The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by romyateewat, 2020-02-18 02:27:58

Action Plan คปสอ.2563 ok

Action Plan คปสอ.2563 ok

แผนปฏบิ ตั ิการเครอื ข่ายบรกิ ารสาธารณสขุ อาเภอปา่ พะยอม ปงี บประมาณ 2563
(คปสอ.ป่าพะยอม)

มกราคม 63

Action Plan คปสอ.ป่าพะยอม อาเภอปา่ พะยอม จงั หวัดพัทลงุ 0

คานา

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพเครือข่ายบริการสาธารณสุขอาเภอป่าพะยอม ประจาปีงบประมาณ
2563 จัดทาขึ้นเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอป่าพะยอม ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ สามารถตอบสนองนโยบายและแนวทางของหน่วยงาน
ทั้งในระดับระดับกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขตและระดับจังหวัดรวมท้ังปัญหาในระดับพ้ืนท่ี ซึ่งในการจัดทา
แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอป่าพะยอมประจาปีงบประมาณ 2563 น้ีมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุงซ่ึงจะส่งผลให้การดาเนินด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และ
สามารถแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบได้เพ่ิมมากข้ึน ดังวิสัยทัศน์ของเครือข่าย
บริการสุขภาพอาเภอป่าพะยอม ที่ว่า “ เครือข่ายบริการสุขภาพเปน็ เลิศ ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจและผู้ให้บริการมี
ความสุข เพ่ือชุมชนสุขภาวะท่ียั่งยนื ” ต่อไป ผู้จัดทาแผนปฏิบัติการสาธารณสุขดา้ นสขุ ภาพหวงั เป็นอย่างย่งิ ว่า
แผนปฏิบัติการฉบับน้ีจะสามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาและเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนในอาเภอป่าพะยอมตอ่ ไป

ผู้จัดทาแผนปฏบิ ตั กิ ารสาธารณสุขด้านสขุ ภาพ
เครอื ข่ายบรกิ ารสุขภาพอาเภอปา่ พะยอม

Action Plan คปสอ.ปา่ พะยอม อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลงุ 1

สรปุ โครงการ งบประมาณ และแหล่งงบประมาณ ตามแผนปฏบิ ตั กิ ารปงี บประมาณ พ.ศ.2563

งบจัดสรรโครงการคปสอ ปีงบประมาณ 2563 บาท

A PP CUP 2563 สสอ. 412,850.00

B PP รพ.สต. 2563 616,107.00

C กองทนุ ตาบล 1,569,005.00

D งบPP รพ.ป่าพะยอม 196,850.00

E งบUC CUP (เงินบารุง) รพ.ป่าพะยอม 142,715.00

F งบUC CUP (เงินบารงุ ) สสอ.ป่าพะยอม 71,460.00

A+D 609,700.00

ผู้รบั ผิดชอบแผนปฏิบตั กิ าร

(.............................................................)
ตาแหน่ง...................................................

ผู้เสนอแผนปฏบิ ตั ิการ

(.............................................................)
ตาแหนง่ ...................................................

ผเู้ ห็นชอบแผนปฏิบตั ิการ

(.............................................................)
ตาแหนง่ ...................................................

ผอู้ นุมัตแิ ผนปฏบิ ตั ิการ

(.............................................................)
ตาแหน่ง...................................................

Action Plan คปสอ.ปา่ พะยอม อาเภอปา่ พะยอม จงั หวัดพทั ลุง 2

ลาดบั ที่ สารบัญ หน้า
1.
สว่ นที่ 1 ข้อมูลทวั่ ไป 4
2. 1.1 ขอ้ มูลท่วั ไปของอาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลงุ 8
1.2 ทรัพยากรด้านสาธารณสุข 11
3. 1.3 ขอ้ มลู สถติ ิสาธารณสขุ ทสี่ าคญั 15
4. 1.4 การเขา้ ถึงบริการสาธารณสุข 17
5. แผนยทุ ธศาสตร์เครือขา่ ยบริการสขุ ภาพอาเภอป่าพะยอม พ.ศ.2561-2565 20
6. ตวั ช้วี ดั กากับแผนยุทธศาสตร์คปสอ.ปา่ พะยอม (2561-2565) 23
ปญั หาสาธารณสุข คปสอ.ป่าพะยอม ปี 2562 (ใช้แกป้ ญั หา ปี 2563) 26
แผนปฏบิ ตั ิการเครือข่ายบริการสาธารณสขุ อาเภอป่าพะยอม ปงี บประมาณ 2563 40
รายละเอยี ดแผนงาน/โครงการเครอื ข่ายบรกิ ารสุขภาพอาเภอป่าพะยอม ประจาปี
งบประมาณ 2563 167
ข้อตกลงค่าใช้จา่ ยโครงการคปสอ.ปงี บประมาณ 2563
ภาคผนวก

Action Plan คปสอ.ปา่ พะยอม อาเภอปา่ พะยอม จังหวัดพัทลงุ 3

สว่ นท่ี 1 ขอ้ มลู ทวั่ ไป
1.1 ข้อมูลทั่วไปของอาเภอป่าพะยอม จงั หวดั พัทลุง

1.1.1 สภาพทางภูมิศาสตร์
อาเภอป่าพะยอม ต้ังอยู่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัดพัทลุงโดยต้ังอยู่บริเวณเส้นรุ้ง (latitude) ที่ 7

องศา 50 ลปิ ดา 24 ฟลิ ปิ ดา เหนือ และเสน้ แวง (longitude) ท่ี 99 องศา 55 ลิปดา 6 ฟิลปิ ดา ตะวันออก อยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถไฟ สายใต้ประมาณ 812 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41
ประมาณ 822 กโิ ลเมตร หรือตามทางหลวง แผน่ ดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 1,166 กิโลเมตร ห่าง
จากอาเภอเมืองพทั ลุง ระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร มเี น้อื ท่ีประมาณ 248..43 ตารางกโิ ลเมตร
1.1.2 ลักษณะภูมปิ ระเทศ

สภาพพื้นท่ีมีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูง ทางด้านตะวันตกอันประกอบด้วย เทือกเขาบรรทัด มี
ระดับสูงจากน้าทะเลปานกลาง ประมาณ 50 - 1,000 เมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ เช่น สวนยางพารา สวน
ไม้ผลและไมย้ นื ต้น ถัดลงมาทางดา้ นตะวันออกเป็นท่รี าบ บรเิ วณนีส้ ่วนใหญป่ ลูกข้าว และเลยี้ งสัตว์
1.1.3 สภาพภูมอิ ากาศ

ลกั ษณะอากาศโดยท่วั ไปเป็นอากาศแบบร้อนชนื้ ในชว่ งระยะเวลา 1 ปี มฝี นตกประมาณ 4 เดือน
ช่วงเดือน กันยายน – ธนั วาคม ของทุกปี สภาพภมู ิอากาศมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน และฤดูฝนไดร้ บั อทิ ธพิ ล
จากมรสุมตะวนั ออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปรมิ าณฝนตกเฉลี่ย 0.182 ( มม./ชม.) การกระจาย
ของฝน มฝี นตกบางพื้นท่ี (น้อยกว่ารอ้ ยละ 20) รอ้ ยละของพนื้ ทฝี่ นตกในอาเภอเท่ากบั 1.06
(www.pbwatch.net/Latest /Radar/RainReport.html)
1.1.4 อาณาเขตตดิ ตอ่

ทิศเหนือ ติดกับ อาเภอชะอวด จังหวดั นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ตดิ กับ อาเภอศรบี รรพต และอาเภอควนขนุน จงั หวัดพทั ลุง
ทิศตะวนั ออก ติดกบั อาเภอควนขนุน จงั หวัดพัทลุงและอาเภอชะอวด จังหวดั

นครศรีธรรมราช
ทิศตะวนั ตก ตดิ กับ อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรงั

Action Plan คปสอ.ป่าพะยอม อาเภอปา่ พะยอม จังหวดั พทั ลงุ 4

ภาพที่ 1 แสดงแผนท่ีอาเภอปา่ พะยอม

1.1.5 ขอ้ มูลประชากร
โครงสร้างของประชากรตามกลุ่มอายุ จานวนประชากร จากรายงานข้อมูลประชากร จากศูนย์ข้อมูล

