The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปโครงการห้องสมุดออนไลน์ ประจำปี 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Library Ban Phaeo, 2021-11-08 01:20:40

สรุปโครงการห้องสมุดออนไลน์ ประจำปี 2564

สรุปโครงการห้องสมุดออนไลน์ ประจำปี 2564

สรปุ ผลการดาเนินงาน
โครงการส่งเสรมิ การอ่านและการเรยี นรหู้ อ้ งสมดุ ออนไลน์

หอ้ งสมดุ ประชาชน “เฉลมิ ราชกมุ าร”ี อาเภอบา้ นแพว้

ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ
นางสาววีรญาพร ทองสขุ ตาแหน่ง บรรณารกั ษ์
ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอบา้ นแพว้
สานกั งานส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั

จงั หวดั สมทุ รสาคร

สรปุ ผลการดาเนินงาน
โครงการส่งเสรมิ การอ่านและการเรยี นรหู้ อ้ งสมดุ ออนไลน์

หอ้ งสมดุ ประชาชน “เฉลิมราชกมุ าร”ี อาเภอบา้ นแพว้

ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ
นางสาววีรญาพร ทองสขุ ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอบา้ นแพว้
สานกั งานส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั

จงั หวดั สมทุ รสาคร

บทสรุปโครงการ
สรุปผลการดาเนนิ งาน

โครงการสง่ เสริมการอ่านและการเรยี นรูห้ อ้ งสมุดออนไลน์ มวี ตั ถุประสงค์ (1) เพ่อื ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมี
คุณภาพ พัฒนาทักษะการเรยี นรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย (2) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการอ่าน
และการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลบนสื่อออนไลน์ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง (3) เพ่ือให้ห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอบ้านแพ้ว เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของคนในชุมชนและเป็นแหล่งค้นคว้าแลกเปล่ียน
ความรู้เป้าหมายของโครงการเชิงปริมาณ ได้แก่ เด็ก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จานวน 500 คน เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ เด็ก นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดออนไลน์
และตระหนกั ถงึ ความสาคัญของการอ่าน รวมถงึ มีนสิ ัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชวี ิต

โครงการส่งเสริมการอา่ นและการเรยี นรูห้ ้องสมุดออนไลน์ ณ หอ้ งสมุดประชาชน “เฉลมิ ราชกุมารี” อาเภอบ้านแพ้ว
มีขนั้ ตอนในการดาเนินงานท่ีสาคัญ ได้แก่ (P) วางแผนการดาเนินการ เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสร้างเว็บไซต์ กาหนด
กลมุ่ เป้าหมาย นาเสนอโครงการเพื่อขออนุมตั แิ ละจดั เตรยี มการประชาสัมพนั ธ์ในการดาเนนิ โครงการ (D) ดาเนินโครงการท่ีได้
วางแผนไว้ (C) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการดาเนินโครงการ จึงทาการประเมินก่อนดาเนินโครงการประเมินระหว่าง
ดาเนินโครงการประเมินหลังโครงการเสรจ็ ส้ิน (A) เม่อื รายงานผลการดาเนนิ โครงการสาเร็จแล้ว จึงนาผลการประเมินในการ
ดาเนนิ โครงการมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดออนไลน์ สาหรับการจัดกิจกรรมใน
คราวตอ่ ไป
ผลท่ีได้จากการดาเนนิ โครงการสรุปได้ดงั น้ี

