กันมา า่ ใครผิด เรือ่ งรา กลบั กลายเปน็ า่ คณุ มใี ญ่
ขอโท อเี ล้งเค้งโคง้ ทฟ่ี งั แล้ เข้าใจผิด...แต่ก็ชกั ช น ่า มาถึงเมืองตราด ถือ า่

ไม่พลาด รีบฉ ยโอกา ทอ่ งเทยี่ ทันที เจา้ ่านเ ็นดี ง่ เ ียงเปน็ เพลง อีเลง้ เค้งโค้ง
และ ลังจากทงั้ คู่ตัด นิ ใจ ่า ไ นๆ ก็มาถงึ ตราดแล้ จึงตดั นิ ใจ
่าจะท่องเที่ย กันเลยดกี า่ ทัง้ อเี ล้งเคง้ โค้งและคณุ มีใ ญ่
จงึ ทำา น้าท่พี าเด็กผอู้ ่านทอ่ งเทีย่ เมืองตราดเ ียเลย ด้ ยการ
พาเดินดูเมือง และแนะนำาใ ร้ จู้ ักของดีประดามขี องเมืองตราด

งิ่ ที่ ่านอีเลง้ เคง้ โคง้ และคณุ มใี ญ่ ไดม้ าพบมาเ น็ ทเ่ี มอื งตราด แม้จะเปน็
ิง่ ท่ีเดก็ ในท้องถิ่นตา่ งค้นุ เคยดีอยแู่ ล้ แต่เม่ือได้มองในมุมใ ม่ คอื มมุ ทเี่ บิกบาน
ผ่านการเลา่ เร่ืองด้ ยน้ำาเ ยี งท่มี อี ารมณข์ นั ประกอบกบั ภาพท่ีช นดู นกุ แล้ มุมมอง
รอื ค ามคดิ ของเดก็ ๆ อาจจะเปล่ียนไป แทนทจี่ ะมองแบบผา่ นๆ เพราะเคยเ น็ อยูเ่ ปน็
ประจาำ เปลีย่ นมาเปน็ การมองด้ ยค ามภูมิใจ เ น็ ทไี รก็นกึ ถงึ เจ้า ่านและคณุ มี
มองทไี รก็ยิม้ ไดท้ กุ คร้งั เม่ือเป็นเช่นนี้ ค ามภาคภูมใิ จในทอ้ งถ่ินของตนเองกจ็ ะเกิดขึ้น
โดยธรรมชาติ และอยู่ตดิ ตั ของเด็กๆ ตลอดไป

ป ร ะ วั ติ ผู้ ว า ด
ชีวัน วสิ าสะ

เปน็ ครดู า้ น รรณกรรมและ นัง ือ ำา รับเด็ก
แก่ลูก ิ ย์และผู้ นใจมาตลอด ๒๐ ปี
มปี ระ บการณ์การทาำ งานด้าน นงั ือภาพ ำา รับเด็กมาก า่ ๓๐ ปี
มีผลงานไดร้ ับการยอมรับมากมาย อาทิ
คุณตา น ดยา คุณฟองนักแปรงฟัน ชุดอีเลง้ เคง้ โคง้ ระฆังเบกิ บาน
นิง่ เจ๊ยี บ เจ๊ียบ อยากเ มอื นแม่ มด บิ ตั ดึง๋ ดง๋ึ ฯลฯ
ปจั จบุ นั พาำ นกั อยทู่ ่จี ัง ดั นครปฐม

๓๕

สอ่ื การเรยี นรู้สาระทอ้ งถิน่ ทง้ั ๗ เลม่

๓๖


Click to View FlipBook Version