สุขภาพจังหวัดพัทลุง(HDC)พบว่ามีประชากร ท้ังหมด 27,440 คน เป็นเพศชาย 13,175 คน คิดเป็นร้อยละ
48.01และเพศหญิง 14,265คน คิดเป็นร้อยละ 51.99 ของประชากรท้ังหมด ช่วงอายุของประชากรท่ีมีมาก
ท่ีสุดอยู่ใน ช่วงอายุ 15-19 ปี จานวน 2,113คน คิดเป็น ร้อยละ 7.70 รองลงมากลุ่มประชากร ช่วงอายุ 50-
54 ปีจานวน 2,102 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.66 และกลุ่มประชากร ช่วงอายุ 45-49 ปี จานวน 2,082 คน คิด
เป็น ร้อยละ 7.59 เม่ือจาแนกตามกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการด้านสุขภาพ พบว่า กลุ่มวัยทารกถึงวัยเด็ก
อายุ 0-4 ปี จานวน 1,765 คน คิดเป็นร้อยละ 6.43 กลุ่มวัยเรียน อายุ 5-14 ปี จานวน 4,107 คน ร้อยละ
14.97 กลุ่มวัยแรงงาน อายุ 15-59 ปีจานวน 16,798 คน คิดเป็นร้อยละ 61.22 และกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60
ปขี น้ึ ไป) จานวน 4,770 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 17.38 ซ่ึงสงู กว่าระดับประเทศ คือรอ้ ยละ12.20 สง่ ผลให้สถาน
บริการสุขภาพ จาเป็นต้องมีแผนรองรับในการดูแลด้านสุขภาพในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะโรคเรื้อรังต่างๆ ที่มี
อบุ ตั ิการณข์ องโรคในอาเภอป่าพะยอมเพิ่มมากข้ึนในประชากรกลุ่มน้ี

Action Plan คปสอ.ป่าพะยอม อาเภอป่าพะยอม จงั หวดั พัทลงุ 5

ตารางท่ี 1 ปิรามิดประชากรจาแนกเพศ กลุ่มอายุคปสอ.ป่าพะยอม ปี 2562

กลมุ่ อายุ ปิรามดิ ประชากรจาแนกเพศ กลมุ่ อายุคปสอ.ปา่ พะยอม ปี 2562

(ป)ี ชาย รอ้ ยละ หญงิ ร้อยละ รวม รอ้ ยละ

0-4 ปี 919 3.35 846 3.08 1,765 6.43

5-9 ปี 1,001 3.65 1,027 3.74 2,028 7.39
10-14 ปี 1,072 3.91 1,007 3.67 2,079 7.58
15-19 ปี 1,002 3.65 1,111 4.05 2,113 7.70
20-24 ปี 884 3.22 865 3.15 1,749 6.37
25-29 ปี 785 2.86 847 3.09 1,632 5.95
30-34 ปี 782 2.85 795 2.90 1,577 5.75
35-39 ปี 917 3.34 888 3.24 1,805 6.58
40-44 ปี 930 3.39 1,046 3.81 1,976 7.20
45-49 ปี 998 3.64 1,084 3.95 2,082 7.59
50-54 ปี 1,032 3.76 1,070 3.90 2,102 7.66
55-59 ปี 817 2.98 945 3.44 1,762 6.42
60-64 ปี 619 2.26 802 2.92 1,421 5.18
65-69 ปี 506 1.84 640 2.33 1,146 4.18
70-74 ปี 381 1.39 484 1.76 865 3.15
75-79 ปี 255 0.93 353 1.29 608 2.22
80-84 ปี 169 0.62 254 0.93 423 1.54
85-89 ปี 72 0.26 130 0.47 202 0.74
90-94 ปี 28 0.10 49 0.18 77 0.28
95-99 ปี
6 0.02 16 0.06 22 0.08

100 ปขี ้นึ ไป 0 0.00 6 0.02 6 0.02

รวม 13,175 48.01 14,265 51.99 27,440 100.00
หมายเหตุ :: ประชากรตาม 43 แฟ้ม/นา DBPOP มาปรับปรุง Typearea = 1,3 และ Nation = 099 วนั ท่ีประมวลผล :: 9
มกราคม 2563

Action Plan คปสอ.ปา่ พะยอม อาเภอปา่ พะยอม จงั หวดั พัทลุง 6

แผนภมู ทิ ่ี 1.1.1 แสดงโครงสร้างประชากรอาเภอปา่ พะยอม พ.ศ.2562

ทม่ี า:HDCสสจ.พัทลุง

ตารางท่ี 2 แสดงจานวนประชากรและข้อมูลประกอบ อาเภอป่าพะยอม

จานวนประชากร (คน) หลังคา จานวน
เรอื น ประชากร
ตาบล
ปา่ พะยอม ชาย ร้อยละ หญงิ ร้อยละ รวม (หลัง) ต่อหลงั คา
เรอื น

2,967 48.11 3,200 51.89 6,167 2,320 2.6

ลานขอ่ ย 4,175 48.58 4,420 51.42 8,595 2,860 3.00

เกาะเต่า 6,140 49.44 6,156 50.56 12,296 4,167 2.95

บ้านพร้าว 4,250 46.94 4,672 53.06 8,922 4,116 2.67

รวม 17,532 48.22 18,448 51.77 35,980 13,463 2.67

ท่มี า : ทะเบยี นราษฎร/์ จานวนหลงั คาเรือน ณ ธนั วาคม 2562

Action Plan คปสอ.ป่าพะยอม อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพทั ลงุ 7

1.1.7 การศึกษา
สถานศกึ ษาในอาเภอปา่ พะยอม มีจานวนทง้ั หมด 21 โรงเรยี น ศนู ยพ์ ัฒนาเด็ก จานวน 18 แหง่ ระดบั

ประถมศึกษา จานวน 19 โรงเรยี น โรงเรียนเอกชน จานวน 2 แหง่ ระดับมัธยมศึกษา จานวน 2 โรงเรยี น ศนู ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) จานวน 1 แห่ง ระดับอาชีวศึกษา จานวน 1 แห่ง
ระดบั อุดมศึกษา จานวน 1 แหง่
1.1.8 เศรษฐกจิ และสังคม

อาชพี ประชากรมีอาชีพ ทส่ี าคัญ คือ เกษตรกรรม ได้แก่ การทาสวนยางพารา การทานา การทา
ไร่ การเลย้ี งสัตว์ ค้าขาย และรับจา้ งทว่ั ไป
ประเพณี วฒั นธรรม

ประชาชนในอาเภอป่าพะยอม มีวัฒนาธรรมที่คล้ายคลึงกัน ตามธรรมเนียมและวัฒนธรรมภาคใต้
โดยท่ัวไป ประเพณีท่ีปฏิบัติกันเป็นประจา เช่น ประเพณีชักพระ ประเพณีทาบุญเดือนสิบ ประเพณีการ
บวชนาค ประเพณแี ตง่ งาน ประเพณีสงกรานต์ เปน็ ตน้
สถานท่ที ่องเที่ยว

อา่ งเก็บน้าป่าพะยอม ห้วยนา้ ใส ลอ่ งแกง่ เท่ียวชมธรรมชาติ นา้ ตกหนานปลวิ
1.2 ทรัพยากรด้านสาธารณสขุ

1.2.1 สถานบรกิ ารดา้ นสาธารณสุข

อาเภอป่าพะยอม มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมชน
ขนาด 30 เตยี ง จานวน 1 แห่ง อัตราส่วนเตียงต่อประชากรเทา่ กบั 1 : 908 มีโรงพยาบาลสง่ เสริมสขุ ภาพ
ตาบล จานวน 6 แห่ง ศนู ยส์ ขุ ภาพชุมชน จานวน 1 แห่ง คลนิ ิกแพทยด์ ้านเวชกรรม จานวน 3 แหง่ คลินิก
ทันตกรรม จานวน 1 แห่ง การพยาบาลและผดุงครรภ์ จานวน 3 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จานวน
6 แหง่
ตารางท่ี 3 สถานบริการสาธารณสุขใน อาเภอปา่ พะยอม ปี 2562

สถานบรกิ ารภาครัฐ สถานบรกิ ารภาคเอกชน

ตาบล รพช. PCU รพ.สต การพยาบาล เวชกรรม ทนั ตกรรม ขายยา
ปา่ พะยอม
รพช. และผดุงครรภ์

11 - 1 2 11

ลานขอ่ ย - 21 - --

เกาะเต่า - 2- - --

บา้ นพร้าว -- 2 1 1 -6

รวม 1 1 6 3 3 17

ทม่ี า : ศนู ย์ข้อมลู สารสนเทศ คปสอ.ปา่ พะยอม (ขอ้ มูล ณ 9 ม.ค.63)

Action Plan คปสอ.ป่าพะยอม อาเภอป่าพะยอม จังหวดั พัทลุง 8

ตารางท่ี 4 สถานบรกิ ารสาธารณสขุ ภาคเอกชน ท่ขี ้นึ ทะเบียน จานวน(แห่ง)
สถานพยาบาลประเภททีไ่ มร่ ับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 3
4
เวชกรรมชัน้ 1 1
การพยาบาลและผดุงครรภ์ 8
ทนั ตกรรม

รวม

ตารางท่ี 5 รา้ นขายยา จานวน(แหง่ )
ประเภท 6
-
ขายยาแผนปจั จุบัน (ขย.1) 1
ขายยาบรรจเุ สรจ็ (ขย.2) -
ร้านขายยาสัตว์ (ขย.3) 7
ขายยาแผนโบราณ (ขยบ.)

