The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Library Ban Phaeo, 2020-03-23 08:37:30

รายงานสรุปโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ชุมชนในยุคดิจิทัล 1-2/2563

สรปุ ผลการดาเนินงาน
โครงการสง่ เสรมิ การอ่านและการเรยี นรสู้ ่ชู มุ ชนในยคุ ดิจิทลั

หอ้ งสมดุ ประชาชน “เฉลิมราชกมุ าร”ี อาเภอบา้ นแพว้

ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ
นางสาววีรญาพร ทองสขุ ตาแหน่ง บรรณารกั ษ์
ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอบา้ นแพว้
สานกั งานส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั

จงั หวดั สมทุ รสาคร

สรปุ ผลการดาเนินงาน
โครงการส่งเสรมิ การอา่ นและการเรยี นรสู้ ชู่ มุ ชนในยคุ ดิจิทลั

หอ้ งสมดุ ประชาชน “เฉลิมราชกมุ าร”ี อาเภอบา้ นแพว้

ผรู้ บั ผิดชอบโครงการ
นางสาววีรญาพร ทองสขุ ตาแหน่ง บรรณารกั ษ์

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอบา้ นแพว้
สานกั งานส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั จงั หวดั

สมทุ รสาคร

บทสรปุ โครงการ
สรุปผลการดาเนนิ งาน

โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ชุมชนในยุคดิจิทัล มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
ท่มี คี ุณภาพ พัฒนาทักษะการเรียนรขู้ องประชาชนใหเ้ หมาะสมทกุ ช่วงวยั (2) เพ่อื ส่งเสรมิ สนบั สนุนการอ่านและการเรยี นรู้เชิง
รุกไปสู่ชุมชนและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน (3) เพ่ือขยายพื้นที่การอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมี
คุณภาพ เป้าหมายของโครงการเชงิ ปรมิ าณ ไดแ้ ก่ เด็ก นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จานวน 1,000 คน เป้าหมายเชิง
คุณภาพ (1) เดก็ นักเรยี น นักศกึ ษา และประชาชน ไดร้ บั การสง่ เสรมิ การอ่านและการเรียนรู้ตระหนักถึงความสาคัญของการ
อา่ น รวมถึงมนี ิสัยรักการอา่ นและการเรยี นรตู้ ลอดชวี ติ (2) ประชาชนทัง้ 12 ตาบล ในอาเภอบ้านแพ้ว ได้รับการส่งเสริมการ
อ่านและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอย่างมีคณุ ภาพ โครงการสง่ เสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ชุมชนในยุคดิจิทัล ดาเนินการจัด
กิจกรรม ณ พื้นที่ในอาเภอบ้านแพ้ว ที่ว่าการอาเภอบ้านแพ้ว สถานีตารวจอาเภอบ้านแพ้ว และ กศน.ตาบลท้ัง 12 ตาบล
โดยมีข้ันตอนที่สาคัญ ได้แก่ (P) วางแผนการดาเนินการ เตรียมกิจกรรมและประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้อง กาหนด
กลุ่มเป้าหมาย นาเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและจัดเตรียม วัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (D) จัดกิจกรรมตามแผนการ
ดาเนินงาน จัดทาส่ือ ใบความรู้ ใบงาน วัสดุ-อุปกรณ์ หรือกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ (C) เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการ
ดาเนินโครงการ จึงทาการประเมินก่อนดาเนินโครงการ ประเมินระหว่างดาเนินโครงการ ประเมินหลังโครงการเสร็จสิ้น (A)
เม่ือรายงานผลการดาเนินโครงการสาเร็จแล้ว จึงนาผลการประเมินในการดาเนินโครงการมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
สง่ เสริมการอา่ นและการเรยี นร้ตู ลอดชวี ติ สู่ชมุ ชนในยคุ ดจิ ทิ ลั สาหรับกจิ กรรมหอ้ งสมุดในคราวต่อไป

ผลท่ีได้จากการดาเนนิ โครงการสรุปไดด้ งั นี้
1. ผู้เขา้ รว่ มโครงการ จานวนทั้งส้ิน 1,787 คน เป็นชาย จานวน 853 คน หญงิ จานวน 934 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 100
2. เดก็ นกั เรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ทากิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ชุมชนในยุคดิจิทัลและตระหนักถึง
ความสาคัญของการอา่ น รวมถงึ มนี สิ ยั รกั การอ่านและการเรยี นร้ตู ลอดชวี ิต คิดเปน็ ร้อยละ 100
3. ผลการประเมนิ ความพงึ พอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบั มากทส่ี ุด คดิ เป็นรอ้ ยละ 100

ดงั น้นั ผลการดาเนนิ งานตามโครงการบรรลสุ าเรจ็ ตามตวั ชว้ี ัดท้ังหมด
จุดเด่นของโครงการ

เป็นโครงการที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งเป็น
พน้ื ฐานในการศึกษาและพฒั นาคุณภาพชีวติ เพือ่ การเรยี นร้ตู ลอดชวี ิต
จุดท่ีควรพฒั นา

1. สื่อ/ทรัพยากร : มไี ม่เพยี งพอ ต่อผเู้ ข้ารว่ มกิจกรรม
2. การดาเนินงาน : เนน้ การประชาสัมพนั ธ์กิจกรรมให้ครอบคลุมในทุกพน้ื ท่ี
ขอ้ คิดเหน็ ข้อเสนอแนะ
จากการเข้ารว่ มโครงการสง่ เสรมิ การอา่ นและการเรยี นรสู้ ชู่ มุ ชนในยคุ ดิจทิ ัล ในครั้งน้ี ผู้รว่ มกิจกรรมได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ มีความเพลิดเพลินและได้สาระความรู้จากการอา่ น สามารถนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดี ทาให้ได้ทา
กิจกรรมและส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ส่งผลให้มีความสุข มีอาชีพ มีรายได้ สนุกสนาน และในขณะเดียวกัน ควรเพ่ิมเวลาในการ
ดาเนินกิจกรรมใหม้ ากกว่าน้ี อยากใหจ้ ัดกิจกรรมบอ่ ยข้นึ และประดษิ ฐส์ ง่ิ ท่แี ปลกใหม่ขน้ึ

หอ้ งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกมุ ารี” อาเภอบา้ นแพว้
ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอบ้านแพ้ว

คานา

ด้วยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอบ้านแพ้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอบ้านแพ้ว ได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ชุมชนในยุคดิจิทัล ให้แก่ เด็ก นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน เพ่ือให้มีนิสัยรักการอ่าน ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน.ประจาปีงบประมาณ
2563 ดงั นนั้ จึงสง่ เสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ มีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชวี ติ

หอ้ งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอบา้ นแพ้ว ไดป้ ระเมินโครงการดงั กลา่ ว เพื่อต้องการทราบว่าการดาเนิน
โครงการบรรลุตามวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไวห้ รือไม่ จึงได้จัดทาเอกสารรายงานการประเมินโครงการเพ่ือรายงานต่อผู้บริหาร
และนาข้อมลู การรายงานไปใช้ในการปรับปรงุ และพัฒนาการดาเนินโครงการใหด้ ยี ่ิงขน้ึ ต่อไป

ขอขอบคุณ นางวรภร ประสมศรีรองผู้อานวยการ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้านแพ้ว ที่ให้คาแนะนา คาปรึกษาในการจัดทาเอกสารรายงานการ
ประเมนิ โครงการในครง้ั นี้

หวงั เปน็ อยา่ งยิ่งว่าเอกสารรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ชุมชนในยุคดิจิทัล ฉบับนี้
จะเป็นประโยชนต์ อ่ ผปู้ ฏบิ ัตงิ านโครงการและผูเ้ กยี่ วขอ้ งในการนาไปใชเ้ ปน็ แนวทางในการดาเนนิ โครงการตอ่ ไป

