The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by วชิราภรณ์ สุขมาก, 2019-06-19 03:04:26

สถานที่ท่องเที่วยภาคอีสาน

สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

Keywords: wachi146

ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง

• ภาคอีสาน •

ประเทศไทยมีเสน่ห์ลึกซึ้งอยู่มากมายให้นักเดินทางได้ค้นหา
และสัมผัสได้ไม่รู้จบ ด้วยภูมิประเทศท่ีมีความแตกต่างสร้างสรรค์
เร่ืองราววิถีชีวิตผู้คนให้แนบแน่นกับแผ่นดินถิ่นก�ำเนิด ตามลักษณะ
ของภูมิประเทศท่ีเป็นตัวก�ำหนด ท้ังในด้านของความเป็นอยู่ อาหาร
การกนิ วฒั นธรรมประเพณที ส่ี บื ทอดกนั มารนุ่ สรู่ นุ่ สานรวมเปน็ ความ
แข็งแกร่งของวิถีชุมชนที่ย่ังยืนและยาวนานสืบทอดกันไปในสายธาร
แห่งอารยธรรมคนไทย

ท�ำอย่างไรให้ผู้คนในแต่ละท้องถิ่นได้ตระหนักและภาคภูมิใจถึง
ความเป็นอัตลักษณ์ของตน ซึมซับและพร้อมจะบอกกล่าวเล่าขาน
เรอ่ื งราวของทอ้ งถน่ิ ใหผ้ คู้ นตา่ งแดนไดศ้ กึ ษาหามมุ มองทแ่ี ตกตา่ งกนั
ออกไป ให้กลายมาเป็น “ความเข้าใจในความต่าง” ท�ำอย่างไรให้
นักเดินทางท้ังหลายเปิดใจพร้อมที่จะรับเรื่องราวแห่งวิถีท่ีแตกต่าง
ให้เป็นวิถีแห่งความงดงามของสายธารวัฒนธรรมที่น่าศึกษาเรียนรู้
และภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยร่วมกันไม่ว่าจะมาจากภูมิภาคไหน
ก็ตาม

ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจึงพร้อมท่ีจะถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ
ทั้งในแง่ภูมิลักษณ์ อัตลักษณ์ทั้งหลายท่ีมีจุดเด่นอยู่ในแต่ละท้องถ่ิน
ออกมาให้ทุกคนสามารถเข้าใจ เข้าถึง และสัมผัสได้ด้วยตัวของคุณ
เอง และพร้อมท่ีจะน�ำพาเพื่อนพ้องคนใกล้ตัวออกท่องเที่ยวไปใน
ภูมภิ าคท้ัง 5 ของประเทศไทย ภาคเหนอื ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคใต้ แล้วเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ จากการเดินทาง
นั้น ๆ เพ่ือให้ทุกย่างก้าวของคุณเต็มไปด้วยคุณค่าของการเดินทาง
เที่ยวไปดว้ ยหวั ใจทเ่ี ก๋ไก๋ หากแตล่ กึ ซง้ึ ในทกุ มมุ มอง

การทอ่ งเท่ียวแหง่ ประเทศไทย

สารบัญ 4 • อำ� นาจเจรญิ 66
14 • กาฬสินธุ์ 70
ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง 22 • สกลนคร 74
• ภ า ค อี ส า น • 28 • นครพนม 82
34 • มุกดาหาร 86
• นครราชสีมา 42 • เลย 90
• บรุ รี ัมย์ 46 • หนองบัวล�ำภู 100
• สุรินทร์ 52 • อุดรธานี 104
• ศรสี ะเกษ 56 • หนองคาย 112
• อบุ ลราชธานี 60 • บึงกาฬ 116
• ชยั ภูม ิ
• ขอนแก่น ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 3
• มหาสารคาม
• ร้อยเอ็ด
• ยโสธร

2 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน

นครราชสมี า วดั โนนกมุ่
ประดษิ ฐานรปู หลอ่ หลวงพอ่ โตขนาดใหญ่

“วัดโนนกมุ่ ” หรอื วดั หลวงพ่อโต ต้งั อยรู่ มิ ถนนมติ รภาพ อ�ำเภอสคี ้ิว เปน็
วัดท่ีมีโบสถ์งดงามขนาดใหญ่ มีสวนอุทยานที่สวยงาม และเป็นที่ประดิษฐาน
รปู หลอ่ ทองเหลอื งรมดำ� ของสมเดจ็ พฒุ าจารย์ (โต พรหมรฺ งั ส)ี ขนาดใหญท่ สี่ ดุ ในโลก

นครราชสมี าเป็นจังหวัดทมี่ ีพ้ืนทม่ี ากทส่ี ุด วดั เขาจนั ทนง์ าม
ในประเทศไทย เปรียบเสมอื นประตสู ู่ โดดเดน่ ดว้ ยภาพเขยี นสโี บราณ 4,000 ปี
ภาคอสี าน มีแหลง่ ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย
ท้ังธรรมชาติ วฒั นธรรม อารยธรรม “วัดเขาจันทน์งาม” หรือส�ำนักสงฆ์เขาจันทน์งาม เป็นวัดป่าที่ตั้งอยู่บน
ขอมโบราณ พรอ้ มด้วยประเพณีเก่าแก่ เขาจันทน์ อ�ำเภอสีคิ้ว ภายในวัดมีภาพเขียนสีโบราณอายุกว่า 4,000 ปี มีพระ
มากมาย รวมไปถึงแหลง่ ท่องเที่ยวทีม่ ี ปางไสยาสน์องค์ใหญ่แกะสลกั บนผนังหนิ ทราย ลงสีสวยสด ทั้งยงั มีรอยพระบาท
การพัฒนาข้นึ มาเพือ่ รองรับการท่องเทย่ี ว จำ� ลองสรี่ อยทซ่ี อ้ นกนั เปน็ 4 ชน้ั จากใหญล่ งไปเลก็ เปน็ หนิ ทรายทแ่ี กะสลกั ไดอ้ ยา่ ง
ยคุ ใหมด่ ว้ ย ละเอียดอ่อนและสมบรู ณ์แบบมาก

ท่องเที่ยวลึกซ้ึง วหิ ารเทพวทิ ยาคม
วดั บา้ นไร่
จมิ ทอมปส์ นั ฟารม์ อลงั การแหง่ เทพ
ปลี ะครงั้ เทา่ นน้ั
“วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่”
“จมิ ทอมปส์ นั ฟารม์ ” อำ� เภอปกั ธงชยั เปดิ ฟารม์ ใหเ้ ขา้ ไปเทย่ี วชมไดป้ ลี ะครง้ั อ�ำเภอด่านขุนทด เป็นอุทยานธรรม
ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม จิมทอมป์สันมีชื่อเสียงในเร่ืองผ้าไหม น�ำเสนอ กลางบงึ นํ้าขนาดใหญ่ กอ่ สร้างขน้ึ ตาม
เร่ืองราวท่ีน่าสนใจของการท�ำผ้าไหมแบบครบวงจร นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การ เจตนารมณ์ของหลวงพ่อคูณ ให้เป็น
เรียนร้ดู า้ นการเกษตร มีแปลงพืชผกั ปลอดสารพิษ ทโี่ ดดเด่นเป็นเอกลกั ษณ์กค็ อื มหาวิหารพระไตรปิฎก เป็นท่ีรวบรวม
ลานฟกั ทองหลากหลายสายพนั ธ์ุ รวมทงั้ ฟกั ทองยกั ษส์ สี นั สดใสรปู ทรงแปลกตา มี พุทธประวัติ พระวินัย และพระธรรม
แปลงดอกไม้สีสวยสด โดยเฉพาะทุ่งคอสมอสสีชมพูหวาน พร้อมกับเรียนรู้ ค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา
จติ วญิ ญาณแหง่ ความเปน็ “อสี าน” ผา่ นเรอื นไทยดง้ั เดมิ ของอสี าน รวมทง้ั กจิ กรรม สมั พทุ ธเจ้าทที่ รงแสดงไว้ท้ังหมด
ต่าง ๆ มีการสาธิตการจัดวางข้าวของเครื่องใช้ แง่มุมของประเพณีวัฒนธรรม
และมีผลิตภณั ฑ์จากฟารม์ ให้จับจ่ายมากมาย ภายในวิหารเทพแบ่งเป็นช้ัน ๆ
4 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน แต่ละชั้นจัดแสดงเรื่องราวค�ำสอน
แตกต่างกันไป รูปแบบการท�ำบุญที่
วิหารฯ น้ีทันสมัย โดยใช้บัตรเติมเงิน
ที่ทางวัดจัดไว้ แต่ละคร้ังจะมีการ์ด
คำ� สอน บทสวด คำ� ท�ำนาย หรือแมแ้ ต่
วัตถุมงคลมอบให้ผู้ท�ำบุญได้น�ำติดตัว
กลบั ไปบูชาด้วย

ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 5

อารต์ มวิ เซยี ม ทงุ่ กงั หนั ลมหว้ ยบง
วจิ ติ รงานศลิ ปท์ เี่ ขาใหญ่ ใหญท่ สี่ ดุ ในอษุ าคเนย์

“เขาใหญ่ อารต์ มวิ เซยี ม” อยู่ “ทงุ่ กงั หนั ลม” ขนาดใหญท่ ส่ี ดุ ในประเทศไทย ทอี่ ำ� เภอดา่ นขนุ ทดและอำ� เภอ
ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เทพารกั ษ์ เปน็ ของโครงการผลติ ไฟฟา้ พลงั งานลมเวสตห์ ว้ ยบง 2 และเวสตห์ ว้ ยบง
เทา่ ใดนกั เปน็ พพิ ธิ ภณั ฑส์ ว่ นตวั ของ 3 ของบริษัทเอกชนท่ีเช่าท่ีดินของเกษตรกรก่อสร้างต้นกังหันลมขนาดใหญ่ ท่ีมี
คุณพงษ์ชัย จินดาสุข นักธุรกิจผู้ จ�ำนวนเกือบร้อยต้น อยู่ในพ้ืนที่กว่า 5,000 ไร่ มีก�ำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยก�ำลัง
เป็นเจ้าของกิจการต่าง ๆ ในเครือ ลมสูงสดุ ในเอเชียตะวนั ออกเฉียงใต้
จินดาสุขกรุ๊ป พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะต่าง ๆ ทั้งภาพ
วาดจากฝีมือศิลปินชั้นครูระดับประเทศหลายร้อยภาพ เช่น อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี,
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, อาจารย์ชลูด น่ิมเสมอ, อาจารย์ประเทือง
เอมเจรญิ , อาจารยป์ รชี า เถาทอง, อาจารยช์ ว่ ง มลู พนิ จิ , อาจารยป์ ระหยดั พงษด์ ำ�
ฯลฯ รวมถึงผลงานของศิลปินรนุ่ ใหม่ ๆ และงานประตมิ ากรรมอีกเปน็ จ�ำนวนมาก

ผาแดง เขาแผงมา้
ชมพระพทุ ธรปู นนู ตา่ํ บนผาหนิ ทราย แหลง่ ชมฝงู กระทงิ นบั รอ้ ย

ที่บริเวณ “ผาแดง” ในเขตอ�ำเภอเสิงสาง มีงานพระพุทธรูปแกะสลักแบบ “เขาแผงม้า” มเี นือ้ ที่ 5,000 ไร่ ตดิ ตอ่ กบั อทุ ยานแหง่ ชาตเิ ขาใหญ่ เป็นพืน้ ท่ี
ประติมากรรมนนู ตํา่ ไวบ้ นหน้าผาหินทราย 2 องค์ เปน็ พระพทุ ธรูปปางสมาธิ มีชือ่ ทจี่ ะเหน็ กระทงิ ออกหากนิ ตามธรรมชาตไิ ด้ไมย่ าก เนอื่ งจากเหลา่ กระทงิ และสตั วป์ า่
ว่าพระพทุ ธมุนี และพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ที่ช่อื วา่ พระเชฏฐ์ไตรภพมนุ ี บนยอด หลายชนิดเดินไปมาหากินระหว่างเขาใหญ่กับเขาแผงม้า แต่มักจะพบในพ้ืนที่
สูงสดุ ของภเู ขาบนผาแดงยงั มีจดุ ชมววิ ทวิ ทัศน์ทีม่ องเห็นได้ทงั้ อ�ำเภอเสิงสางดว้ ย เขาแผงม้ามากกวา่ เพราะมพี ชื อาหารสมบรู ณแ์ ละปลอดภยั จากสตั ว์ผู้ล่า ปัจจุบัน
6 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน มีจ�ำนวนกระทิงประมาณ 250 ตัว จึงได้รับการประกาศให้เป็นเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าเขาแผงม้า โดยมีจุดชมกระทิงที่หน่วยจุดสกัดเขาสูง สามารถมาเฝ้าชม
กระทงิ ไดท้ กุ วนั ตง้ั แตเ่ วลา 05.00-08.00 น. และ 16.00-19.00 น. โดยมเี จา้ หนา้ ที่
ดแู ลอยา่ งใกลช้ ดิ

ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 7

นครราชสมี า วดั เทพพทิ กั ษป์ ณุ ณาราม
ไวนย์ ารด์ (Vineyard) ประดษิ ฐานหลวงพอ่ ใหญบ่ นเขาสงู
แหง่ ประเทศไทย
“วดั เทพพิทักษ์ปณุ ณาราม” อำ� เภอปากช่อง เป็นวดั ทป่ี ระดิษฐาน “พระพุทธ
ใครจะคิดบ้างว่าจังหวัดในภาคอีสาน สกลสมี ามงคล” ทชี่ าวบ้านทั่วไปมกั เรียกว่า “หลวงพอ่ ขาว” หรอื “หลวงพ่อใหญ่”
แห่งน้ีจะเป็นดินแดนผลิตไวน์องุ่นท่ีมีช่ือเสียง เป็นพระพุทธรปู ในพระอริ ยิ าบถนั่งปางประทานพรสขี าวขนาดใหญ่ แลเห็นโดดเดน่
ของเมืองไทย ในพื้นที่หลายอ�ำเภอของ อยบู่ นยอดเขาสูง
นครราชสมี า โดยเฉพาะอ�ำเภอปากช่อง บริเวณ
รอบ ๆ เขาใหญ่ มไี รอ่ ง่นุ หลายแหง่ เช่น ไรอ่ งนุ่ เขาใหญ่
กรานมอนเต้ ไร่องุ่นพีบี วัลเล่ย์ เขาใหญ่ ผนื ปา่ มรดกโลก
ไวน์เนอรี่ ไร่องุ่นสุพัตรา หรือจะเดินทางต่อไป
ยังอ�ำเภอวังน้�ำเขียว ก็มีไร่องุ่นวิลเลจฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ ไร่องุ่นรัตนธงชัย ห้องเรียนธรรมชาติแห่งแรกของ
ทีอ่ ำ� เภอปกั ธงชัย ฯลฯ ผลติ ผลจากองนุ่ จะนำ� มาทำ� ไวน์ ทัง้ ไวน์ขาว ไวนแ์ ดง และ ผู้คนมากมายคือท่ี “อุทยานแห่งชาติ
รบั ประทานผลสด รวมไปถึงการแปรรูปองุ่นเป็นผลติ ภัณฑอ์ ่นื ๆ เช่น แยม นํา้ อง่นุ เขาใหญ่” อุทยานแห่งชาติแห่งแรก
พายองนุ่ กะหรพี่ ฟั ฟไ์ สอ้ งนุ่ ไอศกรมี องนุ่ เปน็ ตน้ และในฤดเู กบ็ เกยี่ ว ไรอ่ งนุ่ หลาย ของประเทศไทย ต้ังอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
แหง่ กเ็ ปิดใหน้ กั ท่องเทีย่ วเข้าไปร่วมเก็บเกี่ยวองุน่ เพ่อื มาทำ� ไวน์ไดด้ ้วย นครราชสีมา สระบุรี นครนายก และ
ปราจนี บรุ ี ไดร้ บั การประกาศใหเ้ ปน็ มรดกโลกดว้ ยความอดุ มสมบรู ณข์ องธรรมชาติ
สะพานไม้ 100 ปี ปา่ เขา อนั ประกอบไปดว้ ยปา่ ไมห้ ลากชนดิ เปน็ แหลง่ กำ� เนดิ แมน่ า้ํ หลายสาย มนี ำ้� ตก
อกี หนง่ึ สะพานฮติ สวยงามหลายแหง่ เป็นที่อยู่อาศัยของสตั ว์ปา่ นอ้ ยใหญ่ เชน่ ช้างป่า เสือ กระทงิ
กวาง เก้ง หมี ลิง ชะนี รวมท้ังหมู่นกนานาชนิด ท่ีน่ีจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ในยคุ ทนี่ กั ทอ่ งเทย่ี วนยิ มมาเดินเทยี่ วและถา่ ยรปู บนสะพาน นครราชสมี ากม็ ี ทางธรรมชาติระดบั ประเทศทีใ่ คร ๆ ก็รู้จักและอยากมาสัมผัส
“สะพานรอ้ ยปี” สะพานไม้อายุ 100 ปี ทีช่ าวบา้ นในหมู่บา้ นโคกกระชาย อำ� เภอ
ครบุรี ยังคงอนุรักษ์ไว้ เป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวผ่านกลางทุ่งนา ยาวประมาณ ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน • 9
1 กิโลเมตร ชาวบา้ นใชเ้ ป็นเสน้ ทางสัญจรและล�ำเลียงขนส่งสนิ คา้ ในช่วงฤดหู นาว
จะมีบรรยากาศสายหมอกท่งี ดงามกลางทุ่งนาขา้ ว

