The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yugigi33, 2021-05-15 11:41:53

Ebookแชร์บอล

e Book แชร์บอล

กฬี าแชรบ์ อล

ทีมาและกติกาแชรบ์ อล

สื อ ก า ร เ รี ย น รู้
ร า ย วิ ช า สุ ข ศึ ก ษ า แ ล ะ พ ล ศึ ก ษ า

ร หั ส วิ ช า พ 2 1 1 0 1

โดย
ครรู ชั ตภาคนิ ส์ กินณรงค์

ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ สุ ข ศึ ก ษ า แ ล ะ พ ล ศึ ก ษ า

โ ร ง เ รี ย น อ รุ โ ณ ทั ย วิ ท ย า ค ม
สาํ นั ก ง า น เ ข ต พื น ที ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า

เ ชี ย ง ใ ห ม่

กฬี าแชรบ์ อล

กฬี าแชรบ์ อล ไมม่ ีหลกั ฐานทีชัดเจนวา่

กมีตฬี าน้ แกชํารเน์บดิอทหลีมรเปอื านเลแเก่นลมกกนัะีฬกมาาตทตเี ังนิกแ้นาตกแ่เามรชอื ปใรพูดืบน์ ทฐองั านนลี

การเลน่ กฬี าจาํ พวกบาสเกตบอล แฮนดบ์ อล
หรอื กฬี าประเภทอืนๆ โดยมงุ่ เนน้ ให้ผูเ้ รยี นมี
ทกั ษะดา้ นการเคลอื นไหว รวมถึงทักษะการ
ฝกฝนเบอื งตน้ ด้านตา่ งๆ เพือเปนการฝก
ความพร้อมของรา่ งกายและจติ ใจ

กฬี าแชรบ์ อล

สว่ นระเบียบกตกิ าแชรบ์ อล ในตอนแรก

ยกังตไิกมา่มบรี าะสบเทุขกึนตีมมบาาอตแลาใลยนตบะวักางตสเพว่ ิกีนยมางาแแใตชชย่้ โรึดดถบย์ ือกอารล

อนุโลมให้เหมาะสมเทา่ นัน จากหลกั ฐานที
ปรากฏผู้ทคี ิดคน้ กีฬาแชรบ์ อลขึนมาเล่น คอื
พันเอกมงคล พรหมสาขา ณ สกลนคร
และได้มกี ารพัฒนาอยา่ งแพรห่ ลาย
เนอื งจากแชร์บอลเปนกฬี าทีเลน่ งา่ ย เพราะ
ไม่จาํ กดั เพศของผู้เล่น อาจจะเล่นรวมทงั
ชายและหญงิ ผสมกัน และสถานทีสามารถ
เลน่ ไดก้ ับทุกสนามไม่ว่าจะเปน สนามหญา้
พืนดิน พืนซเี มนต์ พืนไม้ ฯลฯ

กฬี าแชรบ์ อล

ส่วนลกู บอลทใี ชจ้ ะใช้ลกู วอลเลย์บอล

ลหักรือษใณช้วะสักดลทมอุ ีมนืๆแากทแ็สนาไลมดาะ้ รเกชถ่นเตลมน่ ิกว้ไดนา้ ผแแ้าชลเปะรภนบ์าทชอมี นี ะล

ทีใชร่ ับลกู บอลนอกจากตะกร้ายงั สามารถใช้
อย่างอืนทใี ส่ลูกได้

กฬี าแชรบ์ อล

วิธเี ล่นกฬี าแชร์บอล คือ ผู้เลน่ แตล่ ะฝาย

ชนว่ําลยกู กบันอรลบั ทผสา่่งีมนลฝากู าแบยอตลลระใงหกข้ผา้ต้เู มลโน่ิกยฝนาาลแยงเชดไปียรใวนบ์ กันอล

ตะกรา้ ของฝายตนเองทรี อรบั อยู่ด้านหนา้
(แดนหลังของฝายตรงข้าม) โดยโยนให้เขา้
ตะกร้าให้มากทสี ุด และในทางตรงกันข้าม
อกี ฝายก็จะตอ้ งปองกันไม่ให้ลูกบอลส่งข้าม
ไปเขา้ ตะกรา้ เชน่ กัน

