The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ขั้นตอนพิธีสำรวจตัวเองก่อนเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Benjamas Meechowna, 2022-06-01 03:30:15

ขั้นตอนพิธีสำรวจตัวเองก่อนเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ

ขั้นตอนพิธีสำรวจตัวเองก่อนเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ

ขน้ั ตอนพิธสี ำรวจตัวเองกอ่ นเข้ำประจำกองลกู เสือวสิ ำมญั
เมื่อเตรยี มลูกเสือวสิ ามญั ได้รับการฝกึ อบรมเครื่องหมายลูกเสือโลกครบตามหลักสตู รแล้วให้ผูก้ ากบั ลกู เสือ
วสิ ามัญในกองน้นั ๆ ดาเนนิ การจดั ให้เตรยี มลูกเสือวสิ ามญั เหลา่ น้นั เขา้ พิธีประจากองตามลาดับข้ันตอนต่าง ๆ
ดังนี้ คอื

1.จัดให้มพี ิธเี ข้าประจากองในตอนกลางคนื ในสถานทเ่ี งียบสงบ มดื จนกว่าจะเสร็จพธิ เี ข้า
ประจากองลูกเสือวสิ ามญั

2.ลกู เสอื วสิ ามัญแต่งเคร่ืองแบบครบเรยี บร้อย เข้านงั่ ที่ทจ่ี ัดไว้ อนั เป็นทนี่ ่ังที่สบายพอสมควร
และสงบเงียบ

3.ประธานในพธิ ี กล่าว ปราม ช้ีแจงถงึ วตั ถุประสงค์ของการสารวจตวั เอง และพิธเี ข้าประจา
กองใหท้ ุกคนปฏบิ ตั ดิ ้วยศรัทธา สงบ จริงใจ และมสี มาธทิ ่ีแน่วแน่ ให้ถอื วา่ เป็นพิธีการท่ีสาคญั ศักด์สิ ิทธิไ์ ม่ควร
ทาเลน่ ๆ หรือสนกุ สนาน ทกุ คนตอ้ งสงบและสารวมอย่างแทจ้ รงิ

4.หลังจากที่ประธานกลา่ วถงึ วัตถุประสงค์ในข้อ ๓ แลว้ ประธานจะกล่าวญาณ โดยปราศรยั
ถึงเกาะแก่งแห่งชวี ิต ซงึ่ จะเป็นตัวอุปสรรคขัดขวางมิให้การดาเนินชีวิตของคนเราดาเนินไปด้วยดี เกาะแก่งแหง่
ชีวิตดงั กลา่ ว คือ อบายมุขต่าง ๆ ไดแ้ ก่ สรุ า นารี ภาชี กฬี าบัตร พรอ้ มกลา่ วอวยพรให้ประสบความสาเรจ็ ใน
ชวี ติ และโชคดตี ลอดไป

5.กองลูกเสือวิสามัญได้เตรียมแผนการสารวจตวั เองไวล้ ว่ งหน้ากอ่ นแล้ว โดยเขยี นกฎลูกเสอื
๑๐ ข้อ เพยี งย่อ ๆ เช่น “มีเกียรติ” “ประพฤตชิ อบ” ลงบนกอ้ นหินที่มีขนาดโตหรือในกระดาษแผ่นโตสดุ แต่
กรณี เพ่ือใหผ้ พู้ บอา่ นงา่ ย จานวน ๑๐ แหง่ ครบจานวนกฎทง้ั ๑๐ ข้อ แลว้ นาก้อนหินหรอื กระดาษตอกตดิ เสา
หรอื ตน้ ไม้ ไปตัง้ ไวใ้ นปา่ (หากมี) หรอื รอบ ๆ สนาม โดยวางให้ห่าง ๆ กันตามลาดบั กฎข้อ ๑-๑๐ ระยะทางท่ี
วางใหม้ ีระยะห่างพอสมควร (สงิ่ ต่าง ๆ ดงั กล่าวในข้อนีต้ ้องเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าในตอนเยน็ ของวนั สารวจ
ตัวเอง) พร้อมทัง้ กาหนดตวั บคุ คลจานวน ๑๑ คน ไว้ประจาจุดทง้ั ๑๐ จดุ รวมทั้งผูท้ ีจ่ ะกลา่ วสรปุ อกี ๑ คน
อยู่รวมกบั กฎข้อที่ ๑๐ ทง้ั นีผ้ ู้ประจาตามจุดทั้ง ๑๐ ตอ้ งมีไฟฉายตดิ ตัวดว้ ยเพอ่ื ไวอ้ ่านข้อความ ซงึ่ อธบิ าย
ความหมายของกฎลูกเสือแบบผใู้ หญ่ได้ และอยา่ ลมื ว่าตามจดุ ตา่ ง ๆ ดงั กลา่ วต้องมีตะเกียงจดุ ตั้งไว้เพ่ือแสดง
จุดท่ตี ้งั ด้วย เพราะลกู เสือจะต้องเดนิ ผ่านโดยมีผูก้ ากบั ลูกเสอื นาทางไปเมื่อลูกเสือได้ฟังเร่ือง “การกลา่ ว
ญาณ” จบแลว้

