The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thipradaseesawat, 2019-01-21 07:47:52

แนวโน้มการส่งเสริมการขายค าน าการส่งเสริมการขายถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ส าคัญมาก เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนการตลาด ดังนั้น จึงควรพิจารณาแนวโน้มของการส่งเสริมการขายไปพร้อมกับแนวโน้มของการตลาดใน

ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า หรือการเปลี่ยนแปลงทาง

การตลาดที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าแพร่หลาย แรงจูงใจจากการส่งเสริมการขายจึงเข้ามามีบทบาทเพื่อ
กระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการและตัดสินใจซื้อในที่สุดสารบัญค าน า ก


แนวโน้มการส่งเสริมการขาย 1


การบริการความสัมพันธ์กับลูกค้าในอนาคต 2

วัตถุประสงค์ของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 2


ความส าคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 2

แนวทางในการรักษาลูกค้าปัจจุบันให้อยู่กับเราตลอดไป 3กิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาว 3


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการส่งเสริมการขาย 4

ลักษณะแนวโน้มของการส่งเสริมการขาย 6


อ้างอิง 12


สมาชิก 13

1
แนวโน้มการส่งเสริมการขาย
แนวโน้มการส่งเสริมการขาย


การส่งเสริมการขายถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ส าคัญมาก เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ

ตลาด ดังนั้น จึงควรพิจารณาแนวโน้มของการส่งเสริมการขายไปพร้อมกับแนวโน้มของการตลาดในปัจจุบันที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าเอง หรือการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดที่มี

เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแพร่หลาย แรงจูงใจจากการส่งเสริมการขายจึงเข้ามามีบทบาทเพื่อกระตุ้นให้

ลูกค้าเกิดความต้องการและตัดสินใจซื้อในที่สุดแนวโน้มการส่งเสริมการขายมีบทบาทต่อการตลาดเป็นอย่างมาก การส่งเสริมการขายถือเป็นเครื่องมือ
ทางการตลาดที่ส าคัญอย่างหนึ่งและเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยสนับสนุนแผนการตลาดของกิจการให้ประสบ

ความส าเร็จได้ ในปัจจุบันตลาดของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเทคโนโลยีเข้า

มาเกี่ยวข้องมากมาย โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ซึ่งพัฒนาความก้าวหน้าไปอย่างแพร่หลาย ดังนั้น กิจการจึง
ต้องตระหนักถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการส่งเสริมการขายและปรับตัวให้ทันต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้น

แนวโน้มการส่งเสริมการขายมีสาเหตุดังนี้

1.ผู้บริโภคมีการศึกษาที่สูงขึ้น การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายจะต้องใช้หลักของเหตุและผลที่จะ

สร้างความเชื่อถือและสามารถที่จะพิสูจน์ได้จริงและชัดเจน
2.ผู้บริโภคในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะลดความจงรักภักดีต่อตราสินค้าลดลง

3.ผู้จัดจ าหน่าย/พ่อค้าปลีก จะเลือกสนับสนุนสินค้าที่มีการส่งเสริมการขาย เพราะท าให้ยอกขายจะ
สูงกว่าปกติ

4.การโฆษณาจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นในด้านการผลิต

5.การส่งเสริมการขายบางชนิดเน้นการช่วยเหลือสังคมท าให้ผู้บริโภคหันมาสนับสนุนเพราะได้กุศล
6.ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อหีบห่อของสินค้า จะเน้นสินค้าที่มีการบรรจุหีบห่อสวยงาม

7.ในปัจจุบันนี้เป็นยุคของการสร้างพันธมิตรทางการค้า ดังนั้น ในการร่วมมือกันระหว่างผู้ผลิตแลผู้จัด

จ าหน่ายหรือร้านค้า ควรมีการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
8.การส่งเสริมการขายปัจจุบันกระจายไปทั่วท้องถิ่นต่างๆ เพราะพฤติกรรมความชอบของผู้บริโภคใน

ท้องถิ่น ก็ตื่นตัวให้ความสนใจในตัวสินค้าที่มีการส่งเสริมการขายเหมือนกับในตัวเมองใหญ่

9. มีการใช้เหตุการณ์หรือสถานการณ์เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการขายมากขึ้นให้สอดคล้องกับ
สินค้า

10. แผนการส่งเสริมการขายได้ถูกน าไปใช้ร่วมกันและประสานแผนงานอื่นๆ อย่างแน่นแฟ้น

2


การบริการความสัมพันธ์กับลูกค้าในอนาคตในปัจจุบันธุรกิจจะให้ความส าคัญกับแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ของลูกค้าให้กลายเป็นความ

