The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เอกสารประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2
.
เล่มที่ 2 ด้านการปฏิบัติตน
2.คุณธรรม จริยธรรม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

Assessment Doc_Ratthanai No.2

เอกสารประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2
.
เล่มที่ 2 ด้านการปฏิบัติตน
2.คุณธรรม จริยธรรม

เอกสารประกอบการประเมินการปฏบิ ตั ิราชการ

การเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้

ด้านการปฏบิ ตั ติ น

๒.คณุ ธรรม จริยธรรม

นายรัฐนัย ถนอมจิต

ตำแหนง ครผู ูชวย

ศนู ยก ารศกึ ษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จงั หวดั ยะลา
สำนกั บริหารงานการศกึ ษาพเิ ศษ

สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพนื้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารประกอบการประเมนิ การปฏิบตั ิราชการ การเตรยี มความพรอมและพฒั นาอยา งเขม ตำแหนงครูผูชว ย ครั้งที่ ๒

๒.คุณดธา้ รนรกมารจปรฏิยิบธตั ริตรมน

๒.๒ การเขารวม สง เสริม สนบั สนนุ ศาสนกจิ
ของศาสนาทน่ี บั ถืออยางสม่ำเสมอ

บันทกึ ผลการปฏบิ ัตงิ าน
ขาพเจา เขารว ม สงเสรมิ สนับสนนุ ศาสนกิจของศาสนาอยางสม่ำเสมอ ปฏิบตั ิตามขนมธรรมเนยี ม

ประเพณี ตลอดจนคานิยมของสังคม เชน การเขา รว มกจิ กรรมทที่ างศาสนาสถานไดจ ัดข้ึน สนบั สนุนสงิ่ ของหรือ
เงินบริจาคกับศาสนาสถานตางๆ และนำเรื่องราวหลักธรรมของศาสนามาสอดแทรกใหนักเรียนไดเรียนรูและได
ตระหนักถึงคุณคาของศาสนาและหลักธรรม พรอมทั้งสงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาที่ตนเอง
นบั ถือ
หลกั ฐาน/แหลง ขอ มลู

รวมสนับสนุนบริจาคสิ่งของที่จำเปนใหกับทางวัดถ้ำภูเขาทองและสำนักสงฆบานปากบาง
สงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาที่ตนเองนับถือ

เอกสารประกอบการประเมินการปฏิบตั ิราชการ การเตรียมความพรอมและพฒั นาอยา งเขม ตำแหนง ครูผูช วย คร้ังท่ี ๒

๒.คณุ ดธ้ารนรกมารจปรฏิยบิ ธตั รติรมน

๒.๓ การเห็นความสำคัญ เขา รวม สง เสรมิ สนบั สนนุ เคารพกจิ กรรม
ท่ีแสดงถึง จารตี ประเพณี วัฒนธรรมทอ งถ่นิ หรือชุมชน

บันทกึ ผลการปฏิบัตงิ าน

ขาพเจามีความยินดีใหความรวมมือ เขารวม สงเสริมและสนับสนุน และเคารพในกิจกรรมตางๆ
ทจ่ี ดั ขน้ึ ตามจารตี ประเพณี วฒั นธรรมทอ งถน่ิ หรอื ชมุ ชน และสง เสรมิ ใหศ ษิ ยไ ดเ รยี นรจู ารตี ประเพณแี ละวฒั นธรรม
ทอ งถนิ่ ไดแก ขา พเจาเขารว มและสงเสริมเทศกาลเช็งเมง เทศกาลสำคัญของลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีนและเปน
วัฒนธรรมสำคัญในทองถิ่น และขาพเจาสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมทองถิ่นดวยการแตงกายผาปาแตะอันเปน
เอกลักษณของทองถิ่นชายแดนใต

เนอื่ งดวยสถานการณการระบาดโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 ทำใหง ดจดั กจิ กรรมทางวัฒนธรรม
และงานประเพณีของทองถิน่

หลกั ฐาน/แหลงขอมลู

เขารวมและสงเสริมเทศกาลเช็งเมง เทศกาลสำคัญของลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีน
สงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมทองถิ่นดวยการแตงกายผาปาแตะอันเปนเอกลักษณของทองถิ่นชายแดนใตเอกสารประกอบการประเมินการปฏบิ ตั ิราชการ การเตรียมความพรอมและพฒั นาอยา งเขม ตำแหนงครูผูช วย คร้ังท่ี ๒

