The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Juraj Husek, 2019-06-12 16:21:34

rybka 2019-5 v3

rybka 2019-5 v3

5-2018/19
Časopis Spojenej školy sv.Františka Assiského

Malacky

Prázdniny sú za dverami!

Deň Zeme MDD
Študentská konferencia

2 Úvod 5-2018/19
3 Slovko pána riaditeľa
5 SYLABUS Milí učitelia, študenti, žiaci!

7 Zážitky to školy Je to tu, už sa nám pomaly blíži koniec školského
roka a vy držíte v rukách posledné číslo našej
24 Bonzáčik Rybky v tomto školskom roku. Určite sa už tešíte
na prázdniny no ešte predtým si prelistujte
26 Súťaž niekoľko strán, ktoré sme si pre vás pripravili.
Opäť vám prinášame aspoň časť toho, čo sme
27 Enem nech nám šmakuje už spolu za uplynulé mesiace prežili. Už teraz sa
na Vás tešíme ďalší rok, kedy si budete môcť opäť
28 MIAU čítať našu Rybku, ale predtým si nezabudnite
vychutnať prázdniny. Načerpať novú silu
a energiu, stráviť čo najviac času so svojimi
blízkymi a nezabudnúť darovať čo najviac
úsmevu a lásky.

Vaša rybacia redakcia!

30 SCROLL RYBKA

Časopis Spojenej školy sv. Františka z Assisi Malacky.

31 Slovenčina prevažne vážne Ročník 2018/19. Číslo 5, jún 2019.

AUTORI ČLÁNKOV učitelia školy, Bertovič Patrik,

Cabanová Simona, Dudáš Matúš, Hušek Juraj, Hušková

Mária, Kožuch Lukáš, Králová Karolína, Sivák Marek,

33 Sobeková Svetlana, Trenčanský Michal, Vidan Bruno,
33
EXTRA Žilavý Marcel
Zábava a relax
GRAFICKÝ KONCEPT, ZALOMENIE A SADZBA

mARTin Daniel Skočovský, Juraj Hušek (jurajhusek.com)

NEPREŠLO JAZYKOVOU KOREKTÚROU!

2 Rybka 5-2018/19

Slovko pána riaditeľa

Sieť pre človeka

Milí kamaráti,

možno vás to prekvapí, ale zakladateľ jed- mnohorakého úžitku. Často ich označujeme
nej z najrozšírenejších sociálnych sietí sve- slovom komunity. Byť súčasťou komunity je
ta, Mark Zuckerberg, bol samotárskym, in- pre každého človeka veľmi dôležité. Komunita
trovertným človekom. Čo bolo impulzom je jeho stabilnou bázou, útočiskom. Miestom,
pre takéhoto človeka vytvoriť rozsiahlu kde nachádza pochopenie, prijatie, solidaritu.
a dynamickú komunikačnú sieť? Bola to
snaha prostredníctvom tejto siete ľudí spá- Možno však považovať internetové komunity,
jať alebo to bola jeho vlastná osamelosť, ktoré sa vytvárajú prostredníctvom sociálnych
ktorú prežíval a z ktorej sa chcel vymaniť? sietí za synonymum tradičnej, zdravej komu-
nity? Sú všetky a vždy človeku prospešné?
V každom z nás je ukrytá túžba, túžba člo-
veka, ktorý nechce zotrvať vo svojej osa- Aj internetové komunity môžu prejaviť svo-
melosti. Láka nás bytie vo vzťahu, ktoré je ju súdržnosť a solidaritu. Verím, že aj vy ste
silným základom i významom nášho života. našli na nich veľakrát niekoho, kto vás pod-
poril či povzbudil. Problémom mnohých
Obraz siete, ktorá stála pri začiatkoch Face- internetových komunít je to, že sú veľakrát
booku a i ďalších sociálnych internetových zakladané na báze vymedzenia sa voči iným,
sietí, nám môže pomôcť znovuobjaviť jej ktorí k danej skupine nepatria. To, že sa zo-
pôvodné pozitívne možnosti. Sieť existuje skupia fanúšikovia jedného futbalového klu-
vďaka spolupôsobeniu všetkých jej jednot- bu, je, samozrejme, v poriadku. Problém,
livých prvkov. Zoskupenie týchto prvkov sa ktorý však nastáva, je to, ak sa títo fanúšiko-
vyznačuje mimoriadnou stabilitou nie vďa- via začnú veľmi ostro vymedzovať voči fanú-
ka prvkom samotným, ale vďaka množstvu šikom iných futbalových klubov. Podobne sa
spojení, ktorými sú samotné prvky navzájom môže komunita vytvoriť aj z iných dôvodov,
pospájané. Tento systém je plne funkčný napr. kultúrnych, záujmových, sexuálnych
v pavúčom svete, kde pavučinová sieť s množ- či náboženských. Z priestoru, ktorí spoločne
stvom poprepletaných vlákien vytvára účinný zdieľajú členovia jednej komunity, sa často-
celok zrejmého významu. Metaforicky možno
obraz siete prirodzene preniesť aj do ľudskej 3Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky
roviny. Človek sa prostredníctvom vzájom-
ných vzťahov, teda spojení a interakcií s druhý-
mi ľuďmi, stáva súčasťou širších zoskupení