วีรญาพร ทองสุข
บรรณารักษ์

ปีงบประมาณ 2563

สารบัญ

บทสรปุ โครงการ หนา้
คานา ก
สารบญั ข
สารบญั ตาราง ค
รายงานการประเมิน ง
1. ความเป็นมา 1
1
2. วตั ถุประสงค์ 1
3. กลมุ่ เปา้ หมาย 1
4. วัตถุประสงคข์ องการประเมิน 2
5. ประชากร/กล่มุ ตวั อย่าง 2
6. เครอ่ื งมือทีใ่ ช้ในการเกบ็ รวบรวมขอ้ มูล 2
7. การเก็บรวบรวมขอ้ มลู 2
8. การวิเคราะห์ข้อมลู 2
9. ผลการวิเคราะหข์ ้อมลู 3
3
ตอนท่ี 1 ข้อมลู ท่วั ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 5
ตอนท่ี 2 ความพงึ พอใจต่อโครงการสง่ เสรมิ การอา่ นและการเรียนรสู้ ู่ชุมชน
7
ในยคุ ดจิ ิทัล 8
ตอนท่ี 3 ข้อคดิ เห็นและขอ้ เสนอแนะตอ่ โครงการสง่ เสรมิ การอา่ น

และการเรียนรู้สู่ชมุ ชนในยุคดจิ ทิ ัล
ภาคผนวก

1. โครงการที่ไดร้ ับอนุมัติ
2. ภาพประกอบโครงการ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ

สารบญั ตาราง หนา้
3
1. ตารางที่ 1 จานวนและรอ้ ยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอา่ นและการเรยี นรู้ 3
สชู่ มุ ชนในยุคดิจิทลั จาแนกตามเพศ 4
4
2. ตารางท่ี 2 จานวนและรอ้ ยละของผูเ้ ขา้ ร่วมโครงการสง่ เสริมการอ่านและการเรียนรู้ 5
สชู่ มุ ชนในยคุ ดิจิทลั จาแนกตามอายุ 5
6
3. ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผ้เู ขา้ รว่ มโครงการสง่ เสริมการอา่ นและการเรียนรู้ 6
สู่ชมุ ชนในยุคดิจิทัลจาแนกตามระดบั การศกึ ษา

4. ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผ้เู ขา้ รว่ มโครงการส่งเสรมิ การอ่านและการเรยี นรู้
ส่ชู ุมชนในยุคดิจิทลั จาแนกตามการประกอบอาชพี

5. ตารางที่ 5 ค่าเฉล่ยี และสว่ นเบยี่ งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผเู้ ข้าร่วมโครงการ
ส่งเสรมิ การอ่านและการเรียนรู้สู่ชุมชนในยุคดิจทิ ัลในภาพรวม

6. ตารางที่ 6 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบยี่ งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผเู้ ข้าร่วมโครงการ
สง่ เสริมการอ่านและการเรยี นรู้สชู่ มุ ชนในยุคดจิ ทิ ลั ด้านบริหารจัดการ

7. ตารางท่ี 7 คา่ เฉลยี่ และส่วนเบย่ี งเบนมาตรฐานความพงึ พอใจของผู้เขา้ รว่ มโครงการ
ส่งเสริมการอ่านและการเรยี นรู้สชู่ มุ ชนในยุคดจิ ทิ ลั ด้านการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้

8. ตารางที่ 8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบย่ี งเบนมาตรฐานความพงึ พอใจของผ้เู ข้าร่วมโครงการ
สง่ เสริมการอ่านและการเรียนรู้สชู่ มุ ชนในยุคดจิ ทิ ลั ดา้ นประโยชน์ท่ีไดร้ บั

รายงานการประเมิน
โครงการส่งเสรมิ การอ่านและการเรยี นรู้สู่ชุมชนในยุคดจิ ิทัล

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอบา้ นแพว้
……………………………………………………………………………….…….

1. ความเป็นมา

ดว้ ยกระทรวงศกึ ษาธิการกาหนดแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2560 - พ.ศ. 2579 เพื่อเป็นการวางกรอบเป้าหมาย
และทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตาม
ศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรยี นร้ไู ด้ด้วยตนเองอยา่ งตอ่ เนอื่ งตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์คนไทย
ทกุ คนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยี ง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

การรูห้ นังสือเปน็ สิทธิท่มี นุษยท์ กุ คนพึงได้รบั และเป็นพืน้ ฐานทจี่ าเปน็ ตอ่ การเรยี นรกู้ ารส่อื สารตลอดจนเป็นเคร่ืองมือ
ที่จาเป็นในการแสวงหาความรตู้ ลอดชีวิตซงึ่ ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ได้รับอย่างเท่าเทียมกันและมีคุณภาพส่งเสริมให้ได้เรียนรู้
เพื่อใช้ในการดาเนินชีวิตและนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตรงตามความต้องการของบุคคล ดังน้ัน ห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอบ้านแพ้ว ซ่ึงมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมให้บุคคลที่ได้รับความรู้และเพิ่มความเสมอ
ภาคทางการศกึ ษาตามอธั ยาศัยให้มากขึ้น จงึ ให้ความสาคญั กับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในทุกช่วง
วัยในการพฒั นาประเทศชาตใิ ห้รุ่งเรืองสบื ไป

หอ้ งสมดุ ประชาชน “เฉลมิ ราชกมุ ารี” อาเภอบา้ นแพว้ ไดเ้ ล็งเห็นความสาคัญของการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ภายใต้ โครงการ “ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ชุมชนในยุคดิจิทัล”
ขน้ึ มาเพอื่ ให้ เดก็ นักเรยี น นกั ศึกษา และประชาชน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการอ่านและการเรียนรู้ สามารถนาความรู้
ทไ่ี ดจ้ ากการอา่ นและการเรียนรู้ไปพฒั นาตนเอง ชมุ ชน สังคม ไดอ้ ย่างเหมาะสมและดารงชวี ิตอยูใ่ นสังคมไดอ้ ย่างมคี วามสุข
2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสง่ เสรมิ การศกึ ษาตามอธั ยาศยั ทม่ี ีคุณภาพ พัฒนาทักษะการเรียนร้ขู องประชาชนให้เหมาะสมทกุ ช่วงวัย
2. เพอื่ สง่ เสริมสนบั สนุนการอ่านและการเรียนรู้เชงิ รุกไปสชู่ ุมชนและปลกู ฝังนิสยั รักการอา่ น
3. เพือ่ ขยายพืน้ ท่ีการอา่ นและการเรียนรตู้ ลอดชวี ิตไปสกู่ ลุม่ เป้าหมายอยา่ งมีคุณภาพ
3. กลุม่ เปา้ หมาย
เด็ก นกั เรยี น นักศึกษา และประชาชน จานวน 1,000 คน

4. วตั ถุประสงค์ของการประเมนิ
เพอ่ื ศกึ ษาความพงึ พอใจของผเู้ ข้ารว่ มกิจกรรมทมี่ ตี ่อโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรยี นรู้สู่ชมุ ชนในยคุ ดิจทิ ัล

5. ประชากร/กลมุ่ ตวั อยา่ ง
ไดแ้ ก่ เดก็ นกั เรียน นกั ศึกษา และประชาชน จานวน 50 คน

6. เครอ่ื งมอื ทีใ่ ชใ้ นการเก็บรวบรวมขอ้ มูล
เคร่อื งมือทใ่ี ชใ้ นการเกบ็ รวบรวม คือ แบบสอบถามความพงึ พอใจต่อโครงการสง่ เสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ชมุ ชน

ในยุคดิจทิ ัล แบบสอบถามมี 3 ตอน ไดแ้ ก่

ตอนที่ 1ข้อมูลทวั่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน4ขอ้ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ(CheckList)

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอ่ โครงการสง่ เสริมการอ่านและการเรียนรู้สชู่ ุมชนในยคุ ดจิ ทิ ัล ซง่ึ ประเมนิ 3 ดา้ น คอื

1. ดา้ นบรหิ ารจดั การ

2. ด้านการจดั กิจกรรมการเรียนรู้

3. ด้านประโยชนท์ ไ่ี ดร้ บั

ลักษณะแบบสอบถามเปน็ แบบมาตราส่วนประเมนิ ค่า (Rating Scale) แบ่งเปน็ 5 ระดับ ดังน้ี

