The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Rybka 2019/2020 - 2 kontrola

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Juraj Husek, 2019-12-11 10:25:20

Rybka 2019/20 2

Rybka 2019/2020 - 2 kontrola

2-2019/20
Časopis Spojenej školy sv.Františka Assiského

Malacky

Školský rok v plnom prúde

CecilFest Stužková
Imatrikulácie

2 Úvod 2-2019/20
3 Slovko pána riaditeľa Milí učitelia, študenti!
5 SYLABUS
Opäť nadišiel ten čas, kedy môžete držať
7 Zážitky to školy v rukách našu školskú Rybku. My sme plne pre-
vzali velenie a pripravili si množstvo zaujímavých
26 Bonzáčik článkov z našich školských i mimoškolských
aktivít. Začali sme naplno zaberať, čo sa odrazilo
28 Súťaž vo výsledkových listinách súťaží, ale popri tom
sme nezabudli oddychovať na divadelnom
29 Enem nech nám šmakuje prestavení, či čerpať informácie z otvorených
platforiem. Samozrejme po tvrdej námahe
musí prísť aj zaslúžená odmena v podobe
pokračovania CecilFestu a diskotéky, no nezabudli
sme si zatancovať aj s našimi najmenšími
spolužiakmi - prváčikmi na imatrikuláciách.

Aj v tomto čísle sa venujeme množstvu nových

30 MIAU zaujímavých aktivít, nezabúdame ani na staré

obľúbené rubriky a pridali sme množstvo nových

vynikajúcich rubrík. Nezabudli sme prevetrať

32 SCROLL jedného z našich učiteľov v bonzáčikovskom kresle

a tiež sme pripravili súťaž Spoznaj svojho učiteľa.

Tak sa nenechajte rušiť pri rybkárskom čítaní.

33 Slovenčina prevažne vážne Vaša rybacia redakcia!

RYBKA Časopis Spojenej školy sv. Františka z Assisi

Malacky. Ročník 2019/20. Číslo 2, december 2019.

38 AUTORI ČLÁNKOV učitelia školy, mediatim,
39
EXTRA Bašková Katarána, Fürstová Liliana, Hušek Juraj, Chrenko
Zábava a relax
Tomáš, Kožuch Lukáš, Makytová Karin, Pavlík Vladimír,

Trenčanský Michal, Velická Ivana

GRAFICKÝ KONCEPT, ZALOMENIE A SADZBA

mARTin Daniel Skočovský, Juraj Hušek (jurajhusek.com)

NEPREŠLO JAZYKOVOU KOREKTÚROU!

2 Rybka 2-2019/2020

Slovko pána riaditeľa

Umenie čakania

Milí kamaráti,

vstupujeme do vianočného obdobia a okrem v nich, v ich vnútri. Títo dvaja muži symbolizujú
všetkého toho príjemného okolo Vianoc nás človeka, ktorý sa nehne z miesta, ale len čaká.
azda provokuje otázka ich zmyslu a dôležitosti Jeho život je premárnený. A kto nesie za to
pre náš život. Či je za tým obvyklým sentimen- zodpovednosť? Godot, ktorý neprichádza...
tom aj niečo viac...
Veru, aj náš vlastný život je spojený s čakaním.
Francúzsky spisovateľ Samuel Beckett opisuje Stále v podstate na niečo čakáme. Než sa nie-
v hre Čakanie na Godota príbeh dvoch starších čo naučíme, než niečo pochopíme, než niečo
mužov, Vladimíra a Estragona. Obaja nemajú dostaneme, než sa niečo stane... To, po čom
rodinu ani bývanie, ani zamestnanie, sedia túžime, čo chceme, čo potrebujeme, zvyčajne
vedľa cesty a krátia si čas rozprávaním príbe- nemáme hneď, ale musíme na to čakať. Hoci
hov. Bavia sa o istom podivnom cudzincovi, by sme tak radi mali veci okamžite, náš život je
ktorý na povraze ťahá za sebou čudný ľudský o čakaní. Naplánovaných a presne naprogra-
vrak, doťahujú sa navzájom, ukazujú rozličné movaných vecí máme v živote len veľmi málo.
triky, ktoré je možné urobiť s klobúkom, a na- Prvoplánovo si môžeme povzdychnúť a po-
vzájom sa pobádajú, aby sa obesili. Čakajú na vedať – bohužiaľ! No v skutočnosti je pre nás
pána Godota, ktorý nie a nie prísť. Pán Godot čakanie významné, lebo nám pomáha dozrie-
je človek, od ktorého očakávajú, že im pomô- vať. Je to ako s ovocím na strome, ktoré potre-
že vyriešiť ich problémy. No stále mešká, len buje čas na to, aby dozrelo. Nepríjemný pocit,
odkazuje, že už príde, že najprv si musí vyba- páľava či bolesť, ktoré prichádzajú v rôznych
viť to, potom ono. A Godot neprichádza a ani životných situáciách, sú pre nás očisťujúce
nepríde. Hra je podobenstvom o spoločnos- a premieňajúce. Tak ako ovocie na strome sa
ti, o živote každého jedného človeka, o jeho z trpkého postupne stáva sladkým... Neujsť,
osobnej zodpovednosti za svoj vlastný život. vydržať a trpezlivo prekonávať všetky neprí-
Meno Godot je odvodené od francúzskeho jemnosti takýchto chvíľ sa pre nás môže stať
slova „godeau“, čo znamená prúd vody. V tom- prvkom, ktorý nás mení. Oplatí sa nemať veci
to zmysle symbolizuje životodarný prameň hneď a naraz, ale neustále sa prispôsobovať
vody, na ktorý čakajú, no pritom si nevšimnú
množstvo iných prameňov osviežujúcej vody, 3Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky
ktoré sa nachádzajú všade okolo nich... A aj

Slovko pána riaditeľa

okolnostiam, ktoré nedokážeme zmeniť. Naj- né, slová o tom, čo sa stane pri jeho druhom
lepším riešením mnohých problémov je tr- príchode: „Dve budú mlieť na mlyne: jedna
pezlivosť. bude vzatá, druhá sa ponechá“. Nejde teda
len o to, čo človek robí, ale AKO to robí a PRE-
Božie slovo nám k téme čakania ozrejmuje dve ČO to robí (s akým motívom a postojom). Túto
dôležité pravdy. pravdu o čakaní každoročne opakuje Advent.

Prvou je, NA KOHO alebo NA ČO v našom živo- Želám vám, milí kamaráti, aby bol celý váš
te v prvom rade čakáme. Jedno naše životné život Adventom, časom bdelého a aktívne-
čakanie má zo všetkých našich čakaní prím. Je ho očakávania Krista, ktorý prichádza ako
to podobne ako v uvedenom príbehu dvoch životodarný prameň do úplnej obyčajnosti
mužov čakanie na životodarný prameň vody, nášho každodenného života – do našej prá-
ktorá naplní náš často ťažko opísateľný vnú- ce, školy, učenia, zábavy... A tiež Vám že-
torný hlad a smäd. Každý človek hľadá a čaká lám, aby boli tie tohtoročné Vianoce pre vás
na svojho „Godota“ v nádeji, že mu vyrieši jeho osviežujúcim stretnutím s vašimi najbližšími,
životné problémy. Naším Godotom sa môžu v ktorých tak ako v jasličkách prebýva živý Ježiško.
stať peniaze, moc, práca, drogy, zábava, po-
tešenie rôzneho druhu. Veľmi často sú ním Daniel Masarovič
veľmi dobré a správne veci ako rodina, vzťahy,
priateľstvá. No Božie Slovo nám prízvukuje,
že jediným pravým životodarným prameňom
je Ježiš Kristus. Túto pravdu o čakaní, o živo-
todarnej vode každoročne opakujú Vianoce.

Druhou dôležitou vecou pri čakaní je, AKO ča-
káme. Naše čakanie sa môže podobať čakaniu
dvoch starších mužov z úvodného príbehu. Je
to pasívne očakávanie. Môže mať podobu nič-
nerobenia alebo robenia síce navonok zdanli-
vo užitočných vecí, ale s nesprávnym motívom
či postojom. K tomu môže prísť vtedy, ak svoj
život zaplníme hlukom, činnosťou a vecami,
ktoré nám neumožňujú načúvať v tichu svoju
dušu a počúvať svoje prostredie. Od nás sa
očakáva aktívne čakanie, činorodosť a pripra-
venosť. Preto Ježišove, na prvý pohľad záhad-

