The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Juraj Husek, 2021-10-24 03:57:39

rybka 2022-1 v2

1-2021/22
Časopis Spojenej školy sv. Františka Assiského
M a l a c k ySlávnostné otvorenie MŠ

Cirkevná v pohybe


Imatrikulácie študentov Talk Talk


2 Úvod3 Slovko pána riaditeľa 1-2021/22


5 SYLABUS Vitajte v novom školskom
roku!
7 Zážitky to školy Verím, že ste si počas leta oddýchli, pretože to

vyzerá na náročný školský rok! Pandémia nám stále
18 Od Františka a Terezky komplikuje život. Našťastie – školu nám nezavrú,

a to je vcelku pozitívna správa, keďže už vieme,
20 Z našich SOČiek že učiť sa spoza monitoru počítača nenahradí učenie
prostredníctvom osobných kontaktov v škole –
22 Bonzáčik so spolužiakmi, s kamarátmi, s vyučujúcimi.

Začiatok školského roka sme chytili za pačesy,
24 Súťaž ako sa patrí – zorganizovali sme tri charitatívne
zbierky, tretí ročník športového podujatia Cirkevná
v pohybe, hovorili sme o jedle, prváci i druháci
25 Enem nech nám šmakuje gymnázia boli slávnostne „odimatrikulovaní“, prváci
zažili aj svoju prvú prespávačku v škole, všetci
gymnazisti si svoje odbehali, odskákali i odhádzali
26 SCROLL na tradičnom a obľúbenom športovom dni, zbierali

sme elektroodpad i starý papier, do užívania sme
27 Palec hore uviedli západné krídlo školy s novými učebňami
– muzikálovou učebňou, novú jazykovú učebňu,
gymnastickú telocvičňu s posilňovňou a žiacku
30 Hľaď(aj)! knižnicu. Ich slávnostné otvorenie náš síce ešte len
čaká, ale priestory sme už začali s radosťou obývať.
31 Slovenčina prevažne vážne RYBKA
Časopis Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky.
Ročník 2021/22. Číslo 1, október 2021.
34 EXTRA AUTORI ČLÁNKOV učitelia školy, Simona Štorová,
Michal Trenčanský, Sabinka Zajačková, Veronika Dinušová,
Katarína Valuchová, Nina Janovičová, Alex Možutík, Matúš
Jánoš, Jakub Jileček, Samuel Bojanovský, Matúš Dudáš
35 Zábava a relax GRAFICKÝ KONCEPT, ZALOMENIE A SADZBA
mARTin Daniel Skočovský, Juraj Hušek (jurajhusek.com)
NEPREŠLO JAZYKOVOU KOREKTÚROU!

2 Rybka 1-2021/2022


Slovko pána riaditeľaNepochybne najväčšou novinkou hneď našu školu, neopúšťa ju ako zábavný kuchár
na začiatku roka však bolo slávnostné otvorenie vo svojej rubrike Enem nech nám šmakuje
novej materskej školy. Naša Rybka sa preto a keďže mu aj rubrika Sylaby prirástla k srdcu,
rozrastá aj o novú rubriku pod názvom naďalej nám bude dávať zaujímavé tipy na dobrú
Od Františka a Terezky, pretože tieto dve hudbu, knihu či film.
postavičky budú našich škôlkarov sprevádzať
Naďalej medzi nami zostávajú osvedčené
nielen v nových priestoroch škôlky, ale aj pri ich
a najmä rady píšuce gymnazistky Ninka
práci, hre, výchove a učení.
Janovičová, Veronika Dinušová a Simonka
O tomto všetkom či už slovom alebo fotografiami Štorová. O zábavu sa v rubrike Zábava a relax
sa dočítate v prvom čísle Rybky. A čo máme nové budú pokúšať (verím, že sa im to podarí)
v redakčnej rade? Matúš Jánoš, Jakub Jileček a vypomôže aj Samo
Bojanovský (chalani sľúbili zaňho :D).
Jurko Hušek, náš osvedčený a šikovný grafik,
zaúča do tajov grafiky školského časopisu jeho No čo poviete – nie je to príjemná zostava?
nasledovníkov – gymnazistu Tomáša Juricu A keď si k tomu domyslím vždy ochotných učiteľov
a siedmaka Alexandra Možutíka. Karin Makytovú a vás – žiakov a študentov – Rybka môže úspešne
v rubrike Bonzáčik nahradila tiež siedmačka vyplávať do nového školského roka.
Sabinka Zajačková, Miško Trenčanský aj napriek
tomu, že už zmaturoval a ako študent opustil Poprajme jej silný prúd.


Dar vlastnej ružeMilí kamaráti, nechajú oklamať vzhľadom. Nebanalizujme
lásku, pretože láska nie je len emócia a cit. Tie
od návštevy pápeža Františka na Slovensku sú nanajvýš jej začiatkom. Láska neznamená
uplynulo niekoľko týždňov. Jeho vzácne myš- mať všetko a hneď, nezodpovedá logike „použi
lienky a slová zostávajú pre nás povzbudením a odhoď“. Láska je vernosť, dar a zodpovednosť.
a majákom na našej ďalšej ceste. Čo pove-
dal pápež mladým? Čo povedal pápež mne Skutočnou originalitou a skutočnou revolú-
a tebe? Započúvajme sa spolu do jeho slov: ciou dneška je oslobodiť sa od kultúry provi-
zórnosti. Ísť nad rámec inštinktu a nad rámec
Láska je najväčší sen v živote. No nie je to lac- okamihu. To znamená milovať na celý život
ný sen. Je to pekný sen, ale nie ľahký, tak ako a milovať celou svojou bytosťou. Nie sme tu
všetky veľké veci v živote. Sen o láske nie je na to, aby sme žili zo dňa na deň, ale aby náš
ľahké vysvetliť. Láska je dar, ktorý môžeme život bol dobrodružnou výpravou. Vo veľkých
vnímať len novými očami. Očami, ktoré sa ne- príbehoch sú vždy dve ingrediencie: jedna je

3
Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky


Slovko pána riaditeľaláska, druhá dobrodružstvo, hrdinstvo. Vždy tatných, ako to nikto nemôže urobiť za neho.
idú spolu. Na to, aby bol život veľký, je potreb- Nežijeme na to, aby sme sedeli na lavičke ako
né jedno aj druhé: láska a hrdinstvo. Pozerá- náhradníci za niekoho iného. Nie, každý je
me sa na Ježiša, hľadíme na Ukrižovaného. Je v Božích očiach jedinečný. Nie sme vyrábaní
tu prítomné oboje: bezhraničná láska a odva- v sériách. Sme jedineční, sme slobodní a sme
ha dať svoj život až do konca, bez polovičatos- vo svete, aby sme prežili príbeh lásky s Bohom,
ti. Usilujme sa o vysoké ciele. Nenechajme dni aby sme mali odvahu robiť veľké rozhodnutia,
nášho života plynúť ako epizódy v telenovele. aby sme sa pustili do nádherného rizika lásky.


Keď snívate o láske, neverte v špeciálne efek- Poviete si: áno, je to pravda, ale svet rozmýšľa
ty, ale v to, že každý z vás je výnimočný. Každý inak. O láske sa veľa hovorí, ale v skutočnos-
z vás. Každý je darom a môže zo svojho vlast- ti platí iná zásada: nech sa každý stará sám
ného života urobiť dar. Ostatní ľudia, spoloč- o seba. Drahí mladí, nenechajte sa ovplyvniť
nosť, chudobní na vás čakajú. Snívajte o krá- tým, čo nie je dobré, zlom, ktoré besnie. Ne-
se, ktorá presahuje vzhľad. Snívajte o kráse, nechajte sa ovládnuť smútkom, alebo rezig-
ktorá presahuje make-up a módne trendy. novaným znechutením tých, ktorí hovoria,
Snívajte bez strachu o založení rodiny, o splo- že sa nič nezmení. Ten, kto tomu uverí, ocho-
dení a výchove detí, o dávaní života, o zdieľaní
všetkého s druhou osobou. Snívajte bez toho,
aby ste sa hanbili za svoje slabosti, pretože je
tu on alebo ona, kto ich prijíma a miluje. Je tu
on alebo ona, ktorý ťa miluje takého, aký si.
A toto je láska: milovať toho druhého takého
aký je.


Sny, ktoré máme, nám hovoria o živote,
po ktorom túžime. Veľké sny nie sú silné auto,
módne oblečenie, ani „dovolenka po rôznych
atrakciách“. Nepočúvajte tých, ktorí vám ho-
voria o snoch a namiesto toho vám predáva-
jú ilúzie. Snívanie je jedna vec, mať ilúzie iná.
Tí, ktorí predávajú ilúzie sú manipulátori šťas-
tia. Boli sme stvorení pre väčšiu radosť. Kaž-
dý z nás je jedinečný a je na svete, aby sa cítil
milovaný vo svojej jedinečnosti a miloval os-4 Rybka 1-2021/2022


SYLABUSrie na pesimizmus. A videli ste tvár mladého Milí kamaráti,
človeka, mladého pesimistu? Videli ste jeho na záver svoje návštevy daroval pápež v Šaš-
tvár? Tvár zatrpknutá, tvár zošuverená hor- tíne soche Sedembolestnej Panne Márii zlatú
kosťou. Pesimizmus nás rozhorčuje. Vnútorne ružu. Za úspešnú operáciu, ktorú pred časom
zostarneme. Zostarneme mladí. Dnes je toľko absolvoval. Ako prejav vďaky, ale aj náklon-
rozkladných síl. Tých, ktorí obviňujú všetkých nosti, pozornosti a lásky voči tej, ktorú má rád.
a všetko. Šíria negativizmus a sú odborníkmi Každý z nás nesie v sebe zlatú ružu. Poklad lás-
na sťažnosti. Nepočúvajte ich, pretože sťa- ky, pozornosti a náklonnosti k druhému člove-
žovanie sa a pesimizmus nie sú kresťanské. ku. Sme ochotný z neho urobiť dar? Sme ochot-
Boh nemá rád smútok a keď niekto zo seba ný darovať svoju zlatú ružu druhému človeku?
robí obeť. Nie sme stvorení, aby sme skláňali
hlavu k zemi, ale aby sme ju pozdvihli k nebu, Daniel Masarovič, riaditeľ cšm
ku druhým, smerom k spoločnosti. Spracované na základe príhovoru pápeža Fran-
tiška na stretnutí s mladými v Košiciach

Oláfur ArnaldsDlho som nevedel a asi ani nechcel zmeniť vej kapele. Mňa samotného to veľmi prekvapi-
žáner hudby, ktorú počúvam. Mal som len lo, nakoľko jeho hudba predstavuje pravý opak
chuť na niečo nové. Objavovať. Ponárať sa. Žiť hudobného štýlu, ktorému sa venuje teraz.
v hudbe. Preto som bol neskutočne nadšený,
keď sa mi podarilo nájsť ďalšiu verziu umenia
samotného. Tí, ktorí čítate túto rubriku, ste
si všimli, že som tu o pár umelcoch už písal.
Či už Ludovico Einaudi, alebo Tomáš Klus,
alebo Twenty One Pilots ( o ktorých som člá-
nok žiaľ ešte nespravil) sú geniálni hudobníci,
no Oláfur je momentálne na mojich playlis-
toch číslo jeden.

