The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ชุดการเรียน เรื่องการดูแลของใช้ในบ้าน รายวิชาการงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by poptop2521, 2022-09-14 23:16:46

ชุดการเรียนชุดที่ 4 เรื่องห้องน้ำ

ชุดการเรียน เรื่องการดูแลของใช้ในบ้าน รายวิชาการงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6คำนำ

ชุดการเรยี น เรอ่ื งการดแู ลของใช้ในบ้าน รายวชิ าการงานอาชีพ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้การงาน
อาชีพ ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้จัดทำข้ึนให้สอดคลอ้ งกบั ธรรมชาตขิ องวชิ าและสอดคล้องกบั การจัดกจิ กรรม
การเรียนรกู้ ลุ่มสาระการเรยี นรู้การงานอาชพี และหลกั สูตรการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน พทุ ธศักราช 2551 (ปรบั ปรุง
พ.ศ. 2565) เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถนำไปใชไ้ ดอ้ ยา่ งเหมาะสม ชุดการเรียนชดุ น้ี ผ้สู อนได้จัดทำข้ึนเพือ่
เปน็ คูม่ ือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ร่วมกบั แผนการจัดการเรียนรู้ เพือ่ ใหน้ กั เรียนใชก้ ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรแู้ ละสรา้ งความรใู้ หม่ สามารถคดิ วิเคราะห์ สอ่ื สารใหเ้ ข้าใจตรงกนั
มจี ิตวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเชื่อมโยง และนำความรู้ไปใชใ้ นชีวติ ประจำวันได้

การจดั ทำชุดการเรยี นรู้ เรอ่ื งการดแู ลของใช้ในบ้าน รายวิชาการงานอาชพี (ง16101) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชพี ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 6 เสรจ็ สมบรู ณ์ได้ เพราะได้รับความอนเุ คราะห์จากผู้เชย่ี วชาญ
หลายท่านที่ได้ใหค้ ำปรึกษา แนะนำ จึงขอขอบพระคณุ ไว้ ณ โอกาสน้ี และหวงั เป็นอยา่ งย่ิงวา่ ชดุ การเรยี นรู้
ชดุ นี้ จะช่วยพัฒนานกั เรียน ให้เป็นบุคคลแห่งการเรยี นรู้ สามารถเรยี นรู้ได้ตลอดชวี ติ ตามเจตนารมณ์ทต่ี ้ังไว้

นายบุญธรรม จำนงค์นอก
ผจู้ ัดทำคำช้ีแจง

ชุดการเรียน เรอื่ งการดูแลของใช้ในบา้ น รายวชิ าการงานอาชพี กลมุ่ สาระการเรยี นรู้การงาน
อาชีพ ชนั้ ประถมศกึ ษาปีที่ 6 เน้ือหาแบง่ ออกเปน็ เร่ืองยอ่ ยทัง้ หมด 6 ชุด ดังน้ี

ชดุ ท่ี 1 เร่อื ง ทักษะการจัดการในการทำงาน
ชดุ ที่ 2 เร่ือง การดูแลรักษาเครื่องเรอื น
ชดุ ที่ 3 เร่ือง หอ้ งนอน

ชุดที่ 4 เรื่อง หอ้ งนำ้
ชุดท่ี 5 เรอ่ื ง หอ้ งรับแขก

ชุดที่ 6 เรอ่ื ง หอ้ งครัว
แต่ละชุดประกอบด้วย คำนำ คำชแี้ จง คำแนะนำสำหรับครู คำแนะนำสำหรบั นักเรยี น
จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้ แบบทดสอบกอ่ นเรยี น ใบความรู้ กิจกรรม แนวคำตอบกจิ กรรม

แบบทดสอบหลงั เรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรยี น ซึง่ จัดทำขน้ึ เพอ่ื ให้นักเรยี นใช้เรยี น
ในหอ้ งเรยี น นักเรียนตอ้ งเรียนรดู้ ว้ ยตนเองโดยใชก้ ระบวนการกลุ่ม ผ้สู อนคอยกำกบั ดแู ล และช่วยเหลอื

กระตนุ้ ใหผ้ เู้ รียนเกิดการเรยี นรู้ เปดิ โอกาสใหน้ กั เรยี นได้แลกเปล่ียนเรียนร้ใู นขั้นตอนการจัดกจิ กรรม
การเรียนร้ตู ามแผนการจัดการเรียนร้ทู ่ผี ู้สอนจัดทำขึน้

สารบญั ค

เรื่อง หนา้

คำนำ ก
คำชีแ้ จง ข
สารบัญ ค
คำชแี้ จงในการใช้ชดุ การเรยี นสำหรับครู ง
คำชี้แจงในการใช้ชุดการเรียนสำหรับนักเรียน จ
สาระสำคัญ 1
สาระการเรยี นรู้ 1
จุดประสงคก์ ารเรียนรู้ 1
แบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง หอ้ งนำ้ 2
ใบความรู้ เรอ่ื ง ห้องน้ำ 5
กจิ กรรม เร่ือง การดแู ลรักษาความสะอาดห้องน้ำ 11
แนวคำตอบกิจกรรม เร่ือง การดแู ลรกั ษาความสะอาดห้องนำ้ 12
แบบทดสอบหลงั เรยี น เรือ่ ง ห้องน้ำ 13
เฉลยแบบทดสอบกอ่ นเรยี น เรือ่ ง หอ้ งน้ำ 16
เฉลยแบบทดสอบหลงั เรยี น เรอ่ื ง ห้องน้ำ 17
บรรณานุกรม 18