วดั วชริ าลงกรณว์ รารามวรวหิ าร
พระอารามหลวงในรชั กาลท่ี 10

“วัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหาร” อ�ำเภอปากช่อง เป็นพระอารามหลวง
ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมณฑปที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังในลักษณะ
พุทธศิลปะจากอินเดีย โดยช่างออกแบบชาวอินเดีย ภายในพระมณฑปเป็นภาพ
สงั เวชนยี สถานทงั้ 4 ไดแ้ ก่ สถานทปี่ ระสตู ิ ตรสั รู้ แสดงปฐมเทศนา และปรนิ พิ พาน
ภายในพระมณฑปยงั มีภาพรอยพระพุทธบาทจำ� ลองดว้ ย
8 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน

ชวนชิมริมทาง จับจ่ายรายทาง

นครราชสีมา หรอื โคราช เมืองท่ีมี นครราชสีมามีภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ความส�ำคญั ทางประวตั ศิ าสตร์ เหมาะสมสำ� หรบั การทำ� ปศสุ ตั วแ์ ละพชื ไร่ ของฝาก
มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่จึงเป็นผลิตผลทางการเกษตร ขณะท่ี
และยงั เป็นแหล่งรวมของอร่อย ผู้คนก็มีฝีมือด้านงานหัตถกรรม ท้ังการท�ำ
มากมาย เคร่อื งปน้ั ดินเผาและการทอผา้ ไหม

ในตัวเมืองมีอาหารถิ่นโคราช ในอ�ำเภอปากช่อง นอกจากฟาร์มโชคชัยที่
แท้ ๆ น่าลิ้มลอง “ร้านเจ๊นอ้ ยกระโทก” มชี อื่ เสยี ง “ศูนยว์ จิ ัยข้าวโพดและขา้ วฟ่างแหง่ ชาติ
ขึ้นชื่อเรื่องผัดหม่ีกระโทก หรือผัดหม่ี (ไรส่ ุวรรณ)” กม็ รี า้ นจำ� หนา่ ยข้าวโพดสด ข้าวโพด
โคราชรสชาติดี กนิ แนมกบั สม้ ตำ� นอก ต้ม ซุปข้าวโพดกระป๋อง น้�ำผ้ึง ตลอดจนพืชผัก
จากนั้นยังมีเห่าดงหมู รสแซ่บจัดจ้าน ตา่ ง ๆ สว่ นสองฝง่ั ทางรมิ ถนนสายผา่ นศกึ -กดุ คลา้
และสเต๊กลาว เนือ้ นุ่มช่มุ ฉ�่ำเสิรฟ์ พรอ้ ม นอกเหนือจากจานแซ่บ โคราชยัง มไี รอ่ งนุ่ กวา้ งใหญห่ ลายไร่ ซงึ่ เนน้ ปลกู องนุ่ ทใ่ี ชท้ ำ�
น้�ำจิ้มแจว่ รสเด็ด มรี า้ นกาแฟชคิ ๆ น่านั่งหลายร้าน เช่น ไวน์ แตก่ ม็ ผี ลิตภัณฑ์แปรรปู จากองุ่นวางขายดว้ ย
ขณะที่ “รา้ นเป็นลาว” กม็ ากมาย “FIKA Cafe†” ร้านกาแฟสุดฮิตท่ีมีเมนู นอกจากน้ี เสน้ ทางปากชอ่ ง-มวกเหล็กกม็ ากมาย
ดว้ ยอาหารพน้ื บา้ นอสี านรสจดั จา้ น เชน่ เครื่องดื่มหลากหลายทั้งกาแฟเข้มข้น ไปด้วยแผงขายผลไม้ โดยเฉพาะนอ้ ยหนา่
ต�ำกุ้งสด ไก่นาย่างสมุนไพร แกงอ่อม กรนุ่ หอม อเุ มะ มตั ฉะ โทสตต์ า่ ง ๆ ขนม
ปลาทับทมิ ต้มเปรอะ ฯลฯ กนิ แนมกบั หวานรสละมุน และอาหารจานเดียว ส่วนอ�ำเภอวังน้�ำเขียวเป็นแหล่งปลูกพืช
ผกั ปลอดสารพิษอร่อยไดส้ ขุ ภาพ น่าลม้ิ ลอง เมืองหนาวอย่างผักปลอดสารพิษ “สวนลุงไกร”
เห็ดหอมของ “วังน้ำ� เขียวฟาร์ม” กลุม่ กสกิ รรมไร้
ตัวอย่างร้านอาหารแนะน�ำ สารพิษ หรือเบญจมาศสีสันสดใสในสวนของ
• เจน๊ ้อยกระโทก “ผู้ใหญส่ มประสงค”์ รวมทง้ั “วลิ เลจฟารม์ แอนด์
ท่ีอยู่ 1109 ถนนเดชอดุ ม ตำ� บลในเมอื ง ไวเนอรี” ฟารม์ องุน่ สายพันธจุ์ ากฝรงั่ เศส
อำ� เภอเมืองฯ จังหวดั นครราชสมี า
โทร. 0 4425 5735 ผ้าไหมโคราชน้ันไม่เป็นรองใคร อ�ำเภอ
• เปน็ ลาว ปักธงชัยได้ช่ือว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมช้ันดี จึงมี
ที่อยู่ 7/1 หมู่ 10 ถนนกุดคลา้ -ผ่านศกึ ร้านผ้าไหมหลายสิบร้าน มีหลายเน้ือผ้าให้เลือก
ต�ำบลหมสู ี อ�ำเภอปากชอ่ ง จงั หวัดนครราชสีมา ท้ังผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมพิมพ์ลาย ผ้าไหม
โทร. 08 3461 3666 หางกระรอก และผ้าพ้ืน ซ่ึงได้รับความนิยมมาก
• FIKA Cafe† ที่สุด
ทีอ่ ยู่ ซอยช้างเผือก 6 ตำ� บลในเมือง
อำ� เภอเมอื งฯ จงั หวดั นครราชสมี า บ้านด่านเกวียน อ�ำเภอโชคชัย เป็นแหล่ง
โทร. 06 2139 2699 ผลิตเครื่องปั้นดินเผาท่ีมีเอกลักษณ์ ดินบ้าน
10 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน ด่านเกวียนมีเน้ือละเอียด มีแร่เหล็กเจือปน เมื่อ
ผ่านการเผา แร่เหล็กน้ีจะหลอมและเคลือบผิว
ภาชนะเป็นสีเหลก็ แวววาว หากลองดดี ดูจะมีเสยี ง
ใสกังวาน
ตัวอย่างร้านแนะน�ำจับจ่าย

• บริเวณอนุสาวรยี ์ทา้ วสุรนารี อำ� เภอเมืองฯ
เป็นแหล่งรวมร้านขายของฝาก มีทงั้ ผ้าไหม
หมี่โคราช รวมไปถึงหมยู อและกุนเชียง
ท่ขี ึ้นช่อื เรื่องความอรอ่ ย
• มชั ชาดาไหมไทย อ�ำเภอปักธงชัย
แหล่งจ�ำหนา่ ยผา้ ไหมทอมือและ
สินคา้ หัตถกรรมในท้องถน่ิ
โทร. 0 4444 1684
• ศูนย์วจิ ัยขา้ วโพดและข้าวฟา่ งแห่งชาติ (ไรส่ วุ รรณ)

อำ� เภอปากช่อง
โทร. 0 4436 1770-4

ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน • 11

พักสบายสไตล์คุณ

จงั หวดั ทเี่ ปน็ ปากประตสู ภู่ าคอีสาน มีทง้ั ความเจริญ
ของเมืองใหญแ่ ละธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
จนถงึ ข้นั ได้รับการประกาศเปน็ มรดกโลก คอื
อุทยานแห่งชาตเิ ขาใหญ่

ที่พักแนะนำ� ในจงั หวัดนมี้ ีท้ังแบบโรงแรมทันสมยั ในตัวเมอื ง เชน่ “โคราปุระ
รีสอร์ท” รวมท้ังแบบรีสอร์ตกลางเมือง เช่น “เดอะ กรีนแลนด์ รีสอร์ท” ให้
ความรสู้ กึ สว่ นตวั ในการเขา้ พกั สำ� หรบั คนทรี่ กั ธรรมชาติ ชอบความสงบ ขอแนะนำ�
ทพี่ กั โซนอำ� เภอปากชอ่ ง ใกลเ้ ขาใหญ่ ในบรรยากาศรนื่ รมย์ ไดอ้ ยใู่ กลช้ ดิ ธรรมชาติ
ขณะเดียวกันก็ได้รับความหรูหราและสะดวกสบายในการเข้าพัก เช่น “โรงแรม
เดอะ ไพรเวท พูลวลิ ลา่ ศิวลิ ัย ฮลิ ล์” ส�ำหรับคนรักกีฬากอลฟ์ ที่พักแบบหรูหรา
มีระดับส�ำหรับคนรักกอล์ฟ คือ “โรงแรมลาคาเซ็ทต้า บาย ทอสกานา วัลเล่ย์”
เชิงเขาใหญ่ ซึ่งมีบรรยากาศแบบยุโรปเคียงคู่สนามกอล์ฟมาตรฐาน รวมท้ัง
“อตั ตา เลคไซด์ รสี อรท์ สวีท” และ “ดี วารี ชาญวีร”์

ตัวอย่างที่พักรีสอร์ตแนะน�ำ • ดี วารี ชาญวรี ์ เขาใหญ่
• โคราปรุ ะ รีสอรท์ ทอ่ี ยู่ 333/2 หมู่ 12 ต�ำบลขนงพระ
ทอ่ี ยู่ 1121/2 ถนนสุรนารายณ์ อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ตำ� บลในเมือง อ�ำเภอเมืองฯ โทร. 0 4475 6210-3, 08 8378 2324
จงั หวัดนครราชสีมา • ลาคาเซท็ ตา้ บาย ทอสกานา วลั เล่ย์
โทร. 0 4429 3001, 08 9719 7855 ที่อยู่ 2 หมู่ 11 บา้ นเนินทอง ต�ำบลโปง่ ตาลอง
• เดอะ ไพรเวท พูลวิลลา่ ศิวลิ ัย ฮิลล์
ที่อยู่ 495 หมู่ 7 ตำ� บลหนองสาหร่าย อำ� เภอปากช่อง จงั หวัดนครราชสมี า
โทร. 0 4475 6660
อ�ำเภอปากชอ่ ง จังหวดั นครราชสีมา • เดอะ กรนี แลนด์ รสี อร์ท
โทร. 09 2259 5240 ทอ่ี ยู่ 528 หมู่ 12 บา้ นหนองรังกา
• อตั ตา เลคไซด์ รสี อรท์ สวที ต�ำบลโคกกรวด อ�ำเภอเมืองฯ
ทอ่ี ยู่ 1/3 หมู่ 6 ถนนธนะรัชต์ ต�ำบลหมูสี จงั หวัดนครราชสมี า

อำ� เภอปากช่อง จังหวดั นครราชสมี า
โทร. 0 4442 6000

12 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 13

บรุ รี มั ย์

บรุ รี ัมย์เปน็ จงั หวดั ที่มากมีปราสาทหิน บรุ รี มั ย์
ใหญน่ ้อย แหล่งรวมอารยธรรมขอมโบราณ เมอื งกฬี าโลกตะลงึ
อันหมายถงึ ความร่งุ เรืองมาแตอ่ ดีต
แล้วยังเป็นดนิ แดนภูเขาไฟ จงึ มคี วามสำ� คัญ “เมืองแหง่ กีฬา” ใช้คำ� น้ีคงไม่ผดิ เพราะที่น่มี ีสนามกฬี านานาชนดิ ที่ย่งิ ใหญ่
ในฐานะแหล่งทอ่ งเทย่ี วท้งั ทางประวตั ศิ าสตร์ ท้ังในระดับประเทศและระดับโลก เริ่มจาก “สนามไอ-โมบาย” สนามฟุตบอล
วฒั นธรรม ทีผ่ สมผสานอดีตและปจั จบุ นั มาตรฐานฟฟี า่ ทใี่ ชเ้ วลาสรา้ งนอ้ ยทส่ี ดุ ในโลก เพยี ง 256 วนั จผุ ชู้ มไดม้ ากถงึ 32,600
ไดอ้ ยา่ งลงตัว ทนี่ ั่ง “สนามแขง่ รถ ชา้ ง อนิ เตอรเ์ นชน่ั แนล เซอร์กติ ” สนามมาตรฐานโลกท่ีใช้
แข่งรถซูเปอร์คาร์และรถฟอร์มูล่า 1 ท่ีส�ำคัญคือเป็นสนามแข่งรถเพียงแห่งเดียว
ท่องเที่ยวลึกซ้ึง ในโลกท่ผี ูช้ มสามารถมองเห็นโค้งทุกโคง้ ในสนามไดพ้ รอ้ มกัน ทุกวันนช้ี าวบุรีรมั ย์
สนใจกีฬาและการออกก�ำลงั กายเปน็ อยา่ งมาก
เพ ลา เพลนิ
อาณาจกั รพรรณไมง้ าม 3 ฤดู ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน • 15

ความงามของดอกไม้ พรรณไม้ คือเสน่ห์ท่ีสร้างความเบิกบานได้เสมอ
ลองไปเที่ยวชมอุทยานไม้ดอกเพ ลา เพลิน อ�ำเภอคูเมือง แล้วจะค้นพบนิยาม
คำ� วา่ ความสขุ และสดช่ืนได้ไม่ยาก เพราะภายในพ้นื ทกี่ ว่า 300 ไร่น้ี มโี รงเรอื นจัด
แสดงพรรณไมง้ าม 3 ฤดนู านาชนดิ ผลดั เปลยี่ นหมนุ เวยี นใหช้ มตลอดปี โดยเฉพาะ
ฤดูหนาวจะงดงามละลานตาเป็นพิเศษดว้ ยดอกทิวลปิ และดอกลิลี รวมถึงโรงเรอื น
เฟริ ์น กล้วยไม้ พืชทะเลทราย กหุ ลาบ ฯลฯ อกี ทั้งยงั มอี าคารเฉลมิ พระเกียรติที่
จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 9 รวมถึงมีแปลงดอกไม้กลางแจ้ง โรงแรมที่พัก และลานกิจกรรมผจญภัย
สนุก ๆ ไว้ให้ทุกคนในครอบครัวไดม้ าใชเ้ วลาแห่งความสุขร่วมกนั
14 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน

ปราสาทเมอื งตำ�่ ภเู ขาไฟกระโดง
ปราสาทนำ้� ลอ้ มของศวิ ะเทพ ปลอ่ งภเู ขาไฟ 9 แสนปี