1. ผูเ้ ข้ารว่ มโครงการส่งเสรมิ การอา่ นและการเรียนร้หู ้องสมดุ ออนไลน์ จานวนทงั้ สน้ิ 1021 คน คิดเปน็ ร้อยละ 100
2. จานวนหนงั สืออิเลก็ ทรอนิกส์ (E-Books) ท้ังหมดทีม่ ีในระบบ จานวน 352 รายการ
3. มผี อู้ ่านหนังสอื อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (E-Books) ทัง้ หมด จานวน 5180 ครั้ง
4. จานวนผู้ตดิ ตามเพจห้องสมุดประชาชน “เฉลมิ ราชกุมาร”ี อาเภอบา้ นแพว้ จานวน 264 คน
5. จานวนเวบ็ ไซต์แหล่งเรียนรอู้ ่นื ๆ ที่นา่ สนใจ จานวน 9 เวบ็ ไซต์
6. เวบ็ ไวต์ห้องสมดุ ฯ จานวน 1 เวบ็ ไซต์
จดุ เดน่ ของโครงการ
เป็นการสง่ เสรมิ การอา่ นในยคุ ดจิ ทิ ัลได้อยา่ งทนั สมยั สือ หนังสือ E-book มีความหลากหลายเหมาะสมกับผู้อ่านใน
ทุกช่วงอายุ สามารถอ่านได้ตลอดเวลา มีความทันสมัย และเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายเพียงแค่แสกน QR-Code ถือว่าเป็นการ
บรกิ ารสง่ เสริมการอ่านที่ทันสมัย สะดวก และรวดเรว็ ตรงกับยคุ สมยั
จดุ ควรพัฒนา
ดา้ นการดาเนินงาน : ควรจัดหาสือ่ ดจิ ิทลั และส่อื ทีเ่ ป็นหนงั สือเลม่ มาให้บริการ เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้อ่านในทุกช่วง
วยั และมีความหลากหลาย
ข้อคดิ เห็นข้อเสนอแนะ
การอา่ นอนไลนเ์ หมาะสมกบั ผ้ทู มี่ โี ทรศัพท์ทท่ี นั สมยั แตอ่ าจไม่เหมาะสมกบั เด็กๆ หรอื ผสู้ งู อายุ ในบางคร้ังจึงอาจจะ
ไมต่ อบโจทย์กบั ผอู้ ่านบางชว่ งอายุ จึงอยากให้ทางบรรณารักษ์จัดหาสื่อดิจิทัลและสื่อท่ีเป็นหนังสือเล่ม มาให้บริการ เพ่ือให้
เหมาะสมกับผอู้ ่านในทกุ ชว่ งวัย

หอ้ งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกมุ ารี” อาเภอบ้านแพ้ว
ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอบ้านแพ้ว

คานา

ด้วยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอบ้านแพ้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอบ้านแพ้ว ได้จัดทาโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดออนไลน์ และสรุปรายงานห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อาเภอบ้านแพ้ว ซ่ึงส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งเป็น
พ้ืนฐานในการศึกษาและพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ

ขอขอบคุณ นายสยาม ชูกร ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้านแพ้ว
ทใ่ี หค้ าแนะนา คาปรึกษาในการจดั ทาเอกสารสรุปรายงานในครงั้ นี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารสรุปรายงานโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดออนไลน์ ของห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกมุ ารี” อาเภอบา้ นแพว้ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานโครงการและผู้เกี่ยวข้องในการนาไปใช้
เปน็ แนวทางในการดาเนนิ โครงการตอ่ ไป

วีรญาพร ทองสุข
ปีงบประมาณ 2564

สารบญั

บทสรปุ โครงการ หนา้
คานา ก
สารบญั ข
สารบัญตาราง ค
สรปุ ผลการดาเนนิ งาน ง
1
1. ความเป็นมา 1
2. วตั ถุประสงค์ 1
3. กลุ่มเปา้ หมาย 1
4. วตั ถุประสงค์ของการประเมิน 1
5. ประชากร/กล่มุ ตวั อย่าง 1
6. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้ มลู 2
7. การเกบ็ รวบรวมขอ้ มลู 2
8. การวิเคราะห์ข้อมลู 2
9. ผลการวิเคราะหข์ ้อมลู 3
3
ตอนที่ 1 ขอ้ มูลท่วั ไปของผตู้ อบแบบสอบถาม 5
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอ่ โครงการส่งเสรมิ การอา่ นและการเรียนรู้หอ้ งสมดุ ออนไลน์ 8
ตอนท่ี 3 ขอ้ คิดเหน็ และข้อเสนอแนะ ต่อโครงการสง่ เสริมการอา่ น
และการเรยี นรู้ห้องสมุดออนไลน์ 9
ภาคผนวก
1. ภาพประกอบโครงการ
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ

สารบัญตาราง หน้า
3
1. ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผ้เู ขา้ รว่ มโครงการสง่ เสริมการอ่านและการเรียนรู้ 3
หอ้ งสมดุ ออนไลน์ จาแนกตามเพศ 4
4
2. ตารางท่ี 2 จานวนและร้อยละของผูเ้ ขา้ รว่ มโครงการสง่ เสรมิ การอ่านและการเรยี นรู้ 5
ห้องสมดุ ออนไลน์ จาแนกตามอายุ 5
6
3. ตารางที่ 3 จานวนและรอ้ ยละของผูเ้ ขา้ รว่ มโครงการส่งเสรมิ การอ่านและการเรียนรู้ 6
ห้องสมดุ ออนไลน์ จาแนกตามระดับการศึกษา

