The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หน่วยการจัดเรียนรู้ ด้านอาชีพ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Benjamas Meechowna, 2022-05-31 23:22:11

หน่วยการจัดเรียนรู้ที่ 11-16

หน่วยการจัดเรียนรู้ ด้านอาชีพ

แผนการจัดกจิ กรรมแนะแนวที่ 11

หน่วยการจัดกจิ กรรม : อาชพี ช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ 1-3

เรอื่ ง เตรียมตนสูอ่ นาคตที่สดใส จานวน 1 ชัว่ โมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สาระสาคัญ
การเตรียมตนสู่อนาคตที่สดใส เป็นการให้บุคคลได้รู้จักมองเหตุการณ์ข้างหน้า หรือภาพในอนาคตซ่ึง

เป็นเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ จะช่วยให้เห็นช่องทาง และเตรียมตัวให้พร้อมที่จะก้าวไปสู่อนาคตท่ีเปล่ียนแปลงได้อย่าง
ถูกตอ้ งเหมาะสม และประสบความสาเร็จ

2. สมรรถนะการแนะแนว : ด้านอาชีพ
ขอ้ 1 การเรียนรูเ้ กยี่ วกบั อาชีพ

ข้อ 3 มีทักษะการตัดสนิ ใจเพ่ือวางแผนการศึกษาเพื่อการมีงานทาเต็มตามศักยภาพ

3. จดุ ประสงค์การเรยี นรู้
3.1 สามารถอธบิ ายถึงเหตกุ ารณ์ในอนาคตได้

3.2 สามารถคาดคะเนอนาคตของตนเองได้

3.3 เตรียมตัวในการประกอบอาชพี ได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในวันขา้ งหน้าได้

4. สาระการเรียนรู้ 232
การเตรียมตัวสอู่ นาคต

5. ช้ินงาน / ภาระงาน (ถา้ ม)ี
ใบงาน บันทกึ มองภาพอนาคต

6. วิธีการจัดกิจกรรม
6.1 ครูและนกั เรยี นร่วมกันสนทนาทบทวนถึงเน้ือหาทีเ่ รียนเม่ือช่วั โมงท่แี ลว้ เปน็ การทบทวนความรูค้ วาม

เข้าใจของนักเรยี น ก่อนจะเข้าส่เู นอ้ื หาใหม่

6.2 ครูใหน้ ักเรยี นดูภาพชมุ ชนในอดีตแล้วเปรยี บเทยี บกับภาพชุมชนในปัจจุบัน แล้วอภิปรายแสดงความ

คดิ เหน็ ท่แี ต่ละคนมีตอ่ การเปลี่ยนแปลง

6.3 ให้นักเรียนสงบน่ิง 1 – 2 นาที พร้อมกับจิตนาการถึงแนวโน้นของสภาพชุมชนในอนาคตว่า
ชมุ ชนทีเ่ ราอยู่จะเปน็ อย่างไรในช่วงระยะเวลาต่างๆ

6.4 นักเรียนแต่ละคนบันทึกสิ่งท่ีได้จินตนาการลงในใบงานเรื่อง บันทึกมองภาพอนาคต ตามหัวข้อท่ี
กาหนดให้

6.5 สมุ่ นักเรยี นออกมาอ่านคาตอบของตนให้เพื่อนๆ ฟงั ประมาณ 3 – 4 คน
6.6 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเนือ้ หาท่ีเรียน และสรุปข้อคิดท่ีได้จากการเข้ารว่ ม
กจิ กรรมนี้

7. ส่อื / อุปกรณ์ 233
ใบงานเรอ่ื ง บนั ทกึ มองภาพอนาคต

8. การประเมนิ ผล
8.1 วธิ ีการประเมิน
8.1.1 สังเกตพฤติกรรม
8.1.2 ตรวจใบงานเรอื่ ง “มองภาพอนาคต”
8.2 เคร่อื งมือ
8.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรม
8.2.2 แบบบนั ทกึ หลงั การสอน
8.3 เกณฑ์การประเมิน
8.3.1 ประเมนิ จากการสังเกตการปฏิบัติกจิ กรรมของนักเรียน

เกณฑ์ ตวั บ่งช้ี

ผ่าน มีความต้งั ใจรว่ มกจิ กรรม ให้ความร่วมมอื กับกลุม่ ในการวิเคราะห์ แสดง
ความคิดเหน็ การนาเสนอหนา้ ชัน้ เรยี นและสง่ งานตามกาหนด

ไม่ผา่ น ไมใ่ ห้ความรว่ มมอื กับกลุ่ม หรือ ขาดสิ่งใดสิง่ หนึ่ง

8.3.2 ประเมนิ จากใบงาน
เกณฑ์ ตัวบงช้ี
ผ่าน ทาใบงานสง่ ให้ความร่วมมอื ในการตอบคาถาม ใหค้ วามร่วมมือในการทางานกลมุ่
ไมผ่ ่าน ไมท่ าในสิง่ ใดสิ่งหนง่ึ ใน 3 ข้อ

ใบงาน
“บันทกึ มองภาพอนาคต”
คาชแ้ี จง ให้นักเรียนจนิ ตนาการถึงแนวโนม้ ของสภาพชมุ ชนในอนาคตวา่ ชุมชนที่นักเรียนอยจู่ ะเป็น
อยา่ งไร

234

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ท่ี 12

หนว่ ยการจดั กิจกรรม : อาชีพ ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เร่ือง แลกเปลี่ยนเรยี นรสู้ ู่งานอาชพี จานวน 3 ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สาระสาคญั
การฝึกปฏบิ ัตทิ ักษะพนื้ ฐานงานอาชพี อยา่ งงา่ ย เปน็ การส่งเสรมิ เจตคตทิ ่ีดีต่อการประกอบอาชีพสจุ ริต

และเป็นสถานการณท์ นี่ ักเรยี นจะได้ข้อคิดในการต่อยอดสู่การหารายไดห้ รือตัดสนิ ใจเลือกอาชพี ทีเ่ หมาะสมกบั
ตนเองต่อไป

2. สมรรถนะการแนะแนว : ดา้ นอาชีพ
ขอ้ 1 การเรยี นรูเ้ ก่ียวกับอาชีพ

ข้อ 2 มีเจตคติ และคา่ นิยมที่ดีตอ่ อาชพี

3. จุดประสงค์การเรยี นรู้
3.1 ฝึกทกั ษะพน้ื ฐานงานอาชพี อย่างง่าย

3.2 นาเสนอและถ่ายทอดความรูใ้ ห้กับเพอ่ื นในหอ้ งเรยี น แลกเปลยี่ นเรียนรซู้ ง่ึ กนั และกัน