บนแผน่ ดนิ สยามมรี อ่ งรอยของปราสาทขอมนอ้ ยใหญป่ รากฏอยนู่ บั รอ้ ยแหง่ บุรีรัมย์คือแผ่นดินมหัศจรรย์
ทวา่ มอี ยแู่ หง่ หนงึ่ บนดนิ แดนอสี านใตท้ ค่ี งความพเิ ศษ แมข้ า้ มกาลเวลามาเกอื บ 500 เชิงธรณีวิทยาโบราณ เพราะมี
ปีแล้ว นน่ั คอื “ปราสาทเมืองตำ่� ” อำ� เภอประโคนชยั เหตทุ ช่ี ่ือน้เี พราะสร้างอยบู่ น ภเู ขาไฟทดี่ บั สนทิ แลว้ อยไู่ มน่ อ้ ยกวา่
ทีร่ าบ จงึ ไดช้ ่อื ว่า “เมืองต่ำ� ” สนั นิษฐานวา่ สร้างขึ้นในช่วงพทุ ธศตวรรษที่ 16-17 8 ลูก บง่ บอกร่องรอยธรณีสณั ฐาน
ประมาณ พ.ศ. 1551-1630 เปน็ ศิลปะแบบบาปวน สรา้ งขนึ้ เพื่อถวายพระศิวะใน แปลกตาที่ยังหลงเหลือให้ชม หน่ึง
ศาสนาฮินดู ลทั ธิไวษณพนิกาย ซง่ึ มคี ตินิยมให้น�้ำลอ้ มตัวปราสาท นอกจากนยี้ งั มี ในนั้นคือ “ภูเขาไฟกระโดง” ใน
ส่ิงที่น่าสนใจคือรูปนาคหินจ�ำหลักรอบสระน้�ำปราสาทเมืองต่�ำ เป็นนาคหัวโล้น อำ� เภอเมอื งบรุ รี มั ย์ ลกั ษณะปจั จบุ นั
ไม่สวมเครอื่ งทรง รูปลักษณแ์ ปลกตา หาชมไดย้ าก ท่ีเห็นเป็นภูเขาสูง 256 เมตร
ปกคลุมด้วยป่าเต็งรังเน้ือที่กว่า
ปราสาทพนมรงุ้ 6,000 ไร่ โดยขอบปล่องภูเขาไฟ
เทวาลยั บนเขาไกรลาส ก็คือยอดเขากระโดงน่ันเอง ส่วน
ปากปลอ่ งเปน็ แอง่ ยบุ รปู จนั ทรเ์ สย้ี ว
ในบรรดาปราสาทหินขอมบนแผ่นดิน ซึ่งเราสามารถชมได้อย่างชัดเจน
สุวรรณภูมิ คงจะไม่มีแห่งใดมีชื่อเสียงเกิน โดยเดินข้ามสะพานแขวนสลิงชื่อ
“ปราสาทพนมรุ้ง” ไปได้ ไม่เฉพาะขนาดอัน เก๋ “สะพานแขวนลาวา” สว่ นบนยอดเขาน้ันเป็นจุดชมววิ ไดก้ วา้ งไกลสุดลูกหลู ูกตา
ใหญโ่ ตโอฬาร หรอื ลายจำ� หลกั หินแสนอ่อนชอ้ ย อีกทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระสุภัทรบพิตร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขนาดใหญ่
เท่าน้ัน ทว่าพนมรุ้งยังเคยเป็นข่าวดังเกี่ยวกับ สีทองอร่าม การข้ึนเขากระโดงมี 2 วธิ ี คอื เดนิ ขน้ึ บันไดนาค 297 ขั้น หรือขับรถข้นึ
“ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์” อันเป็นทับหลัง ไปถงึ ยอดเขาเลยก็ได้
ที่จ�ำหลักลวดลายพระนารายณ์บรรทมอยู่
ทา่ มกลางเกษยี รสมุทร ซึ่งเคยถูกโจรกรรมไปไว้ วดั เขาองั คาร
ในต่างแดนเม่อื พ.ศ. 2503 และไทยได้กลับคืน มหาวหิ ารบนยอดภอู คั นี
มาเม่ือ พ.ศ. 2531
“วดั เขาองั คาร” อำ� เภอเฉลมิ พระเกยี รติ แมเ้ ปน็ วดั เลก็ แตก่ แ็ ปลกไมเ่ หมอื น
ปราสาทพนมรุ้งมีความพิเศษน่าเยี่ยมชม ใคร เพราะตงั้ อยูบ่ นภูเขาไฟที่ดับสนิทแลว้ นามว่า “ภพู ระอังคาร” เป็นภูเขาไฟทรง
เพราะต้งั อยูบ่ นภูเขาไฟทีด่ บั สนิทแล้ว สงู จากพืน้ โดม สูง 331 เมตร ท่ีมีปล่องเล็กปล่องน้อยอยู่ทั่วไป โดยบนยอดภูเป็นที่ต้ังวัด
เบอ้ื งลา่ งกว่า 200 เมตร เป็นเทวสถานของศวิ ะเทพตามความเชือ่ ของศาสนาฮินดู เขาอังคาร พุทธสถานท่ีสร้างขึ้นในยุคเดียวกับปราสาทพนมรุ้ง ทว่ามีการสร้างวัด
ไศวนิกาย ซึ่งเปรยี บปราสาทเปน็ เสมอื นภเู ขาไกรลาส ตามหลกั ฐานบ่งชว้ี ่าพนมร้งุ ใหมท่ บั วดั เกา่ แตก่ ย็ งั ปรากฏใบเสมาใหญแ่ บบโบราณจำ� หลกั ลายนนู สงู เดน่ ชดั เปน็
สรา้ งขนึ้ ในชว่ งพทุ ธศตวรรษท่ี 15-18 โดยพระเจา้ ราเชนทรวรมนั ที่ 3 ตวั ปรางคห์ ลกั แหล่งท่องเท่ียวที่ให้ความรู้ทง้ั แง่ธรณวี ิทยา และไดก้ ราบพระขอพรไปพรอ้ มกนั
ของพนมรุ้งย่ิงใหญ่ สูงถงึ 28 เมตร สร้างด้วยหินทรายสชี มพงู ามเดน่ และทุก ๆ ปี
จะมปี รากฏการณ์มหัศจรรย์เกิดขึน้ ท่นี ี่ 4 ครัง้ ไมเ่ คยผดิ เพ้ียน คอื พระอาทติ ย์ขนึ้ ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน • 17
และตกสอ่ งแสงตรง 15 บานประตขู องปราสาท โดยพระอาทติ ยข์ น้ึ ตรง 15 บานประตู
ในเดอื นเมษายนและกนั ยายน และพระอาทติ ยต์ กตรง 15 บานประตใู นเดอื นมนี าคม
และตุลาคม สะท้อนความเปน็ เลศิ ในการคำ� นวณของชา่ งเขมรยุคโบราณ

16 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน

ปา่ ดงใหญ่ ศนู ยว์ ฒั นธรรมอสี านใต้
สดุ ยอดอาณาจกั รชา้ งปา่ อสี านใต้ สมั ผสั กลน่ิ อายวฒั นธรรมทงุ่ กลุ า

ต้ังแต่อดีตกาลนานมา แผ่นดินอีสานใต้ที่เชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชา ใน ถา้ อยากทำ� ความรจู้ กั กบั ดนิ แดนอสี านใต้ในเวลาอนั รวดเรว็ กต็ อ้ งเดนิ ทางไป
อดีตกาลเป็นดินแดนท่ีมีช้างป่าอาศัยอยู่มากท่ีสุดแห่งหน่ึง จนเกิดหมู่บ้านช้าง ท่ี “ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้” สร้างเป็นอาคารสองช้ันตามแบบปราสาทพนมรุ้ง
และวัฒนธรรมการคล้องช้างของชาวกูยข้ึน วันนี้ยังมีอาณาจักรช้างป่าในบุรีรัมย์ ต้ังอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายในจัดแสดงท้ังในแง่ภูมิศาสตร์
หลงเหลอื ใหช้ มท่ี “เขตรักษาพนั ธส์ุ ัตวป์ า่ ดงใหญ่” ป่าอนุรกั ษท์ เี่ ปดิ ใหเ้ ทย่ี วชมได้ ประวัติศาสตร์ วัตถุโบราณ วัฒนธรรม และความเชื่อของคนแถบทุ่งกุลาให้ชม
บางพื้นท่ี โดยต้องขออนุญาตจากหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ล่วงหน้า อย่างเป็นข้ันเป็นตอน เช่น เคร่ืองเคลือบจากเตาเผาโบราณ พระพุทธรูปและ
เดินทางโดยรถขับเคล่ือนสี่ล้อบุกป่าฝ่าดงเข้าไปนอนค้างคืนท่ีหน่วยพิทักษ์ป่า เทวรปู สมั ฤทธิ์ ผา้ ทอ ชา้ งกบั ชาวสว่ ย รวมถงึ เครื่องมอื จับช้างปา่ เปน็ ตน้
ละเลิงร้อยรู จากน้ันให้เจ้าหน้าที่น�ำชมจุดซุ่มดูช้างป่าท้ังในบริเวณทุ่งหญ้า
แอ่งน้�ำ โป่ง และเชิงเขา โขลงช้างป่ามักจะออกมาหากินในที่โล่งตอนโพล้เพล้ ถนนคนเดนิ เซราะกราว
นบั เป็นภาพนา่ ตืน่ ตาหาชมยาก สวรรคน์ กั ชอ็ ปสไตลค์ นบา้ น ๆ

บา้ นหนองตาไก้ ถนนคนเดินเป็นหน่ึงในสีสันการช็อปปิ้งที่ช่วยเติมเต็มการท่องเที่ยวให้
คลงั ปญั ญาผา้ ไหม สมบูรณ์ขึ้น ผู้คนท้องถ่ินสามารถน�ำสินค้าเด่นออกมาโชว์กันได้เต็มท่ี บุรีรัมย์
ครบวงจร มี “ถนนคนเดินเซราะกราว” ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 17.00-22.00 น. บรเิ วณ
ถนนรมบรุ ยี ์ หนา้ จวนผวู้ า่ ราชการจงั หวดั บรุ รี มั ย์ นำ� ผลติ ภณั ฑพ์ น้ื เมอื ง ผา้ ทอ และ
บุ รี รั ม ย ์ มี ผ ้ า ไ ห ม สินค้าหลากหลายละลานตามาจ�ำหน่าย รวมถึงอาหารท้องถิ่น พืชผักผลไม้สด มี
คุณภาพเย่ียมไม่แพ้ ใคร การแสดงหมอล�ำให้ชมด้วย ถนนคนเดินเส้นนี้ยาวเกือบ 1 กิโลเมตร เดินชม
เพราะเป็นผ้าทอมือที่ได้รับ เดินชมิ เดนิ ชอ็ ป เดนิ แชะถ่ายภาพกนั เพลนิ ประทับใจกับถนนคนเดนิ ทีน่ �ำคำ� ภาษา
อิทธิพลจากเขมร ทั้งผ้า เขมร “เซราะกราว” ซึง่ แปลว่า “บา้ น ๆ” หรือ “บ้านนอก” มาใช้ไดอ้ ย่างนา่ รกั
อัมปรมและหมี่โฮลอันล�้ำค่า เปน็ กันเอง เหมาะกบั คนทุกระดับชัน้ จริง ๆ
ที่ “บา้ นหนองตาไก”้ อ�ำเภอ
นางรอง เปน็ หมบู่ า้ นทอ่ งเทยี่ ว ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 19
ท่ีนักท่องเท่ียวน่ังรถอีแต๋น
ชมบรรยากาศหมู่บา้ น พรอ้ ม
กับแวะฐานเรียนรู้ผ้าไหมครบวงจร ตั้งแต่เร่ิมปลูกต้นหม่อนเพื่อเล้ียงหนอนไหม
สาวไหม ย้อมสี กรอเส้นฝ้ายเข้ากระสวย และทอผ้าด้วยกี่กระตุกแบบโบราณ
เอกลักษณ์ผ้าไหมที่น่ีคือเนื้อผ้าค่อนข้างบาง เน้ือนุ่ม เน้นสีสดใส และยังอนุรักษ์
ลายทอของเขมรไว้หลายแบบด้วยกัน เราสามารถชมทุกขั้นตอนได้อย่างใกล้ชิด
หรือทดลองท�ำด้วยตนเอง จากน้นั กช็ ็อปป้ิงกระจายรายได้

18 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน

ชวนชิมริมทาง จับจ่ายรายทาง

บรุ ีรมั ย์ใชแ่ ค่เมืองผ่านแหง่ อีสานใต้ บุรรี มั ยข์ ึ้นช่อื วา่ เป็นถ่นิ ผา้ ไหมสวย นอกจากนี้ ยังมขี องกินพน้ื ถ่ินจากหลาย
การไปชิมของอร่อยในเมืองถิ่นภเู ขาไฟ อำ� เภอท่ีซ้ือหากลบั ไปเปน็ ของฝากได้
ลว้ นเต็มไปดว้ ยความหลากหลาย
แถบนางรองไมน่ า่ พลาดขาหมูนางรอง ผ้าซ่ินตีนแดงคือผ้าไหมมัดหม่ีที่มีหัวซิ่นและตีนซ่ินสีแดง เป็นผ้าไหม
เนอ้ื น่มุ หวาน กนิ กับกบั ข้าวไทย-จนี เอกลักษณ์ของชาวอ�ำเภอพุทไธสงและอ�ำเภอนาโพธ์ิ เป็นผ้าทอที่มีความเป็นมา
หลายเมนู “รา้ นลกั ษณา” เป็นรา้ นดงั ยาวนานกว่า 200 ปี ท่ี “ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหมนาโพธ์ิ” ใกล้ท่ีว่าการอำ� เภอ
นาโพธ์ิ มีผา้ ไหมแท้ ๆ และราคาถกู กว่าทอ้ งตลาด
เข้ามาในเมอื ง หาอาหารพื้นบา้ น ตัวอย่างร้านอาหารแนะน�ำ
รสแซ่บนัว ต้องลองเมนูปลาของ “ร้าน • โชคลิขติ อ�ำเภอสตึกมี “กลุ่มสตรีทอเส่ือกกบ้านหนองเกาะน้อย” ซ่ึงมีฝีมือในการ
โชคลิขิต” กินกับผักพ้ืนบ้านได้รสชาติ ท่อี ยู่ ถนนนวิ าส ต�ำบลในเมอื ง ทอเส่ือขิดลวดลายและสีสันสวยงาม ส�ำหรับอ�ำเภอกระสัง มีชื่อเสียงมานานด้าน
หรือลอง “เป็ดย่างคูเมือง” กินคู่กับ อำ� เภอเมืองฯ จังหวดั บรุ รี มั ย์ การทำ� หัวผกั กาดหวานอบนำ�้ ผึง้ (ไชโปห๊ วาน) สว่ นท่อี �ำเภอประโคนชัยมีผลิตภัณฑ์
ส้มต�ำหลากหลาย แปลกกว่ากินไกย่ ่าง โทร. 0 4461 2665 โอทอ็ ประดับห้าดาว ได้แก่ ขา้ วภูเขาไฟ ซ่งึ เป็นขา้ วหอมมะลทิ ีป่ ลกู บนดินภูเขาไฟ
แถบตลาดโต้รุ่งเก่า ท่ี “ร้านห้าดาว • เปด็ ยา่ งคเู มอื ง โดย “กลุ่มข้าวภูเขาไฟบ้านโคกเมอื ง”
เจ้าเก่า” มีขนมของทอดโบราณอย่าง ทีอ่ ยู่ ซอยข้างหา้ งสรรพสนิ ค้าโรบินสัน
เปาะเปย๊ี ะทอด-ขนมคาโคว ทำ� จากแปง้ ต�ำบลอิสาณ อ�ำเภอเมืองฯ จงั หวัดบุรีรมั ย์ ตัวอย่างร้านแนะน�ำจับจ่าย
ผสมเผือกปั้นกลม ไส้ถั่วเขียว ทอด โทร. 06 1615 2131 • ร้านลายไหม อำ� เภอเมอื งฯ
กรอบเหลอื งใหเ้ ลอื กชมิ สำ� หรบั คอกาแฟ • ห้าดาวเจ้าเกา่ จ�ำหน่ายผา้ ซนิ่ ตีนแดงและผา้ ทออสี านใต้
“รา้ น Cafe de Bu” เตม็ ไปดว้ ยเครอื่ งดม่ื ที่อยู่ ตลาดโต้รงุ่ เกา่ ต�ำบลในเมอื ง โทร. 0 4461 2597
ร้อนเย็นรสดี เบเกอรีอรอ่ ย อำ� เภอเมอื งฯ จังหวดั บรุ รี ัมย์ • กลุ่มอาชพี สตรีทอเส่ือกกบา้ นหนองเกาะน้อย
โทร. 0 4461 3096, 08 5105 2006
• ลกั ษณาขาหมู อำ� เภอสตกึ
ทอ่ี ยู่ ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต�ำบลนางรอง โทร. 0 4468 1265
อำ� เภอนางรอง จงั หวัดบุรรี มั ย์ • กลมุ่ ขา้ วภเู ขาไฟบ้านโคกเมอื ง
โทร. 08 1151 3141 อำ� เภอประโคนชัย
• Cafe de Bu จ�ำหน่ายขา้ วทป่ี ลูกบนดินภูเขาไฟ
ทีอ่ ยู่ ถนนบรุ ีรัมย์ ประโคนชัย ตำ� บลในเมอื ง โทร. 08 6721 1789
อำ� เภอเมืองฯ จงั หวดั บรุ รี มั ย์ ตัวอย่างที่พักรีสอร์ตแนะน�ำ
โทร. 08 9057 5857 • อมารี บุรรี ัมย์ ยูไนเตด็
ทอี่ ยู่ 444 หมู่ 15 ถนนบรุ รี มั ย์-ประโคนชยั
พักสบายสไตล์คุณ ตำ� บลในเมือง อำ� เภอเมอื งฯ จงั หวัดบุรรี ัมย์
โทร. 0 4411 1444
บุรีรัมย์ เมืองปราสาทสองยุค • เพ ลา เพลนิ บูติก รีสอร์ท
ยุคเก่า คือ ความยิ่งใหญ่อลังการของ แอนด์ แอดเวนเจอร์
ปราสาทพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่�ำ ทอ่ี ยู่ 252 หมู่ 7 ตำ� บลคเู มอื ง
สว่ นยคุ ใหม่ คอื ปราสาทสายฟา้ บรุ รี มั ย์ อำ� เภอคเู มอื ง จังหวดั บรุ ีรัมย์
ยไู นเตด็ หรอื ไอโมบาย สเตเดยี ม ท่ีพัก โทร. 08 7797 6425, 08 7798 1039,
ของจังหวัดนี้มีหลายแห่งที่รูปแบบ 08 7799 4936
ทันสมัยสไตล์หรู เช่น “อมารี • บุรรี มั ย์ จูดี พาร์ค แอนด์ รสี อร์ท
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด” สไตล์น่ารักอย่าง ท่อี ยู่ 539 หมู่ 11 ตำ� บลเสมด็
“เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ อำ� เภอเมืองฯ จังหวดั บรุ รี ัมย์
แอดเวนเจอร์” “บุรีรัมย์ จูดี พาร์ค โทร. 0 4411 6152
แอนด์ รีสอรท์ ” และโรงแรมน่ารักกลาง • โรงแรมมาเมซอง
เมอื ง เช่น “โรงแรมมาเมซอง” ที่อยู่ 388 หมู่ 9 ตำ� บลในเมอื ง
อ�ำเภอเมืองฯ จงั หวดั บรุ รี มั ย์
20 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน ท่องเที่ยวว ิถีไโททยร.เ0ก๋ไ4ก4๋ส6ไ2ต0ล0์ล7ึก0ซ,ึ้ง0•44ภ6า2คอ0ีส0า8น0 • 21