คำช้แี จงในการใช้ชุดการเรียน ง
สำหรบั ครู

1. ชดุ การเรียน เรอ่ื งการดูแลของใชใ้ นบ้าน รายวิชาการงานอาชพี กลมุ่ สาระการเรียนรู้
การงานอาชพี ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 6 ประกอบด้วยชดุ การเรยี นท้ังหมด 6 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 เร่อื ง ทักษะการจัดการในการทำงาน
ชุดท่ี 2 เรอ่ื ง การดูแลรักษาเครอ่ื งเรือน
ชุดท่ี 3 เรอ่ื ง ห้องนอน
ชุดที่ 4 เร่ือง ห้องนำ้
ชดุ ท่ี 5 เรื่อง หอ้ งรบั แขก
ชดุ ที่ 6 เรือ่ ง ห้องครัว

2. ชุดการเรยี นชุดนคี้ ือ ชุดท่ี 4 เร่ือง ห้องน้ำ ใชเ้ ปน็ ส่ือการเรียนรู้ประกอบการใช้
แผนการจัดการเรียนรทู้ ี่ 4 เรอ่ื ง ห้องน้ำ

3. ครคู วรศึกษาคำแนะนำในการใช้ชดุ การเรียนให้เขา้ ใจก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. ครตู ้องชแี้ จงข้นั ตอนการเรียนโดยใช้ชดุ การเรยี นใหน้ กั เรยี นเข้าใจทกุ คนกอ่ นดำเนินกจิ กรรม
ตา่ ง ๆ
5. ถ้านกั เรยี นศกึ ษาชดุ การเรยี นไม่เขา้ ใจ ครคู วรแนะนำเพิ่มเตมิ อาจใหน้ กั เรยี นไดป้ ฏิบตั ิ
กจิ กรรมทั้งในและนอกเวลาเรยี น จะทำให้ผูเ้ รยี นมที ักษะและมีความรู้ความเข้าใจมากยิง่ ขึ้น

คำชแ้ี จงในการใช้ชดุ การเรยี น จ
สำหรับนักเรียน

1. ชุดการเรยี น เรื่องการดูแลของใชใ้ นบา้ น รายวิชาการงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชพี ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 6 ชดุ น้คี ือ ชุดที่ 4 เรอ่ื ง ห้องน้ำ

2. ตรวจสอบชุดการเรียนวา่ ครบถว้ นหรือไม่ ถ้าไม่ครบถ้วนต้องแจ้งครผู ูส้ อนทนั ที

3. ศกึ ษาจุดประสงคก์ ารเรยี นร้ขู องชดุ การเรียน กอ่ นทจ่ี ะเริม่ ศึกษาหาความรู้ในลำดบั ตอ่ ไป
4. นักเรยี นทำแบบทดสอบกอ่ นเรียน จำนวน 10 ขอ้

5. ศึกษาชุดการเรียนด้วยตนเองตามลำดบั ท่ีจดั ไว้ในชุดการเรยี น เมอื่ เข้าใจแล้วทำกจิ กรรม
ให้ครบทุกกิจกรรม

6. ศึกษาชุดการเรยี นด้วยความเอาใจใส่ และมคี วามซอ่ื สัตยไ์ ม่เปิดดูเฉลยก่อน

7. เมอ่ื ศกึ ษาเน้ือหาและทำกิจกรรมในชุดการเรยี นเสรจ็ แลว้ ตรวจสอบความถูกตอ้ งจากเฉลย
8. นักเรยี นทำแบบทดสอบหลงั เรยี น จำนวน 10 ข้อ

9. ในกรณที ่ีนกั เรียนทำแบบทดสอบหลงั เรียนไดไ้ ม่ถึง 8 ข้อ ใหน้ ักเรยี นยอ้ นกลับไป
ศกึ ษาชุดการเรยี นชุดนี้ใหม่ แล้วทำแบบทดสอบหลังเรยี นอีกครง้ั จนกว่าจะไดค้ ะแนนตามเกณฑ์

10. เม่ือมปี ัญหาใด ๆ เช่น ไม่เข้าใจเนอื้ หา สามารถขอคำแนะนำจากครไู ด้ตลอดเวลา

-1-

ชุดการเรยี น เรื่องการดูแลของใชใ้ นบ้าน รายวิชาการงานอาชพี

กลุ่มสาระการเรยี นรู้การงานอาชีพ ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 6
ชดุ ท่ี 4 เรื่อง ห้องน้ำ

สาระสาคญั

การดแู ลรกั ษาหอ้ งนำ้ จะต้องมีแนวทางในการดูแลรกั ษา และใชท้ ักษะการจดั การในการ
ทำงาน มจี ติ สำนกึ ในการใช้ทรัพยากรอยา่ งประหยดั และคุ้มค่า

สาระการเรยี นรู้

1. แนวทางการทำงานและการปรบั ปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอนเปน็ การทำงาน
ตามลำดับท่ีวางแผนไว้ก่อนการทำงาน ขณะปฏิบตั ิงาน และเมอื่ ทำงานสำเร็จแลว้ ให้
ประเมินทุกขั้นตอนเพ่อื การแกไ้ ขและปรับปรุงผลงาน

2. การจดั การในการทำงานและทักษะการทำงานร่วมกนั
3. มารยาทในการทำงานกับสมาชกิ ในครอบครวั และผอู้ ืน่
4. การมจี ิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรพั ยากรอย่างประหยดั และคุ้มคา่ เปน็ คุณธรรม
ในการทำงาน

จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้

1) บอกวิธีการดูแลรักษาหอ้ งน้ำได้
2) ดแู ลรกั ษาห้องนำ้ โดยใช้ทักษะการจัดการในการทำงานไดอ้ ยา่ งเป็นข้นั ตอน
3) ปฏิบตั ติ นอยา่ งมมี ารยาทในการทำงานกบั ครอบครวั และผอู้ ่ืน
4) มจี ิตสำนกึ ในการใชพ้ ลังงานและทรัพยากรอย่างประหยดั และค้มุ ค่า