รวม
(ขอ้ มลู ณ 9 ม.ค.63)
1.2.2 บุคลากรทางดา้ นการแพทย์และสาธารณสุข

ตารางที่ 6 อัตราบุคลากรทางการแพทยแ์ ละสาธารณสุขต่อประชากร อาเภอป่าพะยอม

ประเภทบคุ ลากร จานวน อัตราส่วน : ประชากร

(คน) อ.ปา่ พะยอม

แพทย์ 4 1 : 8,995

ทันตแพทย์ 4 1 : 8,995

เภสัชกร 5 1 : 7,196

พยาบาลวิชาชีพ 66 1 :545

นวก.สาธารณสุข 7 1:5,140

จพ.สาธารณสุข/ทนั ตภิบาล 32 1:121

รวม 112 1:321

ท่มี า : ศนู ย์ข้อมลู สารสนเทศ คปสอ.ปา่ พะยอม (ข้อมูล ณ 9 ม.ค.63)

Action Plan คปสอ.ปา่ พะยอม อาเภอป่าพะยอม จงั หวัดพัทลงุ 9

ตารางท่ี 7 แสดงจานวนบคุ ลากรสาธารณสขุ

จานวนบุคลากร(คน)

รพช.ป่า สสอ. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ.สต. รพ. PCU รวม

ประเภทบคุ ลากร พะยอม ในนิคม บ้านทุง่ บา้ น บ้าน บ้าน สต.
ฯบา้ น ชมุ พล คลอง ปาก ตล่ิงชัน บา้ น

ลาน ใหญ่ เหมอื ง บอ่

ข่อย ทราย

1.แพทย์ 4 - - - - - - --4

2.ทันตแพทย์ 4 - - - - - - --4

3.เภสชั กร 5 - - - - - - --5

4.พยาบาล 46 - 2 2 2 2 2 2 4 62

4.1 ขา้ ราชการ 41 - 1 2 2 2 2 2 4 56

4.2 ลกู จา้ งชัว่ คราว 3 - - - - - - - - 3

4.3 พกส. 2 - 1 - - - - --3

5.นกั วชิ าการ 3 5 1 - 1 - 1 1 1 12

สาธารณสขุ

5.1 ข้าราชการ 2 5 1 - 1 - 1 1 - 10

5.2 พกส. 1 - - - - 1 - --2

6.แพทย์แผนไทย 1 - - - - - - --1

6.1 ลูกจ้างช่ัวคราว - - - - - - - - - 0

6.2 พกส. - 1 1 - 1 - - 1-4

7.นกั กายภาพบาบดั 1 - - - - - - - - 1

7.1 พกส. 1 1

8.จพ./อนื่ ๆ 18 2 2 1 2 2 - - - 26

9.ลูกจ้างประจา 10 - - - - - - - - 10

10.พนกั งานราชการ 2 - - - - - - - - 2

11.ลกู จ้างชว่ั คราว 8 1 - - - - - - - 9

12.พกส.สนับสนุน 54 - 1 1 2 1 1 1 - 64

รวม 157 14 7 6 8 5 4 6 5 212

Action Plan คปสอ.ปา่ พะยอม อาเภอปา่ พะยอม จงั หวัดพทั ลงุ 10

1.3 ข้อมูลสถติ ิสาธารณสุขท่ีสาคัญ

Action Plan คปสอ.ป่าพะยอม อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพทั ลงุ 11

1.3.1 ข้อมลู สถานะสขุ ภาพ เป้า พ.ศ.
ตารางที่ 8 แสดงสถิติชพี และสถานะสขุ ภาพ อาเภอปา่ พะยอม หมาย 2556

เคร่อื งชว้ี ัด(หนว่ ยวัดตอ่ ประชากร) 13 5.43
6.8 3.24
1. ข้อมลู สถติ ชิ ีพ 0.8 0.22
1.1อัตราการเกดิ (ตอ่ พัน) <18 0
1.2อัตราการตาย (ต่อพนั )
1.3อัตราการเพ่ิมประชากร (ต่อรอ้ ย) 0
1.4อตั รามารดาตาย (ต่อแสนเกดิ มชี ีพ) 0
1.5อตั ราทารกตาย (ตอ่ พนั เกดิ มชี พี ) <9 0
1.6อัตราเกดิ ไรช้ พี (ตอ่ พนั การคลอด)
1.7อัตราตายปรกิ าเนดิ (ตอ่ พนั เกิดมีชีพ)

สถานการณ์

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2560 2561 2562
2557 2558 2559
7.22 7.90 9.40
6.21 5.78 4.52 3.79 4.50 5.47
4.77 3.99 2.17 0.34 0.33 0.45
0.14 0.18 0.24 0 00
00 0 0 00
00 0 0 00
00 0 0 00
00 0

Action Plan คปสอ.ป่าพะยอม อาเภอปา่ พะยอม จงั หวัดพัทลงุ 12

1.3.2 ข้อมลู การมีหลักประกันสขุ ภาพ
ตารางท่ี 9 แสดงความครอบคลมุ หลักประกันสุขภาพทุกสิทธิ ของเครอื ข่ายบรกิ ารสุขภาพอาเภอปา่ พะ

เครอื ขา่ ยบริการสุขภาพ ข้าราชการรฐั วิสาห
คน ร้อย
09880 โรงพยาบาลสง่ เสรมิ สขุ ภาพตาบลบ้านในนคิ มฯ ตาบลลานขอ่ ย
09881 โรงพยาบาลส่งเสรมิ สขุ ภาพตาบลทุ่งชุมพล ตาบลลานข่อย 389 6
09882 โรงพยาบาลสง่ เสริมสขุ ภาพตาบลบ้านคลองใหญ่ ตาบลเกาะเต่า
09883 โรงพยาบาลส่งเสริมสขุ ภาพตาบลบา้ นปากเหมอื ง ตาบลเกาะเต่า 161 4
09884 โรงพยาบาลส่งเสริมสขุ ภาพตาบลบา้ นตล่ิงชนั ตาบลบา้ นพรา้ ว
09885 โรงพยาบาลสง่ เสริมสุขภาพตาบลบา้ นบ่อทราย ตาบลบ้านพรา้ ว 396 5
11422 โรงพยาบาลป่าพะยอม
99977 ศูนยแ์ พทยช์ มุ ชนโรงพยาบาลปา่ พยอม 337 8

ที่มา : ใชแ้ ฟม้ ประชากรและแฟม้ สทิ ธิจาก 43 แฟ้ม 581 9

205 5
382 4
639 27
3,090 72

ะยอม ปงี บประมาณ 2563

หกิจ ประกนั สังคม UC ทัง้ หมด ตา่ งดา้ ว/ชาระเงนิ เอง
ยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน รอ้ ยละ

6.51 427 7.14 4,938 82.59 225 3.76

4.22 255 6.69 3,391 88.98 4 0.1

5.46 322 4.44 6,513 89.72 28 0.39

8.05 319 7.62 3,526 84.21 5 0.12

9.83 501 8.47 4,788 80.97 43 0.73

5.44 139 3.69 3,416 90.59 11 0.29
4.52 316 3.74 7,750 91.73 1 0.01
7.71 189 8.2 1,356 58.8 122 5.29
2 2,468 50 35,678 668 439 11

Action Plan คปสอ.ปา่ พะยอม อาเภอปา่ พะยอม จังหวดั พัทลุง 13

1.3.3 สาเหตุการปว่ ยผู้ปว่ ยนอก 10 อนั ดบั แรก ปงี บประมาณ 2563

ตารางที่ 10 แสดงรายงานจาแนกตามสาเหตุการป่วย 21 กลมุ่ โรค (รง.504) ผปู้ ่วยนอก

ลาดับท่ี รายการข้อมลู หนว่ ยนบั ปี 2563
คร้ัง 5928
1 HT ครัง้ 4146
ครง้ั 2989
2 DM (NIDDM) without complications ครง้ั 2043
ครงั้ 2009
3 Common cold คร้งั 1814
คร้งั 1650
4 Muscle strain ครง้ั 1500
ครั้ง 1459
5 Dental caries(dentin) ครง้ั 1410

6 Dyspepsia จานวน(ครง้ั )
203
7 Hypertensive renal disease without renal failure 190
151
8 Hyperlipidaemia, unspecified 151
130
9 Dizziness 119
101
10 Asthma 92
84
ที่มา: กลมุ่ งานประกันสขุ ภาพโรงพยาบาลปา่ พะยอม (ข้อมูล ณ 9 ม.ค. 2563 ) 73

1.3.4 สาเหตุการป่วยผูป้ ว่ ยใน 10 อนั ดบั แรก ปีงบประมาณ 2563

ตารางที่ 11 แสดงรายงานจาแนกตามสาเหตกุ ารปว่ ย 75 กล่มุ โรค (รง.505) ผู้ปว่ ยใน

ลาดับท่ี สาเหตกุ ารป่วยผปู้ ว่ ยใน

1. Diarrhea and gastroenteritis of presume

2. Diarrhea [infectious]

3. COPD c acute exacerbation

4. Dengue hemorrhagic fever without shock ™

5. Pneumonia, unspecified

6. Influenza

7. Spontaneous vertex delivery

8. Dengue fever

9. Bacterial infection, unspecified

10. Unspecified injury of head

ทีม่ า: กลุม่ งานประกนั สุขภาพโรงพยาบาลปา่ พะยอม (ขอ้ มลู ณ 9 ม.ค. 2563 )