4. ตารางท่ี 4 จานวนและร้อยละของผเู้ ขา้ ร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรยี นรู้
หอ้ งสมุดออนไลน์ จาแนกตามการประกอบอาชพี

5. ตารางท่ี 5 ค่าเฉลย่ี และสว่ นเบย่ี งเบนมาตรฐานความพงึ พอใจของผเู้ ขา้ ร่วมโครงการ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้หอ้ งสมุดออนไลน์ ในภาพรวม

6. ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและสว่ นเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
สง่ เสรมิ การอ่านและการเรียนรหู้ อ้ งสมุดออนไลน์ ด้านบรหิ ารจัดการ

7. ตารางที่ 7 คา่ เฉล่ยี และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพงึ พอใจของผู้เขา้ ร่วมโครงการ
สง่ เสริมการอา่ นและการเรยี นร้หู ้องสมดุ ออนไลน์ ด้านการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้

8. ตารางที่ 8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบยี่ งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผเู้ ข้ารว่ มโครงการ
สง่ เสริมการอา่ นและการเรยี นรหู้ อ้ งสมดุ ออนไลน์ ด้านประโยชน์ท่ไี ดร้ บั

สรปุ ผลการดาเนินงาน
โครงการสง่ เสริมการอ่านและการเรียนรูห้ ้องสมดุ อนไลน์
หอ้ งสมดุ ประชาชน “เฉลมิ ราชกุมารี” อาเภอบา้ นแพ้ว
……………………………………………………………………………….……………

1. ความเป็นมา

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการกาหนดแผนการศกึ ษาแห่งชาติ พ.ศ 2560 - พ.ศ. 2579 เพื่อเป็นการวางกรอบเป้าหมาย
และทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตาม
ศกั ยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรยี นรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์คนไทย
ทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลีย่ นแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21

การรหู้ นังสอื เปน็ สทิ ธิท่มี นุษย์ทุกคนพงึ ไดร้ ับและเปน็ พื้นฐานทจี่ าเปน็ ตอ่ การเรยี นรูก้ ารส่ือสารตลอดจนเปน็ เคร่ืองมือ
ทีจ่ าเปน็ ในการแสวงหาความรู้ตลอดชวี ติ ซง่ึ ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ได้รับอย่างเท่าเทียมกันและมีคุณภาพส่งเสริมให้ได้เรียนรู้
เพื่อใช้ในการดาเนินชีวิตและนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตรงตามความต้องการของบุคคล ดังนั้น ห้องสมุด
ประชาชน “เฉลมิ ราชกุมารี” อาเภอบ้านแพ้ว ซ่ึงมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมให้บุคคลท่ีได้รับความรู้และเพิ่มความเสมอ
ภาคทางการศกึ ษาตามอธั ยาศัยใหม้ ากข้ึน จึงให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในทุกช่วง
วัยในการพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรอื งสบื ไป

หอ้ งสมดุ ประชาชน “เฉลมิ ราชกุมารี” อาเภอบ้านแพ้ว ไดเ้ ล็งเห็นความสาคัญของการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ภายใต้ โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดออนไลน์ ข้ึนมา
เพ่ือให้ เด็ก นกั เรียน นกั ศกึ ษา และประชาชน ไดต้ ระหนักถึงความสาคญั ของการอ่านและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล “อยู่ที่ไหนก็
อ่านได้” สามารถนาความรทู้ ี่ได้จากการอา่ นและการเรยี นร้ไู ปพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ได้อย่างเหมาะสมและดารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อยา่ งมีความสขุ
2. วตั ถุประสงค์

1. เพ่ือส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้
เหมาะสมทุกชว่ งวยั

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการอ่านและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลบนส่ือออนไลน์ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้
กลุ่มเป้าหมายอยา่ งทวั่ ถงึ

3. เพอ่ื ให้หอ้ งสมุดประชาชน “เฉลมิ ราชกมุ ารี” อาเภอบ้านแพว้ เปน็ แหล่งศกึ ษาหาความรู้ของคนในชุมชนและเป็น
แหล่งคน้ คว้าแลกเปลยี่ นความรู้
3. กล่มุ เปา้ หมาย