สรุ นิ ทร์ ใหญ่ทสี่ ุดในโลก มชี ้างอยกู่ วา่ 200-300 เชือก ชาวบ้านเลย้ี งชา้ งเหมือนเพอ่ื น กิน
นอน เล่น อยรู่ ่วมกนั อยา่ งมคี วามสขุ เราสามารถเขา้ ไปฝกึ เปน็ ควาญชา้ ง นงั่ ช้าง
สุรนิ ทร์ ถ่ินคชสาร ศนู ย์กลาง เที่ยว และเยี่ยมชมสุสานช้าง แหล่งพ�ำนักสุดท้ายของสัตว์ใหญ่แสนน่ารักที่เราจะ
วัฒนธรรมอีสานใตอ้ ันมีช่อื เสียง ไม่มีวนั ลืม
และถนิ่ ปราสาทหนิ ขอมโบราณ
ตวั แทนแห่งอดตี บอกเลา่ เรื่องราว ปราสาทตาเมอื นโตด๊
การสบื ทอดทางวัฒนธรรม อโรคยาศาล
บนผนื ดินสวุ รรณภมู ิ แหง่ ทวิ เขาพนมดงรกั

ท่องเท่ียวลึกซ้ึง โบราณสถานขอมที่มีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของจังหวัดสุรินทร์ คือ “กลุ่ม
ปราสาทตาเมอื น” ซึง่ ประกอบด้วยปราสาท 3 หลงั เรียงอยใู่ กลก้ นั จากขนาดใหญ่
ศนู ยค์ ชศกึ ษา ไปเล็ก ได้แก่ ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาเมือนโต๊ด และปราสาทตาเมือน
หมบู่ า้ นชา้ งเลยี้ ง สำ� หรบั ปราสาทตาเมอื นโตด๊ นน้ั แม้ไมใ่ หญโ่ ต แตก่ พ็ เิ ศษในแงข่ องการทำ� หนา้ ทเี่ ปน็
ใหญท่ สี่ ดุ ในโลก  “อโรคยาศาล” หรือโรงพยาบาลของชุมชนตามรายทางไปสู่เมืองพระนครใน
อาณาจกั รขอม สมยั พระเจา้ ชยั วรมนั ท่ี 7 อนั เปน็ ยคุ ทรี่ งุ่ เรอื งทส่ี ดุ ของเขมร ปจั จบุ นั
“ศนู ยค์ ชศกึ ษา” ในอำ� เภอท่าตมู ปราสาทตาเมอื นโตด๊ เปน็ อโรคยาศาลทหี่ ลงเหลอื อยแู่ ละยงั คงมสี ภาพสมบรู ณท์ สี่ ดุ
คือสถานที่ท่ีคุณจะได้ท�ำความรู้จักกับ
สัตว์คู่บ้าน สัญลักษณ์ประจ�ำชาติไทย วดั บรู พาราม
คอื “ช้าง” ได้อยา่ งครบถว้ นรอบดา้ น ท่ี ศนู ยร์ วมศรทั ธาชาวสรุ นิ ทร์
นี่คือชุมชนชาวส่วย (ชาวกูย) ผู้อพยพ
จ า ก กั ม พู ช า เ ข ้ า ม า ต้ั ง ถิ่ น ฐ า น ใ น หลวงปูด่ ลู ย์ อตุโล พระอรยิ สงฆ์ช่ือดังในสายกรรมฐานผ้มู ีวตั รปฏิบตั ิงดงาม
ประเทศไทย พวกเขาคือผู้ท่ีมีความ จนเป็นท่ีศรัทธาแก่ชาวสุรินทร์เป็นอันมาก และวัดท่ีหลวงปู่ดูลย์จ�ำพรรษาอยู่นาน
เชย่ี วชาญเรอ่ื งการเลยี้ งชา้ งเปน็ อยา่ งยง่ิ ทีส่ ุด ตั้งแต่ พ.ศ. 2477-2526 รวม 49 ปี กค็ อื “วัดบรู พาราม” ซงึ่ เป็นพระอาราม
อาจกลา่ วไดว้ า่ ทนี่ ค่ี อื หมบู่ า้ นชา้ งเลยี้ งที่ เกา่ แกท่ ่ีสร้างมาแตค่ ร้ังกรงุ ธนบุรี ในตอนน้ันใชช้ ่ือว่าวดั บูรพ์ ปจั จุบันวดั บูรพาราม
22 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี มีผู้ศรัทธาหล่ังไหลไปปฏิบัติธรรมตามแนวทางของ
หลวงปู่ดูลย์เป็นจ�ำนวนมาก โดยจัดเก็บอัฐิธาตุและอัฐบริขารของท่านไว้ใน
พิพิธภัณฑ์ให้สาธุชนกราบสักการะเพ่ือความเป็นสิริมงคล

ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 23

ปราสาทศขี รภมู ิ เขาพนมสวาย
สวรรคข์ องนางอปั สรา อาณาจกั รพรรณไม้
บนยอดภเู ขาไฟ
หากจะถามว่าปราสาทขอมแห่งใดงดงามทส่ี ดุ ในจงั หวัดสรุ นิ ทร์ คำ� ตอบย่อม
มีหน่ึงเดียว คือ “ปราสาทศีขรภูมิ” คือปราสาทหินเก่าแก่ สร้างมาตั้งแต่ “วนอุทยานแห่งชาติเขาพนม
พุทธศตวรรษท่ี 17 สะท้อนคติความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย สวาย” หรือเขาสวาย ในอ�ำเภอเมือง
ตัวปราสาทน้ันใหญ่โตโดดเด่นด้วยหมู่ปรางค์ 5 องค์ สร้างอยู่บนฐานศิลาแลง สุรินทร์ เป็นกลุ่มภูเขา 3 ลูก ต้ังอยู่
เดยี วกนั ปรางคท์ ้งั หมดกอ่ ขนึ้ ด้วยอิฐไม่สอปนู ปรางค์ประธานตรงกลางสงู ถงึ 28 ใกล้ ๆ กนั คอื พนมสรัย (เขาผหู้ ญงิ )
เมตร กล่าวกันว่าทับหลังรูปพระศิวนาฏราชสิบกร ทรงฟ้อนรำ� อยู่เหนือเกียรติมุข พนมเปร๊า (เขาผู้ชาย) และพนมกรอล
ภายใต้วงโค้งลายท่อนมาลัยของท่ีน่ี เป็นหน่ึงในทับหลังสวยที่สุดบนผืนดินสยาม (เขาคอก) โดยทั้งหมดเป็นภูเขาไฟซึ่ง
อีกท้ังภาพจ�ำหลักหินรูปนางอัปสราถือดอกบัวและทวารบาลยืนกุมกระบองของ ดับสนิทแล้ว ผุดอยู่กลางหัวไรป่ ลายนา
ปราสาทศีขรภูมิ ก็คล้ายกับที่นครวัดราวกับฝาแฝด รูปสลักทั้งสองนี้ไม่พบใน ของชาวบา้ น ในวนั ทอ่ี ากาศปลอดโปรง่
ปราสาทหนิ ขอมแหง่ อ่ืนในเมืองไทยเลย พบแตท่ ่ปี ราสาทศีขรภมู เิ ท่านั้น เม่ือข้ึนไปอยู่บนยอดเขาจะมองเห็นได้
ในระยะไกลถึงเขาพนมรุ้ง เขากระโดง
ซตั เตบา้ นตากลาง และเขาพระวิหารเลยทีเดียว บนเขา
ววิ าหบ์ นหลงั ชา้ งแบบกยู โบราณ พนมสวายมีสัณฐานเป็นหินภูเขาไฟ ปกคลุมด้วยป่าเต็งรังโปร่ง ๆ เหมาะแก่การ
ศกึ ษาธรรมชาติ ดนู ก ดกู ลว้ ยไม้ และชมดอกหมกั หมอ้ (ภาษาเขมรเรยี ก “อดั๊ จรดู๊ ”)
14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก เมื่อถึงวันน้ีหนุ่มสาวหลายคู่เลือกแสดง ออกดอกขาวพราวไปท้ังเขาในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน นอกจากน้ียังมี
ความรกั หลากรปู แบบตอ่ กนั แตถ่ า้ คณุ ตอ้ งการความแปลกแหวกแนว ลองไป “ววิ าห์ รอยพระพุทธบาทจ�ำลอง พระพุทธสุรินทรมงคล และสถูปหลวงปู่ดูลย์ อตุโล
บนหลังช้าง” ท่ีจังหวัดสุรินทร์ดูก็ได้ เพราะนี่คือพิธีแต่งงานบนหลังช้าง ณ บ้าน พระเกจชิ อื่ ดัง ใหก้ ราบไหว้อกี ด้วย
ตากลาง อ�ำเภอท่าตูม บริเวณศูนย์คชศึกษา งานน้ีคู่บ่าวสาวจะได้แต่งกายในชุด
ชาวกูยโบราณของเขมร ร่วมพิธี “ซัตเต” หรืองานแต่งแบบชาวกูย ร่วมขบวน ปา่ สนหนองคู
ขนั หมากบนหลงั ชา้ งกวา่ 50 เชอื ก เพอ่ื ประกอบพธิ ศี กั ดสิ์ ทิ ธิ์ และจดทะเบยี นสมรส ปา่ สนผนื สดุ ทา้ ย
บนหลงั ช้างอย่างน่าประทบั ใจ แหง่ อสี านใต้
24 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน
ในแดนดนิ ถน่ิ อสี านใตข้ องจงั หวดั
สุรินทร์ยังมีป่าสนสุดพิเศษแห่งหนึ่งให้
ไปเท่ียวชมแบบไม่ต้องขึ้นเขาหรือไป
เมืองนอก นน่ั คอื “ปา่ สนหนองคู” หรือ
ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ป่าพนาสน” ท่ี
พิเศษเพราะป่าสนสองใบในพื้นที่กว่า
10 ตารางกโิ ลเมตรนี้ เตบิ โตอยบู่ นพนื้ ที่
สูงเพียง 100 กว่าเมตร เหนือ
ระดับทะเลปานกลาง จึงอาจเรียกได้
ว่าเป็นป่าสนที่อยู่ในระดับต่�ำท่ีสุดใน
เมืองไทยเลยทีเดียว

ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน • 25

ชวนชิมริมทาง จับจ่ายรายทาง

สุรินทร์เปน็ เมอื งเทย่ี วเพลินกนิ สนุก ผสมผสาน สุรินทร์มีผลิตภัณฑ์ ในชุมชน
ทง้ั คนอีสาน คนเชื้อสายกูย เชอื้ สายเขมร เป็นแหล่ง มากมาย โดยเฉพาะอยา่ งยงิ่ ผา้ ไหมผนื งาม
ขา้ วหอมมะลชิ นั้ ดี มอี าหารพื้นบ้านใหเ้ ลือกลอง บ่งบอกถึงความประณีตและทักษะข้ันสูง
อย่างเพลิดเพลนิ ของชา่ งทอ

ในเมืองมีร้านหลากหลาย ชอบ ตัวอย่างร้านอาหารแนะน�ำ บ้านท่าสว่าง อ�ำเภอเมืองฯ หรือ
อาหารอีสานห้ามพลาด “ร้านแม่พิมพ์ • แมพ่ มิ พป์ ลาเผา ที่รู้จักกันในนามหมู่บ้านทอผ้าเอเปก
ปลาเผา” ร้านส้มต�ำปลาเผาคู่สุรินทร์ ท่อี ยู ่ ถนนเทศบาล 1 ตำ� บลในเมือง เนื่องจากผ้าทอของที่น่ีได้รับคัดเลือกให้
หากชอบไก่ย่าง “ร้านเจ๊ตุ๊กส้มต�ำ” ก็ อำ� เภอเมอื งฯ จงั หวัดสุรินทร์ น�ำไปตัดเส้ือและผ้าพันคอให้กับกลุ่มคู่สมรสของผู้น�ำการประชุมเอเปก 21 เขต
เด่นไม่แพ้กัน ชอบกินขนม กะละแม โทร. 08 1977 0096 เศรษฐกิจท่ีเข้าร่วมประชุมในเมืองไทย และที่ข้ึนช่ือที่สุดก็คือ ผ้าไหมทอหน่ึงพัน
ศีขรภูมิเป็นขนมอร่อยข้ึนช่ือ ส�ำหรับ • เจต๊ ุ๊กส้มตำ� สี่ร้อยสบิ หกตะกอ ผลงานของ “กลุ่มทอผา้ ไหมยกทองจนั ทร์โสมา” ขณะเดยี วกนั ก็
คอกาแฟ “รา้ นเซเลเบรส” กไ็ มน่ า่ พลาด ที่อยู่ ถนนหลกั เมือง ยงั มผี า้ ไหมและผลติ ภณั ฑจ์ ากผา้ ไหมนานาชนดิ ทเ่ี นน้ ทอดว้ ยความประณตี เปน็ หลกั
ไปน่ังชิล หากเป็นแถวอ�ำเภอปราสาท
ริมทางหลวงโชคชัย-เดชอดุ ม มีอาหาร ตำ� บลในเมืองฯ อ�ำเภอเขวาสินรินทร์นอกจากจะมีช่ือเสียงในการทอผ้าปูมเขมรโบราณ คือ
พน้ื บ้านเขมรอยา่ ง “อังแกบ๊ บอบ” หรือ อำ� เภอเมืองฯ จังหวดั สุรนิ ทร์ ผ้าโฮล ยังมีการท�ำเครื่องเงินท่ีบ้านโชค ซ่ึงเป็นแหล่งตีเงินดั้งเดิม โดยมีการท�ำ
กบยัดไส้ย่างหอมให้เลือกลองกัน โทร. 08 6865 8893 ลูกปะเกือมและจาล หรือลูกประค�ำ และตะกรุด ด้วยความสวยงามเปน็ เอกลกั ษณ์
สนกุ ๆ แบบสตรีตฟู้ด • เซเลเบรส
ท่อี ยู่ ถนนศริ ิรัฐ ตำ� บลในเมือง สำ� หรบั ของกนิ ของฝากในตวั เมอื ง “รา้ นกนุ เชยี ง 5 ดาว” คอื รา้ นขายของฝาก
อ�ำเภอเมืองฯ จังหวดั สรุ ินทร์ เจ้าแรกและเก่าแก่ท่ีสุดในสุรินทร์ มีกุนเชียงและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป เช่น
โทร. 0 4451 8900 หมูแก้ว เป็นสินค้าเล่ืองชื่อ ส่วนที่อ�ำเภอศีขรภูมิมีกะละแมรสชาติหวานมัน หอม
อรอ่ ย โดยเฉพาะ “กาละแมสดศขี รภมู ิ (ตราปราสาทเดยี ว)”
พักสบายสไตล์คุณ
ตัวอย่างร้านแนะน�ำจับจ่าย
จังหวัดที่มีช่ือเสียงในเรื่องของช้างและวิถีชีวิตผู้คนชาวกูยที่ผูกพันกับช้าง • กลมุ่ ทอผ้าไหมยกทองจนั ทร์โสมา อ�ำเภอเมืองฯ
มาแตค่ รง้ั บรรพบรุ ษุ จนเปน็ ทรี่ จู้ กั กนั ดวี า่ ทนี่ ค่ี อื สรุ นิ ทรถ์ น่ิ เมอื งชา้ ง ทพี่ กั สว่ นใหญ่
อยู่ในตัวเมือง เหมาะส�ำหรับผู้ที่เดินทางติดต่อธุรกิจและผู้ท่ีเดินทางมาพักผ่อน จ�ำหน่ายผา้ ไหมและผลิตภณั ฑ์จากผา้ ไหม
ทอ่ งเทยี่ วบรเิ วณตัวเมอื ง “เดอะเกรซ เรสสเิ ดนซ”์ เป็นโรงแรมบูตกิ โมเดิรน์ ขนาด โทร. 0 4414 0015
กลาง ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้กับวงเวียนอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์ • หมู่บ้านหตั ถกรรมเครอ่ื งเงนิ บ้านโชค
ไม่ไกลจากวัดบูรพาราม ออกแบบเป็นรูปตัวแอล ช้ันดาดฟ้ามีสวนหย่อมไว้ให้แขก อำ� เภอเขวาสินรนิ ทร์
พกั ผอ่ นหยอ่ นใจ มสี ระวา่ ยนำ�้ อยทู่ ช่ี นั้ ลา่ งของตกึ หอ้ งพกั สะดวกสบายระดบั มาตรฐาน โทร. 08 1309 5352
• ร้านกุนเชยี ง 5 ดาว อ�ำเภอเมืองฯ
“มาตินา่ ” เปน็ โรงแรมสไตล์รีสอร์ต ตั้งอยู่ทางดา้ นเหนือของเมอื ง ใกลก้ บั โทร. 0 4451 1775
สถานีรถไฟสุรินทร์ บรรยากาศธรรมชาตโิ ปรง่ โล่งสบายและเป็นสว่ นตัว เหมาะกบั
ผู้ที่ไม่อยากพักในย่านธุรกิจของเมืองและชอบความสงบ สามารถน�ำรถเข้าจอด ตัวอย่างท่ีพักรีสอร์ตแนะน�ำ
บรเิ วณหนา้ ห้องพักได้สะดวก “วนั ฟู” เป็นโรงแรมบตู ิกโมเดิร์นที่เป็นทางเลือกทด่ี ี • เดอะเกรซ เรสสิเดนซ์
อีกแห่งหนึ่ง ออกแบบทันสมัย ห้องพักสะดวกสบาย อยู่นอกเมืองไปทางด้าน ทอ่ี ยู่ 1/15 ถนนพรหมเทพ ตำ� บลในเมอื ง
ตะวนั ออกเฉยี งใต้ ใกล้กับโรบนิ สัน สรุ ินทร์
อำ� เภอเมืองฯ จังหวดั สรุ ินทร์
26 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน โทร. 0 4451 2164
• โรงแรมมาตนิ ่า
ทอ่ี ยู่ 277 หมู่ 14 บ้านระหาร
ถนนพิชติ ชัย ตำ� บลนอกเมอื ง
อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรนิ ทร์
โทร. 0 4471 3555
• วนั ฟู
ที่อยู่ 280/1 หมู่ 1 ต�ำบลสลกั ได
อ�ำเภอเมอื งฯ จงั หวัดสรุ นิ ทร์
โทร. 08 1664 4961

ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 27

ศรสี ะเกษ ทะเลหมอก แนะน�ำให้มาในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝน แต่ส่ิงท่ีจุดชมวิวและ
ทะเลหมอกที่อื่นไม่มี คือหน้าผาที่สลักภาพนูนต�่ำเป็นภาพคน 3 คน ในเครื่อง
จังหวดั ชายแดนในภาคอสี านตอนลา่ ง แต่งกายแบบชาวกัมพูชา สร้างขึ้นก่อนปราสาทเขาพระวิหาร ราวกลางศตวรรษ
ดนิ แดนแห่งปราสาทขอมทเ่ี ต็มไปดว้ ย ที่ 11 อายุประมาณ 1,500 ปี เพียงลงบันไดไปชมภาพแกะสลักนูนต�่ำบน
ประวัตศิ าสตรอ์ นั น่าสนใจ มสี ถานท่ี ผนงั หนิ ทรายทอี่ ยใู่ ตห้ นา้ ผา จะไดช้ มววิ งามๆ ของปราสาทเขาพระวหิ ารทอ่ี ยไู่ มไ่ กล
ท่องเทยี่ วทางธรรมชาติและวัดวาอาราม ออกไปไดอ้ ย่างชดั เจนด้วย
ส�ำหรับกราบไหว้เพอื่ ความเปน็ สริ มิ งคล
จ�ำนวนมาก ควรหาโอกาสไปเยือนกัน วดั พระธาตสุ พุ รรณหงส์
สกั คร้งั ตระการตากบั โบสถบ์ นเรอื สพุ รรณหงสจ์ ำ�ลอง

ท่องเที่ยวลึกซ้ึง วดั พระธาตสุ พุ รรณหงสโ์ ดดเดน่ ดว้ ยพระอโุ บสถทก่ี อ่ สรา้ งบนเรอื สพุ รรณหงส์
จำ� ลอง ลอยอยกู่ ลางนำ้� อยา่ งสวยงามแปลกตา โดยทย่ี อดมณฑปกลางอโุ บสถบรรจุ
ผามออแี ดง พระบรมสารรี กิ ธาตุ ซง่ึ ไดร้ บั ประทานจากสมเดจ็ พระญาณสงั วร สมเดจ็ พระสงั ฆราช
ชมทวิ ทศั น์ ชมทะเลหมอก สกลมหาสังฆปรณิ ายก
ชมตะวนั แถมภาพแกะสลกั
วดั ปา่ มหาเจดยี แ์ กว้
จุดชมวิวและทะเลหมอกท่ีไม่ มากมายขวดแกว้ สมฉายาวดั ลา้ นขวด
เหมือนใคร ยกให้ผามออีแดง ใน
เขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เป็นวัดในเขตอำ� เภอขนุ หาญ ที่มาเทย่ี วแล้วชวนตนื่ ตาไมน่ อ้ ยทเี ดยี ว เพราะ
อ�ำเภอกันทรลักษ์ มีวิวสวยๆ ให้ชม สิ่งปลูกสรา้ งรอบตวั ตง้ั แตซ่ มุ้ ประตทู างเขา้ ลานจอดรถ โบสถ์ ศาลา หอระฆงั กุฏิ
ด้วยเป็นลานหินธรรมชาติริมหน้าผาสูง รวมไปถงึ หอ้ งนำ�้ ถกู ประดบั ประดาดว้ ยขวดแกว้ หลากสสี นั กวา่ 1,500,000 ใบ โดย
ติดเขตแดนไทย-กมั พชู า จงึ เป็นจุดชม เฉพาะศาลาฐานสโมสรเจดยี แ์ กว้ และสมิ นำ้� งดงามอลงั การเปน็ พเิ ศษ นอกจากนย้ี งั
ทศั นยี ภาพทวิ เขาพนมดงรกั และแผน่ ดนิ มีการน�ำฝาขวดมาปะติดปะต่อจนได้ภาพพุทธประวัติท่ีไม่เหมือนท่ีใดอีกด้วย จึง
เขมรตำ่� ไดอ้ ยา่ งสดุ สายตา ถ้าอยากชม สมแลว้ ทวี่ ัดป่ามหาเจดยี ์แกว้ แหง่ นี้มชี ่ือเรยี กไมเ่ ป็นทางการวา่ “วดั ลา้ นขวด”
28 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน
นำ�้ ตกปศี าจ
ชอื่ นา่ กลวั แบบนี้ แตม่ วี วิ สวย

ชื่อน้�ำตกชวนให้คิดว่าผีดุ แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น น�้ำตกขนาดกลาง
ที่ไหลจากหน้าผาสูงกว่า 8 เมตร กระจายตัวเป็นม่านน�้ำอย่างสวยงามแห่งน้ี
ไดช้ อ่ื วา่ “นำ�้ ตกปีศาจ” ตามชอ่ื หนว่ ยทหารพราน “หน่วยปีศาจ” ท่ใี ช้บริเวณน้�ำตก
ตั้งเป็นฐานท่ีต้ังหน่วยปฏิบัติการเท่าน้ัน ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อเพราะ ๆ ตาม
สถานทีต่ ้ังแลว้ ว่า “น�้ำตกส�ำโรงเกยี รต”ิ

ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน • 29

ป ั จ จุ บั น ส ถ า น ท่ี แ ห ่ ง นี้ มี ก า ร
เปล่ียนแปลงมาเป็นวัดในพุทธศาสนา
ลทั ธมิ หายาน ภายในอโุ บสถมจี ติ รกรรม
ฝ า ผ นั ง เ ล ่ า เ รื่ อ ง พุ ท ธ ป ร ะ วั ติ แ ล ะ
รามเกียรติ์ มีมณฑปที่ประดิษฐาน
พระพทุ ธรปู นาคปรก พระพทุ ธรปู ศลิ ปะ
เขมรฝ่ายมหายาน ท�ำจากหินทราย
ขุดพบในบริเวณเขตโบราณสถาน
ปราสาทสระก�ำแพงใหญ่ นอกจากน้ี
ยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี
อกี หลายองค์

วดั พระธาตเุ รอื งรอง
รวมศลิ ปะอสี านใต้

พระธาตุเรืองรองเป็นอาคารที่มีการผสมผสานศิลปะอีสานใต้ 4 เผ่า ได้แก่
ลาว ส่วย เขมร และเยอ ทน่ี ่ีนอกจากเปน็ วัดทีป่ ระดิษฐานพระบรมเกศาธาตุของ
พระอรหันต์แล้ว ยังเป็นพิพธิ ภัณฑ์พ้นื บา้ นทจี่ ัดแสดงวิถชี ีวติ ชนเผา่ ท้ังสีไ่ ดอ้ ย่างนา่
สนใจ นอกจากน้ี ตามฝาผนงั ยงั ประดบั ไปดว้ ยภาพเขยี นสวยงาม จึงท�ำใหก้ ารเดิน
เที่ยวชมสถานท่ีทั้งหกช้ันของวัดเต็มไปด้วยความเพลิดเพลิน หลังจากกราบ
พระธาตุแลว้ ยังไดช้ มววิ ของบ้านเรือนกลางท้องทงุ่ เขียวขจีไดส้ บายตา และเมอ่ื ลง
มาดา้ นลา่ ง บรเิ วณโดยรอบพระธาตุมีการสรา้ งแบบจำ� ลองปนู ปัน้ ปริศนาธรรมและ
แบบจำ� ลองปนู ปน้ั ประเพณพี ธิ กี รรมทส่ี ำ� คญั ของภาคอสี านให้ไดเ้ ทย่ี วชมกนั ตอ่ ดว้ ย

วดั สระกำ�แพงใหญ่ ปราสาทบา้ นปราสาท
ปราสาทหนิ สมบรู ณส์ ดุ ของจงั หวดั ศาสนสถานแหง่ ความสมปรารถนา

ทนี่ คี่ อื ปราสาทหนิ ทมี่ ขี นาดใหญแ่ ละสมบรู ณท์ ส่ี ดุ ของจงั หวดั ศรสี ะเกษ อยทู่ ี่ เป็นอีกหน่ึงปราสาทหินท่ีปัจจุบันต้ังอยู่ในบริเวณวัดปราสาทพนาราม
อ�ำเภออทุ มุ พรพสิ ัย ตัวปราสาทเปน็ ปรางค์สามองค์ ก่อสร้างดว้ ยหนิ ทรายและอิฐ อ�ำเภอห้วยทับทัน สันนิษฐานว่าปราสาทหินถูกสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่
เรยี งกนั ในแนวทศิ เหนอื -ใต้ และตง้ั อยบู่ นฐานเดยี วกนั หนั หนา้ ไปทางทศิ ตะวนั ออก 16 เพอื่ ใชเ้ ปน็ ทป่ี ระดษิ ฐาน “เทพเจา้ ตรมี รู ต”ิ ตามคตคิ วามเชอ่ื ในศาสนาพราหมณ์
ปรางค์ประธานอยู่ตรงกลาง สร้างจากหินทรายและแซมด้วยอิฐ มีทับหลังจ�ำหลัก มลี ักษณะทีโ่ ดดเดน่ ด้วยศลิ ปะรว่ มแบบคลงั -บาปวน อันประกอบไปด้วยปรางค์อฐิ
ภาพพระอนิ ทร์ทรงชา้ ง 3 องค์ ตง้ั อย่บู นฐานศลิ าแลงเดยี วกนั เรยี งตวั ในแนวทิศเหนอื -ใต้ สว่ นหน้าหนั ไป
30 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน ทางทิศตะวนั ออก บรเิ วณโดยรอบของปราสาทเตม็ ไปดว้ ยศลิ าแลงลอ้ มรอบท้ัง 4
ดา้ น และมีโคปุระ (ซมุ้ ประต)ู อย่ทู างทิศใต้และทศิ ตะวันออก

มีความเช่ือเก่ียวกับปราสาทหินแห่งน้ีว่าใครท่ีเดือดร้อนแล้วมาบนบาน
ศาลกล่าว ก็จะได้สมดังปรารถนา จึงมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเดินทางมา
กราบไหว้อย่างต่อเน่ือง

ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 31

ชวนชิมริมทาง จับจ่ายรายทาง

ศรีสะเกษเปน็ เมอื งหนง่ึ ในแถบอีสานใต้ท่หี าของกนิ อรอ่ ย ศรีสะเกษเป็นแหล่งปลูกหอมและกระเทียม
ได้ไม่ยาก ทง้ั อาหารอสี าน อาหารไทย และประเภทจานเดียว ท่ีมชี อื่ เสียงอนั ดับตน้ ๆ ของประเทศไทย ของฝาก
ไลเ่ ลยไปถงึ ขา้ วตม้ โต้รุง่ ยามค่ำ� โดยเฉพาะไกย่ า่ ง อันดับหน่ึงจึงเป็นหอมและกระเทียมทั้งแบบสดและ
ห้วยทบั ทัน หรือไกย่ ่างไม้มะดนั แหง้ หอม กรอบ กินกบั แบบดองนำ้� ผงึ้ สว่ นไกย่ า่ งไมม้ ะดนั ทำ� ขายกนั ในแถบ
น้ำ� จิม้ แจ่วบองรสเลิศ อ�ำเภอห้วยทับทัน มีเอกลักษณ์คือเนื้อแห้งพอดี
รสชาตอิ มเปรยี้ วเลก็ นอ้ ยจากไมม้ ะดนั ทใ่ี ชเ้ สยี บไกย่ า่ ง
แถบถนนเทพาในตวั เมอื งมี “รา้ น ตัวอย่างร้านอาหารแนะน�ำ
เพิ่มผล” เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่ากว่า • เพิ่มผล ด้านงานหัตถกรรม “กลุ่มผลิตเกวียนน้อย
60 ปี ท้ังก๋วยเต๋ียวเป็ดตุ๋น หมูแดง ท่ีอยู่ 120/2-3 ถนนเทพา ต�ำบลเมืองเหนอื บา้ นใจด”ี อำ� เภอขขุ นั ธ์ มฝี มี อื ในการทำ� เกวยี นขนาด
พิ เ ศ ษ ต ร ง มี ห มู ย อ ใ ส ่ ร ว ม ม า ด ้ ว ย เล็ก เช่นเดยี วกบั บ้านสะอาง อ�ำเภอขุขนั ธ์ ชาวบา้ น
มอื้ ใหญต่ อ้ ง “รา้ นสธุ โี ภชนา” ตม้ ยำ� และ อำ� เภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ มฝี มี อื ในการทำ� เครอ่ื งใชจ้ ากจกั สานไม้ไผ่ โดยเฉพาะ
ยำ� ต่าง ๆ รสเดด็ หากอยากลองสม้ ตำ� โทร. 0 4562 2273 ครุ อันเป็นภาชนะท่ีใช้ตักน�้ำ ชาวบ้านสานครุโดย
ไกย่ า่ ง ตอ้ งไปทอ่ี ำ� เภอหว้ ยทบั ทนั “รา้ น • สุธีโภชนา ย่อส่วนลง เรียกว่าครุน้อย ซ้ือได้ที่ “กลุ่มครุน้อย
สุภาวดีไก่ย่าง” ขายส้มต�ำอร่อยเด็ด ท่ีอยู่ 27 หมู่ 1 ถนนศรีสะเกษ-อุทมุ พรพิสยั บ้านสะอาง”
“ไก่ย่างไม้มะดัน” หอม กรอบ เป็น
ตวั เลอื กหลกั ทไ่ี มน่ า่ พลาด สว่ นคนชอบ อำ� เภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ ส�ำหรับผ้าทอเมือง ส่วนใหญ่เป็นผ้าไหมมัดหม่ี รวมถึงผ้าฝ้ายทอมือลาย
ขนมหวาน กาแฟ “Cafe Racotta” ขา้ ง โทร. 0 4563 4044 ลูกแกว้ และลายเกลด็ เตา่ ซ่ึงเปน็ ลายเด่นของท่ีนี่ สว่ นใหญท่ อกนั ท่ีอำ� เภอบึงบรู พ์
หา้ งซนุ่ เฮง ถอื เปน็ รา้ นกาแฟบรรยากาศ • สุภาวดไี ก่ยา่ ง และอำ� เภออทุ มุ พรพิสยั
ดีคู่เมอื ง ท่อี ยู่ 57 หมู่ 1 ถนนสุรนิ ทร-์ ศรสี ะเกษ
ตำ� บลห้วยทับทนั อ�ำเภอห้วยทับทนั ตัวอย่างร้านแนะน�ำจับจ่าย
จงั หวดั ศรีสะเกษ • ร้านคุณกำ� ไร อำ� เภอเมืองฯ
โทร. 0 4569 9027 จำ� หน่ายกระเทียมโทนดองน้ำ� ผงึ้
• Cafe Racotta และกระเทยี มชนิดตา่ ง ๆ
ทอ่ี ยู่ ถนนเทพา อ�ำเภอเมืองฯ โทร. 08 5348 8425
จงั หวัดศรสี ะเกษ • จักรนิ สินคา้ พื้นเมือง อำ� เภอเมืองฯ
โทร. 0 4561 5855 จ�ำหน่ายงานหัตถกรรมหลากหลาย
โทร. 0 4562 0163
พักสบายสไตล์คุณ • กลมุ่ สตรสี หกรณบ์ ้านแต้ อำ� เภออทุ ุมพรพิสยั
จ�ำหน่ายผา้ ไหมมดั หม่ี
จังหวัดชายแดนอีกแห่งหนึ่งของอีสานใต้ รู้จัก โทร. 08 2152 5586
กนั ดวี า่ เปน็ ประตสู เู่ ขาพระวหิ าร แมจ้ ะเปน็ จงั หวดั ไมใ่ หญ่
นัก แต่ก็มีโรงแรมท่ีพักอยู่หลายแห่ง ส่วนใหญ่เป็น ตัวอย่างที่พักรีสอร์ตแนะน�ำ
โรงแรมในอ�ำเภอเมืองฯ และอ�ำเภอขุนหาญ “โรงแรม • โรงแรมแกลเลอร่ี ดีไซน์
ศรลี ำ� ดวน” และ “โรงแรมแกลเลอร่ี ดีไซน”์ เป็นโรงแรม ท่อี ยู่ 1199/3 ถนนอุบล ต�ำบลเมืองใต้
รนุ่ ใหม่ ตงั้ อยใู่ นเขตอำ� เภอเมอื งฯ สะดวกตอ่ การเดนิ ทาง อำ� เภอเมอื งฯ จังหวดั ศรสี ะเกษ
เนอื่ งจากอยไู่ มไ่ กลจากสถานรี ถไฟศรสี ะเกษ สถานขี นสง่ โทร. 0 4561 1999
และย่านธุรกิจการค้าต่าง ๆ ห้องพักกว้างขวางสะดวกสบาย ใช้สีแบบเอิร์ธโทน • โรงแรมศรีล�ำดวน
สบายตาในการตกแตง่ ห้อง ท่ีอยู่ 155/5 หมู่ 8 ถนนไทยพันทา
อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ
ส่วนท่ีอ�ำเภอขุนหาญ “กระดังงา บูทิก อินน์” เป็นตัวเลือกท่ีดีที่สุด เป็น โทร. 0 4563 3600
โรงแรมแนวใหม่แบบบูติก ใช้โทนสีสดใสทั้งภายนอกและภายใน ห้องพักสะดวก • กระดงั งา บทู ิก อนิ น์
สบาย สามารถเดินทางต่อไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเท่ียวใกล้เคียง เช่น ทอ่ี ยู่ 298 หมู่ 4 ตำ� บลสิ
เขาพระวหิ าร น�้ำตกสำ� โรงเกียรติ และวดั ป่ามหาเจดยี ์แก้ว (วดั ลา้ นขวด) ไดส้ ะดวก อ�ำเภอขนุ หาญ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 0 4596 2607
32 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน
ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน • 33