4. สาระการเรียนรู้ 235
การมเี จตคติทีด่ ีต่อการประกอบอาชพี และการตดั สินใจเลือกอาชพี

5. ช้นิ งาน / ภาระงาน (ถ้าม)ี
ใบงานเรอื่ ง แลกเปลีย่ นเรยี นรูส้ ูง่ านอาชพี

6. วธิ กี ารจดั กิจกรรม
ชั่วโมงท่ี 1
6.1 ครูเกรนิ่ นาการเรียนรู้ในคร้งั นี้ ถามวา่ ใครบ้างมีรายได้จากงานอาชพี แล้วบ้าง ใหน้ กั เรียนเล่าใหเ้ พ่ือนฟัง
6.2 นักเรยี นแบง่ กลุม่ ออกเป็น 2 กลุ่ม ปฏบิ ตั ิใบงาน เรอ่ื ง แลกเปลี่ยนเรยี นรู้สงู่ านอาชพี
6.3 ครอู ธิบายกจิ กรรมเพิม่ เตมิ วา่ ขอใหน้ ักเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษากนั และเลือกอาชีพงา่ ยๆทส่ี มาชกิ ใน
กลุ่มทาได้ สามารถถ่ายทอดใหเ้ พ่ือนทาไดด้ ้วย และสามารถจาหน่ายได้ โดยให้โจทย์วา่ เปน็ อาชีพท่ี
“ทาเป็น ขายดี มีรายได้” (เช่น ทาขนมครก นา้ ผลไมป้ นั่ แซนวิส ไกป่ ๊อบ ยารวมมิตร ดอกกุหลาบ
วาเลนไทน์ ถักพรมเชด็ เท้า กระเป๋าเอนกประสงค์ กระปุกออมสิน ที่ใสโ่ ทรศัพท์ พานบายศรี เป็นตน้ )
6.4 นักเรยี นเขา้ กลุ่ม วางแผนการทางาน โดยมคี รูคอยสงั เกตการณ์ และให้คาแนะนาอยา่ งใกล้ชดิ
6.5 ครูนัดหมายให้นักเรียนได้เตรียมอุปกรณ์การฝึกอาชีพมาให้พร้อมในสัปดาห์ ถ่ายทอดและให้
นักเรียนทุกคนได้มสี ว่ นรว่ ม
6.6 ครแู ละนกั เรยี นชว่ ยกนั สรุปกจิ กรรมในวนั น้ี

ชวั่ โมงท่ี 2-3 236
6.7 ครทู บทวนกิจกรรมในคร้ังที่ผ่านมา
6.8 ให้นักเรียนกลุม่ ที่ 1-2 เป็นผ้นู าเสนอการปฏิบัติ ใหเ้ พอ่ื นมีส่วนรว่ มในการปฏบิ ตั ิ และนาออก
จาหนา่ ยใหเ้ พือ่ นๆ หรอื บคุ ลากรในโรงเรยี น หรือนากลับไปจาหน่ายในชุมชนได้ (นาเสนอ
สปั ดาห์ละ 1 กลุ่ม)
6.9 ครสู ังเกตการณ์และคอยใหค้ าปรกึ ษา
6.10 นกั เรียนสรุปรายงานการปฏิบัติในใบงาน เรื่อง แลกเปล่ยี นเรียนร้สู ู่งานอาชพี ใหส้ มบรู ณ์และสง่ ครู
6.11 ครูและนักเรยี นร่วมกันสรปุ แนวคดิ ที่ได้จากการทากิจกรรม

7. สื่อ / อุปกรณ์
ใบงานเรอ่ื ง “แลกเปลยี่ นรสู้ ู่งานอาชีพ”

8. การประเมินผล
8.1 วิธกี ารประเมิน
- ตรวจใบงานเรอ่ื ง “แลกเปล่ยี นเรียนรสู้ งู่ านอาชพี ”
8.2 เกณฑก์ ารประเมิน
8.2.1 ประเมนิ จากการสงั เกตการปฏบิ ัติกจิ กรรมของนกั เรยี น

เกณฑ์ ตวั บ่งชี้

ผา่ น มีความต้ังใจร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือกับกลุม่ ในการวิเคราะห์ แสดง
ความคิดเหน็ การนาเสนอหน้าชน้ั เรยี นและสง่ งานตามกาหนด

ไมผ่ า่ น ไม่ใหค้ วามร่วมมือกับกลมุ่ หรือ ขาดส่ิงใดสิง่ หนึง่

8.2.2 ประเมินจากใบงาน
เกณฑ์ ตัวบงชี้
ผ่าน ทาใบงานส่ง ใหค้ วามร่วมมือในการตอบคาถาม ใหค้ วามร่วมมอื ในการทางานกลุ่ม
ไม่ผา่ น ไมท่ าในสิ่งใดสิง่ หน่ึงใน 3 ข้อ

ใบงาน 237
“แลกเปลี่ยนเรยี นรสู้ ูง่ านอาชีพ”
คาช้แี จง ใหน้ กั เรียนแบง่ กลุ่มวางแผนการทางานและบนั ทึกสรุปผลการปฏิบตั ิงาน ตามรายการดงั นี้
กลุ่ม...................................................................
ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีที่ .........../..........
หัวหน้ากลุ่ม………………………………………………………………………….
รองหัวหนา้ กลุ่ม.............................................................................
เหรญั ญกิ .......................................................................................
เลขานกุ าร.....................................................................................
สมาชิกประกอบด้วย
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
...................................................................................................................................................................................
อาชพี ทีเ่ ลือกปฏิบตั ิได้แก่
..............................................…………………………………………………………………..........................................................
การดาเนินงานและมอบหมายงาน
ฝ่ายเตรยี มอปุ กรณ์
............................................................................................... ....................................................................................
ฝา่ ยนาการปฏบิ ัติ
............................................................................................................... ....................................................................
ฝ่ายบันทกึ ภาพ
.................................................................................................................................................................................
ฝ่ายบญั ชี
......................................................................................................................... .........................................................
ฝ่ายสรุปผลรายงาน
........................................................................................................... .......................................................................
วธิ กี าร/อปุ กรณ์ทใ่ี ช/้ สว่ นผสม
............................................................................................................................. ......................................................
........................................................... ................................................................................................ .......................
สรุปผลการปฏบิ ัติ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................

บญั ชรี ายรบั -รายจา่ ย

ท่ี รายการ รายรบั (บาท) รายจา่ ย ((บาท)

รวม

กาไร..........................................บาท 238
ขาดทนุ ......................................บาท

ประโยชน/์ ความประทับใจในกจิ กรรม
............................................................................................................................. ......................................................
.............................................................................................................................................................................. .....
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
..................................................................................................................................................... ..............................
..................................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................ .......................................................
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
......................................................................................................................................................................... ..........
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................