Slovko pána riaditeľa

krát šíria nenávistné a násilné prejavy, hanli- spoločenstva. Ak cirkevné spoločenstvo po-
vé a urážlivé slová, nezriedka i fyzické ataky. mocou internetu koordinuje svoje aktivity
Obzvlášť nebezpečné sa môžu stať komunity, a následne spoločne slávi Eucharistiu, potom
ktoré sú zakladané z ideologických pohnú- je sieť zdrojom spoločenstva. Ak nás internet
tok, najmä rasovej či etnickej neznášanlivosti. približuje k udalostiam a skúsenostiam krá-
sy alebo utrpenia, ktoré sú fyzicky vzdialené,
Ak sa komunita definuje skôr pomocou toho, ak nám pomáha spoločne sa modliť a spoločne
čo oddeľuje, než toho, čo spája, je pre člove- hľadať dobro v znovuobjavení toho, čo nás spá-
ka ohrozením. Namiesto pôvodnej myšlien- ja, potom je internet zdrojom spoločenstva.“
ky spájania sa tak digitálne prostredie môže
ľahko stať živnou pôdou pre nezriadený in- Milí kamaráti, dovoľte mi, aby som vám
dividualizmus a sebalásku. „Internet je príle- pred blížiacimi sa letnými prázdninami zaže-
žitosť na stretávanie sa s druhými, ale môže lal, aby ste pri svojej komunikácii na interneto-
tiež prehlbovať našu vlastnú izoláciu tak vých sociálnych sieťach skúmali, aké myšlienky
ako pavučina, do ktorej sa dá zamotať. Prá- a pocity vám táto komunikácia či prítomnosť
ve mladí ľudia sú najväčšmi vystavení ilúzii, v konverzačných skupinách prináša. Vyžaru-
že sociálne siete ich môžu po vzťahovej strán- je z nich láska, povzbudenie, pomoc, pokoj
ke úplne uspokojiť,“ povedal sv. Otec Franti- alebo skôr odsúdenie, kritika, úzkosť, neláska
šek v posolstve pri príležitosti Svetového dňa či nenávisť? Každý z nás má schopnosť rozlí-
spoločenských komunikačných prostriedkov. šiť, či nás približujú k pokoju a láske alebo nás
od nich vzďaľujú. A každý z nás má možnosť slo-
Nosíme v sebe túžbu po živote v spoločenstve, bodne sa rozhodnúť, ktorým hlasom vo svojej
po príslušnosti k spoločenstvu. Je nám vlast- mysli bude načúvať a koho bude nasledovať.
né nadväzovať vzájomné vzťahy a navzájom
sa potrebovať. A sociálne siete nám môžu A rovnako vám želám, aby ste objavili krásu
byť pri tom nápomocné. Ako hovorí sv. Otec: otvoreného a osobného dialógu s druhým
„Ak používanie sociálnych sietí je doplnkom človekom, bez ohľadu na jeho názorovú ina-
stretnutia so živým človekom, ktoré sa usku- kosť. Cesta k spoznaniu pravdy o sebe totiž
točňuje prostredníctvom tela, srdca, očí, po- vedie cez prežívanú inakosť v rámci spolo-
hľadu a dychu toho druhého, ak sa sieť použí- čenstva, ktorého som súčasťou. Nebojme
va ako predĺženie alebo očakávanie takéhoto sa investovať do vzťahov, obrátiť svoju tvár
stretnutia, potom je verná svojej podstate k druhému a komunikovať s ním. Láska vždy
a ostáva pre spoločenstvo cenným zdrojom. komunikuje, lebo len tak možno odovzdať
Ak rodina používa internet na to, aby bola čas- druhému človeku seba samého, čo je záro-
tejšie v spojení, a následne sa stretá pri stole veň jediná cesta k nájdeniu pravdy o sebe.
a hľadí si do očí, potom je internet zdrojom
Daniel Masarovič
4 Rybka 5-2018/19