5 มากท่สี ดุ หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด

4 มาก หมายถึง มคี วามพึงพอใจมาก

3 ปานกลาง หมายถงึ มคี วามพึงพอใจปานกลาง

2 น้อย หมายถงึ มีความพงึ พอใจนอ้ ย

1 น้อยท่สี ดุ หมายถงึ มีความพงึ พอใจนอ้ ยที่สดุ

ตอนที่ 3 ขอ้ คิดเหน็ และข้อเสนอแนะต่อโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ชุมชนในยุคดิจิทัล มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามปลายเปดิ

7. การเก็บรวบรวมขอ้ มลู

ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู หลังผ้เู ขา้ รว่ มกิจกรรมโครงการส่งเสรมิ การอา่ นและการเรยี นรสู้ ชู่ ุมชนในยคุ ดจิ ิทัล

ไดด้ าเนนิ กจิ กรรมจนเสรจ็ สนิ้ แล้ว

8. การวเิ คราะห์ขอ้ มลู

นาแบบสอบถามเพือ่ ประเมินความพงึ พอใจ ท่ีดาเนินการสารวจเรยี บร้อย มาตรวจสอบความสมบูรณข์ องข้อมูล แล้ว

นาไปวิเคราะห์ ดังน้ี

8.1 ตอนท่ี 1 ถามขอ้ มูลเกี่ยวกบั ผตู้ อบแบบสอบถาม จานวน 4 ข้อ วิเคราะหห์ าค่าความถี่ และค่าร้อยละ

8.2 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ชุมชนในยุคดิจิทัล นามาวิเคราะห์โดยหา

ค่าเฉลีย่ และค่าเบยี่ งเบนมาตรฐาน แลว้ นามาแปลความหมายโดยเทียบกบั เกณฑ์ และนาเสนอข้อมลู ในรูปแบบตารางประกอบ

ความเรียง

เกณฑ์การประเมินค่าเฉลย่ี ของคะแนน แบ่งเป็น 5 ระดบั ดังน้ี

มากทส่ี ดุ มคี ่าเฉลย่ี 4.50 - 5.00

มาก มีค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49

ปานกลาง มีคา่ เฉลี่ย 2.50 - 3.49

นอ้ ย มคี ่าเฉลย่ี 1.50 - 2.49

นอ้ ยทีส่ ดุ มคี ่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49

8.3 ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ใช้วิธวี ิเคราะห์และนามาประมวลใหเ้ ปน็ ขอ้ ความโดยสรุป

9. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มลู

ในการดาเนินโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ชุมชนในยุคดิจิทัล ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ โดยใช้แบบสอบถามความพงึ พอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ชุมชน ซึ่งเป็น

กลุ่มประชากร จานวน 50 คน ขอ้ มลู สรปุ ไดด้ งั น้ี

ตอนท่ี 1 ขอ้ มลู ท่ัวไปของผตู้ อบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1 จานวนและรอ้ ยละของผเู้ ข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอา่ นและการเรียนรู้สชู่ มุ ชนในยคุ ดจิ ทิ ลั
จาแนกตามเพศ

เพศ จานวน รอ้ ยละ
ชาย 21 42
หญงิ 29 58

รวม 50 100
จากตารางท่ี 1 พบวา่ ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 50 คน เปน็ เพศชาย จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 และเพศ
หญิง จานวน 29 คน คดิ เป็นร้อยละ 58.00

ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผ้เู ขา้ รว่ มโครงการส่งเสรมิ การอา่ นและการเรียนรสู้ ู่ชมุ ชนในยคุ ดจิ ิทัล

จาแนกตามอายุ

อายุ จานวน ร้อยละ

3-15 ปี 36

16-25 ปี 11 22

26-39 ปี 22 44

40-59 ปี 12 24

60 ปขี ้ึนไป 24

รวม 50 100

จากตารางท่ี 2 พบว่า ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-39 ปี จานวน 22 คน

คดิ เป็นรอ้ ยละ 44.00 รองลงมา คือ มอี ายุระหวา่ ง 40-59 ปี จานวน 12 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 24.00 และอายรุ ะหวา่ ง 16-25 ปี

จานวน 11 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 22.00 ตามลาดับ

ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ชุมชนในยุคดิจิทัล

จาแนกตามระดับการศึกษา

ระดบั การศึกษา จานวน ร้อยละ

ประถมศึกษา 36

มัธยมศึกษาตอนต้น 8 16

มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย 15 30

ปริญญาตรี 22 44

สูงกว่าปริญญาตรี 24

อื่นๆ 0 0

รวม 50 100

จากตารางที่ 3 พบวา่ ประชากร/กลมุ่ ตวั อยา่ ง จานวน 50 คน สว่ นใหญม่ ีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 22 คน

คดิ เป็นรอ้ ยละ 44.00 รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และมัธยมศึกษาตอนต้น

จานวน 8 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 16.00 ตามลาดับ

ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผูเ้ ขา้ รว่ มโครงการสง่ เสรมิ การอา่ นและการเรยี นรสู้ ู่ชมุ ชนในยคุ ดจิ ทิ ัล

จาแนกตามการประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพ จานวน ร้อยละ

นกั เรยี น/นกั ศึกษา 3 6

รบั ราชการ 22 44

รบั จา้ ง 15 30

เกษตรกรรม 7 14

ค้าขาย 3 6

อน่ื ๆ 0 0

รวม 50 100

จากตารางท่ี 4 พบวา่ ประชากร/กลุ่มตวั อย่าง จานวน 50 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ จานวน 22 คน

คดิ เป็นรอ้ ยละ 44.00 รองลงมา คอื ประกอบอาชพี รับจ้าง จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

จานวน 7 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ14.00 ประกอบอาชีพคา้ ขาย จานวน 3 คน และนักเรียนนกั ศึกษา จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ

6.00 ตามลาดบั

ตอนที่ 2 ความพงึ พอใจตอ่ โครงการส่งเสรมิ การอ่านและการเรยี นรสู้ ่ชู ุมชนในยคุ ดิจิทลั

ตารางที่ 5 ค่าเฉลยี่ และส่วนเบ่ยี งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผ้เู ข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

สูช่ มุ ชนในยุคดิจทิ ัล ในภาพรวม

รายการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบั ความพงึ พอใจ

( ) (S.D.)

ดา้ นบริหารจดั การ 4.49 0.64 มาก

ด้านการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ 4.62 0.48 มากทส่ี ุด

ด้านประโยชนท์ ไ่ี ดร้ ับ 4.63 0.48 มากที่สุด

รวมทุกด้าน 4.58 0.53 มากทสี่ ดุ

จากตารางที่ 5 พบว่า ประชากร/กลมุ่ ตัวอยา่ ง จานวน 50 คน มคี วามพงึ พอใจต่อโครงการส่งเสริมการอ่านและการ

เรียนร้สู ู่ชุมชนในยุคดิจทิ ลั ในภาพรวมอย่ใู นระดบั มากที่สดุ คือ ( ) = 4.58 เมอ่ื พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจ

ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านประโยชน์ท่ีได้รับมีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ( ) = 4.63 รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ คือ ( ) = 4.62 และดา้ นบริหารจัดการ คอื ( ) = 4.49 ตามลาดบั โดยมสี ่วนเบยี่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง

0.48 - 0.64 แสดงว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคดิจิทัล มีความพึงพอใจ

สอดคลอ้ งกัน

ตารางท่ี 6 คา่ เฉลย่ี และสว่ นเบยี่ งเบนมาตรฐานความพงึ พอใจของผเู้ ข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

สู่ชมุ ชนในยคุ ดจิ ิทลั ดา้ นบรหิ ารจดั การ

รายการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบย่ี งเบนมาตรฐาน ระดบั ความพงึ พอใจ

( ) (S.D.)