เด็ก นักเรยี น นกั ศกึ ษา และประชาชนทกุ ช่วงวยั จานวน 500 คน
4. วัตถุประสงคข์ องการประเมนิ

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดออนไลน์ ณ ห้องสมุดประชาชน
“เฉลมิ ราชกมุ ารี” อาเภอบา้ นแพว้
5. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

เดก็ นกั เรียน นกั ศกึ ษา ประชาชน จานวน 50 คน

6. เครือ่ งมอื ทใี่ ชใ้ นการเกบ็ รวบรวมข้อมลู

เครื่องมือท่ีใชใ้ นการเก็บรวบรวม คือ แบบประเมนิ ความพึงพอใจตอ่ โครงการสง่ เสริมการอ่านและการเรียนรหู้ ้องสมดุ

ออนไลน์ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลมิ ราชกมุ ารี” อาเภอบ้านแพว้ มี 3 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 ขอ้ มูลท่ัวไปของผ้ตู อบแบบสอบถาม จานวน 4 ข้อ ลักษณะแบบสอบถาม เปน็ แบบตรวจสอบรายการ

(Check List)

ตอนที่ 2 ความพงึ พอใจต่อการ โครงการสง่ เสรมิ การอา่ นและการเรียนรหู้ อ้ งสมุดออนไลน์ ซึง่ ประเมนิ 3 ดา้ น คอื

1. ด้านบรหิ ารจัดการ

2. ด้านการจดั กิจกรรมการเรียนรู้

3. ด้านประโยชน์ทีไ่ ด้รับ

ลักษณะแบบสอบถามเปน็ แบบมาตราส่วนประเมินคา่ (Rating Scale) แบ่งเปน็ 5 ระดบั ดังนี้

5 มากที่สุด หมายถงึ มคี วามพงึ พอใจมากทส่ี ุด

4 มาก หมายถึง มคี วามพงึ พอใจมาก

3 ปานกลาง หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง

2 นอ้ ย หมายถงึ มคี วามพึงพอใจนอ้ ย

1 นอ้ ยทสี่ ดุ หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ ยท่ีสุด

ตอนที่ 3 ขอ้ คิดเห็นและขอ้ เสนอแนะต่ มลี กั ษณะเปน็ แบบสอบถามปลายเปิด

7. การเกบ็ รวบรวมข้อมูล

ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการได้มาเข้าใช้บริการ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

ไดด้ าเนนิ กิจกรรมจนเสร็จสนิ้ แลว้

8. การวเิ คราะหข์ อ้ มูล

นาแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ ที่ดาเนินการสารวจเรียบร้อย มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล

แล้วนาไปวเิ คราะห์ ดังนี้

8.1 ตอนที่ 1 ถามข้อมลู เก่ยี วกบั ผ้ตู อบแบบสอบถาม จานวน 4 ข้อ วเิ คราะหห์ าคา่ ความถ่ี และคา่ ร้อยละ

8.2 ตอนท่ี 2 นามาวเิ คราะห์โดยหาคา่ เฉล่ยี และคา่ เบ่ยี งเบนมาตรฐาน แล้วนามาแปลความหมายโดยเทียบกับเกณฑ์

และนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรยี ง

เกณฑก์ ารประเมินค่าเฉลย่ี ของคะแนน แบง่ เป็น 5 ระดบั ดงั น้ี

มากท่สี ดุ มคี ่าเฉลย่ี 4.50 - 5.00

มาก มคี า่ เฉล่ีย 3.50 - 4.49

ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49

นอ้ ย มีคา่ เฉล่ีย 1.50 - 2.49

นอ้ ยที่สุด มีค่าเฉลยี่ 1.00 - 1.49

8.3 ตอนที่ 3 ขอ้ คิดเหน็ และขอ้ เสนอแนะ ใชว้ ธิ ีวิเคราะห์และนามาประมวลใหเ้ ปน็ ขอ้ ความโดยสรปุ

9. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ในการดาเนินโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดออนไลน์ ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ผเู้ ขา้ รว่ มโครงการ โดยใช้แบบสอบถามความพงึ พอใจท่ีมตี อ่ โครงการสง่ เสรมิ การอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดออนไลน์ ซ่ึงเป็น