๒.คณุ ดธ้ารนรกมารจปรฏยิ บิ ธตั ริตรมน

๒.๕ การมจี ติ บรกิ ารและจติ สาธารณะ

บันทึกผลการปฏิบัตงิ าน
ขาพเจา กระทำตนใหเปน ประโยชนตอสังคม มจี ติ บรกิ ารและจติ อาสา มคี วามเตม็ ใจท่จี ะใหบ รกิ าร

แกผูปกครองนกั เรยี น หรือบุคคลอนื่ ๆ ที่มาตดิ ตอ ราชการกับทางศูนยฯ และมีความเตม็ ใจใหความชวยเหลอื เพื่อน
รวมงาน ผูปกครองและชมุ ชน เต็มใจทำหนา ท่ใี นการตอบคำถามตา งๆ ทผ่ี ปู กครองหรือผูสนใจสอบถามมาในเพจ
พรอมทั้งเต็มใจบริการขนสง เคลื่อนยายสิ่งของ และอาสางานอื่นๆ ที่ไมไดรับมอบคำสั่งจากผูบังคับบัญชาดวย
ความเต็มใจ เชน การซอมแซมสวนตางๆ ที่ชำรุด รวมไปถึงการเปนจิตอาสาในกิจกรรมตางๆ ทั้งของภาครัฐและ
ภาคประชาชน รวมอาสาเปนหนวยเคลื่อนที่เร็ว แจกยาและเครื่องอุปโภคบริโภคใหกับผูที่กักตัวและรักษาตัวใน
สถานการณการแพรร ะบาดโควดิ -19
หลกั ฐาน/แหลงขอมลู

ใหบริการขนสง ขนยายสง่ิ ของ พรอมใหบ รกิ ารดวยความเตม็ ใจแกเ พ่อื นรว มงาน ผูป กครองและนกั เรียน

ใหบ รกิ าร ชว ยเหลอื นกั เรยี นและผปู กครองในรับบรกิ ารจากทางโรงพยาบาลเบตง ดว ยความเตม็ ใจ

เอกสารประกอบการประเมนิ การปฏบิ ตั ริ าชการ การเตรยี มความพรอ มและพัฒนาอยา งเขม ตำแหนง ครูผูชว ย ครง้ั ท่ี ๒

๒.คณุ ดธา้ รนรกมารจปรฏยิ ิบธัตริตรมน

๒.๕ การมีจิตบรกิ ารและจิตสาธารณะ

หลกั ฐาน/แหลง ขอมลู

รวมอาสาเปนหนวยเคลื่อนที่เร็ว แจกยาและเครื่องอุปโภคบริโภคใหกับผูที่กักตัวและรักษาตัวในสถานการณการแพรระบาดโควิด-19

อาสาซอมแซมเครื่องเคลือบเอกสาร อาสาซอมแซม ติดตั้งทอปะปา ภายในศูนยฯ

เอกสารประกอบการประเมนิ การปฏิบตั ริ าชการ การเตรยี มความพรอ มและพัฒนาอยา งเขม ตำแหนง ครผู ูชวย ครัง้ ท่ี ๒

๒.คณุ ดธา้ รนรกมารจปรฏิยิบธัตริตรมน

๒.๖ การตอ ตา นการกระทำของบคุ คลหรอื กลมุ บคุ คลท่สี ง ผลตอความมัน่ คงของชาติ
หรือผลกระทบเชงิ ลบตอ สังคมโดยรวม
บันทึกผลการปฏบิ ัติงาน
ขาพเจา ไมส นับสนนุ การกระทำท่ีสงผลลบตอสังคมในทกุ กรณี ใหความรว มมือในแนวทางการปฏิบตั ิ
ของรัฐเพื่อความมั่นคงของชาติ ไมเผยแพรและแสดงความคิดเห็นในอินเตอรเน็ตที่ทำใหเกิดความเขาใจผิดและสง
ผลเสียตอ ความมน่ั คงของชาติ เชน การสงเสริมความม่นั คงของชาตทิ างดานสงั คมจติ วทิ ยา ไดร วมเปน วทิ ยากรเสรมิ
สรา งความเขา ใจกบั นักเรยี นเร่ืองยาเสพติดท่สี งผลตอความมน่ั คงของชาตหิ รือผลกระทบเชงิ ลบตอสังคม
หลักฐาน/แหลง ขอมูล

รวมเปนวิทยากรเสริมสรางความเขาใจกับนักเรียนเรื่อง “ยาเสพติด” โครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติด
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (รร.ศษ.จชต.)


Click to View FlipBook Version