-2-

แบบทดสอบกอ่ นเรยี น
เร่อื ง หอ้ งน้ำ

คำสั่ง ใหน้ กั เรยี นเลอื กคำตอบท่ีถกู ที่สุดเพยี งคำตอบเดยี ว แล้วทำเครอ่ื งหมายกากบาท (X)
ลงในกระดาษคำตอบ

1. ถ้าตอ้ งการให้หอ้ งนำ้ ดสู ดช่ืนควรทำอย่างไร
ก. ฉีดน้ำหอมในหอ้ งน้ำ
ข. ใชว้ ัสดุตกแตง่ ราคาแพง
ค. วางกระถางต้นไม้เล็กๆในหอ้ ง
ง. ตดิ ภาพวาดรูปธรรมชาติไว้ทผี่ นัง

2. เพราะเหตใุ ดจึงต้องสวมถงุ มอื ยางและรองเทา้ ยาง ขณะทำความสะอาดหอ้ งนำ้
ก. เพื่อปอ้ งกันนำ้ ยาลา้ งห้องน้ำถกู ผิวหนงั
ข. เพ่ือไม่ใหส้ มั ผัสโดนอปุ กรณท์ ำความสะอาด
ค. ไม่ใหม้ อื และเทา้ เปียก
ง. ปอ้ งกันการล่ืนหกล้ม

3. หลังจากทำความสะอาดหอ้ งน้ำแล้วยงั มีกลนิ่ ไมพ่ งึ ประสงค์ นกั เรียนจะแกป้ ัญหาอยา่ งไร จึงจะ
ประหยัดค่าใช้จ่ายมากท่ีสุด
ก. ฉดี สเปรยด์ ับกลน่ิ ห้องนำ้
ข. ติดกอ้ นดับกล่ินห้องน้ำ
ค. ฝานมะกรูดตามขวางบาง ๆ มาวางไว้
ง. นำลูกเหมน็ ใส่ถว้ ยมาวางไว้

4. ห้องน้ำห้องส้วมต้องทำความสะอาดทกุ วันเพราะเหตใุ ด
ก. เพือ่ ให้แขกมาขอใช้หอ้ งน้ำไมต่ ำหนิว่าสกปรก
ข. เพอ่ื ไม่ใหพ้ ้นื ลื่นและมีกล่ินเหมน็
ค. เพ่ือให้เข้าหอ้ งนำ้ ได้นานๆ
ง. เพอ่ื รกั ษาสภาพของพ้ืนห้องน้ำใหเ้ งางามต่อไป

5. ข้อใดเปน็ วธิ ีการทำความสะอาดหอ้ งน้ำห้องส้วมอย่างปลอดภัย
ก. เลือกใช้แผ่นขัดและน้ำยาราคาแพงมาขัดล้างห้องนำ้ ห้องส้วม
ข. เก็บสง่ิ ของเคร่อื งใชอ้ อกจากห้องน้ำก่อนขัดล้างห้องน้ำห้องสวม
ค. สวมถงุ มอื ยาง รองเท้าบูต ผ้าปิดจมกู ขณะขัดล้างห้องน้ำหอ้ งสว้ ม
ง. ขัดล้างห้องน้ำห้องสว้ มอย่างรวดเรว็ ไม่อยู่ในห้องน้ำห้องสว้ มเปน็ เวลานาน

-3-

6. ขอ้ ใดปฏบิ ตั ไิ ด้ถกู ต้องในการทำความสะอาดห้องน้ำ
ก. สวมถุงมือยางขณะขัดพน้ื ห้องน้ำ
ข. ใช้แอลกอฮอล์ราดพ้นื ห้องน้ำ
ค. ใช้ผงซกั ฟอกขดั อ่างลา้ งหนา้
ง. ใช้ผ้าน่มิ ๆ ขัดพืน้ หอ้ งน้ำ

7. ถ้านักเรียนมหี น้าท่ีทำความสะอาดหอ้ งน้ำภายในบา้ น แตน่ ักเรยี นไมส่ บาย จงึ ไม่สามารถทำได้
แล้วนกั เรยี นตอ้ งการให้พช่ี ว่ ยทำแทน นกั เรยี นควรพดู อยา่ งไร
ก. พ่ชี ว่ ยลา้ งหอ้ งนำ้ แทนหนูให้หนอ่ ยนะคะ หนไู ม่คอ่ ยสบายค่ะ
ข. เธอช่วยลา้ งหอ้ งน้ำใหฉ้ ันหนอ่ ยซิ ฉันปว่ ยอยู่
ค. พ่ลี ้างหอ้ งนำ้ ใหห้ น่อยดิ ฉนั รสู้ ึกไมส่ บาย
ง. เธอไปล้างหอ้ งนำ้ ใหฉ้ ันเด๋ยี วน้ี

8. เมื่อทำความสะอาดหอ้ งนำ้ เสรจ็ แลว้ ควรทำอย่างไร
ก. เรยี กพอ่ แมใ่ ห้มาดู
ข. ตรวจสอบความเรียบรอ้ ย
ค. ปดิ ประตูล็อคหอ้ ง
ง. ราดน้ำทำความสะอาด

9. ส่ิงใดไม่ต้องตรวจสอบกอ่ นทำความสะอาดหอ้ งน้ำ
ก. จำนวนสมาชกิ ในครอบครวั
ข. ความสกปรกของชกั โครก
ค. การอุดตนั ของทอ่ ระบายนำ้
ง. อุปกรณ์ทำความสะอาดหอ้ งนำ้

10. การทำความสะอาดห้องน้ำควรปฏบิ ัติขน้ั ตอนใดเปน็ ข้นั ตอนแรก
ก. เคลื่อนย้ายส่ิงของ
ข. ราดนำ้ ให้ท่ัว
ค. เทน้ำยาลา้ งหอ้ งนำ้
ง. ขดั พื้นหอ้ งนำ้

-4-

ชดุ การเรียน เรือ่ งการดูแลของใช้ในบ้าน
รายวชิ าการงานอาชีพ กลมุ่ สาระการเรียนรู้การงานอาชพี

ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 6 ชุดที่ 4 หอ้ งน้ำ

ขอ้ ก ข ค ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ช่ือ.............................................นาสกลุ ..............................................ชนั้ ..........เลขท่ี..............