แผนการจดั กิจกรรมแนะแนวที่ 13

หน่วยการจัดกิจกรรม : อาชพี ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 1-3

เรอ่ื ง เสน้ ทางชีวติ ด้านอาชีพ จานวน 2 ชว่ั โมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สาระสาคญั
การตัดสินใจเลือกอาชีพเป็นความสาเร็จของชีวิต ความเหมาะสมของคุณสมบัติตนกับคุณสมบัติของผู้

ประกอบอาชีพ เปน็ ปัจจัยท่สี ่งผลใหบ้ ุคคลประสบความสาเร็จในการประกอบอาชพี หากไมส่ ามารถปรบั คุณสมบัติ
ใหเ้ หมาะสมกบั อาชพี ใหเ้ ลอื กอาชีพใหมท่ เ่ี หมาะสมกบั คณุ สมบตั ิของเรา

2. สมรรถนะการแนะแนว : ดา้ นอาชพี
ข้อ 1 การเรียนรูเ้ กย่ี วกับอาชีพ

ขอ้ 2 มเี จตคติ และค่านิยมที่ดตี อ่ อาชพี

ข้อ 3 มีทกั ษะการตดั สนิ ใจเพื่อวางแผนการศึกษาเพื่อการมีงานทาเตม็ ตามศักยภาพ

3. จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ 239
3.1 ระบรุ ายชื่ออาชีพท่สี นใจได้

3.2 ระบุคุณสมบัติของตนเองทีต่ ้องปรบั ตัวใหเ้ หมาะสมกับอาชพี ทีส่ นใจได้

3.3 ประเมินผลการปรับตนเองได้

3.4 ตัดสนิ ใจเลือกอาชีพทีส่ นใจ หรือเลอื กอาชพี ใหมจ่ ากการประเมนิ การปรบั ตนเอง

4. สาระการเรียนรู้
การเตรยี มตวั เป็นพน้ื ฐานท่ีสาคญั สาหรบั การใชช้ ีวิตประจาวัน

5. ชน้ิ งาน / ภาระงาน (ถ้าม)ี
5.1 ใบงาน อาชีพทส่ี นใจ
5.2 ใบงาน ปรบั ตัวเลือกใหม่

6. วิธีการจดั กิจกรรม
ช่วั โมงที่ 1
6.1 ครูเกร่ินนาเรื่องอาชีพท่ีนักเรยี นสนใจ และชวนคดิ พจิ ารณา ใหน้ ักเรยี นชว่ ยกันบอกชอ่ื อาชพี ที่อยู่ใน

ความสนใจ เพ่ือทบทวนว่านักเรยี นมอี าชีพที่สนใจหรือไม่
6.2 ให้นกั เรียนทาใบงานเรื่อง อาชีพที่สนใจ เป็นรายบุคคล โดยมอบหมายใหน้ ักเรียนสืบค้นข้อมลู จาก

Internet หรอื หอ้ งสมุด ใหเ้ วลา 1 สปั ดาห์ แล้วนามาในชวั่ โมงต่อไป

ชวั่ โมงท่ี 2

6.3 ทบทวนการปฏิบัติตามใบงาน เรื่อง อาชีพทสี่ นใจ
6.4 นักเรยี นเปรียบเทยี บคุณสมบตั ขิ องตนเองกับคุณสมบัตขิ องบุคคลที่เหมาะสมกบั อาชีพทส่ี นใจแล้ว
เลือกอาชีพที่คิดว่ามคี วามเป็นไปได้สาหรับตนเองมากท่สี ดุ 1 อาชพี แลว้ พิจารณาว่าจะต้องปรบั ตวั ใหม้ ีคณุ สมบัติ
อะไรจึงจะประกอบอาชพี ท่ีเลือกได้

6.5 นักเรียนทาใบงาน เร่ือง ปรบั ตัวหรอื เลอื กใหม่ วางแผนการปรับตวั และบันทกึ ในใบงานปรับตวั หรือ 240
เลอื กใหม่ นาสง่ ใบงานเม่อื เสร็จและสน้ิ สดุ เวลาทกี่ าหนด

7. ส่ือ / อุปกรณ์
7.1 ใบงานเร่ือง “อาชพี ท่ีสนใจ”
7.2 ใบงาน เรอ่ื ง “ปรับตัวหรอื เลอื กใหม่”

8. การประเมนิ ผล
8.1 วิธกี ารประเมนิ
8.1.1 ตรวจใบงานเรอื่ ง “อาชีพที่สนใจ”
8.1.2 ตรวจใบงานเรอื่ ง “ปรบั ตัวหรอื เลอื กใหม่”
8.2 เกณฑ์การประเมิน
8.2.1 ประเมนิ จากการสงั เกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน

เกณฑ์ ตัวบ่งช้ี

ผา่ น มีความตั้งใจร่วมกจิ กรรม ใหค้ วามรว่ มมือกับกล่มุ ในการวิเคราะห์ แสดง
ความคิดเห็น การนาเสนอหน้าชัน้ เรียนและส่งงานตามกาหนด

ไม่ผา่ น ไม่ให้ความร่วมมอื กบั กลุ่ม หรือ ขาดส่ิงใดส่ิงหนงึ่

8.2.2 ประเมินจากใบงาน
เกณฑ์ ตัวบงชี้
ผา่ น ทาใบงานสง่ ให้ความรว่ มมือในการตอบคาถาม ใหค้ วามร่วมมอื ในการทางานกลมุ่
ไมผ่ ่าน ไมท่ าในสิง่ ใดส่งิ หน่งึ ใน 3 ข้อ

ใบงานท่ี 1

“ อาชพี ท่ีสนใจ”

ช่อื -สกุล........................................................................................................ชน้ั ..................................

ชแี้ จง ให้นักเรยี นระบชุ อื่ อาชีพที่สนใจ 3 ข้อ เรยี งตามลาดับความสนใจมากทีส่ ดุ และรองลงมาตามลาดับ แล้วระบุ
คณุ สมบัติของบุคคลท่ีเหมาะกบั การประกอบอาชีพนั้น

เลขท่ี ชอ่ื อาชพี คุณสมบัตผิ ูป้ ระกอบอาชีพ

1 การศกึ ษา...............................................................................

...............................................................................................

คณุ ลกั ษณะ............................................................................

..............................................................................................

ความสามารถ.........................................................................

..............................................................................................

การศึกษา...............................................................................

...............................................................................................

คณุ ลักษณะ............................................................................ 241

..............................................................................................

ความสามารถ.........................................................................

..............................................................................................

3 การศกึ ษา...............................................................................

....................................................................................... ........

คณุ ลกั ษณะ............................................................................

..............................................................................................

ความสามารถ.........................................................................

