The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Juraj Husek, 2019-10-29 14:03:24

Rybka 2019/20 1

Rybka 2019/20 1

1-2019/20
Časopis Spojenej školy sv.Františka Assiského

Malacky

Školský rok v plnom prúde

Teambuilding #Cirkevka
Hovorme o jedle v pohybe

2 Úvod 1-2019/20
3 Slovko pána riaditeľa
5 SYLABUS Milí naši rybári,

7 Zážitky to školy opäť tu máme začiatok školského roka a myslíme,
že nebudeme klamať, keď budeme tvrdiť, že sa
24 Bonzáčik nám sem moc prísť nechcelo. Doma bolo super,
bez žiadnych starostí sme chodili spávať neskoro
26 Súťaž a viackrát sme spali len pár hodín. Prázdninové
dobrodružstvo nahradila dramatická realita
27 Enem nech nám šmakuje a my zas píšeme písomky. Pre každého z nás je
náročné sa po dvoch mesiacoch znova učiť, no
28 MIAU vďaka našim kamarátom sa do školy isto tešíme!
Chceme všetkých nových žiakov a učiteľov
privítať v našej škole, zoznámiť ich s našou
Rybkou, popriať nech sa im darí na našej škole
a pozvať ich medzi nás loviť ďalšie kvalitné rybičky.

Vaša redakcia!

30 SCROLL RYBKA

Časopis Spojenej školy sv. Františka z Assisi Malacky.

31 Slovenčina prevažne vážne Ročník 2019/20. Číslo 1, október 2019.

AUTORI ČLÁNKOV učitelia školy, mediatim,

Bojanovský Samuel, Bordáková Martina, Dobrovodský

Tobiáš, Drugda Matúš, Fürstová Liliana, Hušek Juraj,

34 Chrenko Tomáš, Jánoš Matúš, Janovičová Nina, Kubinská
35
EXTRA Rebeka, Makytová Karin, Sivoňová Martina, Trenčanský
Zábava a relax
Michal, Trnka Adam

GRAFICKÝ KONCEPT, ZALOMENIE A SADZBA

mARTin Daniel Skočovský, Juraj Hušek (jurajhusek.com)

NEPREŠLO JAZYKOVOU KOREKTÚROU!

2 Rybka 1-2019/2020

Slovko pána riaditeľa

Sme (ne)závislí

Milí kamaráti,

nedávno svätorečený kňaz anglický konver- do seba žije len obmedzený prízemný život
tita John Henry Newman povedal: „Nenáleží- a jeho výsledkom nie je radosť zo vzájomnosti,
me sami sebe, tak isto ako nám nenáleží nič ale smútok z izolácie od Boha i od druhých ľudí.
z toho, čo vlastníme. Sami seba sme nestvori-
li a ani nie sme pánmi sami nad sebou. Podľa My sme sa však nenarodili na to, aby sme
stvorenia, vykúpenia a nového zrodenia nále- žili prízemný život, narodili sme sa pre vzá-
žíme Bohu, ktorý má na nás nárok.“ Náležať jomnosť a vzťahy; narodili sme sa preto,
niekomu znamená byť na niekom závislý. My aby sme z prízemnosti našej nezávislosti
ale zväčša neradi počúvame, že sme od nieko- stúpali nahor a dosiahli výšiny, na ktorých
ho závislí - od ľudí alebo nedajbože od Boha. sa môžeme stretnúť s Bohom. Prečo je
Oveľa radšej prahneme po nezávislosti. Boli pre nás stretnutie s Bohom také dôležité?
sme stvorení pre závislosť alebo nezávislosť?
Je to ako keď ideme do hôr a iba na samom
Často si myslíme, že môžeme patriť sami vrchu spozorujeme tú najkrajšiu panorámu,
sebe. Pripadá nám samozrejmé, že všetko ten najkrajší výhľad a pochopíme, že bez tej
môže ísť podľa našich prianí – že od niko- cesty stúpajúcej nahor by sme nikdy neuvideli
ho nezávisíme, nemusíme myslieť na nič, to, čo dokážeme vidieť z vrchu. Práve toto vi-
čo presahuje horizont nášho JA, zaťažovať sa denie z vrchu je pre nás tak dôležité. Stretnu-
vytrvalou modlitbou či neustálym porovná- tie s Bohom na vrchu nám umožňuje vidieť
vaním svojich skutkov s vôľou niekoho iného. pohľadom, ktorý jediný vie zachytiť v celej
šírke a kráse nevyhnutnosť prepojenia náš-
Lenže ak svoj život žijeme len podľa svojich ho života s inými. Preto je priblíženie k Bohu
prianí, žijeme len pre seba, pre svoje túžby vždy aj priblížením sa k ostatným ľuďom.
a predstavy a zo seba, zo svojich síl a schop-
ností. Keď si človek vystačí sám, keď nepo- Vystupovať nahor stojí námahu, no je to jedi-
trebuje pomoc nikoho, dokonca ani Boha ný spôsob ako možno vidieť všetko lepšie. Tak
výsledkom je opustenosť, osamelosť, ba až ako v horách nemôžeme dobre vystupovať,
pocit ničoty. Takáto zahľadenosť do seba
má korene v každom z nás a môže viesť až 3Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky
k zúfalstvu, pretože vlastné zdroje u nikoho
z nás nie sú nevyčerpateľné. Človek zahľadený

Slovko pána riaditeľa

ak sme príliš zaťažení vecami, tak aj v živote v objatí Otca nám zároveň umožňuje objímať
sa treba odľahčiť od toho, čo nám netreba. druhých ľudí s väčšou láskou a pozornosťou.
Pri výstupe bojujeme najmä proti gravitačnej
sile nášho egoizmu, nášho sebectva. Mnohé Milý kamarát, ako je to s tvojím stúpaním
materiálne veci nás uzatvárajú do seba sa- do vrchu? Dokážeš sa zriekať nepotrebného
mých a nedovoľujú nám stúpať vyššie. Ale sú nákladu materiálnych vecí? Dokážeš zanechať
to aj rôzne iné zbytočnosti - závislosti, ktoré to svoje predstavy o nezávislosti, o tom, čo je
naše stúpanie komplikujú. Naše predsudky, pre teba najlepšie, a vrhnúť sa v dôvere do ná-
predpojaté názory, zaužívané spôsoby uvažo- ručia milujúceho Otca?
vania, zvyky a zlozvyky, fixné idey, opakované
vzorce správania. To všetko spôsobuje zakrpa- Daniel Masarovič
tenie nášho srdca, ktoré nás robí ľahostajnými
a oddeľuje nás od druhých ľudí a od Boha.
Vystupovať na vrch znamená vzdávať sa svo-
jich drobných osobných závislostí a umožniť
tak Bohu, aby ma priblížil k sebe a k blížnym.