-5-

ใบความรู้

ห้องน้ำ

ห้องนำ้ ใช้สำหรบั อาบนำ้ ชำระรา่ งกายและการขับถา่ ย ควรเป็นหอ้ งท่ีสะอาดและมปี ระโยชนใ์ ช้
สอยเตม็ ที่ อาจตัง้ อยู่ภายในบ้าน หรือแยกออกไปตั้งอยภู่ ายนอกก็ได้ ถา้ อยู่ในบา้ น ควรอยบู่ รเิ วณทิศตะวนั ตก
เพ่อื ให้แสงแดดชว่ งบา่ ยสอ่ งสว่างถึงได้ เปน็ การฆา่ เชอื้ โรคในหอ้ งดว้ ย

วธิ กี ารตกแต่ง

การวางรูปแบบ หอ้ งน้ำ ห้องสว้ มโดยทัว่ ไปมกั เปน็ จะเป็นห้องแคบ พ้ืนทปี่ ระมาณ 2 – 3 เมตร ภายใน
แบ่งเป็น 2 สว่ น คือ ส่วนเปียก (ส่วนอาบนำ้ ) และสว่ นแหง้ (สว่ นส้วม) บางแหง่ อาจไมร่ วมห้องน้ำ ห้องส้วมไว้
ดว้ ยกนั แต่จดั แยกเปน็ หอ้ งเดีย่ ว

-6-

การจัดวางเคร่อื งใช้และสิ่งตกแต่ง

1. เคร่อื งสุขภัณฑ์ ตัง้ ไวใ้ นตำแหน่งท่ใี ชไ้ ด้สะดวก เชน่ อ่างเกบ็ นำ้ ถงั เกบ็ นำ้ อ่างล้างหนา้

วางไวใ้ นส่วนอาบนำ้ โถสว้ มวางแยกไวใ้ นสว่ นส้วม

2. เคร่ืองใช้ในการทำความสะอาดร่างกาย จดั วางในทีท่ ห่ี ยบิ ใช้ไดส้ ะดวกสบาย ใกลม้ ือ เช่น กล่อง

สบู่วางไวท้ ผี่ นงั บริเวณอาบนำ้ ยาสีฟันวางท่ีชั้นใกล้อา่ งลา้ งหน้า กระดาษชำระ ถังขยะวางไวใ้ กลโ้ ถสว้ ม ผา้ เชด็ ตวั
แขวนท่รี าวพาดผา้ ในส่วนอาบนำ้ เป็นตน้

3. ม่านพลาสตกิ คิดตั้งทปี่ ระตู ป้องกนั ไมใ่ หน้ ำ้ กระเซน็ ถูก ซ่งึ จะทำให้ชำรุดเรว็ หรือใชก้ น้ั ส่วน
อาบน้ำ กับส่วนส้วมให้แยกออกจากกัน

4. ส่งิ ตกแตง่ อน่ื ๆ เช่น รูปภาพ กระถางไมแ้ ขวน นำไปประดับตกแตง่ ผนงั ห้องดา้ นท่ไี มเ่ ปียกน้ำ
เพือ่ ให้เกดิ ความสดช่ืน

การจดั ควรยึดหลักดงั นี้

1. ให้เกิดประโยชนใ์ ช้สอยตรงและเตม็ ความต้องการของเจ้าของ
2. ใชง้ านได้ดี ทนทาน และไม่เกิดปัญหา
3. สวยงาม ถกู สขุ อนามัย มีช่องระบายอากาศ
4. ประหยัด เลอื กอปุ กรณ์ที่สามารถประหยัดน้ำได้

ข้ันตอนการ ทำความสะอาดห้องนำ้ ให้เร็ว และสะอาดทสี่ ดุ

1. นำสง่ิ ของที่ไม่จำเปน็ ออกไป นำสงิ่ ของทไ่ี มต่ ้องใชต้ อน ทำความสะอาดห้องนำ้ ออกไปให้หมด เพื่อ
ความสะดวกในการขดั ถู เช่น ของตกแตง่ ผ้าขนหนู ถงั ขยะ อปุ กรณเ์ ครอื่ งใช้ในการอาบนำ้ หรือ อะไรก็
ตาม ที่คาดวา่ จะเกะกะ ในระหวา่ งทำความสะอาด

2. ปดั ฝุน่ จากบนลงลา่ ง การ ทำความสะอาดหอ้ งนำ้ ก็ใช้หลกั การทำความสะอาดทัว่ ไป คือ ทำความ
สะอาด จากบนลงลา่ ง ดงั นน้ั อนั ดับแรกคอื ตอ้ งมองบนก่อน จดั การใยแมงมุมตามมุมห้องน้ำ เชด็ หรือปัด
ฝนุ่ ผนงั ลงมาทส่ี ุขภัณฑต์ า่ งๆ และจบท่พี นื้

3. ทำความสะอาดผนังหอ้ งนำ้ อยา่ ลมื ผนังทมี่ ักจะคราบสบ่เู กาะซง่ึ จะพบไดเ้ ปน็ ปกติ การทำความสะอาด
นนั้ จะเร่มิ จากบนลงล่างอีกเช่นกนั ทำความสะอาดสว่ นบนโล่งๆ กอ่ น ในส่วนท่ีมอี ปุ กรณเ์ ครื่องใชใ้ น
ห้องน้ำตดิ อยู่ก็ควรทำความสะอาดส่ิงเหลา่ นั้นกอ่ นแล้วจึงทำความสะอาดผนงั เพ่ือความไม่ซำ้ ซอ้ น