..............................................................................................

ใบงานท่ี 2

“ปรับตัวหรอื เลือกใหม่”

ชอ่ื -สกลุ ...........................................................................................................ชัน้ ..................................

ช้ีแจง ให้นักเรยี นเลอื กอาชีพทมี่ ีความเปน็ ไปได้สาหรับตนเองจากใบงาน เร่อื ง อาชพี ทส่ี นใจมา 1 อาชีพ แลว้
ระบุคณุ สมบัติท่นี ักเรียนตอ้ งปรบั ปรงุ เพ่ือเขา้ สู่อาชีพในอาเซียนนี้ ระบุวธิ กี ารพฒั นาแล้วระบดุ ว้ ยวา่ หาก
ปรับปรงุ ไมส่ าเรจ็ จะทาอยา่ งไร การปรับปรุงตัวเรา

ชอ่ื อาชพี คณุ สมบตั ทิ ตี่ ้องปรับปรงุ วิธกี ารปรับปรงุ ตัว กาหนดเวลา

…………………………………… …………………………………………………………. ………………………………..…… …………………..

…………………………………… …………………………………………………………. ………………………………..……. …………………..

…………………………………… …………………………………………………………. ………………………………..……. …………………..

…………………………………… …………………………………………………………. ………………………………..……. …………………..

…………………………………… …………………………………………………………. ………………………………..……. …………………..

…………………………………… …………………………………………………………. ………………………………..……. …………………..

…………………………………… …………………………………………………………. ………………………………..……. …………………..

…………………………………… …………………………………………………………. ………………………………..……. ………………….. 242

…………………………………… …………………………………………………………. ………………………………..……. …………………..

…………………………………… …………………………………………………………. ………………………………..……. …………………..

…………………………………… …………………………………………………………. ………………………………..……. …………………..

…………………………………… …………………………………………………………. ………………………………..……. …………………..

…………………………………… …………………………………………………………. ………………………………..……. …………………..

…………………………………… …………………………………………………………. ………………………………..……. …………………..

…………………………………… …………………………………………………………. ………………………………..…….. …………………..

หากปรบั ปรงุ ตัวเองไม่สาเร็จ จะทาอยา่ งไร
............................................................................................. ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
.............................................................................................……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................. ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนการจดั กิจกรรมแนะแนวท่ี 14

หนว่ ยการจดั กิจกรรม : อาชีพ ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 1-3

เรือ่ ง อาชีพไหนใช่ตัวเรา จานวน 2 ช่ัวโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สาระสาคัญ
การประกอบอาชพี เปน็ ส่งิ สาคญั ในการดารงชวี ติ ของมนษุ ย์ บุคคลจะต้องทางานเพื่อหาเลี้ยงตวั เองและ

ครอบครวั ซงึ่ ในการประกอบอาชีพน้นั หากบุคคลไดป้ ระกอบอาชพี ที่ตัวเองชอบตามความถนัดและสนใจจะทาให้
ประสบผลสาเร็จและมีความสุขในการดารงชวี ิต

2. สมรรถนะการแนะแนว : ดา้ นอาชพี
ขอ้ 1 การเรยี นร้เู กยี่ วกับอาชพี

ขอ้ 2 มเี จตคติ และค่านยิ มที่ดตี ่ออาชีพ

ขอ้ 3 มีทกั ษะการตดั สินใจเพื่อวางแผนการศกึ ษาเพื่อการมีงานทาเตม็ ตามศักยภาพ

3. จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ 243
3.1 ระบุอาชพี ทส่ี นใจและเหมาะสมกบั ตนเองได้

3.2 บอกเหตผุ ลในการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกบั ตนเองได้

3.3 อธบิ ายลกั ษณะของอาชีพทเี่ หมาะสมกบั ตนเองได้

4. สาระการเรยี นรู้
การประกอบอาชพี ทชี่ อบตามความถนัดและความสนใจ

5. ชิ้นงาน / ภาระงาน (ถา้ มี)
5.1 แบบทดสอบบุคลกิ ภาพ “อาชีพไหนใช่เรา”
5.2 ใบงาน อาชพี ไหนใชเ่ รา

6. วธิ ีการจัดกจิ กรรม
ชั่วโมงท่ี 1
6.1 ครูนาเขา้ สบู่ ทเรียนโดยการสนทนาเก่ียวกบั อาชีพต่างๆและให้นกั เรยี นดรู ปู ภาพอาชีพร่วมกัน

อภิปรายถึงลักษณะการทางานของอาชีพนน้ั
6.2 นักเรียนทาแบบทดสอบบุคลกิ ภาพ เร่ืองอาชีพไหนที่ใช่เรา พร้อมแปลผลดูวา่ ตรงกับลกั ษณะของตน

หรือไม่อยา่ งไร
6.3 นกั เรียนรวมกลุม่ ตามบุคลิกภาพของตนเองจากแบบทดสอบ พร้อมอภปิ รายในกลุม่ วา่ แต่ละคนมี

ความเหมาะสมหรอื ควรปรับปรุงตนเองใหเ้ หมาะกับอาชพี ในกลุ่มนีอ้ ย่างไร
6.4 ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอความคิดเห็นของกลุ่ม
6.5 ครแู ละนักเรียนร่วมกนั อภิปรายพร้อมสรปุ ขอ้ คิดเห็นจากทาแบบทดสอบ

ชั่วโมงท่ี 2 244
6.6 ให้นักเรยี นรว่ มกจิ กรรมทาย ปริศนาอาชีพ โดยครูเป็นผอู้ า่ นคากลอนลกั ษณะอาชีพ และนักเรียน

ทายว่า หมายถึงอาชพี ใด
6.7 นักเรยี นทาใบงาน เรื่อง อาชีพไหนใช่ตัวเรา
6.8 ครูใหน้ กั เรยี นแต่ละคนออกมาอธิบายคาตอบในใบงาน
6.9 ครูและนกั เรยี นร่วมกันอภิปรายและสรุปขอ้ คิด ประโยชน์ท่ีได้จากกิจกรรมน้ี

7. สือ่ / อปุ กรณ์
7.1 รปู ภาพอาชีพ
7.2 แบบทดสอบบุคลกิ ภาพ เรือ่ ง “อาชีพไหนที่ใช่เรา”
7.3 คากลอนปริศนาอาชีพพร้อมเฉลย
7.4 ใบงานเรือ่ ง “อาชีพไหนท่ีใชเ่ รา”

8. การประเมนิ ผล
8.1 วิธกี ารประเมิน
ตรวจใบงานเรือ่ ง “อาชพี ไหนทใี่ ช่เรา”
8.2 เกณฑ์การประเมิน
8.2.1 ประเมินจากการสังเกตการปฏบิ ตั ิกจิ กรรมของนกั เรียน