กลุ่มประชากร จานวน 50 คน ขอ้ มูลสรุปไดด้ ังน้ี

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผตู้ อบแบบสอบถาม

ตารางท่ี 1 จานวนและร้อยละของผ้เู ข้าร่วมโครงการสง่ เสริมการอา่ นและการเรียนรูห้ ้องสมดุ ออนไลน์
จาแนกตามเพศ

เพศ จานวน รอ้ ยละ
ชาย 16 32
หญงิ 34 68

รวม 50 100
จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 50 คน เป็นเพศชาย จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 และเพศหญิง
จานวน 34 คน คดิ เป็นร้อยละ 68.00

ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดออนไลน์

จาแนกตามอายุ

อายุ จานวน ร้อยละ

3-15 ปี 5 10

16-25 ปี 13 26

26-39 ปี 22 44

40-59 ปี 7 14

60 ปขี ึ้นไป 36

รวม 50 100

จากตารางท่ี 2 พบวา่ กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 50 คน สว่ นใหญม่ อี ายุระหว่าง 26-39 ปี จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ

44.00 รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 16-25 ปี จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 อายุระหว่าง 40-59 ปี จานวน 7 คน

คดิ เป็นร้อยละ 14.00 อายุระหว่าง 3-15 ปี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และอายุระหว่าง 60 ปีข้ึนไป จานวน 3 คน

คิดเป็นร้อยละ 6 ตามลาดบั

ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดออนไลน์

จาแนกตามระดบั การศึกษา

ระดบั การศึกษา จานวน ร้อยละ

ประถมศึกษา 6 12

มัธยมศึกษาตอนตน้ 21 42

มัธยมศกึ ษาตอนปลาย 13 26

ปรญิ ญาตรี 8 16

สูงกว่าปรญิ ญาตรี 24

อนื่ ๆ 0 0

รวม 50 100

จากตารางท่ี 3 พบวา่ กลมุ่ ตัวอย่าง จานวน 50 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 21 คน

คดิ เป็นร้อยละ 32.00 รองลงมา คือมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 ปริญญาตรี จานวน 8 คน

คิดเป็นร้อยละ 16.00 ประถมศึกษา จานวน 6 คิดเป็นร้อยละ 12.00 และสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ

4.00 ตามลาดบั

ตารางท่ี 4 จานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดออนไลน์

จาแนกตามการประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพ จานวน รอ้ ยละ

นกั เรยี น/นกั ศึกษา 10 20

รับราชการ 8 16

รบั จา้ ง 9 18

เกษตรกรรม 8 16

คา้ ขาย 5 10

อ่ืนๆ 0 0

รวม 50 100

จากตารางท่ี 4 พบวา่ กล่มุ ตวั อย่าง จานวน 50 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษา จานวน 10 คน คิด

เป็นร้อยละ 20.00 รองลงมา คือประกอบอาชีพรับจ้าง จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ประกอบอาชีพรับราชการ

จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และประกอบอาชีพ

คา้ ขาย จานวน 5 คน คดิ เป็นร้อยละ 10.00 ตามลาดบั

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสรมิ การอ่านและการเรยี นรู้หอ้ งสมุดออนไลน์

ตารางท่ี 5 คา่ เฉลีย่ และสว่ นเบยี่ งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผเู้ ขา้ ร่วม โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

ห้องสมดุ ออนไลน์ ในภาพรวม

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ยี งเบนมาตรฐาน ระดบั ความพงึ พอใจ

( ) (S.D.)

ด้านบรหิ ารจัดการ 4.49 0.64 มาก

ดา้ นการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ 4.63 0.48 มากทส่ี ดุ

ดา้ นประโยชนท์ ่ีไดร้ บั 4.62 0.48 มากที่สดุ

รวมทกุ ด้าน 4.58 0.53 มากท่สี ุด

จากตารางที่ 5 พบวา่ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน มีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ใน

ห้องสมุดสู่ยุคดิจิทัล ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ( ) = 4.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความพึงพอใจใน

ระดับมากทุกด้าน โดยด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ( ) = 4.63 รองลงมา คือ ด้านประโยชน์ที่

ไดร้ ับ คอื ( ) = 4.62 และดา้ นบริหารจัดการ คอื ( ) = 4.49 ตามลาดบั โดยมสี ว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง

0.48 - 0.64 แสดงว่าผเู้ ขา้ ร่วมโครงการส่งเสริมการอา่ นและการเรยี นรหู้ อ้ งสมุดออนไลน์ มคี วามพึงพอใจสอดคลอ้ งกนั

ตารางที่ 6 คา่ เฉลี่ยและสว่ นเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผเู้ ข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

ห้องสมุดออนไลน์ ด้านบรหิ ารจัดการ

รายการ คา่ เฉล่ยี สว่ นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั ความพึงพอใจ

( ) (S.D.)