ถักดีมากขึ้น เรียกว่า “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์” หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมใดๆ ที่น ามาสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างความ พึงพอใจในตัวสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง การรักษา

ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีในตราสินค้าและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กร โดยให้ได้รับ
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทั้งต่อตัวลูกค้าและองค์กร (Win-Win Strategy) อย่างต่อเนื่องเป็นระยะยาวนานวัตถุประสงค์ของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์


การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ใดๆก็ตามล้วนแต่มีวัตถุประสงค์ส าคัญ ดังนี้

1. เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าการบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง

2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อสินค้าหรือการบริการ และบริษัทท าให้ลูกค้าทราบวิธีการใช้สินค้าอย่างถูกต้อง

สามารถจดจ า และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทและสินค้าหรือบริการของบริษัทในระยะยา
3. เพื่อให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อบริษัทสินค้าหรือบริการ กรณีที่บริษัทมีสินค้าจ าหน่ายหลายสาย

ผลิตภัณฑ์ การที่ลูกค้าซื้อสินค้าของบริษัทในสายผลิตภัณฑ์หนึ่งแล้วรู้สึกประทับใจในทางบวกโอกาสที่

บริษัทจะเสนอขายสินค้าในสายผลิตภัณฑ์อื่น (Cross Selling) ได้ส าเร็จก็จะมีมากขึ้น
4. เพื่อให้ลูกค้าแนะน าสินค้าหรือการบริการต่อไปยังผู้อื่น เกิดการพูดแบบปากต่อปาก (Words-of-

Mouth) ในทางบวกเกี่ยวกับสินค้า ซึ่งมีความน่าเชื่อ ถือมากกว่าค ากล่าวอ้างในโฆษณาเสียอีกความส าคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์


ความส าคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มี 4 ประการ ได้แก่

1. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้บริโภคหรือคนกลางในช่องทางการตลาดแต่ละราย (Customized)

อย่างเป็นกันเอง (Personalized)

2. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้เพิ่มยอดขายในทันที หากแต่ผลลัพธ์ในรูปของยอดขาย จะ

เกิดขึ้นในระยะยาวจากการที่ลูกค้ารู้สึกประทับใจ มีความเข้าใจและรับรู้ที่ดี ดังนั้นสิ่งที่ได้รับจากการ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์ คือ การผูกสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว (Long-Time
Relationship)


3. บริษัทและลูกค้าได้ประโยชน์จากการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้งสองฝ่าย (Win-Win Strategy)

4. ช่วยให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication)

3


แนวทางในการรักษาลูกค้าปัจจุบันให้อยู่กับเราตลอดไป


1. การสร้างคุณค่าเพิ่มให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่า “เกินกว่าความพอใจ”

2. การบริการก่อนและหลังการขายอย่างจริงใจเต็มใจและเป็นกันเองรวมถึงการใช้ Call Center

3. การใช้โปรแกรมการส่งเสริมการขายที่หวังผลระยะยาว
4. การจัดตั้งฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ขึ้นมาดูแลงานนี้โดยเฉพาะ

5. ให้ความเสมอภาคกับลูกค้าแต่ละราย

6. ส ารวจคู่แข่งและส ารวจสถานการณ์ทางการตลาดอยู่เสมอ
7. ในกรณีลูกค้าที่เป็นคนกลางในช่องทางการตลาดให้เน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารช่วยลูกค้า

วางจ าหน่ายในร้านการจัดกิจกรรมพิเศษในร้านซึ่งถือเป็นการตลาดสัมพันธ์แบบเชิงรุก
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาว


1. จะต้องเป็นลักษณะการสื่อสารแบบตัวต่อตัวอย่างเป็นกันเอง
2. จะต้องส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าในระยะยาวมากกว่าที่จะเป็นการหวัง

ผลยอดขายในระยะสั้น


3. จะต้องเป็นการสื่อสารแบบสองทางและสร้างโอกาสให้ลูกค้าตอบกลับมายังบริษัท

4. กิจกรรมทางการตลาดที่ใช้จะต้องสร้างประโยชน์ให้ทั้งฝ่ายบริษัทและกับลูกค้า
โดยเครื่องมือหรือกิจกรรมทางการตลาดที่หลายบริษัทน ามาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