Presúvame sa teda na Island, ako môže už
samotné meno napovedať. Má len 34 rokov,
no skladá prevažne klavírnu, sláčikovú a am- Čo je na Oláfurovej tvorbe výnimočné? Oláfu-
bientnú hudbu. Začínal ako bubenník v punko- rova hudba často pozostáva z gradácie a opa-5
Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky


SYLABUSkovania sa krátkych hudobných patternov. To, ľového sláku. Tento krásny začiatok pomaly
čo sa zdá jednoduché, je neskutočne emotív- dopĺňa gradácia klavíra spojená s prelínaním
ne, uspokojivé a jedinečné. Spôsob, akým do- sa so sláčikmi a sólovými husľami. Vo všetkom
káže Oláfur pracovať s gradáciou, je až nemož- je cítiť krásnu rytmiku a prichádza vrchol gra-
né. Detaily, ktoré je počuť v každom potiahnutí dácie. V 90% skladbách tento vrchol sprevádza
sláčika, v každom zadunení bubna vás dokážu nejaká zmena, v moderných piesňach sa to
úplne obopnúť a priniesť do iného sveta. nazýva drop. Táto skladba však vygraduje tým,
že v pozadí potichu začujete rytmický beat,
ktorý všetko spojí do jedného celku. Nástroje
začnú hrať forte, prelínajú sa medzi sebou.
A vo vás začnú vyhrávať všetky emócie. Nie raz
som sa pri tejto piesni rozplakal. A pritom nie
je smutná, je len perfektná. Túto krásu nenáj-
dete len v jednej skladbe. Väčšina Oláforových
má podobný charakter. Osobitne odporúčam
skladby Verses, Reminescence, Gleypa Okkur,
20:17.

Nie je náročné vytvoriť pieseň. Nie je ťažké na-
Skladba Undone je toho živým príkladom. písať text. Je však neskutočne náročné tvoriť
Do hovoreného slova sa vnára akoby ruch, umenie. Mať cit pre detail. Detaily robia die-
no sú to len pizzicata (brnkanie prstami lo jedinečným. Toto Oláfur Arnalds pochopil.
po sláčikových nástrojoch) a chaotické stláča- Nesnaží sa ísť s davom. Našiel si vlastnú cestu,
nie klávesov na klavíri, ktoré však tvoria krásny za ktorú som nesmierne rád. Preto stačí za-
celok. Slová utíchnu a začnú isté pohyby hus- vrieť oči a ponoriť sa do jeho hudby.

Európska noc výskumníkov
na Slovensku
Tento rok sa festival vedy uskutočnil 24.9.2021. né podujatia a súťaže. Hlavným organizátorom
Kvôli pandémii COVID-19 zostal aj tento rok podujatia bola Slovenská organizácia pre vý-
hlavný program v interaktívnom online štúdiu, skumné a vývojové aktivity, v spolupráci so Slo-
ktoré divákom prinieslo pútavé rozhovory a pre- venskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk
zentácie popredných slovenských vedcov a bol a Centrom vedecko-technických informácií SR.
doplnený o aktivity na školách a ďalšie sprievod-

6 Rybka 1-2021/2022


Zážitky zo školyPodujatie sa uskutočnilo pod záštitou prezident- ľovou skupinou projektu boli deti v školskom
ky SR Zuzany Čaputovej a pod záštitou Minister- veku, pričom dôraz bol kladený predovšetkým
stva školstva, vedy, výskumu a športu SR. na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných
vied a technických smerov na vysokých školách.
Motto 15. ročníka bolo „Vyskúšaj to! Je to veda.“,
ktorým organizátori chceli divákov a najmä Podujatia sa zúčastnili naši ôsmaci a deviataci
mladých ľudí podnietiť k aktivite a zážitkovému a nakukli do viacerých oblastí vedy.
vzdelávaniu. Prostredníctvom pokusov a inte-
raktívnych ukážok ukázali, že za všetkými javmi Genetika na kolesách: Modelové organizmy
okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetlenia v genetike.
a princípy. Cieľom bolo podnietiť mladých ľudí aj Na čo bolo treba presne rysovať?
širokú verejnosť k tomu, aby si jednoduché po- Na čo žijú lišajníky a čo nám prinášajú?
kusy vyskúšali aj doma a ich prostredníctvom Vyskúšaj pokusy: dnes detsky, zajtra vedecky.
lepšie spoznali vedu a ľudí, ktorí za ňou stoja.
Program prebiehal do večerných hodín a mohli
Bohatý a pestrý program, oslovil všetky vekové sme sa dozvedieť veľa zaujímavého.
kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cie- p. uč. Z. Lepišová
Sviečka za nenarodené deti

2. novembra si pripomíname všetky počaté deti, kúpiť na rôznych miestach – hlavne v kostoloch,
ktoré sa nemohli narodiť. Pozývame k zapáleniu v centrách pre rodinu, na cintorínoch a vo vybra-
sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenaro- tých obchodoch. U nás na vrátnici školy.
deným deťom alebo v oknách domovov.
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a štedrým
Kampaň Sviečka za nenarodené deti organizuje darcom, bez ktorých by sa tento projekt nemo-
od roku 2003 občianske združenie Fórum života. hol realizovať.
Sviečky (plastové alebo sklenené) je možné za-

7
Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky


Zážitky zo školy


Letný konverzačný kurz Talk Talk


Skúsili ste niekedy učiť sa cudzí jazyk bez bifľova- vania, o to viac si prihlásení žiaci túto jedinečnú
nia sa slovíčok, fráz, jednoduchšie, bez vynalože- príležitosť vážili.
nia príliš veľkej námahy a strachu z chýb?
A tak v týždni od 23.8- 27. 8., kedy si mnohí
Niet pochýb, že dnešní mladí ľudia sa s anglič- školáci vychutnávali posledné prázdninové dni,
tinou stretávajú od útleho veku. Postupne sa sa 31 našich žiakov zúčastnilo kurzu angličtiny
oboznamujú s novými anglickými slovíčkami, s názvom Talk Talk. Tento kurz sa v našej ško-
pozerajú často rozprávky v angličtine. V škole le organizuje pravidelne a niektorí žiaci sa ho
sa učí angličtina už od tých najnižších ročníkov. zúčastnili už opakovane niekoľkokrát, čo svedčí
Žiaci si musia počas školského roka pravidelne o jeho obľúbenosti. Žiaci boli podľa veku rozde-
lení do dvoch skupín. Mladším žiakom sa veno-
vala pani Janka Zbojová, riaditeľka spoločnosti
TalkTalkCourses, ktorá sa žiakom predstavila
ako Jane. Tých starších žiakov mal na starosti
pán Guy Cheetham (prezývaný Harry), anglický
lektor, ktorý má dlhoročné skúsenosti s vyučo-
vaním angličtiny na Slovensku. S lektormi, s kto-
rými trávili šesť hodín denne a ktorým boli zve-
osvojovať a opakovať slovnú zásobu, popasovať rení, zažili neopakovateľné chvíle. Učitelia kládli
sa s gramatikou, naučiť sa porozumieť hovore- dôraz na konverzáciu, správnu výslovnosť, pre-
nému a písanému textu, pripravovať sa na pí- cvičenie si slovnej zásoby a najmä budovanie
somky, a nie vždy to napriek úsiliu ide tak ľahko,
ako by sme si predstavovali. V škole na hodinách
angličtiny majú, samozrejme, neskutočne veľa
možností, ako si vedomosti z angličtiny osvojiť
a upevniť. Častokrát však nemajú možnosť vy-
skúšať si angličtinu či už naživo priamo s anglic-
ky hovoriacimi lektormi, takzvanými nativespe-
akermi, alebo prirodzene, efektívne a hravou
formou, bez toho, aby si uvedomili, že sa učia. sebadôvery, bez ktorej nie je možné v cudzom
jazyku napredovať. Mnohým zúčastneným žia-
A práve táto možnosť sa niektorým žiakom v lete kom opadol strach z rozprávania v angličtine,
naskytla. Keďže väčšina hodín angličtiny musela poopravili si výslovnosť a rozšírili slovnú zásobu,
kvôli pandémii prebiehať formou online vyučo- v praxi využívali to, čo sa v škole naučili. Žiaci