1.การจัดระเบียบข้อมลู ออนไลน์ 4.46 0.64 มาก

2. ส่ิงอานวยความสะดวกในการเข้าถึง 4.32 0.76 มาก

3.สอ่ื /หนังสอื อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (E-Books) 4.84 0.37 มากท่สี ุด

4.บรรณารักษ์ผดู้ แู ลเวบ็ ไซต์ 4.36 0.80 มาก

รวม 4.49 0.64 มาก

จากตารางท่ี 6 พบว่า กลมุ่ ตัวอยา่ ง จานวน 50 คน มีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการอ่านและ การเรียนรู้

หอ้ งสมดุ ออนไลน์ด้านบริหารจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สื่อ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

(E-Books) มคี า่ เฉลีย่ คอื ( ) = 4.84 รองลงมา คือการจัดระเบียบข้อมูลออนไลน์ คือ ( ) = 4.46 บรรณารักษ์ผู้ดูแลเว็บไซต์ คือ

( ) = 4.36 และสิ่งอานวยความสะดวกในการเข้าถึงมีค่าเฉล่ีย คือ ( ) = 4.32 ตามลาดับ โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(S.D.) อยรู่ ะหว่าง 0.37 - 0.80 แสดงวา่ ผเู้ ข้ารว่ มโครงการส่งเสรมิ การอา่ นและการเรียนรู้ห้องสมุดออนไลน์ มีความคิดเห็นไป

ในทศิ ทางเดยี วกนั

ตารางท่ี 7 คา่ เฉลย่ี และส่วนเบย่ี งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผเู้ ข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

ห้องสมดุ ออนไลน์ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพงึ พอใจ

( ) (S.D.)

1.บรกิ ารหนงั สอื อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Books) 4.78 0.41 มากทสี่ ุด

2.บรกิ ารกิจกรรมออนไลน์ 4.70 0.50 มากที่สุด

3.บรกิ ารลิงก์เว็บไซต์แหลง่ ความรอู้ น่ื ๆ 4.38 0.53 มาก

รวม 4.62 0.48 มากท่สี ดุ

จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน มีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

หอ้ งสมุดออนไลน์ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บริการหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) มีค่าเฉล่ีย คือ ( ) = 4.78 รองลงมา คือ บริการกิจกรรมออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย คือ ( ) = 4.70

และ บริการลิงก์เว็บไซต์แหล่งความรู้อ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ย คือ ( ) = 4.38 ตามลาดับ โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่

ระหวา่ ง 0.41 - 053 แสดงวา่ ผู้เข้าร่วมโครงการสง่ เสรมิ การอา่ นและการเรียนรูห้ อ้ งสมดุ ออนไลน์ มีความคดิ เหน็ สอดคล้องกัน

ตารางท่ี 8 ค่าเฉลีย่ และสว่ นเบย่ี งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผ้เู ข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

ห้องสมดุ ออนไลน์ ด้านประโยชนท์ ไี่ ดร้ ับ

รายการ ค่าเฉลีย่ สว่ นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพงึ พอใจ

( ) (S.D.)

1.มีนสิ ยั รักการอ่าน 4.58 0.49 มากที่สดุ

2.ใชเ้ วลาวา่ งใหเ้ กดิ ประโยชน์ 4.74 0.44 มากทส่ี ดุ

3. เกิดการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วย 4.60 0.49 มากทส่ี ุด

ตนเอง

4.นาความรไู้ ปใช้ในการเรยี น 4.66 0.49 มากทสี่ ุด

5.นาความรู้ไปใชพ้ ฒั นาคณุ ภาพชีวิต 4.60 0.53 มากที่สดุ

รวม 4.63 0.48 มากท่ีสดุ

จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน มีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