พอจะสรุปได้ดังนี้


1. การตลาดโดยตรง (Direct Marketing) ได้แก่การตลาดทางโทรศัพท์ (Telemarketing) และรูปแบบ

ที่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันคือ Call Center การรับประกันสินค้าการส่งจดหมายตรงหรือสื่อสิ่งพิมพ์

ทางไปรษณีย์การตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-marketing) ด้วยการสร้างเว็บไซต์ที่ให้สาระน่ารู้
เกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าจะเป็นไปโดยลักษณะ B-2-B หรือ B-2-C

2. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ได้แก่การใช้เอกสารข่าวแจกการจัดกิจกรรมพิเศษการ

โฆษณากิจกรรมการส่งเริมการขายในรูปแบบต่างๆ

4


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการส่งเสริมการขาย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการส่งเสริมการขาย


เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจควรเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงแผนงานกิจกรรม

ด้านการตลาดใหม่ เพื่อความอยู่รอดของกิจการและการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตจะ

เข้ามามีบทบาทในตลาดโลกมากขึ้น ซึ่งสามารถธุรกิจเติบโตได้ ดังนั้น ปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณาในการสร้าง

กิจกรรมทางการตลาดให้แตกต่างควรประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

1.งบประมาณด้านสื่อออนไลน์ ถ้าต้องการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น ก็ควรให้ความสนใจในการ

ส่งเสริมงบประมาณด้านสื่อออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งที่สร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายได้อีกวิธีหนึ่ง


สินค้าที่นิยมจ าหน่ายผ่านการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต เช่น เสื้อผ้า ตั๋วเครื่องบิน อาหารจานด่วน เป็นต้น ลูกค้า

เป้าหมายที่นิยมบริการได้แก่ กลุ่มคนหนุ่มสาว นักเรียนนักศึกษา

2.ส่วนประสมของการโฆษณา ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากอ านาจซื้อมีมาก

ขึ้น ท าให้สัดส่วนขิงลูกค้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่แนวคิดการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมของลูกค้ามีความเป็น

เอกลักษณ์ของตนเอง ท าให้กิจการต้องท าความเข้าใจและศึกษาให้ดีเพื่อจะได้ไม่สับสนช่องทางการตลาดที่คาด

ว่าจะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ดี คือ ส่วนประสมของการโฆษณาผ่านรายการโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และ

จดหมายตรงหรือไดเร็กต์อีเมล์

3.กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การเจริญเติบโตของตลาดอย่างรวดเร็ว ท าให้พบว่าอัตราการเจริญเติบโตของ

ประชากรยังอยู่ในสัดส่วนที่สุดของประชากรลูกค้าที่เป็นไปได้ ดังนั้น ธุรกิจส่วนใหญ่จึงก าหนดกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายเฉพาะในตลาดเอเชียเท่านั้น ซึ่งมีความสามารถในการซื้อสูงกว่ามาตรฐานเฉลี่ยทั่วไป พิจารณาจาก

ระดับรายได้และระดับการศึกษาที่จส่งผลต่ออาชีพและหน้าที่การงานด้วย

4.กลยุทธ์ทางการตลาดแบบโซ่ไม่มีปลาย หรือการบอกต่อ (Endless Chain Mentod) เป็นกล

ยุทธ์ทางการตลาดที่ได้ผลดี โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นผู้หญิง เนื่องจากผู้หญิงชอบแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตและกลุ่มเป้าหมายวัยท างานจะมีการติดต่อสนทนากับผู้คนมากมายในแต่ละวัน

จึงท าให้เป็นหัวข้อหนึ่งของการสนทนาโดยเฉพาะคนที่มีรายได้ปานกลางและรายได้สูงจะมีแนวโน้มว่าน่าจะ


สนทนาเรื่องสินค้ามากกว่ากลุ่มคนที่รายได้น้อย
5.การโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ หากต้องการจะใช้สื่อแบบดั้งเดิมควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้


เงินงบประมาณที่ลงทุนไปได้ผลคุ้มค่า เนื่องจากลูกค้าเป้าหมายในปัจจุบันลดความสนใจในงานโฆษณาที่เป็น

สื่อสิ่งพิมพ์ลงไปมากเพราะมีช่องทางการแสวงหาข้อมูลข่าวสารใหม่ทีดีกว่า

5


6. การใช้สื่อหลายอย่างพร้อมกัน การให้ความส าคัญกับสื่อชนิดเดียว อาจไม่ประสบความส าเร็จใน