SYLABUS

SYLABUS

Sylabus prináša dve knižné novinky autorky Koniec sveta a čo je za ním
Moniky Kompaníkovej. Skvelá slovenská spi- Príbeh jedného pochabého chrobáka, dvoch
sovateľka, autorka kníh Piata loď a Hlboko- odvážnych detí z konca sveta, ich mamy,
morské rozprávky z vydavateľstva Artfórum, čierneho pasažiera a tajomného cudzin-
ktoré dostali prestížne literárne ocenenia. Fajn ca. A jedného veľkého mesta plného po-
letné čítanie pre deti. kladov, ktoré však kvôli svetlu nevidieť.

Kde je Ester N?
V spolupráci so Slovenskou národnou ga-
lériou Monika Kompaníková uvádza knihu
pre deti s názvom Kde je Ester N? s podtitu-
lom Príbeh o tom, čo všetko sa dá počas jed-
nej noci stratiť a nájsť v Slovenskej národnej
galérii. Skoro až detektívny príbeh 12-ročnej
Ester je určený detským návštevníkom ga-
lérie, ale aj takým, ktorí v galérii ešte nikdy
neboli – predstaví im ju tak, aby mali sami
chuť ju nielen objaviť, ale najmä navštevovať.

Festivalový kalendár

Zvuk for Štiavnica predstaví to najza- Topfest 2019
ujímavejšie zo súčasnej európskej hudby 28.-29. júna 2019 Nové Mesto nad Váhom,
21.-23. júna 2019 hudobný maratón areál Zelená voda a prídete si na svoje v pop,
v najkrajších zákutiach Banskej Štiavni- hardcore, rock a house.
ce. Nové tváre, ale aj ostrieľaní hráči do-
mácej a európskej scény! Štvrtý ročník HIP HOP ŽIJE
hudobného festivalu Zvuk for Štiavnica 28.- 30. júna 2019 siedmy ročník najväčšie-
prináša aj tento rok prierez toho najzaujíma- ho hip hopového podujatia na Slovensku,
vejšieho zo žánrov jazz, fusion a crossover. Hip Hop Žije Festival, sa uskutoční v Brati-
slave. Tešiť sa môžete na špičku česko-slo-
venskej scény ale aj na zahraničné mená.

5Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

SYLABUS

11. do 13. júla 2019 Pohoda na zozname zatiaľ ANDY & DUB ASANTE BAND, NATURALLY7,
pecky ako The Roots, Liam Gallagher, Mac De- SMIFF N WESSUN & CHAMPION SOUND, HOL-
Marco, The 1975, Skepta, Michael Kiwanuka, LIE COOK, LINVAL THOMPSON, TRINITY & IRIE
Jeff Mills, Mura Masa, Lykke Li, a mnoho iných. ITES SOUND, STRAPO a mnohí ďalší..