เกณฑ์ ตวั บ่งชี้

ผ่าน มคี วามตัง้ ใจร่วมกิจกรรม ให้ความรว่ มมือกบั กลุ่มในการวเิ คราะห์ แสดง

ความคดิ เหน็ การนาเสนอหน้าช้นั เรียนและสง่ งานตามกาหนด

ไมผ่ ่าน ไมใ่ ห้ความร่วมมือกับกลมุ่ หรอื ขาดสงิ่ ใดสง่ิ หนงึ่

8.2.2 ประเมินจากใบงาน
เกณฑ์ ตัวบงช้ี
ผ่าน ทาใบงานสง่ ให้ความร่วมมือในการตอบคาถาม ใหค้ วามร่วมมือในการทางานกลุม่
ไมผ่ ่าน ไม่ทาในส่งิ ใดส่งิ หนึง่ ใน 3 ข้อ

รูปภาพอาชพี

245

แบบทดสอบบคุ ลกิ ภาพ อาชีพไหนท่ีใชเ่ รา
การท่ีได้ทางาน หรือประกอบอาชีพที่ถนัดและชอบน้ันเป็นส่ิงที่เราทุกคนปรารถนา เพราะจะเป็นส่วน
สาคัญทาให้เกิดความสุขในชีวิต แบบทดสอบบุคลิกภาพ อาชีพไหน ท่ีใช่เรา ซึ่งเป็นแบบทดสอบง่ายๆจะบอก
เก่ียวกับวิธีคิดและวิธีทางานที่เราถนัด แม้ว่าถึงเวลาท่ีต้องเลือกอาชีพ จะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายที่เรา
จะต้องนามาพิจารณา แต่แบบทดสอบน้ีก็พอจะเป็นแนวทางบอก บุคลิกภาพ ด้านอาชีพได้ในระดับหนึ่ง ให้นักเรียนลอง
ฝึกทาดู
วธิ ที า แบบทดสอบบคุ ลิกภาพ อาชพี ไหน ที่ใชเ่ รา เพียงเลือกรูปท่ีชอบท่ีสุด 1 รปู แล้วรบี ไปดผู ลว่าเป็น
อย่างไร ตรงกบั ตวั เราหรอื ไม่

246

วิเคราะห์แบบทดสอบบุคลกิ ภาพ อาชีพไหน ทีใ่ ชเ่ รา 247
แบบ A แบบมเี หตุผล กลไก
คุณเป็นผทู้ ่ีมีเหตุผล มตี รรกะ สขุ ุม และใช้ข้อมลู ตดั สินใจ
เมอื่ ส่ิงต่างๆ ยงุ่ เหยงิ คุณกย็ งั คงความมีเหตผุ ลไดส้ าหรับคณุ เหตุผลคอื สงิ่ ท่ีสาคญั ทีส่ ุด
และเมื่อคุณทาตามหลกั เหตผุ ล คุณก็ไม่ได้เป็นทาสของมัน
คณุ ยดื หยนุ่ ไดเ้ ม่ือจาเป็น และยอมรับความคิดเหน็ ของผู้อนื่ เม่ือทาผิดพลาด
คณุ ทางานได้ดีที่สุดเมื่อ.....

….. ทางานด้วยฝมี ือ (มอื )
….. ทางานดว้ ยเคร่ืองมือ เคร่ืองจกั รกลตา่ งๆ
ตวั อยา่ งอาชพี : วิศวกร ชา่ ง สถาปนกิ ช่างไม้

แบบ B หว่ งใย ไวต่อความรูส้ กึ
คุณเป็นคนทีม่ ีความห่วงใยและเมตตาผู้อื่นอยา่ งลกึ ซง้ึ
คุณรว่ มแก้ไขปญั หาของผอู้ ่นื เหมอื นเป็นปัญหาของตนเอง
คณุ มีความไวต่อความรู้สึก มเี ซน้ สด์ ี เขา้ ใจความรูส้ ึกของผคู้ นเปน็ อย่างดี
การชว่ ยเหลอื ผอู้ ่ืนเป็นความสุขในชีวติ ของคุณ คุณเปรียบมนั เปน็ เป้าหมายชวี ติ
คณุ ทางานได้ดีทส่ี ุดเม่ือ.....

….. ไดร้ ับผิดชอบอะไรมากมาย
….. งานท่คี ณุ ทาได้ มผี ลต่อชีวิตใครบางคนอยา่ งมากมาย
ตวั อยา่ งอาชีพ : งานเก่ยี วกบั สังคมสงเคราะหต์ ่างๆ ท่ีปรกึ ษา แนะแนว

แบบ C หนักแน่น จริงจัง
คุณเป็นคนมีพลงั ต้งั อกตัง้ ใจ และทางานจรงิ จังมาก
แม้คุณจะเปน็ คนที่ต้องการอะไรแลว้ จะตอ้ งเอามาให้ได้ แต่คุณกม็ ีความเห็นอกเห็นใจผอู้ ่นื ดว้ ย
คุณมีความสามารถในการจัดสมดุลระหวา่ งสิ่งทีค่ ณุ ต้องการ กับความตอ้ งการของผู้อนื่
เพือ่ ใหง้ านสาเร็จแล้ว คุณลงทุนทาได้ทุกอย่าง แต่จะหลกี เลีย่ งการเกิดปญั หากับคนอืน่
คุณทางานได้ดที ส่ี ุดเมื่อ.....

….. ทางานรว่ มกบั ผู้อื่น
….. ทางานในสภาพแวดล้อมท่กี ระฉับกระเฉงว่องไว
ตวั อย่างอาชพี : ตารวจ ทหาร ครใู หญ่ CEO

แบบ D สรา้ งสรรค์ ไร้กฎเกณฑ์
คณุ เปน็ นักสรา้ งสรรค์ท่ียอดเยย่ี ม และมีเอกลักษณ์
ไม่มีใครคาดเดาไดว้ า่ คุณจะทาอะไรต่อไป แตม่ กั เป็นสิ่งทีน่ ่าอศั จรรย์ใจ
เพราะขเี้ บื่อ คุณจงึ ไม่ชอบอะไรท่ีเป็นกิจวตั ร หรือระเบยี บกฎเกณฑ์ตา่ งๆ
ตราบใดที่คณุ สามารถคดิ คน้ อะไรใหม่ๆ หรือไมถ่ ูกควบคุมดว้ ยกฎอะไรมากมาย คุณก็มักประสบ
ความสาเร็จอยา่ งดี

คุณทางานได้ดที ี่สดุ เมื่อ..... 248
….. ทางานคนเดยี ว
….. สามารถปลดปล่อยตวั ของคุณผ่านการทางานหรือผลงาน