4 Rybka 2-2019/20

SYLABUS

SYLABUS

V ostatných divadelných sezónach Bra- veľmi originálny inscenačný jazyk,“ približuje
tislavského bábkového divadla je zrej- kurátorka slovenskej časti programu Júlia Rá-
mé, že ide o úspešný príbeh hľadania si zusová. 28. ročník Medzinárodného festivalu
cesty k divákovi nachádzaním jedineč- Divadelná Nitra má podtitul PODOBY SLO-
ných predlôh v originálnom spracovaní. BODY / FACES OF FREEDOM. Hlavný program
V repertoári divadla je viacero úspeš- festivalu, teda prezentácia vybraných diva-
ných projektov, dovoľte spomenúť dve. delných inscenácií zo Slovenska a zo zahra-
ničia, ale aj mnohé sprievodné podujatia od-
Na 32. medzinárodnom festivale Valizka, kazujú na tému slobody v rôznych podobách.
v poľskej Lomži predstavenie Príbehy stien
opäť zaujalo nielen divákov, ale aj odbornú po- Do pozornosti dávame aj to, že Bratislavské
rotu. Festival je otvorený všetkým divadelným bábkové divadlo tvoria špičkoví herci. Po oce-
trendom, konvenciám a štýlom a je konfrontá- není za herecký výkon pre Ľubomíra Piktora,
ciou bábkarskej tradície a nových foriem ume- získalo predstavenie Deduško Grand prix
leckého prejavu. Na festivale sme mohli vidieť na medzinárodnom divadelnom festivale
sedemnásť predstavení z Poľska, Španielska, v Maribore v Slovinsku, kde porotcovia oce-
Slovinska, Nemecka, Srbska, Talianska a Slo- ňovali predstavenia zlatými hviezdičkami.
venska. Z desiatich cien, získali Príbehy stien Medzi troma, ktoré dostali najvyšší počet -
tri: Katarína Aulitisová za réžiu, Markéta Plachá 25 zlatých hviezd bolo predstavenie spomí-
za scénografiu a Ľubomír Piktor cenu diváka nané predstavenie DEDUŠKO. Aby to nebolo
za herecký výkon. Aktuálna téma, neštandard- málo, Ľubomíra Piktora ocenili za herecký vý-
né výrazové prostriedky a v neposlednom kon aj na prestížnom festivale Skupova Plzeň.
rade aj herecké výkony oslovujú divákov nielen
na Slovensku, ale aj v zahraničí. Po oceneniach
na medzinárodných divadelných festivaloch
v Poľsku boli Príbehy stien jednou zo šiestich
vybraných inscenácií zo Slovenska, ktoré sa
odprezentovali v rámci hlavného programu
medzinárodného festivalu Divadelná Nitra
2019. "Príbehy stien je hravá inscenácia plná
nežných, obrazotvorných prvkov. Nejde len
o klasické bábkové divadlo, ale o skutočne

5Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

SYLABUS

Pre mnohých z nás je Peter Balko garan- Ukážka z knihy Ostrov:
ciou kvality nielen vo filmovej ale i v lite- „Sú slová, ktoré do kaviarne nepatria,“ začal
rárnej tvorbe. Inak tomu ani nemôže byť, Sebechlebský, „ako bomba do lietadla či prí-
keď knihy vydáva vo vydavateľstve KKBagala. tomný čas do románu.“
Na stránkach tohto renomovaného vydava- „Mám toho dosť! Čo sa skutočne stalo s mojím
teľstva predstavujú Petra Balka ako prozaik apom?“
a scenáristu, absolventa a pedagóg VŠMU Sebechlebský si namočil prst do rumu a čosi
v Bratislave, víťaza ceny Poviedka 2012. Debu- ním načarbal na podpivník. „S otcom máte
toval románom Vtedy v Lošonci, ktorý vyšiel rovnako pozoruhodnú vlastnosť klásť zlé otáz-
aj po česky, poľsky a nemecky. Je spoluau- ky.“
torom antológie prózy Literatúra bodka sk „Aká je teda otázka?“
a básňami prispel aj do knihy Metrofóbia. Ako Sebechlebský k tebe naklonil podpivník,
scenárista sa podieľal na celovečerných fil- na ktorom sa črtal nakreslený symbol – Ø
moch Kandidát, DOGG, Čiara a minisérii Moje „Čo je Østrov?“ pošepol a v očiach sa mu zami-
povstanie. Desať rokov organizuje festival Me- hotal plamienok sviečky.
dzihmla v Lučenci. Žije v Bratislave s manžel-
kou Verou a tučnou čiernou mačkou Lunou.

Dnes dávame do pozornosti knižnú novinku
Ostrov. Román je o písaní a sile fantázie a prá-
ve vianočné prázdniny sú pre čítanie kníh ako
stvorené.

Na záver predsa len pripomíname Balkov kniž-
ný debut Vtedy v Lošonci s odporúčaním 10
z 10. Vycibrený jazyk, dobré oko a vtipné pointy.
Prajeme príjemné sviatky v divadle a s knihou!

mediatim

6 Rybka 2-2019/20

Zážitky zo školy

Altetická súťaž Bavíme deti športom

V stredu 20.11.2019 sme sa so žiakmi 2-4. roční-
ka zúčastnili atletickej súťaže s názvom Bavíme
deti športom. Cestovali sme vlakom aj autobu-
som a znovu sme si pripomenuli, aké to je súťažiť
v ŠH Elán v Bratislave. Športové dopoludnie sme
mali vyplnené rôznymi zaujímavými disciplína-
mi ako štafetový beh, skok do diaľky z miesta,
beh cez prekážky, hod loptou na cieľ, prekáž-
ková dráha a hod plnou loptou. Svoju rýchlosť,
silu a obratnosť sme si porovnávali so žiakmi
z bratislavských škôl. Z našej školy štartovali dve
družstvá, pričom obe boli mimoriadne úspešné!

Družstvo A, ročník 2010, súťažili : Natálka Pa-
vúčková, Kristínka Šoková, Kristínka Nemcová,
David Šišolák, Šimon Záhumenský, Bruno Šíp -
získali krásne 2. miesto
Družstvo B, ročník 2011, súťažili : Ninka Cabano-
vá, Evička Trnková, Barborka Beszédesová, Kriš-
tof Haba, Lukáš Tedla, Tobias Sáblik - vybojovali
1. miesto a priniesli škole pekný pohár.

Ďakujeme deťom za super výkon a krásnu re-
prezentáciu školy !

Požehnanie adventných vencov

Prvý adventný pondelok sa na našej škole niesol 7Malacky
v duchu posviacania adventných vencov a zapojenia
sa do kampane Červená stužka. Červenými stužka-
mi sme sa snažili vyjadriť podporu a solidaritu všet-
kýmtým,ktorýchtrápiťažkáanevyliečiteľnáchoroba
AIDS. Aj v tomto školskom roku si pre nás pripravili
červené štužky prváci gymnazisti. Ďakujeme.

Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského

Zážitky zo školy

Na na návšteve u našej parnerskej

školy Biskupského gymnázia v Brne

Dňa 20. novembra sa naša trieda 3.G spolu slúžili ako úkryt pre vojsko, sklad pre muníciu
s našou pani triednou učiteľkou Pavúčkovou a neskôr v nich bola zriadená väznica. Nahliad-
a pani asistentkou Baškovou vybrala na part- li sme aj do priestorov, kde boli v 18.storočí
nerské stretnutie so študentmi z gymnázia BiGy v okovách a v tme držaní najťažší a najnebez-
v Brne. Po hodine a pol cesty sme pristáli priamo pečnejší zločinci. Mali sme možnosť vyskúšať
pred hradom Špilberk. Tu si nás vyzdvihol pán si na pár sekúnd pobyt v drevenej kobke. Keď
učiteľ Milan Haminger a spolu s jeho študent- sme vyšli na denné svetlo, poďakovali sme sa
mi sme absolvovali spoločnú prehliadku Špil- pani sprievodkyni za pútavý a informáciami
berku. Po zvítaní sa s pani sprievodkyňou sme nabitý výklad. Potom nasledovalo posedenie
zostúpili do dlhých temných chodieb nazýva- v útulnej kaviarni a návšteva školy. V škole
ných kazematy. Dozvedeli sme sa, že kazematy na nás čakal výdatný a chutný obed a poobede

8 Rybka 2-2019/20

Zážitky zo školy

si spoločne pozreli filmové predstavenie.
Po celý čas panovala v Brne vynikajúca atmosféra
a pri poslednom fotení na schodoch pred gymná-
ziom sme našich partnerov pozvali na opätovnú
návštevu k nám do Malaciek. Do Malaciek sme
sa vrátili plní krásnych zážitkov a spomienok.

Študenti 3.G

Opäť k nám zavítal Mikuláš

Vo piatok 6.12. k nám opäť po roku zavítal Mi-
kuláš. Ako sám povedal, bol veľmi šťastný,
žeknámnašielcestuastretolsastoľkýmišikovnými
a dobrými deťmi. Bol to deň vzájomného obdaro-
vania. Deti darovali Mikulášovi pestrý program,
na ktorý sa bedlivo pripravovali, zostavený
z piesní, básní, príbehu o Mikulášovi a veselých
a rytmických tancov.

Mikuláš na oplátku deti obdaroval nielen
sladkosťami, ale aj milým slovom. Neobišiel
ani staršie deti a personál školy. Už teraz sa
tešíme na ďalší rok a opätovné stretnutie.

9Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

Vitajte medzi nami!

Najmladší na škole! Nemusíme hádať, ani roz- tašku do školy, či zapliesť vrkoče. Každá trieda
mýšľať. Sú to naši prváčikovia. Po dvoch mesia- sa predviedla spoločným tančekom i spevom
coch v novom prostredí, s novými spolužiakmi, a za odmenu boli pasovaní za právoplatných
novými učiteľmi ukázali, čo dokážu. Pod režisér- prvákov našej školy. Stačí tak málo, aby sme
skou taktovkou našich deviatakov prežili krás- dokázali byť hrdinami aj v našom školskom spo-
ny imatrikulačný deň. Celý program sa niesol ločenstve. Pomáhať si, povzbudzovať sa, byť tu
v duchu hrdinstva. Prváčikovia predviedli svoje pre druhého! Preto veľmi pekne ďakujeme na-
schopnosti. Zvládli to! Dokázali, že si vedia za- šim hrdinom – deviatakom i hrdinom – prváči-
viazať svoje šnúrky, vypočítať príklady, zbaliť si kom za príjemné strávené dopoludnie.