1. อาคารและสถานท่ี 4.36 0.80 มาก

2.สิง่ อานวยความสะดวก 4.32 0.76 มาก

3.สอื่ /หนังสือ 4.46 0.64 มาก

4.บรรณารักษผ์ ูด้ าเนนิ กจิ กรรม 4.84 0.37 มากท่สี ุด

รวม 4.49 0.64 มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า ประชากร/กลุ่มตวั อย่าง จานวน 50 คน มีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการอ่านและการ

เรียนรสู้ ชู่ มุ ชนในยคุ ดจิ ิทัล ด้านบริหารจดั การในภาพรวมอยใู่ นระดับมาก เมื่อพจิ ารณาเป็นรายข้อ พบวา่ บรรณารักษ์ ผู้ดาเนิน

กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย คือ ( ) = 4.84 รองลงมา คือ ส่ือ/หนังสือ มีค่าเฉลี่ย คือ ( ) = 4.46 อาคารสถานที่มีค่าเฉลี่ย คือ

( ) = 4.36 และสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย คือ ( ) = 4.32 ตามลาดับ โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

อยู่ระหว่าง 0.37 - 0.80 แสดงว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคดิจิทัล มีความ

คิดเห็นไปในทศิ ทางเดยี วกนั

ตารางที่ 7 ค่าเฉล่ียและสว่ นเบย่ี งเบนมาตรฐานความพงึ พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

ส่ชู มุ ชนในยุคดิจิทลั ดา้ นการจดั กจิ กรรมการเรียนรู้

รายการ ค่าเฉลย่ี สว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบั ความพึงพอใจ

( ) (S.D.)

1.กจิ กรรมหอ้ งสมุดเคลอ่ื นที่ 4.78 0.41 มากท่ีสดุ

2.กจิ กรรมนงั่ ท่ีไหนอา่ นทีน่ ั่น 4.38 0.53 มาก

3.กจิ กรรมส่งเสริมการเรียนรูส้ ชู่ มุ ชน 4.70 0.50 มากที่สุด

รวม 4.62 0.48 มากท่ีสดุ

จากตารางที่ 7 พบว่า ประชากร/กลมุ่ ตวั อยา่ ง จานวน 50 คน มีความพงึ พอใจต่อโครงการส่งเสริมการอ่านและการ

เรยี นรสู้ ชู่ มุ ชนในยุคดิจิทัล ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากิจกรรม

หอ้ งสมดุ เคลอ่ื นที่ มคี า่ เฉล่ีย คือ ( ) = 4.78 รองลงมา คือ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน มีค่าเฉลี่ย คือ ( ) = 4.70

และกิจกรรมน่ังที่ไหน อ่านท่ีนั่น มีค่าเฉลี่ย คือ ( ) = 4.38 ตามลาดับ โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง

0.41 - 053 แสดงวา่ ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมโครงการสง่ เสริมการอา่ นและการเรยี นรู้สุ่ชมุ ชนในยุคดจิ ทิ ลั มคี วามคิดเหน็ สอดคลอ้ งกัน

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผเู้ ข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

สชู่ มุ ชนในยุคดจิ ทิ ลั ดา้ นประโยชนท์ ี่ได้รับ

รายการ ค่าเฉลยี่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพงึ พอใจ

( ) (S.D.)

1.มนี ิสัยรกั การอา่ น 4.58 0.49 มากที่สุด

2.ใชเ้ วลาวา่ งให้เกดิ ประโยชน์ 4.74 0.44 มากทส่ี ดุ

3. เกิดการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วย 4.60 0.49 มากทส่ี ุด

ตนเอง

4. นาความรู้ไปใช้ในการเรียน 4.66 0.49 มากที่สดุ

5.นาความรู้ไปใชพ้ ฒั นาคณุ ภาพชวี ิต 4.60 0.53 มากที่สดุ

รวม 4.63 0.48 มากทส่ี ุด

จากตารางท่ี 8 พบวา่ ประชากร/กลมุ่ ตัวอยา่ ง จานวน 50 คน มีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการอ่านและการ

เรยี นรสู้ ชู่ ุมชนในยุคดจิ ิทลั ดา้ นประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ในภาพรวมอยูใ่ นระดบั มากท่ีสดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ใช้เวลาว่าง

ใหเ้ กดิ ประโยชน์ มคี ่าเฉลี่ย คอื ( ) = 4.74 รองลงมา คือ นาความรู้ไปใช้ในการเรียน มีค่าเฉลี่ย คือ ( ) = 4.66 เกิดการ

เรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย คือ ( ) = 4.60 นาความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต มีค่าเฉลี่ย คือ

( ) = 4.60 และมีนิสัยรักการอ่าน ค่าเฉลี่ย คือ ( ) = 4.58 ตามลาดับ โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง

0.44 - 0.53 แสดงว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ชุมชนในยุคดิจิทัล มีความคิดเห็นไปใน

ทิศทางเดยี วกนั

ตอนที่ 3 ข้อคิดเหน็ และขอ้ เสนอแนะตอ่ โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สชู่ มุ ชนในยุคดิจทิ ัล

จุดเดน่ ของโครงการ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซ่ึงเป็น
พน้ื ฐานในการศกึ ษาและพฒั นาคณุ ภาพชีวิตเพ่ือการเรยี นรู้ตลอดชวี ิต
จุดควรพฒั นา
1. สื่อ/ทรัพยากร : ไมเ่ พียงพอต่อผู้เข้ารว่ มกิจกรรม
2. การดาเนินงาน : ควรมีการประชาสมั พนั ธโ์ ครงการและกิจกรรมให้กวา้ งขวางและทว่ั ถงึ ในทกุ พื้นที่
ข้อคดิ เหน็ ขอ้ เสนอแนะ
จากการเขา้ รว่ มโครงการในครัง้ น้ี ผู้รว่ มกจิ กรรมได้ใช้เวลาว่างใหเ้ กดิ ประโยชน์ มคี วามเพลิดเพลินและได้สาระความรู้
ในการอ่าน สามารถนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดี ทาให้ได้ทากิจกรรมและส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ส่งผลให้มีความสุข
สนกุ สนาน และในขณะเดยี วกัน ควรเพ่มิ เวลาในการดาเนินกจิ กรรมใหม้ ากกว่าน้ี อยากใหจ้ ัดกจิ กรรมบอ่ ยขน้ึ และประดิษฐส์ ่ิง
ทีแ่ ปลกใหม่ข้นึ

...........................................................................................................................................................................

ภาคผนวก

1. โครงการทไ่ี ด้รบั อนมุ ัติ
2. ภาพประกอบโครงการ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ

ประมวลภาพกจิ กรรม
โครงการส่งเสริมการอา่ นและการเรียนรู้สู่ชมุ ชนในยคุ ดจิ ทิ ลั

กิจกรรมหอ้ งสมุดเคลอื่ นท่ี
ไตรมาส 1-2(1ตลุ าคม 2562 –30มีนาคม 2563)

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อาเภอบ้านแพ้ว ได้รับมอบหมายจาก
นางจิดาภา บัวทอง ผอ.กศน.อาเภอบ้านแพ้ว ให้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ชุมชน กิจกรรม "ห้องสมุด
เคลื่อนท"ี่ โดยได้นากิจกรรมศลิ ปะประดษิ ฐ์การสอนทา "การบูรแครอท" และบริการสง่ เสรมิ การอ่านเคลื่อนท่ี แจกฟรีหนังสือ
และวารสารความรู้ ณ บรเิ วณตลาดนัดวดั สุนทรสถติ (วัดอาแพง) ตาบลอาแพง อาเภอบ้านแพ้ว จงั หวัดสมทุ รสาคร

ประมวลภาพกจิ กรรม
โครงการส่งเสรมิ การอา่ นและการเรียนรู้สู่ชุมชนในยุคดจิ ิทลั

กจิ กรรมห้องสมุดเคลือ่ นที่
ไตรมาส 1-2(1ตุลาคม 2562 –30มีนาคม 2563)

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อาเภอบ้านแพ้ว ได้รับมอบหมายจาก
นางจิดาภา บัวทอง ผอ.กศน.อาเภอบ้านแพ้ว ให้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ชุมชน กิจกรรม "ห้องสมุด
เคล่ือนท่ี" โดยได้นากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์การสอนทา "การบูรสตอเบอร่ี" และบริการส่งเสริมการอ่านเคล่ือนท่ี แจกฟรี
หนงั สอื และวารสารความรู้ ณ บรเิ วณทว่ี ่าการอาเภอบ้านแพ้ว (สนามเด็กเลน่ )