ตวั อย่างอาชพี : ศลิ ปิน นักแสดง นกั หนงั สือพมิ พ์

แบบ E ยุติธรรม มีระเบียบ
คุณเป็นคนทม่ี ีระเบียบ มแี รงบันดาลใจ เปน็ คนยตุ ธิ รรม และเปน็ ผ้ไู กลเ่ กล่ยี ท่ดี ี
ดว้ ยความเปน็ ผู้ท่มี ีความคิดต้ังอย่บู นพืน้ ฐานของความจรงิ คุณจงึ สามารถเข้าใจปัญหาตา่ งๆได้รอบด้าน
คุณมีงานเป็นเปา้ หมาย เป็นคนทีท่ างานได้ดีเมอ่ื มีกาหนดเวลา หรอื แผนงาน
เวลาท่ีเปน็ หวั หน้างาน คณุ จัดการกับลกู น้องได้ดี และรับฟังความคิดเห็นของพวกเขา
คุณทางานได้ดที สี่ ดุ เม่ือ.....

….. ทางานท่ตี ้องใส่ใจทุกรายละเอยี ด
….. มีหนา้ ท่ีดูแลเพือ่ นรว่ มงานหรอื ลูกนอ้ ง
ตัวอยา่ งอาชพี : ผจู้ ัดการ นกั การเงนิ นักบญั ชี เลขาฯ ผู้จดั การส่วนตวั

แบบ F แบบอย่างท่ดี ี มที ักษะ
คณุ เป็นคนมคี วามอดทน มองโลกในแง่ดี และอธิบายสิ่งต่างๆได้ดี
คณุ สามารถทางานได้ดกี ับคนทุกประเภท และเป็นแบบอยา่ งทด่ี ขี องสงั คม
ความสาเรจ็ และการท่ีผลลพั ธท์ อ่ี อกมาดี เป็นสิง่ สาคัญยิ่งสาหรบั คุณ
คุณเป็นท้ังผนู้ า และครูทดี่ ี ผคู้ นจะให้ความนับถือ และเชือ่ ฟังคณุ
คณุ ทางานได้ดีที่สุดเม่ือ.....

….. รู้วา่ สิง่ ท่คี ณุ ทานน้ั จะเกดิ ผลดี
….. ได้สอนทักษะใหม่ๆ ใหก้ ับใครๆ
ตวั อย่างอาชพี : ครู พยาบาล นักเขยี นแนวสารคดี หรอื วิชาการ

แบบ G หวั ไว ใจดี
คุณเป็นนักปฏิบัติ ฉลาด และมเี ซน้ ส์ดีมากๆ
ดว้ ยการคดิ บวกและกระตือรือรน้ คุณเป็นนกั แก้ปญั หาที่ไมย่ อมแพ้งา่ ยๆ
คุณหว่ งใย เอาใจใส่ และทาใหผ้ ู้อน่ื ร้สู ึกมีความหวงั
คณุ ปรับตวั ได้ดี และเรียนรไู้ วมาก คณุ รับมือกบั ปญั หาต่างๆได้เป็นอยา่ งดี
คุณทางานได้ดที ่ีสดุ เม่ือ.....

….. ไดเ้ รยี นรูส้ ิ่งใหม่ๆ
….. ใช้ความรู้ของคณุ ในการแกป้ ัญหาตา่ งๆ
ตวั อยา่ งอาชีพ : หมอ นักกายภาพบาบัด นักสืบ

แบบ H มุ่งมนั่ ดึงดูดใจ

ด้วยความม่ันใจและมุ่งมั่น คณุ รวู้ า่ คุณตอ้ งการอะไรในชวี ิตและร้วู ่าจะไปถึงมนั ได้อย่างไร
คุณเป็นคนหวั รน้ั และยนื กรานในสิง่ ท่เี ช่ือ แมว้ ่าจะยงั ไมม่ ีใครเหน็ ดว้ ยก็ตาม
แม้จะมีความคดิ เห็นท่ีแน่วแน่ แตค่ ณุ ก็ไม่เคยพยายามครอบงาคนอนื่ ดว้ ยความคิดของคณุ
ด้วยเสนห่ ์ภายในของคุณ ทาใหค้ ุณมีอทิ ธพิ ลต่อผคู้ นอย่างลกึ ลบั พวกเขาจะค่อยๆ คิดตามแบบอย่างท่ีคณุ
คดิ
คณุ ทางานได้ดที ส่ี ุดเมื่อ.....

….. ได้ทางานในวธิ ขี องคณุ เอง
….. รูว้ ่าส่งิ ท่คี ุณทาจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้
ตัวอย่างอาชพี : นักการเมือง ทนาย พธิ ีกรทอลค์ โชว์

249

คากลอน “ปรศิ นาอาชพี ” 250

1. จะเปน็ ..........................ต้องเสยี งดังพูดฟังชดั หรือถนัดช้แี จงแถลงไข
2. จะเปน็ ..........................ต้องมีธรรมประจาใจ ตอ้ งไมร่ งั เกยี จโรคทุกขโ์ ศกคน
3. จะเป็น..........................ตอ้ งเมตตาประชาราษฎร์ ไมข่ ้ขี ลาดปราบเหล่าร้ายได้ทกุ คน
4. จะเป็น..........................ทรหดต้องอดทน ต้องพลตี นเพอื่ ปกปอ้ งคุ้มครองภัย
5. จะเปน็ ..........................ผู้ปราดเปรื่อง ต้องเกง่ เร่ืองเคมีและสแี สง
6. จะเป็น..........................ต้องชอบงานการแสดง รู้จกั แสร้งแสดงท่าให้นา่ ชม
7. จะเป็น..........................ชอบคิดคา้ ต้องสรรหาบริการดที ่ีเหมาะสม
8. จะเป็น..........................งานโรคภยั ไม่ต้องกลัว คนดชี วั่ ไมร่ งั เกยี จนึกเกลียดชัง
9. จะเป็น..........................เร่ืองดดี สตี ีเปา่ ตอ้ งเข้าใจ
10. จะเปน็ ..........................ทช่ี านาญ ต้องเกง่ ด้านขุดคน้ จนรู้ดี
11. จะเปน็ ..........................ต้องถนดั เรื่องจัดยา ต้องรู้ค่ายาทแ่ี ทแ้ ก้โรคภัย
12. จะเป็น..........................ท่ีฝันเฟ่อื ง ตอ้ งปราดเปร่ืองเร่อื งชีวิตคดิ สรรหา
13. จะเป็น..........................ตอ้ งกล้าตายผจญภัยในไพรสณฑ์
14. จะเปน็ ..........................ต้องไมบ่ ่นวา่ คนนีเ้ หม็นข้ีฟัน
15. จะเป็น..........................ทด่ี ีตอ้ งเกง่ กาจเรื่องตัวเลข ไม่โยกเยกยดึ ความซอ่ื ตรงเป็นที่มน่ั
16. จะเป็น..........................อยา่ เหอ่ ยศ ตอ้ งทรหดไม่ขยาดขลาดกลวั ผี
17. จะเป็น..........................งานตอ้ งดี ทั้งเร็วรป่ี รนนบิ ตั ิผู้จัดการ
18. จะเป็น..........................ผสู้ นั ทัด ตอ้ งเจนจดั สัมพันธป์ ระชาอย่างเมนิ หมาง
19. จะเปน็ ..........................ตอ้ งปราดเปรียวดว้ ยเรย่ี วแรง แขง็ แกร่งอตุ สาหะมานะดี
20. จะเป็น..........................ตอ้ งเสนอเรื่องราวได้ทุกวันทนั สมัย ข่าวน้อยใหญเ่ สนอพลันได้ทันกาล