4. เชด็ กระจกใหใ้ สปงิ๊ หากไม่ได้ทำความสะอาดนาน ๆ กระจกมกั จะมีคราบสบู่ ยาสฟี นั คราบของเหลว
สารพัดอยา่ ง ติดอยูเ่ ตม็ ไปหมด เพราะฉะน้ัน แม้เห็นด้วยตา วา่ ยังไมส่ กปรก กค็ วรทำความสะอาดไว้
ก่อน ไมใ่ ห้คราบสกปรกสะสม จนทำความสะอาดยากในภายหลัง

-7-

5. ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ตามลำดบั
o ฝักบัว บางทีฝกั บัว ก็เปน็ สง่ิ ที่เรามองข้ามไป ในการทำความสะอาดหอ้ งนำ้ ทุกครง้ั อยา่ ลืม
สงั เกตุฝักบวั ดว้ ย วา่ มีคราบสกปรกหรอื ไม่ ไม่อยา่ งนั้นน้ำทเ่ี ราใช้ ก็จะผา่ นความสกปรกออกมา
อีก
o อ่างล้างหนา้ /ล้างมือ เป็นสงิ่ ทคี่ วรสะอาดมาก ๆ การทำความสะอาด ให้เช็ดฝนุ่ ออกกอ่ น
จากนั้นทำความสะอาดคราบสบู่ และทสี่ ำคัญ อย่าลืม ทำความสะอาด ทางน้ำไหลผา่ น อยา่ ง
กอ๊ กนำ้ ด้วย
o อ่างอาบน้ำ อา่ งอาบนำ้ ควรได้รบั การดูแลทำความสะอาดอย่เู สมอ อย่าลมื เชด็ หรือ ขัดตรง
ส่วนท่ีเป็นมุม เป็นซอก และ ตามกอ๊ กน้ำ ดว้ ย
o โถสุขภณั ฑ์ เปน็ สง่ิ ท่ีน่าจะไดร้ ับการทำความสะอาดบ่อยกว่าสว่ นอ่นื ของห้องนำ้ อยู่แลว้ ทางทดี่ ี
ควรทำความสะอาดทุกวนั

6. ทำความสะอาดพื้นท้ายสดุ เม่ือทำความสะอาด ส่วนตา่ งๆ มาหมดแลว้ สดุ ท้ายกถ็ ึงเวลาของพน้ื พนื้
เป็นส่วนที่นา่ จะสกปรกงา่ ยสุดในหอ้ งนำ้ ท่เี ห็นชดั ทส่ี ุด น่าจะเปน็ ความดำของ ยาแนว เพราะ เรา
เหยยี บย่ำไปมาทง้ั วันทกุ วนั เราสามารถใชน้ ้ำยาทำความสะอาดพน้ื ราดทิ้งไว้ก่อน แลว้ ไปทำความ
สะอาดส่วนอืน่ พอถงึ เวลาก็มาขัดคราบสกปรก ฝังแน่น ออกไดพ้ อดี

7. เชด็ ใหแ้ หง้ ในการ ทำความสะอาดห้องนำ้ หลายคนอาจไม่เคยทำข้นั ตอนน้ี แต่มนั สำคญั มาก เพ่ือให้
ห้องนำ้ สะอาดจริงๆ ไม่ชืน้ ไม่ข้ึนรา และไมม่ คี ราบอะไรเกาะอกี หลังจากทำความสะอาดแลว้ ให้เช็ดสง่ิ ที่
เราทำความสะอาดไปท้ังหมดใหแ้ ห้ง อาจเป่าพดั ลมดดู อากาศออกไปข้างนอกดว้ ยเพ่อื ให้หอ้ งน้ำแหง้ ไว
ข้ึน

8. ฆ่าเชอื้ หลงั จากทำความสะอาดห้องน้ำแห้งสะอาดแล้ว ควรมกี ารฆ่าเชือ้ ด้วย เพื่อสขุ อนามันที่ดีมากขน้ึ
ใชส้ เปรย์ฆ่าเชอื้ หรอื แอลกอฮอล์ ฉีดลงบนพน้ื ผิวในห้องนำ้ แลว้ ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดหลาย ๆ ครง้ั
เน้นบริเวณทม่ี ีการสัมผัสเยอะๆ หรือจุดที่สกปรกเปน็ พิเศษ เช่น ลกู บิดประตู กอ๊ กนำ้ ชกั โครก เป็นต้น

ทำอย่างไรใหห้ ้องน้ำสะอาดตลอดเวลา

1. ทำให้หอ้ งน้ำมีอากาศถ่ายเท การทำให้ห้องนำ้ มอี ากาศถา่ ยเท จะช่วยลด การเติบโตของเชอ้ื รา และ
ลดการทำความสะอาดคร้ังใหญ่ ท่สี รา้ งความเหนด็ เหน่อื ยได้มาก นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูดความชื้น
ไดอ้ ยา่ งรวดเรว็ ดว้ ยการเปิดเปดิ พดั ลมดดู อากาศขณะอาบน้ำ และ หลังจากอาบนำ้ เสรจ็

2. ทำใหห้ อ้ งนำ้ แห้งหลงั จากใช้เสร็จ เพ่อื ให้แน่ใจว่า เช้ือราจะไม่ก่อตัวขน้ึ ในห้องนำ้ ใหส้ ละเวลาเช็ด
สุขภณั ฑ์ และ พืน้ ผิวต่าง ๆ ในทกุ คร้งั หลงั ใช้หอ้ งน้ำเสร็จ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีนอกจากจากสะอาดแล้ว ยัง