8 Rybka 1-2021/2022


Zážitky zo školyocenili priateľský a zodpovedný prístup učiteľov, Daniel, 7.A ( kurzu Talk Talk sa zúčastnil už tretí
ktorí sa snažili pre žiakov každý deň pripravovať rok)
zaujímavé a pútavé činnosti, ktorými vzbudili Hi, my name is Daniel and I was in the English
pozornosť aj tých menej motivovaných a svo- camp called Talk Talk. It was my third time there
jou energiou nakazili aj tých menej smelých. and I had a lot of fun. Last year we had a teacher,
Lektori pre žiakov vytvorili uvoľnené prostredie, whose name was Mark and he was a really gre-
v ktorom mali svoje miesto rôzne hry, súťaže, at teacher. This year we had Harry and he was
dialógy, scénky. Žiaci sa vždy tešili na ďalší deň also great. The first day I didn´t really know what
v očakávaní, čo si pre nich lektori pripravia a čím we were going to do. Then on the second or fo-
ich prekvapia. urth day I made a joke. I said Bo´oh o´wa´ah´
(bottle of water) and Harry and other students
Všetkým sa nesmierne páčilo a zhodli sa na tom, laughed I will go there for the fourth time.
že s lektormi strávili veľmi užitočné momenty,
ktoré im pomôžu v ďalšom osvojovaní si vedo- Branko, 7.C (na kurze Talk Talk bol prvýkrát)
mostí z angličtiny, a hlavne zmysluplne využili zo- Mne sa veľmi páčilo v anglickom tábore Talk
stávajúce prázdninové dni. V posledný deň kur- Talk. Nielenže som si zopakoval slovnú zásobu,
zu získali žiaci certifikát a rozlúčili sa s lektormi ale naučil som sa aj veľa nových slovíčok, a to
pozdravom „ See you next year!“. Lúčenie bolo v rôznych hrách. Keď sa bude konať tento kurz
ťažké, a tak mnohí z nich by určite skôr povedali aj budúci rok, určite pôjdem.
„See you next month“ či dokonca „ See you next
week!“ V každom prípade sme všetci radi, že mô- Simonka, 3.A ( zverenkyňa lektorky Jane)
žeme povedať aspoň „See you again!“ Tešíme sa Naša pani učiteľka Jane bola veľmi milá a pripra-
nabudúce! No a tom, že sa žiakom naozaj páčilo, vovala si pre nás rôzne hry. Naučila som sa veľa
svedčia nasledujúce vybrané výpovede: nových slovíčok. Najviac sa mi páčilo, keď sme
po anglicky rozprávali, akí sme a čo máme radi.
p.uč. D.Pavúčková


9
Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky


Zážitky zo školy


Imatrikulácie prvákov a druhákov


(očami pdagóga)
4. 10. 2021, na svätého Františka, gymnazisti Čakalo ich veľa práce, rozdelenie úloh − modero-
z 3.G pripravili imatrikulácie pre nových študen- vanie, rekvizity, výzdoba, nachystať fotky, vymýš-
tov - prvákov, ale aj druhákov, ktorí minulý rok ľanie aktivít − to všetko chceli mať pripravené tip
ostali doma na dištančnom vzdelávaní a „imatri- – top.
kulovať“ sa nemali možnosť.
S podujatím boli snáď spokojné obidve strany
Tohtoroční tretiaci nezobrali prípravu na ľah- − študenti I. i II.G, teda, aspoň dúfame. Čo mô-
kú váhu, snažili sa imatrikulácie zorganizovať žeme naozaj potvrdiť, že všetci prežili a ukázali,
čo najlepšie. Ako docieliť, aby bol tento deň zá- že sú naozaj šikovní, pripravení popasovať sa
žitkom? Po vášnivej debate vymysleli, že sa budú s akoukoľvek prekážkou alebo nepríjemnosťou,
niesť v „covidovom duchu“. ktorá sa im prihodí počas nastávajúceho štúdia.Imatrikulácie nových študentov


(očami študentky)Jednou z prvých udalostí, ktorú noví prváci, štu-
denti, v našej škole zažívajú, je ich imatrikulačná
slávnosť. Tradične majú program imatrikulá-
cií pod palcom tretiaci a inak tomu nebolo ani
tento rok. Tohtoročná imatrikulačná slávnosť
prvákov však bola trochu iná ako predošlé,
nakoľko sa kvôli epidemiologickej situácii ne-
mohla uskutočniť minuloročná imatrikulaćná
slávnosť, našou úlohou bolo pripraviť imatriku-
lácie aj pre 2.G. imatrikulovaní, splniť. Pripraviť poobedie plné
zaujímavých výziev pre dve triedy bolo výzvou
Imatrikulácie sa vždy nesú v znamení rozma- i pre nás samých. Dovolím si, ako jedna z tých,
nitých úloh, ktoré musia žiaci, ktorí chcú byť čo sa na prípravách podieľali, tvrdiť, že všetko

10 Rybka 1-2021/2022


Zážitky zo školyúsilie, ktoré sme na organizáciu tejto slávnosti zickú kondíciu či cit pre hudbu. Hodnotenie bolo
vynaložili, sa odzrkadlilo na konečnom výsledku. pri mnohých úlohách náročné, nakoľko všetky
výsledky boli veľmi tesné. No aj tak vyšiel jeden
z tímov na pódium ako ten víťazný. Boli to práve
Celú slávnosť sme poňali tak trochu „covidovo“
– namiesto farebných balónov na stenách viseli
modré a biele rukavice a rúška, naši vojaci Ju- prváci, ktorí sa už teraz prejavili ako nesmierne
raj a Tomáš všetkým zúčastneným pri dverách šikovní, ambiciózni a priebojní mladí ľudia. Ve-
zmerali teplotu a na pódiu sme celá 3.G čakali rím, že tieto vlastnosti ich budú charakterizovať
v bielych plášťoch ako lekári. I keď na prvý po- počas celého štúdia na našom gymnáziu. Po-
hľad pôsobila táto udalosť seriózne a my tre- chvalu si, samozrejme, zaslúžia i všetci zúčast-
tiaci trochu prísne, atmosféra v spoločenskej není z 2.G, ktorí si i napriek nevýhode v podobe
miestnosti bola uvoľnená. Celým programom menšieho počtu súťažiacich počínali ozaj skvele.
nás sprevádzala naša obľúbená hra Jenga,
v ktorej boli spečatené všetky úlohy, z ktorých
každá čakala len na toho, kto si ju vyberie. Prvá-
ci, ktorí boli označení ako modrý tím, súťažili

P.S.: Prváci, i keď sme na vás hneď na vašej prvej
školskej akcii „vyleteli“ s trochu nepríjemnými
úlohami, vedzte, že z každej ďalšej budete od-
chádzať len a len s dobrými a úsmevnými zážit-
s druhákmi, bielymi. Sily si zmerali v úlohách, kami.
pri ktorých potrebovali silný žalúdok, vysoký
prah bolesti, citlivé chuťové poháriky, dobrú fy- Dinušová Veronika, 3.G

11
Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky


Zážitky zo školyTretí ročník Cirkevnej v pohybe

A bol by už štvrtý, keby nám to dovolila minu-
loročná pandemická situácia! Nevadí, tento rok
nám to dopriate bolo a adekvátne sme si to užili.

V rámci Európskeho týždňa športu sme 23. sep-
tembra zorganizovali športové dopoludnie plné
slnka, dobrej nálady a najmä pohybu známe
ako Cirkevná v pohybe. Zaujímavým začiatkom
dňa bola návšteva a autogramiáda úspešného tiach nielen možnosť zoznámenia sa s tým-kto-
športovca i trénera, volejbalistu Richarda Nem- rým klubom či športom, ale po dlhšom období,
ca, toho času i poslanca národnej rady. V odpo- kedy žiaci nemohli kvôli pandémii navštevovať
vediach na otázky moderátorov nezaprel však športové krúžky či už v škole, alebo v Malac-
v sebe dušu športovca, ku ktorej, keďže šport robí kách, rozhýbali všetkých žiakov, ktorí v ten deň
ľudí spokojnejšími a šťastnejšími, patrí optimiz- na školskom dvore boli.
mus, takmer nevyčerpateľný energia a humor.
Deviataci sa vo Vital zóne postarali o zdra-
Avšak hlavnou časťou podujatia bol pohyb. vé občerstvenie a tí, ktorí mali chuť overiť si
V tomto školskom roku sa nám podarilo zapo- svoje vedomosti z aktuálneho športového
jiť do spolupráce väčšinu známych malackých diania doma i vo svete, mohli v IQ zóne ab-
klubov a oddielov – prišli k nám futbalisti, há- solvovať nenáročný vedomostný testík. Verí-
dzanári, stolnotenisti, basketbalisti, parkouristi, me, že ste si v tento deň nielen zašportovali
gymnasti, opäť sme mali možnosť zoznámiť sa a zabavili sa, ale že kroky mnohých z vás viedli
aj s rope skippingom, zacvičiť si body fitness, no- v najbližších dňoch na zápis do športového klu-
vinkou bol klub kraw maga z Rohožníka. Tréneri bu, ktorý vás oslovil a ktorému sa chcete v bu-
a ich asistenti vytvorili na jednotlivých stanoviš- dúcnosti venovať.

12 Rybka 1-2021/2022


Zážitky zo školy
Športový deň
Aj tento rok sa 6. októbra konal Športový deň bremenom a nakoniec novinka tohto ročníka
o Putovný pohár riaditeľa školy a treba pove- Športového dňa Opičia dráha, v ktorej si gym-
dať, že počasie tomuto podujatiu naozaj prialo. nazisti precvičili svoje parkúrové schopnosti.