เฉลย “ปรศิ นาคาทาย” 251

อาชพี ท่ี 1 คอื ครู , อาจารย์
อาชพี ท่ี 2 คอื หมอ
อาชีพท่ี 3 คือ ตารวจ
อาชีพที่ 4 คือ ทหาร
อาชีพที่ 5 คือ นักวิทยาศาสตร์
อาชพี ที่ 6 คือ ดารา
อาชพี ที่ 7 คือ พ่อค้า , นักธุรกจิ
อาชพี ท่ี 8 คอื พยาบาล
อาชีพที่ 9 คอื นักดนตรี
อาชพี ท่ี 10 คือ นักโบราณคดี
อาชีพที่ 11 คือ เภสชั กร
อาชีพท่ี 12 คอื นกั ประพันธ์
อาชีพที่ 13 คือ เจ้าหน้าท่ีป่าไม้
อาชีพที่ 14 คอื ทันตแพทย์
อาชพี ที่ 15 คือ นักบญั ชี
อาชีพที่ 16 คือ สปั เหรอ่
อาชีพที่ 17 คอื เลขานกุ าร
อาชพี ที่ 18 คือ นักประชาสมั พนั ธ์
อาชพี ที่ 19 คอื กรรมการ
อาชีพที่ 20 คือ นักขา่ ว

ใบงาน
เรื่อง อาชีพไหน ทใ่ี ชเ่ รา
ช่อื -สกุล.........................................................................................ชน้ั .......................เลขท่ี.............

252

แผนการจัดกจิ กรรมแนะแนวที่ 15

หน่วยการจัดกิจกรรม : อาชพี ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 1-3

เรื่อง สู่อาชพี อาเซยี น จานวน 3 ช่ัวโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สาระสาคญั
การศกึ ษาข้อมูลเก่ียวกบั อาชีพที่เปน็ ความตอ้ งการของตลาดแรงงานในประเทศกลุ่มอาเซียนซง่ึ เปน็ ระบบ

เศรษฐกิจยคุ ใหมใ่ นความเปน็ อนั หน่ึงอนั เดยี วกนั ตามกรอบความรว่ มมือประชาคมอาเซียน เรามคี วามพร้อมทีจ่ ะ
กา้ วไปสูเ่ ศรษฐกจิ อาเซียน ตอ้ งตรวจสอบตนเองในด้านความต้องการของตลาดแรงงาน

2. สมรรถนะการแนะแนว : ดา้ นอาชีพ
ข้อ 1 การเรียนรเู้ กยี่ วกับอาชีพ

ข้อ 3 มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการศกึ ษาเพื่อการมีงานทาเตม็ ตามศักยภาพ

3. จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ 253
3.1 วเิ คราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานของกลุ่มประเทศอาเซียน และสาขาอาชพี ในอนาคตได้

3.2 วเิ คราะห์ข้อมลู ด้านอาชพี กบั ความต้องการตลาดแรงงานในกลมุ่ ประเทศอาเซียนและสาขาอาชีพ

ในอนาคต

3.3 บอกคุณสมบตั ิของตนเองที่เหมาะสมกบั อาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียนและสาขาอาชีพในอนาคตได้

4. สาระการเรียนรู้
อาชีพในกลุ่มประเทศอาเซยี น

5. ชิ้นงาน / ภาระงาน (ถา้ ม)ี
5.1 ใบงานที่ 1 เรอื่ ง กา้ วสูเ่ ศรษฐกจิ อาเซยี น
5.2 ใบงานท่ี 2 เร่ือง สาขาอาชพี ในอนาคตที่ฉันสนใจ
5.3 ใบงานที่ 3 เร่ือง คุณสมบตั ิท่ีต้องการ

6. วิธีการจัดกิจกรรม
ชั่วโมงท่ี 1
6.1 ครูสนทนากบั นักเรยี นเก่ียวกับข้อมลู ประชาคมเศรษฐกจิ อาเซยี น และแจกใบความร้เู รอ่ื ง ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ใหน้ ักเรยี นได้ศึกษา แล้วอธิบายเพ่มิ เติม
6.2 แบง่ กลมุ่ นกั เรียน (ตามความเหมาะสม) ชว่ ยกันวเิ คราะหร์ ะดมความเหน็ เกย่ี วกบั ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซยี น ลงในใบงานท่ี 1 เร่อื ง กา้ วส่เู ศรษฐกจิ อาเซยี น ตวั แทนนาเสนอหน้าชน้ั เรียน
6.3 ครแู ละนักเรยี นร่วมกนั สรุปความสาคัญของการเตรียมตวั สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ชั่วโมงท่ี 2
6.4 ครทู บทวนความร้เู รื่องการกา้ วสูเ่ ศรษฐกจิ อาเซยี นจากชว่ั โมงที่แลว้
6.5 ครแู จกใบงานท่ี 2 เร่ือง “สาขาอาชพี ในอนาคตทฉ่ี นั สนใจ” ใหน้ ักเรียนทา
6.6 ครสู มุ่ ถามนักเรยี นถึงคาตอบทนี่ ักเรียนตอบในใบงาน
6.7 ครแู ละนักเรยี นรว่ มกนั สรุปความสาคัญของการเตรียมตัวสู่เศรษฐกิจอาเซียนกบั สาขาอาชพี

ในอนาคต

ชัว่ โมงท่ี 3 254
6.9 ครูทบทวนความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสาขาอาชีพในอนาคตทจ่ี ะเกิดขน้ึ สง่ ผล

