The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Časopis Spojenej školy sv. Františka Assiského v Malackách.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Juraj Husek, 2019-06-16 16:01:54

Rybka 2019-5

Časopis Spojenej školy sv. Františka Assiského v Malackách.

5-2018/19
Časopis Spojenej školy sv.Františka Assiského

Malacky

Prázdniny sú za dverami!

Deň Zeme Deň detí
Študentská konferencia

2 Úvod 5-2018/19
3 Slovko pána riaditeľa
5 SYLABUS Milí učitelia, študenti, žiaci!

7 Zážitky to školy Je to tu, už sa nám pomaly blíži koniec školského
roka a vy držíte v rukách posledné číslo našej
24 Bonzáčik Rybky v tomto školskom roku. Určite sa už tešíte
na prázdniny no ešte predtým si prelistujte
26 Súťaž niekoľko strán, ktoré sme si pre vás pripravili.
Opäť vám prinášame aspoň časť toho, čo sme
27 Enem nech nám šmakuje už spolu za uplynulé mesiace prežili. Už teraz sa
na Vás tešíme ďalší rok, kedy si budete môcť opäť
28 MIAU čítať našu Rybku, ale predtým si nezabudnite
vychutnať prázdniny. Načerpať novú silu
a energiu, stráviť čo najviac času so svojimi
blízkymi a nezabudnúť darovať čo najviac
úsmevu a lásky.

Vaša rybacia redakcia!

30 SCROLL RYBKA

Časopis Spojenej školy sv. Františka z Assisi Malacky.

31 Slovenčina prevažne vážne Ročník 2018/19. Číslo 5, jún 2019.

AUTORI ČLÁNKOV učitelia školy

Babeľa Adam, Cabanová Simona, Dudáš Matúš, Gbelcová

Tamara, Hozáková Aneta, Kožuch Luky, Králová Karolína,

33 Kralovičová Klára, Poláčková Magdaléna, Sivák Marek,
40
EXTRA Szakálová Veronika, Trenčanský Michal, Vidan Bruno
Zábava a relax
GRAFICKÝ KONCEPT, ZALOMENIE A SADZBA

mARTin Daniel Skočovský, Juraj Hušek (jurajhusek.com)

NEPREŠLO JAZYKOVOU KOREKTÚROU!

2 Rybka 5-2018/19

Slovko pána riaditeľa

Sieť pre človeka

Milí kamaráti,

možno vás to prekvapí, ale zakladateľ jed- mnohorakého úžitku. Často ich označujeme
nej z najrozšírenejších sociálnych sietí sve- slovom komunity. Byť súčasťou komunity je
ta, Mark Zuckerberg, bol samotárskym, in- pre každého človeka veľmi dôležité. Komunita
trovertným človekom. Čo bolo impulzom je jeho stabilnou bázou, útočiskom. Miestom,
pre takéhoto človeka vytvoriť rozsiahlu kde nachádza pochopenie, prijatie, solidaritu.
a dynamickú komunikačnú sieť? Bola to
snaha prostredníctvom tejto siete ľudí spá- Možno však považovať internetové komunity,
jať alebo to bola jeho vlastná osamelosť, ktoré sa vytvárajú prostredníctvom sociálnych
ktorú prežíval a z ktorej sa chcel vymaniť? sietí za synonymum tradičnej, zdravej komu-
nity? Sú všetky a vždy človeku prospešné?
V každom z nás je ukrytá túžba, túžba člo-
veka, ktorý nechce zotrvať vo svojej osa- Aj internetové komunity môžu prejaviť svo-
melosti. Láka nás bytie vo vzťahu, ktoré je ju súdržnosť a solidaritu. Verím, že aj vy ste
silným základom i významom nášho života. našli na nich veľakrát niekoho, kto vás pod-
poril či povzbudil. Problémom mnohých
Obraz siete, ktorá stála pri začiatkoch Face- internetových komunít je to, že sú veľakrát
booku a i ďalších sociálnych internetových zakladané na báze vymedzenia sa voči iným,
sietí, nám môže pomôcť znovuobjaviť jej ktorí k danej skupine nepatria. To, že sa zo-
pôvodné pozitívne možnosti. Sieť existuje skupia fanúšikovia jedného futbalového klu-
vďaka spolupôsobeniu všetkých jej jednot- bu, je, samozrejme, v poriadku. Problém,
livých prvkov. Zoskupenie týchto prvkov sa ktorý však nastáva, je to, ak sa títo fanúšiko-
vyznačuje mimoriadnou stabilitou nie vďa- via začnú veľmi ostro vymedzovať voči fanú-
ka prvkom samotným, ale vďaka množstvu šikom iných futbalových klubov. Podobne sa
spojení, ktorými sú samotné prvky navzájom môže komunita vytvoriť aj z iných dôvodov,
pospájané. Tento systém je plne funkčný napr. kultúrnych, záujmových, sexuálnych
v pavúčom svete, kde pavučinová sieť s množ- či náboženských. Z priestoru, ktorí spoločne
stvom poprepletaných vlákien vytvára účinný zdieľajú členovia jednej komunity, sa často-
celok zrejmého významu. Metaforicky možno
obraz siete prirodzene preniesť aj do ľudskej 3Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky
roviny. Človek sa prostredníctvom vzájom-
ných vzťahov, teda spojení a interakcií s druhý-
mi ľuďmi, stáva súčasťou širších zoskupení

Slovko pána riaditeľa

krát šíria nenávistné a násilné prejavy, hanli- spoločenstva. Ak cirkevné spoločenstvo po-
vé a urážlivé slová, nezriedka i fyzické ataky. mocou internetu koordinuje svoje aktivity
Obzvlášť nebezpečné sa môžu stať komunity, a následne spoločne slávi Eucharistiu, potom
ktoré sú zakladané z ideologických pohnú- je sieť zdrojom spoločenstva. Ak nás internet
tok, najmä rasovej či etnickej neznášanlivosti. približuje k udalostiam a skúsenostiam krá-
sy alebo utrpenia, ktoré sú fyzicky vzdialené,
Ak sa komunita definuje skôr pomocou toho, ak nám pomáha spoločne sa modliť a spoločne
čo oddeľuje, než toho, čo spája, je pre člove- hľadať dobro v znovuobjavení toho, čo nás spá-
ka ohrozením. Namiesto pôvodnej myšlien- ja, potom je internet zdrojom spoločenstva.“
ky spájania sa tak digitálne prostredie môže
ľahko stať živnou pôdou pre nezriadený in- Milí kamaráti, dovoľte mi, aby som vám
dividualizmus a sebalásku. „Internet je príle- pred blížiacimi sa letnými prázdninami zaže-
žitosť na stretávanie sa s druhými, ale môže lal, aby ste pri svojej komunikácii na interneto-
tiež prehlbovať našu vlastnú izoláciu tak vých sociálnych sieťach skúmali, aké myšlienky
ako pavučina, do ktorej sa dá zamotať. Prá- a pocity vám táto komunikácia či prítomnosť
ve mladí ľudia sú najväčšmi vystavení ilúzii, v konverzačných skupinách prináša. Vyžaru-
že sociálne siete ich môžu po vzťahovej strán- je z nich láska, povzbudenie, pomoc, pokoj
ke úplne uspokojiť,“ povedal sv. Otec Franti- alebo skôr odsúdenie, kritika, úzkosť, neláska
šek v posolstve pri príležitosti Svetového dňa či nenávisť? Každý z nás má schopnosť rozlí-
spoločenských komunikačných prostriedkov. šiť, či nás približujú k pokoju a láske alebo nás
od nich vzďaľujú. A každý z nás má možnosť slo-
Nosíme v sebe túžbu po živote v spoločenstve, bodne sa rozhodnúť, ktorým hlasom vo svojej
po príslušnosti k spoločenstvu. Je nám vlast- mysli bude načúvať a koho bude nasledovať.
né nadväzovať vzájomné vzťahy a navzájom
sa potrebovať. A sociálne siete nám môžu A rovnako vám želám, aby ste objavili krásu
byť pri tom nápomocné. Ako hovorí sv. Otec: otvoreného a osobného dialógu s druhým
„Ak používanie sociálnych sietí je doplnkom človekom, bez ohľadu na jeho názorovú ina-
stretnutia so živým človekom, ktoré sa usku- kosť. Cesta k spoznaniu pravdy o sebe totiž
točňuje prostredníctvom tela, srdca, očí, po- vedie cez prežívanú inakosť v rámci spolo-
hľadu a dychu toho druhého, ak sa sieť použí- čenstva, ktorého som súčasťou. Nebojme
va ako predĺženie alebo očakávanie takéhoto sa investovať do vzťahov, obrátiť svoju tvár
stretnutia, potom je verná svojej podstate k druhému a komunikovať s ním. Láska vždy
a ostáva pre spoločenstvo cenným zdrojom. komunikuje, lebo len tak možno odovzdať
Ak rodina používa internet na to, aby bola čas- druhému človeku seba samého, čo je záro-
tejšie v spojení, a následne sa stretá pri stole veň jediná cesta k nájdeniu pravdy o sebe.
a hľadí si do očí, potom je internet zdrojom
Daniel Masarovič
4 Rybka 5-2018/19

SYLABUS

SYLABUS

Sylabus prináša dve knižné novinky autorky Koniec sveta a čo je za ním
Moniky Kompaníkovej. Skvelá slovenská spi- Príbeh jedného pochabého chrobáka, dvoch
sovateľka, autorka kníh Piata loď a Hlboko- odvážnych detí z konca sveta, ich mamy,
morské rozprávky z vydavateľstva Artfórum, čierneho pasažiera a tajomného cudzin-
ktoré dostali prestížne literárne ocenenia. Fajn ca. A jedného veľkého mesta plného po-
letné čítanie pre deti. kladov, ktoré však kvôli svetlu nevidieť.