6.๖. ผู้กากบั ลูกเสือหรอื รองผู้กากับลูกเสือคนหน่งึ จะเป็นผู้พากองลูกเสือออกเดนิ ทางไปใน
ระหวา่ งความมืด ซง่ึ เปรยี บเสมอื นผา่ นวธิ ที างแห่งชวี ิตลูกเสือ โดยเรียกแถวลูกเสือให้อยู่ในรปู แถวตอนหมู่(ตอน
ลึก) เมอ่ื เรียบร้อยแล้วถือไฟฉายเดินนาลูกเสือไปช้า ๆ ทุกคนอยู่ในภาวะสงบ ไม่พูด ไม่คุยสง่ิ ใดทงั้ สิ้นและเดิน
ตามผู้นาไป เมื่อถึงกฎข้อ ๑ ให้ผู้นาแถว ส่ังใหแ้ ถวลูกเสอื หยดุ แลว้ ให้สัญญาณด้วยไฟฉายแกผ่ ูป้ ระจาฐาน ซ่ึง
ซอ่ นตัวอยู่ไม่ให้ลูกเสอื เหน็ อ่านข้อความของกฎข้อ ๑ และคาสอนประกอบดงั ๆ และชา้ ๆด้วยเสียงท่หี นกั
แนน่ ในท่ามกลางความมืดอนั สงบเงยี บน้นั เมือ่ จบขอ้ ความแล้วผู้นาแถวก็นาลูกเสือผ่านฐานต่อไปตามลาดับ
จนครบกฎข้อ ๑๐ และแลว้ ตอนท้ายสดุ จะมีผ้กู ลา่ วสรุปกฎทง้ั ๑๐ ขอ้ อีกครงั้ หนง่ึ ซ่ึงเป็นการสง่ เสริมให้ลูกเสือ
ไดเ้ ขา้ ใจและแปลความหมายของกฎของลูกเสือแบบผ้ใู หญ่

7.หลงั จากการกลา่ วสรปุ แลว้ ผู้นาแถวจงึ นาแถวไปสู่ลานกวา้ งอกี แห่งหน่ึง ซึ่งมีโตะ๊ หมบู่ ชู า
ต้งั อยู่พร้อมแล้ว ผูน้ าแถวเชิญประธานจดุ ธปู เทียนบชู าพระรตั นตรยั ผู้นาแถวและลกู เสือยนื พนมมือเสรจ็ แล้ว
ผ้นู าแถวมอบเทียน พร้อมทั้งคาสารวจตัวเอง (ข้อบังคบั ฯ ข้อ ๒๙๗) ใหล้ กู เสือทุกคน นาเทยี นไปต่อไฟจาก
เทยี นท่โี ตะ๊ หมบู่ ชู า หรือจากประธานในพธิ ี ลูกเสอื แตล่ ะคนเมอื่ รับของดังกลา่ วแล้ว ใหแ้ ยกกนั ไปหาทน่ี ัง่ ทจี่ ุด
ใดจุดหน่งึ ในบริเวณนั้น ต่างคนตา่ งนง่ั ให้ห่างกนั เสมือนนง่ั อยโู่ ดดเดย่ี วแลว้ พิจารณาตวั เองตามข้อความทั้ง ๒๑

ข้อ ในแผน่ กระดาษคาสารวจตวั เองทีไ่ ด้รบั แจกมา หากมีข้อใดทีไ่ ม่อาจปฏบิ ัติได้หรือ ยากแกก่ ารปฏบิ ตั ิ ให้
พจิ ารณาสารวจตวั เองในข้อน้ันนาน ๆ อีกคร้ังหนึ่ง หากยงั ถอื ปฏบิ ัติไม่ได้เช่นเดิม ลกู เสอื ผ้นู ้ันมีสทิ ธ์ิเดินออกไป
จากบรเิ วณท่ีสารวจตวั เองได้ และไม่มีสทิ ธิ์ที่จะเขา้ ร่วมพิธีประจากองลกู เสือวิสามญั ในวนั นน้ั จนกวา่ ลูกเสอื ผู้
น้นั จะผา่ นการสารวจตัวเองทุกขอ้ จึงจะเข้าพธิ ีประจากองลูกเสอื วสิ ามญั ได้ในวันตอ่ ไป

8.เมอื่ ผู้นาแถวเหน็ ว่าลูกเสือได้กระทาการสารวจตัวเองเรียบร้อยแลว้ ใหน้ าลกู เสือเขา้ สสู่ ถานที่
ทจี่ ะประกอบพิธเี ข้าประจากองลกู เสือวิสามญั และติดแถบสามสตี อ่ ไป สถานที่ทีจ่ ะประกอบพธิ เี ขา้ ประจากอง
ลกู เสือวสิ ามัญ ควรจะเปน็ คูหาลูกเสอื วิสามญั หรือพทุ ธศาสนา หรอื โบสถ์ ซงึ่ เป็นสถานที่สงบเงียบตอ่ จากน้ัน
กองลูกเสอื วิสามญั ทาพธิ เี ข้าประจากอง ตามขอ้ บังคับคณะลกู เสือแหง่ ชาติ เม่ือลูกเสือได้ตดิ แถบสามสี
เรยี บรอ้ ยแล้ว ผกู้ ากบั ลกู เสือกล่าวให้โอวาท ลกู เสอื เกา่ (ถ้าม)ี หรือผูก้ ากบั ลูกเสือจบั มือแสดงความยินดีเป็นอัน
เสรจ็ พิธี


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Mount Ijen Bromo Tour Package
Next Book
Using Abstractive Document Summarization  _  Google Cloud