Všetci gymnazisti sa už od rána zahrievali Po vyhodnotení výsledkov sa najviac radovali
a pripravovali na športové výkony. Prvou naši štvrtáci, ktorí vyhrali Putovný pohár riaditeľa
disciplínou bol útek zo školy, ktorej cieľom bolo školy už po tretíkrát za sebou. Poďakovanie patrí
za čo najkratší čas dobehnúť od vrátnice k bráne p. uč. Šulíkovej a p. uč. Gabrišovi za prípravu Špor-
školy s vakom plným medicinbalov. Nasledu- tového dňa a všetkým zúčastneným športu zdar.
júcimi disciplínami boli podliezanie latky, hod Matúš Dudáš 4.G


Trojlístok charitatívnej pomoci

v cirkevnej školeZačiatok nového školského roka je v Spojenej Minulý rok sa nám ako veľmi užitočný a prí-
škole sv. Františka Assiského v Malackách už jemný osvedčil model, v rámci ktorého každá
tradične spojený s pomocou iným. V spolupráci trieda naplnila školskými pomôckami jednu
so Slovenskou katolíckou charitou sme zbierali školskú tašku, (niekedy ich bolo za triedu aj viac),
školské pomôcky pre deti zo sociálne slabších ktorá potom poputovala ku konkrétnemu det-
rodín, detských domovov a krízových centier. skému adresátovi do Detského charitatívneho13
Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky


Zážitky zo školy Zážitky zo školydomu sv. Lujzy v Nitre alebo Domu Charitas
sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi. Za nezištnú
pomoc a štedrosť ďakujeme nielen žiakom,
ale i rodičom, ktorí sa prostredníctvom svojich
detí do zbierky zapojili.slabozrakým a nevidiacim vrátiť sa späť do pl-
nohodnotného života. Septembrový trojlístok
charitatívnej pomoci doplnilo pečenie a predaj
medovníkových srdiečok, a to v rámci zbierky
Boj proti hladu. V tomto roku išlo už o 15. roč-
Naša ďalšia pomoc smerovala slabozrakým ník zbierky, ktorú Vincentská rodina organizuje
a nevidiacim. Do zbierky Biela pastelka sa rov- na pomoc ľuďom v krajinách Haiti, Honduras,
nako radi zapájame každý rok. Nielen žiakov Albánsko, Rusko, Ukrajina a tiež Slovensko. Pre-
a pedagógov našej školy, ale aj ľudí v uliciach dajom medovníkových srdiečok sme 29.9. me-
mesta Malacky oslovili študenti nášho gymnázia dzi žiakmi našej školy vyzbierali krásnych 500€.
dňa 24.9. Výsledkom spoločnej štedrosti sŕdc je S pečením a predajom medovníčkov pomáhali
vyzbieraných 541.36 €, ktoré pomôžu pri aktivi- pedagógovia a študenti školy. Radi zopakujeme
tách, ako sú výučba Braillovho písma, tréningy slová z minuloročných zbierok – pomáhame
chôdze s bielou paličkou alebo kurzy práce s PC radi, pretože radosť sa šíri delením.
s hlasovým výstupom – aktivity, ktoré pomáhajú p.uč.A.StanováSúťaž Slávik Slovenska
Dňa 1.10. 2021 prebehlo školské kolo speváckej Caunerová. Sme nesmierne šťastní, že o súťaž
súťaže „Slávik Slovenska“. Z každej triedy bol vy- prejavilo záujem toľko žiakov a že aj v dnešnej
braný víťaz triedneho kola a súťažilo sa v troch dobe majú blízko k ľudovej hudbe. Víťazi jednot-
kategóriach. Súťažiaci spievali jednu ľudovú pie- livých kategórií postupujú do okresného kola,
seň bez hudobného sprievodu. Ich výkony hod- ktoré je preložené na jar 2021. Všetkým srdečne
notila porota v zložení pani učiteliek Hana Sta- gratulujeme!
neková, Dagmar Scherhauferová a Jaroslava

14 Rybka 1-2021/2022


1.KATEGÓRIA 3.KATEGÓRIA
1.miesto- Miriam Pucherová 1.miesto - Lucia Horváthová
2.miesto - Tamara Danihelová 2.miesto - Sára Masrnová
3.miesto- Patrik Marek 3.miesto - Viktória Bevilaqua
2.KATEGÓRIA
1.miesto - Matúš Jacečko p.uč. H.Staneková
2.miesto - Nina Jánošová
3.miesto - Soňa Mikócziová
Mini teambuilding 1. GKeď sme sa dozvedeli, že sa nám posúva team- cez kultúrne zážitky, nuda teda určite nebola.
building kvôli zhoršeniu pandemickej situácie, Na večeru sme si objednali pizzu a zdieľali sme
neboli to pre nás veľmi dobré správy. Všetci spolu svoje zážitky. Samozrejme, nesmela chý-
sme sa tešili na spoločne strávené chvíle, preto- bať ani nočná schovávačka. Večer sme zakončili
že sme sa medzi sebou skoro vôbec nepoznali. triednou superstar „1.G má talent" a ako pani
Nechceli sme to však nechať tak a zobrali sme profesorka Belanská povedala : „Co žák , to
veci do vlastných rúk. Prišli sme s myšlienkou skvost." Musíme priznať, že sme toho teda veľa
nášho vlastného mini teambuildingu. Už ho nenaspali, ale nahradili sme si to kvalitne stráve-
bolo len treba zrealizovať. Ešte v ten večer sme ným spoločným časom.
napísali našej triednej pani profesorke, sestre
Marte, a povedali sme jej o našom nápade, škol- Akcia určite splnila svoj účel, veľa sme sa o sebe
skej prespávačke. Dostali sme povolenie túto dozvedeli a smiech, samozrejme, tiež nechýbal.
akciu zorganizovať a odtiaľ už všetko išlo hlad- Tešíme sa, samozrejme, aj na pravý teambuil-
ko. Predsedkyňa našej triedy pre nás pripravila ding, ale sme veľmi radi, že sa túto príjemnú ak-
bohatý program. Od rôznych spoznávacích hier ciu podarilo zorganizovať .15
Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky


Zážitky zo školy Zážitky zo školy


Veľká prázdninová fotosúťaž
V lete (ach, kdeže to už je!) ste si užívali voľné dni, Opora priateľa
oddychovali ste. Správne – tak to má byť, to je 1. Garbiarová Agáta, 5.A
zmysel prázdnin. 2. Koprnová Agáta, 8.C
3. Ftáčniková Allesandra, 2.B
Z vašich voľných dní však máme úžitok a radosť
i my ostatní, pretože ste sa s nami podelili o pek- Hrdinovia dneška
né zábery vytvorené v rámci Veľkej prázdninovej 1. Horváthová Lucia, 9.C
fotosúťaže. 2. Ftáčniková Allesandra, 2.B
3. Viktorín šimon, 4.A
Víťazné práce môžete vidieť práve teraz a tu,
ale aj v galérii na gymnaziálnej chodbe. Víťazom Dominanty Záhoria
gratulujeme a prajeme naďalej vnímavé a krásu 1. Zajačková Simona, 7.A
vidiace oko. 2. Ballek Bruno, 3.C
3. Longauerová Lea, 2.B
Agáta Garbiarová, 5.A
16 Rybka 1-2021/2022


Simona Zajačková, 7.A Lucia Horvátová, 9.C


Súťaž o eko-maskota

V minulom školskom roku si toho s nami Oran-
gino kvôli dištančnému vzdelávaniu veľmi neužil.
Verme, že Flóra, ktorá je víťazkou tohtoročnej
súťaže, nás bude sprevádzať viacerými poduja-
tiami, ktoré prežijeme spolu v škole.


Víťaz súťaže o eko-maskota
1. Terézia Ihnátová, 6.B - Flóra
2. Sabina Zajčková, 7.A - Skláčik
3. Samuel Klamo, 3.A - Stromkáčik
Flóra - nový eko-maskot17
Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky


Od Františka a Terezky
Rubrika

Naša nová materská škola
Slávnostné otvorenie sa konalo 3. septembra
2021. Sv. omšu, ktorá bola súčasťou slávnosti,
celebroval Mons. Prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.
Slávnostnú liturgiu sprevádzal zbor z cirkevného
konzervatória pod vedením jeho riaditeľa a orga-
nistu Mgr. Art. Mareka Vrábla, ArtD.

Program pokračoval požehnaním a prehliad-
kou nových priestorov cirkevnej materskej školy
a ďalej v kláštornej záhrade školy požehnaním
novej sochy Panny Márie a recepciou.

Rybka 2-2018/19
Rybka
4-2016/17
18 Rybka 1-2021/2022


Od Františka a Terezky


Deti sa modlili ruženec
18. október 2021 sa aj v našej materskej ško- možnosť uvedomiť si, akú silu má modlitba detí
le Nepoškvrneného srdca Panny Márie niesol a zvlášť modlitba sv. ruženca. Potom sa spolu
v modlitbovom duchu. Každá trieda sa zapojila s pani učiteľkami pomodlili desiatok ruženca
do kampane “Milión detí sa modlí ruženec”. Nie- za pokoj vo svete a za požehnanie pre rodiny.
ktoré deti sa na ten to deň pripravili zoznáme- Na upútanie pozornosti u detí počas modlitby
ním sa s príbehom o záchrane 12-ročnej Nous- využili pani učiteľky svoju kreativitu. Deti si vyma-
seiry z Palestíny. Počas biblickej dramatiky mali ľovali obrázok ruženca, iné si desiatok ruženca
samé vyrobili.


Veríme, že modlitba detí má veľkú silu, preto
nám záleží na tom, aby sa modlitba stávala kaž-
dodennou súčasťou života v MŠ.