10 Rybka 2-2019/20

Zážitky zo školy

"Ak chcete rásť v láske, vráťte sa k Eucharistii,
vráťte sa k adorácii." (sv. Matka Tereza)

29. novembra sa pripojilo naše školské spoločenstvo ského spoločenstva. Ďakujeme všetkým rodinám,
do štafetovej Adorácie rodín za rodiny, ktorá prebieha ktoré si zobrali zodpovednosť za jednotlivé adorač-
pod záštitou neziskovej organizácie Familiae Locum né hodiny počas dňa. Nech ich verná prítomnosť
- Rodinkovo, n.o. Štafetová Adorácia je 12 hodinová pred Pánom otvorí cestu Božieho požehnania
adoráciu pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou, počas a Jeho dobier pre všetky rodiny na Slovensku!
ktorej sme sa spoločne modlili za rodiny nášho škol-

11Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

CecilFest zase o niečo lepší

Oslava svätej Cecílie už každoročne sprevádzaná hu-
dobnou šou Cirkevnej školy v Malackách priniesla
opäť kvalitný program. Hlučná hudba, spev, tanec
a usmiate tváre sprevádzali celý večer 21. novembra
2019. Program začal prednesom pesničiek jednotli-
vých tried, ktorých cieľom bolo rozospievať celé pub-
likum. Všetci sme si z chuti zaspievali známe pesničky
ako Opri sa o mňa, V blbým věku, Kozel, Nápady
či Cesty 2. triedy. Štvrtáci nám zase predviedli ich pre-
pracovaný program zo stužkovej slávnosti. Zlepšenie
oproti minulým ročníkom prinieslo aj množstvo di-
vákov a účasť rodičov. Úsmevné zakončenie ve-
rejnej časti Cecilfestu prinieslo premietanie krátkeho
videa zobrazujúceho slávneho komika - Mr. Beana.

Študentská diskotéka
Tohtoročná diskotéka bola v rukách Kamila a Vlada.
Mixovali fantasticky, nadupané dropy elektronic-
kej hudby striedali s česko-slovenskými klasikami,
takže každý si našiel svoje. Na začiatku pomalú
atmosféru vystriedalo otriasanie celej školy, hluk,
tanec a spev. Celá šou bola zakončená o 22:00 sla-
ďákmi, bez ktorých by to nešlo.

Prespávačka zábava,debatypokračovalidoneskorejnoci,ažkým
Po diskotéke viacerí študenti odišli domov, ale väčši- sme nezaspali. Ráno nás zobudilo nepríjemné zvo-
na študentov zostala prespať v škole. No do spánku neniezačiatkunovéhoškolskéhodňa.Stroškoune-
bolo ešte ďaleko. Z kuchynky vychádzali rôzne vône chute a únavy sme sa nakoniec vrhli do študovania.
večere, vonku bolo počuť driblovanie basketbalovej
lopty, v triedach prebiehali rôzne debaty. O smiech a Cecilfest 2019 bol fantastický a dúfame, že sa
zábavu nebolo núdze. Napriek tomu sme nakoniec každým rokom bude len zdokonalovať.
museli zalahnúť do spacákov. Ani tu však nechýbala

12 Rybka 2-2019/20

Zážitky zo školy

Súťaž NÁBOJ JUNIOR

22. novembra 2019 sa konala medzinárodná mieste. Pre mňa najväčší úspech spočíva v nadšení
matematicko-fyzikálna súťaž štvorčlenných tímov a ochote žiakov systematicky na sebe pracovať a tak
Náboj junior 2019. V nej súťažiaci počítajú príklady rozvíjať svoj talent. Preto nadaní žiaci 7. a 8. ročníka sa
z matematiky a fyziky. Za každú správne vyriešenú budú môcť zúčastňovať matematického krúžku 9. A.
úlohu tím získa jeden bod a novú úlohu. Cieľom je
v stanovenom čase 120 minút správne vyriešiť čo Všetci zúčastnení žiaci si za predvedený výkon
najviac problémov. Súťaž je zaujímavá aj tým, že jej jednoznačne zaslúžia veľkú pochvalu. Veď naprí-
priebeh bolo možno sledovať cez internet on-line. klad tím B v medzinárodnom hodnotení nechal
za sebou ďalších až 355 tímov.“
Našu školu v súťaži reprezentovalo 8 najlepších
žiakov matematiky z 8. a 9. ročníka. Konkurencia Z výsledkovej listiny súťaže Náboj junior 2019 –
bola mimoriadne veľká. Veď len na Slovensku sú- umiestnenie tímov našej školy podľa získaných
ťažilo až 452 tímov, teda 1808 žiakov základných bodov v Bratislavskom kraji:
škôl a gymnázií. K tomu treba pripočítať ďalšie tímy
z Českej republiky a Poľska. Učiteľ matematiky Jozef 19. - 22. miesto tím B v zložení: Lenka Ježeková,
Ondrejka účinkovanie žiakov našej školy zhodnotil Daniela Osadská, Michal Sobek z 9. A a Samuel
slovami: „Tejto súťaže sa žiaci našej školy nezúčastni- Raček z 8. B 23 bodov
li prvý krát. V silnej medzinárodnej konkurencii sme
tento rok obstáli doteraz najlepšie. Nevyhrali sme, 32. - 35. miesto tím A v zložení: Michal Augusto-
ale aj tak sa náš tím B zo všetkých škôl v okrese Ma- vič, Katarína Pavlová, Simona Rybáriková a Klára
lacky umiestnil na 1. mieste. Tím A sa umiestnil na 4. Trnková, všetci 9. A 19 bodov

13Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

Programátorská súťaž Špongia

11.11.2019 obsadili 4 študenti 2.G triedy gymnázia
(Juraj Hušek, Pavol Lukáč, Ivan Danček a Matej Bor-
ghoust) v celoslovenskej súťaži pod názvom Špongia,
ktorú organizuje Škola pre mimoriadne nadané deti
a gymnázium v Bratislave spomedzi 23 súťažných
tímov z celého Slovenska s ich hrou "Space Fever"
3. miesto. Ich úlohou bolo za 17 dní naprogramovať
počítačovú hru podľa zadania a odprezentovať ju
pred odbornou komisiou, ktorá hodnotila: hrateľnosť,
technickú vyspelosť, splnenie zadania, grafiku, zvuk,
atmosféru, nápad a promo. Srdečne blahoželáme.

Otvorená platforma s pánom
Františkom Mikloškom

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie pri- vyjadril aj k autentickým dokumentárnym videám
jal naše pozvanie na novembrovú platformu z procesov v 50 tych rokoch, z budovania brigád
významný hosť, RNDr. František Mikloško , slo- socialistickej práce, či z Prvomájových osláv. Reklam-
venský politik, bývalý predseda SNR a dlhoročný ný blok z obdobia socializmu na kvalitné výrobky,
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, kan- ktoré sa ponúkajú v obchodoch bol v ostrom kon-
didát do funkcie prezidenta Slovenskej republiky. traste s dokumentárnymi zábermi dlhých zástupov
čakajúcich na základné potraviny, či toaletný papier.
Moderátori Matúš Dudáš a Vladimír Štefek nám Pri tejto príležitosti moderátori rozdebatovali s pánom
v úvode predstavili hosťa ako študenta matematiky Mikloškom tzv. nostalgiu za socializmom. Rok 1989
na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Neskôr predstavuje pre nás v prvom rade boj za slobodu. Kon-
diskutovali o Tajnej cirkvi a jej úlohe v boji o občian- frontácia hodnoty slobody pre generáciu, ktorú hosť
ske a náboženské slobody. Pán Mikloško sa krátko reprezentovalsjejponímanímvsúčasnostibolanajmä

14 Rybka 2-2019/20

Zážitky zo školy

o tom, že sloboda nie je bezbrehé sebectvo ale najmä
zodpovednosť. Otvorená platforma bola opäť inšpira-
tívna, občas prinášala aj úsmevné momenty a možno
práve preto, že 30 rokov pre pána Mikloška neprinieslo
skepsu. Práve naopak. Zdravý občiansky postoj, vnú-
torná viera, dobré rodinné zázemie a okruh dobrých
priateľov mu prinášajú aj dnes vyrovnanosť a nadhľad.
Niekedy čas ubehne veľmi rýchlo a v intenzívnej plnos-
ti povedaného a počutého. Ďakujeme, pán Mikloško.

mediatim

Tvorivé písanie
s Danielom Hevierom

V utorok 5. novembra sme na pôde našej školy pri- do procesu tvorby knihy od prvých prozaických či
vítali známeho slovenského spisovateľa, básnika, básnických textov, ich korektúry, od tvorby ilustrácií
textára, scenáristu a ilustrátora Daniela Heviera. Náv- k literárnym textom až po prácu redaktorov a vy-
števe predchádzala dvojtýždňová zaujímavá výstava davateľa. Autorom a tvorcom výstavy bol práve Da-
pod názvom Ako vzniká kniha. V priestoroch dol- niel Hevier. Počas besedy so žiakmi základnej školy
nej chodby gymnáziá mali žiaci možnosť preniknúť a otvorenej platformy so študentami gymnázia sme

15Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

sa dozvedeli zaujímavosti z Hevierovho života, o jeho
detstve, zážitkoch zo študentských čias, o jeho vzostu-
poch i životných pádoch. Žiakom a študentom priblížil
svoju literárnu tvorbu a oboznámil nás s najnovšími
„čerstvo vydanými“ dielami. Literárne nadaných žia-
kov základnej školy Daniel Hevier vyzval do projektu
Chymeros. Ide o sériu deviatich kníh, v ktorých hlavnou
postavou je chlapec menom Chymeros. O jeho osu-
de, zážitkoch i činoch rozhodujú okrem autora aj deti,
ktoré sa prihlásením cez internet do projektu zapoja.

a Slovo bolo u Boha

Vôňa jablka a škorice nás neomylne viedla do sláv-
nostne upravených priestorov, do ktorých 28. no-
vembra 2019 prichádzali v hojnom počte najmä
umelci slova z prvého stupňa našej základnej školy.
Vyobliekaní s textami v rukách, v sprievode svo-
jich učiteliek s úsmevom na tvárach, kde tu bez
predného zúbka. Takmer tri hodiny zápolili
v prednese poézie a prózy a porota i diváci pozorne
načúvali.VypočulismesiukážkyztvorbyMilanaRúfusa,
Bruna Fererra ale i Mariána Geišberga a Belly Achma-
duliny. Príprava recitátora začína výberom prednesovej
ukážky,postupnýmrozboromtextuzobsahovejiformál-
nejstránky,detisapopasovalisvýslovnosťouipamäťou

16 Rybka 2-2019/20

Zážitky zo školy

a mnohí už vedeli udržať aj živý kontakt so svojím
publikom. Rozhodovaťbolonáročnéaleverdiktnako-
niecprišiel.Diploma pochvalné slovásaušlivšetkým.