หอ้ งสมดุ ออนไลน์ ดา้ นประโยชน์ท่ไี ดร้ ับ ในภาพรวมอยู่ในระดบั มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ มคี ่าเฉลี่ย คือ ( ) = 4.74 รองลงมา คือ นาความรู้ไปใช้ในการเรียน มีค่าเฉลี่ย คือ ( ) = 4.66 เกิดการเรียนรู้

และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย คือ ( ) = 4.60 นาความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต มีค่าเฉล่ีย คือ ( ) = 4.60

และมีนิสัยรักการอ่าน ค่าเฉล่ีย คือ ( ) = 4.58 ตามลาดับ โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.44 - 0.53

แสดงว่าผู้เขา้ รว่ ม โครงการส่งเสริมการอา่ นและการเรยี นรหู้ ้องสมุดออนไลน์มคี วามคดิ เหน็ ไปในทศิ ทางเดยี วกัน

ตอนที่ 3 ข้อคดิ เห็นและข้อเสนอแนะตอ่ ความพงึ พอใจต่อ โครงการสง่ เสริมการอ่านและการเรยี นรหู้ ้องสมุดออนไลน์

ข้อคดิ เหน็ และข้อเสนอแนะตอ่ ความพงึ พอใจตอ่ โครงการส่งเสรมิ การอา่ นและการเรียนรู้ห้องสมุดออนไลน์ ห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอบา้ นแพว้ มีดงั นี้

ขอ้ คดิ เหน็
เป็นการส่งเสริมการอ่านในยุคดจิ ิทลั ได้อย่างทันสมยั สือ หนังสือ E-book มีความหลากหลายเหมาะสมกับผู้อ่านใน

ทุกช่วงอายุ สามารถอ่านได้ตลอดเวลา มีความทันสมัย และเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายเพียงแค่แสกน QR-Code ถือว่าเป็นการ
บรกิ ารสง่ เสรมิ การอา่ นท่ีทนั สมัย สะดวก และรวดเร็ว ตรงกบั ยคุ สมยั

ข้อเสนอแนะ
การอ่านอนไลน์เหมาะสมกับผทู้ มี่ โี ทรศัพทท์ ท่ี ันสมัย แตอ่ าจไมเ่ หมาะสมกับเด็กๆ หรอื ผู้สงู อายุ ในบางคร้ังจึงอาจจะ

ไมต่ อบโจทยก์ ับผู้อา่ นบางชว่ งอายุ จึงอยากให้ทางบรรณารักษ์จัดหาส่ือดิจิทัลและสื่อท่ีเป็นหนังสือเล่ม มาให้บริการ เพ่ือให้
เหมาะสมกับผอู้ ่านในทุกช่วงวยั

............................................................................................................

ภาคผนวก

1. ภาพประกอบโครงการ
2. แบบสอบถามความพงึ พอใจ

ประมวลภาพ
หนังสอื อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ทใ่ี หบ้ ริการบนสื่อออนไลน์

ประมวลภาพ
หนังสอื อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ทใ่ี หบ้ ริการบนสื่อออนไลน์

ประมวลภาพ
หนังสอื อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ทใ่ี หบ้ ริการบนสื่อออนไลน์

ประมวลภาพ
หนังสอื อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ทใ่ี หบ้ ริการบนสื่อออนไลน์

ประมวลภาพ
เวบ็ ไซตห์ ้องสมุดประชาชน “เฉลมิ ราชกมุ ารี” อาเภอบ้านแพว้ จงั หวัดสมทุ รสาคร

ประมวลภาพ
Google site ห้องสมดุ ประชาชน “เฉลมิ ราชกุมาร”ี อาเภอบ้านแพว้ จงั หวัดสมทุ รสาคร

ประมวลภาพ
โรคติดเช้อื ไวรสั โคโรนาสายพันธใ์ุ หม่ 2019 (COVID -19)

ประมวลภาพ
Facebook หอ้ งสมดุ ประชาชน “เฉลิมราชกมุ ารี” อาเภอบ้านแพว้ จงั หวัดสมทุ รสาคร

ประมวลภาพ
Website หอ้ งสมดุ ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอบ้านแพว้ จงั หวัดสมทุ รสาคร

ประมวลภาพ
ตัวอยา่ งส่ือออนไลน์ส่งเสรมิ การอ่าน ในชว่ งการแพร่ระบาดของโรคติดเช้อื ไวรสั โคโรนา่ (Covid-19)