Cibula fest 19.-20. júla multižánrový „Open Festival Lodenica
Air“ festival. Podujatie je primárne zame- 29. až 31. augusta v Autocampingu Lodeni-
rané na prezentáciu Českej a Slovenskej ca v Piešťanoch sa tento rok stretneme opäť.
hudobnej scény. Za hip-hopovú scénu sa Festival prináša už 20 rokov skvelé koncerty,
predstaví raper, porotca úspešnej spevác- zábavu a dokonalú festivalovú atmosféru!
kej súťaže The Voice a čerstvý otec – KALI, Na obľúbený festival do Piešťan zavítajú kape-
známe kapely Kryštof, Iné Kafé, Polemic, De- ly T Rex, Čechomor, Fleret, Kamelot, František
reš, Street 69, Queenie či Smola a Hrušky. Nedvěd, Pavel Žalman a česká legenda Plavci.
Jej líder Honza Vančura sa na festivale rozlúči
Grape Festival 2019 so svojou 55-ročnou hudobnou kariérou. Teší
9. a 10. augusta bude 10. ročník opäť sa, že si spoločne s fanúšikmi zaspieva, až sa
na letisku v Piešťanoch, nateraz potvrde- budú stromy v areáli ohýbať.
né mená: CHVRCHES, The Kooks, Jon Hop-
kins, Rudimental, a Dub FX a mnohí ďalší. Ibiza Sun Sensation 2019
30.8.2019 sa uskutoční Open Air festival elek-
UPRASING tronickej hudby v špeciálnom koncepte "Ibiza
23. – 24. 8. 2019 bratislavský festival, na kto- Sun Sensation" na martinskom kúpalisku Sun-
rom sa vždy všetci stretneme a vraví sa, že kto ny Martin.
ho raz zažil, celý rok čaká na pokračovanie. Čaká na teba: HEADLINER (DJ MAG TOP 100)
Tešíme sa na vás koncom leta na 12. ročníku - 30 More djs (SK,CZ,HU)
festivalu Uprising. Tento rok MS. LAURYN HILL, - 3x Stage,Mega Sound & Lights
CHASE & STATUS DJ SET & RAGE, ELEPHANT - Mega Design Stage
MAN, JO MERSA MARLEY, DUB INC, HORACE - Pyro & Laser Show
- Palmy a Trstinové bary
6 Rybka 5-2018/19 - Gogo Dancers,Pool Party

Zážitky zo školy

Divadelné festy a festíky Festival AMPLIÓN – 30.- 31. 8. augusta 2019
Nový kabaret & pouličné umenie je medzi-
Kremnické gagy 23. – 25. augusta 2019 mul- národný multižánrový festival plný divadla,
tižánrová prehliadka umeleckého programu hudby, tanca, výtvarného umenia aj litera-
s dôrazom na humor, satiru a kultivovanú zába- túry. Na konci leta vlieva energiu do ulíc at-
vu. Gagy oceňujú prostredníctvom Akadémie mosférickej Banskej Štiavnice a každý jej kút
humoru najlepšie umenie daného festivalové- napĺňa tým najlepším zo slovenského i sveto-
ho ročníka prestížnou cenou Zlatý gunár. Rov- vého umenia. Boli sme a vrelo odporúčame!
nako poukazuje aj na aktuálne dianie v spoloč-
nosti a udeľuje anticenu Trafená hus za niečo,
nad čím aj humoristom rozum zastane. Súčas-
ťou festivalu je tiež populárna expozícia Múzea
gýča, ale aj unikátna Ulička slávnych nosov.

Záleská divadelná púť 30.-31. augusta 2019 mediatim
skvelé podujatie pre celé rodiny, vystúpe-
nia bábkarov, akrobatov, hercov a spevákov
a stánky hand made pre radosť a dobrú chuť.

English Star

V piatok, 10. mája, sa žiaci 1. stupňa ZŠ zapojili Pani učiteľky všetky prihlásené deti pochválili
do medzinárodnej súťaže English Star. Jej hlav- za ich snahu ale i vedomosti. Veľká pochvala patrí
ným cieľom a poslaním bolo popularizovať an- i našim prváčikom, ktorí nabrali odvahu a zúčast-
glický jazyk ako vyučovací predmet ale taktiež nili sa prvého väčšieho testovania spolu i so star-
zábavnou formou motivovať žiakov k úspeš- šími žiakmi. Tešíme sa na výsledky testovania!
nému riešeniu písomných testov a skúšok.
7Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