Mgr. Lucia Kováčová,
triedna učiteľka Zelenej triedy

19
Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky


Z našich SOČiek


Z našich SOČiek
Písanie ročníkových prác a SOČiek považujú
prváci, druháci aj tretiaci gymnazisti už za samo-
zrejmosť. Nie je tajomstvom, že táto povinnosť
nás nikoho veľmi neteší, no po odovzdaní a od-
prezentovaní našich prác sa vždy zhodnotíme,
že to vlastne vôbec nebolo také zlé, ako sa nám
spočiatku zdalo, práve naopak. Každý spracúva
tému, ktorá ho zaujíma a baví, a ak si človek vy-
berie konzultanta, s ktorým si rozumie, a k písa-
niu práce pristupuje zodpovedne, tak ročníková
práca preňho nebude utrpením, ale možnosťou, ra za všetkých podmienok a už pri prvých znám-
ako sa posunúť vpred. kach únavy či choroby boli zastrelení. Oddych,
ktorý sa ani nedal nazvať oddychom, si mohli
V každom čísle Rybky vám predstavujeme jednu dopriať len na tvrdej posteli, do ktorej sa museli
z mnohých zaujímavých a obohacujúcich prác zmestiť viacerí. Život v tábore bol životom bez
z predchádzajúcich ročníkov. Tentokrát vám ľudskej dôstojnosti.
priblížime prácu Hanky Gogovej z 3.G, ktorá sa
v druhom ročníku venovala téme koncentračné- Neskôr bol postavený aj susedný tábor Auschwi-
ho tábora Auschwitz I. tz II Birkenau, ktorého súčasťou bol tzv. cigánsky
tábor. Ten sa od ostatných častí tábora líšil tým,
Hanka v práci okrem iného opísala, ako prebie- že rodiny mohli zostať spolu, neboli im ostrihané
hal príchod väzňov do koncentračného tábora. vlasy ani odobraté oblečenie.
Mnohí väzni neprežili už len samotný transport,
ktorý v mnohých prípadoch trval i niekoľko dní. Už len pri čítaní riadkov v Hankinej práci nám
Prevážaní boli vo vagónoch pre dobytok, kto- behá mráz po chrbte. Všetkých nás upozor-
rých kapacita ani zďaleka nezodpovedala počtu nila na fakt, že i keď od týchto udalostí ubehlo
ľudí, ktorí sa v nich skutočne nachádzali. Po prí- už mnoho desiatok rokov, hrôzy, ktorými boli
chode boli rozdelení na tých, ktorí boli schopní koncentračné tábory sprevádzané, je treba mať
pracovať - tí dostali nepohodlné pracovné oble- stále na pamäti, pretože svet a ľudia v ňom sa
čenie často v nevyhovujúcej veľkosti - a na tých, po tých všetkých rokoch v mnohom nezmenil.
ktorí boli na nútené práce slabí – tých, žiaľ, čakala Takéto zlo je všade okolo nás, len v inej podobe
okamžitá smrť. Väzni pracovali od rána do veče- ako počas druhej svetovej vojny. Našou úlohou
je rozoznávať ho.

20 Rybka 1-2021/2022


Z našich SOČiekOpýtali sme sa:
Keďže to bola veľmi náročná téma, ako sa ti práca
písala? Aké si pri jej písaní mala pocity?
Aké som mala pocity? Náročná otázka. Nebolo
to určite vôbec jednoduché, no keďže som si
vybrala takú tému, musela som sa s ňou po-
pasovať. Veľmi mi pomohla moja konzultantka,
pani profesorka Štefaňáková. Musela som si
preštudovať mnoho materiálov, s ich pomocou
to bolo, samozrejme, jednoduchšie, ako na za-
čiatku. Neľutujem, že som si vybrala práve túto pred pár desiatkami rokov, ako trpeli ľudia,
tému. ktorí boli deportovaní do koncentračných tá-
borov. Niektorým informáciám som nemohla
a nechcela uveriť a bola som v šoku ešte aj pár
hodín po odchode z Osvienčimu.

Odporučila by si našim čitateľom návštevu ta-
kéhoto tábora? Prečo?
Určite áno. Myslím si, že je veľmi dôležité,
aby sme vedeli, aké hrozné veci sa diali v kon-
centračných táboroch a jedna návšteva zanechá
veľa emócií a nových informácií. Myslím si, že nie
je to pre každého a človek potrebujete na takýto
Navštívila si niekedy v rámci výletu alebo exkur- zážitok silný žalúdok. Ale určite to odporúčam.
zie nejaké múzeum koncentračného tábora? Ak
áno, aké si mala pocity pri ich návšteve? Simona Štorová a Veronika Dinušová, 3.G
Áno. Navštívila som 2 koncentračné tábory
- Osvienčim (Auschwitz I a Auschwitz II) a mú-
zeum holokaustu v Seredi (pracovný a koncen-
tračný tábor). Na jednej strane som bola šťast-
ná, pretože sa mi splnil môj malý sen a všetky
predmety, fotky, dokumenty, o ktorých som len
čítala, som videla na vlastné oči. Na druhej stra-
ne som prežívala veľmi zvláštny pocit, pretože
som si uvedomovala, aké hrozné veci sa diali21
Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky


BonzáčikRubriku Bonzáčik mala až do tohto školského roka veľmi úspešne pod palcom naša
bývalá žiačka z VIII.A Karin Makytová. Karin však zmenila školu a nám sa uvoľnilo
miesto redaktorky tejto obľúbenej rubriky. Ale, našťastie, náhradu za ňu sme na-
šli pomerne rýchlo – Sabinka Zajačková zo VII.A je budúci redaktorský talent, píše
rada a pekne, je pracovitá a zodpovedná. Do jej prvého „bonzáčikovského“ debutu
sa práve začítavate...
Pani učiteľka Ako prvostupniarka máte asi rada malé

Chrenčová deti. Je to tak? Máte aj vlastné deti. Pred-
stavíte nám ich?
Sabinka, ja mám celkovo rada ľudí, nielen
Ste v našej škole nová. Prečo ste si pre
vašu prácu vybrali práve našu školu? deti. Ale je pravda, že deti asi viac. Sú to čis-
té duše a nepopísané knihy a svet je pre nich
Sabinka, stalo sa to viac-menej náhodne. veľký. No on je v skutočnosti malý a všetci sme
Prišiel čas, kedy som po troch rokoch na ma- v ňom ako jedna veľká rodina. Je pravda, že
terskej dovolenke s dvomi detičkami začala mám aj vlastnú rodinu a v nej dve malé de-
premýšľať nad ďalším spôsobom realizácie tičky, Sebastiána a Bellu. Sú to veľmi hravé
a keďže mojim deťom už veľmi chýbal kolek- a radostné deti, no občas ma vedia potrápiť aj
tív, návrat do práce bol jasnou voľbou. Ako svojou vzdorovitosťou. :) No to ich, našťastie,
stredoškoláčka som túto školu navštevova- vždy rýchlo prejde, a tak si väčšinou spoločný
la a keď som sa po rokoch dozvedela, že sa čas užívame v radosti a smiechu. Často cho-
hľadá učiteľka do tejto školy, brala som to ako díme do prírody alebo do záhradky, kde ich
znamenie, ako výzvu, príležitosť, ktorej som sa učím už od ich útleho veku, že čo zasejeme,
chopila a už nechcela pustiť. Som rada a som to budeme zbierať. A tiež to, že keď chceme,
vďačná, že som opäť v tejto škole a dokonca aby bola úroda dobrá, musíme sa o ňu starať.
ako súčasť pedagógov.
Ste mladá. Napriek tomu - vidíte rozdiel
Páči sa vám u nás? Čo sa vám páči? Je aj medzi dnešnými deťmi a deťmi, ktoré
niečo, čo by ste zmenili, s čím nie ste, za vyrastali v období vášho detstva?
ten mesiac, čo ste tu, spokojná? Myslím, že ten rozdiel tam nejaký je. Aj za mo-
Už ako som v deň pohovoru prechádzala jich čias boli deti, ktoré chceli byť niečím odliš-
priestormi školy, všimla som si obrovskú zme- né od ostatných a svojím správaním sa snažili
nu. Nové priestory, krásne nádvorie a škol- vytŕčať z davu. Rozdiel medzi „vtedy a dnes“ vi-
ský dvor. Okrem toho ma vždy, keď prídem dím v tom, že dnes je tých, čo sa chcú odlišovať
do práce, zaplaví pocit, že som na správnom a nejakým spôsobom „rebelovať“, viac.
mieste. Nemenila by som nič.

22 Rybka 1-2021/2022


Vždy ste chceli byť učiteľkou? Či ste sní-
vali aj o inom povolaní?
Predtým než som sa zamestnala ako učiteľka,
som si vyskúšala aj iné zamestnania. Pracovala
som vo finančnom sektore, ale pomýšľala som
aj nad tým, že sa poberiem po stopách môjho
tatina, ktorý pracoval ako policajt, a tak som
mala k tomuto povolaniu veľmi blízko aj ja.
Nakoniec však zvíťazilo učenie a môžem pove-
dať, že ma to napĺňa, a tak som už po návrate
z materskej nepremýšľala nad inými zamest-
naniami. Som rada, že opäť učím.