Kde je Ester N?
V spolupráci so Slovenskou národnou ga-
lériou Monika Kompaníková uvádza knihu
pre deti s názvom Kde je Ester N? s podtitu-
lom Príbeh o tom, čo všetko sa dá počas jed-
nej noci stratiť a nájsť v Slovenskej národnej
galérii. Skoro až detektívny príbeh 12-ročnej
Ester je určený detským návštevníkom ga-
lérie, ale aj takým, ktorí v galérii ešte nikdy
neboli – predstaví im ju tak, aby mali sami
chuť ju nielen objaviť, ale najmä navštevovať.

Festivalový kalendár

Zvuk for Štiavnica predstaví to najza- Topfest 2019
ujímavejšie zo súčasnej európskej hudby 28.-29. júna 2019 Nové Mesto nad Váhom,
21.-23. júna 2019 hudobný maratón areál Zelená voda a prídete si na svoje v pop,
v najkrajších zákutiach Banskej Štiavni- hardcore, rock a house.
ce. Nové tváre, ale aj ostrieľaní hráči do-
mácej a európskej scény! Štvrtý ročník HIP HOP ŽIJE
hudobného festivalu Zvuk for Štiavnica 28.- 30. júna 2019 siedmy ročník najväčšie-
prináša aj tento rok prierez toho najzaujíma- ho hip hopového podujatia na Slovensku,
vejšieho zo žánrov jazz, fusion a crossover. Hip Hop Žije Festival, sa uskutoční v Brati-
slave. Tešiť sa môžete na špičku česko-slo-
venskej scény ale aj na zahraničné mená.

5Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

SYLABUS

11. do 13. júla 2019 Pohoda na zozname zatiaľ MAN, JO MERSA MARLEY, DUB INC, HORACE
pecky ako The Roots, Liam Gallagher, Mac De- ANDY & DUB ASANTE BAND, NATURALLY7,
Marco, The 1975, Skepta, Michael Kiwanuka, SMIFF N WESSUN & CHAMPION SOUND, HOL-
Jeff Mills, Mura Masa, Lykke Li, a mnoho iných. LIE COOK, LINVAL THOMPSON, TRINITY & IRIE
ITES SOUND, STRAPO a mnohí ďalší..

Cibula fest 19.-20. júla multižánrový „Open Festival Lodenica
Air“ festival. Podujatie je primárne zame- 29. až 31. augusta v Autocampingu Lodeni-
rané na prezentáciu Českej a Slovenskej ca v Piešťanoch sa tento rok stretneme opäť.
hudobnej scény. Za hip-hopovú scénu sa Festival prináša už 20 rokov skvelé koncerty,
predstaví raper, porotca úspešnej spevác- zábavu a dokonalú festivalovú atmosféru!
kej súťaže The Voice a čerstvý otec – KALI, Na obľúbený festival do Piešťan zavítajú kape-
známe kapely Kryštof, Iné Kafé, Polemic, De- ly T Rex, Čechomor, Fleret, Kamelot, František
reš, Street 69, Queenie či Smola a Hrušky. Nedvěd, Pavel Žalman a česká legenda Plavci.
Jej líder Honza Vančura sa na festivale rozlúči
Grape Festival 2019 so svojou 55-ročnou hudobnou kariérou. Teší
9. a 10. augusta bude 10. ročník opäť sa, že si spoločne s fanúšikmi zaspieva, až sa
na letisku v Piešťanoch, nateraz potvrde- budú stromy v areáli ohýbať.
né mená: CHVRCHES, The Kooks, Jon Hop-
kins, Rudimental, a Dub FX a mnohí ďalší. Ibiza Sun Sensation 2019
30.8.2019 sa uskutoční Open Air festival elek-
UPRASING tronickej hudby v špeciálnom koncepte "Ibiza
23. – 24. 8. 2019 bratislavský festival, na kto- Sun Sensation" na martinskom kúpalisku Sun-
rom sa vždy všetci stretneme a vraví sa, že kto ny Martin.
ho raz zažil, celý rok čaká na pokračovanie. Čaká na teba: HEADLINER (DJ MAG TOP 100)
Tešíme sa na vás koncom leta na 12. ročníku - 30 More djs (SK,CZ,HU)
festivalu Uprising. Tento rok MS. LAURYN HILL, - 3x Stage,Mega Sound & Lights
CHASE & STATUS DJ SET & RAGE, ELEPHANT - Mega Design Stage
- Pyro & Laser Show
6 Rybka 5-2018/19 - Palmy a Trstinové bary
- Gogo Dancers,Pool Party

Zážitky zo školy

Divadelné festy a festíky Festival AMPLIÓN – 30.- 31. 8. augusta 2019
Nový kabaret & pouličné umenie je medzi-
Kremnické gagy 23. – 25. augusta 2019 mul- národný multižánrový festival plný divadla,
tižánrová prehliadka umeleckého programu hudby, tanca, výtvarného umenia aj litera-
s dôrazom na humor, satiru a kultivovanú zába- túry. Na konci leta vlieva energiu do ulíc at-
vu. Gagy oceňujú prostredníctvom Akadémie mosférickej Banskej Štiavnice a každý jej kút
humoru najlepšie umenie daného festivalové- napĺňa tým najlepším zo slovenského i sveto-
ho ročníka prestížnou cenou Zlatý gunár. Rov- vého umenia. Boli sme a vrelo odporúčame!
nako poukazuje aj na aktuálne dianie v spoloč-
nosti a udeľuje anticenu Trafená hus za niečo,
nad čím aj humoristom rozum zastane. Súčas-
ťou festivalu je tiež populárna expozícia Múzea
gýča, ale aj unikátna Ulička slávnych nosov.

Záleská divadelná púť 30.-31. augusta 2019 mediatim
skvelé podujatie pre celé rodiny, vystúpe-
nia bábkarov, akrobatov, hercov a spevákov
a stánky hand made pre radosť a dobrú chuť.

English Star

V piatok, 10. mája, sa žiaci 1. stupňa ZŠ zapojili Pani učiteľky všetky prihlásené deti pochválili
do medzinárodnej súťaže English Star. Jej hlav- za ich snahu ale i vedomosti. Veľká pochvala patrí
ným cieľom a poslaním bolo popularizovať an- i našim prváčikom, ktorí nabrali odvahu a zúčast-
glický jazyk ako vyučovací predmet ale taktiež nili sa prvého väčšieho testovania spolu i so star-
zábavnou formou motivovať žiakov k úspeš- šími žiakmi. Tešíme sa na výsledky testovania!
nému riešeniu písomných testov a skúšok.
7Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

Historická noc

17. mája sa vo večerných hodinách školský žitky, ktoré si z nej deti odniesli! V nočnom kine,
klub naplnil veselým švitorením tých najmen- ktoré sme si vychutnávali v teple spacákov sme
ších z Klubíku Bosco. Celú akciu sme tak, ako si pozreli druhú časť filmu o živote nášho pat-
sa na správnych zverencov Don Bosca patrí, róna Dona Bosca. V neskorých nočných hodi-
začali svätou omšou vo františkánskom kos- nách sa školský klub konečne ponoril na chvíľu
tole. Po nej nasledovala prehliadka kostola do ticha.Sobotné ráno sme s niektorými ver-
so zaujímavým výkladom našej kamarátky Má- nými druháčikmi miništrantmi začali službou
rie. Veľký zážitok mali deti z prehliadky krýpt pri oltári na rannej svätej omši. Po výdatných
podkostolomsozvláštnouvečernouatmosférou. raňajkách a spoločnom upratovaní a zahraní sa
Aj hry na školskom dvore, ktorý pomaly pokrýval sme sa vybrali na prehliadku Zámockého kaštie-
súmrak, boli pre deti akési zaujímavejšie. Keď už ľa. Vďaka našej študentke Viki sme sa dozvedeli
sa skutočne zotmelo, na deti čakala najzaujíma- viacero zaujímavostí týkajúcich sa tejto pamä-
vejšia časť celého večera – nočná hra odvahy, tihodnosti. Po nálete na ihrisko v Zámockom
ktorú našim deťom pod taktovkou pána kap- parku sme sa plní elánu vrátili do ŠKD, kde nás
lána Janka pripravili naši deviataci, gymnazisti, už netrpezlivo čakali rodičia. Prežili sme spolu
ale aj bývalí študenti. Netreba ani opisovať zá- krásny víkend a opäť sme sa bližšie spoznali.

