The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

09-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือเอื้อต่อการเรียนรู้-65

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by เรณู กระเป๋าทอง, 2022-09-04 02:34:19

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบ 66

09-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือเอื้อต่อการเรียนรู้-65

ช่ือโครงการ โครงการระบบดูแลชว่ ยเหลือเอื้อต่อการเรยี นรู้

แผนงาน งานบรหิ ารบคุ คล

สนองกลยุทธ์ (/) ร.ร. (/) สพป. (/) สพฐ..ท่ี 2 : พฒั นาคุณภาพผู้เรียน

2.1 พฒั นากระบวนการเรียนการสอนทเี่ น้นผเู้ รียนเป็นสำคญั

สนองมาตรฐาน (/) ร.ร. (/) สมศ. (/) มพฐ.ที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรยี น

ลักษณะโครงการ โครงการตอ่ เนอื่ ง

ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นางศภุ ณฏั ฐ์ ฉันทวิลาศ

...............................................................................................................................................................................

1.หลักการและเหตผุ ล

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเปน็ นโยบายสำคญั ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พ้ืนฐาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้

ความสามารถมีคุณธรรม จรยิ ธรรม และอยใู่ นสังคมร่วมกบั ผอู้ ่ืนอย่างมคี วามสุข ซ่ึงการท่ีผูเ้ รยี นจะมีคุณภาพ

บรรลมุ าตรฐานการเรยี นร้ทู ุกกลุ่มสาระไดน้ ัน้ สถานศกึ ษาตอ้ งมี ระบบดแู ลชว่ ยเหลอื นักเรยี น มกี ารแนะแนว

การศกึ ษา มีการจัดหาทุนการศกึ ษา และดแู ลนกั เรียนอยา่ งเปน็ ระบบ

โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม เปิดสอนต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษา–ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

ได้ดำเนินการวางแผนงานด้านวิชาการ โดยการจัดทำ ระบบดูแลช่วยเหลือ มีการแนะแนวการศึกษา

มีการจัดหาทุนการศึกษา การเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างเปน็ ระบบ เพ่ือพัฒนาคณุ ภาพนักเรียนให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม

ตามศักยภาพ บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ จึงได้จัดทำโครงการ ระบบดูแล

ช่วยเหลือเอือ้ ตอ่ การเรียนรู้

2. วัตถปุ ระสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)
1. นกั เรยี นไดร้ บั การดูแลชว่ ยเหลอื อยา่ งท่ัวถึง ทง้ั ทางดา้ นการเรยี น สขุ ภาพ เศรษฐกจิ และสงั คม
2. นักเรยี นได้รบั การชว่ ยเหลอื ดา้ นการศึกษาตอ่ ดา้ นสขุ ภาพ และด้านสงั คม
3. นักเรยี นได้รบั ทนุ การศกึ ษา เพื่อเป็นคา่ ใช้จา่ ยในการเรียน
4. นักเรยี นสำเรจ็ การศกึ ษาตามหลกั สูตรและศึกษาต่อในระดับทส่ี งู ข้ึน
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือ และเยี่ยมบ้านทีส่ ามารถดแู ลช่วยเหลอื อยา่ งท่ัวถงึ
2. โรงเรียนมกี จิ กรรมโฮมรมู /แนะแนวใหก้ บั นักเรียนที่สามารถดูแลช่วยเหลอื อย่างทั่วถงึ
3. โรงเรยี นมกี องทนุ ทุนการศึกษา ทีส่ ามารถดูแลชว่ ยเหลืออย่างทว่ั ถึง

3. เป้าหมาย
นักเรยี นรอ้ ยละ 80 ไดร้ ับการดแู ลช่วยเหลอื อย่างทั่วถงึ ผา่ นระบบดูแลช่วยเหลือนกั เรยี น

