The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เอกสารนำเสนอ ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2
นายรัฐนัย ถนอมจิต

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

PTT นำเสนอ ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2_รัฐนัย

เอกสารนำเสนอ ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2
นายรัฐนัย ถนอมจิต

ขอ้ มลู ท่วั ไป

ขอ้ มลู ท่วั ไป

ประวตั ิการศกึ ษา

ประวัตกิ ารศกึ ษา

ระดับประถมศกึ ษา ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบณั ฑติ
ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนต้น

ประวัตกิ ารศึกษา

ประวตั ิการทางาน

ประวตั กิ ารทางาน

พ.ศ. 2548 โรงเรียนดนตรสี ยามกลการ อาเภอเมอื ง จงั หวดั นครศรธี รรมราช

พ.ศ. 2550 โรงเรยี นถนอมศรีศกึ ษา อาเภอเบตง จงั หวดั ยะลา

พ.ศ. 2552 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแปะ๊ กอตอ) อาเภอเบตง จังหวดั ยะลา

พ.ศ. 2560 ศนู ยก์ ารศกึ ษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวดั ยะลา

พ.ศ. 2563

ความรู้และความสามารถพิเศษ

ความรู้และความสามารถพิเศษ

ดา้ นดนตรี ดา้ นกจิ กรรมนันทนาการ ด้านการใชอ้ ุปกรณ์โสตทศั นปู กรณ์ ดา้ นการใช้งานคอมพิวเตอร์

ด้านงานชา่ ง

ดา้ นงานชา่ ง

ภาระการสอน

ภาระงานสอน

งานอื่นท่ไี ดร้ บั มอบหมาย

งานอ่นื ท่ไี ด้รบั มอบหมาย หนว่ ยบริการเบตง

งานอื่นท่ีไดร้ บั มอบหมาย หนว่ ยบรกิ ารเบตง

ดแู ล-ซ่อมแซม-ปรบั ปรงุ

งานอ่นื ท่ไี ด้รบั มอบหมาย หนว่ ยบริการเบตง

งานอ่นื ท่ไี ด้รบั มอบหมาย หนว่ ยบริการเบตง

งานอื่นท่ีไดร้ บั มอบหมาย เวรประจาวนั -เวรอาหาร หนว่ ยบริการเบตง

งานอ่นื ท่ไี ดร้ บั มอบหมาย ปฎบิ ตั หิ นา้ ท-่ี เวรประจาวนั หนว่ ยบริการเบตง

สถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เช้ือไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)

งานอืน่ ทไี่ ด้รับมอบหมาย หนว่ ยบรกิ ารอยั เยอรเ์ วง

งานอืน่ ทไี่ ด้รับมอบหมาย หนว่ ยบรกิ ารอยั เยอรเ์ วง

งานอืน่ ทไี่ ด้รับมอบหมาย หนว่ ยบรกิ ารอยั เยอรเ์ วง

งานอืน่ ทไี่ ด้รับมอบหมาย หนว่ ยบรกิ ารอยั เยอรเ์ วง

งานอื่นๆ ท่ไี ดร้ บั มอบหมาย

งานอื่นๆ ท่ไี ดร้ บั มอบหมาย

งานอื่นๆ ท่ไี ดร้ บั มอบหมายพูดคุยปรึกษาหารือ กบั นายวโิ รจน์ อินทโมนี ผ้อู านวยการกองสวสั ดิการสังคม
รกั ษาราชการแทนปลดั เทศบาล รกั ษาราชการแทน นายกเทศมนตรเี มอื งเบตง

ปฏบิ ัตติ ามนโยบายของภาครฐั “ฉีดวคั ซีนเพ่ือชาติ”

ให้การตอ้ นรบั และอานวยความสะดวก แกผ่ ้มู าตดิ ตอ่ ราชการ

แตง่ เครอื่ งแบบในการปฏบิ ัติราชการทุกวนั จันทร์

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้ปฏบิ ัตหิ นา้ ที่ราชการรบั ใช้แผน่ ดนิ และความรับผิดชอบท่มี ตี อ่ ประเทศชาติ

มใี บอนุญาตประกอบวชิ าชพี ครู
ตามท่กี ฏหมายกาหนดและไมเ่ พิกเฉย
ตอ่ การดาเนินการต่ออายใุ บอนญุ าต

ทุกๆ 5 ปี

หนังสอื รบั รองการหักภาษี ณ ทจ่ี ่าย สวมหนา้ กากอนามยั ตลอดเวลาทอี่ อกนอกเคหสถาน
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรษั ฎากร และขับรถตามกฏหมายระเบยี บวนิ ยั จราจร“ยึดม่นั ในหลกั ธรรม เพื่อนามาใช้ในชวี ิตประจาวนั ”