การส่งเสริมการตลาด การสื่อสารที่มีจะต้องน าไปใช้ควบคู่กับอินเทอร์เน็ต เช่น การชมรายการโฆษณาทางทีวี

กับการใช้อินเทอร์เน็ต หรือคนที่ชอบฟังวิทยุจะสนใจอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อเพิ่มเติมข่าวสารให้ครบถ้วน การที่

ลูกค้าใช้สื่อสารมีเดียหลายทางพร้อมกันโดยไม่มุ่งไปที่สื่อทางใดทางหนึ่งมากเกินไปจะท าให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร

ที่ดี

7.การสื่อสารทางหนังสือพิมพ์ออนไลน์ แนวโน้มกิจการทางการตลาดในอนาคตจะต้องมีหนังสือพิมพ์

ออนไลน์เกิดขึ้นควบคู่กัน เพื่อเก็บรายได้จากผู้คนที่เข้าชมข้อมูลและข่าวทางตลาดออนไลน์ด้วย

8.การส่งเสริมการตลาดโดยการจัดการประชุม สัมมนา และกิจกรรมทางสังคม การจัดการประชุม


สัมมนา และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ มีแนวโน้มที่จะน าไปใช้ในทางการตลาดมากขึ้น เพราะปัจจุบันการ

เดินทางไปท าธุรกิจ โดยเฉพาะการร่วมงานแสดงสินค้านิทรรศการ หรือการประชุมถือเป็นเรื่องธรรมดาใน

วงการตลาดอีกอย่างหนึ่ง นอกจากนั้นการจัดงานในรูปแบบการปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์เวิร์กช็อป)

หรือการประชุมทางไกลผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ที่ไม่จ าเป็นต้องเดินทางไป ก็นิยมมาใช้ในการท า

กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดของกิจการค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B : business to business) ด้วยกันที่

ไม่ใช่กลุ่มครัวเรือนซึ่งจากการประเมินผลของการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดสมัยใหม่นี้ พบวฺาให้ผลลัพธ์

ทางการตลาดและได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย

9.การท าแบบส ารวจและวิจัยตลาดทางออนไลน์ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต

เพราะไม่ว่ากิจการที่ต้องการส ารวจและวิจัยตลาดจะเป็นกิจการที่มีร้านค้าที่เปิดหน้าร้านแบบดั้งเดิม หรือ

ร้านค้าที่เปิดเว็บไซต์จ าหน่ายบนตลาดอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วก็สามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อท ากิจกรรม

ทางการตลาดได้อย่างดีเนื่องจากการส ารวจค้นพบว่า 87% ของลูกค้าที่ส ารวจ ใช้ตลาดอินเทอร์เน็ตในกิจกรรม

การซื้อหาสินค้า และยินดีที่จะให้ข้อมูลป้อนกับเพื่อใช้เป็นผลทางด้านด าเนินงานของผู้ประกอบการจ่อไป ผ่าน

การออกแบบส ารวจและวิจัยทางการตลาด

10.การเชื่อมโยงเว็บไซต์กับเสิร์ชเอ็นจิ้นเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่มีความจ าเป็นมากกว่าจะเป็น

ทางเลือกที่จะท าหรือไม่ท าก็ได้ ซึ่งท าความส าเร็จจะขึ้นอยู่กับการแสวงหาค าที่เป็นค าตอบที่ถูกต้องที่ลูกค้าใช้


ในการค้นหา ตรงกับค าที่ผู้ประกอบการนั้นๆใช้พอดีจะท าให้เว็บไซต์ของกิจการนั้นกลายเป็นเว็บไซต์ที่มีความ
นิยมและมีคนเข้าไปหาข้อมูลมากที่สุด ท าให้การเข้าออกเว็บไซต์ของกิจการคับคั่ง เทคโนโลยีมัลติมีเดียจึง


สามารถเปลี่ยนการโฆษณาในปัจจุบันได้

6


ลักษณะแนวโน้มของการส่งเสริมการขายการด าเนินธุรกิจในยุคที่มีการแข่งขันสูงนี้ การส่งเสริมการขายได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในตลาดมาก
ขึ้น จุดประสงค์ของการน าการส่งเสริมการขายมาใช้เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตัวสินค้ามากขึ้น โดยการ


น าเสนอผลประโยชน์พิเศษให้กับลูกค้าเป็นครั้งคราว เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการสินค้าในช่วงเวลา
นั้น การส่งเสริมการขายที่นิยมมาใช้ในการท าตลาดมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการ


ซึ่งเลือกใช้ให้เหมาะกับสินค้า เช่น การส่งเสริมการชายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค เพื่อต้องการให้ลูกค้าซื้อสินค้ามากขึ้น

ผู้ประกอบการก็อาจเลือกใช้วิธีการแจกของตัวอย่าง การสาธิตการใช้ การให้คูปอง กาคืนเงิน เป็นต้น แต่หาก

ต้องการส่งเสริมการขายโดยมุ่งไปที่คนกลาง เพื่อให้กระจายสินค้าไปยังลูกค้าได้มากขึ้น ก็น าวิธีการส่งเสริมการ

ขายในลักษณะให้ส่วนลดสินค้า การแถมสินค้า การก าหนดยอดในการซื้อสินค้า การให้ของขวัญพิเศษ เป็นต้น

มาใช้เป็นแรงจูงใจ และหากต้องการส่งเสริมการขายโดยมุ่งสู่พนักงานขายก็ใช้วิธีกระตุ้นด้วยการให้โบนัสพิเศษ

การก าหนดยอดขาย เพื่อกระตุ้นให้พนักงานขายสินค้าได้มากขึ้น ซึ่งอาจมีลักษณะแนวโน้มของการส่งเสริมการ

ขาย ดังนี้


1.ลักษณะการส่งเสริมการขายที่ต้องใช้ร่วมกับส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดชนิดอื่นๆ เพื่อ

กระตุ้นความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การส่งเสริมการขายควบคู่กับการโฆษณา หรือการ

ประชาสัมพันธ์ และพนักงานขาย เช่น การส่งเสริมการขายของบัตรเครดิตกรุงศรี จีอีร่วมกับเมเจอร์โบวล์ฮิตที่


ท าควบคู่กับการโฆษณาโดยมีข้อความลุ้นรับโชคสะใจกว่า 10 ล้าน เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจและเข้
ร่วมกิจกรรมรูป 1การส่งเสริมการขายคือการแถมสินค้า

7


2.การส่งเสริมการขายที่ร่วมมือกันระหว่างผู้ผลิตเจ้าของสินค้ากับร้านค้าปลีก


เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย การส่งเสริมการขายที่ใช้ร่วมกันสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก พนักงานมีการ

ช่วยเหลือกันเพื่อออกค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย และเป็นวิธีกระตุ้นผู้บริโภคซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น ท าให้


ยอดขายของกิจการเพิ่มขึ้นด้วย

รูป 2การส่งเสริมการขายที่ร่วมมือกันระหว่างโค้กกับโรงภาพยนต์เอสเอฟ


3.การส่งเสริมการขายโดยการใช้เหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกด้าน

บรรยากาศที่ดีในการซื้อสินค้ามากขึ้น โดยการตกแต่งร้านให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลต่างๆ เป็นวิธี

ส่งเสริมการขายที่กระตุ้นไปยังผู้บริโภค เช่น


3.1 การส่งเสริมการขายโดยการสร้างเหตุการณ์พิเศษขึ้นมา ได้แก่ กิจกรรมการส่งเสริมด้านการตลาด

ของธุรกิจ เช่น วันครบรอบ 1 ปีของธุรกิจ วันครบรอบ 10 ปีของธุรกิจ เป็นต้น

รูป 3 วันครบรอบ 22 ปี ของบริษัทโฮมโปร

8


3.2 การส่งเสริมการขายโดยใช้เหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น วันตรุษจีน วันขึ้นปีใหม่

วันเด็ก เป็นต้น


รูป 4การส่งเสริมการขายในเทศกาลตรุษจีนของซีพีเฟรซมาร์ท

3.3 การส่งเสริมการขายที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่น เปิดเทอม


ช่วงฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน วันเกิด เป็นต้น
รูป 5 การส่งเสริมการขายในช่างฤดูร้อน

4 การส่งเสริมการขายที่ให้ความส าคัญต่อการบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นด้วย

รูปร่างของบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม กะทัดรัด สีสันดึงดูดความสนใจของลูกค้า ให้ซื้อสินค้าได้มากขึ้น ซึ่งลักษณะ

ในการบรรจุภัณฑ์มีหลายรูปแบบ ได้แก่4.1การเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ (Changing the packaging) เป็นการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เดิมให้

ทันสมัยมากขึ้น และสามารถเพิ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยการกระตุ้นให้เกิดการซื้อมากขึ้นด้วย

9


4.2 การบรรจุภัณฑ์เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่สินค้า แต่