-8-

ช่วยลดความเสี่ยงในการล่นื ล้มเนือ่ งจากกระเบอื้ งเปยี กล่นื ดว้ ย เมื่อวิธนี บี้ วกกับการระบายอากาศท่ีดี
หอ้ งน้ำของคณุ ก็จะปลอดเชอ้ื ราและไมก่ ลายเป็นแหล่งสะสมเชอ้ื โรค

3. ตกแต่งแบบมินิมอล ของตกแตง่ ตา่ ง ๆ ในหอ้ งน้ำอาจดสู วยในวนั นี้ แต่ในวนั ทำความสะอาด อาจทำให้
คณุ เหนอ่ื ย เพราะยง่ิ ของเยอะ ยงิ่ ดักฝนุ่ ไดม้ าก หอ้ งน้ำที่มีของนอ้ ย จะทำความสะอาดไดง้ า่ ยกว่า
เพราะฉะนนั้ การตกแต่งแบบมินมิ อล จะดูเรียบงา่ ย สบายตา และช่วยลดความลำบาก ในการทำความ
สะอาดห้องน้ำ ได้ดกี วา่

4. มีรองเท้าใส่ในหอ้ งนำ้ ในหนึง่ วนั เทา้ เราสัมผัสกับฝนุ่ ผงมากมาย เวลาไปเขา้ หอ้ งน้ำ ฝุ่นจึงผสมกับน้ำ
กลายเปน็ คราบดำสกปรก ดงั นน้ั เพอ่ื รกั ษาพ้นื หอ้ งน้ำ ให้สะอาดนานที่สุด ควรมีรองเท้าสำหรบั ใสใ่ น
หอ้ งน้ำโดยเฉพาะ และตอ้ งทำความสะอาดรองเท้านน้ั อยา่ งสมำ่ เสมอดว้ ย

5. สร้างนิสยั รกั ความสะอาด มี คนใช้หอ้ งน้ำ หลายครั้งตอ่ วัน เช้อื โรคจึงสามารถเกดิ ขึ้นไดอ้ ย่างรวดเร็ว
เพ่อื จดั การกับปัญหาน้ี ใหม้ ีสเปรยฆ์ า่ เชอื้ และแอลกอฮอลอ์ ยู่ในหอ้ งนำ้ เสมอ แลว้ ให้ทกุ คนทำความเคย
ชินกบั การฆา่ เชื้อรักษาความสะอาดในหอ้ งน้ำอยูต่ ลอดเวลา ไม่ว่าจะเปน็ บริเวณโถส้วม ทัง้ ฝารองนง่ั ฝา
ชักโครก และด้านขา้ ง หรอื บรเิ วณทม่ี คี นสัมผัสบอ่ ยๆ สว่ นอ่นื เชน่ ก๊อกนำ้ ฝกั บวั ลูกบดิ ประตู เป็นตน้
อาจติดขอ้ ความเตือน ไวใ้ นหอ้ งนำ้ เพือ่ เตือนใหท้ ุกคน ช่วยกันปฏบิ ตั ติ าม ในตอนแรกก็ได้

เราใชห้ ้องน้ำ ในการทำความสะอาดร่างกาย เพราะฉะนนั้ ห้องน้ำ ควรเปน็ ห้องที่ สะอาดมาก ๆ และถา้ มีการ
ดูแลห้องน้ำ ให้สะอาดอยทู่ กุ วนั การทำความสะอาดห้องน้ำ ก็จะไมท่ ำให้เราปวดหวั อีกตอ่ ไป

-9-

วิธีทำความสะอาดหอ้ งนำ้
เรมิ่ ตน้ ตอ้ งมกี ารเตรียม อุปกรณท์ ำความสะอาด ให้พรอ้ มกอ่ น ประกอบไปดว้ ย แปรงถพู นื้ , เครือ่ งขัด

พ้นื , เคร่อื งฉดี น้ำ, แปรงขดั ห้องนำ้ , นำ้ ยาทำความสะอาดหอ้ งนำ้ , ถุงมือ, รองเท้าบชู เมื่อได้ อุปกรณ์ทำความ
สะอาด ตามท่ีต้องการแล้วก็มาเรมิ่ ตน้ กันไดเ้ ลย

• เร่ิมตน้ ดว้ ยการใช้ เครื่องฉีดน้ำ ฉีดไลส่ ิง่ สกปรกต่าง ๆ บรเิ วณพ้ืนและชกั โครกออกเบื้องตน้ เพือ่ ชว่ ย
ชะลา้ งและทำให้พื้นเปียกเตรยี มตวั สำหรับการขดั

• สวมถุงมอื ป้องกันใหเ้ รียบรอ้ ยแลว้ จากนั้นราด น้ำยาทำความสะอาดหอ้ งนำ้ ลงไปบนพ้นื หอ้ งน้ำและชัก
โครกในระดบั เหมาะสม

• ใช้แปรงถพู นื้ หรอื เครอื่ งขัดพืน้ ขัดทำความสะอาดพน้ื ของหอ้ งน้ำให้สะอาด โดยขดั ทกุ จุดของห้องนำ้
ตามทเ่ี ห็นว่าสกปรก มคี ราบต่าง ๆ ติดอยู่ ส่วนชักโครกใหใ้ ช้แปรงขัดห้องน้ำขัดทุกซอกทุกมมุ จนมองวา่
สะอาดเรยี บรอ้ ยแล้ว

• เม่ือขัดทุกจุดของหอ้ งนำ้ จนสะอาดใหใ้ ช้ เครื่องฉดี นำ้ ฉดี ไล่ นำ้ ยาทำความสะอาด จนหมดทงั้ พ้นื หอ้ งนำ้
และชักโครก เท่านีห้ ้องน้ำของคณุ กจ็ ะสะอาดไดแ้ บบง่าย ๆ ไม่ตอ้ งเหนอื่ ยยุ่งยากเลยแมแ้ ตน่ ดิ เดยี ว