กฬี าแชรบ์ อล

ปจจุบันกฬี าแชรบ์ อลเปนกีฬาทีนิยมเล่น

แกขัน่งอขยนั ่างภแายทพใรนีมห่ โรลางาแยเรลียไมนะ่เกปพรีตยะถงิกมแตศากึ่เแลษ่นชาหแรรลอืบ์ะ อล

มธั ยมศึกษาเทา่ นนั หนว่ ยงานตา่ งๆ ทัง
ภาครัฐบาลและเอกชนต่างก็ให้ความสนใจ
นยิ มเลน่ กนั และมีการแข่งขนั ทังภายใน
หนว่ ยงานหรอื ระหว่างหน่วยงาน เนืองจาก
กฬี าแชร์บอลเปนสอื อยา่ งหนึงทจี ะช่วยให้
เชือมความสามคั คีระหว่างกนั ไดเ้ ปนอย่างดี

กตกิ ากฬี าแชรบ์ อล

1. สนามแชร์บอล

1.1) เปนรปู ทสีเีมหลายี แมลผนื ะผกา้ ตกิกวา้ างแ16ชเรมบ์ตรอล
ยาว 32 เมตร
1.2) วงกลมกลางสนาม รศั มี 1.80 เมตร
1.3) เขตผู้ปองกันตะกรา้ ครงึ วงกลมรศั มี

3.00 เมตร
1.4) เสน้ โทษ ถัดจากจุดกึงกลางเส้นหลงั

เขา้ ไปในสนาม 8.00 เมตร ลากเสน้ ให้
ขนานกับเส้นหลังยาว 50 เซนติเมตร
1.5) เส้นทุกเสน้ กวา้ ง 5 เซนตเิ มตร

กตกิ ากฬี าแชรบ์ อล

ทีมาและกติกาแชรบ์ อล

กตกิ ากฬี าแชรบ์ อล

2. อุปกรณก์ ารแข่งขนั

2.1) เก้าอี ทเปีมนเกา้าแอลชี นะดิ ก4ตขิกาาไมแ่มชีพรนบกั์ พอิงล
สูง 35-40 เซนติเมตร กว้าง 30-35
เซนติเมตร
2.2) ตะกรา้ ขนาดสงู 30-35 เซนติเมตร

ปากตะกร้าเปนรูปทรงกลม มเี สน้ ผา่
ศูนย์กลาง 30-35 เซนติเมตร
2.3) ลูกบอล ใชล้ กู แชร์บอล หรือลูกบอล
อืนๆ ขนาดเบอร์ 4-5

กตกิ ากฬี าแชรบ์ อล

3. เวลาการแข่งขัน

3.1) เวลากทารีมแขาง่ แขลนั ะแกบตง่ อิกอากแเปชน ร2บ์ คอรงึ ล
ครงึ ละ 20 นาที พักครงึ 5 นาที
3.2) เวลานอก แตล่ ะทีมขอไดค้ รงึ เวลาละ

2 ครงั ครงั ละ 1 นาที
3.3) การตอ่ เวลาการแขง่ ขัน เมือผลการ

แขง่ ขนั เสมอกัน ใหต้ ่อเวลาเพิมพิเศษ
อีกชว่ งละ 5 นาที
3.4) การขอเวลานอกในเวลาเพิมพิเศษ ให้
ขอเวลานอกไดช้ ว่ งละ 1 ครงั

กตกิ ากฬี าแชรบ์ อล

4. ผู้เล่น

4.1) ประกอทบีมด้วายแผลู้เละ่นก12ตคิกนาเแปนชผรูเ้ ลบ์ น่ อในล
สนาม 7 คน ผเู้ ล่นสํารอง 5 คน
4.2 เมอื เรมิ การแขง่ ขัน ถา้ ฝายใดฝายหนงึ มี

ผู้เลน่ น้อยกวา่ 5 คน ใหป้ รับแพ้


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Oriens
Next Book
หนังสือศิลปศึกษา