Niečo podobné sa, milí kamaráti, stalo aj
v živote sv. Františka z Assisi. Toho sa v mla-
dom veku veľmi dotýkala bieda chudobných,
a preto im veľkodušne rozdával z otcovho ma-
jetku. Jeho otcovi sa takéto bezbrehé rozdá-
vanie nepáčilo a rozhodol sa, že svojho syna
vydedí. Ich posledné stretnutie sa odohralo
na verejnosti, v prítomnosti assiského bis-
kupa. František sa odhodlal k radikálnemu
činu - celkom sa vyzliekol, šaty hodil otcovi
a vyhlásil: „Do dnešného dňa som ťa volal svo-
jím otcom na tejto zemi, odteraz však chcem
hovoriť: Otče, ktorý si na nebesiach.“ Vyzliekol
sa zo všetkých vecí svojho predchádzajúce-
ho prízemného života, zo seba samého. Jeho
vyzlečenie zo šiat bolo symbolickým gestom
poučným pre nás všetkých: zanechávanie ne-
podstatných vecí nám pomáha objaviť pravú
podstatu života, to, čo je trvalé. Spočinutie

4 Rybka 1-2019/20

SYLABUS

DOSKY 2019 SYLABUS

Nobelova cena za literatúru

Asociácia súčasného divadla zverejnila nomi- Nobelovu cenu za literatúru za rok 2018
nácie na Divadelné ocenenia sezóny – DOSKY získala poľská autorka Olga Tokarczuková
2019, ktoré vstúpili už do 24. ročníka. Nomi- pre „fantáziu, ktorá s encyklopedickou vášňou
nácie určuje odborná divadelná obec – kri- predstavuje prekročenie hraníc ako formu ži-
tici, teoretici a publicisti, ktorých bolo tento vota“. Poľská autorka je držiteľkou aj medziná-
rok 46. Mená víťazov sa dozvieme počas rodného ocenenia Man Booker International
slávnostného ceremoniálu 10. novembra, 2018 za svoj román Flights. V našich kníhku-
ktorý sa uskutoční prvýkrát na doskách pectvách v ponuke viacero knižných titulov:
Mestského divadla Pavla Országha Hviezdo- Dom vo dne, dom v noci, Olga, Běguni.
slava. Tento rok je znovu možné zapojiť sa
do SMS hlasovania o Divadlo sezóny, v kto- Nobelova cena za literatúru za rok 2019
rom fanúšikovia z celého Slovenska roz- bola udelená rakúskemu autorovi Peterovi
hodnú o tom, kto získa finančný dar 5000 € Handkeovi za "vplyvnú prácu, ktorá s ligvis
od generálneho partnera Slovenskej sporiteľ- tickou vynaliezavosťou preskúmala perifériu
ne. a špecifickosť ľudskej skúsenosti“. Výsledky
dnes v Štokholme oznámila Švédska akadé-
mia. Na svojej stránke to zverejnil portál The
Guardian.

Poznáme svoju hodnotu a nehodláme ni-
komu nadbiehať

Korben Dallas vydal na jar nový album Bazén.
Pre mnohých poslucháčov ide o jasne vyhra-
nenú a poznanú kapelu a takú „zmenu totož-
nosti“ akú predviedli v tejto novej produkcii
čakal málokto a zároveň experimentovanie
nie každému vždy vyjde. V tomto prípade
však možno hovoriť o skvelom ťahu. V recenzii
uznávaného Petr Vizinu webe ArtZóna sa do-

5Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

SYLABUS

slova uvádza: „Znáte poučku, že první skladba jinak. Stevens použil esenci Korben Dallas, roz-
na desce vás musí vtáhnout během několika ložil zvuk na prvočísla a nově sestavil. Působí
vteřin, že hudebník musí ihned něco předvést, to svěže a přehledně…“
jinak se s posluchačem mine? Pokud taková
poučka existuje, a v době ochutnávání a snad-
ného překlikávání digitálních downloadů nej-
spíš ano, vzkazuje deska Bazén se zvukovým
fórkem namísto úvodní skladby zhruba toto:
známe svou cenu a nehodláme nikomu nad-
bíhat. Britský producent Eddie Stevens (nejde
o najatého profesionála pro efekt světovosti,
slovenská linka tu existuje: jedná se o partnera
zpěvačky Jany Kirschner) se v případě Korben
Dallas opravdu „rozšoupl“. Pokud jde o zvuk,
kapela si na Bazénu prostě není podobná, zní

Korben Dallas pri natáčaní klipu k singlu Závidím ti. mediatim

6 Rybka 1-2019/20

Zážitky zo školy

Z pochodu za život

V nedeľu 22.9. sa viacerí žiaci a učitelia na-
šej školy pripojili k najmenej päťdesiatim tisí-
com účastníkov Národného pochodu za život.

A viacerí sme sa tam aj stretli!

Niektorí pochodovali a niektorí čas strávili
v záhrade Grasalkovičovho paláca pri našej
školskej fotostene, ktorá potešila desiatky oko-
loidúcich detí. Pribehli, hlavičky dali do otvorov
fotosteny a rodičia zväčša prijali našu ponu-
ku, že ich odfotíme spolu s deťmi. „Úspech“
mali aj papierové bublinky s textom, ktoré si
k foteniu deti aj rodičia vyberali. Ďakujeme tre-
tiačkam gymnazistkám Barborke Butašovej
a Martinke Bordákovej za obetovaný čas a po-
moc.

Mgr. Katarína Hušková

Opäť sme putovali do Šaštína

Streda 18. septembera bola pre našich piatakov 7Malacky
a šiestakov výnimočná.
Spoločne so svojimi pani učiteľkami pricesto-
vali do Šaštína na diecéznu púť detí a mládeže.
Svätú omšu celebroval otec arcibiskup Stanislav
Zvolenský. V homílii povzbudil všetkých v láske
k Pánu Ježišovi, k častému prijímaniu Eucha-
ristie a pristupovaniu k svätej spovedi. Po svätej

Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského

Zážitky zo školy

omši a krátkom zotrvaní v okolí baziliky sme sa
autobusmi vrátili naspäť do Malaciek. Ďakujeme
za spoločný čas a tešíme sa zase o rok!

Návšteva parlamentu a veľtrhu
vysokých škôl

V stredu 26.9. sme my gymnazisti s pani učiteľka- možnosť stretnúť sa s mnohými poslancami NR
mi Zajačkovou a Pavúčkovou navštívili Národnú SR. Pán poslanec Poliačik si našiel na nás čas
radu Slovenskej republiky, čiže sídlo parlamen- a podelil sa s nami v diskusii so svojimi životnými
tu. Krásnymi priestormi impozantnej budovy skúsenosťami doma i v zahraničí. Škoda, že sme
nás sprevádzala pani Kittlerová, ktorá nám po- sa museli ponáhľať na veľtrh Gaudeamus do In-
skytla množstvo obohacujúcich informácií a bola cheby, v parlamente by sme radi zostali aj dlhšie.
ochotná odpovedať na všetky naše otázky. Mali
sme možnosť zúčastniť sa rozpravy v parlamen- Pred vstupom na veľtrh sme so vstupenkou
te priamo na novinárskom balkóne a naživo si dostali informačné brožúrky. Vo výstavnej hale
vypočuť návrh zákona pána poslanca Matoviča. vládol čulý ruch a všade sa premiestňovali štu-
Počas nášho pobytu v parlamente sme mali denti bažiaci po informáciách ohľadom štúdia

8 Rybka 1-2019/20

Zážitky zo školy

na vysokej škole. Bolo tu množstvo vysokých
škôl a univerzít zo Slovenska, Čiech i zo zahra-
ničia. Čakalo nás mnoho prezentácií, mohli
sme sa porozprávať s učiteľmi i so študenta-
mi, ktorí na týchto školách študujú či pracujú.
Viacerí z nás využili príležitosť otestovať sa,
s cieľom zistiť, pre aký typ štúdia sa hodíme.
Domov sme sa vrátili obohatení o nové skúse-
nosti, mnohí z nás aj pevne rozhodnutí, akým
smerom sa bude náš profesijný život uberať.