Historická noc

17. mája sa vo večerných hodinách školský žitky, ktoré si z nej deti odniesli! V nočnom kine,
klub naplnil veselým švitorením tých najmen- ktoré sme si vychutnávali v teple spacákov sme
ších z Klubíku Bosco. Celú akciu sme tak, ako si pozreli druhú časť filmu o živote nášho pat-
sa na správnych zverencov Don Bosca patrí, róna Dona Bosca. V neskorých nočných hodi-
začali svätou omšou vo františkánskom kos- nách sa školský klub konečne ponoril na chvíľu
tole. Po nej nasledovala prehliadka kostola do ticha.Sobotné ráno sme s niektorými ver-
so zaujímavým výkladom našej kamarátky Má- nými druháčikmi miništrantmi začali službou
rie. Veľký zážitok mali deti z prehliadky krýpt pri oltári na rannej svätej omši. Po výdatných
podkostolomsozvláštnouvečernouatmosférou. raňajkách a spoločnom upratovaní a zahraní sa
Aj hry na školskom dvore, ktorý pomaly pokrýval sme sa vybrali na prehliadku Zámockého kaštie-
súmrak, boli pre deti akési zaujímavejšie. Keď už ľa. Vďaka našej študentke Viki sme sa dozvedeli
sa skutočne zotmelo, na deti čakala najzaujíma- viacero zaujímavostí týkajúcich sa tejto pamä-
vejšia časť celého večera – nočná hra odvahy, tihodnosti. Po nálete na ihrisko v Zámockom
ktorú našim deťom pod taktovkou pána kap- parku sme sa plní elánu vrátili do ŠKD, kde nás
lána Janka pripravili naši deviataci, gymnazisti, už netrpezlivo čakali rodičia. Prežili sme spolu
ale aj bývalí študenti. Netreba ani opisovať zá- krásny víkend a opäť sme sa bližšie spoznali.

Diecézna púť detí do Marianky

V sobotu 25.5. sme sa z Klubu Bosco vybra-
li na Diecéznu púť detí do Marianky. A aby sa
z nás skutočne stali pútnici, autobus nás vy-
sadil v Stupave, kde sme sa pred kostolom
občerstvili a vyzbrojení dobrou náladou sme
sa vybrali na nenáročnú trasu za Pannou Má-
riou do Marianky. Nebolo to len také ledajaké
vykračovanie na pripekajúcom slniečku, ces-
tou sme plnili aj tri úlohy detského pútnika:

8 Rybka 5-2018/19

Zážitky zo školy

1. Niesť niekomu aspoň 10 minút jeho batoh;
2. Pomodliť sa cestou sv. ruženec;
3. vydržať 10 minút v úplnej tichosti a rozjímaní;
Púť sme zakončili svätou omšou, ktorú konce-
lebroval otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. Už
teraz sa tešíme na ďalší ročník, na ktorom určite
nebudeme chýbať.

9Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

Náš Deň Zeme

sadili 1.C hrabali 2.B

Deň Zeme je deň venovaný Zemi a každoročne sme aj my spojili všetky svoje sily, aby sme sa po-
sa koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený ďakovali našej Zemi. Naučili sme sa, ako sa sadí
pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas slnečnica, hrach, fazuľa a iné semená. Pomohli
osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavo- sme nielen námestiu a nádvoriu tak, že sme
val príchod jari. V modernom poňatí ide o eko- vyzbierali odpadky. Okoloidúci ľudia s nadšením
logicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí sledovali naše zanietenie k práci. Milá naša Zem,
na vplyv ničenia životného prostredia, a rozví- dúfame, že si si svoje narodeniny užila!
jajúcu sa diskusiu o možných riešeniach. Preto
A čo všetko sme robili?