ประมวลภาพกจิ กรรม
โครงการสง่ เสรมิ การอา่ นและการเรยี นรู้สู่ชุมชนในยคุ ดจิ ิทลั

กิจกรรมหอ้ งสมุดเคลอ่ื นท่ี
ไตรมาส 1-2(1ตลุ าคม 2562 –30มีนาคม 2563)

วันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อาเภอบ้านแพ้ว ได้รับมอบหมายจาก
นางจิดาภา บัวทอง ผอ.กศน.อาเภอบ้านแพ้ว ให้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ชุมชน กิจกรรม "ห้องสมุด
เคล่ือนท"่ี ประจาเดอื นพฤศจกิ ายน โดยได้นากิจกรรมศิลปะประดษิ ฐ์การสอนทา "การบรู แฟนซขี นมใส่ไส"้ และบรกิ ารส่งเสรมิ
การอา่ นเคลอ่ื นที่ แจกฟรหี นงั สือและวารสารความรู้ ณ บริเวณท่ีวา่ การอาเภอบ้านแพ้ว (สนามเดก็ เลน่ )

ประมวลภาพกจิ กรรม
โครงการส่งเสรมิ การอ่านและการเรยี นรู้สู่ชมุ ชนในยคุ ดจิ ิทลั

กจิ กรรมห้องสมุดเคลอื่ นที่
ไตรมาส 1-2(1ตุลาคม 2562 –30มนี าคม 2563)

วนั อังคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อาเภอบ้านแพ้ว จัดโครงการส่งเสริมการ
อ่านและการเรยี นรสู้ ่ชู ุมชน กิจกรรม "หอ้ งสมดุ เคลอ่ื นท่ี" โดยได้นากิจกรรม 1. ศลิ ปะประดิษฐก์ ารสอนทา "การบูรสตอเบอรี่"
2. บริการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนท่ี 3. บริการส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีการอ่านผ่าน "QR-Code" และ
4. แจกฟรหี นงั สอื วารสาร ความรู้ ณ บริเวณตลาดนัดวดั สนุ ทรสถติ (วดั อาแพง) ต. อาแพง อ. บ้านแพว้ จ.สมทุ รสาคร

ประมวลภาพกจิ กรรม
โครงการสง่ เสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ชุมชนในยุคดจิ ิทลั

กจิ กรรมหอ้ งสมุดเคลื่อนท่ี
ไตรมาส 1-2(1ตลุ าคม 2562 –30มีนาคม 2563)

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อาเภอบ้านแพ้ว ได้รับมอบหมายจาก
นางจดิ าภา บวั ทอง ผอ.กศน.อาเภอบา้ นแพ้ว ให้เข้าจัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ชุมชน กิจกรรม "ห้องสมุด
เคล่ือนท่ี" โดยนากิจกรรม 1. การสอนทา "มะกรูดใบเตยหอม" 2. การสอนทา "การบูรแฟนซี" 3. บริการส่งเสริมการอ่าน
เคลื่อนที่ 4. บริการส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีการอ่านผ่าน "QR-Code" และ 5. แจกฟรีหนังสือ วารสาร
ความรู้ ณ บริเวณตลาดนดั วดั สุนทรสถิต (วดั อาแพง) ต. อาแพง อ. บา้ นแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการสง่ เสริมการอา่ นและการเรียนรู้สูช่ มุ ชนในยุคดจิ ทิ ลั

กจิ กรรมห้องสมุดเคลื่อนท่ี
ไตรมาส 1-2(1ตุลาคม 2562 –30มนี าคม 2563)

วันอังคารท่ี 28 มกราคม 2563 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อาเภอบ้านแพ้ว พร้อมด้วยกศน.ตาบล
หนองสองห้อง สังกัด กศน.อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับมอบหมายจากนางวรภร ประสมศรี รองผู้อานวยการ
สานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร รักษาการในตาแหน่ง ผอ.กศน.อาเภอบ้านแพ้ว ให้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต สาหรับผู้สูงอายุ กับ รพ.สต.
หนองสองห้อง ด้วยการจัดกิจกรรมนันทนาการ ให้ความรเู้ รอ่ื งโรคไวรสั โคโรนา บริการยมื -คืนหนงั สือเคล่ือนท่ี และร่วมฝึกทา
ศลิ ปะประดษิ ฐ์ ฟักทองการบูร ณ วดั หนองสองห้อง ตาบลหนองสองห้อง อาเภอบา้ นแพว้ จังหวดั สมุทรสาคร

ประมวลภาพกจิ กรรม
โครงการสง่ เสริมการอ่านและการเรยี นรู้สชู่ มุ ชนในยุคดจิ ทิ ลั

กจิ กรรมอาเภอเคล่ือนที่
ไตรมาส 1-2(1ตลุ าคม 2562 –30มีนาคม 2563)

วันพฤหัสบดที ี่ 21 พฤศจิกายน 2562 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อาเภอบ้านแพ้ว ร่วมกับ กศน.อาเภอ
บ้านแพว้ และ กศน.ตาบลหลกั สอง เขา้ รว่ มโครงการอาเภอยม้ิ เคลอ่ื นท่ี ณ วัดหลักสองราษฎร์บารงุ ต. หลักสอง อ. บ้านแพ้ว
จ.สมุทรสาคร โดยการนากิจกรรมการบรู แฟนซี และแจกฟรหี นังสือ วารสารความรู้ ใหแ้ ก่ผู้เขา้ ร่วมกิจกรรม

ประมวลภาพกจิ กรรม
โครงการส่งเสรมิ การอา่ นและการเรยี นรู้ส่ชู มุ ชนในยคุ ดิจทิ ลั

กจิ กรรมอาเภอเคลอื่ นที่
ไตรมาส 1-2(1ตลุ าคม 2562 –30มนี าคม 2563)

วันศุกร์ท่ี 13 ธันวาคม 2562 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อาเภอบ้านแพ้ว ได้รับมอบหมายจาก
นางจิดาภา บัวทอง ผอ.กศน.อาเภอบ้านแพ้ว ร่วมกับ กศน.ตาบลเกษตรพัฒนา กศน.อาเภอบ้านแพ้ว และรถห้องสมุด
เคล่ือนท่ี สนง.กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการ "อาเภอย้ิมเคล่ือนท่ี" ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเกษตร
พัฒนา หมู่ท่ี 5 อาเภอบา้ นแพว้ จงั หวดั สมทุ รสาคร โดยการเข้ารว่ มโครงการในครั้งนี้ได้นาจัดกิจกรรม 1. การสอนทาขนมคุ้ก
ก้ตี ัวหนอน 2. การสอนทาดอกไม้จากหลอดพลาสตกิ 3. การสอนทาการบรู หอมแฟนซี 4. การสอนทาต๊กุ ตาจากผา้ ขนหนู และ
5. การแจกฟรหี นังสอื ความรใู้ ห้แก่ประชาชน ออกให้บรกิ ารในคร้ังนี้

ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการสง่ เสริมการอา่ นและการเรียนรู้ส่ชู ุมชนในยคุ ดิจิทลั

กิจกรรมอาเภอเคลือ่ นที่
ไตรมาส 1-2(1ตลุ าคม 2562 –30มนี าคม 2563)

วันพฤหสั บดีท่ี 16 มกราคม 2563 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมาร"ี อาเภอบา้ นแพ้ว รว่ มกับ กศน.ตาบลอาแพง
สงั กัด กศน.อาเภอบ้านแพ้ว จงั หวดั สมุทรสาคร ไดร้ บั มอบหมายจาก นางวรภร ประสมศรี รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.
จังหวัดสมทุ รสาคร รกั ษาการในตาแหน่งผ้อู านวยการ กศน.อาเภอบา้ นแพว้ นาคณะครูและบุคลากร พร้อมด้วยนักศึกษาจาก
กศน.ตาบลอาแพง เข้าร่วมโครงการ "อาเภอย้ิมเคล่ือนท่ี" ณ วัดธัญญารามราษฏร์บารุง หมู่ที่ 7 ตาบล อาแพง อาเภอบ้าน
แพว้ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมรี อ้ ยตรปี ระพันธ์ ถึกสกุล นายอาเภอบ้านแพ้วเป็นประธาน โดยการเข้าร่วมโครงการอาเภอย้ิม
ในครัง้ น้ี ได้นาจดั กิจกรรม 1. การสอนทาขนมถว้ ยฟู และ 2. การสอนทาการบรู หอมสตอเบอร่ีและแจกฟรี ให้แก่ประชาชนท่ี
เข้ารว่ มกิจกรรมในคร้งั นี้ เพอื่ ส่งเสริมใหผ้ ู้เขา้ ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และสามารถนาไปสร้างเป็นอาชพี ในอนาคตได้

ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการอา่ นและการเรยี นรู้สู่ชุมชนในยุคดจิ ิทลั

กิจกรรมนั่งทีไ่ หน อา่ นที่นั่น
ไตรมาส 1-2(1ตุลาคม 2562 –30มีนาคม 2563)

วันพฤหัสบดีท่ี 3 ตุลาคม 2562 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อาเภอบ้านแพ้ว ได้รับมอบหมายจาก
นางจิดาภา บัวทอง ผอ.กศน.อาเภอบ้านแพ้ว ให้จัดกิจกรรม "นั่งท่ีไหน อ่านท่ีนั่น" นาตะกร้าหนังสือหมุนเวียนประจาเดือน
ตลุ าคม มอบให้ ณ ทีว่ า่ การอาเภอบ้านแพว้ , สถานีตารวจอาเภอบ้านแพ้ว, ร้านค้าชุมชนรมิ นา้ , และร้านชานมไขม่ ุกโนบิชา

ประมวลภาพกจิ กรรม
โครงการสง่ เสริมการอา่ นและการเรียนรู้ส่ชู ุมชนในยุคดิจิทลั

กจิ กรรมน่ังที่ไหน อ่านที่น่ัน
ไตรมาส 1-2(1ตุลาคม 2562 –30มนี าคม 2563)

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อาเภอบ้านแพ้ว ได้รับมอบหมายจาก
นางจดิ าภา บัวทอง ผอ.กศน.อาเภอบ้านแพ้ว ให้จัดกิจกรรม "น่ังท่ีไหน อ่านที่นั่น" นาตะกร้าหนังสือหมุนเวียนประจาเดือน
พฤศจิกายน มอบให้ ณ ทวี่ า่ การอาเภอบ้านแพว้ , สถานีตารวจอาเภอบ้านแพ้ว, รา้ นค้าชมุ ชนรมิ น้า, และรา้ นชานมไขม่ ุกโนบชิ า

ประมวลภาพกจิ กรรม
โครงการส่งเสรมิ การอา่ นและการเรยี นรู้สชู่ ุมชนในยคุ ดจิ ทิ ลั

กจิ กรรมน่งั ทไ่ี หน อา่ นที่น่ัน
ไตรมาส 1-2(1ตลุ าคม 2562 –30มีนาคม 2563)

วันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อาเภอบ้านแพ้ว ได้รับมอบหมายจาก
นางจิดาภา บัวทอง ผอ.กศน.อาเภอบ้านแพ้ว ให้จัดกิจกรรม "นั่งที่ไหน อ่านท่ีน่ัน" นาตะกร้าหนังสือหมุนเวียนประจาเดือน
ธันวาคม มอบให้ ณ ที่ว่าการอาเภอบา้ นแพ้ว, สถานตี ารวจอาเภอบ้านแพว้ , รา้ นค้าชุมชนริมนา้ , ร้านชานมไข่มุกโนบิชา, และ
วนิ มอเตอรไ์ ซคร์ บั จา้ ง หนา้ โรงเรยี นสารสาสนว์ ิเทศบ้านแพ้ว เพอื่ เปน็ การส่งเสรมิ การอ่านเชิงรุกไปสู่ชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย
อยา่ งกวา้ งขวาง

ประมวลภาพกจิ กรรม
โครงการสง่ เสรมิ การอ่านและการเรยี นรู้สชู่ ุมชนในยคุ ดจิ ิทลั

กจิ กรรมวันเดก็ แหง่ ชาติ ประจาปี 2563
ไตรมาส 1-2(1ตลุ าคม 2562 –30มีนาคม 2563)

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นายมนตรี ลิมาภิรักษ์ ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร นางวรภร
ประสมศรีรองผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อาเภอ
บ้านแพ้ว หอ้ งสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อาเภอกระทุ่มแบน และห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อาเภอเมือง
สมุทรสาคร ในนามสานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563
ณ กระทรวงศกึ ษาธิการ โดยจดั ให้มีกจิ กรรม ดังน้ี 1. กจิ กรรมสอยดาวตอบคาถามชิงรางวัล 2. แจกภาพระบายสี 3. แจกสมุด
โน๊ต DIY 4. กิจกรรมนิทานออนไลน์ 5. กิจกรรมเกมส์ Kahoot พาเพลิน เพื่อรับของขวัญและของรางวัล การเข้าร่วมจัด
กิจกรรมในคร้ังนี้ ได้รับเกียรติจากคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร ดร.ดศิ กุล เกษมสวสั ดิ์ เสขาธิการ กศน. และนายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน. เข้าเยี่ยมชมบูท
การจัดกจิ กรรมของสานักงาน กศน. จงั หวดั สมุทรสาครดงั กล่าว โดยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563 ในคร้ังนี้ มีเด็ก
และผปู้ กครองเข้าร่วมกิจกรรมเปน็ จานวนมาก

ห้องสมดุ ประชาชน “เฉลมิ ราชกมุ ารี” อาเภอบา้ นแพว้
ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้านแพว้
สานกั งานส่งเสริมการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั จังหวัดสมทุ รสาคร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. ชือ่ โครงการ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรสู้ ชู่ ุมชนในยุคดิจิทลั

2. ความสอดคล้อง
2.1 นโยบายและจดุ เนน้ การดาเนินงานสานักงาน กศน. ปี 2563
ภารกจิ ตอ่ เนอ่ื ง 1. ดา้ นการจดั การศกึ ษาและการเรียนรู้ 1.4 การศกึ ษาตามอัธยาศยั
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม

เพื่อเผยแพรอ่ งคค์ วามรู้ในชุมชนไดอ้ ย่างทั่วถงึ
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาความสามารถในการอ่าน

และศักยภาพการเรียนร้ขู องประชาชนทุกกลุม่ เปา้ หมาย
3) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการอ่านให้เกิดข้ึนในสังคมไทย

โดยสนับสนุนการพฒั นาแหล่งการเรยี นรใู้ หเ้ กดิ ข้ึนอย่างกวา้ งขวางและทั่วถึง เชน่ พัฒนาห้องสมดุ ประชาชน ทุกแห่ง
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่าย
ส่งเสริมการอา่ น จัดหน่วยบรกิ ารเคลอื่ นทีพ่ ร้อมอปุ กรณ์เพือ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอา่ นและการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ให้บริการกับประชาชนในพ้ืนท่ีต่างๆ อย่างท่ัวถึงสม่าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกร ณ์
เพือ่ สนบั สนุนการอา่ น และการจดั กจิ กรรมเพื่อสง่ เสริมการอ่านอยา่ งหลากหลาย

2.2 มาตรฐานการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัย
มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของผู้เรียน/ผรู้ ับบรกิ าร

การศึกษาตามอัธยาศัย

1.7 ผู้รับบริการได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการการศึกษาตาม

อัธยาศยั

มาตรฐานท่ี 2 คณุ ภาพการจัดการศกึ ษา/การใหบ้ รกิ าร

การศึกษาตามอธั ยาศยั

2.8 คณุ ภาพผ้จู ดั กจิ กรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

2.9 คุณภาพกระบวนการจดั กิจกรรมการศึกษาตามอธั ยาศัย

3. หลักการและเหตผุ ล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการกาหนดแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2560 – พ.ศ. 2579 เพ่ือเป็นการวางกรอบ
เป้าหมายและทศิ ทางการจดั การศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็ม
ตามศกั ยภาพ สามารถแสวงหาความร้แู ละเรยี นรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์คน
ไทยทกุ คนไดร้ บั การศึกษาและเรียนรูต้ ลอดชวี ติ อยา่ งมีคณุ ภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกบั หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
การพัฒนาของโลกท่ีเข้าใกลย้ ุคศตวรรษที่ 21 ท่ีเป็นยุคแห่งการดาเนินชีวิตในแบบดิจิทัล ซึ่งเทคโนโลยีและการ
สอ่ื สารทาให้วิถกี ารดารงชวี ิตเปลี่ยนแปลงไป เกิดการแข่งขนั ทางปัญญา โดยการใช้สารสนเทศและความรู้ใหม่ ๆ ด้วยวิธีการ
ที่ทนั สมยั มากขึ้น บคุ คลท่มี ีความเชี่ยวชาญในการแสวงหาความรู้ การปรับประยุกต์เคร่ืองมือในการแสวงหาสารสนเทศและ
ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ย่อมได้เปรียบในการดาเนินชีวิต โดยมีเทคโนโลยีและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือสาคัญท่ีช่วยเสริม
ประสทิ ธิภาพในการแสวงหาความรู้ ดังนัน้ ทักษะทางด้านเทคโนโลยีในยุคดจิ ทิ ัล เปน็ ส่งิ ทจ่ี าเป็นอย่างย่ิงสาหรับการเป็นบุคคล
แหง่ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การทีบ่ คุ คลใดมีสมรรถนะและความสามารถพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีท่จี าเปน็ สาหรบั การเรียนรู้
การเขา้ ถึงความรู้ การรเู้ ทา่ ทัน การเลอื กรบั เลือกปฏิเสธ จนกระท่ังการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์อย่างมี
คณุ ธรรมและจรยิ ธรรม จะทาใหบ้ คุ คลนัน้ สามารถค้นหาความรูเ้ พือ่ สร้างสรรคใ์ ห้เกิดประโยชน์ไดอ้ ย่างมีประสทิ ธภิ าพ
ดังนัน้ หอ้ งสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมาร"ี อาเภอบ้านแพ้ว ไดเ้ ลง็ เหน็ ความสาคญั ของการสง่ เสรมิ การอ่านและ
การเรยี นรู้ในยคุ ดจิ ทิ ัล การเพม่ิ โอกาสและความเสมอภาค ใหก้ บั ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนทีท่ ่หี ่างไกล ท่ีไมส่ ะดวกเดินทางเข้ามาใช้
บริการที่หอ้ งสมุด จึงไดจ้ ัดกิจกรรมส่งเสริมการอา่ นเชงิ รกุ ให้กับประชาชนในพื้นที่ จานวนทั้ง 12 ตาบล ในพื้นท่ี อาเภอบ้าน
แพว้ ภายใต้ “โครงการสง่ เสริมการอ่านและการเรียนรชู้ มุ ชนในยุคดจิ ทิ ลั ” ขึน้ มา เพอ่ื ให้บรกิ ารกับประชาชนทุกกล่มุ เปา้ หมาย
ให้ครอบคลุมทั่วทั้งอาเภอ และเพื่อให้เกิดเป็นชุมชนรักการอ่าน สามารถใช้ประโยชน์จากการอ่าน ไปพัฒนาตนเอง ชุมชน
สงั คมประเทศไดอ้ ย่างเหมาะสมและดารงชีวิตอยู่ในสงั คมไดอ้ ย่างมีความสขุ ในยุคดิจิทัล
4.วตั ถปุ ระสงค์

4.1 เพ่ือส่งเสรมิ การศกึ ษาตามอัธยาศยั ทีม่ คี ณุ ภาพ เพ่มิ ประสทิ ธภิ าพการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของประชาชน
ทุกกล่มุ เป้าหมายใหเ้ หมาะสมทุกช่วงวัย

4.2 เพือ่ ส่งเสรมิ สนบั สนนุ การอ่านและการเรยี นรู้ในยคุ ดจิ ทิ ลั เชงิ รุก ไปสู่ชุมชนและปลกู ฝังนสิ ัยรักการอ่าน
ให้ทุกกลมุ่ เป้าหมายอย่างกวา้ งขวาง

4.3 เพือ่ ขยายพ้ืนทก่ี ารอา่ นและการเรยี นรู้ตลอดชวี ิตในยุคดิจทิ ัล ไปสู่กลมุ่ เป้าหมายอยา่ งมคี ณุ ภาพ
5.เปา้ หมาย
เชิงปรมิ าณ

1. เดก็ นกั เรยี น นักศึกษา และประชาชน จานวน 1,500 คน
2. ครอบคลุมพน้ื ทีท่ ้งั 12 ตาบล ในอาเภอบา้ นแพ้ว

เชิงคุณภาพ
1. เดก็ นกั เรยี น นักศึกษา ผู้สูงอายุ และประชาชน ได้รับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ตระหนักถงึ ความสาคัญของการอา่ น รวมถึงมนี ิสยั รักการอ่านและการเรยี นร้ตู ลอดชวี ิต
2. ประชาชนทั้ง 12 ตาบล ไดร้ บั การส่งเสริมการอา่ นและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อย่างมคี ุณภาพ

6.วิธกี ารดาเนนิ งาน

กิจกรรมหลกั วตั ถปุ ระสงค์ กลุม่ เป้าหมาย เปา้ หมาย พ้ืนท่ี ระยะเวลา งบประมาณ
(คน) ดาเนินการ (บาท)
1. วางแผนการดาเนนิ การ 1. เพอื่ วางแผนการจัดกิจกรรม ห้องสมดุ ประชาชน 1 - 31 -
บรรณารักษ์ 1 คน “เฉลิมราชกมุ ารี” ตลุ าคม
อาเภอบ้านแพ้ว 2562
(P) 2. เพอ่ื วางแผนการใชจ้ า่ ย

1.1 เตรียมกจิ กรรมและ งบประมาณ

ประสานงานกบั ผทู้ ี่ 3. เพ่อื วางแผนร่วมกนั กับ

เกยี่ วขอ้ ง (P) กลุ่มเปา้ หมาย

1.2 กาหนดกลุ่มเป้าหมาย 4. เพ่อื จดั กจิ กรรม

1.3 เสนอโครงการ ให้บรรลุตามวตั ถุประสงค์

เพือ่ ขออนมุ ตั ิ (P)

1.4 จัดเตรียมวสั ดุ –

อุปกรณใ์ นการจัดกิจกรรม

2. จดั กจิ กรรมตาม 1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาตาม เดก็ นกั เรยี น 1,500 คน -พนื้ ทใี่ นอาเภอ 1 ตลุ าคม คา่ วสั ดุ
บา้ นแพว้ 2562 4,000
แผนการดาเนนิ งาน (D) อั ธ ย า ศั ย ท่ี มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ นักศกึ ษา ถึง บาท
-ทีว่ า่ การอาเภอ
2.1 กิจกรรมน่งั ท่ีไหนทน่ี ่ัน ยกระดับการศึกษา พัฒนา ผู้สูงอายุ และ บ้านแพว้ 30 มีนาคม
2563
- หมนุ เวยี นตะกรา้ หนังสอื / ทักษะการเรียนรู้ของประชาชน ประชาชน

ส่ือการอ่านและการเรยี นรู้ ทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสม อาเภอบา้ นแพ้ว

2.2 กิจกรรมห้องสมดุ ทกุ ช่วงวยั

เคลื่อนท่รี ว่ มกบั รถโมบาย 2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ - สถานีตารวจ
อาเภอบา้ นแพว้
- ส่งเสรมิ การอา่ นและการ อ่านและการเรียนรู้เชิงรุกไปสู่

เรียนรู้ตลอดชวี ิตในยุค ชุมชนและปลูกฝังนิสัยรักการ

ดิจทิ ัล อ่านให้ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่าง

- บริการอ่านหนงั สอื กว้างขวาง

เคล่อื นท่ี 3. เพ่ือขยายพื้นที่การอ่านและ

- กิจกรรมศิลปะประดษิ ฐ์ ก า ร เ รี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต ไ ป สู่