Action Plan คปสอ.ปา่ พะยอม อาเภอป่าพะยอม จังหวดั พัทลงุ 14

1.3.5 ข้อมลู ทางระบาดวิทยา
ตารางที่ 12 รายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ต้ังแต่ 1 มกราคม ถึง ธ.ค.62)
จานวนป่วยและอัตราป่วยดว้ ยโรคทต่ี อ้ งเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดบั แรก

ชอ่ื โรค จานวนปว่ ย อตั ราปว่ ยต่อแสนประชากร

อจุ จารระรว่ ง 552 1654.87

ไข้หวัดใหญ่ 268 803.45
452.69
ปอดบวม 151 128.91
86.94
สกุ ใส 43 68.95
65.96
D.H.F,Total(26,27,66) 29 53.96
41.97
โรคตดิ ต่อทางเพศสัมพนั ธ์อืน่ ๆ 23 6.00

ตาแดง 22

มอื เท้าปาก 18

ไขไ้ มท่ ราบสาเหตุ 14

อาหารเปน็ พิษ 2

ที่มา:รายงาน506 กลุ่มงานควบคุมโรคตดิ ต่อ สสจ.พทั ลุง

1.4 การเขา้ ถงึ บรกิ ารสาธารณสขุ

การเดนิ ทางประชาชนในอาเภอปา่ พะยอม สามารถเข้าถงึ บรกิ ารสาธารณสขุ ไดส้ ะดวกและ

รวดเรว็ โดยประชาชน สามารถเดนิ ทางถงึ สถานบรกิ ารสาธารณสขุ ระดบั ปฐมภูมิได้ภายในเวลาไมเ่ กิน 30 นาที

ตารางท่ี 13 แสดงระยะทางจาก จุดก่ึงกลางหมูบ่ า้ น ถึง สถานบรกิ ารสาธารณสขุ ระดบั ปฐมภมู ิ

ระยะทาง จาก จดุ กลางหมบู่ า้ น ถึง สถานบริการที่ 1 ระยะทาง จากหมู่บ้าน ถึง สถานบริการหลกั

ระยะทาง (ก.ม.) สถานบริการท่ี 1 ระยะทาง (ก.ม.) สถานบรกิ ารหลัก

2 รพ.สต.คลองใหญ่ 10 รพ.ป่าพะยอม

2 รพ.สต.บ่อทราย 4 รพ.ปา่ พะยอม

2 รพ.สต.ลานขอ่ ย 13 รพ.ป่าพะยอม

2 รพ.สต.ปากเหมือง 16 รพ.ปา่ พะยอม

2 รพ.สต.ทุ่งชมุ พล 18 รพ.ป่าพะยอม

2 รพ.สต.ตลิ่งชัน 8 รพ.ปา่ พะยอม

Action Plan คปสอ.ปา่ พะยอม อาเภอป่าพะยอม จงั หวัดพทั ลุง 15

ส่วนที่ 2
แผนยุทธศาสตรเ์ ครือขา่ ยบริการสุขภาพอาเภอปา่ พะยอม

Action Plan คปสอ.ป่าพะยอม อาเภอปา่ พะยอม จงั หวัดพัทลุง 16

แผนยุทธศาสตรเ์ ครือข่ายบริการสขุ ภาพอาเภอป่าพะยอม พ.ศ.2561-2565

คา่ นิยม(Value)

• Mastery : (ตรงเวลา/ร้หู นา้ ที/่ ซือ่ สัตย์)มคี ุณธรรม 8 ประการ/ภาวะผู้นา/ role model พฤติกรรม
สุขภาพ

• Originality : สร้างผลงานคุณภาพ(CQI/R2R/วจิ ัย/นวัตกรรม) (1 เรือ่ ง/หนว่ ย/1ปี )
• People Centered Approach : ใหบ้ รกิ ารทว่ั ถึง เท่าเทียม มีสว่ นรว่ ม (รบั รู้/ตอบสนอง)
• Humility : เป็นมิตร (อ่อนน้อมถ่อมตนตอ่ เพื่อนร่วมงาน/ผรู้ ับบรกิ าร)
• วิสยั ทัศน์ (Vision)
“ เครอื ข่ายบริการสขุ ภาพเป็นเลิศ ผูใ้ ช้บริการอบอ่นุ ใจและผู้ใหบ้ รกิ ารมีความสุข เพ่ือชุมชนสุขภาวะท่ยี งั่ ยนื ”

พันธกิจ (Mission)

1.สร้างเสรมิ สุขภาพ เฝ้าระวังโรคและภัยสขุ ภาพในทกุ กลุ่มวัย
2.ให้บริการสขุ ภาพองค์รวมอยา่ งมคี ณุ ภาพและต่อเนื่องสอดคลอ้ งกับวถิ ีชุมชน
3.พัฒนาระบบริการสขุ ภาพและธรรมาภิบาล
4.สง่ เสริมการมีสว่ นร่วมของภาคเี ครือขา่ ย ในการจัดการปัญหาสขุ ภาพของพนื้ ท่ี
เปา้ ประสงค์ (Goal)

1.ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในทุกกลุ่มวยั
2.ลดการปว่ ยตายในทกุ กลุม่ วัย
3.หนว่ ยบริการทุกระดับผ่านเกณฑ์คุณภาพ
4.อาเภอสขุ ภาวะ
กลยุทธ์ (Strategy)

1.ส่งเสรมิ สขุ ภาพเชงิ รกุ ทุกกลุ่มวยั
2.พฒั นาระบบบริการสุขภาพองคร์ วมอยา่ งต่อเน่ือง
3.พัฒนาบคุ ลากรให้มคี วามเช่ยี วชาญดา้ นสขุ ภาพกลมุ่ วัย
4.พฒั นาคณุ ภาพหน่วยบริการทกุ ระดบั แบบบูรณาการ
5.ขับเคลอ่ื นการดาเนนิ งานสู่ตาบลสุขภาวะ

Action Plan คปสอ.ปา่ พะยอม อาเภอปา่ พะยอม จังหวดั พทั ลุง 17

จุดเน้นของ คปสอ.ปา่ พะยอม ในปงี บประมาณ 2563
• พฒั นาคุณภาพหนว่ ยบรกิ าร (HA,รพ.สต.ติดดาว, G&C, องคก์ รคุณธรรม, NCD Plus)
• พัฒนาระบบขอ้ มูล 43 แฟม้ , QOF
• พัฒนาการดูแลผู้ป่วย DM/HT/CKD
• จดั ตัง้ หนวยบรกิ ารปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูม(ิ PCC)

Action Plan คปสอ.ปา่ พะยอม อาเภอปา่ พะยอม จังหวัดพทั ลงุ 18

แผนยทุ ธศาสตรเ์ ครือขา่ ยบรกิ ารสขุ ภาพอาเภอปา่ พะยอม ระยะ 5ปี (พ.ศ.2561-2565)

Action Plan คปสอ.ปา่ พะยอม อาเภอปา่ พะยอม จังหวดั พัทลงุ 19

ตวั ชวี้ ดั กากบั แผนยทุ ธศาสตร์คปสอ

เป้าประสงคท์ 1่ี .ลดการเจ็บป่วยรายใหมใ่ นทกุ กลุ่มวัย

ตวั ชว้ี ดั ข้อมลู พนื้ ฐาน
2558 2559

1.อตั ราผ้ปู ว่ ยเบาหวานรายใหม่ในกลมุ่ เสย่ี งเบาหวาน<2% 1.36 2.75

2.อัตราผูป้ ว่ ยความดนั โลหติ สงู รายใหมใ่ นกลมุ่ เส่ียงความดัน 4.37 3.28

โลหิตสงู <2%

3.อัตราน้าหนักแรกคลอดน้อยกวา่ 2,500 กรัม ไมเ่ กนิ ร้อยละ 7 8.74 2.17

4.อัตรา Teenage Pregnancy ไมเ่ กนิ ร้อยละ 10 19.19 16.71

5.อตั ราการเกิดภาวะซีดในหญิงตัง้ ครรภท์ เ่ี จาะเลอื ดเม่ือมาฝาก 14.55 15.22

ครรภค์ ร้งั แรก ไมเ่ กนิ รอ้ ยละ 10

6.อตั ราป่วยรายใหม่ในกลมุ่ สมั ผสั 00

7.อตั ราการเกดิ ฟนั ผใุ นเด็กอายุ 3 ปี 56.60 68.70 6

8.อตั ราการเคลือบหลุมรอ่ งฟนั ในเดก็ อายุ 6 ปี N/A N/A 5
9.ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปมี ีฟันดไี มม่ ผี ุ(cavity free) N/A N/A 4
1,720.57 1,196.92 1
10.อตั ราปว่ ยโรคอุจจาระรว่ งอาเภอปา่ พะยอม(อตั รา/แสน
ปชก.)(ลดลงปีละ 10% ของคา่ เฉล่ยี 3 ปีย้อนหลัง 230.18 112.21 1
ค่าเฉลี่ย=1,466.42)
11.อัตราปว่ ยโรคมอื เท้าปากอาเภอป่าพะยอม(อตั รา/แสน
ปชก.)(ลดลงปีละ 10% ของคา่ เฉล่ีย 3 ปยี อ้ นหลงั
ค่าเฉล่ีย=167.83)