Ako žiak ste boli anjelik alebo rebel?
Ako žiačka som nikdy nebola rebelkou. Vždy môcť s prácou. A už teda aj s dvomi malými
som sa snažila robiť to, čo bolo treba, ale pri- pomocníkmi. Po večeroch, keď mám náladu
znám sa, že nie vždy ma to bavilo. No „rebe- a čas na tvorenie, tak zoberiem do ruky ce-
lovanie“ som si z úcty k učiteľom nedovolila. :) ruzu a kreslím alebo maľujem obrazy deťom
do izbičky. Rada pečiem, varím a po novom už
Každého upútate svojou výškou. Nepo- aj štrikujem. Štrikovať som sa naučila minulú
mýšľali ste nikdy na basketbal alebo na- zimu. To je tiež fajn relax a keď bude túto zimu
príklad na modeling? čas, budem v tom určite pokračovať . Nemô-
Basketbalu som sa nevenovala :), 6 rokov žem zabudnúť ani na prechádzky v prírode.
som robila karate, ale neskôr som presedlala V prírode nachádzam pokoj a ďakujem Bohu,
na volejbal a tomu som ostala v podstate ver- že stvoril taký nádherný svet.
ná doteraz.
Ako za ten mesiac, čo ste u nás, vnímate
Ako zvyknete tráviť svoj voľný čas? našich žiakov a celkovo atmosféru našej
Čo rada robíte okrem toho, že ste určite školy?
rada maminou a možno i učiteľkou? Žiakov vnímam ako príjemných mladých ľudí,
Som aktívny človek a záujmov mám veľa. ktorí majú celý život pred sebou. Vnímam ich
Na prvé miesto musím dať ale určite šport. radosť zo života a to ma vlastne tiež napĺňa.
Za mňa je to najlepší relax, ktorý prináša
množstvo benefitov pre telo aj dušu. Rada Držíme vám palce, a to nielen v práci, ale
záhradkárčim. Záhradu vybudovali moji rodi- najmä v súkromnom živote.
čia a vždy, keď môžem, idem do záhradky po- Sabinka Zajačková VII.A

23
Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky


SúťažFotka z minulého čísla:
Neuhádnutý

Milí študenti a žiaci! te je to celkom fajn, nie? Ak si myslíš, že vieš
Po letných prázdninách ste, predpokladám, alebo aspoň tušíš, kto je na fotografii, tak po-
už aj zabudli na fotografiu vyučujúceho, stupuj podľa našich pokynov:
ktorého tvár ste mali uhádnuť v poslednom
čísle Rybky z minulého školského roka. 1. prihlás sa do mailu (nech ti doma aj pomô-
Pripomenieme vám ju: žu) alebo napíš,
Bola to fotografia z detstva pani učiteľky 2. daj písať novú správu na adresu:
Barborky Klímovej, ktorá od tohto školského [email protected],
roka pracuje v inej škole. O koho ide na foto- 3. do predmetu uveď: Spoznaj svojho učiteľa,
grafii neuhádol nikto, pretože, žiaľ, nikto ne- 4. do textu napíš meno a priezvisko vyučujú-
hádal. :( Všetci ste utekali na prázdniny. Verím, ceho,
že v tomto školskom roku sa do hádania zapo- 5. nezabudni napísať aj svoje meno, priezvis-
jíte. V tomto školskom roku nám na pôde školy ko a triedu a mail pošli do 10.12. 2021.
pribudlo zopár nových kolegov, a teda aj zopár
nových možností do našej hádankárskej súťa- Meno vyučujúceho na fotografii sa dozviete v
že. Preto radi pripomíname pravidlá a postup, budúcom, decembrovom čísle časopisu. Jed-
ako vyhrať čokoládu – ako prilepšenie k desia- ného výhercu opäť radi vyžrebujeme!

24 Rybka 1-2021/2022


Enem nech nám šmakuje

Cisárové nové... raňajky?Ha! Jak umjelecki sem to pomenoval. Jak kebi Včíl sa vám v hlavje vilepila mišlenka: co to mosí
mňa múza na škraňu polúbila. No, ale šak vi bit za stravu, kerú nejedzá aňi tak visoko postave-
zatád nevíte, co za poživeň vás čeká. Jedzeňí, ní čovjeci? Já sem chvílu aj váhal, či vám to mám
kerého je hoden možno aj ňikdo. Sám Puťin, povidat, ale nakonec sem sa rozhodel, že si za-
demokraticki zvolení prezident, (podotíkám, súžíte poznat aj sikrits (fšimli ste si to premosce-
že už po dvacet rokú, pravidelňí a slobodňí ní do angličtini? - tajemstva.) takíchto velmožú.
volbi sú zárukú), takúto poživeň nemože jest!

Postup: Potrebujeme:Čistí luft jemne zebereme a necháme ho • vzduch,
vichladzit, abi bil lachko díchatelní. To sa dá • vjetr,

spravit tak, že do školi pújdeme pješki, alebo • n ú ž ,na kole, alebo mjestskú hromadňí dopravú, • talérek,šak na to je. Víte, čistí luft si mosíme vážit a je • vodu na umicí ruk,


neskutečňe vzácní, proto sa ho snažme šporo- • čisté svjedomí.


vat, co najvíc sa dá. Čul sem, že v takém Tokiu
je ten luft tak moc špinaví, že sa tam čistí luft
už mosí prodávat v plechovkách. Budzme teda
rozumňí.
Už sme si teda nachistali čistí luft, fčíl mosí-
me zapracovat na pomazánce. Vjetr si jemňe
pomixujeme a s nádechem ho namascíme
na luft. No aňi ten vjetr už neňí to, co bíval. Pár
študovaních ludzí viprávjá, že je tu ňejaká kli-
matická zmjena a že bi sa s tím friško mlelo
ňeco spravit. Vjetr trhá stromi, domi, hňevá sa na talérek a konzumujeme velice opatrňe,
až do vívrtki (ňekerí temu ríkajú aj tornádo). abi sme šecko zedli a nic neviplítvali.
Proto sa možná snažme rozumňe trídzit od-
pad, kupovat vjeci s co najmenším odpadem, Po jedzeňí si umijeme ruki čistú vodú. A tej
protože sa bude teho méňej pálit, méňej zne- že je nedostatek, to určiťe spomínat nemosím.
čiscovat a dzekuja temu možeme mjet čisté To, že ju máme furt v kohútkoch, je naozajst
svjedomí (už zas jaké premoscení, že?). Nako- vísada králú a vjerte mi, nebude to tak nafurt.
nec vjetr natreme nožem na luft. Servírujeme Proto sa snažme zastavovat vodu, ked už si
25
Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky


SCROLLruki neumívame, možeme umívat kšír aj pod može dovolit. Sem si ale istí, že vi budete prá-
stojatú vodú, možeme chitat déščovú vodu vje tí, kerím sa to podarí uvarit z tích najlepších
a fšelico dalšího, co aňi já, študovaní občan domácích surovin.
Slovenskej republiki, nepoznám.
Luft omascení vjetrem.
Vjerím, že ste pochopili, proč je toto jedzení
tak moc vzácné, že si ho často čovjek aňi ne- Tak si nechte šmakovat!


SpaceX a ich nové satelity Starlink
Pozreli ste sa niekedy na hviezdnatú nočnú kozmické programy – na vývoj a výrobu rakiet,
oblohu? Určite áno. Mali ste pocit, že niektoré satelitov a podobne. SpaceX má už na svojom
hviezdy sa na oblohe hýbu? konte viacero rakiet, ktoré opustili zemskú at-
mosféru, napríklad Falcon 1, Falcon Full Thrust,
Spoločnosť SpaceX sa už dlhšiu dobu venuje sa- Falcon heavy, Grasshopper...
telitom zvaným "starlink". Ich účelom je zrýchliť
internet a internetový signál. Starlink nie je iba
jeden veľký satelit, okolo Zeme ich má obiehať
asi 42 000, a to preto, aby satelity dosiahli na kaž-
dý kút Zeme.


Momentálne sa SpaceX venuje vývoju mini sate-
litov Starlink. Zaujímavosť je, že jeden rad týchto
mini satelitov prechádza aj nad Slovenskom.


Ak sa teda lepšie zapozeráte na nočnú oblohu,
Čo je to vlastne SpaceX? môžete vidieť dlhý rad malých svetielok.
SpaceX je firma riadená biliardárom Elonom Verte, že nejde o hviezdy. :)
Muskom, ktorý taktiež vlastný firmu TESLA. Tú Alex Možutík, VII.A
určite poznáte, keďže ju preslávila výroba elek-
trických aut. SpaceX je však prioritne určený na

26 Rybka 1-2021/2022


Palec hore
Rubrika


Palec hore

Školník je človek, ktorý je zamestnaný v škole, nenarodí ako zlý človek. Tá rana, s ktorou som sa
má na starosti údržbu všakovakého druhu, naj- nevedel vyrovnať, mi vytvárala rany ďalšie. Všetci
častejšie je oblečený v montérkach a z vrecka na to vedeli, kamaráti aj ich rodičia, len ja dovtedy
zadku mu trčí colštok ( Že nevieš, čo to je? Pohľa- nie. Takýto pohľad na priviedol až do štádia,
daj si na https://slovnik.juls.savba.sk/). že som sa stal egoistickým, závistlivým... Všetky
svoje zlé vlastnosti som si ani neuvedomoval, žil
Takto vyzerá asi väčšina školníkov sveta. Náš som v nepravde o sebe, v klamstve. Keď nastal
pán školník Pali sa z tohto vzorca vymyká. Je niž- nejaký problém, utekal som od neho. Takto to
šej, ale akoby sme dnes povedali „namakanej s pribúdajúcim vekom postupovalo až na stred-
postavy“, pretože cvičí, nosí športové oblečenie nú školu. Začal som fajčiť marihuanu, tu som sa
a na tele má tetovania. Je iný, výnimočný nielen
zjavom, ale aj životným príbeh, s ktorým sa roz-
hodol podeliť sa. Najskôr so mnou a potom aj
s vami, veriac, že jeho príbeh ukáže viacerým,
že viera vie človeka vyviezť aj z tých najväčších
tiem. A za to sa pred ním hlboko skláňam.