Martina Bordáková 3.G

Ozveny z púte Malacky - Šaštín

V sobotu 28. septembra 2019 sa uskutočnil ďalší mi dúškami pri našom putovaní. Upriamovala
ročník pešej púte nášho školského spoločenstva našu pozornosť na to, že každé naše kráčanie
do Šaštína. Cesta síce predstavuje asi 30 km, po ceste sprevádzajú stopy Božej prítomnosti,
ale je už rokmi osvedčená a zvládnuteľná ktorá povzbudzuje a posilňuje toto kráčanie. Aj
pre všetky vekové kategórie. Našu púť sme si keď unavení, ale šťastní sme všetci prišli do cieľa
tradične obohatili niekoľkými občerstvovacími našej cesty – do národnej svätyne, Baziliky Se-
zastávkami a zastávkami pri Božích mukách, dembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Tu nás ča-
ktoré sú živými symbolmi viery našich predkov, kalo milé privítanie miestnymi pavlínmi a záve-
ku ktorej sa s vďačnosťou hlásime. Krátka mod- rečná svätá omša v Bazilike. Ďakujeme všetkým
litba pri každej muke bola občerstvením svieži účastníkom púte za spoločenstvo a skvelú atmo-
sféru! Uvidíme sa čoskoro pri ďalšom putovaní...

9Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

Opäť sme si hovorili o jedle

Ovocie je dobrá vec, vie to každý vzdelanec. vovaní so Simonou Škodovou na FB známou:
Simona Škodová food & lifestyle food & lifestyle,
Zjem porciu zeleninky, naberiem si vitamínky. si pripravili chutné zeleninové šaláty vo svojich
triedach, zúčastnili sa ochutnávky vynikajúcich
V tomto duchu sme sa dnes učili o ovocí a ze- šalátov z listovej zeleniny a inej zeleniny z na-
lenine z našej záhradky, čím sme sa zapojili šich sadov, ktorú pre celú školu pripravili naše
do súťaže Hovorme o jedle. Deti na 1. stupni šikovné pani asistentky. Nakoniec vymenili svoje
sprevádzali celým dňom rôzne aktivity. Najprv triedy za odborné učebne a bádali. Piataci doka-
sme si spoločne zopakovali, či naučili sa, prečo zovali prítomnosť asimilačných farbív v listoch
majú v našom živote nezastupiteľné miesto. šalátu siateho pomocou chromatografie. Šiesta-
Preniesli sme sa do rozprávkového sveta, kde sa ci zisťovali zmenu sfrabenia roztoku v závislos-
stretli kráľ Chrípka s kráľom Zelenina. Deti si pri- ti od ph roztoku pomocou červenej kapusty
pravili ovocno-zeleninové poháre, mali možnosť a vyrobili si farebnú šumienku. Siedmaci s pani
ochutnať zeleninové šaláty. Vypracovali si rôzne profesorkou Mackovou dokazovali prítomnosť
projekty a zapojili sa do vedomostného kvízu. vitamínu C a dusičnanov v ovocí a zelenine.

Žiaci 2. stupňa sa hrali na bádateľov a výskumní- Srdečná vďaka pracovnej supine pani učiteliek,
kov. Po náučenj prednáške o zdravom stra ktorá takýto výnimočný deň pre nás pripravila.

10 Rybka 1-2019/20

Zážitky zo školy

11Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

#Cirkevka v pohybe

“Cirkevka v pohybe,
kosti ti rozhýbe,

nemusíš ísť na Hybe,
pridaj si náš príbeh!”

Zvýskli piataci a všetci sme sa rozutekali
po stanovištiach. 13 tried, 13 stanovíšť a viac
ako 300 detí sa dalo 25. septembra do pohybu
pod vedením skúsených inštruktorov ale aj štu-
dentov nášho gymnázia. Stali sme sa tak súčasťou
Európskeho týždňa športu, ktorý je iniciatívou
Európskej komisie na podporu športu a fyzickej
aktivity v celej Európe. V roku 2019 pobeží už jeho
5. ročník. „Takže, milí športovci, „#BeActive“
nielen počas Európskeho týždňa športu,
ale po celý rok“, povedal pán riaditeľ a Malacky
sa tak dostali na pomyselnú mapu miest v Eu-
rópe, ktoré cvičením podporili zdravie a zdravý
životný štýl.

Pozvanie na spoluprácu prijali partneri projektu

Gymnastika Samuel Piasecký Academy
Body fitness Oľga Bartalská
Parkour Pohybovňa
Rope Skipping Vladimír Liďák
Ping pong MSK Malacky
Biatlon Biatlonmania
Autogramiáda Slovenský olympijský zväz

12 Rybka 1-2019/20

Zážitky zo školy

Podujatie zorganizoval mediatim pod vedením Lucia Kupecká IV.A – Bolo to super a najviac sa mi
Adriany Stanovej a Beiny Reifovej. Pridali sa páčila gymnastika. Zumba na podložkách bola
aj gymnazisti a pripravili stanovištia work out pre mňa ťažká.
a florbal, taktiež test – time, fotostenu a relax.
Na záver športového dňa vyspovedal Matúš Du- Peter Poláček V. B – Gymnastika bola naj a naj-
dáš z mediatimu našich olympionikov. Na krát- menej sa mi páčil biatlon.
kej diskusii sa zúčastnili gymnasta Samuel Pia-
secký, rýchlostná kanoistka Martina Gogolová Marek Sivák VI. B – Ping pongové stanovište bolo
(známejšia pod dievčenským menom Kohlová) a pre mňa top a skákanie cez švihadlo by som už
bývalý hokejový reprezentant René Pucher. Deti nedával.
si nadšene odnášali podpisové karty olympioni-
kov a s podujatím sa rozlúčili už len ako diváci po- Tomáš Chrenko V. A – Akože parkour bol mega
čas improvizovaného vystúpenia parkouristov a hnevalo nás, že sme sa na toto stanovište ne-
a gymnastov a bolo sa, už tradične, na čo dívať. dostali! Ale super bol aj biatlon. Skákanie cez švi-
hadlo ma, ako muža, neoslovilo.

mediatim

Adelka Kupecká a Katka Bašková z mediati-
mu sa zaujímali o vaše dojmy, nech sa páči:

Vilma Drgoňová II. C – Na športovom dni sa mi
najviac páčilo stanovište RELAX. Fotenie ma ba-
vilo najmenej.

13Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

NAPÍNAVÝ ŠPORTOVÝ DEŇ

Športový deň 4.10. má na našej škole už dlhú 2. miesto, kedy im len o pár bodov uniklo víťaz-
tradíciu. Jednotlivé triedy sa každý rok „pobi- stvo. Tohtoročnými šampiónmi sa stali teda dru-
jú“ o putovný pohár riaditeľa. Medzi tradič- háci, ktorí dosiahli vytúžené víťazstvo. Dúfame,
né športové disciplíny môžeme už pokladať že aj nebudúci rok si to tak všetci užijeme.
podliezanie tyče, v ktorom sme však zazna-
menali rekord. Hod bremenom – disciplína,
o ktorej sme si viacerí mysleli, že je ľahká, sa uká-
zala ako celkom náročná. Bremenom sa stala
kláda, ktorá aj napriek veľkému švihu nedoletela
ďaleko. Medzi nové disciplíny patrili: tarzaniáda,
beh so záťažou, minifutsal a mixvolejbal. Tohto-
ročné výsledky boli veľmi tesné a napínavé až
do konca. Prváci, nováčikovia, skončili napokon
na 4. mieste. Tesne za nimi sa umiestnili štvrtáci.
A napokon veľkým sklamaním pre tretiakov bolo

Duchovná obnova gymnazistov

Dňa 2.10. 2019 sa gymnazsiti zúčastnili du-
chovnej obnovy s Františkánmi z Bratislavy.
Celá duchovná obnova bola venovaná deba-
tám a rozjímaniu nad ochranou životného pro-
stredia a zvierat podľa príkladu sv. Františka
z Assisi, ktorému veľmi záležalo na staraní sa
o prírodu a všetky živé tvory. Následne Fran-
tiškáni posvätili sochu sv. Františka v novo-
postavenej Kláštornej záhrade. Celá duchovná
obnova bola zakončená slávnostnou svätou
omšou. Františkánom ďakujeme za strávneý
čas s nami a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

14 Rybka 1-2019/20

Zážitky zo školy

15Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

Náš teambuilding alebo kopec
srandy v Šaštíne

V dňoch 19.9.-21.9.2019 sa všetky triedy gym- pre nás bývalí maturanti pripravili 4 stanoviš-
názia zúčastnili každoročného teambuildingu tia s cieľom spoznať sa navzájom. Po večeri sa
v Šaštíne. Boli sme ubytovaní v priestoroch in- konalal diskotéka v spoločenskej miestnosti,
ternátu bývalého cirkevného gymnázia. ktorou sme ukončili náš krátky pobyt v Šaštíne.

V deň príjazdu sme si ypočuli organizačné V sobotu sme vyčerpaní, ale spokojní odchádzali
pokyny. Zoznámili sme sa s pátrom Micha- domov.
lom, ktorý nám odslúžil sv. omšu. Naši ma-
turanti si pre nás pripravili športový deň plný Mnohí z nás si na tomto teambuildingu na-
aktivít a hier. Večer mali tretiaci pripravené šli veľa nových kamarátov, upevnili staré ka-
imatrikulácie pre prvákov v podobe súťaže marátstva a viac utužili gymnaziálny kolektív.
medzi dvoma tímami – Brokoličky a Rajčinky.
Rajčinky zvíťazili a Brokoličky za prehru mu-
seli vypiť rozmixované sardinky s mliekom.

V piatok po raňajkách sme vyrazili na 2-ho- Martina Sivoňová, Rebeka Kubinská,

dinovú túru po šaštínskych lesoch. Po túre si Samuel Bojanovský, Matúš Jánoš, Matúš Drugda

16 Rybka 1-2019/20

Zážitky zo školy

17Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

Otvorenie Kláštornej záhrady

Milí priatelia, v predvečer sviatku patróna na- ktoré do nej vložil Boh. Je i matka, ktorá nás pri-
šej školy sv. Františka z Assisi sme slávnost- jíma a oživuje vo svojom náručí. Zem je naším
ne otvorili Kláštornú záhradu, Piknikový park, spoločným domovom, v ktorom ku Stvoriteľovi
EDEN zónu a sprístupnili sme Františkovu i ku každému stvoreniu nachádzame cestu.
studňu. Vzácna národná kultúrna pamiatka,
v ktorej naša škola sídli, nám postupne dovo- Nie je však možné nepočuť kvílenie našej mat-
ľuje odkrývať pôvodnú architektonickú krásu ky. Namiesto zodpovedného používania darov
a duchovnú hĺbku preto, aby sme nachádzali po- Zeme stali sme sa jej neoprávnenými vladármi.
koj a inšpiráciu a objavovali tak i seba samého. Poďme sa naopak stať znovu jej súčasťou, aby
sme v jej objatí mohli spoznávať lásku a dobro.

„Človek je zložený z čiastočiek Zeme: z pôdy, Našimi kúskami Zeme, na ktorých chceme ob-
ktorá nás živí, zo vzduchu, ktorý dýchame, novovať svoj vzťah k nej, sú nová Kláštorná zá-
z vody, ktorá nás občerstvuje. Zem bola na- hrada a Piknikový park. Prichádzame do nich
písaná tou istou rukou ako človek. Sme stvo- s úmyslom meniť naše správanie a spôsob ži-
rení tým istým tvorcom. A tak aj my sami sme vota. Túžime v nich znovu vidieť a počuť jej
zemou, ktorá obracia svoju tvár k Stvoriteľovi. prvotnú vznešenosť a krásu. To preto, aby sme
znovu objavili, že sme súčasťou, nielen tvorivým
duchom Zeme, ktorá vydáva pestrofarebné
plody. Tie patria nám všetkým. Preto všetkých
pozývame – vstúpte s nami a vitajte u nás.“

Mgr. Daniel Masarovič

„Buď pochválený, môj Pane, za našu sestru, mat-
ku zem, ktorá nás živí a stará sa o nás a vydáva
rozličné plody s pestrofarebnými kvetmi i trávu,“
spieval náš školský patrón svätý František z As-
sisi. Zem je naša sestra ponúkajúca nám dary,