Druháci na Plaveckom kurze

V dňoch 25.11. - 29.11. sa naši druháci konečne 17Malacky
dočkali a každý deň chodili v rámci vyučovania plá-
vať do športovej haly Malina. O tom, ako im to išli,
s radosťou hovorili samotní inštruktori. Zdravá súťa-
živosť víťazila nad počiatočnými obavami a všetky
deti sa s vodou skamarátili. Ďakujeme pani asistent-
kám, ktoré nám pomáhali a sprevádzali nás. Veríme,
že všetko, čo sme sa naučili, do leta nezabudneme
anakúpaliskáchpreukážemesvoje plavecké umenie.

Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského

Zážitky zo školy

Naša stužková

V piatok 8. 11. 2019 sa uskutočnila dôležitá uda- pišovej, ktorej milé slová nás zahriali pri srdci.
losť v našich maturantských životoch. V tento
prelomový deň sme si vyskúšali, aké je to byť do- Nasledovalo tradičné šerpovanie učiteľov a sláv-
spelými ľuďmi. Pokiaľ ste ešte neuhádli, o čom ho- nostné stužkovanie. Pán riaditeľ, pani zástupky-
voríme, tak vám poradíme: o stužkovej slávnosti. ňa a pani triedna učiteľka Lepišová obdržali ze-
lené šerpy, my sme zasa dostali zelené stužky,
Výnimočný piatkový večer sme začali veľkolepou ktoré od toho momentu hrdo nosíme. Zelená je totiž
svätou omšou v našom školskom kostole, odkiaľ farbou nádeje. A my veríme, že so cťou zmaturujeme.
sme sa vydali do Hotela Atrium. Po tom, ako sa všet-
ci hostia v sále usadili, náš spolužiak Andrej Kořínek I keď sme už boli všetci hladní, predsa sme ešte
otvoril slávnosť naším spoločným poďakovaním pred večerou vyzvali našich rodičov a učiteľov do tanca
škole, učiteľskému zboru a rodičom za neustálu a trochu sme sa pozvŕtali na tanečnom parkete.
podporu a vedomosti, ktoré sme si za ich pomoci Po jedle sme prešli k programu, ktorý sme dlho
osvojili. A preto by sme sa im radi znova poďakovali a dôsledne pred stužkovou slávnosťou nacvičovali.
za všetko, čo pre nás spravili, i keď iba takto písomne. Obecenstvo sme prekvapili sériou tanečných čísel,
unavili, ale pobavili pätnásťminútovým videom z fotiek
Andrej slovo ďalej odovzdal pánovi riaditeľovi a videí z nášho gymnaziálneho života a prebudi-
Masarovičovi, ktorý nás zahrnul povzbudivý- li súťaživého ducha kvízom pre vybraných
mi slovami, a našej triednej pani učiteľke Le- otcov. Počas programu sme vyhlasova-

18 Rybka 2-2019/20

Zážitky zo školy

li výhercov tomboly plnej originálnych cien. Potom prišiel posledný bod programu. DJ spus-
til hudbu a diskotéka sa začala. Učitelia a rodičia
Nakoniec odbila polnoc a prišiel rad na tradičné roz- postupne poodchádzali, ale my sme vydržali až
bitie džbánu. My sme ale múdro kúpili sklený džbán do štvrtej hodiny, keď sme sa rozpŕchli domov.
namiesto porcelánového. Myslíme, že bolo lepšie,
keď sme ho nakoniec nerozbili. Ale ako na zavolanie Taká dlhá príprava, také dlhé očakávanie a po jed-
k nám na stužkovú slávnosť zavítal náš bývalý nom dni je po všetkom. Je to skoro neuveriteľné. Tak.
triedny učiteľ, pán učiteľ Šefčík. Vo svojom prí- A teraz naspäť do učenia. Už nemáme veľa času
hovore nás prirovnal k nášmu radšej-neroz- na to, aby sme ním mrhali. Veď maturita nepočká...
bitému džbánu: budeme držať spolu ako ten
džbán a nerozbijeme sa na mnoho črepov. Andrej Kořínek 4.G

19Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

Najkrajšia vianočná pohľadnica

Už je to tu! Po náročnom výberovom kole sme vybrali tie najkrajšie z najkrajších. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa
podelili s nami o svoje predstavy na tému "Mojarodina, môj domov". Každá pohľadnica má svoj príbeh
a čaro. Nech sa páči, vyhodnotenie:

KATEGÓRIA ZŠ 1. stupeň
Víťazná pohľadnica:
Kristína Nemcová 3.B
KATEGÓRIA ZŠ 2. stupeň
a GYM
Víťazná pohľadnica:
Dorotka Garbiarová 7.B

Najlepšie práce boli odmenené peknými cenami a vystavené na galerijnej ploche. Blahoželáme.

20 Rybka 2-2019/20

Zážitky zo školy

Čo sme všetko videli a zažili
v ANGLICKU a ŠKÓTSKU

Prvý deň sme odišli skoro ráno o 1.45 a vyrazili sme sa kochali veľmi intenzívne, až sa pri Vincent van Go-
cez Českú Republiku, smer Nemecko, Belgicko a Ho- gh(ovi) stratili, ale potom sa, samozrejme, našli. Keďže
landsko do Francúzska. Cesta bola dlhá, ale príjem- bola nedeľa, zúčastnili sme sa sv. omše v kostole Pan-
ná. Večer sme sa ubytovali v hoteli F1 vo Francúzsku. ny Márie Nanebovzatej, celebrovanú p. arcibiskupom
Westminster Cathedral, ktorý nás veľmi srdečne pri-
Druhý deň po raňajkách sme odišli do Calais, prepra- vítal. Po sv. omši sme pokračovali v prehliadke popri
vili sme sa cez kanál La Manche a pokračovali sme Downing Street, Westminster Abbey, Houses of Par-
do Londýna, kde sme strávili deň pešou prehliadkou liament, Big Ben cez Golden Jubilee Bridge k London
s našou sprievodkyňou Blankou. Videli sme Buc- Eye – kde sme sa previezli na vyhliadkovom kolese
kingham Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, s prekrásnym výhľadom na nočný Londýn. Napokon
Leicester Square, kde sme mali krátky rozchod, po- sme sa večernou prechádzkou pri Temži presunuli
tom sme pokračovali na Trafalgar Square, využili doautobusu,ktorýmsmesaprepravilidoEdinburghu.
sme možnosť návštevy National Gallery, kde sme sa
kochali krásami majstrov Raffaela, Turnera, Moneta, Tretí deň ráno, hneď ako sme dorazili do mesta,
Maneta, Van Gogha, Rembrandta a ďalších. Niektorí začal jazykový kurz v jazykovej škole Global English.

21Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

Poobede sme vyšli k Edinburgh Castle, kde sme na- do r. 1997 využívala kráľovná Alžbeta II. Užili sme si
vštívili historický hrad z 11. storočia, sídlo škótskych prehliadku lode a múzea, vystúpili sme na Calton
kráľov, nasledovala prehliadka korunovačných kle- Hill, z ktorého je krásny výhľad na celý Edinburgh, tiež
notov a Stone of Destiny, St. Giles Cathedral, prezreli na Portobello Beach, večer sme sa vrátili do rodín.
sme si historické centrum mesta po Royal Mile, prešli
sme sa okolo nového škótskeho parlamentu ku krá-
ľovskému sídlu Márie Stuartovej a súčasnému ofici-
álnemu sídlu britskej kráľovnej Alžbety II., Palace of
Holyroodhouse, Holyrood Park. Navečer sme sa uby-
tovali po skupinkách v rodinách v Edinburghu a okolí.