Volám sa Palo a mám 43 rokov. Ako malý som
bol adoptovaný. Zistil som to v 6 rokoch. Sám
som sa na to v jednej situácii pri televízii opý- našiel. No a odvtedy nastúpil diabol úplne. Keď
tal. Veľmi som plakal, bol to šok. Odvtedy som som fajčil, bol som niekto iný. Všetka samota
začal na svoj život pozerať tak, že každý mi iba a prázdno, ktoré som cítil, ma napĺňali, lebo inak
ubližuje, že som na všetko sám. Bola to pre mňa som ničím iným naplnený nebol. Droga ma na-
veľká rana. Nebol som zlý, veď nikto sa predsa plnila, nahradila všetko. Nebol som sám sebou.
Okrem Bonzáčika máme v tomto roku ďalšieho nového člena tímu. Alex Možutík
zo VII.A sa bude s pomocou a radami Jurka Huška zo IV.G nielen zaúčať do práce
grafika školského časopisu. Chce sa statočne popasovať aj s rubrikou Scroll, ktorá
prináša najrozmanitejšie informácie z oblasti vedy a techniky.
27
Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky


Rubrika
SCROLL Palec hore


Nasadil som si masku, ktorá bola len pretvárkou, Čo bolo v živote na ulici najhoršie?
vtedy som bol akože šťastný. To, že som sa musel stále obzerať. Či ťa niekto
neokradne. Dnes sme spolu brali drogy, zajtra
Aj keď som sa časom vymanil spod drog, zostal ťa ten istý človek, ktorý sa tváril ako kamarát,
som smutný, nespokojný, závistlivý, znova taký, mohol okradnúť, ak nie horšie. Boli aj situácie,
aký som bol na začiatku. Ubližoval som nielen že sme bežali za pekárenským autom a kým
sám sebe, ale aj ľuďom okolo. Mame, ktorá veľ- šofér vykladal tovar, ukradli sme, aby sme sa
mi trpela, ktorá aj keď si ma osvojila, ma veľmi najedli.
ľúbila. Nevedela si so mnou rady – od flákania
sa v škole, cez neskoré príchody domov to po- Jedného dňa som niečo zacítil v srdci. Žiaľ alebo
kračovalo až k bitkám a krádežiam, len aby som niečo tomu podobné. Bol som na absolútnom
zohnal peniaze na drogu. Neuvedomoval som dne. A vtedy to prišlo. Dnes viem, že mi pomohla
si to. Moja jediná výhovorka na moje správanie Božia ruka.
bola, že veď ubližujem iba sám sebe. Mama mi
vravela, keď už som mal aj po škole, aj po vojen- Prostredníctvom jednej katolíckej rodiny som
čine, že ak si nenájdem prácu, skončím na ulici. dostal kontakt na taliansku komunitu Cenacolo.
Vstúpil som do nej. Dovtedy som bol neveriaci
Raz som prišiel domov, strčil som kľúče do zám- človek, doma sme sa nemodlili, neverili sme
ku a... už tam pre mňa nebolo miesto. Zostal v Boha. V komunite boli chlapci, ktorí tam pra-
som na ulici. Život na ulici by som nikomu ne- covali, mali postarané o jedlo, no najmä - veľa
prial. Na ulici som strávil rok – rok aj pol. Pretĺkal sa rozprávali. Nebrali lieky, nemali doktora. Ja
som sa s partiami po Bratislave, kradli sme, aby som si prvý polrok stále myslel, že tam nepatrím,
sme mali na drogu. že tu nepotrebujem byť, veď nie som závislý.
Pritom som bol troska. Zaujímali ma tam iba
povrchné veci – ako to tam funguje, aké majú
toalety a podobne. Až postupom času som si za-
čal uvedomovať, prečo tam som, aký som. Kaž-
dý deň sme sa modlili v kaplnke. Mal som čas.
Premýšľal som nad sebou, veľa som premýšľal o
tom, prečo robím to, čo robím, koľkých ľudí som
sklamal, pričom oni mi v živote pomáhali. Tu, pri
Bohu, som si začal hovoriť o sebe pravdu. Tu
som začal chápať, že cez mnohé veci v živote len
tak preletíme, neuvedomujeme si ich, nejdeme
v nich do hĺbky, ktorú som ani ja nikdy nezažíval.
Často prejdeme okolo človeka a zaujímame sa

28 Rybka 1-2021/2022
4-2016/17
Rybka


oňho iba zo zvedavosti, nie naozaj. Týmto ziste- Na Vajanského nábreží je kostol. Viedlo ma to
ním som sa začal v komunite liečiť. Ešte aj dnes tam. Hocikomu som dlhoval peniaze, už som sa
sa pristihnem, že sa idem človeka niečo spýtať stále otáčal, nemal som kam ísť, hľadal som bez-
len tak zo zvedavosti. Keď si to uvedomím, rad- pečie a kľud. Ešte dávnejšie, asi 4 roky dozadu,
šej sa to nepýtam, pokiaľ ten záujem nemá byť som stretol na Kramároch jednu babičku, našu
hlboký, skutočný. Lebo zaujímať sa a byť zvedavý susedu, ktorá mi dávala svätý obrázok. Vtedy
nie je to isté. som tomu neprikladal žiaden význam. Pohŕdal
som takýmito ľuďmi. No a vtedy, s tou coca-co-
Čo ťa donútilo ísť do tejto komunity? Čo bolo im- lou v ruke, na úplnom dne, v kostole na Vajan-
pulzom pre toto rozhodnutie? ského nábreží, som stretol túto istú babičku. Pri-
hovorila sa mi. A bolo! Prišla Božia ruka.
Videl som okolo seba mnoho prípadov, aj ta-
kých, že sa zo závislosti dostali. Ale čo nezažiješ, Odvtedy, od 26 rokov, sa so mnou moje svedo-
to nepochopíš. Preto sa muselo stať niečo aj mie začalo rozprávať. Dovtedy som ho ani ne-
mne, aby som pochopil, prečo chcem zmeniť mal. Samozrejme, že sa stalo, že som ešte viac-
svoj život. Stalo sa mi to, že som zažil Božiu ruku. krát padol, ale už objavil v sebe a mal svedomie,
Išiel som z diskotéky. Bol som na tom vtedy ktoré sa so mnou rozprávalo.
už veľmi zle. Zobudil som sa s fľašou coca-coly
v Petržalke na tráve. Neviem prečo, vtedy mi bolo Takto môžem rozprávať až dnes, očami viery.
Dovtedy som nepozeral na svet očami viery.
Možno som už mal výčitky alebo niečo také,
ale nie vieru.

To zďaleka nie je koniec Paliho príbehu. To je len
tá jeho prvá, horšia polovica. Ak chcete vedieť
viac o človeku, ktorý si siahol na dno, ale vďaka
viere a vďaka Bohu je tu dnes spokojný a šťastný
medzi nami, čítajte Palec hore aj v ďalšom čísle
Rybky.


A ešte jedna veta na záver. Vyslovil ju Pali:

„Boh si cestu do srdca nájde. Aj keď ho máte za-
jedno, kde som si sadol, ľahol, keď som sa potre- tvorené.“
boval vyspať. Nastúpil som do autobusu a išiel
ním do Starého mesta, odkiaľ som pochádzal.

29
Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky


Hľaď(aj)!
Rubrika
Hľaď(aj)!
Ahoj, čitatelia, určite som vám počas letných Svätá rodina, ktorú tvorila Mária s Jozefom a Ježi-
prázdnin chýbala :D. šom, sa stala svetlom a vzorom pre ďalšie rodiny
a generácie. Preto Mária dostala tento titul, ktorý
Veľmi sa teším, že sa cez tieto písané riadky bu- máme aj my napísaný na stene kaplnky.
deme stretávať zasa po celý školský rok a dú-
fam, že ste doň vykročili tou správnou nohou. Aktuálna hádanka prvého čísla Rybky v tomto
September je vždy náročný. Každý z nás sa ešte roku je lokalitou trošku ďalej od našej školy. Av-
len zabieha. Teraz máme október a ja dúfam, šak nepochybujem, že toto miesto určite často
že sme už všetci opäť aklimatizovaní a odprázd- navštevujete. Nezabúdajte na motto našej rub-
ninovaní. :D Ak si pamätáte posledné číslo Ryb- riky: nekráčajme po svete so sklonenou hlavou
ky, (dúfam, že si určite pamätáte, keďže ste naši a všímajme si svoje okolie. Pozorujme, skúmaj-
vášniví čitatelia), tak som vám v ňom priniesla me, všímajme si a buďme zvedavými. Preto dú-
časť fotografie miesta, resp. obrázku alebo maľ- fam, že každý zaloví v pamäti a ľahko uhádne
by, ktorá sa nachádza v škole. Vašou úlohou dnešnú hádanku :D.
bolo zistiť, kde presne sa nachádza a aký obrá-
zok to je. Dnes si túto hádanku vylúštime.Maľba sa nachádza pri vstupe do kaplnky. Na
obrázku je chrbtom otočená Panna Mária Majte sa krááásne, moji milí čitatelia. Hádajte,
s tromi deťmi. Vpravo je napísané: „Kráľovná ro- hľadajte a „ahojte“! :D
diny“. Je to titul Panny Márie. Panna Mária prijala
úlohu byť matkou Božieho Syna, vstupuje s ním Nina Janovičová 3.G
a so svätým Jozefom do spoločenstva rodiny.30 Rybka 1-2021/2022
Rybka
Rybka 2-2018/19
4-2016/17