อ.ป่าพะยอม (2561-2565)

2560 2561 2562 เป้าหมาย 2564 2565 ผลงานป6ี 2
1.27 2.0 1.90 2563 1.70 1.60 1.17
2.11 2.0 1.90 1.80 1.70 1.60 2.21
1.80

7.08 7 6.75 6.5 6.25 6 6.25
17.66 17.5 17 16.5 16 15.5 10.77
12.21 14 13.5 13 12.5 12 14.97

00 0 0 0 0 0
69.35 64.71 ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 52.0
รอ้ ยละ2 รอ้ ยละ2 รอ้ ยละ2
ร้อยละ2 53.00 54.00 55.00 16.67
50.62 51.00 52.00 เพม่ิ ขนึ้ เพิ่มขน้ึ เพ่ิมขึ้น 78.37
ร้อยละ2 รอ้ ยละ2 รอ้ ยละ2
เพิ่มขึ้น เพม่ิ ขนึ้ 749.45
43.78 ร้อยละ2 ร้อยละ2 1026.49 879.85 733.20

1,481.76 1319.77 1173.13

161.12 151.05 134.27 117.49 100.70 83.92 19.50

Action Plan คปสอ.ปา่ พะยอม อาเภอปา่ พะยอม จงั หวดั พัทลงุ 20

เป้าประสงค์ท1่ี .ลดการเจบ็ ปว่ ยรายใหมใ่ นทกุ กลมุ่ วัย ข้อมูลพน้ื ฐาน
2558 2559 2
ตัวชีว้ ัด 0.54 0.89

13.อัตราการเกดิ ACS ในกลมุ่ เสี่ยง
14.อัตราการเกดิ stroke ในกล่มุ เสี่ยง

เปา้ ประสงคท์ ี่2.ลดการปว่ ยตายในทุกกล่มุ วยั

ตัวชีว้ ัด ข้อมลู พน้ื ฐาน
2558 2559

1.อตั ราการเกิดภาวะแทรกซอ้ นรายใหม่ในผู้ปว่ ยเบาหวาน <8% 4.80 11.21

2.อัตราการเกิดภาวะแทรกซอ้ นรายใหมใ่ นผปู้ ว่ ยความดันโลหติ สูง 9.36 7.75

<6%

3.อัตราตายในผปู้ ว่ ย Head Injury (HI ) ร้อยละ 00

4.ผู้ป่วยโรคซึมเศรา้ ฆ่าตวั ตายสาเรจ็ ไมเ่ กินรอ้ ยละ 0 0.43

5.อตั รามารดาที่มภี าวะ Postpartum Hemorrhage (PPH) ไมเ่ กิน 3.24 4.3

ร้อยละ

6. จานวนผู้ป่วย ACS เสยี ชวี ติ ทโี่ รงพยาบาล 00

7.จานวนผปู้ ว่ ย CVA/Stroke เสยี ชีวติ 00

8.อัตราการเกิดภาวะ Respiratory failureในผูป้ ่วย COPD < 2 2.27 2.36

%

9.อตั ราผปู้ ่วย Asthma สามารถควบคุมโรคไดด้ ีตามเกณฑ์ Easy 34.86 35.82

Asthma clinic > 60 %

2560 2561 เปา้ หมาย ผลงานปี
0.81 0.5 2562 2563 2564 2565 62
1.08 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1
1.0 1.0 1.0 1.0 1

2560 2561 เป้าหมาย ผลงานปี
8.95 8.0 2562 2563 2564 2565 62
6.30 6.0 7.5 7.0 6.5 6.0 6.77
5.5 5.0 4.5 4.0 2.61

00 0 0 0 00
00
0.38 0.5 0.5 0.5 0 2.0 0

3.57 3.00 2.5 2.0 2.0 01
00
10 0 0 0 2.00 6.92
00 0 0 0
2.34 2.20 2.15 2.10 2.05 55.00 43.54

33.87 35.00 40.00 45.00 50.00

Action Plan คปสอ.ปา่ พะยอม อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพทั ลงุ 21

เป้าประสงคท์ 3่ี .หนว่ ยบรกิ ารทุกระดบั ผ่านเกณฑ์คณุ ภาพ

ตัวช้วี ดั 2558 ข้อมลู พน้ื ฐาน
- 2559 2560
1.หนว่ ยบรกิ ารผ่านเกณฑ์การประเมนิ DPAC
ระดับดเี ย่ยี ม - - ดมี าก
2.หน่วยบริการผ่านเกณฑก์ ารประเมิน NCD
Clinic Plus ระดับดเี ยยี่ ม - --
3.ผ่านเกณฑ์การประเมินรพ.สต.ตดิ ดาว ระดับ
5 ดาว ผา่ น -1
4.ผลการประเมินการรบั รองคณุ ภาพ การ
โรงพยาบาล(HA)ผา่ นการรับรอง รบั รอง ผา่ น ผ่าน
- การรับรอง การรับรอง
5.จานวนสถานบริการผ่านเกณฑ์ GREEN &
CLEAN Hospital ระดบั ดีมาก - --
6.จานวนหน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมนิ องค์กร
คณุ ธรรม (แห่ง) - --
7.รพ.ผ่านเกณฑก์ ารประเมนิ ER คุณภาพ
ระดบั ดเี ยี่ยม - ดี
เป้าประสงค์ท4ี่ .อาเภอสุขภาวะ

ตัวช้ีวดั ข้อมูลพน้ื ฐาน

2558 2559 2560

1.จานวนตาบลทผี่ า่ นเกณฑ์สขุ ภาวะ ระดบั ดมี าก -- -

เป้าหมาย ผลงานป6ี 2

2561 2562 2563 2564 2565

24677 1

24677 0

24666 3

ผ่าน ผา่ น ผา่ น ผา่ น ผ่าน ผา่ น
การรับรอง การรับรอง การรบั รอง การรบั รอง การรับรอง การรบั รอง

45677 5

88888 8

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีเยยี่ ม ดเี ย่ียม ดี

2561 2562 เปา้ หมาย 2565 ผลงานปี62
23 2563 2564 4 ไมผ่ า่ น

44

Action Plan คปสอ.ปา่ พะยอม อาเภอป่าพะยอม จงั หวัดพัทลุง 22

ปัญหาสาธารณสขุ คปสอ.ป่าพะยอม ปี 2562 (ใชแ้ กป้ ัญหา ปี 2563)
ลาดับ ปญั หา

1 DM/HT/CKD
2 ไขเ้ ลือดออก
3 หวั ใจ/หลอดเลือด
4 อบุ ัตเิ หตจุ ราจร
5 ฟันผุ
6 อจุ จาระรว่ ง
7 ต้งั ครรภ์ในวยั รุน่
8 ซีดในเด็ก 6 เดือน-5 ปี
9 มะเร็ง
10 วณั โรค

Action Plan คปสอ.ปา่ พะยอม อาเภอปา่ พะยอม จงั หวดั พัทลงุ 23

ตารางท่ี 14 แสดงสถานะเงินบารงุ สถานบรกิ ารในอาเภอป่าพะยอม ประจาปีงบประมาณ 2563

สถานบรกิ าร ยอดยกมา รับ จ่าย คงเหลือ หนี้สนิ
จากปี 2562

1. รพ.สต.บ้านคลอง 381,983.35 14,401.21 356,217.71 40,166.85

ใหญ่

2. รพ.สต.บา้ นบ่อทราย 498,369.11 24,480.00 133,531.26 389,317.85

3 รพ.สต.ในนคิ มฯบ้าน 470,314.11 15,260.00 160,879.75 324,694.36

ลานขอ่ ย

4. รพ.สต.บา้ นปาก 392,710.92 8,336.00 210,525.46 190,521.46

เหมือง

5. รพ.สต.บ้านทงุ่ ชุม 465,164.93 9,940.00 100,216.23 374,888.70

พล

6. รพ.สต.บา้ นตลงิ่ ชัน 571,888.32 15,775.77 93,492.98 494,171.11

7. สสอ.ป่าพะยอม 188,447.73 64,927.51 147,480.68 105,894.56

8.รพช.ปา่ พะยอม 8,050,672.88 21,950,399.68 9,303,608.00 20,697,464.56 18,779,050.75

ทีม่ า: งานการเงนิ และบญั ชี กลุ่มงานการจดั การ โรงพยาบาลป่าพะยอม

ตารางท่ี 15 งบจดั สรรPP คปสอ.ปา่ พะยอม ปี 2563 งบประมาณ
412,850.00
งบจดั สรรPP 2563 616,107.00
A PP CUP 2563 สสอ. 1,569,005.00
B PP รพ.สต. 2563 196,850.00
C กองทนุ ตาบล 142,715.00
D งบPP รพ.ปา่ พะยอม 71,460.00
E งบUC CUP (เงินบารุง) รพ.ป่าพะยอม 609,700.00
F งบUC CUP (เงินบารงุ ) สสอ.ปา่ พะยอม
G A+D

Action Plan คปสอ.ปา่ พะยอม อาเภอป่าพะยอม จงั หวัดพัทลงุ 24

หลักเกณฑก์ ารจัดสรร งบสง่ เสริมป้องกันสขุ ภาพ (งบ P P.) ปงี บประมาณ 2563

งบ PP ท่ีเครือขา่ ยโรงพยาบาลป่าพะยอมได้รบั จดั สรรท้งั หมดปี 62

คา่ กาจดั ขยะตดิ เช้อื

คา่ เก็บขนขยะตดิ เชือ้ รพ.สต.ส่ง รพ.