4.กจิ กรรมและวธิ ีการดำเนินงาน

ท่ี กจิ กรรม ระยะเวลาดำเนนิ งาน ผูร้ ับผดิ ชอบ

1 ขั้นวางแผน ตุลาคม 2564 นางศภุ ณฏั ฐ์

1. ประชุมชีแ้ จงวตั ถปุ ระสงค์ของการจัดทำโครงการ และนางสาวนฤชล

2. แต่งต้ังคณะทำงาน

3. นำเสนอโครงการและอนมุ ัติ

2. ข้ันดำเนินงาน พ.ย.64 – ก.ย.65 ครูประจำช้นั

1.จัดกิจกรรมโฮมรมู /แนะแนว

2. กิจกรรมเย่ียมบ้าน ครูประจำช้นั

-จดั ต้งั ทมี งานแต่ละสาย

-จดั หาพาหนะในการเดนิ ทาง

3.1 จัดหาทุนการศกึ ษา คณะครทู ุกท่าน

3. ขัน้ ติดตามประเมนิ ผล มี.ค. 65 และ ก.ย. 66 นางศุภณัฏฐ์

1.นิเทศกำกบั ติดตามการปฏบิ ตั งิ าน และนางสาวนฤชล

2.สังเกตการทำงาน

4. ขั้นปรบั ปรงุ และพัฒนา ก.ย. 65 นางศภุ ณฏั ฐ์

1.ประชมุ ครเู พอื่ ประเมนิ /สรุปผลการดำเนนิ และนางสาวนฤชล

โครงการ/กจิ กรรม

2.รายงานผลการดำเนนิ งาน

5. งบประมาณทใี่ ช้ เงินงบประมาณ เงินนอก
เงนิ งบประมาณ รวม - บาท คา่ ตอบแทน ค่าใชส้ อย ค่าวัสดุ งบประมาณ รวมเงิน

ท่ี กิจกรรม/รายละเอยี ดการใชเ้ งิน - -- --
-

6. การประเมินผล

ตวั บ่งช้คี วามสำเร็จ วธิ กี ารตดิ ตามประเมนิ ผล เครื่องมือท่ีใช้

ผลผลติ (Outputs)

1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการดูแล -การสังเกต -แบบ SDQ

ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง ทั้งทางด้าน

การเรียน ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและ

ดา้ นสังคม

2. นกั เรยี นได้รบั การช่วยเหลอื ดา้ น -การสงั เกต/ สมั ภาษณ์ -แบบ SDQ

การศึกษาตอ่ ด้านสขุ ภาพ และดา้ น -แบบสังเกต/ แบบสมั ภาษณ์

สงั คม

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการติดตามประเมนิ ผล เครอ่ื งมือทใี่ ช้

3. นักเรียนไดร้ บั ทุนการศึกษา เพือ่ เป็น -บนั ทกึ การมอบ -แบบบนั ทกึ การมอบทนุ การศกึ ษา

คา่ ใชจ้ ่ายในการเรียน ทุนการศกึ ษา

4. นักเรยี นสำเรจ็ การศกึ ษาและศึกษาต่อ -การรายงานผู้สำเรจ็ -แบบรายงานผสู้ ำเรจ็ การศึกษา

ในระดบั ทส่ี งู ขึ้น การศกึ ษา

ผลลพั ธ์ (Outcomes)

1. โรงเรยี นมรี ะบบดูแลช่วยเหลอื และ -สงั เกต /สัมภาษณ์ แบบสงั เกต/ แบบสัมภาษณ์

เยีย่ มบ้าน

2. โรงเรยี นมีกจิ กรรมโฮมรูม/แนะแนว -สงั เกต /สมั ภาษณ์ แบบสงั เกต/ แบบสัมภาษณ์

ให้กับนกั เรยี น

3. โรงเรียนมกี องทนุ ทนุ การศกึ ษา -บันทกึ การมอบ -แบบบันทกึ การมอบทนุ การศกึ ษา

ทนุ การศึกษา

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
- นกั เรียนไดร้ บั การดแู ลชว่ ยเหลืออย่างท่วั ถึง ทัง้ ทางดา้ นการเรยี น สขุ ภาพ เศรษฐกิจ และสงั คม

ลงช่ือ ลงชื่อ
(นางศุภณฏั ฐ์ ฉนั ทวิลาศ) (นายชำนาญ ช่ืนกล่ินธปู )
ผ้เู สนอโครงการ ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

ลงชอ่ื ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ
(นางเรณู กระเปา๋ ทอง)

รกั ษาการในตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นวัดเสถียรรตั นาราม


Click to View FlipBook Version