Slovenčina prevažne vážne


Pátrame po šťastí...
Šťastie. V dnešnom svete veľmi známy a vyhľadávaný pojem. Inými slovami, každý človek
viac či menej túži byť šťastným. No šťastie nemá nohy, a preto ho vždy treba hľadať. Pre niekoho je to
ľahké, iní ľudia pátrajú po šťastí celý život. V dnešnom modernom a uponáhľanom svete sa však zdá,
že niečo, čomu sa už stáročia hovorí skutočné šťastie, sa hľadá čoraz ťažšie.
A ako si môžeme vlastne slovo šťastie vysvetliť? Myslím, že netreba pripomínať, že každý
človek si ho vykladá po svojom, podľa svojej osobnosti, záľub, túžob, snov. Takže by sme mohli po-
vedať, že sa obsah šťastia v priebehu stáročí menil a stále sa mení. Pred stovkami rokov boli ľudia
šťastní z trochu iných vecí ako sme my dnes. Kedysi človeku ku šťastiu stačila úroda na poli, úspešný
lov či zárobok, ktorý uživil rodinu, kdežto dnes niekomu ku šťastiu nestačí pomaly ani kúpa nového
domu, drahého auta, najnovšieho smartfónu či výhra v lotérii. A takýmito porovnaniami by sme
mohli pokračovať do nekonečna... Je teda pravdou, že šťastie má tisíc podôb? Myslím že áno. A ako
často mení moje šťastie svoju podobu? Na ako dlho ma to nové auto, dom, telefón alebo peniaze
urobia šťastnou? Na rok, na dva, alebo len na pár mesiacov či týždňov? Mnohí ľudia, najmä tí bo-
hatí, si na takéto otázky často zabúdajú odpovedať, iní ich považujú za zbytočné, keďže si myslia,
že s obrovským domom, zbierkou luxusných áut a státisícmi či miliónmi na konte budú šťastnými až
do smrti. Urobí však takýto šialený lov za stále väčším bohatstvom človeka naozaj šťastným? Nejde
skôr cestou od šťastia? Nenahrádza skutočné hodnoty a skutočné šťastie len chvíľkovým dobrým
pocitom?
Dobrý pocit. Slovo, ktoré je významovo šťastiu podobné, ale si nemyslím , že by oba poj-
my znamenali to isté. Dnes si často zamieňame slovo šťastie s dobrým pocitom. Prečo? Možno je
to preto, že mnohí z nás zažívajú takmer každý (ak nie každý) deň dobrý pocit. Z úspechu v škole,
práci, doma, alebo z dobre navareného jedla, nakresleného obrázku alebo iného výtvoru, rozhovoru
s kamarátmi... Ale žeby to bolo niečo, čo môžeme opísať ako naozajstné šťastie? Neviem.... Pretože
dobrý pocit o pár minút či hodín zmizne a my sme opäť v normálnom svete ako každý iný deň.
Ale keď pociťujeme naozajstné šťastie (hovorím aj z vlastnej skúsenosti), nejde o nič, čo by bolo za pár
minút preč.
Šťastie ako hodnota je v dnešnom svete čoraz viac nahrádzaná chvíľkovými rozkošami,
na ktorých sa človek stáva čoraz viac závislým. Alkohol, peniaze, hazardné hry, drogy, fajčenie, ženy,
to všetko postupom času mení človeka na bezduchého tvora kráčajúceho po zemi. Tvora hľadajúce-
ho stále to isté. A i keď stále hľadá, nikdy nenájde presne to, čo chce. Len si myslí, že je na správnej
ceste. A môže to zájsť až tak ďaleko, že človek už vie len závidieť a brať druhým. A takto sa z ľudí
postupne stávajú narkomani, alkoholici, násilníci, vrahovia či kriminálnici. Položme si však pár otá-
zok. Je toto skutočný zmysel nášho života? Uvedomujú si vôbec tí ľudia, čo so sebou robia? Čo robí

31
Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky


Slovenčina prevažne vážne
Rubrika


ich závislosť s nimi? Stojí im tých pár minút „šťastia“ za zničený život? Honba za chvíľkovým šťastím
si často žiada veľkú daň. Opustené deti, zničené manželstvá, rodinné vzťahy. Tomu všetkému by sa
dalo zabrániť, ak by sa človek častejšie pozeral sám do seba a pýtal sa svojho svedomia, či robí správ-
nu vec.
A ako vlastne vnímam šťastie ja? Určite nie ako niečo, čo je pre mňa „každodenným chle-
bom“. Nikdy som pocit šťastia nedosiahla z lenivosti alebo pre pekné oči... A aj za tých pár rokov ma
život naučil, že ani šťastie nie je zadarmo a treba zaň bojovať a strážiť si ho. A keďže patrím skôr k tým
ľuďom, ktorých šťastie viac obchádza, ako nachádza, býva tento pocit pre mňa niečím naozaj vzác-
nym. A sama mám často problém rozoznať šťastie od chvíľkového dobrého pocitu. Ako kresťanku
ma však odmalička učili, že šťastie nikdy nedosiahnem sama. Že skutočné šťastie dosiahnem iba ak
bude Boh v mojom živote. A veľakrát som mala možnosť presvedčiť sa, že je to pravda. A tak ako mi
mama veľakrát vravela, svet bez Boha nikdy nebude šťastným, bez Boha nikdy nebude svetový mier.
Bez Boha nebude láska a porozumenie. Bez Boha nebude medzi ľuďmi panovať jednota. Takže ak
človek skutočne túži po šťastí, musí najprv nechať Boha, aby v ňom pôsobil. Aby v ňom konal svoju
vôľu, lebo Boha je Láska. A kde je Láska, tam je vždy aj šťastie.
Šťastie je ako motýľ. Také krásne, také krehké. Lieta medzi ľuďmi, chvíľu sedí tam, chvíľu
zasa tam, a keď sa unaví, tak si sadne aj na toho vola...

Katarína Valúchová, IV. GŠťastie a ja


Otázku „čo je šťastie“ rozoberalo už veľa ľudí a čítala som už rôzne definície šťastia. Pre
niekoho je to zhoda okolností, pocit, neprítomnosť strasti, úspech či dokonca cieľ života. Neviem
ešte, čo pre mňa šťastie znamená, no snažím sa to nájsť. Príde mi to ako vzťah vajca a sliepky. Čo
bolo skôr? Musíme byť šťastní a budeme mať dobrý život? Život, v ktorom budeme ľúbiť, život, ktorý
nepremárnime, život, v ktorom budeme šťastní. Alebo musíme dobre žiť a budeme šťastní? Môžeme
si teda šťastie vydobyť?
Že vraj žijeme v uponáhľanej dobe. Aj ja si to myslím. Ponáhľame sa tak, že nestíhame.
Teda ja nestíham. A už ani nevládzem. Nekonečné zabávanie sa, naháňanie peňazí a snaha o vyšší
spoločenský status ma nebavia. Treba kráčať s dobou. Inak zaostávame. Pravdupovediac aj ja sa
bojím zaostať. Môžem mať perfektný deň, týždeň, kľudne aj viac, môžem byť najšťastnejšia, ale príde
niekto, na názore koho mi záleží. Povie niečo, čo sa ma dotkne, a začína kolobeh otázok v mojej hla-
ve. Má pravdu? Mala by som sa zmeniť? Robiť niečo inak? Ale čo? To je prvé kolo. Nasleduje druhé.
Nemala by som sa riadiť podľa seba? Ísť za tým, čo chcem ja? A nakoniec zopakujem tú prvú otázku,

32 Rybka 1-2021/2022
Rybka
Rybka 2-2018/19
4-2016/17


Slovenčina prevažne vážnetú najťažšiu. Čo keď má naozaj pravdu?
Je to ako kamienok v topánke. Kráčame a znenazdajky nás niečo tlačí, škrie a bolí. Môžeme
zastaviť a vybrať ho. Môžeme kráčať ďalej. Môžeme sa vyzuť. Každá možnosť má niečo pre a proti.
Dokonca j tá tretia. Časom si chodidlá zvyknú. Sú odolnejšie. A predsa lepšie cítime cestu, po ktorej
ideme. Preto rada chodím bosá. Musím dávať pozor na každý krok, nech sa nezraním. Ale aj to sa nie-
kedy stane. No po nájdení dobrej cesty som šťastná. Prečo? Môžem cítiť jemnú trávu a chladnú rosu
na nej, slnkom vyhriaty betón...Nanešťastie po čase dlhšie strávenom v pohodlí domova sú chodidlá
zase jemné, nepripravené na kamenistú cestu. Idem zase od začiatku. Bude to bolieť... Ale to je život.
Aj práve teraz som rozhodnutá vyzuť sa a kráčať. Dobre si uvedomujem, že nemôžem byť sťastná
podľa druhých.Ani sa každému nedokážem a ani nechcem prispôsobiť. Ale ako sa hovorí: „Ľahko
sa povie, ťažšie urobí.“ Chcem nájsť moje vlastné šťastie. Byť šťastná. Nájsť sa v tomto veľkom svete.
Využívať príležitosti a neriadiť sa iba druhými.
Kedysi som svoju schopnosť prispôsobiť sa brala ako niečo dobré. Veď ono to aj dobré je.
Pokiaľ sa v tom nestratím. Zrazu to už nie som ja, ale to, čo chcú druhí. Toto naozaj nechcem. Potom
sa na seba hnevám. Nie som ani len schopná byť tým, kým chcem. A čo chcem? Neviem...Aj za to sa
na seba hnevám. Som sklamaná. Zo seba samej. Niekedy si pripadám tak stratená. Ale chcem nájsť,
čo chcem, po čom túžim, kto vlastne som.
A ako toto celé súvisí so šťastím? Myslím, že každý je strojcom svojho šťastia. Je to na mne
a mojich rozhodnutiach , či budem šťastná.Či sa rozhodnem vnímať veci pozitívne. Či sa poučím z
chýb. Či to tu na svete zvládnem. Či dokážem byť šťastím pre druhých. Byť oporou, podporiť, načúvať,
pomôcť a poradiť. Alebo tu byť len pre mojich blízkych.
Cesta je cieľ. Poďme po nej s radosťou a zahoďme zbytočné starosti, strach. Zahoďme
otázky, na ktoré nie je odpoveď. Poďme ľúbiť, dať sa druhým, pomáhať a chrániť. Buďme šťastní... Aj
ja chcem byť taká.


Klára Kralovičová IX. B


33
Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky


EXTRA


Novinky na cirkevke


Nový školský rok priniesol i nové priestory a všeličo iné pre vás...


Žiacka knižnica Exteriérové ping-pongové stoly

Muzikálna učebňa Toalety v západnom krídle budovyPosilňovňa Relax v podobe futbalu a hokeja34 Rybka 1-2021/2022


RubrikaAko využijeme matematiku v živote Vajce natvrdo:
podľa naše pani učiteľky:Pani kuchárky na našej škole keď sme prešli na online
vyučovanie:

Prosím ťa, Peter, nevieš, prečo tu pília všetky stromy?
Budú...tajnička má 11 písmen!Budú... odpoveď- tu robiť park.
35
Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky


Zábava a relax EXTRA36 Rybka 2-2020/21


Click to View FlipBook Version