Štvrtý deň doobeda prebehlo vyučovanie od 9 Šiesty deň sa konal krásny výlet do Scottish Highlands
do 12 hod. Poobede sme sa vydali na výlet do Stir- a k legendárnemu jazeru Loch Ness. Cesta autobu-
lingu, kde sme absolvovali výstup k Wallace Monu- som viedla cez jedno z najkrajších škótskych údolí
ment s výhľadom na historické centrum mesta. Tí, Glencoe do podhorského mestečka Fort William
ktorí videli film Statočné srdce s Mel Gibsonom, vedia, s výhľadom na najvyšší vrch Veľkej Británie Ben
že ide o film podľa historickej udalosti, najznámej- Nevis, ďalej smerom k južnému cípu jazera Loch Ness
šej Škótskej vojny za nezávislosť, ktorá sa odohrala vo Fort Augustus. Tu sme sa zúčastnili prehliadky
práve na tomto mieste. Počúvali sme tento príbeh, sústavy plavebných komôr na umelo vytvorenom
pozerali video, ktoré nám túto slávnu bitku priblížilo. Kaledónskom kanále, ktorý spája východný a západ-
Večer sme sa vrátili do rodín, ktoré nás boli vyzdvihnúť ný breh Škótska, plavba po jazere Loch Ness, kde žije
na vopred dohovorenom mieste tzv. „meeting point“. legendárna príšera „Nessie“. Bohužiaľ, Lochnesska
pre nás ostala doteraz záhadou.
Piaty deň doobeda znovu prebiehala výuč-
ba. Poobede sme sa presunuli do prístavu Leith Siedmy deň sme sa zbalili, rozlúčili s rodinami a pri-
na náštevu The Royal Yacht Britannia, ktorú až chystali sme sa na odchod smerom na juh do historic-
kého mesta York, kde nasledovala krátka prehliadka
22 Rybka 2-2019/20 centra mesta a po nej návšteva známej York´s Cho-
colate Factory Story, kde sme mohli ochutnať rôzne
druhy čokolád, z autobusu sme si pozreli opevnenie
mesta a Clifford's Tower, pretože nám „konečne“ na-
ozaj britsky pršalo a nechceli sme úplne premoknúť.

Zážitky zo školy

Večer sme sa odobrali na ubytovanie v hoteli v Yorku.

Ôsmy deň sme mali naplánovaný celodenný pobyt
v Londýne. Začal prechádzkou cez Park Greenwich,
odfotili sme si známy nultý poludník, Royal Obser-
vatory, zastavili sme sa pri lodi na prevoz čaju Cutty
Sark, kúpili lístky do metra, ktorým sme sa prepravili
až k historickému hradu Tower of London, kde sme
mali trojhodinovú prehliadku korunovačných kle-
notov, historického jadra pevnosti - Bielej veže, v jej
okolí sme prešli väzením, mučiarňami a výstavou
britského kráľovského výstroja a zbraní, odfotili sme
si známy Tower Bridge s výhľadom na Temžu, prešli
sme smerom ku kostolu Church of the English Mar-
tyrs, kde sme mali vigílnu svätú omšu s platnosťou
na nedeľu. Dôstojný pán nás vsunul do úmyslu aj
prosieb sv. omše a sv. mučeníkov poprosil, aby nás
pekne sprevádzali až domov. Presunuli sme sa met-
rom k O2 Aréne, kde nám naši šikovní páni šoféri pri-
pravili české párky s poľským chlebom. Vo večerných
hodinách sme vyrazili smer – DOMOV na Slovensko.

Deviaty deň začal o polnoci na trajekte, ktorý sme
stihli vďaka jeho meškaniu. Čoskoro sme zistili, pre-
čo meškal... Vlny hádzali celou loďou a pocítili to aj
naše žalúdky. Šťastne sme prišli ku škole večer
po 18. hodine. Rodičia nás už čakali a my sme sa
mohli rozpŕchnuť s darčekmi a zážitkami, (niektorí
gymnazisti dokonca so Scotch Whisky) priamo k nim.

Diplomy, ktoré potvrdzujú našu výučbu v Edinbur-
ghu, nám rozdal pán riaditeľ Daniel Masarovič v ško-
le spolu so sprevádzajúcimi učiteľkami, p. Šišanovou
a Slezákovou. Projekty o navštívených miestach bude-
me prezentovať na Deň Európskych Jazykov v škole.

23Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

MiniErasmus 2019

Každého študenta trápia otázky typu „Čo po stred- nebola taká zlá, ako sa na prvý pohľad zdá. Návšte-
nej?“. Tieto pochybnosti neobchádzajú ani nás, a preto va fakulty ma utvrdila vo výbere školy a určo si sem
sme sa s tým rozhodli niečo spraviť. Naša skupinka dám prihlášku. Na fakulte som spoznala nových
gymnazistov sa prihlásila do projektu MiniErasmus, ľudí z celého Slovenska. MiniErasmus odporúčam
ktorý organizujú šikovní ľudia z Future Generation Eu- vyskúšať všetkým - je to úžasná príležitosť zistiť, či je
rope. Strávili sme 4 dni na výške, navštívili sme rôzne táto výška ozaj pre vás alebo to radšej skúsite inde.
prednášky, spoznali nových ľudí i zažili zábavné chvíle.
Matúš Kočalka – Fakulta elektrotechniky a in-
Martin Ropjak – Fakulta elektrotechniky a in- formatiky STU v Bratislave
formatiky STU v Bratislave Počas troch dní trvania MiniErasmu som zistil nielen to,
Moje prvé dojmy z fakulty boli, že sa tu zastavil čas. ako vyzerajú vysokoškolské prednášky, ale aj to, aké to
Učebne však boli dobre vybavené a na chodbe je byť vysokoškolákom. Skúsil som si niečo, čo volám
bola aj oddychová zóna pre študentov, kde si mohli vysokoškolský režim a síce: vstával som o 5, každý deň
pospať (spí sa tam dobre). Profesori boli milí, vtip- cestoval dokopy skoro 2hod. a chodil spať o pol 2. Ďa-
ní, ústretoví a vedeli, čo robia. Usporiadatelia si pre lej sme si pozreli vysokoškolské internáty a zistili sme,
nás pripravili zaujímavý program vo forme rôznych ako rôzne môžu vysokoškoláci tráviť svoj voľný čas.
workshopov, medzi nimi aj exkurziu do ESET-u. Okrem návštevy vysokých škôl si pre nás organizá-
tori pripravili rôznorodé workshopy a nepovinné
Viktória Bečárová – Prírodovedecká fakulta aktivity, medzi ktorými si každý našiel niečo zaujíma-
UK v Bratislave, katedra Chémie vé pre seba. Takýmto spôsobom sme sa dostali aj
Na chemickej katedre som videla samu seba v bu- na prehliadku firmy ESET, ktorá je svetovou špičkou
dúcnosti. Prednášky z biochémie a virológie si ma vo svojom obore. Na záver by som projekt MiniEra-
získali a prekvapivo matematika pre chémiu tiež smus zhrnul ako úspešný, odporúčam ho skúsiť

24 Rybka 2-2019/20

Zážitky zo školy

každému, kto má záujem ďalej pokračovať vo štúdiu. vysokoškolákov, ale aj ukázalo možnosti uplatniteľnos-
Počas celého projektu som sa úžasne bavil a vzdelával. ti po vyštudovaní daného odboru. Najzaujímavejšia
mi prišla biochémia. Ústretový profesor nám vysvetlil
Lukáš Cauner – Fakulta elektrotechniky a in- ako možno oddeliť od seba jednotlivé úseky DNA.
formatiky STU v Bratislave Po prednáškach nám vždy poobede prichystali zá-
Najzaujímavejšia prednáška bola asi matematika, aj bavný program. Na Networking Night sme sa mohli
keď som tomu vôbec nerozumel. Najlepšie na FEI- porozprávať s rôznymi zamestnávateľmi, vyskúšať
-ke boli postele. Pomohlo mi to pri výbere fakulty. si prvú pomoc alebo moderovanie v televízii JOJ.
A budúci rok sa zúčastním jedine, ak prepadnem. S Viki sme sa zúčastnili nočnej hry Scavenger hunt.
Za hodinu a pol sme museli splniť nenormálne úlo-
Lucia Kuklovská – Prírodovedecká fakulta UK hy v centre Bratislavy. Maximálne som si to užila
v Bratislave, katedra Chémie a odporúčam každému sa zúčastniť MiniErasmu.
Počas MiniErasmu som bola na PrifUK, konkrétnejšie
na chémii. Neľutujem, že som sa zúčastnila tohto pro- Viktória Bečárová 3.G,
jektu, pretože mi to nielen pootvorilo dvere do sveta Lucia Kuklovská 3.G

25Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Bonzáčik

Pani učiteľka
Šajdíková

Pani učiteľka, odkiaľ pochádzate ? teľský kolektív na našej škole ?
A koľko máte rokov? Najviac sa mi na našej škole páči učiteľský kolektív
Som pravá rodáčka zo Záhoria a pochádzam a atmosféra, v ktorej pracujem. Nie nadarmo nosí
z Lakšárskej Novej Vsi. Na môj vek sú všetci zveda- táto škola titul “ Cirkevnej školy” a to má vplyv nie
ví, avšak je neslušné pýtať sa ženy na jej vek. Každá len na deti ale zmenilo tom aj môj pohľad na svet
ženajepredsamladá. a život ako taký.

Prečo ste si vybrali našu školu? Máte obľúbené miesto, učebňu, kútik
Rozhodovanie sa medzi výučbou angličtiny na Slo- v našej škole?
vensku alebo v zahraničí nebolo ľahké. Avšak táto pra- Najmilšie miesto mi je zatiaľ EDEN zóna, ktorú rada
covná ponuka ma svojím charakterom očarila najviac. využívam taktiež počas svojich hodín.
Amôžempodotknúť,žezatiaľneľutujem.
Ovládate nejaké cudzie jazyky?
Chceli ste byť učiteľkou už v detstve ? Angličtina je istá, niečo si pamätám aj z nemčiny
Rozhodne nie! Deti som mala rada, ale len pokým a popri práci v Španielsku som sa naučila aj základy
nezačali plakať. Chcela som byť policajtkou, vo- taliančiny. Do budúcna by som sa chcela nau-
jačkou, architektkou, psychologičkou alebo vete- čiť ešte španielsky.
rinárkou. Nakoniec sa mi tieto všetky profesie zliali
do role učiteľa. Tu som detektív aj policajt, doktor aj Aké boli vaše najobľúbenejšie predme-
psychológ. ty?
Medzi moje najoblúbenejšie predmety patrila
Aké predmety učíte ? hudobná, telesná a výtvarná. Podivuhodné je,
Predovšetkým angličtinu, ale mojich štvrtáči- že som neznášala jazyky a pozrite sa kam som
kov učím aj matematiku, prírodovedu, vlasti- sa až dostala. Kto by si to bol pomyslel.
vedu a výtvarnú výchovu.
Čo robíte vo svojom voľnom čase?
Páči sa vám na našej škole alebo by ste Opravujem písomky, vytváram písomky a zasa opra-
tu niečo zmenili? A čo hovoríte na uči vujem písomky. Ak sa nájde aspoň nejaký voľný čas,

26 Rybka 2-2019/20

rada ho strávim so svojimi najbližšími. Taktiež mám ostatní. Ja za vzor beriem svoju maminu preto-
veľmi rada hudbu najmä spev, milujem cestovanie že ma vždy vedela povzbudiť a podržať. Som
a spoznávanie nových krajín a cez leto si rada za- za to rada pretože teraz tie isté slová hovorím
hrám plážový volejbal aj napriek mojej výške. svojim kamarátom a blízkym.