zdobili 5.B experimentovali 5.A

10 Rybka 5-2018/19

Zážitky zo školy

presádzali 5.C poznávali 6.A

spolupracovali 6.B šili 7.A

posilovali 9.A tešili sa

Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského 11Malacky

Zážitky zo školy

Učíme sa a cestujeme
s Erasmus +

1. apríla o šiestej ráno sa začala naša ces- do nášho druhého domova. Každý bol uby-
ta za druhým partnerským stretnutím s ne- tovaný v rodine sám, a tak sme boli odkázaní
meckými a talianskymi rovesníkmi v rám- na naše vedomosti z angličtiny, aby sme sa mohli
ci projektu Erasmus+ pod názvom Peer s našimi talianskymi rodičmi a súrodencami do-
mediation. Tentokrát bola naším cieľom škola rozumieť. Hneď prvá večera svedčila o talianskej
IISS Carlo Alberto Dalla Chiesa ležiaca v ma- pohostinnosti- antipasti, pizza, tramezzini, pasta,
lebnom mestečku Montefiascone, ktoré sa lasagne- to všetko nesmelo na stole chýbať. Ve-
nachádza v talianskom regióne Lazio, približ- čera v talianskych rodinách býva okolo deviatej,
ne sto kilometrov od hlavného mesta Rím. aj väčšina reštaurácií otvára o 19:30. Po takej vý-
datnej a neskorej večeri zaspať bol trochu prob-
Po pristátí na letisku Ciampino v Ríme sme sa lém. No ale ponocovať sme nemohli. Už hneď
autobusom presunuli na letisko Fiumicino, na druhý deň nás totiž čakalo množstvo práce.
kde sme čakali na našich kamarátov z Nemec- Jednu časť dňa sme vždy trávili v škole, kde sme
ka. Spoločne sme plní očakávania pokračovali skupinkách rozdelení do Smart a Cool mediá-
v ceste do Montefiascone. Ciao ragazzi- tak nás torov riešili a vyhodnocovali rôzne konfliktné
pri vystupovaní z autobusu v Montefiascone situácie. Pre ďalšiu časť dňa si pre nás talianski
privítali naše talianske rodiny, ktoré nás odviezli spolužiaci spolu s ich učiteľmi pripravili bohatý

12 Rybka 5-2018/19

Zážitky zo školy

a zaujímavý program. Prvý deň sme absolvovali Posledný deň, v piatok 5. apríla, sme sa rozlú-
prehliadku mestečka Montefiascone Zažili sme čili s našimi talianskymi rodinami a po rôznych
neodolateľný výhľad na jazero Lago di Bolsena peripetiách na letisku sme s radosťou a plní
z najvyššieho bodu mesta Rocca dei Papi- pev- nezabudnuteľných zážitkov nasadli do lietad-
nosti, ktorú dal v 13. storočí postaviť pápež Ino- la a vyrazili domov na Slovensko. Do Malaciek
cent III. Odtiaľ sa vypína katedrála Santa Marghe- sne prišli poobede okolo 15:00, kde nás už
rita, jedna z najvýznamnejších kostolov provincie netrpezlivo čakali naši rodičia. Na tento po-
Viterbo. Našu prehliadku sme zavŕšili návštevou byt v Taliansku budeme ešte dlho spomínať.
kostola San Flaviano, kde leží pochovaný nemec-
ký biskup Johannes Defuk, ktorý bol očarený
chuťou a kvalitou miestneho bieleho vína zná-
meho pod menom Est!Est!!Est!!!. Ďalší deň sme
navštívili stredoveké mestečko Civita di Bagno-
regio, ktoré bolo založené Etruskami a vyrástlo
na skale. V zimnom období tu žije približne 10 ľudí.
Nazývajú ho aj preto zomierajúce mesto. Naše
spoznávanie tohto na historické skvosty boha-
tého regiónu zavŕšilo mesto Tarquinia, kde sme
mali možnosť nahliadnuť do hrobiek etruskej
nekropoly a navštívili sme Národné múzeum.

13Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

Exhibičný zápas
profesores vs. maturantes

Maturanti si užívali svoje posledné dni v ško- turitnej skúške darilo viac ako pri volejbale.
le. Ako už býva tradíciou na našom gymná-
ziu, aj tento rok sa s učiteľmi lúčili športovým
zápolením, tento rok volejbalom. Počasie
bolo premenlivé a aj tento zápas sa mu dosť
podobal. Hra bola od začiatku v rukách uči-
teľského tímu. Obidva tímy sa naozaj snažili,
ale nakoniec zvíťazil tím učiteľov nad študent-
mi na sety 3:0. Blahoželáme našim učiteľom
a už teraz vieme, že maturantom sa na ma-

Splav Malého Dunaja

Počas 21. a 22. 5. sme my, prváci a druháci náš- sme ani o nácvik prvej pomoci. Ak sme nemali
ho gymnázia, absolvovali splav na Malom Dunaji spoločný program, tak sa všetci rozprávali, hrali
pri Jelke. Celé dva dni sme zažívali kopu srandy. futbal či pozerali hokej. Všetky tieto aktivity nám
Či už pri stavaní stanov alebo pri rozhovoroch pomohli sa viac spoznať a zažiť veľa zábavy. Veľ-
v neskorých hodinách. Najlepšou vecou bol mi sme si splav užili a tešíme sa najbližší splav.
samotný splav Malého Dunaja, počas ktorého
si niektorí zaplávali v studenej vode. Nezabudli Matúš Dudáš