คงเหลอื งบ PP ท้ังหมด ปีงบ 2563 จานวน

1. จดั สรรเวชภัณฑส์ ง่ เสริมปอ้ งกัน 50 % ของ CUP

2. จัดสรร สสอ. ปา่ พะยอม 10 % (โครงการสง่ เสริมปอ้ งกันฯ)

3. โครงการ Cup และ แผนกลยุทธ์ 20 % (โครงการสง่ เสริมปอ้ งกนั โรคฯ)

4. จัดสรร รพ.สต. เครอื ขา่ ย และกล่มุ เวชฯ 20 % (โครงการสง่ เสรมิ ปอ้ งกนั ฯ)

ลาดบั รพ.สต. จานวนประชากร รวม
ท่ี
5,071 สดั สว่ นประชากร
1 PCU รพ.ปา่ พะยอม 2,290
4,898 0.18
2 รพ.สต.บา้ นบ่อทราย 5,738 0.08
3,993 0.17
3 รพ.สต.บา้ นตล่ิงชัน 3,264 0.20
3,552 0.14
4 รพ.สต.บา้ นคลองใหญ่ 28,806 0.11
0.12
5 รพ.สต.บา้ นปากเหมอื ง 1.00

6 รพ.สต.ในนคิ มฯบ้านลานขอ่ ย

7 รพ.สต.บา้ นท่งุ ชมุ พล

รวม

ปี 2563 ปี 2562
3,754,616.83 3,500,000.00

3,754,616.83 -
1,877,308.42 -
3,500,000.00
375,461.68 -
750,923.37 -
750,923.37 616,295.00
-
3,754,616.83 616,295.00

ร ตามประชากร(60%) คงท(่ี 40%) รวมยอดจดั สรร
450,554.02 300,369.35 750,923.37
42,909.91 122,225.31
79,315.40 42,909.91 78,727.75
42,909.91 119,519.42
35,817.84 42,909.91 132,657.84
42,909.91 105,364.33
76,609.51 42,909.91 93,962.06
42,909.91 98,466.66
89,747.93
300,369.35 750,923.37
62,454.43

51,052.15

55,556.75

450,554.02

สรปุ งบจัดสรร รพ.สต. 628,698.06

Action Plan คปสอ.ป่าพะยอม อาเภอป่าพะยอม จงั หวัดพทั ลุง 25

แผนปฏบิ ัตกิ ารเครือข่ายบรกิ ารสาธารณส

สขุ อาเภอป่าพะยอม ปงี บประมาณ 2563

Action Plan คปสอ.ป่าพะยอม อาเภอป่าพะยอม จงั หวดั พัทลงุ 26

งบสร้างเสริมสุขภาพและปอ้ งกนั โรค (PP 63)

Action Plan คปสอ.ปา่ พะยอม อาเภอป่าพะยอม จงั หวดั พทั ลงุ 27

โครงการงบประมาณเครือข่าย คปสอ.ป่าพะยอม ปีงบประมาณ 2563

งบ PP ของ CUP

ลาดบั ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ
1 โครงการการจดั การมูลฝอยติดเช้อื ตามกฎกระทรวงวา่ ด้วย 30,000.00
การกาจัดมลู ฝอยตดิ เช้ือ พ.ศ. 2545 5,000.00
53,550.00
2 โครงการGREEN & CLEAN Hospital
15,925.00
3 โครงการ สง่ เสรมิ การป้องกนั การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
(CVD )ในกลมุ่ เสี่ยงผู้ปว่ ยความดนั โลหิตสงู อาเภอป่า 15,925.00
พะยอม จงั หวัดพัทลงุ 3,900.00
8,150.00
4 โครงการอบรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสขุ ภาพป้องกนั 89,600.00
ภาวะแทรกซ้อนในผ้ปู ว่ ยเบาหวานทคี่ วบคุมนา้ ตาลไม่ได้ 5,420.00
อาเภอปา่ พะยอม จังหวัดพทั ลุง
17,080.00
5 โครงการอบรมปรบั เปลี่ยนพฤตกิ รรมสุขภาพเพื่อปอ้ งกนั
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ปว่ ยความดันโลหติ สงู ทีค่ วบคุมความดัน
โลหิตไม่ได้ อาเภอปา่ พะยอม จงั หวัดพัทลงุ

6 โครงการ ประชุมคณะทางานโครงการ TO BE NUMBER
ONE อาเภอปา่ พะยอม จงั หวดั พัทลงุ

7 โครงการป่าพะยอมรวมใจต้านภยั ไข้เลือดออก กจิ กรรมการ
อบรมพฒั นาศักยภาพทีมพ่น (ULV) ยุงลาย

8 โครงการปา่ พะยอมรวมใจต้านภัยไข้เลอื ดออก กจิ กรรม
จัดหาวสั ดคุ วบคุมโรค

9 โครงการอบรมพฒั นาระบบการบันทกึ ข้อมลู ผู้ป่วยวณั โรค

10. โครงการ .การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปญั หาการ
ตง้ั ครรภ์ในวยั รนุ่ กิจกรรมเวทีแลกเปลีย่ นเรยี นรูก้ าร
ดาเนินงานตาบลอนามยั การเจริญพันธ์ุ

Action Plan คปสอ.ป่าพะยอม อาเภอป่าพะยอม จงั หวดั พัทลงุ 28

โครงการงบประมาณเครือขา่ ย คปสอ.ปา่ พะยอม ปีงบประมาณ 2563

งบ PP ของ CUP

ลาดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ
1 โครงการ .การดาเนนิ งานป้องกันและแกไ้ ขปญั หาเอดสใ์ น
ชุมชน กจิ กรรมพัฒนาศกั ยภาพคณะทางานเอดส์ระดับ 12,440.00
ตาบล
2 โครงการ องค์กรไร้พงุ ปรบั เปลย่ี นพฤติกรรมสขุ ภาพ 23,150.00
เจา้ หนา้ ท่ใี นสังกัดสานักงานสาธารณสขุ อาเภอปา่ พะยอม
อาเภอปา่ พะยอม จังหวดั พัทลุง 8,150.00
3 โครงการ .การดาเนนิ งานป้องกนั และแก้ไขปัญหาเอดส์ใน 8,020.00
ชุมชน กจิ กรรมอบรมใหค้ วามรู้คณะทางานศนู ย์บริการ
ชมุ ชน Drop in Center ( DIC ) ตาบลลานขอ่ ย 10,230.00
4 โครงการ อบรมฟ้ืนฟผู ู้ดูแลผ้สู ูงอายุฯ ( CG ) 89,310.00
5 โครงการ เวทีแลกเปล่ยี นเรียนรกู้ ารดาเนนิ งานตาบล LTC 17,000.00
อสม 63 412,850.00
ส่งเสริมสุขภาพผ้สู งู อายุและผู้ดูแล
รวม

โครงการงบเงินบารงุ โดย รพ.สต.สนับสนนุ ให้ สสอ.ปีงบประมาณ 2563

ลาดับท่ี ช่อื โครงการ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ

โครงการ ประชมุ เชงิ ปฏบิ ัติการ การพฒั นาศักยภาพบุคลากร 66,780.00
1 ด้านการจัดทางานวจิ ัย/R2R/นวัตกรรม ประจาปี 2563

โครงการ อบรมพฒั นาศกั ยภาพดา้ นงานพัสดุของเจ้าหนา้ ที่ 4,680.00
2 สานักงานสาธารณสุขอาเภอป่าพะยอม 71,460.00

รวม

Action Plan คปสอ.ป่าพะยอม อาเภอปา่ พะยอม จังหวัดพทั ลุง 29

โครงการงบประมาณเครือขา่ ย คปสอ.ป่าพะยอม ปีงบประมาณ 2563

งบ PP จดั สรรให้ รพ.สต.