วธิ ดี ับกลน่ิ หอ้ งน้ำ
สำหรบั วธิ ีดบั กล่ินห้องนำ้ ต้องบอกวา่ มีด้วยกันหลายเทคนคิ มาก ๆ ขึ้นอยู่กบั ความสะดวกและการเลือกนำไปใช้
ว่าจะเลือกวธิ ีไหนดี โดยจะแนะนำดงั น้ี

• ใช้ลูกเหมน็ ในการชว่ ยดับกลิ่น เป็นวิธพี น้ื ฐานทีท่ กุ คนตอ้ งเคยใช้งานกัน ลองเลอื กว่าลกู เหม็นยห่ี อ้ ไหนใช้
งานดกี ็ซ้อื มาใชก้ ับห้องนำ้ ได้เลย

• เทสารซกั ฟอกขาวลงในชักโครกประมาณ 1 ถว้ ยตวง รอครใู่ หญ่ ๆ แลว้ ใชแ้ ปรงขัดหอ้ งนำ้ ขดั นิด
หน่อย กดนำ้ ทิง้ เทา่ นี้การันตีว่ากลนิ่ หายแน่

• ใช้มะกรูดกท็ ำได้ แค่ฝานมะกรูดออกเป็นชนิ้ แลว้ วางไว้ตรงจุดตา่ ง ๆ ของห้องนำ้ แคน่ ี้กลนิ่ ต่าง ๆ กห็ าย
โดยเฉพาะปัสสาวะ

-10-

ทัง้ การทำความสะอาดหอ้ งนำ้ และการดบั กลนิ่ ห้องนำ้ สามารถเลือกวธิ ไี ปใช้งานตามชอบไดเ้ ลย และควร
ใช้ อุปกรณ์ทำความสะอาด และ น้ำยาทำความสะอาด ทเ่ี หมาะสมรบั รองห้องของทกุ คนจะสะอาด หอม น่าใช้
งานอยา่ งแนน่ อน

-11-

กิจกรรม
เร่ือง การดแู ลรักษาความสะอาดหอ้ งนำ้

คำชี้แจง ให้นักเรยี นบอกวธิ ีการดแู ลรักษาห้องน้ำ
 อุปกรณ์ทีใ่ ช้ในการดูแลรกั ษา

 วิธีการดแู ลรักษา

 การใชท้ รพั ยากรอย่างประหยดั

เฉลย -12-

กิจกรรม
เรอื่ ง การดแู ลรกั ษาความสะอาดห้องน้ำ

คำชี้แจง ให้นักเรียนบอกวิธกี ารดแู ลรักษาหอ้ งน้ำ
 อปุ กรณท์ ใี่ ช้ในการดแู ลรักษา

 วิธกี ารดแู ลรักษา

 การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
พจิ ารณาตามคำตอบของนักเรยี น โดยให้อยูใ่ นดุลพนิ จิ ของครูผสู้ อน

-13-

แบบทดสอบหลงั เรยี น
เรือ่ ง ห้องน้ำ

คำส่งั ให้นกั เรยี นเลือกคำตอบท่ถี กู ท่ีสดุ เพยี งคำตอบเดยี ว แลว้ ทำเคร่ืองหมายกากบาท (X)
ลงในกระดาษคำตอบ

1. ข้อใดเป็นวิธกี ารทำความสะอาดหอ้ งน้ำห้องสว้ มอย่างปลอดภัย
ก. เลือกใช้แผน่ ขัดและน้ำยาราคาแพงมาขัดลา้ งห้องนำ้ ห้องส้วม
ข. เก็บสิ่งของเครือ่ งใช้ออกจากห้องน้ำก่อนขัดล้างหอ้ งนำ้ ห้องสวม
ค. สวมถุงมือยาง รองเท้าบูต ผ้าปิดจมกู ขณะขัดล้างหอ้ งน้ำหอ้ งสว้ ม
ง. ขัดล้างห้องน้ำห้องสว้ มอย่างรวดเร็วไม่อยู่ในห้องนำ้ ห้องส้วมเป็นเวลานาน

2. ถ้าตอ้ งการใหห้ ้องน้ำดูสดช่ืนควรทำอย่างไร
ก. ฉีดนำ้ หอมในหอ้ งน้ำ
ข. ใช้วัสดุตกแต่งราคาแพง
ค. วางกระถางตน้ ไม้เลก็ ๆในหอ้ ง
ง. ตดิ ภาพวาดรปู ธรรมชาตไิ วท้ ่ีผนัง

3. หอ้ งน้ำหอ้ งสว้ มตอ้ งทำความสะอาดทุกวันเพราะเหตใุ ด
ก. เพอ่ื ให้แขกมาขอใช้ห้องน้ำไม่ตำหนวิ ่าสกปรก
ข. เพอื่ ไม่ให้พื้นลืน่ และมกี ล่ินเหม็น
ค. เพื่อให้เขา้ ห้องนำ้ ได้นานๆ
ง. เพือ่ รักษาสภาพของพ้นื ห้องนำ้ ใหเ้ งางามต่อไป

4. เพราะเหตุใดจึงต้องสวมถงุ มอื ยางและรองเท้ายาง ขณะทำความสะอาดหอ้ งนำ้
ก. เพ่ือป้องกนั นำ้ ยาล้างห้องนำ้ ถกู ผิวหนงั
ข. เพื่อไมใ่ ห้สัมผัสโดนอุปกรณ์ทำความสะอาด
ค. ไมใ่ หม้ ือและเทา้ เปยี ก
ง. ปอ้ งกันการลน่ื หกลม้