18 Rybka 1-2019/20

Zážitky zo školy

Slávnostné otvorenie pripravil náš mediatim. Kamila Rímeša, a samozrejme, Matúša Dudáša.
Program moderovala Barbora Pompošová Spoločne so žiakmi zo základnej školy nám tak
s Kamilom Rímešom, ktorí privítali vzácnych pripravili príjemný a skutočne slávnostný ve-
hostí a poprosili ich o krátke príhovory. Pozvanie čer určený predovšetkým partnerom projektu.
prijal pán primátor Juraj Říha, pán Róbert Babe-
ľa, predseda Rodičovského združenia ProSchola, Poďakovali sme tak všetkým, ktorí nám umož-
pán Alexander Richter zo spoločnosti Richter Ra- ňujú a pomáhajú realizovať naše predstavy
sen, ale i vzácny hosť pán Ivan Budínsky, dnes 95 o zlepšovaní sveta.
ročný prvý maturant františkánskeho gymnázia.
Umelecké slovo predniesli Liliana Furstová a Sa- mediatim
muel Vrlák. Počas celého večera spievala Mária
Hušková s Michalom Trenčanským a scénicky
vystúpili aj deti zo základnej školy. V Kláštornej
záhrade zaznel aj prednes známeho umelca
Štefana Bučka. Príjemnú atmosféru vytvorili
výtvarné práce našich detí, ktoré pripravili deti
a učiteľky pod vedením Lenky Ballekovej. Na-
priek daždivému počasiu sa v priestoroch Kláš-
tornej záhrady zišli naši pedagógovia, partneri
projektu a priatelia školy i zástupcovia médií.
O všetkých hostí sa postaral mediatim. Upra-
vil priestory, pripravil pohostenie i darčekové
tašky pre hostí, spracoval mediálne výstupy.
Beina Reifová, vedúca mediatimu, vyjadrila veľ-
kú spokojnosť s prístupom celého tímu počas
prípravy ale i v priebehu celej slávnosti. Media-
tim posilnili prváci, ktorí jej robia veľkú radosť
a sú oporou pre mediálnych harcovníkov Luc-
ku Kuklovskú, Viki Bečárovú, Michala Trenčan-
ského a Máriu Huškovú, Barboru Pompošovú,

19Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

VEĽKÁ PRÁZDNINOVÁ FOTOSÚŤAŽ

Už je to tu! Po náročnom výberovom kole sme našli tie najkrajšie z najkrajších. Ďakujeme všetkým,
ktorí ste sa nezľakli slniečka a vyhotovili ste počas svojho pobytu vonku originálnu fotografiu na jed-
nu z dole uvedených tém.
1. Horúčava
1. Garbiarová Agátka 3.A
2. Šintálová Karolína 7.C
3. Garbiarová Dorota 7.A
2. Nebo
1. Pavel Kain 3.G
2. Horvátová Lucia 7.C
3. Petrakovič Daniel 5.A
3. Pohľad zblízka
1. Trnka Adam 8.B
2. Koprnová Agáta 6.C
3. Ganaj Slávko 3.G

Agáta Garbiárová 3.A

Fotografie budú vystavené v priestoroch školy a použité ako predloha pre šk. kalendár na rok
2020. Všetkým srdečne ďakujeme.

20 Rybka 1-2019/20

Zážitky zo školy

Adam Trnka 8.B

Pavel Kain 3.G

21Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

Exkurzia do Košarísk

Vo štvrtok 24.10. 2019 sa žiaci, účastníci sú- vedomosti. Po absolvovaní prehliadky dostal
ťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám každý žiak na pamiatku knižnú publikáciu Oči
rád Slovensko, zúčastnili exkurzie do Koša- plné oblohy od J. Rezníka a zapózoval na spo-
rísk. Po náročnej ceste sa žiaci výdatne najedli ločnej fotografii pred Múzeom M. R. Štefánika.
v Pizzerii Gurmán. Vrcholom exkurzie bola Unavení, šťastní a obohatení novými poznat-
návšteva Múzea M. R. Štefánika, kde sa naši kami sme sa po krušnej ceste vrátili domov.
žiaci nenechali zahanbiť a preukázali svoje

22 Rybka 1-2019/20

Zážitky zo školy

Ekoprojekt 2019/2020

Ahojte kamaráti,
pamätáte sa na Recykláčika? Aj v tomto roku môžete opäť pomôcť našej prírode. Ako? Zapojením sa
do súťažných disciplín nášho veľkého školského ekoprojektu. Všetky disciplíny sa dozviete postupne,
vyhlásením cez rozhlas a z letáčikov, ktoré dostanete do vašich tried.

Prvou spoločnou úlohou je vymyslieť maskota a jeho meno na tento školský rok. Farba,
ktorá nás bude sprevádzať je hnedá. Svoje návrhy odovzdajte na prvom stupni pani učiteľke Trnkovej
a na druhom pani učiteľke Ballekovej do 8. novembra. Nezabudnite uviesť svoje meno a triedu.

Víťazný návrh získa pre svoj kolektív odmenu 1 000 bodov do celkového hodnotenia.

Prajeme Vám veľa tvorivých síl.

Pripomeňme si spolu maskotov našich Ekoprojektov z predchádzajúcich školských rokov:

2016/2017 Červenáčik 2017/2018 Žltáčik
2018/2019 Recykláčik

2015/2016 Modráčik 2014/2015 Zelenáčik

23Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Bonzáčik

Pán učiteľ
Lukáš Otruba

Pán učiteľ, odkiaľ pochádzate? Koľko Máte obľúbené miesto, učebňu, kútik
máte rokov? v našej škole?
Aby som bol geograficky presný pochádzam Istotne kaplnku a veľmi sa mi páči Kláštorná
z Podunajskej nížiny konkrétne z mesta Šura- záhrada.
ny okres Nové Zámky. Na druhú otázku sa ma
pýtali viacerí žiaci, mám 24 rokov. Ovládate nejaké cudzie jazyky?
Ovládam angličtinu, nemčinu a niečo aj z poľ-
Prečo ste si vybrali našu školu? štiny, ale do budúcnosti by som sa chcel naučiť
Túto školu som si vybral ako moju životnú vý- po taliansky alebo po maďarsky.
zvu.
Aké boli vaše najobľúbenejšie predme-
Chceli ste byť učiteľom už v detstve? ty?
V detstve som nad učiteľstvom ešte nijako Na základnej škole aj na gymnáziu som mal
nepremýšľal. Ono to prišlo časom a nakoľko viacero obľúbených predmetov. Jednoznačne
pochádzam z učiteľskej rodiny, vybral som si to bola geografia, dejepis potom biológia, ché-
toto povolanie. mia, matematika ale aj občianska náuka.

Aké predmety učíte ?
Učím predovšetkým geografiu, dejepis
a aj biológiu.

Páči sa vám na našej škole alebo by ste
tu niečo zmenili?

Na tejto škole sa mi páči a som spokojný.

A čo hovoríte na učiteľský kolektív
na našej škole?
Moji kolegovia a kolegyne sú skvelí a milí. Veľ-
mi som si ich obľúbil.