ลาดบั ชอ่ื โครงการ งบประมาณ หมาย
ท่ี (บาท) เหตุ

รพ.สต.บา้ นคลองใหญ่ 19,400.00
1 โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจคุ้มครองผ้บู ริโภค 40,800.00
2 โครงการรวมพลคนรักษ์สขุ ภาพ

3 โครงการป้องกนั และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผปู้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง 42,750.00
4 โครงการลดอว้ นลดพุงลดโรค 29,700.00
132,650.00
รวม
รพ.สต.บา้ นบ่อทราย

โครงการเตรียมความพร้อมให้หญิงวัยเจริญพนั ธส์ุ ุขภาพดี มีความพร้อม 12,200.00
1 ในการต้ังครรภ์คุณภาพ

2 โครงการจัดตง้ั ห้องปฏิบัตกิ ารชุมชนเพอ่ื การคมุ้ ครองผู้บรโิ ภคในชมุ ชน 23,725.00

3 โครงการส่งเสริมสขุ ภาพปอ้ งกันภาวะแทรกซ้อนผูป้ ว่ ยโรคเรอ้ื รัง 28,110.00
4 โครงการอบรมผู้นานักเรียนส่งเสริมสขุ ภาพ 14,650.00

รวม 78,685.00
26,450.00
รพ.สต.ในนคิ มฯบ้านลานข่อย 17,392.00

1 โครงการพฒั นาศักยภาพแกนนาดา้ นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุ ภาพใน
ชมุ ชน

2 โครงการคมุ้ ครองผบู้ ริโภคในโรงเรยี น(อย.น้อย)

3 โครงการส่งเสรมิ ทนั ตสุขภาพและเสริมสรา้ งพัฒนาการสมวัยในเด็กอายุ 14,895.00
3-5 ปี ประจาปี 2563 34,950.00

4 โครงการชุมชนร่วมใจผสู้ ูงวัยใส่ใจสุขภาพ

รวม 93,687.00

Action Plan คปสอ.ป่าพะยอม อาเภอปา่ พะยอม จงั หวดั พัทลุง 30

โครงการงบประมาณเครือข่าย คปสอ.ปา่ พะยอม ปีงบประมาณ 2563
งบ PP จัดสรรให้ รพ.สต.

ลาดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ

รพ.สต.บ้านปากเหมือง

โครงการคุม้ ครองผู้บรโิ ภคดา้ นสาธารณสขุ ในชุมชน ประจาปี 17,900.00
1 2563

โครงการ สง่ เสรมิ แม่เฝา้ ระวงั ลกู เพอ่ื ดูแลสขุ ภาพของหญิง 11,200.00
2 ต้งั ครรภ์และมารดาหลังคลอด ประจาปี 2563

โครงการ โภชนาการ เด็กวยั เรียน เติบโตสมวยั ใสใ่ จสุขภาพ 16,600.00
3 ประจาปี 2563

โครงการรณรงค์และส่งเสรมิ การลดปริมาณขยะและการกาจัด 12,500.00
4 ขยะอยา่ งถูกวิธี ลดโรคติดต่อประจาปี 2563

โครงการ เสริมสร้างพัฒนาการและทนั ตสุขภาพในเด็กอายุ 3-5 20,450.00
5 ปี ประจาปี 2563 8,400.00
11,700.00
6 โครงการ รู้เร่อื งเพศ ห่างไกลเอดส์ 8,400.00
107,150.00
7 โครงการ คมุ้ ครองผบู้ รโิ ภคในโรงเรียน(อย.น้อย)
70,850.00
8 โครงการพัฒนาการดี สงู ดี สมส่วน ฟนั ดไี ม่มีผุ

รวม

รพ.สต.บา้ นทุ่งชุมพล
โครงการปรับเปลยี่ นพฤตกิ รรมสขุ ภาพกลุ่มเสยี่ งโรคความดัน
โลหติ สงู /เบาหวานและดแู ลผปู้ ่วยโรคเร้อื รังทบี่ า้ น ประจาปี
1 2563

โครงการเสริมสร้างพฒั นาการและทันตสุขภาพในเด็กอายุ 3-5 20,450.00
2 ปี ประจาปี 2563 91,300.00

รวม

Action Plan คปสอ.ป่าพะยอม อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 31

โครงการงบประมาณเครอื ข่าย คปสอ.ปา่ พะยอม ปีงบประมาณ 2563

งบ PP จัดสรรให้ รพ.สต.

ลาดบั ที่ ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ

รพ.สต.บา้ นตล่ิงชนั 15,695.00
โครงการ การส่งเสริมและดูแลสขุ ภาพชอ่ งปากเด็กปฐมวัยใน
1 ศูนย์พฒั นาเด็กเลก็ 21,750.00
2 โครงการ ส่งเสริมพฒั นาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 26,350.00
3 โครงการ ส่งเสรมิ คุณภาพชีวติ ผู้ปว่ ยโรคเร้อื รัง 12,750.00
โครงการ หญงิ วยั เจรญิ พนั ธ์สุ ุขภาพดี มคี วามพร้อมในการ
4 ตั้งครรภ์คุณภาพ 12,750.00
5 โครงการ อบรม อย.น้อยในโรงเรียน 23,340.00
6 โครงการ ร้านอาหารและแผงลอยปลอดภยั ใสใ่ จผู้บรโิ ภค

รวม 112,635.00

Action Plan คปสอ.ป่าพะยอม อาเภอป่าพะยอม จงั หวดั พัทลงุ 32

โครงการงบกองทนุ สุขภาพตาบล

Action Plan คปสอ.ป่าพะยอม อาเภอปา่ พะยอม จงั หวดั พทั ลุง 33

โครงการงบประมาณกองทนุ ตาบล ปงี บประมาณ 2563

ลาดบั ที่ แยกราย รพ.สต. งบประมาณ หมาย
ช่ือโครงการ (บาท) เหตุ
1
2 รพ.สต.บา้ นคลองใหญ่
3
โครงการปอ้ งกันโรคมะเร็ง 40,000.00
1
โครงการปอ้ งกันและควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหติ สงู 170,000.00
2
3 โครงการพฒั นาการดี สูงดี สมส่วน ฟันดไี ม่มผี ุ 17,000.00

รวม 227,000.00

รพ.สต.บา้ นบ่อทราย

โครงการพชิ ิตยงุ ลายป้องกนั โรคไข้เลือดออก ประจาปี 2563 106,420.00

โครงการควบคุมและป้องกนั โรคเบาหวานและโรคความดันโลหติ สงู 61,630.00
ปีงบประมาณ 2563

โครงการเฝา้ ระวงั ป้องกันสตรีจากมะเรง็ เตา้ นมและมะเร็งปากมดลูก 43,650.00

รวม 211,700.00

Action Plan คปสอ.ปา่ พะยอม อาเภอป่าพะยอม จงั หวดั พทั ลงุ 34

โครงการงบประมาณกองทุนตาบล ปงี บประมาณ 2563

แยกราย รพ.สต.

ลาดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ หมาย
รพ.สต.ในนคิ มฯบา้ นลานข่อย (บาท) เหตุ
1
โครงการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดนั โลหิตสงู 129,650.00
2 ประจาปี 2563 37,575.00
โครงการควบคุมและป้องกันโรคโรคมะเร็งปากมดลกู และมะเร็งเตา้ นม 121,625.00
3 ประจาปี 2563
4 โครงการ ปอ้ งกนั และควบคมุ โรคไข้เลอื ดออก ประจาปี 2563
5
6 โครงการ พฒั นากายใจผ้สู ูงอายุ ประจาปี 2563 15,400.00

7 โครงการ คุ้มครองผู้บรโิ ภคดา้ นสาธารณสุขในชมุ ชน ประจาปี 2563 16,750.00

8 โครงการ ส่งเสรมิ แม่เฝ้าระวังลกู เพือ่ ดูแลสุขภาพของหญงิ ต้งั ครรภ์ 14,800.00
และมารดาหลงั คลอด ประจาปี 2563 13,150.00
9 โครงการ โภชนาการ เดก็ วยั เรยี น เติบโตสมวยั ใสใ่ จสุขภาพ ประจาปี 6,800.00
10 2563
โครงการ รณรงค์และสง่ เสริมการลดปรมิ าณขยะและการกาจดั ขยะ 7,800
อยา่ งถูกวิธี ลดโรคติดตอ่ ประจาปี 2563
โครงการ รูเ้ รือ่ งเพศ หา่ งไกลเอดส์

โครงการ สขุ ภาพดี พิชิตโรค ด้วยสมนุ ไพรและแพทย์แผนไทย 7,800

รวม 371,350.00

Action Plan คปสอ.ปา่ พะยอม อาเภอปา่ พะยอม จังหวดั พัทลงุ 35

โครงการงบประมาณกองทนุ ตาบล ปีงบประมาณ 2563
แยกราย รพ.สต.