5. หลงั จากทำความสะอาดหอ้ งน้ำแล้วยงั มีกลน่ิ ไมพ่ งึ ประสงค์ นักเรียนจะแกป้ ัญหาอย่างไร จึงจะ
ประหยัดคา่ ใชจ้ ่ายมากที่สุด
ก. ฉดี สเปรยด์ ับกลน่ิ ห้องน้ำ
ข. ติดก้อนดับกลิน่ ห้องน้ำ
ค. ฝานมะกรูดตามขวางบาง ๆ มาวางไว้
ง. นำลูกเหมน็ ใสถ่ ว้ ยมาวางไว้

-14-

6. การทำความสะอาดหอ้ งนำ้ ควรปฏิบตั ิขั้นตอนใดเปน็ ขัน้ ตอนแรก
ก. เคล่ือนย้ายสิง่ ของ
ข. ราดน้ำให้ท่วั
ค. เทน้ำยาล้างหอ้ งนำ้
ง. ขัดพ้นื หอ้ งน้ำ

7. ข้อใดปฏิบตั ิได้ถูกต้องในการทำความสะอาดห้องน้ำ
ก. สวมถุงมือยางขณะขัดพนื้ ห้องน้ำ
ข. ใช้แอลกอฮอลร์ าดพื้นหอ้ งน้ำ
ค. ใช้ผงซกั ฟอกขัดอ่างล้างหน้า
ง. ใช้ผ้านม่ิ ๆ ขัดพ้นื หอ้ งน้ำ

8. สง่ิ ใดไมต่ อ้ งตรวจสอบก่อนทำความสะอาดห้องนำ้
ก. จำนวนสมาชกิ ในครอบครัว
ข. ความสกปรกของชกั โครก
ค. การอุดตันของทอ่ ระบายนำ้
ง. อุปกรณท์ ำความสะอาดห้องนำ้

9. ถา้ นักเรียนมหี นา้ ท่ที ำความสะอาดหอ้ งนำ้ ภายในบา้ น แตน่ ักเรียนไมส่ บาย จึงไมส่ ามารถทำได้
แลว้ นกั เรยี นตอ้ งการใหพ้ ีช่ ว่ ยทำแทน นักเรียนควรพดู อยา่ งไร
ก. พ่ชี ว่ ยล้างห้องน้ำแทนหนใู ห้หนอ่ ยนะคะ หนไู ม่คอ่ ยสบายคะ่
ข. เธอชว่ ยล้างห้องน้ำให้ฉนั หน่อยซิ ฉนั ปว่ ยอยู่
ค. พล่ี ้างห้องนำ้ ใหห้ น่อยดิ ฉันรสู้ กึ ไมส่ บาย
ง. เธอไปล้างหอ้ งน้ำใหฉ้ ันเด๋ียวนี้

10. เม่ือทำความสะอาดหอ้ งน้ำเสรจ็ แลว้ ควรทำอย่างไร
ก. เรียกพ่อแมใ่ หม้ าดู
ข. ตรวจสอบความเรียบรอ้ ย
ค. ปิดประตลู อ็ คหอ้ ง
ง. ราดนำ้ ทำความสะอาด

-15-

ชุดการเรยี น เรื่องการดูแลของใช้ในบ้าน
รายวชิ าการงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรยี นรู้การงานอาชพี

ชนั้ ประถมศกึ ษาปีที่ 6 ชุดที่ 4 หอ้ งน้ำ

ขอ้ ก ข ค ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ช่ือ.............................................นาสกลุ ..............................................ชนั้ ..........เลขท่ี..............

-16-

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยี น
เรื่อง ห้องนำ้

คำชแ้ี จง

1. เกณฑ์การประเมนิ แบบทดสอบมจี ำนวน 10 ขอ้ ขอ้ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน ดงั นี้

2. ระดับคุณภาพ ดี หมายถงึ ได้คะแนน 8 - 10 คะแนน

พอใช้ หมายถงึ ไดค้ ะแนน 5 - 7 คะแนน

ปรบั ปรงุ หมายถึง ได้คะแนน 0 - 4 คะแนน

ข้อ คำตอบ
1ค
2ก
3ค
4ข
5ค
6ก
7ก
8ข
9ก
10 ก

-17-

เฉลยแบบทดสอบหลงั เรยี น
เรื่อง ห้องนำ้

คำชแ้ี จง

1. เกณฑ์การประเมนิ แบบทดสอบมจี ำนวน 10 ขอ้ ขอ้ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน ดงั นี้

2. ระดับคุณภาพ ดี หมายถงึ ได้คะแนน 8 - 10 คะแนน

พอใช้ หมายถงึ ไดค้ ะแนน 5 - 7 คะแนน

ปรบั ปรงุ หมายถงึ ได้คะแนน 0 - 4 คะแนน

ข้อ คำตอบ
1ค
2ค
3ข
4ก
5ค
6ก
7ก
8ก
9ก
10 ข

บรรณานุกรม

กระทรวงศึกษาธิการ. หลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศกั ราช 2551. กรงุ เทพมหานคร :
คุรุสภาลาดพรา้ ว, 2551.

อรัญญา ฤกษง์ าม และคณะ. คมู่ อื ครูหนงั สอื เรียนรายวชิ าพน้ื ฐานการงานอาชพี ชน้ั ประถมศึกษาปที ่ี 6.
กรุงเทพมหานคร : บรษิ ัทอักษรเจรญิ ทัศน์ อจท. จำกดั , 2555.

https://sites.google.com/a/mwk.ac.th/home-krunid/bi-khwam-ru-thi-8-reuxng-kar-cad-tktaeng-
hxng

https://sites.google.com/site/krudondu2/hxngna-hxng-swm
https://sites.google.com/site/kroosurin/kar-ngan/reiyn-ru-ngan-ban
https://www.cleanworld-products.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%

B8%B5%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%86-
%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%
B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%
E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB
%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%
E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%
B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%
88%E0%B8%99-62587.page
https://www.dkleanservices.com/cleaningrestroom/


Click to View FlipBook Version