The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เอกสารประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการ
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2
.
ด้านการปฏิบัติตน
3.จรรยาบรรณวิชาชีพครู

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

Assessment Doc_Ratthanai No.3

เอกสารประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการ
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2
.
ด้านการปฏิบัติตน
3.จรรยาบรรณวิชาชีพครู

เอกสารประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการ

การเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้

ด้านการปฏิบัติตน

๓. จรรยาบรรณวิชาชีพครู

นายรัฐนยั ถนอมจิต

ตำแหนง ครผู ชู ว ย

ศูนยการศึกษาพเิ ศษ เขตการศึกษา ๒ จงั หวัดยะลา
สำนักบรหิ ารงานการศึกษาพเิ ศษ

สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร

เอกสารประกอบการประเมนิ การปฏบิ ัตริ าชการ การเตรียมความพรอ มและพัฒนาอยา งเขม ตำแหนงครผู ูช วย ครัง้ ที่ ๒

๓.จรรยาดบ้ารนรกณารวปิชฏาิบชตัีพิตคนรู

๓.๒ การมวี ิสัยทศั น รูและเขาใจ สนใจ ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ดา นวทิ ยาการ เศรษฐกิจ สงั คม การเมอื งของไทย และนานาชาติในปจจุบนั

หลักฐาน/แหลงขอมลู

ติดตามขาวสาร ผานสื่อสื่อสังคมออนไลน Social Media
“โควิด-19 สรางผลกระทบตอโลกอยางที่ไมเคยมีมากอน”

https://workpointtoday.com/thailand-economic

ติดตามวิทยาการแอปพลิเคชั่น ศึกษา คนควา นวัตกรรมใหมๆ เพื่อนำมาใชในการพัฒนานักเรียน

เอกสารประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการ การเตรียมความพรอมและพฒั นาอยางเขม ตำแหนงครผู ชู วย ครั้งที่ ๒

๓.จรรยาดบา้ รนรกณารวปิชฏาิบชตัพี ิตคนรู

๓.๓ การไมอ าศัยวชิ าชพี แสวงหาผลประโยชนท่ีไมถกู ตอง

บนั ทกึ ผลการปฏบิ ตั งิ าน
ขาพเจาเห็นคุณคาและความสำคัญของการเปนครูที่ดีอยูเสมอ และขาพเจาไมอาศัยวิชาชีพที่

ขาพเจามีแสวงหาผลประโยชนที่ไมถูกตอง ไมใชศิษยกระทำการใดๆ อันเปนการหาประโยชนใหกับตนเอง
ไมตัดสินผลงานหรือผลการเรียนหรือการชวยเหลืออื่นใด โดยมีสิ่งแลกเปลี่ยน และไมใชเวลาราชการและ
ทรัพยากรของราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การซอมเครื่องเคลือบเอกสาร การชวยนำเครื่องคอมพิวเตอร
ของเพื่อนครูผูรวมวิชาชีพเดียวกันไปซอมและติดตาม การมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผลผลิตจากการทำ
แปลงเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อจำหนายไดเงินแลวก็จะเก็บเขาไปเงินกองทุนการเกษตรตอไป และเมื่อไดรับสิ่งของ
บริจาค ขาพเจานำสงมอบตอใหกับนักเรียนโดยสุจริตใจไมมีการแอบอางนำมาใชเปนสวนตน ซึ่งจากที่ขาพเจา
ไดกลาวไปขางตนขาพเจากระทำโดยไมหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ขาพเจากลับรูสึกดีใจมากกวาที่ไดกระทำสิ่ง
เหลานั้นลงไป
หลกั ฐาน/แหลงขอมลู

ใชความสามารถที่มี ในการซอมแซมสิ่งของเครื่องใชของราชการ

เมื่อไดรับสิ่งของบริจาค ขาพเจานำสงมอบตอใหกับนักเรียนโดยสุจริตใจไมมีการแอบอางนำมาใชเปนสวนตน