24 Rybka 1-2019/20

Čo robíte vo svojom voľnom čase? Na záver nás inšpirujte aj vy ako učiteľ
Nakoľko mám obmedzený voľný čas, snažím geografie, ktoré mesto alebo krajinu by
sa ho maximálne tráviť so svojou rodinou, sme mali navštíviť?
blízkymi priateľmi. Spolu chodíme na turistiku, Ja osobne preferujem menej známe destiná-
cyklistiku, na výlety po Slovensku alebo aj do cie ako napríklad Rumunsko, Albánsko, Ukraji-
zahraničia. na... Mňa osobne očaril Petrohrad po všetkých
stránkach, ale rád sa vraciam aj do Grécka.
Aký šport by ste zvolili pre aktívny
oddych? Na záver mi nedá, prezraďte nám,
Zvolil by som turistiku, cyklistiku, orientačný ktoré jedlo Vám najviac chutí?
beh a aj plávanie. Milujem stredomorskú kuchyňu.

Pán učiteľ, dovolím si povedať, že len Ďakujem za rozhovor, pán učiteľ, nech sa Vám
nedávno ste boli tínedžer, ako si spomí- u nás darí!
nate na toto obdobie?
No jednoznačne cez deň vzorný žiak a podve- Karin Makytová
čer sme mali bicyklový gang a sledovali sme mediatim
dianie v celom meste. Vedeli sme všetko. Mal
som, samozrejme, aj dlhé vlasy ako odpoveď
rebela na babkine výčiny – strihanie „na hrí-
bik“. Frčali sme všetci na prvej sérii Super Star,
to bola Katka Koščová, Zdenka Predná, Robo
Mikla! Samo Tomeček napríklad pravidelne
spieva v zábavnej relácii Milujem Slovensko.

Keď už sme pri menách, koho považujete
za inšpirujúceho?
V oblasti športu určite Petra Sagana pre jeho
originálnosť a všestrannosť a mnohých peda-
gógov zo základnej školy, ktorí ma motivovali
neskôr aj k štúdiu histórie a geografie.

25Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Súťaž

Milí študenti a žiaci našej školy, označenej „súťaž Spoznaj svojho učiteľa “
prinášame pre vás 1. kolo našej pri vrátnici najneskôr do 30.11.2019,
súťaže v tomto školskom roku. 4. každý žiak môže vhodiť do krabice len
Vašou úlohou je spoznať učiteľa papierik s jedným menom, preto dobre
na fotografii. Môže to byť učiteľka premýšľaj.
alebo učiteľ, ktorý učí na našej škole.
Meno učiteľa/učiteľky na fotografii sa dozviete
Ak si myslíš, že vieš, kto je na fotografii (každú v budúcom čísle časopisu. Jedného výhercu
bunku v tele spočítaj) tak postupuj podľa vylosuje učiteľ zachytený na fotografii pod do-
našich pokynov : zorom redakčnej rady. Šťastný výherca získa
čokoládu.
1. napíš jeho/jej meno a priezvisko na papier,
2. podpíš sa čitateľne na papier (meno, priez-
visko, trieda),
3. takto vyplnený papier vhoď do krabice

26 Rybka 1-2019/20

Enem nech nám šmakuje

Malačák

Jak porádní Zahorák mosím jest aj ňejakí ten salát… Fajní, dijetní… ale jak porádní Záhorák
tam mosím mnet maso..

P ostup: Mosíme mnet:
M jakú pa rížsku (pro zah orákú m osí bit dijét- 1000g saláma mjaká
n a) salám u narež eme na 3 mm h rubé koléska. 200g hrášek zmrzlí
D icki dám e na s ebja pá r kolése k, rozrežeme 200g zaváraní ohárek
n a púlku a režem e a reže me doká d nebudeme 50g cibula
m ňet ten ké špal ečki ze salámi, též hrubé asi 450g majonéza
3 mm. Ze bereme veliký ka strólek a do neho ho- 100ml smetana na šlahaní
d zíme na še fajné masové (ale dijé tne) špalečki. 1KL súl
1/4KL černé mleté korení
O čišcenú cibuluna jemnon arežem e,osolíme,do- 1PL práškoví cukr
c hucíme koreňím a pridám e do m iski k (dijétnej) 2PL ocet
s alámje.. Zavaren é sladko kiselé o hárki nastrú- 10 kvapek Forčestru
h ame na strúhač i a vhodz íme do miski spolu se
sladkím (už né mrazením) hráškem. Šecko spolu
zamíšame a prilejeme asi deci nálevu z ohárkú.

Nakonec do teho šeckého v kastróli vhodzíme
majonézu a sladkú smetanu, porádňe pre-
míšame a ochucíme, najlepší tak ochucíme,
aby nám to chucilo… Octem, cukrem a for-
čestrem. Ten temu ževraj dá takú "parížsku chuť".
To já zas nevím… v Paríži sem ňikedi nebil… Enem
naňho spomínam. Mne to chucí jak Malačanovi.

Tak nech chucí aj vám!

Michal Trenky Trenčanský
mediatim

27Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

MIAU

Ahojte, kočky!
Aj tento rok Vám v rubrike Miau budeme prinášať módne tipy a trendy. V dnešnom vydaní
sa špeciálne venujeme účesom. Možno budeme inšpirovať naše maturantky, lebo termíny
stužkových sa nezadržateľne blížia a my si na stužkový styling našich študentov chystáme
posvietiť. Každopádne, horúca novinka, ktorú vlasoví stylisti preferujú, je priberaný vrkoč
ako základ účesu pre polodlhé a dlhé vlasy. Prirodzenosť je „in“, vyhnite sa trblietkam
a komplikovaným riešeniam, šmrncovné sú stužky, kvety, sponky a ležérne účesy. Vybrali
sme si modelky a pripravili sme vám postup.
Pozrite na krásne variácie základného priberaného! Nezabudnite, že vlasy treba zafixovať!
Keďže gél na vlasy alebo pomáda sa používa na fixáciu chalanských účesov, pre baby je
najlepšie účes zafixovať lakom na vlasy.

28 Rybka 1-2019/20

Rubrika

Liliana Fürstová
mediatim

29Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

SRCuRbOrLikLa

SCROLL

Reportáže z High Tech vám budeme prinášať aj Na záver super možnosť, v robodielni si mô-
v tomto školskom roku, pozdravujeme autora žeš kresliť s 3D perom alebo si za hodin-
rubriky SCROLL Bruna Vidana a prajeme mu veľa ku zostaviť robota, a dokonca si ho vziať aj
úspechov v škole pre mimoriadne nadané decká! domov! Táto akcia trvá len do 10.11. 2019.