เพอื่ อาชีพ การบรู หอม กลุ่มเปา้ หมายอย่างมคี ณุ ภาพ

รูปแบบตา่ งๆ

กิจกรรมหลกั วตั ถุประสงค์ กลมุ่ เปา้ หมาย เป้าหมาย พน้ื ที่ ระยะเวลา งบประมาณ
(คน) ดาเนินการ (บาท)
3. สรปุ ผลการจัดโครงการ 1. เพื่อสรุปผลการจดั กจิ กรรม บรรณารักษ์ 2 คน มนี าคม -
(C) ตามโครงการ ห้องสมุด 2563
ประชาชน “เฉลมิ -
4. รายงานผล 1. เพ่ือนาปญั หาอุปสรรคท่ีพบไป บรรณารกั ษ์ 1. เอกสาร ราชกุมาร”ี อาเภอ มนี าคม
การดาเนินโครงการ (A) ในการจัดกิจกรรมไปเปน็ การรายงานผล 2563
แนวทางในการจัดกิจกรรมครง้ั บ้านแพ้ว
ตอ่ ไป จานวน กศน.อาเภอ
1 เลม่ บา้ นแพ้ว

7. สถานที่
7.1 พืน้ ท่ีในเขตอาเภอบา้ นแพว้ จานวน 12 ตาบล
7.2 ท่วี า่ การอาเภอบ้านแพ้ว
7.3 สถานตี ารวจอาเภอบา้ นแพ้ว

8. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563

9. งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 แผนงาน พ้ืนฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการ

การศึกษาตามอัธยาศยั งบดาเนนิ งาน จานวน 4,000 บาท (สพ่ี ันบาทถ้วน)

10. ผู้รับผดิ ชอบโครงการ
นางสาววีรญาพร ทองสขุ บรรณารักษ์

11. ภาคเี ครือข่าย
11.1 พื้นทใ่ี นเขตอาเภอบ้านแพว้ จานวน 12 ตาบล
11.2 ทว่ี า่ การอาเภอบ้านแพว้
11.3 สถานนตี ารวจอาเภอบา้ นแพว้

12. การวดั ผลประเมนิ ผล
11.1 สังเกต สัมภาษณ์

11.2 แบบประเมนิ ความพึงพอใจ

13. ผลลพั ธ์
1. เด็ก นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ทากิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ชุมชนในยุค

ดิจิทัล และตระหนักถงึ ความสาคญั ของการอ่าน รวมถึงมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนร้ตู ลอดชวี ติ
2. ประชาชนในอาเภอบา้ นแพว้ ได้รบั บริการด้านการส่งเสรมิ การอา่ นและการศึกษาตามอธั ยาศยั อย่างทวั่ ถึง

14. ดัชนชี ี้วดั ผลสาเรจ็ ของโครงการ
14.1) ตัวชวี้ ดั ผลผลิต (Outputs)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ได้ทากิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ชุมชนในยุคดิจิทัล

และตระหนกั ถึงความสาคญั ของการอา่ น รวมถงึ มีนสิ ยั รกั การอ่านและการเรยี นรตู้ ลอดชีวติ
14.2) ตวั ชวี้ ดั ผลลพั ธ์ (Outcomes)
ร้อยละ 80 ของผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสาคัญของการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ชุมชน

ในยคุ ดิจิทัล
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมคี วามพงึ พอใจในระดับดขี นึ้ ไป

15. การติดตามประเมินผลโครงการ
1. ประเมนิ ผลจากการสังเกตพฤตกิ รรมและความพึงพอใจจากการเขา้ ร่วมกจิ กรรมและจากแบบประเมินผล
2. ประเมินผลและติดตามผล หลังจากเสร็จส้ินโครงการและนาข้อมูล ผลที่ได้จากการติดตามผลมาวิเคราะห์และ

รายงานสรุปผลการดาเนินงานต่อไป

แบบสอบถามความพึงพอใจ
โครงการส่งเสรมิ การอ่านและการเรียนรู้ส่ชู ุมชนในยคุ ดิจทิ ลั

หอ้ งสมดุ ประชาชน“เฉลิมราชกมุ ารี”อาเภอบา้ นแพว้

คาชแ้ี จง

1. แบบสอบถามฉบับนี้มวี ตั ถุประสงคเ์ พอ่ื ใช้ในการสอบถามความพึงพอใจตอ่ โครงการส่งเสรมิ การอ่านและการเรียนรู้สู่ชุมชน

ในยคุ ดจิ ิทัล

2. แบบสอบถามมี 3 ตอน ดงั นี้

ตอนที่ 1 ถามข้อมูลเกี่ยวกบั ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 4 ข้อ ใหท้ าเครอ่ื งหมาย √ ลงในช่องว่างให้ตรงกบั สภาพจรงิ

ตอนที่ 2 ความพงึ พอใจต่อโครงการสง่ เสริมการอา่ นและการเรยี นรู้สู่ชมุ ชนในยุคดิจิทลั จานวน 12 ขอ้

ซึง่ มคี วามพงึ พอใจ 5 ระดบั ดงั น้ี

5 มากทส่ี ดุ หมายถงึ มคี วามพึงพอใจมากทีส่ ดุ

4 มาก หมายถงึ มีความพงึ พอใจมาก

3 ปานกลาง หมายถงึ มีความพึงพอใจปานกลาง

2 น้อย หมายถงึ มีความพงึ พอใจนอ้ ย

1 น้อยทสี่ ดุ หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ ยทสี่ ดุ

ตอนที่ 3 ข้อคดิ เห็นและขอ้ เสนอแนะต่อโครงการสง่ เสริมการอา่ นและการเรียนรู้สูช่ ุมชนในยคุ ดิจิทัล

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม

เพศ ชาย หญิง

อายุ 3-15 ปี 15-25ปี 26-39ปี 40-59ปี 60ปีขึ้นไป
มัธยมศกึ ษาตอนปลาย
ระดับการศกึ ษา ประถม มัธยมศกึ ษาตอนตน้ อื่นๆ
รบั จ้าง เกษตรกรรม
ปรญิ ญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี

ประกอบอาชพี นกั เรียน/นกั ศึกษา รับราชการ

คา้ ขาย อื่นๆ

ตอนท่ี 2 ความพงึ พอใจต่อโครงการสง่ เสริมการอา่ นและการเรยี นรู้สคู่ วามชมุ ชนในยุคดิจทิ ัล

รายการประเมนิ 5 ระดบั ความพงึ พอใจ 1
มากทสี่ ุด 432 น้อยท่ีสดุ
1. ดา้ นบรหิ ารจัดการ มาก ปานกลาง น้อย
- อาคารและสถานที่
- ส่ิงอานวยความสะดวก
- ส่อื /หนงั สอื
- บรรณารกั ษ์ผ้ดู าเนินกจิ กรรม
2. ด้านการจดั กิจกรรมการเรียนรู้
- กิจกรรม ห้องสมุดเคล่ือนท่ี
- กิจกรรม นัง่ ทีไ่ หนอา่ นที่น่ัน
- กจิ กรรม สง่ เสริมการเรียนรูส้ ชู่ ุมชน
3. ดา้ นประโยชนท์ ่ีได้รับ
- มนี สิ ัยรักการอา่ น
- ใช้เวลาวา่ งให้เกดิ ประโยชน์
- เกิดการเรียนรู้และแสวงหาความร้ดู ้วยตนเอง
- นาความรู้ไปใชใ้ นการเรียน
- นาความรูไ้ ปใช้พฒั นาคณุ ภาพชวี ติ

ตอนท่ี 3 ขอ้ คดิ เห็นและขอ้ เสนอแนะ

ขอ้ คดิ เหน็ .........................................................................................................................................................
ขอ้ เสนอแนะ.....................................................................................................................................................

ขอขอบคณุ ท่ใี ห้ความร่วมมือ
หอ้ งสมุดประชาชน “เฉลมิ ราชกมุ ารี” อาเภอบา้ นแพว้

กศน.อาเภอบา้ นแพว้ จงั หวัดสมทุ รสาคร


Click to View FlipBook Version