Ak dovolíte rada by som sa spýtala aj Čo najradšej robíte vo svojom voľnom
na váš život mimo školy. Máte nejaké do- čase ?
máce zvieratko alebo vážnu známosť ? Ako malá som hrala 8 rokov na klavír a pokiaľ
Žijem s rodičmi. Popri tejto práci nemám moc času som sa neodsťahovala do Veľkej Británie som
hľadať si známosti takže som single. Mám psíka mala 2 kapely a 2 zbory. Veľmi rada spievam
a 2 mačky. Už od detstva mám veľmi blízky vzťah a mrzí ma, že teraz na to nemám veľa času.
so zvieratkami.
Ďakujem vám za rozhovor, pani učiteľka a nech sa
Ako pani učiteľka angličtiny sa vás pý- vám u nás darí :)
tam, poraďte nám ako sa najlepšie na-
učíme anglicky?
Rozhodne v zahraničí. Záleží od toho akú angličtinu
sa človek chce naučiť. Odporúčam tam ísť sám
alebo s niekým kto neviem po slovensky aby
vás to nelákalo hovoriť rodným jazykom.

Dovolím si povedať, že ešte len nedávno
ste boli teenegerka. Aké máte na toto ob-
dobie spomienky ?
Ja som v mojom teenegerskom období nechodila
na párty ale keďže som bývala sama tak som sa sta-
rala o domácnosť a najbližších - to ma naučilo zodpo-
vednosti a za to som dnes veľmi rada. Napríklad
som neznášala varenie, naučila som sa to a teraz to
viem.

Koho beriete za vzor ? Karin Makytová
Už od malička som neriešila slávne osobnosti pre- mediatim
tože okrem peňazí a slávy nemajú nič viac ako my
27Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Súťaž

Milí študenti a žiaci našej školy, 1. napíš jeho/jej meno a priezvisko na papier,
prinášame pre vás 2. kolo našej 2. podpíš sa čitateľne na papier (meno, priez-
súťaže v tomto školskom roku. visko, trieda),
Vašou úlohou je spoznať učiteľa 3. takto vyplnený papier vhoď do krabice
na fotografii. Môže to byť učiteľka označenej „súťaž Spoznaj svojho učiteľa “
alebo učiteľ, ktorý učí na našej škole. pri vrátnici najneskôr do 31.01.2020,
4. každý žiak môže vhodiť do krabice len
V minulom čísle ste mohli na fotke vidieť pani papierik s jedným menom, preto dobre
učiteľku Mgr. Renátu Nechalovú. Prišlo nám premýšľaj.
veľa správnych tipov a výherkyňou je Tara Jer-
gel z VIII.A. Gratulujeme. Meno učiteľa/učiteľky na fotografii sa dozviete
v budúcom čísle časopisu. Jedného výhercu
Ak si myslíš, že vieš, kto je na fotografii (du- vylosuje učiteľ zachytený na fotografii pod do-
chovný vs virtuálny) tak postupuj podľa našich zorom redakčnej rady. Šťastný výherca získa
pokynov : čokoládu.

28 Rybka 2-2019/20

Enem nech nám šmakuje

Mňamózne rezi s tvarohem

Sladkého neňí ňikdi dost. Tak jak masa. Proto sem zvolil títo čokoládovo tvarohové rezi, nech
nám šmakuje.

Suroviny a za stálého míšání uvaríme. Do vrelého pu-
Korpus (telo) : dingu všleháme maslo. Šak.. Snad víte, jak
2 ks vajce sa robí puding. Vimíšáme tvaroh s dvoma
1 hrnek (2,5dl) Cukru (najlepší krištálového) balíčkama vanilkového cukru, troma ližica-
púl hrnka Oleja ma krištálového cukru, k tvarohu primíšáme
2 hrnky hladkej múky mascarpóneho a dobre vimíšáme. Po ližicách
1 baleňí kirpícího prášku do pečiva vmíšáme schladzení puding a dobre vimíšá-
cukor vanilkový me. (keď je huba mlsná, môžete ešte do-
1 hrnek mléka sladzit). Plnku natreme na studzení korpus.
Plnka: Poleva: Čokošku dáme nad paru zmjaknút
Púl litra mléka rozpuscit. Do rozpuscenej čokoški vmíšáme
Dvě baleňá vanilkového pudingu kislé smotani, vimíšáme - spojíme obe hmoti.
Štiri baleňá vanilkového cukru Natreme na plnku a možeme urobit vidličkú
250 gramú tvarohu vlnky, nech to má ten šmrnc. Nakonec vložíme
250 gramú mascarpóneho do chladu a vúl a la, máme koláček.
100 gramú masla
Poleva: Nech vám chucí!
400 gramú kislej smotani
200 gramú čokošky na varení

Postup :
T elo: Cel é vajcá vimíšam e s cukr em, pridáme
olej, mléko, múku s kiprícim práškem, šecko
spolem vimíšame a kidneme na vimascení
a visipaní plech, dáme pécit pri 180 stupňoch.
Plnka: V jednej časci mléka rozmíšame pudin-
gové práški, zvišek mléka dáme varit s dvo-
ma balíčkama vanilkového cukru, do vrícího
mléka vlejeme rozmíšané pudingové prášky

29Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

MIAU

Zdravá krása z rodinnej malackej firmy.

V dnešnej rubrike Vám predstavíme prírodnú kozmetiku, ktorú ručne vyrába malacká rodinná firma,
z čoho máme ako Záhoráci prajnú radosť.

Majiteľka spoločnosti Ťuli a Ťuli pani Lenka Špaldová sa začala prírodnej kozmetike venovať na zákla-
de osobnej skúsenosti s kožným ochorením svojho dieťaťa. Seboroická dermitída je charakteristická
rôznymi prejavmi a nedá sa predpokladať jej vývoj. Každopádne základným sprievodným javom je
zhoršenie stavu pokožky.

Pani Špaldová teda začala hľadať dostupné informácie o všetkom, čo na pokožku vplýva. Kurzy, ško-
lenia, prvý uvarený balzam na pery - tak začal príbeh Ťuli a Ťuli. Zdravie a krása idú ruka v ruke a ak
máte vzťah k prírodnej kozmetike, malacká predajňa má v ponuke 80 druhov prírodnej kozmetiky
a 50 druhov čistých prírodných esenciálnych olejov.

Mnohí z nás pri nákupe prikladajú význam aj tomu, či ide o ekologický produkt. Zisťovali sme aj tento
aspekt - okrem dezodorantov je táto prírodná kozmetika balená výhradne v skle. Produkty sú vďaka
tomu zaujímavé aj zo stránky dizajnu.

Vo vratných sklenených obaloch nájdete produkty vyrobené z BIO panenských olejov, 100 % prí-
rodných esenciálnych olejov, z ovocných a bylinných extraktov, BIO včelích voskov, liečivých solí, BIO
prírodných masiel a z množstvo ďalších prírodných pokladov. Výrobky neobsahujú parabény, sulfáty,
silikóny, syntetické surfaktanty, parfémy a farbivá.

Rozbehnúť tento biznis si vyžaduje aj veľa legislatívnych znalostí a úkonov. Keďže ide o rodinnú firmu,
rozdelili si úlohy, pani Špaldová vývoj a poradenstvo, jej manžel marketing a švagor legislatívu.

Rozhodla som sa túto prírodnú kozmetiku vyskúšať a rada sa s Vami podelím o skúsenosti. Tak pekné
sviatky.

Liliana Fürstová
mediatim

30 Rybka 2-2019/20

Rubrika

Vianočný
koncert JANAIS

Počas druhej adventnej nedele zaznel v priesto-
roch spoločenskej miestnosti koncert speváčky
JANAIS, ktorý sme pripravili pri príležitosti 10. vý-
ročia zasvätenia školy Nepoškvrnenej Panne Márii.

Naše pozvanie bolo poďakovaním všetkým,
ktorí nám umožňujú a pomáhajú realizovať naše
predstavy o zlepšovaní sveta. Zároveň ďakujeme
spoločnosti PAPA GRILL Gastro Park a pánovi
Majerskému za zapožičanie a dovoz stolíkov.

Adam Trnka - najlepší
v recitačnej súťaži

21.11.2019 reprezentoval našu školu Adam
Trnka z 8.B na celoslovenskom kole recitač-
nej súťaže Návraty poézie o cenu Andre-
ja Sládkoviča v Banskej Bystrici, Adam sa
umiestnil na 1. mieste v kategórii starší žiaci.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme pani uči-
teľke Grmanovej za jeho prípravu na súťaž.

31Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

SRCuRbOrLikLa

SCROLL

Veľa z Vás určite pozerá videá na YouTube a aj kliknutím na video otvoríte lištu. Nachádza sa tam veľa
vy by ste si take chceli robiť. Preto sa v dnešnom
vydaní Rybky budeme zaoberať strihaním videí. funkcií, ale nás budú najviac zaujímať tieto štyri :
Copy, Volume, Time, Remove Clip.

Ja osobne odporúčam program OpenShot. COPY = Skopírujete video
V tomto programe (programe na počítač) je TIME = Nastavíte rýchlosť videa
všetko čo k základom potrebujete vedieť. Takto VOLUME = Nastavíte hlasitosť videa
vyzerá program po otvorení. Ešte pred úplným REMOVE CLIP = Odstránite klip / video
začiatkom jedna rada. Pri sťahovaní nevoľte slo- (PASTE) = Kliknutím pravým klikom na riadok
venskú jazykovú mutáciu. Je to totiž SLOVINSKY vložíte skopírované video
a nie SLOVENSKY. Tak pokračujme.
Posledné dve ikonky sú Effects a Transitions. Klik-
Tu sú tie najzákladnejšie funkcie: Stlačením nutím na Effects môžete vybrať z ponuky efekty,
+ pridáte ďalší riadok, do ktorého vkladáte videá. ktoré presunutím z ponuky aplikujete na video. Ďaľšia
Stlačením magneta sa budú videá automatic- ikona: Transitions v preklade prechody bez vysvetlenia
ky priraďovať ku koncu videa, začiatku alebo hovoria čo znamenajú. Presunutím vybraného precho-
k určeným bodom. Ďaľšia ikonka, ikonka nožníc du a pustením ho nad časťou videa aplikujete
“rozstriháva” rozdeľuje videá. Posledné tri tla- prechod. Dĺžka prechodu závisí nad šírkov časti.
čidlá fungujú na označenie a premiestňovanie
po bodoch. Stlačením šípky, ktorá smeruje dolu, Každopádne si to počas sviatkov mrknite a po sviat-
vytvoríte bod na osi. Ďaľšími dvomi sa pohybu- koch rád odpoviem na vaše otázky!
jete po bodoch.
Lukáš Kožuch,
Dostávame sa k ďaľšej časti a to je pravý klik. Pravým mediatim

32 Rybka 24--22001196//2170

Slovenčina prevažne vážne

Chlapec na vrchole hory

Tvorbu írskeho autora Johna Boyna možno spoznať prostredníctvom knihy určenej pre mlá-

dež Chlapec v pásikavom pyžame. Nemenej zaujímavým dielom je pre mladého čitateľa i kniha Chlapec

na vrchole hory. Je to jeden z príbehov opisujúci život Pierrota, narodeného v Paríži francúzskej matke

a nemeckému otcovi.

John Boyne hlavnú časť príbehu vsadil do rokov 1936 až 1945 a použil v ňom niekoľko udalostí,

ktorésanaBerghofevtomtoobdobískutočneodohraliaktorýchočitýmsvedkombolivšetcirománovíoby-

vatelia Hitlerovej obľúbenej usadlosti vrátane malého šesťročného chlapca Pierrota, ktorý je hlavnou posta-

voudiela.PierrotžijeobyčajnýmchlapčenskýmživotomzvedavéhoParížanaspolusnajlepšímkamarátom,

nepočujúcim Anšelom a svojím psom D’Artagnanom. Jeho bezstarostný život sa v šiestich rokoch zmení.

Po smrti jeho rodičov sa Pierrot dostáva do sirotinca, adopcia Anšelovou židovskou rodinou by bola

pre chlapca nebezpečná.

V sirotinci nestrávil veľa času, pretože v krátkom čase sa k nemu prihlási jeho teta Beatrix, ses-

tra jeho otca, ktorú však vôbec nepozná, je pre neho cudzím človekom. Beatrix pracuje ako gazdiná v Ber-

ghofe, útočisku Adolfa Hilera a jeho životnej družky Eve Braunovej, známom ako Orlie hniezdo. Privedie

sem svojho synovca len vďaka láskavému povoleniu prísneho pána.

Pierrotovi sa život na vrchole hory spočiatku nepozdáva. Chýba mu domov a láskavá mama.

Cíti sa osamelo a navyše musí bojovať s množstvom zákazov, príkazov a obmedzení, aby neohrozil seba

a tetu. Nesmie odvrávať a musí začať používať nové meno Pieter, ktoré znie viac nemecky.

Veľa času trávil sám na vrchole hory, kde vládne pokoj, v reálnom svete sa však odohráva naj-

tragickejšia udalosť dejín dvadsiateho storočia. Pieter sa po čase začína tešiť na každý Hitlerov príchod,

postupne sa snaží podobať na pána. Nakoľko Hitler nemal deti i on si chlapcovu spoločnosť obľúbil. Ve-

nuje mu všetok svoj voľný čas, oblieka ho do uniforiem, vyberá knihy na čítanie a vlieva do jeho detskej

mysle svoje teórie. Mein Kampf prečítal Pieter rovno trikrát. Nevinná duša malého chlapca je pod vplyvom

človeka, ktorý ovláda celý nemecký národ a snaží sa zmocniť takmer celej Európy.

Izolácia od okolitého sveta, v ktorom vyrastal, a viera vo fanatizmus robí z jemného a citlivé-

ho chlapca drsného a dravého Pietra. Sme svedkami úplného vymytia mozgu chlapcovi, o ktorom sme

na začiatku knihy čítali ako o človeku s empatiou, ktorý rozoznal úprimnú lásku od vypočítavej pretvárky.

Teta Beatrix sleduje prerod chlapca na malé monštrum a ľutuje, že priviedla chlapca do domu.

Dej vrcholí smrťou Beatrix a útekom pána z domu. Pierrot ostáva v dome sám až do príchodu amerických

vojakov.

Čitateľ má možnosť v príbehu nájsť mnoho momentov, ktoré významným spôsobom ovplyv-

ňovali chlapcovo vnímanie sveta a predurčovali jeho budúce konanie. Pierrot na svojej životnej púti nemal

na výber, akú cestu si zvolí. Jeho osud bol spečatený miestom, kam prišiel vo veku sedem rokov a kde žil

v čase, keď sa v najväčšej miere formovala jeho osobnosť. Autor vníma nevinnú detskú dušu ako nástroj,

33Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

SRlouvbernikčaina prevažne vážne

s ktorým sa dá najlepšie manipulovať.
Fiktívne postavy sa stretávajú zoči-voči s reálnymi historickými postavami. Román tak pôsobí
veľmi autenticky a jeho hlavná myšlienka je o to silnejšia. Strach, morálna skazenosť a vymývanie mozgu
bez možnosti získať ten pravý pohľad na vojnu je vyústením celého románu.


Ivana Velická II. G

Hádzaná viac ako šport

Najlepšia malacká spojka za posledných
50 rokov, československý reprezentant,
najstarší hráč v histórii slovenskej
extraligy, úspešný tréner

Vladimír Pavlík je touto osobou. Bývalý čes- Aká bola vaša prvá pozícia?
koslovenský reprezentant v hádzanej. V roku Moja prvá pozícia bola pozícia brankára,
2015 bol vyhlásený za najlepšiu pravú spojku ktorú som postupom času vymenil za post
za posledných 50 rokov v Malackách. V roku streleckej spojky, lebo som chcel strieľať góly.
2016 sa stal najstarším hráčom histórie slo-
venskej hádzanárskej extraligy mužov. Stal sa Pamätáte sa na svoj prvý zápas? Ak áno, skon-
ním vo veku 49 rokov a pokračoval v tejto úlo- čil pre vás víťazne?
he až do minulej sezóny, teda sezóny 2018/19. Na svoj prvý zápas si, bohužiaľ, nespomínam. No
myslím si, že sme prehrali.
Ako ste sa dostali k hádzanej?
K hádzanej som sa dostal vo svojich desiatich ro- Ak sa dobre pamätám, prvú sezónu v mlad-
koch, keď mi napadlo skúsiť niečo nové. Na škole šom doraste ste nehrali, lebo vás neprihlási-
sme mali na výber krúžok hádzanej, ktorý ma za- li do ligy, no napriek tomu ste hrali za starší
ujal, a povedal som si, že ho skúsim. A mal som dorast B. Ako ste sa tam dostali a ako sa vám
šťastie. Pri tomto športe som vydržal dodnes. tam hralo?
Dostal som sa tam najmä kvôli tomu, že som
Ak sa môžem spýtať, kto bol váš prvý tréner? bol jediný ľavák. Počas toho, ako som tam
Nech sa páči. Môj prvý tréner bol Anton Pašteka, hrával, som bol vystrašený. Mal som okolo
ktorýmanatrénovalaždokoncamladšiehožiactva. seba o štyri alebo o päť rokov starších cha-
lanov, no bola to pre mňa veľká skúsenosť.
34 RRyybbkkaa 2-42-02019816/21/9017

Slovenčina prevažne vážne

V staršom doraste ste prestúpili do brati- Tento hádzanársky klub bol vlastne ako céčko Čer-
slavského, v tej dobe veľmi kvalitného tímu venej hviezdy Bratislava. Po návrate z vojny som
Červená hviezda (terajšia ŠKP). Ako ste sa cí- prestúpil do stupavského Tatranu, kde som hrával
tili po takom veľkom kroku dopredu vo vašej československú ligu a následne užfederálnu.
kariére?
Bol to pre mňa veľký skok. Najmä v tréningoch Keď ste teda spomenuli Stupavu, máte s ňou aj
a vo výkonnosti. V tomto klube boli od nás oča- nejaké úspechy?
kávania veľmi vysoké. Vyžadovali od nás druhé Najväčšie úspechy sú postup do federálnej a násled-
miesto na Slovensku a postup na majstrovstvá ne do slovenskej extraligy.
Československa. Tieto podmienky sme splnili
a skončili sme celkovo tretí v Československu. Luxembursko je krajina, v ktorej ste po Stupa-
ve strávili dva roky vašej kariéry. Aké to bolo
Počas pôsobenia v Červenej hviezde sta sa hrať v cudzej krajine? Vedeli ste sa v danej
dostali do reprezentácie Československa krajine dohovoriť?
U19. Aké to bolo? Boli na vás rodičia pyšní? Celkovo hrať v zahraničí mi nevadilo, no hrať
Rodičia na mňa boli veľmi pyšní. No bol som v Luxembursku, kde som nevedel reč, bolo ná-
viac preč ako doma. Tým, že som sa tam do- ročné. Mal som šťastie, že sme tam boli dvaja
stal, bolo to pre mňa niečo nové. O takom nie- Slováci. Postupom času som v Luxembursku
čom som asi len sníval a zrazu to bola realita. nastúpil do práce, v ktorej som sa naučil aj reč.