Mesto robotov, dlho očakávané podujatie, Naša spolužiačka Adela Kupecká z V. B. výstavu
nám do Avionu prinieslo až 72 robotov z Ame- navštívila a ponúkame jej vyjadrenie.
riky, Veľkej Británie, Južnej Kórei, Ruska a iných “Výstavu som navštívila pred dvomi týždňa-
krajín. Ak si niekedy chcel vidieť divadlo robo- mi, úplne sa mi páčila virtuálna realita, svet,
tov, alebo skúsiť virtuálnu realitu, vidieť lieta- ktorý ma uvádzal do morských hlbín alebo
júce hologramy, navštíviť Tesla show, tak toto som lietala. Bolo to fantastické. Páčila sa mi
miesto je pre teba ako stvorené. Zoznám sa aj umelá inteligencia, ktorá vedela odpove-
s robotkou Kiki, ktorá ako reálny človek odpo- dať na moje otázky. Pýtala som sa napríklad,
vie na všetky tvoje otázky. A ak na naštartova- aký je veľký vesmír? Odpovedala, že nekonečný,
nie potrebuješ ráno kávu zavolaj robota a ten čo sme tušili. Ale potom som sa spýtala, koľko
ti ju rád urobí. Ako sme sa dočítali na webke, je psov na Zemi a viete, čo odpovedala? Veľa.
z výstav v Las Vegas, Pekingu, Londýne a Berlíne Videla som aj tanečné vystúpenie robotov, me-
prišiel francúzsky robot Reeti, realistický pavú- dzi tanečníkmi sa objavila aj malá tarantula.
čí robot z Guinessovej knihy rekordov a robotí Vyrábali sme si voskové ruky tak, že sme ich
tanečník najnovšej generácie inteligentných ro- namočili do studenej vody a potom sme ich
botov. Zoznám sa s robotmi, ktorí sú pripravení vložili do horúceho vosku. Tak vznikla socha
za teba urobiť všetky domáce práce: umyjú okná ruky, ktorú sme si potom dali na podstavec,
a zrkadlá, až sa budú lesknúť, povedia ti recept kde vychladla a stuhla. Celkovo sa mi tam veľ-
na lahodný koláč alebo sa pohrajú s deťmi. mi páčilo, bol to pekný narodeninový darček.”
A robot Jibo bude na pamiatku fotografovať všet-
ky tieto momenty - určite sa budeš usmievať! Lukáš Kožuch VII.A.
mediatim
30 Rybka 14--22001916//2107

Slovenčina prevažne vážne

Kto bol Louis Braille?

Louis Braille bol šikovný chlapec. Keď bol malý, tak si vypichol oko a infekcia sa mu rozšírila
i do druhého oka, takže oslepol. Bol milý a usilovný a skoro všetci ho mali radi. Hovorím skoro,
lebo jeho spolužiaci a rovesníci sa mu vysmievali za to, že nevidí. Jeho mama ho mala zo všet-
kých najradšej. V škole sa mu darilo, lebo bol veľmi inteligentný. Rád spoznával nové predme-
ty. Chodieval aj do kostola, kde sa rád modlieval. Jedného dňa sa rozprával s pánom farárom,
ktorý mu navrhol štúdium pre nevidiacich. Louis povedal, že by to mal radšej prediskutovať
s jeho mamou. Ešte v ten večer prišiel pán farár do domu Braillovcov. Louisova mama nechcela
na ten nápad pristúpiť, lebo škola bola veľmi ďaleko, ale po dlhom presviedčaní nakoniec súhlasila.

Louis šťastne odcestoval a nasťahoval sa do novej školy. Po nejakom čase si tam nešiel dvoch ka-
marátov. Začal čítať knihy pre nevidiacich, ale bolo to veľmi ťažké a zdĺhavé. Po uplynutí nejakého
času sa Louis stretol s vojenským kapitánom, ktorý vymyslel písmo pre vojakov. Problém bol
v tom, že tam bolo podľa Louisa priveľa bodiek a čiarok. Louis navrhol kapitánovi zmeny, aby v písme
bolo menej bodiek a čiarok, ale kapitán ho tvrdo odmietol. Preto Louis začal intenzívne pracovať
na vlastnom slepeckom písme. Odmietol i lásku, aby ho mohol dokončiť. Po niekoľkých me-
siacoch bol hotový. Bol na seba hrdý, lebo sa mu písmo vydarilo. Louisovo slepecké písmo sa
používa dodnes.

Tobiáš Dobrovodský, VIII. B

Keď sa všetko na dobré obráti

Už sa vám niekedy stalo, že ste mali doma tmu a zakopli ste o nábytok? Nepríjemné, však?
A predstavte si, že vás tma sprevádza celý život a všade. Taký bol život Louisa Brailla.

Divadelná hra súboru Teatro Colorato s názvom Louis Braille nám priblížila život a svet ľudí
so zrakovým postihnutím. Možno si mnohí z nás uvedomili, že nie je samozrejmé vidieť svo-
jich blízkych. Môcť sa pozrieť z okna na počasie vonku, len tak si prečítať obyčajnú knihu...

Na Braillovi bolo zaujímavé, že svoj hendikep dokázal pozitívne využiť. Vymyslel spôsob, vďaka
ktorému môžu slepí písať a čítať. Vymyslel Braillovo písmo, ktoré pomáha slepcom aj v dnešnej
dobe.

31Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

SRlouvbernikčaina prevažne vážne

Celé predstavenie bolo skoro v úplnej tme, čo znázorňovalo Braillovu slepotu. Na ce-
lom javisku bola len jedna kulisa – veľké okno. Okenice sa dali vymaniť za vitráž, aby
to vyzeralo ako v kostole, za tabuľu – ako v triede, za steny – ako v izbe. Zaujímavé
bolo, že sa herci niekedy rozprávali iba s imaginárnym Louisom, ktorého znázorňova-
li napr. topánky alebo kufor. Celé predstavenie hrali iba traja herci, takže stále strieda-
li postavy, ktoré hrali. K predstaveniu robila hudobný sprievod len jedna violončelistka.

Divadelné predstavenie o pánovi Louisovi Braillovi bolo vlastne reálnou rozprávkou – dobro zví-
ťazilo nad zlom. A máme z neho úžitok všetci.

Adam Trnka, VIII. B

Agresívny Agy

Jeden krásny večer na začiatku prázdnin sme sa s ujom Gabom a sestrou Evou rozhodli, že pôj-
deme na Andauské jazero. Cesta ubehla rýchlo, lebo Gabo išiel na bicykli, Eva na kolobežke a ja
na jednokolke.

Po príchode na jazero sme s Evou hneď skočili do vody a plávali na ostrovček. Chvíľu sme sa
tam hrali a zavolali sme aj Gaba, aby bola väčšia zábava. Gabo najprv zišiel po schodoch. Jedna
noha do vody. Druhá. Vtom sa to stalo! Gabo vyskočil z vody a zjajkol. Niečo ho vraj pohrýzlo. My
sme si, samozrejme, mysleli, že žartuje a nechce sa mu ísť do vody. Išli sme za ním, aby sme ho
do vody doslova dotiahli. Keď Eva vyliezala na schodík, do druhej nohy ju niečo pohrýzlo. Hneď
vyskočila a zjajkla. Ja, keďže mám pud sebazáchovy, som pre istotu schody obišiel a išiel som po
kamienkoch. Keď sme sa na tráve stretli, rozhodli sme sa túto záhadu rozriešiť. Dali sme si hip,
hap, hop (kameň, papier, nožnice) o to, kto tam dá nohu. Prehrala Eva. Zišli sme po schodoch a
nakázali sme jej dať nohu pred schody do vody. Výraz na jej tvári sa dal porovnať s tvárou nieko-
ho, kto bol neprávom odsúdený na smrť.