เอกสารประกอบการประเมนิ การปฏบิ ตั ริ าชการ การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตำแหนงครผู ูชวย คร้งั ท่ี ๒

๓.จรรยาดบ้ารนรกณารวปิชฏาบิ ชตัีพิตคนรู

๓.๔ การมงุ มั่นตอ การพฒั นาความรคู วามสามารถของผูเรยี น

บันทกึ ผลการปฏบิ ตั งิ าน
ขาพเจา ปฏบิ ตั ิงานสอนดว ยความรบั ผดิ ชอบ เตม็ ใจเต็มกำลังความสามารถ ขาพเจามักจะจัดการเรยี น

การสอนและประยกุ ตใ ชกิจกรรม เสยี งเพลง เกมส เพิม่ เตมิ ในการจัดการเรยี นการสอนเพ่ือใหน กั เรียนมีทักษะใหมๆ
เกิดเจตคติทีด่ ีกับการเรยี นรู เพลดิ เพลนิ สนกุ สนาน เกดิ การพฒั นาการทั้งดา นอารมณและรา งกาย อีกทั้งยังสนับสนุน
ความสามารถตามที่นกั เรยี นชื่นชอบ จดั หาสอื่ วัสดอุ ปุ กรณเพอ่ื สนับสนุนสงเสรมิ ความสามารถของผูเ รยี น และสรา ง
โอกาสใหนักเรียนไดเ รยี นรสู รา งประสบการณใ หมๆ อยเู สมอ
หลกั ฐาน/แหลง ขอ มลู

สรางรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมพัฒนาการของนักเรียน

เอกสารประกอบการประเมนิ การปฏบิ ัติราชการ การเตรยี มความพรอมและพฒั นาอยา งเขม ตำแหนง ครผู ูชวย คร้ังที่ ๒

๓.จรรยาดบ้ารนรกณารวปิชฏาิบชัตพี ิตคนรู

๓.๔ การมงุ ม่ันตอ การพัฒนาความรูความสามารถของผูเรียน

หลกั ฐาน/แหลง ขอมลู

สรางรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมพัฒนาการของนักเรียน

สรางโอกาสใหนักเรียนไดมีประสบการณใหมๆ

ในสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด-19 ปรับรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนไมหยุดที่จะเรียนรู

๓.๕ เอกสารประกอบการประเมินการปฏบิ ัติราชการ การเตรียมความพรอ มและพัฒนาอยา งเขม ตำแหนง ครผู ูชว ย ครั้งที่ ๒

๓.จรรยาดบา้ รนรกณารวปิชฏาบิ ชัตีพิตคนรู

การใหความสำคัญตอการเขา รวม สงเสริม สนบั สนนุ กิจกรรม
ทเี่ กย่ี วของกับวชิ าชพี ครอู ยางสมำ่ เสมอ

บนั ทกึ ผลการปฏิบัตงิ าน
ขา พเจา เขา รว มกจิ กรรมตางๆ เก่ียวของกับวิชาชพี ครอู ยูเสมอ เขารวมการประชุม การอบรมความรู

ทเี่ กีย่ วขอ งกับการศกึ ษาและนำความรูท ่ีไดรับมาพฒั นาตนเองและผูเรียน พรอ มทั้งติตตาม รบั ฟง แนวปฏิบตั ิตา งๆ
ตามส่อื ชอ งทางออนไลนและเขารวมสนับสนนุ กจิ กรรมทเ่ี กีย่ วของกบั วชิ าชีพครอู ยูเ สมอ

หลักฐาน/แหลง ขอมลู

ซอ ง khurusapha

ชมวิดีโอ "๑๑ ครูผูสราง เพื่อ Child-Centered Approach" ผานทางสื่อออนไลน

เขารวมกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครู ผานทางสื่อโซเซียลมีเดีย facebook