ลาดับท่ี ชอ่ื โครงการ งบประมาณ หมาย
(บาท) เหตุ

รพ.สต.บ้านปากเหมือง

1 โครงการบูรณาการ การคัดกรองและปรับเปลีย่ นพฤตกิ รรมกลุ่มเสี่ยง 75,350.00

โครงการพัฒนาระบบบริการในคลินิกโรคไม่ตดิ ต่อเร้ือรงั เพื่อปอ้ งกนั 79,075.00
2 ภาวะแทรกซ้อน ปี 2563

3 โครงการผูส้ งู วยั ใสใ่ จสขุ ภาพ 83,520.00

4 โครงการตรวจคดั กรองมะเร็งปากมดลกู มะเรง็ เตา้ นม 2563 43,640.00

รวม 281,585.00

รพ.สต.บา้ นทุ่งชุมพล

1 โครงการ ควบคุมและป้องกนั โรคเบาหวานและโรคความดันโลหติ สงู ประจาปี 120,360.00
2563

2 โครงการควบคุมและป้องกนั โรคโรคมะเร็งปากมดลกู และมะเรง็ เตา้ นม 25,250.00
ประจาปี 2563

3 โครงการป้องกนั และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจาปี 2563 35,950.00

4 โครงการพฒั นาทกั ษะกายใจผู้สงู อายยุ นื ประจาปี 2563 15,400.00

5 โครงการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสขุ ในชุมชน ประจาปี 2563 16,750.00

6 โครงการเยี่ยมแมด่ ูแลลกู ประจาปี 2563 13,000.00

7 โครงการโภชนาการ เด็กวัยเรียน เตบิ โตสมวัยใส่ใจสุขภาพ ประจาปี 2563 16,150.00
8 โครงการรณรงค์และส่งเสรมิ การลดปริมาณขยะและการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี 16,750.00

ลดโรคติดตอ่ ประจาปี 2563
รวม 259,610.00

รพ.สต.บา้ นตลิง่ ชนั

1 โครงการ คดั กรองความเสีย่ งโรคเบาหวานความดนั ในชุมชน 72,060.00

2 โครงการ เฝา้ ระวังป้องกันสตรีจากมะเร็งเตา้ นมและมะเรง็ ปากมดลกู 44,650

3 โครงการ พิชติ ยงุ ลายป้องกนั ไข้เลอื ดออก 101,050

รวม 217,760.00

Action Plan คปสอ.ป่าพะยอม อาเภอป่าพะยอม จงั หวดั พัทลงุ 36

แผนปฏิบตั กิ ารคปสอ.ป่าพะยอม รพช.ปา่ พะยอม ปี 2563

ลาดบั งบประมาณ แหลง่
ที่ งบประมาณ
รายการแผนงาน/โครงการ UC PP

1 กลุม่ งานทนั ตกรรม 33,000.00 ✓
กลมุ่ ท่ี1 หญงิ มีครรภ์และเดก็ อายุ0-2 ปี 49,500.00 ✓
กิจกรรมท่ี1 ✓
กิจกรรมที่2 8,000.00 ✓
กลมุ่ ที่ 2 ส่งเสรมิ ทนั ตสุขภาพในเดก็ อายุ 3-5 ปี 3,600.00 ✓
กิจกรรมที่1 47,150.00 ✓
กจิ กรรมที่2 ✓
กลุ่มที่ 3 งานส่งเสริมทนั ตสุขภาพ ในเด็กอายุ 6-12 ปี 3,900.00
กลมุ่ ที่ 4 งานส่งเสรมิ ป้องกนั และรักษาโรคในชอ่ งปาก 2,600.00 ✓
นักเรียนช้นั ม.1 147,750.00
กลุ่มท่ี 5 งานรณรงค์วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติปี 2563 ✓
20,400.00
2 งานคลินิกบริการ ✓
ประชมุ เชงิ ปฏิบัติการนมแม่ 10,800.00
โครงการ อบรมเยาวชนในโรงเรียนมัธยมในอาเภอป่าพะยอม 31,200.00
เร่อื งการป้องกันการต้ังครรภ์ในวยั รนุ่
8,700.00
3 ก.แผนไทย 8,700.00
โครงการ สุขภาพดีวถิ ีไทย คร้งั ท่ี 2
7,800.00
4 ก.ยทุ ธ์ 10,500.00
กจิ กรรมที่ 1 โครงการทบทวนแผน 18,300.00
กจิ กรรมท่ี 2 โครงการจดั ทาแผนปฏิบตั ิการ 63

Action Plan คปสอ.ปา่ พะยอม อาเภอป่าพะยอม จงั หวดั พทั ลงุ 37

ลาดบั ท่ี แผนปฏิบัตกิ ารคปสอ.ป่าพะยอม รพช.ป่าพะยอม ปี 2563 แหลง่
งบประมาณ งบประมาณ
UC PP
รายการแผนงาน/โครงการ

5 งานควบคุมการติดเชอ้ื 9,625.00
โครงการอบรมให้ความร้บู ุคลากรดา้ นการป้องกนั และควบคุมการติด 9,625.00 ✓
เช้อื
รวม 8,100.00 ✓
8,100.00
6 งานผู้ป่วยใน ✓
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผ้ปู ่วยกลมุ่ โรคระบบทางเดนิ หายใจ 28,240.00
รวม 26,860.00 ✓
55,100.00 ✓
7 งานอบุ ัติเหตแุ ละฉุกเฉิน
โครงการCPR 29,590.00
โครงการอบุ ตั ิภยั หมู่ 29,590.00
รวม
4,800.00
8 palliative care 4,800.00
พฒั นาเครือข่ายการดแู ลผู้ปว่ ยระยะท้ายแบบประคบั ประคอง
รวม 13,810.00
13,810.00
9 PCT
ประชมุ เชิงปฏิบตั ิการทบทวนแนวทางเวชปฏิบตั กิ ารดูแลผู้ป่วยตาม
กลมุ่ วยั เครือข่ายบรกิ ารสขุ ภาพ อาเภอปา่ พะยอม
รวม

10 คบส.
ประชมุ ใหค้ วามรู้ในการดาเนินงานเครอื ข่าย คบส.อาเภอป่าพะยอม
รวม

Action Plan คปสอ.ปา่ พะยอม อาเภอปา่ พะยอม จงั หวัดพทั ลุง 38

ลาดับที่ แผนปฏบิ ตั ิการคปสอ.ปา่ พะยอม รพช.ป่าพะยอม ปี 2563 แหลง่
งบประมาณ งบประมาณ
UC PP
รายการแผนงาน/โครงการ

11 งานยาเสพตดิ 8,500.00
พัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพ่ือให้บริการผปู้ ว่ ยใช้ยาและสารเสพตดิ 8,500.00 ✓
เบื้องตน้ ✓
รวม 8,950.00 ✓

12 งานให้คาปรกึ ษา 8,950.00
โครงการประชุมเชิงปฏบิ ตั ิการสรา้ งเสรมิ สขุ ภาพจิตในผูป้ ่วยจติ เวช 17,900.00
อาเภอป่าพะยอม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผปู้ ว่ ยโรคซึมเศร้าเชงิ รุกในชุมชน
โดยทมี สหวชิ าชีพ
รวม

สรุปการจดั สรรงบฯ PP 2563 งบประมาณ
A PP CUP 2563 สสอ. 412,850.00
B PP รพ.สต. 2563 616,107.00
C กองทุนตาบล 1,569,005.00
D งบPP รพ.ปา่ พะยอม 196,850.00
E งบUC CUP (เงินบารงุ ) รพ.ป่าพะยอม 142,715.00
F งบUC CUP (เงนิ บารุง) สสอ.ป่าพะยอม 71,460.00
G โครงการงบฯPPภาพรวม คปสอ.ปา่ พะยอม 2563 609,700.00

Action Plan คปสอ.ป่าพะยอม อาเภอปา่ พะยอม จงั หวดั พัทลุง 39

รายละเอยี ด
แผนงาน/โครงการเครือข่ายบรกิ ารสุขภาพอาเภอป่าพะยอม

ประจาปีงบประมาณ 2563

Action Plan คปสอ.ป่าพะยอม อาเภอป่าพะยอม จงั หวัดพัทลงุ 40

แผนปฏิบตั ิการเครือขา่ ยบรกิ ารสขุ ภาพอา

โครงการ การจดั การมลู ฝอยติดเชอื้ ตามกฎก

การตอบสนองยุทธศาสตร์ o กลยุทธ์ที่ 1 สง่ เสริมสขุ ภาพเชงิ รกุ ทุกกลมุ่ วยั o กล

o กลยทุ ธท์ ี่ 3 พัฒนาบคุ ลากรใหม้ คี วามเชย่ี วชาญดา้ นสขุ ภาพกลุ่มวยั ก

o กลยทุ ธ์ท่ี 5 ขบั เคลอื่ นการดาเนนิ งานสู่ตาบลสขุ ภาวะ

มติ ิการตอบสนองยทุ ธศาสตร์  มิตงิ านตามยทุ ธศาสตร์พื้นท่ี (Area) o มิตงิ านตามยทุ ธศาส

วตั ถุประสงคแ์ ผนงาน/ เปา้ หมาย วัน/เดอื น/สถานที่ แหลง่
โครงการ
รพ.สต. จานวน 6 1 มกราคม 2563 -  เงิน
การเกบ็ –ขน มลู ฝอยเชอ้ื ตาม แหง่ 30 กันยายน 2563  PP
กฎกระทรวงวา่ ดว้ ยการกาจดั  กอ
มลู ฝอยตดิ เชอ้ื พ.ศ. 2545  อ่นื


Click to View FlipBook Version