เมื่อใช้สินค้าใหม่แล้วก็สามารถน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่อีกได้ภายหลังรูป 6บรรจุภัณฑ์เพื่อน ากลับมาใช้


4.3 การบรรจุภัณฑ์หีบห่อรวม (Multiple packaging) เป็นการน าสินค้ากลายชิ้นมาบรรจุ

รวมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าซื้อทั้งหมดรูป 7การบรรจุภัณฑ์หีบห่อรวม


4.4 การบรรจุภัณฑ์แบบสายผลิตภัณฑ์ (Packaging the product line) เป็นการบรรจุภัณฑ์ของ


สินค้าที่อยู่ในสายผลิตภัณฑ์เดียวกัน


รูป 8การบรรจุภัณฑ์แบบสายผลิตภัณฑ์

10

4.5 การบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม (Preservation packaging) การบรรจุภัณฑ์

ประเภทนี้จะค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อรับผิดชอบต่อสังคม
รูป 9การบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมจากชานอ้อย

5.การส่งเสริมการขายที่กระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าที่มีปริมาณมากขึ้นกว่าเดิม เป็นวิธีส่งเสริมการขาย

ที่แสดงให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าได้ช่วยให้เกิดการประหยัดขึ้น


รูป 10ผงซักฟอกบรีสปรับปรุงใหม่เข้มข้นขึ้น 2400 กรัม


6.การส่งเสริมการขายในตลาดทางไกล (Telemarketing) ในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีของการ

สื่อสารที่ทันสมัยเข้ามาใช้มากขึ้น จึงมีรูปแบบของการส่งเสริมการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การขายทาง

โทรศัพท์ การขายผ่านโทรสาร คอมพิวเตอร์ออนไลน์ อินเทอร์เน็ต เครื่อง ATM เป็นต้น จึงท าให้เกิดความ

สะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และในอนาคตคาดว่าจะมี

แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการขายให้

มีความทันสมัยอยู่เสมอ

11


7.การส่งเสริมการขายในรูปแบบการเป็นสมาชิก (Member ship) เป็นวิธีที่ธุรกิจจัดท าขึ้น โดยให้

ลูกค้าสมัครเป็นสมาชิก และให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก วิธีนี้จะช่วยท าให้รักษาลูกค้าไว้ได้นาน และ

จูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้ามากขึ้น แต่ธุรกิจควรค านึงถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าเพื่อให้เป็นสมาชิก

ต่อไป


รูป 11บัตรสมาชิกวัตสัน

8.การส่งเสริมการขายเพื่อสังคม เป็นธุรกิจที่จัดท าขึ้นโดยเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่สังค มเพื่อท าให้

ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีต่อธุรกิจรูป 12การส่งเสริมการขายเพื่อสังคมของ ออร่า


9. การส่งเสริมการขายที่เน้นการบริการลูกค้า(Customer Service) ถือเป็นเรื่องส าคัญส าหรับธุรกิจ

เพราะเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขัน การบริการลูกค้าที่มีคุณภาพยัง

ช่วยผูกใจลูกค้าไว้ได้ระยะยาวและเพิ่มคุณค่าให้กับกิจการอีกด้วย การบริการลูกค้าอย่างไร้ทิศทางและขาดการ

วางแผนที่ดีย่อมท าให้กิจการเสื่อมลงไปเรื่อย ๆ และยากที่จะรักษาลูกค้าเอาไว้ได้ ดังนั้น กิจการควรสร้างจุด

ขายในงานบริการที่แตกต่างและสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน บริการลูกค้าที่สร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง

อย่างมีคุณค่าจะดึงลูกค้าไว้ได้

12


อ้างอิง1.หนังสือการส่งเสริมการขาย


2.http://promotionmix.blogspot.com


3.www.sundae.co.th

13


สมาชิกนางสาวกรกนก สาริกาเลขที่ 1 ปวช2/1 การตลาด

14นางสาวชลนิกานต์ มณีเลิศเลขที่ 6 ปวช2/1 การตลาด

15นางสาวนวรัตน์ ทองปลิวเลขที่ 10 ปวช2/1 การตลาด

16
นางสาวน้ าฝน เสาวคนธ์เลขที่ 12 ปวช2/1 การตลาด

17

นางสาวปฏิมาภรณ์ พรมสุภาเลขที่ 13 ปวช2/1 การตลาด

18นางสาวรุ่งธิมา ก้องเสนาะเลขที่ 23 ปวช2/1 การตลาด


Click to View FlipBook Version