Diecézna púť detí do Marianky

V sobotu 25.5. sme sa z Klubu Bosco vybra-
li na Diecéznu púť detí do Marianky. A aby sa
z nás skutočne stali pútnici, autobus nás vy-
sadil v Stupave, kde sme sa pred kostolom
občerstvili a vyzbrojení dobrou náladou sme
sa vybrali na nenáročnú trasu za Pannou Má-
riou do Marianky. Nebolo to len také ledajaké
vykračovanie na pripekajúcom slniečku, ces-
tou sme plnili aj tri úlohy detského pútnika:

8 Rybka 5-2018/19

Zážitky zo školy

1. Niesť niekomu aspoň 10 minút jeho batoh;
2. Pomodliť sa cestou sv. ruženec;
3. vydržať 10 minút v úplnej tichosti a rozjímaní;
Púť sme zakončili svätou omšou, ktorú konce-
lebroval otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. Už
teraz sa tešíme na ďalší ročník, na ktorom určite
nebudeme chýbať.

9Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

Náš Deň Zeme

sadili 1.C hrabali 2.B

Deň Zeme je deň venovaný Zemi a každoročne sme aj my spojili všetky svoje sily, aby sme sa po-
sa koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený ďakovali našej Zemi. Naučili sme sa, ako sa sadí
pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas slnečnica, hrach, fazuľa a iné semená. Pomohli
osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavo- sme nielen námestiu a nádvoriu tak, že sme
val príchod jari. V modernom poňatí ide o eko- vyzbierali odpadky. Okoloidúci ľudia s nadšením
logicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí sledovali naše zanietenie k práci. Milá naša Zem,
na vplyv ničenia životného prostredia, a rozví- dúfame, že si si svoje narodeniny užila!
jajúcu sa diskusiu o možných riešeniach. Preto
A čo všetko sme robili?

zdobili 5.B experimentovali 5.A

10 Rybka 5-2018/19

Zážitky zo školy

presádzali 5.C poznávali 6.A

spolupracovali 6.B šili 7.A

posilovali 9.A tešili sa

Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského 11Malacky

Zážitky zo školy

Učíme sa a cestujeme
s Erasmus +

1. apríla o šiestej ráno sa začala naša ces- do nášho druhého domova. Každý bol uby-
ta za druhým partnerským stretnutím s ne- tovaný v rodine sám, a tak sme boli odkázaní
meckými a talianskymi rovesníkmi v rám- na naše vedomosti z angličtiny, aby sme sa mohli
ci projektu Erasmus+ pod názvom Peer s našimi talianskymi rodičmi a súrodencami do-
mediation. Tentokrát bola naším cieľom škola rozumieť. Hneď prvá večera svedčila o talianskej
IISS Carlo Alberto Dalla Chiesa ležiaca v ma- pohostinnosti- antipasti, pizza, tramezzini, pasta,
lebnom mestečku Montefiascone, ktoré sa lasagne- to všetko nesmelo na stole chýbať. Ve-
nachádza v talianskom regióne Lazio, približ- čera v talianskych rodinách býva okolo deviatej,
ne sto kilometrov od hlavného mesta Rím. aj väčšina reštaurácií otvára o 19:30. Po takej vý-
datnej a neskorej večeri zaspať bol trochu prob-
Po pristátí na letisku Ciampino v Ríme sme sa lém. No ale ponocovať sme nemohli. Už hneď
autobusom presunuli na letisko Fiumicino, na druhý deň nás totiž čakalo množstvo práce.
kde sme čakali na našich kamarátov z Nemec- Jednu časť dňa sme vždy trávili v škole, kde sme
ka. Spoločne sme plní očakávania pokračovali skupinkách rozdelení do Smart a Cool mediá-
v ceste do Montefiascone. Ciao ragazzi- tak nás torov riešili a vyhodnocovali rôzne konfliktné
pri vystupovaní z autobusu v Montefiascone situácie. Pre ďalšiu časť dňa si pre nás talianski
privítali naše talianske rodiny, ktoré nás odviezli spolužiaci spolu s ich učiteľmi pripravili bohatý

12 Rybka 5-2018/19

Zážitky zo školy

a zaujímavý program. Prvý deň sme absolvovali Posledný deň, v piatok 5. apríla, sme sa rozlú-
prehliadku mestečka Montefiascone Zažili sme čili s našimi talianskymi rodinami a po rôznych
neodolateľný výhľad na jazero Lago di Bolsena peripetiách na letisku sme s radosťou a plní
z najvyššieho bodu mesta Rocca dei Papi- pev- nezabudnuteľných zážitkov nasadli do lietad-
nosti, ktorú dal v 13. storočí postaviť pápež Ino- la a vyrazili domov na Slovensko. Do Malaciek
cent III. Odtiaľ sa vypína katedrála Santa Marghe- sne prišli poobede okolo 15:00, kde nás už
rita, jedna z najvýznamnejších kostolov provincie netrpezlivo čakali naši rodičia. Na tento po-
Viterbo. Našu prehliadku sme zavŕšili návštevou byt v Taliansku budeme ešte dlho spomínať.
kostola San Flaviano, kde leží pochovaný nemec-
ký biskup Johannes Defuk, ktorý bol očarený
chuťou a kvalitou miestneho bieleho vína zná-
meho pod menom Est!Est!!Est!!!. Ďalší deň sme
navštívili stredoveké mestečko Civita di Bagno-
regio, ktoré bolo založené Etruskami a vyrástlo
na skale. V zimnom období tu žije približne 10 ľudí.
Nazývajú ho aj preto zomierajúce mesto. Naše
spoznávanie tohto na historické skvosty boha-
tého regiónu zavŕšilo mesto Tarquinia, kde sme
mali možnosť nahliadnuť do hrobiek etruskej
nekropoly a navštívili sme Národné múzeum.

13Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

Exhibičný zápas
profesores vs. maturantes

Maturanti si užívali svoje posledné dni v ško- turitnej skúške darilo viac ako pri volejbale.
le. Ako už býva tradíciou na našom gymná-
ziu, aj tento rok sa s učiteľmi lúčili športovým
zápolením, tento rok volejbalom. Počasie
bolo premenlivé a aj tento zápas sa mu dosť
podobal. Hra bola od začiatku v rukách uči-
teľského tímu. Obidva tímy sa naozaj snažili,
ale nakoniec zvíťazil tím učiteľov nad študent-
mi na sety 3:0. Blahoželáme našim učiteľom
a už teraz vieme, že maturantom sa na ma-

Splav Malého Dunaja

Počas 21. a 22. 5. sme my, prváci a druháci náš- sme ani o nácvik prvej pomoci. Ak sme nemali
ho gymnázia, absolvovali splav na Malom Dunaji spoločný program, tak sa všetci rozprávali, hrali
pri Jelke. Celé dva dni sme zažívali kopu srandy. futbal či pozerali hokej. Všetky tieto aktivity nám
Či už pri stavaní stanov alebo pri rozhovoroch pomohli sa viac spoznať a zažiť veľa zábavy. Veľ-
v neskorých hodinách. Najlepšou vecou bol mi sme si splav užili a tešíme sa najbližší splav.
samotný splav Malého Dunaja, počas ktorého
si niektorí zaplávali v studenej vode. Nezabudli Matúš Dudáš

14 Rybka 5-2018/19

Zážitky zo školy

Gymnastický štvorboj

Dňa 10.4.2019 sme sa zúčastnili krajského 15Malacky
kola Gymnastického štvorboja, ktoré sa konalo
na ZŠ Tupolevova v Bratislave. My, nadšenci
gymnastiky, sme vyslali všetky kategórie, teda
A,B,C a bojovali sme statočne. Napriek tomu,
že sme sa nepostavili na stupienky víťazov,
sme získali ocenenia od poroty za výborné
prevedenia cvikov v niektorých disciplínach.
Našou dominantou bola hrazda, takže vďaka
za work-out ihrisko, ktoré bolo pre naše
trénovanie vždy k dispozícii. Individuálne výkony
niektorých dievčat boli hodnotené plným poč-
tom bodov !
Dievčatá, podali ste vynikajúci výkon,
ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy !

Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského

Zážitky zo školy

Mladý záchranár CO

Dňa 9.5.2019 sme sa v Malackách v Zámockom parku zúčastnili súťaže Okresné kolo mla-
dých záchranárov civilnej ochrany organizovanej Okresným úradom Malacky - Odbor krízové-
ho riadenia. Poslaním súťaže je pripravovať žiakov na možné riziká vyplývajúce najmä z pôso-
benia následkov živelných pohrôm, havárií, katastrof alebo teroristických útokov s dôrazom
na civilnú ochranu, pohyb v prírode, poskytovanie prvej pomoci a hasenie malých požiarov.

16 Rybka 5-2018/19

Zážitky zo školy

Deň Zeme v lesoparku Šťuvík

V piatok 26.4.2019 na DEŇ ZEME sme všetci li a bavilo nás to. Možno to bude znieť divne,
šiestaci vybrali do lokality Šťuvík v Malackách. ale najlepšie stanovisko bolo pre nás zbieranie
Na Šťuvíku si pre nás Centrum voľného času, Vo- odpadu. My Natálky a Tamarka sme dokopy vy-
jenské lesy, ... pripravilo plno aktivít, ktorých sa zbierali 4 „mechy“ odpadu za 20 minút a to sme
zúčastnili aj iní žiaci z rôznych škôl. Boli pre nás zbierali len na jednom mieste. Našli sme odpad
pripravené rôzne stanovištia ako napríklad mok- ako napríklad rôzne plastové fľaše, staré gumá-
raď, náučný chodník, herbár, zbieranie odpadu, ky, koberec, pneumatiky, spodnú bielizeň a iné
kreslenie,... . Organizátori si pre nás pripravili aj staré odpady. Taktiež sme dostali občerstvenie
loptové hry, aby nás to, čo najviac bavilo. Na- a vodu zdarma – vďaka, sponzorom danej akcie.
priek tomu, že naša trieda nestihla športové Tento deň sme si užili najviac ako sa len dalo.
stanovište (aj bez toho) sme si to naplno uži-
Natálka a Naty zo VI.C

17Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

Študentská konferencia

V utorok 7. mája 2019 sa uskutočnil VI. roč- na Záhorí, dôležitosti strečingu pri silovom tré-
ník jedinečného podujatia Študentská konfe- ningu ale vytvorili sme aj aplikáciu pre andro-
rencia 2019. Konferencia bola inšpiratívnym id. Absolventi sa venovali umelej inteligencii,
stretnutím študentov gymnázia, ktorí prezen- motivácii, fyzioterapii i bezpečnosti používania
tovali odborné príspevky z ročníkových prác mobilného telefónu. Inšpiratívnym vystúpe-
a zo stredoškolskej odbornej činnosti, s úspeš- ním bola i prezentácia pána Richtera, v ktorej
nými absolventami gymnázia, ktorí prezen- sa venoval 100 ročnej tradícii rodinnej firmy.
tovali odborné práce z profesionálnej pra-
xe. Študentské príspevky hodnotila Rada Konferenciu možno opäť zhodnotiť ako pod-
tútorov, odborníkov z oblasti PR a komunikácie, netnú a motivačnú pre ďalšie úvahy našich
ktorá svojimi usmerneniami nabádala a motivo- študentov pri sebavzdelávaní, sebarealizá-
vala študentov ku kvalitnejšiemu obsahu i forme cii ale i pre úvahy pre ďalšie štúdium i prax
a vytvorila tak skvelý medzigeneračný dialóg. Po- v oblasti humanitných a prírodných vied.
zvanie do Rady tútorov prijala Ing., PhDr. Lucia Zároveň dala možnosť študentom zo študent-
Vidanová, koordinátorka Vstúpne, n.o., poslan- ského Mediatimu podujatie zorganizovať a zre-
kyňa MsZ Malacky ale i BSK, Stanislav Bellan, alizovať, čo je neoceniteľná skúsenosť.
odborník na komunikáciu a PR a pán Richter,
majiteľ spoločnosti Richter Rasen, Rakúsko.

Prezentácie študentov sa venovali obsahu soli
v ľudskom organizme, čiernym dieram, i analý-
ze hudobnej štruktúry skladieb Tomáša Klusa,
ďalšie práce sa venovali ľahkým opevneniam

18 Rybka 5-2018/19

Zážitky zo školy

Exkurzia po Záhorí

Dňa 6. júna 2019 sme sa my deviataci, sied- lom objekte jezuitov. Tí si vzdelanie veľmi vážili.
maci a prváci z gymnázia vybrali na exkurziu
po Záhorí. Videli sme mnoho krásnych pamia- Z tohto výletu sme odišli znova o trocha múd-
tok a navštívili sme kopu historických miest. Boli
sme vo Veľkých Levároch, kde sme videli Ha- rejší a odniesli sme si so sebou aj kopu krásnych
bánsky dvor a múzeum a dozvedeli sa o živote
habánskej komunity, v Kopčanoch sme navští- spomienok a zážitkov.
vili rekonštruovaný Cisársky a kráľovský žrebčín,
ktorý patril manželovi Márie Terézie Františkovi
Štefanovi Lotrinskému. Pozreli sme si expozí-
ciu v múzeu a videli sme zrekonštruovaný Malý Aneta Hozáková IX. A
zámoček, ktorý slúži na kultúrne účely. Taktiež
sme si nenechali ujsť Kostol svätej Margity An-
tiochijskej z raného stredoveku, v ktorom urči-
te boli Konštantín a Metod. Boli sme sa pozrieť
na Kaštieľ v Holíči, vodnú priekopu a záhradu
pri ňom a nakoniec sme naštívili v Skalici Jezu-
itský kostol sv. Františka Xaverského, ktorý je
vedľa skalického gymnázia, sídliaceho v býva-

19Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

Škola v prírode RODINKOVO

Od 20. do 24. mája prežilo 66 štvrtákov napriek A ešte pripájame milé poďakovanie od Katky
upršanémupočasiunezabudnuteľnýtýždeňvško- Baškovej a Sabinky Zajačkovej zo IV. A triedy:
le v prírode RODINKOVO v Belušských Slatinách.
Bol to naozaj vydarený a fantastický týždeň. Poďakovanie
Určite nezabudneme na milých ľudí, ktorí sa Ďakujeme pani učiteľky,
o nás v Rodinkove starali, na chutné jedlo, že sme doma nemuseli pozerať do telky.
ktoré nám s láskou pripravovali a na priateľskú, Ďakujeme vám zato, že sme sa nemuseli učiť
veselú a úžasnú atmosféru počas celého pobytu. a vy ste nás potom nemuseli mučiť.

20 Rybka 5-2018/19

Zážitky zo školy

Rozlúčka
so štvrtákmi
gymnazistami

24. mája sme sa slávnostne rozlúčili s našimi
už bývalými štvrtákmi gymnazistami, ktorým sa
všetkým podarilo úspešne zmaturovať v exter-
nej aj internej časti maturitnej skúšky.

Prehľad vysokých škôl, na ktoré mieria naši
bývalí študenti 4.G „naši budúci vysokoškoláci"

21Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zážitky zo školy

Deň detí

Deň, na ktorý sa všetky deti veľmi tešili a už sa ho kačný test z oblasti športu a potom zdolávali
nevedeli dočkať. Ráno sme začali naozaj z ostra. jednotlivé disciplíny. Preťahovanie lanom, pod-
Cez prvú hodinu si museli všetky triedy druhé- liezanie, štafetový beh s vedrami vody, štafe-
ho stupňa pripraviť vlastné vlajky svojej vlastnej ta v skoku vo vreci, štafeta v skoku z miesta
krajiny. Každá trieda zastupovala inú krajinu, chrbtom vzad a puzzle z fotografií športovcov.
ktorú reprezentovala vo Františkovej aréne.
Nezabudli sme ani na našich prvostupňových
Vlajkami, dobrou náladou, úsmevom a s oča- spolužiakov, ktorí súťažili v rôznych zábavných
kávaním sme sa odhodlali ísť zdolávať náročné športových disciplínach.
športové úlohy. Najskôr sme vyplnili kvalifi-

22 Rybka 5-2018/19

Zážitky zo školy

23Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Bonzáčik

Pani učiteľka
Marcela
Garbiarová

1. Pani učiteľka, odkiaľ pochádzate?
Pochádzam z krásneho stredovekého mesta
na Spiši, ktoré sa volá Levoča.

2. Kto Vám povedal o našej škole? 8. V detstve ste boli skôr vzornou žiač-
O tejto škole som sa dozvedela, keď sme pre kou, alebo rebelkou?
naše deti hľadali katolícku školu v okolí Stupa- Asi skôr vzornou. Spolužiaci si ku mne pred
vy, keďže bývame tam. písomkami chodili pre zošity (vtedy sa to ešte
nedalo len tak odfotiť si do mobilu).
3. Chceli ste byť učiteľkou už v detstve?
Vôbec nie :)

4. Páči sa Vám na našej škole, alebo by
ste tu niečo zmenili?

Veľmi sa mi tu páči.