Chvíľku po tom sme ju zbadali. Bola tam. Ryba. Predátor. Agresor. No, vlastne to bola asi de-
saťcentimetrová rybka, ktorá nevyzerala vôbec útočne. Pekná, zelená, s hnedými puntíkmi. No
výzor klamal. Ryba ako blesk doplávala k Evinej nohe, pohrýzla ju a zdrhla pod schody.

Zbytok pobytu na kúpalisku sme strávili pozorovaním Agyho, tak sme ho pomenovali, lebo bol
agresívny. Ale aj roztomilý. Videli sme, ako Agy bráni svoje hniezdočko pod schodmi pred húfom

32 RRyybbkkaa 12-4-22-020101981/6/21/0917

Slovenčina prevažne vážne

menších rybičiek. Ako sa vydáva na výpravu a na všetko živé pred schodmi útočí.

Keď sme sa vrátili ku Gabovi domov, celý večer sme o Agym rozprávali a zabávali sa na tomto
zážitku.

Ďalší raz som bol u Gaba až v strede prázdnin a tentokrát som sa na Agyho pripravil. Zobral som
si sieťku na motýle upravenú tak, aby vydržala aj ťažký zápas vo vode. Takto ozbrojený som sa
vydal na jazero.

Keď sme tam prišli, zbadali sme, že nie sme jediná Agyho obeť. Jeden chlapček nechcel ísť
po schodoch, lebo ho tam čosi pohrýzlo. Hneď sme vedeli, kto to má na svedomí. Zobral som
sieťku a išiel na lov. Žiaľ, zistil som, že Agy je veľmi rýchly a nedá sa len tak chytiť. Lovil som ho asi
dvadsať minút, keď za mnou prišla jedna teta, že čo tu chytám ryby, keď tu je rybolov zakázaný.
Ospravedlnil som sa, no hneď mi napadli tri dôvody, prečo ho môžem chytiť. Prvý – ohrozuje
spoločnosť. Druhý – aj keby som ho chytil, pustil by som ho naspäť do vody. Tretí – veď mám sieť-
ku na motýle a tuším sa mi zdalo, že jeden vletel do vody. Chytal som Agyho ešte asi pol hodinu
a potom som to vzdal. Už som nemal sily ani trpezlivosť.

Tretíkrát som bol u Gaba na konci prázdnin. Bol som ozbrojený lepšie ako minule. Mal som
sieťku a paličku na nahnanie Agyho do nej. Mal som istotu, že teraz ho už chytím. Tešil som sa
na to dva dni.

Blížili sme sa k jazeru. Moja odvaha stúpala. Strach sa dal krájať. Tráva. Štrk. Schody a... A nič.
Skoro som sa rozplakal. Globálne otepľovanie to vyriešilo za mňa. Hladina vody klesla a schody
boli celé nad vodou. To znamenalo, že Agy bol nútený odsťahovať sa.

A už nikdy som ho nevidel. Ak niekedy náhodou pôjdete do Andau na jazero a niečo vás pohry-
zie pod schodmi, rýchlo mi dajte vedieť, nech sa môžem ísť pozrieť na môjho starého kamaráta
a súpera Agyho.

P. S. Tento sloh vznikol len vďaka tomu, že sa mi Agyho nepodarilo chytiť. Agy bol určite prezle-
čená zlatá rybka a vy asi tušíte, aké by bolo moje prvé želanie. A počas nekonečných prázdnin sa
slohy zásadne nepíšu...

Adam Trnka, VIII. B

33Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

ERXuTbRrAika

Víkendový seminár v Pezinku

Počas posledného septembrového víkendu prospešné, uviedli nás do projektových zámerov,
sme dostali skvelú príležitosť. Naši gymnazisti na ktorých pracujú. Dozvedeli sme sa viac
sa zúčastnili víkendového seminára, ktorý sa o fundraisingu - získavaní peňazí na rôz-
konal od 27. do 29. septembra 2019 v Hoteli ne nápady, či už týkajúcich sa spoloč-
Rozálka v Pezinku. Tento seminár organizo- nosti alebo nášho subjektívneho cieľu.
vala Rada mládeže Slovenska (RmS). Cieľom
semináru bolo motivovať mladých ľudí, aby Naučili sme sa, ako má správne vyzerať dobrá
sa zapájali do tvorby verejných politík a aby kampaň, s akou emóciou máme pracovať, ale aj
tvorili svoje projekty na zmenu svojho okolia. čo by sme použiť nemali a čo už je "cez čiaru."

Ďalším z cieľov bolo priblížiť mladým ľu- Nakoniec sme spravili vyhodnotenie celého ví-
ďom verejnú politiku a jej význam, možnos- kendu a aj pri ňom sme sa naučili, ako má vyze-
ti participácie na verejnom živote, ukázať rať konštruktívna kritika.
im, ako komunikovať s decision-makermi
a poskytnúť tipy a triky vo fundraisingu. Sme veľmi radi, že nám naša škola a s ňou aj
Rada mládeže Slovenska sprostredkovala toto
Školenie viedli profesionálni koordinátori, školenie a tešíme sa, až využijeme naše skúse-
ktorí dlhé roky pracujú v daných oblastiach. nosti v reálnych situáciách, pretože sme boli už
teraz pozvaní do projektového tímu k tvorbe zá-
V piatok večer 27. septembra sme dora- meru školy „Motýlia záhrada“, čo je skvelé!
zili do Pezinka, kde nás už čakali úžasní
ľudia, o ktorých sme ešte vtedy nevede- Nina Janovičová
li, aký zaujímavý víkend s nimi zažijeme. mediatim
Nestihli sme sa ani vybaliť a už začal zaujímavý
program, ktorý sme si užívali od prvej chvíle.

Komunikácia medzi nami fungovala od začiatku.
Rozprávali sme o projektoch a viedli sme európ-
sky dialóg s mládežou.

V sobotu sme boli od rána na prednáškach
o verejných politikách, fundraisingu a tipoch
a trikoch v komunikácii. Prednášky o komuni-
kácii s „dôležitými dospelými“ boli pre nás veľmi

34 RRRyyybbbkkkaaa 21-4-22-020101981/6/21/9017

Zábava a relax

Blondínka a bruneta kráčajú po púšti, keď sa Aký je rozdiel bruchem a huavú?
pri nich zjaví lev. Bruneta duchaprítomne hodí Brucho sa dycky ozve, ked je prázdne.
levovi do očí za hrsť piesku a kričí na blondínu:
-Rýchlo, utekaj!
A blondínka s kľudom odpovie:
-Ja som piesok nehádzala...

Tanečné kroky

Vtipy pripravil Tomáš Chrenko 5.A, zdroj internet

35Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Prezliekli sdmizeasjnaud!o nového

naČnítaašj oRmybwkuebaej!

36 Rybka 1-2019/20


Click to View FlipBook Version
Previous Book
FECITEC_2019: Blumenau/SC
Next Book
ECG ED Service Overview_rfs