รบั ฟงั การสนทนาธรรมจากพระนักเทศน์อยเู่ สมอ

สง่ เสริมใหน้ กั เรยี นได้ปฏบิ ตั ิศาสนกจิ ตามศาสนาทต่ี นเองนบั ถอื

สง่ เสรมิ สนับสนุนวัฒนธรรมทอ้ งถิ่นด้วยการแต่งกายผา้ ปาแต๊ะ
อนั เป็นเอกลกั ษณ์ของท้องถ่ินชายแดนใต้

เข้าร่วมและส่งเสรมิ เทศกาลเชง็ เมง้

เทศกาลสาคญั ของลูกหลานคนไทยเช้อื สายจนี วฒั นธรรมสาคัญในท้องถิน่

*เนือ่ งดว้ ยสถานการณก์ ารร่ ะบาดโรคิติดเชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019 ทาใหง้ ดจดั กจิ กรรมทางวฒั นธรรมและงานประเพณขี องทอ้ งถิน่

ร่วมสนบั สนนุ ความเป็นไทยด้วยการแตง่ กาย ดว้ ยผ้าไทย เขา้ ร่วมกจิ กรรมสง่ เสรมิ วฒั นธรรมของชาติ
เส้ือหม้อฮอ่ ม อันเป็นเอกลักษณ์ของไทย

*เน่อื งด้วยสถานการณก์ ารร่ ะบาดโรคิตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้งดจัดกิจกรรมทางวฒั นธรรมและงานประเพณีของชาติ

ใหบ้ รกิ ารขนสง่ ขนยา้ ยส่ิงของ พร้อมให้บรกิ ารด้วยความเตม็ ใหบ้ รกิ าร ช่วยเหลือ นักเรียนและผปู้ กครองในรบั บรกิ าร
ใจแกเ่ พ่ือนรว่ มงาน ผู้ปกครองและนักเรียน จากทางโรงพยาบาลเบตง ดว้ ยความเต็มใจ

ร่วมอาสาเป็นหน่วยเคลอื่ นทเ่ี ร็ว แจกยาและเครอ่ื งอุปโภคบรโิ ภค ให้บรกิ าร ชว่ ยเหลือ นกั เรยี นและผู้ปกครองในรับบรกิ าร
ใหก้ ับผู้ทกี่ ักตวั และรกั ษาตัวในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดโควดิ -19 จากทางโรงพยาบาลเบตง ด้วยความเต็มใจ

รว่ มเป็นวทิ ยากรเสริมสร้างความเข้าใจกบั นักเรยี นเร่อื ง “ยาเสพตดิ ”
โครงการลกู เสือตา้ นภัยยาเสพติด

๓.๒ การมวี สิ ยั ทศั น์ รูแ้ ละเขา้ ใจ สนใจ ติดตามความเปลย่ี นแปลงดา้ นวทิ ยาการ
เศรษฐกจิ สงั คม การเมอื งของไทย และนานาชาตใิ นปจั จบุ นั

ตดิ ตามขา่ วสาร การเปลีย่ นแปลงวิทยาการสมัยใหม่ เกี่ยวกบั โรคโควดิ ๑๙

๓.๒ การมวี ิสยั ทศั น์ รู้และเขา้ ใจ สนใจ ตดิ ตามความเปลีย่ นแปลงดา้ นวทิ ยาการ
เศรษฐกจิ สังคม การเมอื งของไทย และนานาชาติในปจั จบุ ัน

ตดิ ตามข่าวสาร “โควิด-19 สรา้ งผลกระทบต่อโลกอย่างที่ไมเ่ คยมมี ากอ่ น”

๓.๒ การมีวสิ ยั ทศั น์ ร้แู ละเขา้ ใจ สนใจ ติดตามความเปลย่ี นแปลงดา้ นวทิ ยาการ
เศรษฐกจิ สังคม การเมืองของไทย และนานาชาติในปจั จบุ ัน

ติดตามวิทยาการแอปพลเิ คชนั ศึกษา คน้ ควา้ นวัตกรรมใหมๆ่ เพื่อนามาใช้ในการพัฒนานกั เรยี น

๓.๓ การไมอ่ าศยั วชิ าชพี แสวงหาผลประโยชนท์ ไ่ี มถ่ ูกตอ้ ง

๓.๔การมงุ่ มนั่ ตอ่ การพัฒนาความรคู้ วามสามารถของผเู้ รยี น

๓.๔ การม่งุ มนั่ ตอ่ การพัฒนาความร้คู วามสามารถของผเู้ รยี น

๓.๕ การใหค้ วามสาคญั ตอ่ การเขา้ รว่ ม สง่ เสริม สนบั สนนุ กจิ กรรม
ทเ่ี กยี่ วขอ้ งกบั วชิ าชพี ครอู ยา่ งสมา่ เสมอ

ซ่อง khurusapha ชมวิดีโอ "๑๑ ครผู สู้ ร้าง เพื่อ Child-Centered Approach"


Click to View FlipBook Version