5. Aké predmety učíte?
Učím na prvom stupni momentálne druhákov.

6. Páči sa Vám učiteľský kolektív na
našej škole?

Áno.

7. Ovládate nejaké cudzie jazyky?
Myslím, že áno (najmä angličtinu).

24 Rybka 5-2018/19

9. Aké boli Vaše najobľúbenejšie predme-
ty?
Jednoznačne geografia a matematika.
10. Čo robíte vo svojom voľnom čase?
Rada trávim čas so svojou rodinou a priateľ-
mi, chodím na turistiku, cestujem, mám rada
divadlo, knihy...
11. Aký šport by ste zvolili pre aktívny
oddych?
V zime určite bežkovanie a v lete turistiku.
12. Máte deti?
Mám. Dve dievčatá.
Simona Cabanová
Magdalénka Poláčková
mediatim

25Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Súťaž

Milí študenti a žiaci našej školy, 1. napíš jeho/jej meno a priezvisko na papier,
prinášame pre vás 5. kolo našej 2. podpíš sa čitateľne na papier (meno, priez-
súťaže v tomto školskom roku. visko, trieda),
Vašou úlohou je spoznať učiteľa 3. takto vyplnený papier vhoď do krabice
na fotografii. Môže to byť učiteľka označenej „súťaž Spoznaj svojho učiteľa “
alebo učiteľ, ktorý učí na našej škole. pri vrátnici najneskôr do 30.6.2019,
4. každý žiak môže vhodiť do krabice len
Na fotografii v minulom čísle bola zachytená papierik s jedným menom, preto dobre
pani učiteľka Mgr. Adriana Stanová. premýšľaj.

Šťastným výhercom čokolády sa stala Richard Meno učiteľa/učiteľky na fotografii sa dozviete
Farkaš zo VI.A. Srdečne blahoželáme. v budúcom čísle časopisu. Jedného výhercu
Ak si myslíš, že vieš, kto je na fotografii (vždy vylosuje učiteľ zachytený na fotografii pod do-
nápomocná tým najmenším), tak postupuj zorom redakčnej rady. Šťastný výherca získa
podľa našich pokynov : čokoládu z rúk učiteľa na fotografii.

26 Rybka 5-2018/19

Enem nech nám šmakuje

Kurací pečené hnáti

Nakolko v minulém recepce bilo bračové maso, tak si mi, Záhoráci, obohacíme jídelňíček

a spravíme si maso kurací. Abi sa zas ale nepovidalo, spravíme si k temu aj zeleňinu.

Postup:

N a začáte k si rozp uscíme m áslo a n asipeme doň Potrebujeme:

k oreňí na pečené kura. Za tát maso opláchneme kurací nohi (nevikoscené),

a nasolím e. Poto m, ked je máslo rozpuscené, koreňí na pečené kura,

t ak to ro zmíšáme a začn eme to maso pocírat. grilovací koreňí na americké krumpole,

K ed je m aso zo š eckích s trán pot ríté, tak plech mix mrazenej zeleňini (mrkva, úski, karfiol,

t rošku p odlejeme vodú a pečem e púl hodzini hrášek),

n a 200 st upňú, do kát maso neňí krá sňe opečené. zelení salát,

cibula,

Z atát, co sa peče maso, ta k si zebe reme cibulku, 250g krumpolú,

n akrájam e si ju a skaram elizujem e ju s 2 púo- 0,5l octu,

l évkové u žički má sla. Mra zenú ze leňinku zebe- 1 l vodi,

r eme a d áme si ju na pan vičku. Pr idáme trošku 3 pu cukru,

o livového oleja, n ech sa nám to pjekňe praží, 0,5 kl soli,

a le zas t o nesmí me preh nat. Ke d už to bude 15 dkg másla , 2pu másla na zeleňinku,

m jet tú s právnú vúňu a f arbu, ta k to vipneme. plech

Potem, co máme spravené kura, tak si mosíme Potom vložíme salát a objed máme hotoví.
spravit aj prílohu, teda pečené krumpole. Tí ne- Servírujeme tentoráz za tepla, kura mi stude-
šúpeme, enem ich rozkrájáme na štvrťini a dáme né nechucí. 12/10 Záhoráku odporúča Tren-
na plech. Tam si koreňí na krumple zmíšame kiho recepti. Na tem preca ňeco bit mosí!
s olejem a krumpole takto pocírame. Trošku ešte
posolíme a necháme pécit v trúbje tak jak kura na Michal trenky Trenčanský
200 stupňú ale púl hodzini. Treba si to odsledovat. mediatim

Pokád sa pečú krumpole, nesedzíme lelki,
zebereme si zelení salát. Ten umijeme a od-
ložíme si ho na bok. Spravíme si nálev. Najprv
nalejme do miski vodu, potom pridáme cukr
a ocet, to rozmíšáme a nakonec dáme súl.

27Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

MIAU

Podľa štatistík obľúbenej webovky Pinterest, ktorá zverejnila módne trendy na leto 2019,
vieme isto, že najvyhľadávanejšími a teda aj najobľúbenejšími módnymi kreáciami a dopln-
kami budú:
#Bambusové kabelky
#Statement tenisky
#Bike šortky
#Voľné šaty previazané v páse
#Bižutéria s korytnačím vzorom
#Hadia potlač
#Oválne okuliare
#Africké vzory
#Móda šetrná k životnému prostrediu

28 Rybka 5-2018/19

Rubrika

Móda šetrná k životnému prostrediu nazna- Protipólom ku fast fashion je slow fashion. Tá sa
čuje aj trend nasledujúcich pár rokov. Práve stavia proti sezónnej lacnej móde a naopak dbá
fast fashion, teda rýchla móda masívne pro- hlavne na kvalitu, udržateľnosť a rešpektuje ži-
muje „kúsky“, ktoré v šatníku „musíte mať“ votné prostredie. Zodpovedným a zároveň tren-
a sú horúcou vychytávku sezóny. Fast fashion dy si ak oblečenie recykluješ: venuješ na charitu,
je fenoménom 21. storočia. Ide o lacnú, maso- odnesieš do sekáču. Ešte ideálnejší je takzvaný
vo vyprodukovanú módu väčšinou nízkej kvali- clothing swap. Stretnete sa s partiou, každý pri-
ty a vysokej kvantity. Uvedená charakteristika nesie nejaké oblečenie, ktoré už sám nechce no-
napovedá, že módny priemysel je aj z tohto siť a kúsky si medzi sebou povymieňate.
dôvodu druhý najznečisťujúcejší priemysel vô-
bec. Vedeli ste, že na výrobu jedného trička je Zmeniť naše nákupné rozhodovanie môžeme
potrebných až 2900 litrov vody a vaše obľúbené v tejto chvíli a práve to je to, čo si niekedy neu-
rifle oberú zásobu vodných zdrojov o takmer vedomujeme. Vieme teda, čo je #trendy ale naj-
12 000 litrov? Módny priemysel v Bangladéši prv si pozrime čo máme doma, čo vieme s čím
je zodpovedný za produkciu neuveriteľných skombinovať, čo si vieme upraviť alebo vynoviť
56 biliónov litrov kontaminovanej vody za rok. vlastnou kreativitou. Ak by sme takto pristupo-
Greenpeace sa postaral o vznik iniciatívy Detox vali k vlastnému šatníku, sme jednotky v upcyc-
Catwalk, ktorá hodnotí kroky módnych zna- kling fashion ale nie sme prví, takto rozumne
čiek tak, aby plnili svoje záväzky voči prírode sa správali naše staré mamy. Ak sa rozhodne-
a spotrebiteľom. Do roku 2020 chce dosiahnuť me predsa len kúpiť si niečo nové, vyberajme si
to, aby módne značky odstránili nebezpečné zo zodpovedných producentov a značiek. Inak,
chemikálie z výrobného procesu a zabezpečili nechceli by sme mať medzi záujmovými krúžka-
transparentnosť informácií o vypúšťaných lát- mi školy aj krúžok módnej tvorby a šitia?
kach. Značkami, ktoré v prospech odvážneho
cieľu vykročili najaktívnejšie, sú Beneton, H&M Inšpirované webom
a Inditex. Naopak, najväčším sklamaním sú pod-
ľa spomínanej iniciatívy Esprit, Limitedbrands, topmoda.sk
Li-ning a Nike. Niekde v strede sú brandy, refresher.sk
ktoré sa síce snažia, no ich aktivity nenapredujú hnonline.sk
dostatočne rýchlo. Takými sú napríklad Mango,
Adidas, C&A, Levi´s, Burberry, Valentino .. (kom- mediatim
pletný zoznam nájdete na webe Detox Catwalk).

29Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

SRCuRbOrLikLa

SCROLL

Dnes sa pozrieme na to, ako to vyzeralo na pr- technológií a inovácií VRko a Bitcoiny, Minecraft
vom ročníku technologického festival IXPO 2019. hráči tam mali Xbox, na ktorom sa hral Minecraft
Na festivalovej webovke sa dočítame, že pís- aj iné hry od výmyslu sveta. Tí, čo oceňujú
meno „I“ reprezentuje inováciu, inteligen- PlayStation, sa potešili PS4 a tí čo, majú radi klasi-
ciu, inšpiráciu a najmä interakciu. Je to naj- ku čiže PC-čka, si mohli zahrať Fortnite a LOL-ko.
väčší technologický festival na Slovensku. Mňa najviac zaujal NAY STAGE a pozrel som
Spája v sebe bohaté témy a úžasné zážitky si zápolenie tímov v PC hry. Vyskúšal som si
pre všetkých, ktorých zaujíma budúcnosť. virtuálnu realitu a „omrkol“ ORANGE X BOX.

Čo prináša IXPO? Na záver info k Fortnite cupu. Na prvom mieste
TECHNOLÓGIE, SPÍKRI, GAMING, ESPORT skončil team Ciber Gaming z Českej republiky.
Súčasťou Fortnite cupu bola aj autogramiáda
Bude otec lietať za prácou na Mars? Nahradí Selassieho. Perlička na záver – cestou do kina
mamu v kuchyni robot? Budú sa deti lepšie učiť na Avengers Endgame som sa s ním a jeho
vďaka virtuálnej realite? bratom Evženom stretol a cvakol som sa s ním.

Výstava futuristických technológií IXPO 2019
priniesla novinky z herného sveta, medziná-
rodný turnaj vo vidoehrách, digitálne ume-
nie, inšpiratívne prednášky i možné rieše-
nia a odpovede zo sveta virtuálnej reality.

Na IXPO som bol aj ja sám, čiže viem povedať Bruno Vidan
svoj názor. Predovšetkým bolo naozaj super, mediatim
že si každý na nej našiel niečo svoje. Milovníci

30 Rybka 54--22001186//1197

Slovenčina prevažne vážne

Človek, ktorého mám rada

Moja sestra má jedenásť rokov a je veľmi hravá. Nemá rada nudu. Hoci sa niekedy správa ako
malé decko, mám ju rada.

Má guľatú tvár, guľatý nos a malé oči. Opálená pokožka ladí s jej hnedými očami a vlas-
mi. Krátke vlásky, ktoré jej vytŕčajú z copu, vždy padajú na jej svetlohnedé obočie. Na rozdiel
odo mňa má celkom úzke pery, ktoré rady rozprávajú. Jej nohy nemajú v láske beh. Sú skôr
stvorené na kopnutie do lopty či oddych. Má dlhé ruky, ktoré tvoria úžasné veci. Ak máme
doma nepotrebný kartón, spraví z neho domček. Ak máme doma nepotrebnú látku, ušije
z nej šaty pre bábiky. Má však aj zlú vlastnosť, lenivosť. Vždy, keď príde na upratovanie, od-
makám to hlavne ja. Keď však robíme v záhradke, jej lenivosť zmizne. Rada pomáha tatkovi
pri sadení či kosení trávy. Nemám na nej rada, že je tvrdohlavá. Ak si myslí, že je pre ňu nie-
čo dobré, tak si nikdy nedá poradiť. Často uzná svoju chybu, až keď niečo vyvedie. Ďalšou jej
vlastnosťou je netrpezlivosť. Vždy chce mať všetko rýchlo hotové. Je však aj veľmi empatická
a má rada deti. A vždy sa jej môžem posťažovať, ak ma niečo trápi. Viem, že si moje tajomstvo
vždy nechá pre seba. Keď sme na návšteve u malej sesternice, rada sa s ňou hrá, ale vždy len
chvíľu. Potom to vzdá a úloha opatrovateľky zostáva na mne. Ona sa ide hrať s bratrancom,
ktorý je rovnako starý ako ona. No a ja sa celý čas nudím. A nemôžem to dať najavo. Ďalšou
jej vlastnosťou je spoľahlivosť. Viem, že ak jej niečo dám, poctivo sa bude o môj poklad starať.

No napriek jej zlým vlastnostiam si myslím, že je to tá najlepšia sestra na svete.

Tamara Gbelcová VII. B

Hádanka

Najkrajšie miesto na svete… Leží si v srdci Európy,
Vy o ňom ešte neviete?! zaujímavostí má kopy.
Malé, no o to krajšie,
Veľa lesov, veľa lúk,
na dobrých ľudí najbohatšie. ešte viac šikovných rúk.

31Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

SRlouvbernikčaina prevažne vážne

Všade počuť krásnu vravu, Veľkou pýchou Tatry sú,
od Košíc po Bratislavu, tie turistov lákajú.
nárečí tu mnoho máme,
Krásna je tam príroda,
priateľa si vždy spoznáme. oddych, šport a pohoda.

Hutoríš či vypráviaš, Ktorá je to krajina?
šedziš, možno sedávaš. Písmenom S začína.
Vždy nájdeme si dôvod Kto uhádne? Ktože, kto?
byť hrdí na svoj pôvod. Predsa naše Slovensko!

Dunaj, to je veľká rieka, Veronika Szakálová, VI.B (práca ocenená v rámci
do Maďarska odvedie ťa. SR v súťaži „Prečo mám rád slovenčinu, prečo
Stredom tečie rieka Hron, mám rád Slovensko“)
Ondava zas východom.

Moja sestra

Sestier mám síce veľa (až päť), ale Kiku mám najradšej.

Celkom sa podobáme. Ale len navonok. Ona sa totiž nenahnevá len tak pre nič za nič a ani nikdy
nepovie niečo nevhodné. Vždy je aj veľmi milá a medzi ľuďmi je obľúbená. Preto má veľa ka-
marátov, ktorí jej často pomáhajú. Chcela by som byť taká ako ona. Milá, šťastná, obľúbená
a mať na perách vždy úsmev. Veľmi milý a pekný úsmev. Má totiž krásne plné ružovkasté pery,
ktoré skrývajú jej žiarivo biele zuby. No dokáže sa usmievať aj očami. Oči máme navlas rovnaké
– tmavohnedé, neustále si prezerajúce okolie, zvedavé. Často sa snaží zakryť smútok, ale práve
jej oči ju prezradia. Hnedé vlasy má vždy pekne upravené, najviac jej pasujú rozpustené vlasy,
ktoré jej siahajú až po plecia.

Keď bola malá, zomrela jej mama a musela sa začať aj so svojimi staršími súrodencami starať
o domácnosť a vtedy päťročnú Bašu. Mala to ťažké, ale životnú skúšku zvládala a s radosťou
pomáhala otcovi. Preto aj teraz nie je lenivá, každému pomáha a váži si život, lebo nikto nevie,
kedy sa ten jeho skončí.

Raz ju jej kamarátka zobrala na párty (tuším oslavovala dvadsiate ôsme narodeniny). Osla-
vovali dlho do noci. Dávala si však pozor na alkohol a nikdy neprehnala jeho konzumá-
ciu. Nad ránom zaspala od únavy. Našiel ju tam neznámy chalan, zobudil ju a pýtal sa, či je

32 RRyybbkkaa 52-42-020181/61/917

EXTRA

v poriadku. Odvtedy spolu chodili a pred piatimi rokmi si ju zobral za ženu. Teraz tvoria šťast-
nú rodinu - Juraj, Kika a ich dve deti – Noemi a Lucka. Bývajú v Brne, ale často k nám cho-
dia na návštevu. Vždy sa tešia na naše zvieratá. Hlavne Noemi. Dokonca má u nás jed-
nu sliepku, ktorú má strašne rada, ale nemôže si ju zobrať do ich bytu. Tak ju má u nás
odloženú. V tomto je ako jej mama. Obe milujú zvieratá a len tak sa ich nevzdajú. Vlast-
ne sa nevzdajú ničoho. A nikoho. Niekedy je to dobrá vlastnosť, no niekedy je to otravné.