14 Rybka 5-2018/19

Zážitky zo školy

Gymnastický štvorboj

Dňa 10.4.2019 sme sa zúčastnili krajského 15Malacky
kola Gymnastického štvorboja, ktoré sa konalo
na ZŠ Tupolevova v Bratislave. My, nadšenci
gymnastiky, sme vyslali všetky kategórie, teda
A,B,C a bojovali sme statočne. Napriek tomu,
že sme sa nepostavili na stupienky víťazov,
sme získali ocenenia od poroty za výborné
prevedenia cvikov v niektorých disciplínach.
Našou dominantou bola hrazda, takže vďaka
za work-out ihrisko, ktoré bolo pre naše
trénovanie vždy k dispozícii. Individuálne výkony
niektorých dievčat boli hodnotené plným poč-
tom bodov !
Dievčatá, podali ste vynikajúci výkon,
ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy !

Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského

Zážitky zo školy

Mladý záchranár CO

Dňa 9.5.2019 sme sa v Malackách v Zámockom parku zúčastnili súťaže Okresné kolo mla-
dých záchranárov civilnej ochrany organizovanej Okresným úradom Malacky - Odbor krízové-
ho riadenia. Poslaním súťaže je pripravovať žiakov na možné riziká vyplývajúce najmä z pôso-
benia následkov živelných pohrôm, havárií, katastrof alebo teroristických útokov s dôrazom
na civilnú ochranu, pohyb v prírode, poskytovanie prvej pomoci a hasenie malých požiarov.

16 Rybka 5-2018/19

Zážitky zo školy

Deň Zeme v lesoparku Šťuvík

V piatok 26.4.2019 na DEŇ ZEME sme všetci li a bavilo nás to. Možno to bude znieť divne,
šiestaci vybrali do lokality Šťuvík v Malackách. ale najlepšie stanovisko bolo pre nás zbieranie
Na Šťuvíku si pre nás Centrum voľného času, Vo- odpadu. My Natálky a Tamarka sme dokopy vy-
jenské lesy, ... pripravilo plno aktivít, ktorých sa zbierali 4 „mechy“ odpadu za 20 minút a to sme
zúčastnili aj iní žiaci z rôznych škôl. Boli pre nás zbierali len na jednom mieste. Našli sme odpad
pripravené rôzne stanovištia ako napríklad mok- ako napríklad rôzne plastové fľaše, staré gumá-
raď, náučný chodník, herbár, zbieranie odpadu, ky, koberec, pneumatiky, spodnú bielizeň a iné
kreslenie,... . Organizátori si pre nás pripravili aj staré odpady. Taktiež sme dostali občerstvenie
loptové hry, aby nás to, čo najviac bavilo. Na- a vodu zdarma – vďaka, sponzorom danej akcie.
priek tomu, že naša trieda nestihla športové Tento deň sme si užili najviac ako sa len dalo.
stanovište (aj bez toho) sme si to naplno uži-
Natálka a Naty zo VI.C

17Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

Študentská konferencia

V utorok 7. mája 2019 sa uskutočnil VI. roč- na Záhorí, dôležitosti strečingu pri silovom tré-
ník jedinečného podujatia Študentská konfe- ningu ale vytvorili sme aj aplikáciu pre andro-
rencia 2019. Konferencia bola inšpiratívnym id. Absolventi sa venovali umelej inteligencii,
stretnutím študentov gymnázia, ktorí prezen- motivácii, fyzioterapii i bezpečnosti používania
tovali odborné príspevky z ročníkových prác mobilného telefónu. Inšpiratívnym vystúpe-
a zo stredoškolskej odbornej činnosti, s úspeš- ním bola i prezentácia pána Richtera, v ktorej
nými absolventami gymnázia, ktorí prezen- sa venoval 100 ročnej tradícii rodinnej firmy.
tovali odborné práce z profesionálnej pra-
xe. Študentské príspevky hodnotila Rada Konferenciu možno opäť zhodnotiť ako pod-
tútorov, odborníkov z oblasti PR a komunikácie, netnú a motivačnú pre ďalšie úvahy našich
ktorá svojimi usmerneniami nabádala a motivo- študentov pri sebavzdelávaní, sebarealizá-
vala študentov ku kvalitnejšiemu obsahu i forme cii ale i pre úvahy pre ďalšie štúdium i prax
a vytvorila tak skvelý medzigeneračný dialóg. Po- v oblasti humanitných a prírodných vied.
zvanie do Rady tútorov prijala Ing., PhDr. Lucia Zároveň dala možnosť študentom zo študent-
Vidanová, koordinátorka Vstúpne, n.o., poslan- ského Mediatimu podujatie zorganizovať a zre-
kyňa MsZ Malacky ale i BSK, Stanislav Bellan, alizovať, čo je neoceniteľná skúsenosť.
odborník na komunikáciu a PR a pán Richter,
majiteľ spoločnosti Richter Rasen, Rakúsko.

Prezentácie študentov sa venovali obsahu soli
v ľudskom organizme, čiernym dieram, i analý-
ze hudobnej štruktúry skladieb Tomáša Klusa,
ďalšie práce sa venovali ľahkým opevneniam

18 Rybka 5-2018/19

Zážitky zo školy

Exkurzia po Záhorí

Dňa 6. júna 2019 sme sa my deviataci, sied- lom objekte jezuitov. Tí si vzdelanie veľmi vážili.
maci a prváci z gymnázia vybrali na exkurziu
po Záhorí. Videli sme mnoho krásnych pamia- Z tohto výletu sme odišli znova o trocha múd-
tok a navštívili sme kopu historických miest. Boli
sme vo Veľkých Levároch, kde sme videli Ha- rejší a odniesli sme si so sebou aj kopu krásnych
bánsky dvor a múzeum a dozvedeli sa o živote
habánskej komunity, v Kopčanoch sme navští- spomienok a zážitkov.
vili rekonštruovaný Cisársky a kráľovský žrebčín,
ktorý patril manželovi Márie Terézie Františkovi
Štefanovi Lotrinskému. Pozreli sme si expozí-
ciu v múzeu a videli sme zrekonštruovaný Malý Aneta Hozáková IX. B
zámoček, ktorý slúži na kultúrne účely. Taktiež
sme si nenechali ujsť Kostol svätej Margity An-
tiochijskej z raného stredoveku, v ktorom urči-
te boli Konštantín a Metod. Boli sme sa pozrieť
na Kaštieľ v Holíči, vodnú priekopu a záhradu
pri ňom a nakoniec sme naštívili v Skalici Jezu-
itský kostol sv. Františka Xaverského, ktorý je
vedľa skalického gymnázia, sídliaceho v býva-

19Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

Škola v prírode RODINKOVO

Od 20. do 24. mája prežilo 66 štvrtákov napriek A ešte pripájame milé poďakovanie od Katky
upršanémupočasiunezabudnuteľnýtýždeňvško- Baškovej a Sabinky Zajačkovej zo IV. A triedy:
le v prírode RODINKOVO v Belušských Slatinách.
Bol to naozaj vydarený a fantastický týždeň. Poďakovanie
Určite nezabudneme na milých ľudí, ktorí sa Ďakujeme pani učiteľky,
o nás v Rodinkove starali, na chutné jedlo, že sme doma nemuseli pozerať do telky.
ktoré nám s láskou pripravovali a na priateľskú, Ďakujeme vám zato, že sme sa nemuseli učiť
veselú a úžasnú atmosféru počas celého pobytu. a vy ste nás potom nemuseli mučiť.

20 Rybka 4-2018/19

Zážitky zo školy

Rozlúčka
so štvrtákmi
gymnazistami

24. mája sme sa slávnostne rozlúčili s našimi
už bývalými štvrtákmi gymnazistami, ktorým sa
všetkým podarilo úspešne zmaturovať v exter-
nej aj internej časti maturitnej súšky.

Prehľad vysokých škôl, na ktoré mieria naši
bývalí študenti 4.G „naši budúci vysokoškoláci"

21Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky


Click to View FlipBook Version