แบบสอบถามความพึงพอใจ
โครงการส่งเสรมิ การอ่านและการเรยี นรู้หอ้ งสมดุ ออนไลน์
ห้องสมดุ ประชาชน“เฉลมิ ราชกมุ ารี”อาเภอบา้ นแพ้ว

คาชี้แจง

1. แบบสอบถามฉบบั น้ีมวี ัตถุประสงค์เพือ่ ใช้ในการสอบถามความพงึ พอใจต่อโครงการส่งเสริมการอา่ นและการเรียนรู้ห้องสมุด

ออนไลน์

2. แบบสอบถามมี 3 ตอน ดงั น้ี

ตอนท่ี 1 ถามขอ้ มลู เกีย่ วกับผ้ตู อบแบบสอบถามจานวน 4 ข้อ ใหท้ าเคร่อื งหมาย √ ลงในช่องว่างให้ตรงกบั สภาพจรงิ

ตอนท่ี 2 ความพงึ พอใจต่อโครงการสง่ เสรมิ การอ่านและการเรยี นรู้หอ้ งสมดุ ออนไลน์ จานวน 12 ขอ้

ซ่งึ มคี วามพึงพอใจ 5 ระดับดงั น้ี

5 มากท่ีสดุ หมายถงึ มีความพึงพอใจมากท่สี ดุ

4 มาก หมายถงึ มคี วามพงึ พอใจมาก

3 ปานกลาง หมายถงึ มีความพงึ พอใจปานกลาง

2 นอ้ ย หมายถงึ มคี วามพงึ พอใจนอ้ ย

1 นอ้ ยท่ีสุด หมายถึง มคี วามพงึ พอใจน้อยที่สดุ

ตอนที่ 3 ข้อคิดเหน็ และขอ้ เสนอแนะต่อโครงการส่งเสรมิ การอ่านและการเรียนรู้ส่ชู มุ ชนในยคุ ดจิ ิทลั

ตอนที่ 1 ขอ้ มูลทั่วไปของผตู้ อบแบบสอบถาม

เพศ ชาย หญงิ

อายุ 3-15 ปี 15-25ปี 26-39ปี 40-59ปี 60ปีขึน้ ไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับการศึกษา ประถม มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ อืน่ ๆ
รบั จ้าง เกษตรกรรม
ปรญิ ญาตรี สูงกวา่ ปริญญาตรี

ประกอบอาชพี นกั เรยี น/นักศกึ ษา รับราชการ

คา้ ขาย อื่นๆ

ตอนที่ 2 ความพงึ พอใจต่อโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดออนไลน์

รายการประเมนิ 5 ระดบั ความพงึ พอใจ 1
มากท่สี ดุ 432 น้อยท่สี ดุ
1. ดา้ นบรหิ ารจัดการ มาก ปานกลาง นอ้ ย
- การจัดระเบยี บข้อมูลออนไลน์
- สงิ่ อานวยความสะดวกในการเขา้ ถงึ
- ส่ือ/หนังสอื อิเล็กทรอนกิ ส์ (E-Books)
- บรรณารักษผ์ ู้ดแู ลเวบ็ ไซต์
2. ด้านการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้
- บรกิ ารหนงั สืออเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (E-Books)
- บริการกิจกรรมออนไลน์
- บริการลิงก์เวบ็ ไซตแ์ หล่งความรู้อืน่ ๆ
3. ดา้ นประโยชนท์ ี่ไดร้ บั
- มนี สิ ัยรักการอ่าน
- ใชเ้ วลาวา่ งใหเ้ กดิ ประโยชน์
- เกิดการเรยี นร้แู ละแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
- นาความรไู้ ปใช้ในการเรียน
- นาความรู้ไปใชพ้ ฒั นาคุณภาพชีวติ

ตอนที่ 3 ขอ้ คดิ เหน็ และขอ้ เสนอแนะ

ข้อคดิ เหน็ .........................................................................................................................................................
ขอ้ เสนอแนะ.....................................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมอื
ห้องสมดุ ประชาชน “เฉลมิ ราชกมุ ารี” อาเภอบ้านแพ้ว

กศน.อาเภอบา้ นแพว้ จงั หวดั สมทุ รสาคร


Click to View FlipBook Version