Veľmi Kiku obdivujem a mám ju moc rada. Klára Kralovičová VII. B


„SOČKA bola pre mňa
nenahraditeľná skúsenosť“

V rámci stredoškolskej odbornej činnosti v roku 2019 patria Andrej Kořínek, Vladimír
Šteffek a Juraj Hušek k najúspešnejším študentom na našej škole. Je to možno aj práve
preto, že témy prác si vyberali sami venovali sa tomu, čo ich skutočne zaujíma. Našim
študentom sme položili zopár otázok.

1. Akú tému práce si zvolil a prečo si sa rozhodol venovať tejto problematike?
Andrej - Zvolil som si tému Ľahké opevnenia na Záhorí ako súčasť Československé-
ho opevnenia. Navrhol mi ju môj otec a ja som sa navyše rozhodol k práci spraviť bro-
žúrku. Vždy sa mi páčili vojenské stroje a objekty, a preto si myslím, že táto téma bola
pre mňa perfektná, i keď v budúcnosti sa budem venovať viac informatike ako histórii
Vladimír - Moja práca sa nazýva Význam strečingu pri silovom tréningu. Túto problemati-
ku som si zvolil preto, že v poslednom čase som čítal rôzne vedecké štúdie, kde bolo uve-
dené, že strečing sa už nejaví byť taký efektívny, ako sa tvrdilo kedysi. Mne, ako obľúben-
covi strečingu sa toto tvrdenie nezdalo a ťažko sa mi s ním stotožňovalo... Taktiež často
vidím ako niektorí cvičenci vykonávajú jednotlivé cviky v posilňovni a z ich techniky predví-
dam, že sa nevyhnú zraneniu. No dôvodov na vypracovanie tejto témy bolo viac, avšak toto
boli moje prvé podnety, na moju prácu - SOČ. Keďže som aj obľúbencom silového cvičenia,
považoval som za rozumnú voľbu preukázať význam strečingu práve pri silovom tréningu.
Juraj - Téma mojej SOČ znela - Vytváranie mobilnej aplikácie pre zariadenia s operačným sys-
témom Android. Túto tému a problematiku som si vybral preto, lebo sa venujem tvorbe pc hier

33Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

ERXuTbRrAika

a programovaniu a vytvoriť aplikáciu, ktorá by bola funkčná na zariadeniach s os Android, bola
dobrá výzva. Chcel som sa venovať niečomu, čo ma posunie ďalej a dá mi to nové skúsenosti.

2. Ako dlho si sa venoval tvorbe samotnej práce?
Andrej – S rodičmi som začal navštevovať a fotografovať bunkre na Záhorí už od začiatku škol-
ského roka, ale samotnú prácu som začal písať až neskôr, myslím, že na konci januára 2019.
Vladimír - Najnáročnejšie boli začiatky. Získavanie kvalitných zdrojov a respondetov nebo-
lo jednoduché... Ale aby som odpovedal stručne, celá práca mi zabrala asi 4 až 5 mesiacov...
Juraj - Tvorba mojej práce pozostávala z dvoch častí. Najprv som vytvoril samotnú apli-
káciu a potom som spísal moje kroky pri tvorbe tejto aplikácie. Keďže som vedel do čoho
sa púšťam, naštudoval som si rôzne dokumentácie a naplánoval som si kedy akú časť spra-
vím, stihol som vytvoriť funkčnú apku v slušnom časovom rozpätí. Prácu som písal dlhšie,
keďže tam bolo treba vymyslieť ako spísať moju tvorbu ľudskými slovami, opraviť gramatic-
ké chyby, pridať obrázky, atď. Dokopy som ju písal asi 2 týždne. Ťažko sa to počíta, koľko mi
to trvalo, pretože som moju prácu nepísal úplne pravidelne ale po častiach, kedy bol čas.

3. Ako by si krátko zhodnotil svoju účasť a dojmy z krajského súťažného postupového
kola SOČ?
Andrej – Na krajskom kole mali ostatní súťažiaci zaujímavé témy a bol som pomerne prekvape-
ný, keď som sa ocitol na prvom mieste. Síce som na celoslovenskom kole už neumiestnil, ale bola
to pre mňa nenahraditeľná skúsenosť.
Vladimír - Moja účasť na krajskom kole by sa ani neuskutočnila, ak by nebolo pani učiteľky Grma-
novej, ktorej by som sa aj takto rád poďakoval, že ma tak dlho presviedčala, aby som sa zúčastnil
krajského kola. Môj odbor vyhlasovali ako prvý - začali od piateho miesta až po prvé... Ja keďže
som bol myšlienkami na inom mieste, bol som celkom v šoku, keďže zrazu zaznelo moje meno
na prvom mieste. Rád by som spomenul aj celoslovenskú SOČ, ktorá bola úplne iný level, ako
krajské kolo. Všetci sme pobehovali vystresovaní v oblekoch a konkurencia tu bola značne lepšia
ako na krajskom kole (nečakane :D). Rozšíril som si veľa vedomostí, spoznal som inšpiratívnych
ľudí, s ktorými som viedol zaujímavé debaty. Celoslovenské a krajské kolo hodnotím veľmi pozi-
tívne a taktiež ako super skúsenosť do budúcnosti.
Juraj – Dojmy sú pozitívne, videl som aká je veľká konkurencia v odbore informatika a kam by
som sa mohol posunúť. Už teraz sa teším na ďalší ročník a tentokrát víťazný.

Luky Kožuch
mediatim

34 RRRyyybbbkkkaaa 254--22-2000118816//1/19917

EXTRA

Eurovoľby 2019

Ešte pred pár týždňami sme tu mali prezident- si totiž uvedomili skutočnosť, že lepšie ako boj-
ské voľby, ktoré vyhrala Zuzana Čaputová, no už kotovať politiku EÚ je byť jej súčasťou a priamo
25. 5. 2019 sa voľby konali opäť. Tentokrát voľ- rozhodovanie ovplyvňovať vo voj prospech. Pre-
ba poslancov do Európskeho parlamentu. Tieto kvapením boli isto i neočakávané voľby vo Veľkej
voľby u nás na Slovensku nie sú populárne a na- Británii, pretože Británia už v tomto čase mala
svedčuje tomu aj volebná účasť, ktorá sa vyšpl- byť mimo mapy Európskej únie. Z tohto dôvo-
hala iba na 22,74%, A i keď v poslednej dobe sa du sa napríklad poslaneckého mandátu ujme
verejnosťou šírila kampaň o tom, prečo ísť voliť, Miriam Lexmann (KDH) až po vystúpení Veľkej
účasť bola najnižšou spomedzi všetkých krajín Británie z EÚ. S uvedeným dnes súvisí aj spor
EÚ. Najvyššia účasť bola v Belgicku. Víťazom sa medzi KDH a SAS, ktorý zapríčinil nejednoznač-
u nás stala koalícia Progresívne Slovensko/Spolu, ný Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach vý-
nasleduje Smer, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO. Voľby konu volebného práva a o zmene a doplnení
naznačili mnoho o budúcnosti. Zaujímavé ale i niektorých zákonov a opäť živí diskusné relá-
nebezpečné bolo sledovať spájanie nacionalis- cie i stránky periodík. Najbližšie nás, Slovákov,
tických strán naprieč celou Európou s cieľom vy- čakajú parlamentné voľby a to už budúci rok.
tvoriť samostatnú frakciu pod názvom Európska
aliancia pre ľudí a národy. Extrémistické strany Matúš Dudáš mediatim

35Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

ERXuTbRrAika

Naše stretnutie s históriou.