กระทบตอ่ การเตรยี มตัวนกั เรียน
6.10 ครสู ่มุ ถามนักเรียนเก่ียวกบั ความสอดคล้องระหวา่ งตนเองกบั อาชีพทส่ี มารถเลือกได้ในอนาคต
6.11 ครใู หน้ ักเรยี นแบ่งกลมุ่ (กลุ่มเดมิ ) ทาใบงาน เรอ่ื ง คุณสมบตั ทิ ต่ี ้องการ พร้อมส่งตัวแทนนาเสนอ

หน้าช้ันเรียน
6.12 ครแู ละนักเรยี นช่วยกนั สรุปคุณสมบัติทต่ี ลาดแรงงานตอ้ งการในอนาคตมีความสอดคลอ้ งกับข้อมูล

ของตนเองอยา่ งไร และนักเรียนตอ้ งวางแผนพัฒนาตนเองไปในทศิ ทางใด

7. สอ่ื / อปุ กรณ์
7.1 ใบงาน เรอ่ื ง ก้าวสู่เศรษฐกิจอาเซยี น
7.2 ใบงาน เร่อื ง สาขาอาชพี ในอนาคตท่ฉี นั สนใจ
7.3 ใบงาน เรอื่ ง คุณสมบัตทิ ่ีต้องการ

8. การประเมนิ ผล
8.1 วิธีการประเมนิ
ตรวจใบงาน
8.2 เกณฑ์การประเมนิ
8.2.1 ประเมนิ จากการสงั เกตการปฏิบตั ิกิจกรรมของนกั เรยี น

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้

ผ่าน มคี วามตง้ั ใจรว่ มกิจกรรม ให้ความรว่ มมอื กับกลุ่มในการวิเคราะห์ แสดง
ความคิดเหน็ การนาเสนอหนา้ ชน้ั เรยี นและส่งงานตามกาหนด

ไมผ่ า่ น ไม่ให้ความรว่ มมอื กับกล่มุ หรือ ขาดส่งิ ใดส่ิงหน่งึ

8.2.2 ประเมนิ จากใบงาน
เกณฑ์ ตัวบงชี้
ผ่าน ทาใบงานสง่ ให้ความรว่ มมือในการตอบคาถาม ใหค้ วามร่วมมอื ในการทางานกลุ่ม
ไม่ผา่ น ไมท่ าในส่งิ ใดส่ิงหน่งึ ใน 3 ข้อ

ใบงานท่ี 1 255

“ก้าวสูเ่ ศรษฐกิจอาเซียน”
กลุ่มท่ี........................................................................................ ห้อง..........................................................
ช่อื สมาชิกกลุ่ม 1................................................................. 4.................................................................

2................................................................. 5.................................................................
3................................................................. 6.................................................................
คาสั่ง ใหน้ กั เรยี นช่วยกันวเิ คราะห์แล้วตอบคาถามในประเด็นตอ่ ไปนี้
1. เหตผุ ลในการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................... ...............................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
2. นักเรยี นไดร้ ับประโยชนต์ ่อการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไร
............................................................................................................................. ......................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ...................................................
............................................................................................................................. ......................................................

........................................................................................................................................................ ..........................

3. ความตอ้ งการตลาดแรงงานของประชาคมเศรษฐกจิ อาเซยี นเปน็ อยา่ งไร
........................................................... ............................................................................................. ...........................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
........................................................................................................................................................ ..........................
............................................................................................................. ....................................................................
4. นกั เรียนต้องเตรยี มตัวอย่างไร เพ่ือรองรับการทางานในยคุ เศรษฐกจิ อาเซียน
.................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
......................................................................................................................................... .........................................
......................................................................................... ............................................................... ..........................
............................................................................................................................. ....................................................

ใบงานที่ 2 256
สาขาอาชีพในอนาคตทฉี่ นั สนใจ

ชอื่ -นามสกุล.....................................................................................ชน้ั .........................เลขที่...............

คาส่งั ใหน้ ักเรียนเขา้ กลุ่มผู้ที่มีความสนใจในสาขาอาชีพในอนาคตเหมอื นกนั แล้วช่วยกนั ระดมความคดิ ตอบ
ประเดน็ คาถามต่อไปนี้

1. สาขาอาชีพในอนาคตทนี่ ักเรียนสนใจ คือ
.................................................................................................................. ...............................................................
เพราะอะไร
................................................................................................................ .................................................................
..................................................................................................................................................... ............................
........................................................................................................... ......................................................................
2. นกั เรียนคดิ วา่ สาขาอาชพี ในอนาคตทีน่ กั เรียนสนใจอยู่ขณะน้ี ในอนาคตจะมีการเปลย่ี นแปลงจากกระแสเดิม
หรอื ไม่ อย่างไร
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
................................................................................................................................................................................ .
............................................................................................................................. ....................................................
3. นักเรียนคิดว่า ถา้ การเลือกการเรยี นต่อและอาชีพไมส่ อดคล้องกับสาขาในอนาคตจะมีผลกระทบต่อนักเรียน
อย่างไร
....................................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
4. นกั เรยี นจะตอ้ งเตรียมตัวอย่างไรใหม้ โี อกาสในการทางานท้ังเวทีเศรษฐกจิ อาเซยี นและสาขาอาชีพในอนาคต
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ..................................................
...................................................................................................................................................... .............................
.............................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. ....................................................

ใบงานที่ 3 257
“คุณสมบัตทิ ่ตี ้องการ”
กลมุ่ ท่.ี .................................................................................... ชนั้ ..............................

คาสง่ั ใหน้ กั เรียนช่วยกันต้ังบรษิ ัท/กจิ การและวิเคราะหค์ ุณสมบัติของการสมัครในตาแหน่งงาน ตาม
ประเด็นต่อไปน้ี

1. สาขาอาชพี ในอนาคตทน่ี ักเรียนสนใจคอื
...............................................................................................................................................................................
ตอ้ งมีคณุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถอยา่ งไร
............................................................................................................................. ...................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
......................................................................................................................................................................... ........
2. นกั เรียนคิดว่าสาขาอาชีพในอนาคตท่นี กั เรียนสนใจอยขู่ ณะนี้ ในอนาคตจะมีการเปล่ยี นแปลงจากกระแสเดิม
หรือไม่ อยา่ งไร
..................................................................................................................................... ............................................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................
3. นักเรยี นคดิ วา่ ถ้าการเลือกการเรยี นตอ่ และอาชพี ไม่สอดคลอ้ งกับสาขาในอนาคตจะมีผลกระทบต่อนักเรยี น
อยา่ งไร
..................................................................................................................................................... ............................
................................................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................................ .....................................
............................................................................................. ........................................................ ............................
4. นักเรยี นจะต้องเตรยี มตัวอยา่ งไรใหม้ ีโอกาสในการทางานทง้ั เวทเี ศรษฐกิจอาเซียนและสาขาในอนาคต
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................


Click to View FlipBook Version