Koľko zápasov ste odohrali za celé vaše pôso- Po návrate z Luxemburska ste sa vrátili na-
benie v československej reprezentácii? Proti späť do Stupavy. Ako vás tam prijali hráči?
ktorej krajine sa vám hralo najlepšie? Hráči ma prijali s nadšením, lebo som sa vrá-
S reprezentáciou som trénoval jeden celý til ako posila do nového ročníka extraligy.
rok. Napriek tomu som odohral iba jeden zá- Aby som dodal, v Stupave ma tréner prerobil
pas proti Nemeckej demokratickej republike. zo spojky na krídlo, na čo som si hneď zvykol.
V tomto zápase som podal dobrý výkon. Viac
zápasov som v reprezentácii odohrať nemo- Hrali ste potom aj niekde inde než v Stupave?
hol kvôli povinnej účasti vo vojenskej službe. Áno, hral som. Na Slovensku som hral ešte
v Trnave a Topoľčanoch, kde som získal dva
V tejto dobe sa museli muži zúčastniť dvojroč- najväčšie úspechy v mojej kariére. S obidvomi
ného vojenského výcviku. Počas doby dvoch mužstvami som sa umiestnil na Slovensku tre-
rokov ste hrávali niekde hádzanú, alebo ste tí. Po týchto krásnych sezónach som sa vrátil
mali dva roky pauzu? do Bratislavy, kde som odohral jednu sezónu.
Počas vojenskej služby som nemal pauzu od hádza- Počas tejto sezóny som oslávil svoje 35. naro-
nej. Hádzanú som hrával v českom meste Holešov. deniny a narodila sa mi krásna dcérka.

35Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

SlRouvbernikčiana prevažne vážne

.Pokiaľ dobre viem, po tejto sezóne ste sa vrá- Venujete sa ešte stále hádzanej?
tili do materského klubu, ktorým bol TJ Strojár Áno. Spolu s bývalými hádzanármi Malaciek sa zú-
Malacky. Aký to bol pocit byť konečne doma? častňujeme turnajov starých pánov a momentálne
Pocit to bol dobrý, lebo som patril už k tým star- som trénerom dorastencov a mužov tu v Malackách.
ším hráčom a rozmýšľal som už aj nad ukon-
čením aktívnej činnosti, no nestalo sa tak. Moju Pán Pavlík, ďakujeme za poskytnuté interview
aktívnu činnosť som natiahol o ďalších 16 rokov. a prajeme vám veľa úspechov s vašimi muž-
Počas týchto 16 rokov sa mi narodil syn a sti- stvami.
hol som byť vyhlásený za najlepšie pravé krídlo Ďakujem aj ja.
za posledných 50 rokov malackej hádzanej.
Vladimír Pavlík II.G
Počas vášho pôsobenia v Malackách ste si
dokonca zahrali aj najvyššiu slovenskú súťaž
ako najstarší hráč histórie. V 49 rokoch hrať
najvyššiu slovenskú súťaž je niečo neuveriteľ-
né, veď to už hráči bývajú dávno po ukončení
kariéry. Aký to bol pocit byť najstarším hrá-
čom v histórii extraligy?
To už bol taký pocit, že v tomto veku som už ani
nedúfal, že budem hrávať a nie že budem naj-
starší hráč v extralige. No keď sme ju vybojovali
prvýkrát v histórii, tak som si ju ako rodený Mala-
čan musel zahrať so svojím materským klubom.

V zápase proti HKM Šaľa ste nastrieľali deväť
gólov a stali ste sa najlepším strelcom zápasu.
Ako ste sa cítili po zápase?
Po zápase som sa cítil dobre, až na to, že sme
prehrali o 18 gólov. Na druhý deň mi hneď volali,
že chcú so mnou spraviť interview, ktoré som im
s radosťou poskytol.

Keďže ste v roku 2019 ukončili kariéru, ako na
ňu spomínate?
Považujem ju za veľmi úspešnú. Všetky tie zážitky
a kamarátov mi nikto nezoberie.

36 RRRyyybbbkkkaaa 224--22-2000118916//1/29107

Slovenčina prevažne vážne

Stroskotanci z lode Wager

Stroskotanci z lode Wager, Viktor Krupa, Mladé letá, 1980, ISBN: 66-035-80, 150 strán

Dobrodružné knihy už zďaleka nie sú také obľúbené ako kedysi. Najmä tie, ktoré rozprávajú o námorných
dobrodruhoch, ktorí riskovali svoje životy na drevených lodiach v neznámych ďalekých moriach. Napriek
tomu majú tieto príbehy morských vlkov svoje čaro. Vidieť to môžeme aj na knihe od Viktora Krupu.

Celý dej knihy je reprodukciou historickej plavby kapitána Ansona, ktorého flotila plaviaca sa pod britskou vla-
kou okupovala južný cíp juhoamerického pobrežia. Do polovice knihy sa autor sústreďuje na celú flotilu, ná-
sledne sa však venuje postupne niekoľkým skupinám námorníkov, ktoré bojovali o prežitie oddelene. Príbeh je
písaný v tretej osobe, často je doplnený priamou rečou, v ktorej sú neraz použité známe „námornícke hlášky“
známe každému čitateľovi diel o morských dobrodruhoch. Pre menej zdatných čitateľov sú tieto frázy
vystvetlené v poznámkach pod textom. Viktor Krupa často používa detailný opis prostredia, takže či-
tateľ sa môže bez problémov ocitnúť v studených búrlivých vodách Ohňovej zeme, tropických lesoch
Tichomoria, či kamenistých bralách Patagónie. Autor pri písaní svojho diela vychádzal z historických
námorných denníkov reálnych členov posádky.

V epickom diele odohrávajúcom sa začiatkom 18. storočia môžeme občas pozorovať nepokoje a emócie čle-
nov posádky, neľahké rozhodovanie kapitánov lodí, vojenské ciele Anglicka, ale i politickú situáciu v Európe
a v kolóniách európskych krajín. Príbeh posádky kapitána Ansona je však napísaný jednoducho, aby sa čitateľ
bez problémov vžil do jednotlivých postáv a situácií.

Kniha Viktora Krupu – Stroskotanci z lode Wager, je ozajstným námorníckym zážitkom. Čitateľa dokáže za-
ujať, dojať a preniesť do rozbúrených vôd oceánu.

Juraj Hušek II.G

37Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

ERXuTbRrAika

Testovanie 5

Testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutočnilo dňa tike boli celkom fajn príklady. Veľký stres som mala
20. novembra 2019 vo všetkých základných ško- pred matematikou aj slovenčinou no akonáhle som
lách z predmetov slovenský jazyk a literatúra začala písať stres zo mňa opadol. Najťažšia úloha bola
a matematika. Cieľom Testovania 5 je získať ob- na matematike, kde sme mali premieňať jednotky.
jektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe
na 2. Stupeň ZŠ. Aké sú dojmy našich piatakov Marek Ecker 5.C.
z tohoto Testovania zisťoval mediatím, ktorý oslovil Väčší stres som mal pred slovenčinou. Pre mňa bola
vybraných piatakov. Tu prinášame ich odpovede. ťažká hlavne slovenčina, pretože tam boli ťažké otázky.

Alex Možutík 5.A. Viktória Bevilaqua 5.C.
Pre mňa bola ťažšia slovenčina, pretože tam boli ťaž- Pre mňa bola ťažšia matematika, pretože mi
šie otázky ako na matematike. Pre mňa bola najťaž- moc nejde a mala som pred ňou aj väčší stres.
šie úloha, v ktorej sme museli čítať s porozumením.
Pani učiteľka Florková
Hana Hruzová 5.A. Jasombolacelkomvstreseadržalasompalcepia-
Pre mňa bola ťažšia slovenčina, pretože tam sú takom konkrétne mám 5.A. Ked som ich zbadala
rôzne pravidlá, na ktoré si musíme dávať pozor. na chodbe s úsmevom na tvári tak mi odľahlo.
Väčší stres som mala pred matematikou, pretože
bola prvá a na slovenčine som už vedela aké to je. Katka Bašková
Tomáš Chrenko
Katarína Bódi 5.B.
Pre mňa bola ťažšia slovenčina, pretože na matema- mediatim

Čítaj Rybku

38 RRRyyybbbkkkaaa 224--22-2000118916//1/29107

Zábava a relax

aj na webe!

39Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

40 Rybka 2-2019/20


Click to View FlipBook Version