V rámci cyklu Stretnutia s históriou, ktoré organi- príbeh a svojim spôsobom vypovedá o našom
zuje Mestské centrum kultúry v Malackách, sme vzťahu k hodnotám z hľadiska meniacej sa poli-
dostali ponuku vystúpiť s predstavením Žil som tickej situácie v spoločnosti. Nie vždy sa nám po-
večnosť v sekundách. Divadelné predstavenie darilo zachovať si svoju tvár a pevnosť postojov.
sme si pripravili pri príležitosti 100. výročia vzni- Po celom podujatí sme sa ešte krátko rozprávali
ku Československa a priblížili sme v ňom osob- s našimi divákmi. Veľmi nás potešilo blahožela-
nosť Milana Rastislava Štefánika. Tak sme sa 14. nie pani učiteľky Jany Pagáčovej. Pani učiteľka
mája rozložili od skorého rána v malackom kine. sa venuje umeleckému prednesu a na postu-
Pred samotným vystúpením sme sa zoznámili pových kolách celoštátnej prehliadky Hviezdo-
s novým priestorom a skúšali sme aj s pro- slavov Kubín je dlhoročnou porotkyňou, tak sa
fesionálnym technikom Milanom Kojsom, Beina tešila slovám chvály na svojich „zverov“
ktorému asistoval Dominik Bečár, náš pán zverencov. V popoludňajších hodinách sme
technik. Počas skúšky sme prešli procesom sa opäť zišli v kine, pretože sme dostali mož-
skrotenia pod taktovkou Beiny Reifovej, reži- nosť hrať večer aj pre verejnosť. V hľadisku sa
sérky predstavenia. Po desiatej hodine začali objavili naši rodičia, starí rodičia, kamaráti ale
prichádzať diváci zo susednej Dérerky, naši i naše pani učiteľky, ktoré prišli napriek tomu,
kamaráti a rovesníci a viete si teda predstaviť, že už predstavenie videli, to bolo milé. Vystú-
akú sme mali trému. Beina nám zaželala vzá- penie sme zvládli so cťou a sme vďační Mest-
jomné porozumenie na javisku a dodala, že skému centru kultúry v Malackách za pozvanie.
výsledok bude taký dobrý, aký bude osobný
prínos každého z nás pre celé predstavenie, Po predstavení som sa spýtal dvoch sympa-
od najmenších tretiakov až po gymnazistov. tických dievčat z Dérerky ako sa im vystúpenie
páčilo:
Svetlá zhasili, sála stíchla a predstavenie začalo.
Po hodine sa ozval srdečný potlesk a my sme Karin – Mne to prišlo ako dobre spracované, keď
boli šťastní, že sme zvládli strach aj trému a som vedela, že to robí Beina a kto tam účinkuje,
priniesli sme príbeh Milana Rastislava Štefáni- tak som vedela, že to bude zaujímavé. Páčilo sa
ka tak, ako sme ho vnímali po návšteve múzea mi to fakt.
v Košariskách - s obdivom a sympatiami k tejto
osobnosti našej histórie. Záznam z návštevy mú- Natália – Počula som skutočne veľa nových in-
zea sme mali možnosť po predstavení premiet- formácií o M. R. Štefánikovi a bavilo ma to, bolo
nuť a divákov sme potrápili aj s krátkym kvízom. to super.
Na záver sme si vypočuli krátku prezentáciu
o soche M.R. Štefánika, ktorá mala zaujímavý
Adam Babeľa mediatim
36 RRyybbkkaa 52-42-0201816/1/917

EXTRA

Zoznámte sa, prosím!

V piatom vydaní nášho školského časopisu by som vám veľmi rád predstavil nášho spo-
lužiaka Mareka Trnku. Gymnazisti asi vedia, že je skvelý cyklista a je úspešný vo viace-
rých oblastiach ale mladší kamaráti ho možno nepoznajú. Poprosil som Mareka o krátky
rozhovor.
- Marek, cyklistika je jazda na na bicykli s rekreačným, športovým, turistickým alebo dopravným
zameraním. Akej cyklistike sa venuješ ty?
- Cyklistika je naozaj pestrá, ale ja sa venujem hlavne horskej cyklistike (konkrétne cross country –
XCO) a cyklokrosu. Občas jazdím aj cestné preteky. Na cross/country často pretekáme na technicky
náročných tratiach so stúpaniami a prudkými klesaniami v ktorých sú často prekážky ako kamene,
korene alebo skoky.
- Hovorí sa o tebe, že si šampión. Prezraď nám, v akých disciplínach a na akých podujatiach si bo-
doval?
- Najviac sa mi darí v disciplíne cross-country v ktorej sa mi podarilo vyhrať majstra
Slovenska v roku 2017 a minulý rok som skončil na druhom mieste. Okrem týchto úspe-
chov sa každú chvíľu podarí vyjazdiť nejakú „bedňu“ (umiestnenie v top 3) Momentál-
ne som v slovenskej reprezentácií, s ktorou chodím na rôzne preteky aj do zahraničia.

37Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

EXRTuRbArika

- Aký je tvoj tréningový recept?
- Podľa mňa je veľmi ťažké napísať presný recept. Najdôležitejšie je, aby človek trénoval pre to, že ho
to baví a nebral tréning ako povinnosť.

- Prezraď nám, kto je tvoj vzor, kto ťa inšpiruje.
- Momentálne je pre mňa veľký vzor Mathieu van der Poel, pretože za posledný rok uka-
zuje vysokú výkonnosť v troch disciplínach, čo sa v dnešnej dobe nedarí nikomu inému.
- Ak by som chcel byť taký šampión ako ty, čo ma čaká v príprave? Aká je finančná a časová nároč-
nosť? Myslíš, že by som to zvládol?
- Základom je chuť začať so športom a potom sa hlavne nevzdať pretože zo začiatku je to
náročné a možno všetko nepôjde tak, ako by si chcel. Zaberie to aj veľa času, ale to aj kaž-
dý iný šport ktorému sa niekto venuje naplno. Samozrejme cyklistika je aj finančne ná-
ročný šport, takže bez veľkej podpory rodičov to ide ťažko. Týmto sa chcem svojim rodi-
čom poďakovať za všetku ich snahu, dlhé hodiny v aute a víkendy strávené na pretekoch.
Ďakujem za rozhovor

Marek Sivák
mediatim

38 RRRyyybbbkkkaaa 254--2-22000181186//1/91197

EXTRA

Výsledky ekoprojektu
Recykláčik

Tento školský rok sme pripravili pre našich žiakov celoročný školský ekologický projekt,
ktorý sme nazvali „Recykláčik“.
Projekt bol určený pre všetky triedy ZŠ v rámci environmentálnej výchovy, ale zasahoval do všetkých
vyučovaných predmetov. Projekt pozostával z viacerých súťažných disciplín: zber mobilných telefó-
nov, separovanie odpadu, nástenka ku Dňu vody, zber papiera, elektrozariadení a použitých batérií.
Spoločne sme vyzbierali a odovzdali rekordných 441 mobilných telefónov, 12 ton papiera, 4 460 ks
elektrozariadení a 49 070 ks použitých zariadení. Celkové vyhodnotenie projektu prebehlo tradične
počas osláv MDD na našej škole. Víťazom srdečne blahoželáme.

39Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Zábava a relax

Slovné hlavolamy:

1. V košíku máte 5 jabĺčok. Viete, ako ich treba 4. "Ak deň po zajtrajšku je včerajšok, potom 'dnes'
rozdať piatim deťom, aby každé dostalo jedno bude tak vzdialený od nedele ako deň, ktorý bol
celé jabĺčko, a aby 1 jabĺčko zostalo v košíku? 'dnes', keď deň pred včerajškom bolo zajtra!"
Ktorý deň v týždni je tento výrok pravdivý?
2. V záhrade je niekoľko stromov. Na jednom
z nich, na hruške, rastú hrušky (dosť logické ;-). 5. Dve dievčatá sa narodili tej istej matke, v ten
Zafúkal silnejší vietor a spôsobil, že na strome istý čas, deň aj rok, a predsa nie sú dvojičky.
už nie sú hrušky, avšak hrušky nie sú ani pod Ako je to možné?
stromom (pre vychytralých ani nikde vedľa
stromu). Viete to vysvetliť? 6. Čo sa vyskytuje raz v každej minúte, dvakrát
v každom momente, ale ani raz v roku.

Depositphotos®

3. Kapitán jednej veľkej lode raz rozprával tento Riešenia hlavolamov:
zaujímavý príbeh:
"Plávali sme po rozbúrenom mori. Zo všet- 1. Každé dieťa dostane jedno jablko, pričom jedno z detí dostane
kých strán sa na nás valili veľké vlny a hro- svoje jablko v košíku.
zilo, že nám potopia loď. Preto som stál 2. Na strome boli dve hrušky. Keď zafúkal vietor, zhodil jednu
pri kormidelníkovi a pozeral ďalekohľadom hrušku na zem. Teda na strome ostala len jedna hruška (nie
dopredu. Aby som mal istotu, že sa nič nesta- hrušky) a na zemi bola tiež len jedna hruška (nie hrušky).
ne, rozostavil som hliadky aj po bokoch lode. 3. Námorníci stáli chrbtom ku zábradliu a pozerali sa na seba.
Zrazu sa stala čudná vec. Jeden námorník stál Kde sa nachádzala loď pritom nezáleží (iba ak neboli na sever-
pri zábradlí a pozeral sa na východ. Na druhej nom, alebo južnom póly, pravdaže).
strane lode stál iný námorník a pozeral na zá- 4. Uvedený výrok je pravdivý práve v nedeľu.
pad. A obidvaja námorníci sa dobre videli!" 5. V ten deň sa narodilo uvedenej matke ešte aspoň jedno dieťa,
Je to vôbec možné? a teda nie sú dvojičky lebo sú napr. trojičky.
6. Písmeno m.
40 Rybka 5-2018/19


Click to View FlipBook Version