เอกสารประกอบการประเมินการปฏบิ ตั ริ าชการ การเตรยี มความพรอมและพฒั นาอยางเขม ตำแหนงครูผชู ว ย คร้ังท่ี ๒

๓.จรรยาดบ้ารนรกณารวปชิ ฏาิบชัตีพิตคนรู

๓.๗ การประพฤติปฏิบัติตนเปน ท่ยี อมรบั ของผเู รียน ผบู รหิ าร
เพอื นรว มงาน ผปู กครอง ชมุ ชน

หลกั ฐาน/แหลง ขอมลู

ไดรับความไววางใจจากผูบริหาร ใหทำหนาที่วิทยากร มอบความรูใหกับเพื่อนรวมงานและผูเขาอบรม

ออกรายการวิทยุ “บานนี้มีสุข” รวมพูดคุย เรื่องราวของคุณครูการศึกษาพิเศษ กิจกรรมตางๆ และบทเพลงที่แตงใหกับเมืองเบตง
ไดรับเชิญเปนวิทยากร โครงการพัฒนานักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

เอกสารประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการ การเตรยี มความพรอมและพฒั นาอยางเขม ตำแหนงครผู ชู ว ย คร้งั ท่ี ๒

๓.จรรยาดบา้ รนรกณารวปชิ ฏาบิ ชตัพี ิตคนรู

๓.๘ การไมป ฏิบตั ติ นท่ีสง ผลเชิงลบตอกายและใจของนกั เรียน

บันทึกผลการปฏิบตั ิงาน
ขาพเจาไมปฏิบัติตนที่สงผลตอเชิงลบตอกายและจิตใจของผูเรียน โดยขาพเจาเขาใจดีวานักเรียน

แตละคนมีความแตกตางกัน ทั้งพื้นฐานจากทางครอบครัวและความแตกตางดานความสามารถและการเรียนรู
ขา พเจา ปฏบิ ตั ติ นอยา งใจเยน็ สรา งเสรมิ พลงั เชงิ บวกทง้ั กายและใจใหก บั นกั เรยี น สรา งความผอ นคลายและเพลดิ เพลนิ
ไมสรางความกดดันหรือความรูสึกที่ไมดีตอนักเรียน แตทั้งนี้ทั้งนั้นจะตองอยูในกฎระเบียบที่ไดตกลงกันไว ไมมีอคติ
ตอผูเ รยี นและกระทำอยา งมเี หตุมีผล
หลักฐาน/แหลง ขอ มลู

เอกสารประกอบการประเมินการปฏิบัตริ าชการ การเตรียมความพรอ มและพฒั นาอยา งเขม ตำแหนง ครผู ูชว ย ครั้งท่ี ๒

๓.จรรยาดบ้ารนรกณารวปิชฏาบิ ชตัีพติ คนรู

๓.๙ การทำงานกับผอู ืนไดโดยยดึ หลกั ความสามคั คี เกื้อกูลซงึ่ กนั และกัน

บนั ทกึ ผลการปฏิบตั งิ าน
ขาพเจาปฏิบัติงานตางๆ ที่ทางโรงเรียนมอบหมาย ใหความรวมมือกับคณะครูและบุคลากร

ในการทำกจิ กรรมตา งๆ ทัง้ ในและนอกสถานศกึ ษาดวยความเตม็ ใจ ใหคำแนะนำทเ่ี ปน ประโยชนตอเพ่อื นรวมงาน
ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอน มีน้ำใจและเอื้อเฟอเผื่อแผเพื่อนรวมงานทุกคน
ดว ยความเตม็ ใจอยา งเสมอภาค เชน ชว ยงานเวรหรอื งานพิเศษทไี่ ดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ
หลกั ฐาน/แหลง ขอ มูล

ใหความรวมมือ ชวยเหลือกับเพื่อนรวมงาน ปฏิบัติภาระกิจของศูนยฯ

ใหชวยเหลือเพื่อนรวมงานในการเรียงลำดับประกาศรายชื่อผูรับเกียรติบัตร
Click to View FlipBook Version