อบุ ลราชธานี ทไี่ หน ๆ และยังเปน็ ท่ีมาของชอ่ื “สามพันโบก” ซ่ึง “โบก” ในภาษาท้องถนิ่ แปลว่า
หลุมหรือแอง่ มีการตงั้ ช่อื สนุกสนานตามลักษณะรูปรา่ งท่จี ินตนาการกันไปอีกด้วย
อุบลราชธานีเปน็ จงั หวดั ขนาดใหญ่ ตัง้ อย่ทู างตะวนั ออกสุด เชน่ โบกรปู หวั ใจคู่ ท่ีดคู ลา้ ยรูปหัวใจ 2 ดวง และโบกมกิ กีเ้ มาส์ ที่หน้าตาเหมอื น
ของภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือและของประเทศไทย มปี ระวัติศาสตร์ เจ้าหนูหกู างมกิ กีเ้ มาส์
ท่ยี าวนานมากว่า 200 ปี มวี ฒั นธรรมและประเพณีด้ังเดมิ ที่ตกทอด
รนุ่ สู่รุ่นมาจากบรรพบรุ ษุ ตั้งแต่ยุคขอมโบราณทผ่ี สมผสานเขา้ กับ แก่งหินอีกแห่งหนึ่งที่ก�ำลังเป็นท่ีนิยม คือ “หาดชมดาว” อยู่ไม่ไกลจาก
วัฒนธรรมไทยถิ่นอีสานปจั จบุ นั เกดิ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวั ที่น่าสนใจ สามพันโบก มีลักษณะคล้ายกบั สามพนั โบก แตม่ ีพนื้ ท่กี วา้ งกว่า รวมทง้ั มีริ้วลาย
รวมท้งั ยงั อดุ มไปด้วยทรพั ยากรธรรมชาติมากมาย มภี ูมิทศั น์ทงี่ ดงาม หนิ และรูปทรงแปลก ๆ ให้เห็นเยอะกวา่ ด้วยขนาดกวา้ งของแก่งหนิ นเ้ี อง ท่ีอาจ
แปลกตาโดดเดน่ เต็มไปด้วยแหลง่ ทอ่ งเทยี่ วท้ังทางวฒั นธรรม ทำ� ใหห้ ากอ้ นหนิ รปู ลกั ษณแ์ ปลกตาทใี่ คร ๆ ไปโพสทา่ ถา่ ยภาพมาอวดกนั ไมพ่ บ จงึ
ธรรมชาติ ซง่ึ หลายแห่งก็อัศจรรยร์ ะดับอนั ซนี และต้องหา้ ม...พลาด แนะนำ� วา่ ควรจา้ งชาวบา้ นนำ� ทาง จดุ ไฮไลตท์ ดี่ งั ทสี่ ดุ เปน็ ผาหนิ สงู ใหญแ่ ละเวา้ แหวง่
ยาวคลา้ ยชอ่ งแคบ มสี ายนำ้� ไหลผา่ น มกี อ้ นหนิ เลก็ กลางนำ้� ซงึ่ มชี อื่ วา่ “หนิ ชมนภา”
ท่องเท่ียวลึกซึ้ง ให้ลงไปยืนโพสท่าถ่ายรูปเกไ๋ ก๋ อวดใคร ๆ ไปใหท้ ่วั

สามพนั โบก ทงุ่ ดอกไมป้ า่
หาดชมดาว หนิ ชมนภา สดุ อศั จรรย์
อศั จรรยแ์ กง่ หนิ รมิ โขง บนลานหนิ ทราย

ไมม่ ที ไ่ี หนมแี กง่ หนิ สวย ๆ ให้ไปชน่ื ชม จะมีกิจกรรมใดเพลิดเพลิน
ความงาม ถ่ายรูปไปโพสต์อวดกัน มาก ไปกว่าการเดินชมทุ่งดอกไม้ ใน
เทา่ กบั บรเิ วณตลอดแนวแมน่ ำ�้ โขงของจงั หวดั ธรรมชาติในช่วงปลายฝนต้นหนาว
อุบลราชธานี หรอื ราวเดอื นตลุ าคมถงึ ธนั วาคม ซง่ึ
เป็นช่วงท่ีแหล่งธรรมชาติหลายแห่ง
ทแี่ รกดงั จนเปน็ ตำ� นานชนดิ ไมไ่ ปไมไ่ ด้ ของอุบลราชธานีอุดมไปด้วยทุ่ง
“สามพนั โบก” มเี อกลกั ษณโ์ ดยแตล่ ะแกง่ หนิ ดอกไม้ป่าสวยงามหลากหลายชนิด
จะมีหลุมน้อยใหญ่จากการสร้างสรรค์ของ ทงุ่ ดอกไมป้ า่ ทอ่ี บุ ลราชธานมี หี ลายแหง่ แตท่ โ่ี ดดเดน่ นา่ เดนิ ทางไปเยอื นมี 2 แหง่ คอื
ธรรมชาติกว่า 3,000 หลุม จึงดูแปลกกว่า
34 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน แห่งแรกคือ “ผาแต้ม” ซึ่งต้ังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ระหว่าง
เสน้ ทางเดนิ ไปยงั นำ้� ตกสรอ้ ยสวรรค์ บรเิ วณลานหนิ ดา้ นบนของนำ้� ตกสรอ้ ยสวรรค์
ขนาบสองฝง่ั ของลำ� หว้ ย มพี น้ื ทก่ี วา้ งขวางจรดชายปา่ เตง็ รงั ทอ่ี ดุ มสมบรู ณ์ อกี แหง่
ก็คือ “ป่าดงนาทาม” ทางตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เดินชมดอกไม้
ตามลานหิน ซ่ึงสถานท่ีทั้งสองแห่งเต็มไปด้วยดอกไม้ป่านามแสนเพราะ เช่น
ดอกไม้ช่ือพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระเจา้ อยหู่ วั รชั กาลท่ี 9 ไดแ้ ก่ ดุสิตา สร้อยสุวรรณา มณเี ทวา
ทิพเกสร สรัสจันทร เป็นต้น หรือจะเป็นดอกหญ้าวัว หยาดน้�ำค้าง แดงอุบล
เอนอ้า เหลอื งพิสมร ฯลฯ ล้วนแลว้ แต่สวยงามนา่ ตื่นตาตนื่ ใจทงั้ น้ัน

ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน • 35

ผาชะนะได หอไตรวดั ทงุ่ ศรเี มอื ง
ชมตะวนั เคลา้ ทะเลหมอก หอไตรกลางนำ้� หนงึ่ เดยี ว
กอ่ นใครในไทย ในอบุ ลฯ

ถา้ ยงั ฟงั วทิ ยกุ นั อยู่ กจ็ ะไดย้ นิ เสมอวา่ ดวงอาทติ ยข์ นึ้ ท่ี “ผาชะนะได” เวลา... “วัดทุ่งศรีเมือง” วัดเก่าแก่ท่ี
เพราะสถานท่ีแห่งนี้ตั้งอยู่แทบจะปลายสุดฝั่งตะวันออกของประเทศ ที่อ�ำเภอ ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท โดดเด่น
โขงเจียม จึงเป็นที่แรกที่จะเห็นพระอาทิตย์ข้ึนในประเทศไทย หน้าผาแห่งนี้ต้ังอยู่ ด้วยหอไตรกลางสระน�้ำซึ่งเป็นลักษณะ
ในป่าดงนาทาม เป็นหน้าผาสูงชันที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม สามารถมองเห็นทิวเขา อาคารที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน คือมี
แดนลาวทส่ี ลบั ซบั ซอ้ น ผนื ปา่ ดงนาทาม และแมน่ ำ้� โขง ไปจนสดุ ขอบฟา้ ของประเทศ ลกั ษณะผสมผสานกนั ระหวา่ งศลิ ปะของไทย
ลาวได้อย่างชัดเจน และเป็นสถานที่ยอดนิยมอีกแห่งส�ำหรับการชมทะเลหมอก ลาว และพม่า น่ันคือ ตัวอาคารเป็นแบบ
ในยามพระอาทิตย์ข้ึน คงพิเศษกว่าใคร ถ้าคุณมีโอกาสได้มาชมแสงอาทิตย์แรก เรอื นไทยภาคกลาง ภายในมตี เู้ กบ็ พระธรรม
ของวนั บนหน้าผาแหง่ น้ีในวนั ที่มที ะเลหมอก ลงรกั ปดิ ทอง บรเิ วณหลงั คาเปน็ ทรงจว่ั ดว้ ย
ศิลปะไทยผสมพม่า คล้ายสถาปัตยกรรม
เสาเฉลยี ง สมาคมดาราศาสตร์ไทยนิยม แบบเชียงรุ่ง ส่วนบนของหลังคา 2 ชั้น มี
ประตมิ ากรรมเสาหนิ พาผู้คนมาดูดาวที่อุทยานแห่งชาติ ลวดลายแกะสลกั บนหนา้ บนั ทงั้ สองดา้ นเปน็
แหลง่ ดดู าว ผาแตม้ แสดงวา่ ทนี่ ตี่ อ้ งมองเหน็ ดาว ศลิ ปะแบบลาว หอไตรหลงั นจ้ี งึ จดั ไดว้ า่ เปน็
ได้โดดเด่นสวยงาม ท้ังยังเป็นการ หอไตรทส่ี วยงามและสมบรู ณม์ ากทส่ี ดุ แหง่
ตามรอยอารยธรรมสมัยโบราณ หนึ่งของภาคอีสาน
3,000 ปี ได้ชมท้ังทะเลหมอก
และทะเลดาวแสนล้านดวง ซึ่งหน่ึง วดั สริ นิ ธรวรารามภพู รา้ ว
ในบริเวณท่ีจะนอนชมดาวแล้ว อศั จรรยว์ ดั เรอื งแสง
ถ่ายรูปออกมาได้สวยท่ีสุดก็คือที่
“เสาเฉลียง” ประติมากรรมท่ีเกิด “วดั สริ นิ ธรวรารามภพู รา้ ว” อำ� เภอสริ นิ ธร ตง้ั อยบู่ นเนนิ เขาสงู ทมี่ เี อกลกั ษณ์
จากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติ โดดเดน่ ไม่เหมอื นวดั อื่นใด ไปเทีย่ ววัดอน่ื จะรบี กลบั กอ่ นพระอาทิตย์ตกดิน มาวดั
เป็นเสาหินรูปดอกเหด็ ฟากฟ้ายาม นีต้ อ้ งอยู่จนโพล้เพล้หรอื มดื มดิ จงึ จะเหน็ สงิ่ มหัศจรรย์ เพราะนอกจากพระอโุ บสถ
ราตรีน้ันงดงามด้วยหมู่ดวงดาวนับ แบบเปิดท่ีงดงามด้วยสถาปัตยกรรมและการตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตาแล้ว
แสนล้านดวงบนทางช้างเผือก รวม จดุ เดน่ ทตี่ อ้ งรอชมคอื ภาพเรอื งแสงเปน็ สเี ขยี วของตน้ กลั ปพฤกษล์ วดลายออ่ นชอ้ ย
ถึงกระจุกดาวขนาดเลก็ และดาวพุธ บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค�่ำคืน โดยสีเขียวที่เรืองแสงออกมาน้ีจะเห็น
ก่อนรุ่งอรุณของวันใหม่ อย่าลืม ด้วยตาเปน็ สีออ่ น ๆ แตเ่ มื่อถา่ ยภาพจะเหน็ สีที่โดดเด่นชดั เจน จงึ เป็นที่มาของอีก
กล้องส่องทางไกลมาส่องดูดาว ชอื่ หนึ่งของวดั ทีเ่ รยี กกนั อย่างแพรห่ ลายวา่ วดั เรืองแสง
หรอื ถ้ามีกล้องโทรทรรศนก์ ย็ ่ิงดี
ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน • 37
36 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน

วดั ถำ้� คหู าสวรรค์ บา้ นชที วน
จดุ ชมแมน่ ำ�้ สองสี ใชช้ วี ติ ชา้ ๆ ในชมุ ชนโบราณ

ถ้าต้องการชมวิวแม่น�้ำสองสี โขงสีปูน มูลสีคราม ขอแนะน�ำให้มาที่ ชมุ ชนโบราณทย่ี งั คงรกั ษาเอกลกั ษณด์ ง้ั เดมิ ไวอ้ ยา่ งเหนยี วแนน่ ถา้ คณุ อยาก
“วัดถ�้ำคูหาสวรรค์” อ�ำเภอโขงเจียม แล้วจะสมปรารถนา หลังจากไปกราบ ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ ขอแนะน�ำให้ไปเท่ียวท่ี “บ้านชีทวน” อ�ำเภอเข่ืองใน การ
รา่ ง “หลวงปูค่ ำ� คนิง จุลมณ”ี ซึ่งมรณภาพแล้ว แตร่ ่างกายไม่เนา่ เปอ่ื ย ค่อยเดิน คน้ พบทางโบราณคดมี ีหลักฐานยนื ยันวา่ เมื่อประมาณ 3,000 ปีมาแลว้ ดินแดน
ไปชมทิวทัศน์แม่น�้ำโขงและแม่น�้ำสองสี ตลอดจนทิวทัศน์ของฝั่งประเทศลาว ซ่ึง อันเปน็ ท่ตี ัง้ ของท้องถิ่นต�ำบลชที วนเคยเป็นท่อี ยู่อาศยั ของผคู้ นยคุ สมยั เจนละ
จะมองเห็นไดช้ ดั เจนจากวดั นี้
ผู้คนที่นี่เหมือนท่ีหลวงพระบาง คือจะนิยมใส่บาตรเฉพาะข้าวเหนียวเท่านั้น
วดั ถำ�้ เหวสนิ ธช์ุ ยั สว่ นอาหารคาวหวานจะใสป่ น่ิ โตนำ� ไปถวายทวี่ ดั แลนดม์ ารก์ หนงึ่ ทโี่ ดง่ ดงั อยตู่ อนนี้
ความงามซอ่ นเรน้ แหง่ ฤดกู าล คอื สะพานข้ามท่งุ นา ชาวบ้านเรยี กวา่ “ขวั นอ้ ย” หรือสะพานนอ้ ย เปน็ สะพานเชื่อม
ตอ่ ระหวา่ งชมุ ชนบา้ นหนองแคนกบั บา้ นชที วน ตดั ผา่ นทงุ่ นา อารมณเ์ ดยี วกบั สะพาน
“วัดถ�้ำเหวสินธุ์ชัย” มีน้�ำตกส่วนตัวที่ไหลหล่ังจากหน้าผาผ่านสถานท่ีไหว้ ซูตองเปข้ องแมฮ่ ่องสอน
พระปฏบิ ัติธรรม สรา้ งความรน่ื รมย์สบายจิตสบายใจเป็นท่ีสดุ อันท่จี ริงวดั นี้ตั้งอยู่
ในเขตของอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ในอดีตเป็นท่ีจ�ำพรรษาของพระธดุ งค์ตา่ ง ๆ เดินเล่น ถ่ายภาพท่ีขัวน้อยจนพอใจแล้ว ไปไหว้พระศักดิ์สิทธ์ิกันต่อ ที่
มาตั้งแต่ก่อนมีการจัดต้ังอุทยานฯ บริเวณ “วัดทุง่ ศรวี ิไล” ไปสกั การะพระพุทธวิเศษท่เี ป็นพระพทุ ธรปู ยุคทวารวดี มีอายุกว่า
ที่เรียกว่าถ�้ำเหวสินธุ์ชัยก็คือลานในถ�้ำใต้
หนา้ ผาทป่ี ระดษิ ฐานพระพทุ ธรปู ปางไสยาสน์ 1,000 ปี ต่อด้วยวัดที่เช่ือว่า
ซ่ึงมีน�้ำตกไหลรินลงมาจากเหวสินธุ์ชัย เก่าแก่ท่ีสุดของชุมชน คือ
การมาวัดน้ีจึงเป็นการมานมัสการพระพุทธ “วัดธาตุสวนตาล” ภายในวัด
ไสยาสน์ ในถ้�ำหลังน�้ำตกแห่งนี้น่ันเอง ธาตสุ วนตาลยงั มเี รอื ขดุ โบราณ
สามารถมาไหว้พระในฤดูไหนก็ได้ แต่หาก ขนาดใหญ่ ท�ำจากไม้ตะเคียน
อยากมาสัมผัสความสดช่ืนของสายน�้ำต้อง หินต้นเดียว คาดว่าเรือล�ำน้ี
มาในช่วงหน้าฝน นอกจากน้ียังมีวิหาร มีอายปุ ระมาณ 300 ปี
พระแก้วมรกตและพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่
ท่ีสามารถมองเห็นได้แต่ไกลจากสะพาน ปิดท้ายที่ “ธรรมาสน์
ขา้ มแมน่ ำ�้ มลู ใหส้ กั การะกนั อกี ดว้ ย สงิ หเ์ ทินบษุ บก” ณ วดั ศรีนวล
แสงสวา่ งอารมณ์ เปน็ ธรรมาสน์
วดั สระประสานสขุ แห่งเดียวในประเทศไทยท่ีมี
โบสถเ์ รอื หงสป์ ระดบั ดว้ ยเซรามกิ รูปแบบแตกต่างจากธรรมาสน์
โดยท่ัวไป คือ มีลักษณะเป็น
“วัดสระประสานสุข” หรือวัดบ้านนา รู ป สิ ง ห ์ ยื น เ ทิ น ป ร า ส า ท
เมอื ง เปน็ วดั ทม่ี พี ระอโุ บสถแปลกตา สรา้ งเปน็ รปู เรอื สพุ รรณหงส์ ใชเ้ ซรามกิ ตกแตง่ (ตัวธรรมาสน์) สร้างด้วย
พระอุโบสถ อีกทั้งยังมีวิหารกลางน้�ำท่ีสร้างไว้บนรูปปั้นพญานาคราช 5 เศียร อิฐถือปูน ยอดปราสาทเป็น
สำ� หรบั ทางเดนิ เขา้ -ออกวหิ ารกลางนำ้� นน้ั อยทู่ างดา้ นหางนาคราช สามารถเดนิ เขา้ ไป เครื่องไม้ท�ำเป็นช้ันซ้อนลดหล่ัน ประดับตกแต่งลายปูนปั้นและลายเขียนสีแบบ
ภายในวหิ ารซงึ่ ประดษิ ฐานพระพทุ ธรปู ใหส้ กั การบูชา ศิลปะญวนทั้งหลัง ตัวธรรมาสน์น้ีตั้งอยู่ในหอแจก (ศาลาการเปรียญ) ทรงไทยท่ี
บนเพดานมจี ติ รกรรมศลิ ปะสกลุ ชา่ งเดยี วกนั ถอื เปน็ ประตมิ ากรรมทม่ี คี ณุ คา่ ยง่ิ ทาง
38 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน ด้านศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของไทยเป็นท่เี รยี บร้อยแล้ว

ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน • 39

ชวนชิมริมทาง จับจ่ายรายทาง

อบุ ลราชธานี ดินแดนทม่ี ีความงดงามของธรรมชาติ นอกจากของกินขึ้นช่ือของเมืองอุบลราชธานีอย่าง
มากด้วยเร่อื งราวทางประวัติศาสตร์ เป็นแหลง่ รวม หมูยอ แหนม กุนเชียง เร่ืองราวของเส้นใยในผืนผ้าก็
ศลิ ปวฒั นธรรมและประเพณีส�ำคัญของไทย น่าสนใจไม่แพก้ ัน

ตวั เมอื งอบุ ลฯ เปน็ แหลง่ รวมรา้ น ตัวอย่างร้านอาหารแนะน�ำ กลางเมอื งอบุ ลฯ มี “ร้านฝา้ ยเขน็ ” ซึง่ เป็นศูนย์รวม
อร่อยมากมาย อยา่ ง “ก.แกว้ ลาบเป็ด” • ก.แก้วลาบเปด็ ผา้ ทอ เส้ือผ้า และผลิตภัณฑน์ านาชนดิ ท่มี รี ากฐานมาจาก
ข้ึนช่ือเรื่องลาบเป็ดรสแซ่บ ไม่สาบ ที่อยู่ 225 หมู่ 10 ถนนแจ้งสนิท การ “เข็น” ฝ้าย ซ่ึงเป็นการปั่นฝ้ายให้เป็นด้ายด้วยวิธี
ซุปเป็ดตุ๋นรสจัดจ้าน แหนมซี่โครงหมู ต�ำบลแจระแม อ�ำเภอเมืองฯ โบราณ
ทอดกอ็ ร่อย จงั หวัดอุบลราชธานี
โทร. 0 4528 1197 หากพดู ถงึ ผา้ ทเ่ี ปน็ เอกลกั ษณเ์ มอื งอบุ ลฯ ตอ้ งยกให้
ส�ำหรับคนรักส้มต�ำ “ร้านส้มต�ำ • ส้มต�ำจนิ ดา ผ้ากาบบัว ซ่ึงเป็นผ้าที่น�ำเอาความโดดเด่นของผ้าพ้ืนเมือง
จินดา” มากมายส�ำรับพ้ืนถ่ินอีสาน ที่อยู่ 63/1 ถนนพิชติ รังสรรค์ อุบลฯ มารวมไว้ ได้แก่ ลกั ษณะของซนิ่ ทวิ มับไม มดั หม่ี
เช่น ออเดิฟวร์จินดา ต�ำถ่ัวหมูกรอบ ต�ำบลในเมอื งฯ อำ� เภอเมืองฯ ผ้าขิด และจก สามารถเลือกซ้ือได้แถวถนนแจ้งสนิท
อุไข่ปลา ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีร้าน จังหวดั อุบลราชธานี ในตัวเมือง
กาแฟนา่ รักอยา่ ง “The Goose Cafe†” โทร. 0 4525 5223
จิบกาแฟช้ันดี ล้ิมรสละมุนของนม • The Goose Cafe† ส่วนบา้ นปะอาว อ�ำเภอเมืองฯ คือแหลง่ ผลิตเคร่อื ง
อัญชัน พร้อมขนมหวานโฮมเมด ทีอ่ ยู่ 19 ซอยสรรพสทิ ธิ์ ตำ� บลในเมอื งฯ ทองเหลืองที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ท่ีสุดในภาคอีสาน เอกลักษณ์อยู่ท่ีวิธีการหล่อท่ีเรียก
นานาชนดิ อำ� เภอเมืองฯ จงั หวัดอุบลราชธานี วา่ การหลอ่ แบบขผี้ ง้ึ หาย หรอื แทนทข่ี ผี้ งึ้ เครอ่ื งทองเหลอื งบา้ นปะอาวมใี หเ้ ลอื กทงั้
โทร. 09 5610 0572 กระพรวน กระด่งิ ผอบ ขนั น้�ำ หัวไม้เท้า ตะบันหมาก ฯลฯ ล้วนแล้วแต่วจิ ิตรงดงาม

หมูยอเมืองอุบลฯ ขึ้นช่ือว่าเป็นหมูยอช้ันดี ท�ำจากเนื้อหมูล้วน ๆ ผสม
เคร่อื งเทศ หาซอ้ื ได้ตามร้านขายของฝากย่านถนนศรณี รงค์ ในตัวเมือง

ตัวอย่างร้านแนะน�ำจับจ่าย
• ฝ้ายเข็น อ�ำเภอเมืองฯ ร้านรวมเสอ้ื ผ้าฝา้ ย
และผลิตภณั ฑจ์ ากฝา้ ย
โทร. 0 4528 3111
• ร้านตองหนงึ่ อ�ำเภอเมอื งฯ จ�ำหน่ายหมูยอ
และของกินของฝากหลายชนิด
โทร. 0 4526 1552
• ศนู ย์หัตถกรรมเคร่ืองทองเหลืองบ้านปะอาว
อำ� เภอเมอื งฯ
โทร. 08 1548 4292

พักสบายสไตล์คุณ ตัวอย่างท่ีพักรีสอร์ตแนะน�ำ
• สุนีแกรนด์ & คอนเวนชน่ั เซน็ เตอร์
จังหวัดใหญล่ ำ� ดบั สองในภาคอสี าน มที ั้งความเจริญ ที่อยู่ 512/8 ถนนชยางกรู ตำ� บลในเมอื ง
ในตัวเมือง วัดวาอารามสวยงาม โดดเด่นคืองานประเพณี อำ� เภอเมืองฯ จงั หวัดอบุ ลราชธานี
แหเ่ ทยี นพรรษา ทพี่ กั สว่ นใหญอ่ ยใู่ นเมอื ง มที กุ ระดบั ตง้ั แต่ โทร. 0 4535 2900
โรงแรมขนาดใหญ่ อย่าง “สุนีแกรนด์ & คอนเวนชั่น • เปน็ ตา ฮกั
เซ็นเตอร”์ ท่มี คี วามสะดวกครบครนั ตามมาตรฐานโรงแรม ทีอ่ ยู่ 13 ซอยสุขาอปุ ถมั ภ์ 9
ใหญ่ และโรงแรมบูตกิ แนวทนั สมัยอย่าง “เปน็ ตา ฮัก” ซง่ึ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองฯ
อยู่กลางเมอื งและนา่ รักมาก สมดังช่อื ท่ีตั้งเป็นภาษาอีสาน จงั หวดั อุบลราชธานี
อย่างลงตัว “เดอพราว” เป็นโรงแรมทันสมัยออกแบบเป็นแนวชิค ใช้รูปทรงทาง โทร. 0 4528 5400
เรขาคณติ และสสี นั ทส่ี ดใสในการออกแบบ ทำ� ใหแ้ ปลกตาไมเ่ หมอื นใคร สว่ นถา้ ใคร • เดอพราว
ต้องการความหรูมีระดับและมีความเป็นส่วนตัวกว่าที่ไหนในจังหวัดอุบลราชธานี ทีอ่ ยู่ 42/4 ซอยชยางกูร 40
ขอแนะน�ำ “เศรษฐปุระ” วิลล่าใหม่ล่าสุดของทอแสงโขงเจียม อ�ำเภอโขงเจียม ตำ� บลในเมือง อ�ำเภอเมืองฯ
ที่มีบรรยากาศธรรมชาติและเป็นส่วนตัวท่ีสุด สามารถมองเห็นวิวแม่น�้ำโขงและ จงั หวัดอุบลราชธานี
จดุ บรรจบของแม่นำ้� สองสไี ดอ้ ยา่ งดี เหมาะส�ำหรบั คูร่ กั คูฮ่ ันนีมูนท่ีมรี สนยิ มหรู โทร. 09 5620 1919, 0 4531 1162-3
• เศรษฐปรุ ะ
40 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน ท่ีอยู่ 68 หมู่ 7 บา้ นห้วยหมากใต้
อ�ำเภอโขงเจียม จังหวัดอบุ ลราชธานี
ท่องเที่ย วโวทิถรีไท. 0ย 4เ5ก3๋ไก5๋ส1ไ1ต7ล4์ล-ึก6ซ้ึง • ภาคอีสาน • 41

ชยั ภมู ิ ทงุ่ กะมงั
ซาฟารแี หง่ อสี าน

ใจกลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ภูเขียว ผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่ง
ของภาคอีสาน มีไฮไลต์เด็ดคือ “ทุ่ง
กะมงั ” ทงุ่ หญา้ กวา้ งใหญบ่ นเนนิ สงู ตำ่�
สลบั กนั ดง่ั ลกู คลนื่ เนอื้ ทรี่ าว 5,000 ไร่ เปน็ ทอี่ ยอู่ าศยั ของสตั วป์ า่ นานาพนั ธ์ุ เพราะ
ทนี่ ม่ี กี ารเพาะเลยี้ งและขยายพนั ธส์ุ ตั วป์ า่ ตา่ ง ๆ เชน่ ไกฟ่ า้ พญาลอ นกยงู เกง้ กวาง
รวมทงั้ เน้ือทราย ซ่งึ สูญพันธ์ุจากปา่ อน่ื ๆ ไปหมดแล้ว โดยปล่อยสัตวป์ า่ ใหอ้ าศัย
อยู่ตามธรรมชาติ สามารถขยายพันธุ์ได้เอง และหากโชคดี จะมีโอกาสได้เห็นฝูง
เนือ้ ทรายขนาดใหญ่ทส่ี ดุ ในเมอื งไทยออกหากินตามสภาพธรรมชาตอิ ย่างน่าต่นื ตา

ชยั ภูมเิ ป็นจังหวัดซึง่ มสี ภาพธรรมชาติ ทวิ เขาพงั เหย
สมบูรณโ์ ดดเด่นทีส่ ุดแห่งหนง่ึ ในภาคอีสาน ดนิ แดนแหง่ ปา่ หนิ
พงไพร ทุ่งหญ้า และป่าหิน เป็นแหลง่
ท่องเท่ยี วเลื่องชอ่ื ของจงั หวดั นี้ หากทวา่ ภูมิประเทศท่ีกั้นระหว่างฝั่งตะวันออกของภาคกลางตอนบนกับฝั่งตะวันตก
เร่อื งราวรอยอารยธรรมและประวัติศาสตร์ ของที่ราบสูงอีสาน คือทิวเขาที่มีชื่อว่า “เขาพังเหย” ตลอดแนวทิวเขาซ่ึงเป็น
ของบ้านเมอื ง ชัยภูมิกม็ ดี ีไมแ่ พจ้ งั หวัดอน่ื ใด รอยตอ่ ระหวา่ งภาคอสี านและภาคกลางน้ี อยใู่ นพน้ื ทขี่ องอทุ ยานแหง่ ชาตปิ า่ หนิ งาม
ในภาคอสี านเชน่ กนั หรอื ปา่ หนิ เทพสถติ และอทุ ยานแหง่ ชาตไิ ทรทอง มภี มู ปิ ระเทศสดุ อศั จรรย์ ทงั้ สวน
หินธรรมชาติท่ีมีโขดหินใหญ่รูปร่างแปลก ๆ ทุ่งดอกไม้บนลานหินยามต้นฤดูฝน
ท่องเที่ยวลึกซ้ึง และผาสูงลิบล่ิว ที่มองแล้วต้องวาบหวิว หากมายืนอยู่ตรงขอบที่ราบสูงอีสานบน
ทิวเขาพังเหย ซ่ึงจะเผยให้เห็นแผ่นดินภาคกลางท่ีอยู่ต่�ำลงไปไม่น้อยกว่า 400
มอหนิ ขาว เมตร อันเป็นทีม่ าของชอ่ื สถานทท่ี ่องเที่ยวส�ำคัญในอาณาบรเิ วณน้ี เชน่ ผาห�ำหด
เสาหนิ เกา่ แกแ่ ละทงุ่ ดอกไมป้ า่ สุดแผ่นดิน และป่าหนิ งาม

“มอหินขาว” ในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เป็นกลุ่มแท่งหินปูนขนาดมหึมา บา้ นกดุ โงง้
3 กลุม่ ทีม่ ีความเกา่ แก่หลายล้านปี โดดเด่นทส่ี ุดคอื กล่มุ เสาหินขนาดใหญ่ 5 ตน้ รอยอารยธรรมกลางทอ้ งทงุ่
เรยี งรายกนั อยู่ แตล่ ะต้นความสูงราว 12 เมตร เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติที่
สวยงามแปลกตาหาชมที่ไหนไมไ่ ด้ อีกทัง้ ในช่วงตน้ ฤดูฝน ราวเดือนกรกฎาคมถงึ หนึ่งในบริเวณท่ีพบใบเสมาหินทรายซึ่งเก่าแก่ท่ีสุดของภาคอีสาน อยู่ที่บ้าน
สิงหาคม บรเิ วณมอหินขาวยงั มดี อกไม้ป่าบานสะพรั่งอยทู่ วั่ ไป เป็นช่วงเวลาดีท่สี ุด กุดโง้ง ต�ำบลบุ่งคล้า ซ่ึงเคยพบกระจายอยู่ท่ัวบริเวณเขตชุมชนมาต้ังแต่รุ่นปู่ย่า
ในการเทย่ี วชมทงุ่ ดอกไม้ในปา่ หนิ และในคนื ขา้ งแรมทฟ่ี า้ ใสไรเ้ มฆบดบงั ทน่ี จ่ี ะเปน็ ตายาย ตอ่ มาจงึ พบวา่ เสมาหนิ ทรายเหลา่ นี้ เปน็ ศลิ ปะทวารวดี อายรุ าวพทุ ธศตวรรษ
จุดดูดาวและถ่ายรปู ดาวทีด่ ที สี่ ดุ แห่งหน่งึ ในเมอื งไทย ที่ 12-13 ชาวบ้านจึงช่วยกันน�ำมาเก็บรักษาไว้ภายในศาลาวัดและโรงเรียนบ้าน
42 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน กดุ โงง้ รวมท้งั หมดกวา่ 30 ชิ้น ส่วนใหญ่จ�ำหลกั ลายเปน็ เรอ่ื งชาดกตอนตา่ ง ๆ ใน
พุทธศาสนา และบางแผ่นมีจารึกอักษรปัลลวะของอินเดียใต้อยู่ที่ด้านหลังด้วย
ความโดดเด่นของภาพสลักบนใบเสมาของบ้านกุดโง้งคือ การผสมผสานระหว่าง
ศิลปะแบบพ้ืนเมืองเข้ากับรูปแบบของศิลปะอนิ เดียทร่ี บั ผา่ นพุทธศาสนาเขา้ มา

ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน • 43

ชวนชิมริมทาง จับจ่ายรายทาง

เมืองเลก็ อยา่ งชยั ภมู ิมรี ้านอาหารหลากหลายสไตล์ ชัยภูมิมีของกินที่เป็นเอกลักษณ์คือหม�่ำ
โดยเฉพาะในอ�ำเภอเมอื งฯ ทง้ั อีสานแท้ อาหารภาคกลาง รวมไปถึงงานฝีมืออย่างผ้าไหมและผ้าขิดแสน
ไล่เลยไปถึงอาหารฝรั่งทผ่ี สมผสานความเป็นพนื้ บา้ น ประณีต ซึ่งนักชอ็ ปไม่ควรพลาด
เขา้ ไว้ในที
หม่�ำคือรูปแบบการถนอมอาหารของคน
แถบทางไปบึงละหาน “ร้าน ตัวอย่างร้านอาหารแนะน�ำ อีสาน และกลายเป็นสินค้าโอท็อปข้ึนชื่อระดับ
ดอนละนาม” คือร้านเก่าแก่คู่เมือง • ดอนละนาม จังหวัด หม่�ำต่างจากไส้กรอกอีสานทั่วไปตรงส่วนผสม ซ่ึงได้แก่ เนื้อวัว หรือ
ส�ำหรับคนรักปลา ร้านน้ีมีเมนูพ้ืนบ้าน ที่อยู่ 55 หมู่ 11 ถนนชัยภูมิ-สคี วิ้ ต�ำบลละหาน เนอื้ หมบู ด ตับและเครอื่ งในอืน่ ๆ บด เคลา้ เกลือ กระเทียม และข้าวค่วั กอ่ นจะนำ�
จากปลาสด ๆ อย่างลาบปลาตอง ไปยัดใส่ในไส้หรือถุงน�้ำดี แขวนผึ่งแดดไว้พอแห้ง กลายเป็นของอร่อยวางขาย
ปลาส้ม แกงเลียงรสดีให้เลือกลอง อ�ำเภอจัตุรัส จังหวัดชยั ภมู ิ อยูห่ ลายรา้ นบริเวณห้าแยกโนนไฮ
“ร้านส่องโลกสวย” ก็เป็นร้าน โทร. 0 4489 0611, 08 1877 8397
บรรยากาศดี กว้างขวาง เด่นดังที่ • ขา้ วตม้ ใบเตย ผ้าไหมบ้านเขว้า อ�ำเภอบ้านเขว้า เป็นผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของเมืองชัยภูมิ
กุ้งกอบแก้ว ปลาทับทิมทอด ส่วน ที่อยู่ 142 หมู่ 17 ถนนราชพฤกษ์ เน้อื ผา้ แนน่ เนยี น มันวาว เมอ่ื นำ� มาซกั เน้ือผา้ ไมย่ บุ ซ่งึ ถือเปน็ ลกั ษณะพิเศษของ
คอขา้ วตม้ “รา้ นขา้ วตม้ ใบเตย” เปน็ รา้ น ตำ� บลในเมอื ง อ�ำเภอเมอื งฯ จงั หวดั ชยั ภูมิ ผ้าไหมบ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่ลายขอนอ้ ยเปน็ ผา้ ที่ได้รบั ความนยิ มอย่างมาก
เก่าแก่ อร่อยกับเมนูไทย จีน ปลา โทร. 0 4481 3543, 08 1483 1616
ลยุ สวน กระเพาะปลาทรงเครอื่ ง สำ� หรบั • สอ่ งโลกสวย ผา้ ขดิ โนนเสลา งานฝมี อื โดดเดน่ ของบา้ นโนนเสลา อำ� เภอภเู ขยี ว มลี วดลาย
คนรักกาแฟต้องลองกาแฟมะนาวของ ทีอ่ ยู่ 153/6 ต�ำบลรอบเมอื ง โบราณอยา่ งขดิ นาค ขดิ ดอกบวั นอ้ ย ขดิ ดอกบวั ใหญ่ ขดิ กะแพม ขดิ กาบ ขดิ งเู หลอื ม
“ร้าน Satang Coffee” แถวถนน อ�ำเภอเมอื งฯ จงั หวดั ชัยภูมิ หรอื “สาวลมื ย่าง”
บรรณาการ โทร. 0 4483 7155, 08 1661 3862
• Satang Coffee ด้านอ�ำเภอเนินสง่ามี “กลุ่มทอเส่ือกกบ้านบะเสียว” ด้วยภูมิประเทศท่ีเป็น
ท่ีอยู่ 55 ถนนบรรณาการ ต�ำบลในเมือง ดนิ เคม็ ทนี่ จี่ งึ มตี น้ กกงอกงามใหช้ าวบา้ นไดน้ ำ� มาทอเสอ่ื ตง้ั แตส่ มยั โบราณ ปจั จบุ นั
อำ� เภอเมืองฯ จงั หวัดชยั ภูมิ มกี ารรวมตวั กนั ของกลมุ่ แมบ่ า้ น ใชท้ งั้ กกราชนิ ที ปี่ ลกู ตามรว้ั บา้ นทอผสมกบั กกนำ้�
โทร. 08 0993 1349 ตามหัวไร่ปลายนา สสี ันสวยงาม เปน็ เสอ่ื แบบพับสะดวกพกพา

พักสบายสไตล์คุณ ตัวอย่างร้านแนะน�ำจับจ่าย
• ร้านหม่�ำรสดี อำ� เภอเมอื งฯ
จงั หวดั ทมี่ ธี รรมชาตสิ วยงามอกี แหง่ หนง่ึ ของภาคอสี าน ทง้ั มอหนิ ขาว นำ�้ ตก จ�ำหนา่ ยหมำ�่ เนอ้ื หม�ำ่ หมู
ต่าง ๆ รวมท้ังทุ่งดอกกระเจียวเทพสถิต และภูเขียว แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า โทร. 0 4483 5470
ท่สี ำ� คัญ ท่พี กั จึงมีกระจายอยู่ตามอ�ำเภอต่าง ๆ ที่เปน็ แหล่งทอ่ งเที่ยวส�ำคญั ของ • กลุม่ สตรที อผา้ ขิดบา้ นโนนเสลา อำ� เภอภเู ขยี ว
จังหวดั
แหล่งทอผา้ ขิดลวดลายโบราณ
ตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิมีที่พักเปิดใหม่น่าพัก คือ “พ็อคเก็ต พาร์ค” ท่ีพัก โทร. 08 6264 5717
กลางเมืองใกล้กับถนนคนเดิน ไม่ไกลจากวงเวียนอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล • กลมุ่ ทอเส่ือกกบ้านบะเสียว อ�ำเภอเนินสงา่
บรรยากาศรีสอร์ตกลางเมือง ออกแบบแนวโมเดิร์น ส่วนที่อ�ำเภอเทพสถิต โทร. 09 3075 4932
แหล่งชมทุ่งกระเจียวยามฤดูฝน “สะเลเต ชาเล่ย์” เป็นรีสอร์ตธรรมชาติที่น่าพัก
ท่ีสุดในแถบน้ี ออกแบบได้กลมกลืนกับบรรยากาศ โดยพ้ืนใช้เป็นหินขัด หลังคา ตัวอย่างท่ีพักรีสอร์ตแนะน�ำ
มุงด้วยจาก มีระเบยี งชมววิ สวยงามเหมาะแกก่ ารดม่ื ด�่ำธรรมชาติยามฤดฝู น • พอ็ คเก็ต พาร์ค
ท่ีอยู่ 33/5 ก ตำ� บลในเมือง
อำ� เภอเมืองฯ จังหวดั ชัยภมู ิ
โทร. 09 8645 2141, 08 9519 0179,
09 8104 1734
• สะเลเต ชาเล่ย์
ท่อี ยู่ 68 หมู่ 9 ตำ� บลบ้านไร่
อำ� เภอเทพสถิต จังหวัดชยั ภมู ิ
โทร. 08 1815 1543

44 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน • 45

ขอนแกน่

ขอนแกน่ จังหวัดใหญศ่ นู ยก์ ลาง พระมหาธาตแุ กน่ นคร
แห่งแดนอสี าน มีครบครนั ไมว่ ่าจะเปน็ เจดยี เ์ กา้ ชน้ั แหง่ เมอื งหมอแคน
แหล่งค้นพบไดโนเสารแ์ ห่งแรก
ของประเทศไทย มธี รรมชาตสิ วยงาม “พระมหาธาตุแก่นนคร” พระมหาธาตุเจดีย์ 9 ช้ันแห่งวัดหนองแวง วิจิตร
วดั วาอารามอลังการ เหล่าน้ีคอื ตระการตาด้วยรูปทรงและสีสันเหลืองอร่าม ตลอดทางเดินข้ึนสู่พระมหาธาตุท้ัง
ความครบท่ีพร้อมรอใหค้ ณุ มาสัมผสั 9 ชัน้ สามารถเดินชมศิลปะและความงดงามได้อยา่ งเพลดิ เพลิน ในชั้นบนสดุ ของ
อย่างใจหวงั พระธาตุเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกลางบุษบก อีกท้ังยังเป็นจุดชมวิว
ชมทัศนยี ภาพความสวยงามของเมืองขอนแก่นไดร้ อบทัง้ 4 ทศิ
ท่องเที่ยวลึกซ้ึง
วดั ทงุ่ เศรษฐี
ภเู วยี ง จดุ บรรจบของสามโลกธาตุ
แหลง่ ขดุ คน้ พบไดโนเสารแ์ หง่ แรกของไทย
“วัดทุ่งเศรษฐี” มีเจดีย์ท่ีงดงามอลังการ ช่ือว่า “มหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลก
ท่ีอ�ำเภอภูเวียง นับเป็นแหล่งขุดค้นพบไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย ธาต”ุ มคี วามเชอ่ื วา่ พนื้ ทท่ี กี่ อ่ สรา้ งมหารตั นเจดยี ฯ์ นน้ั เปน็ รอยตอ่ ของสามโลก คอื
มีการค้นพบไดโนเสาร์พันธ์ุใหมแ่ ละตงั้ ชอื่ วา่ “ภเู วยี งโกซอรัส สริ นิ ธรเน” ผู้ทส่ี นใจ สวรรค์ แดนมนษุ ย์ และบาดาล มหารตั นเจดยี ศ์ รไี ตรโลกธาตไุ ดร้ บั การออกแบบให้
ในเร่ืองของซากดึกด�ำบรรพ์และไดโนเสาร์ จึงไม่ควรท่ีจะพลาดเข้าไปชม เข้าไป มกี ารผสมผสานศลิ ปะทง้ั ไทย จนี อนิ เดยี ไดอ้ ยา่ งลงตวั มากทสี่ ดุ ภายในประดษิ ฐาน
ศึกษาที่ “พพิ ิธภณั ฑ์ไดโนเสาร์ภูเวยี ง” พระพทุ ธนลี วรรโณศโี ลทรพั ยดุ มทม่ี อี งคพ์ ระสดี ำ� สวยสงา่ อยา่ งมาก และในยามเยน็
46 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน ทางวดั จะเปดิ ไฟสอ่ งมหารตั นเจดยี ฯ์ อย่างสวยงามในแบบทคี่ ณุ หา้ มพลาด

ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน • 47

วดั ไชยศรี สมิ วดั สระทองบา้ นบวั อำ�เภอมญั จาครี ี
อลงั การฮปู แตม้ สมิ โบราณ มรดกอสี าน โบราณสถานของชาติ

“วัดไชยศรี” วัดเก่าแก่อายุถึง 152 ปี ตั้งอยู่ท่ีต�ำบลสาวะถี อ�ำเภอเมือง “สิม (โบสถ์) วัดสระทองบ้านบัว” อ�ำเภอมัญจาคีรี เป็นสถาปัตยกรรม
ขอนแกน่ เป็นสิม (โบสถ)์ โบราณรปู แบบอสี านดงั้ เดมิ มีจดุ เดน่ เปน็ เอกลกั ษณค์ อื โดดเด่นทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน มีอายุยาวนาน
ฮปู แตม้ หรอื ภาพวาด ซงึ่ ชาวอสี านนยิ มวาดไวท้ ผ่ี นงั สมิ ฮปู แตม้ วดั ไชยศรดี า้ นนอก ผ่านกาลเวลามาไม่น้อยกว่า 175 ปี ตั้งอยู่ที่บ้านบัว ต�ำบลกุดเค้า ซ่ึงเป็นชุมชน
วาดดว้ ยสฝี ุ่นโทนธรรมชาติ เน้นสีคราม เหลือง และสีขาว เป็นเรอ่ื งราวของนรก เกา่ แกอ่ ยู่ริมสระบวั มีความสงบเรียบง่าย ลกั ษณะของสิมแห่งน้ีเป็นสมิ ทึบ กอ่ อฐิ
แปดขมุ เวสสนั ดรชาดก และนิทานพนื้ บา้ นเรือ่ งสังข์สนิ ไชย ส่วนดา้ นในเป็นเรื่อง ถอื ปนู ประตเู ขา้ ออกมที างเดยี ว เจาะชอ่ งหนา้ ตา่ งใหแ้ สงสวา่ งลอดเขา้ มาไดด้ า้ นละ
ราวพุทธประวัติและเป็นท่ีประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูป สองบาน ภายในประดิษฐานพระประธานเก่าแก่ท�ำด้วยหินทรายแดง ศิลปะแบบ
ศลิ ปะแบบอีสาน ภายในวัดยังมพี พิ ธิ ภณั ฑ์พืน้ บ้านอีสานท่นี า่ สนใจ ท่ีนจ่ี งึ ถือไดว้ า่ อีสาน สิ่งที่โดดเด่นและทรงคุณค่าท่ีสุด คือผนังของสิมด้านนอกทั้งส่ีด้านตกแต่ง
เปน็ แหล่งอนุรกั ษส์ ถาปตั ยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอีสานท่สี �ำคัญแห่งหนงึ่ ด้วยภาพปูนป้ันนนู ต�่ำเขยี นสี รปู คนข่ีช้าง รูปฉัตร 3 ชั้น รูปดอกไม้ และรปู คนข่ีช้าง
บนสัปคับ แตกต่างไปจากสิมในภาคอีสานที่มักมีเพียงฮูปแต้มหรือรูปวาดด้วย
48 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน สีต่าง ๆ เท่านน้ั

กรมศลิ ปากรประกาศขนึ้ ทะเบยี นสมิ วดั สระทองบา้ นบวั เปน็ โบราณสถานของ
ชาตเิ ม่ือปี พ.ศ. 2544 และได้รบั รางวัลอาคารทรงคณุ ค่าดา้ นการอนรุ กั ษ์มรดกและ
วฒั นธรรมแห่งเอเชียแปซิฟกิ จากองคก์ ารยูเนสโก (UNESCO) เมอ่ื ปี พ.ศ. 2545

ตลาดตน้ ตาล
ทเี่ ทย่ี วคนยคุ ใหม่
ใจกลางขอนแกน่

จังหวัดขอนแก่นวันนี้
มี ต ล า ด ยุ ค ใ ห ม ่ ถู ก ใ จ
นักท่องเท่ียว คือ “ตลาด
ต้นตาล” ด้วยแนวคดิ “ตลาด
ฝันของคนมีไอเดีย” เพราะ
ที่น่ีเป็นศูนย์รวมของสารพัด
สิ่งทั้งงานศิลปะ สิ่งประดิษฐ์
ของสะสม มีกล่มุ ต่าง ๆ มา
รวมตัวกันแสดงผลงานมากมาย ทั้งกลุ่มเล่านิทาน กลุ่มเต้นร�ำ กลุ่มเล่นละคร
กลมุ่ ถา่ ยภาพ กลมุ่ นกั แสดงเปดิ หมวก กลมุ่ ชน่ื ชอบรถยนตค์ ลาสสกิ รถมอเตอร์ไซค์
บ๊ิกไบก์ และอื่น ๆ ท่ีมารวมตัวกันแสดงและแลกเปล่ียนผลงานท่ีตนชื่นชอบใน
หมู่ผู้นิยมในสิ่งเดียวกัน แบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ คือ โซนตาลฟ้าราคาประหยัด
ตาลแดงแสดงสินคา้ ตาลขาวทานข้าวกนั ตาลส้มชมพระอาทติ ย์ ตาลเหลืองเร่อื ง
อาร์ท และพ้ืนทก่ี ารแสดงอสิ ระหลากหลายรปู แบบ

ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 49

ชวนชิมริมทาง จับจ่ายรายทาง

นอกจากขอนแก่นจะมแี หลง่ ท่องเทย่ี วหลากหลาย งานหัตถกรรมที่โดดเด่นของขอนแก่น
อาหารการกนิ ก็มีให้เลอื กมากมาย อิ่มเอมกับอาหารอสี าน คอื ผา้ ไหม โดยเฉพาะผา้ ไหมมดั หมข่ี องอำ� เภอ
รสชาติดที ่ี “รา้ นวนิดารสวเิ ศษ” นอกจากจะขนึ้ ชือ่ ชนบท ที่น่ีผลิตผ้าไหมมัดหมี่แบบครบวงจร
เร่อื งไก่ย่างเลศิ รส ยังมอี าหารพืน้ ถ่ินนา่ ลิ้มลอง ต้ังแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม น�ำรังไหมมาต้ม
หลายรายการ เชน่ ปลาสม้ ทอด ออ่ มปลายา่ ง ฯลฯ เพื่อสาวเส้นไหม มัดหมี่ย้อมลวดลายจน
กระทงั่ ถกั ทอเปน็ ผืนผ้าส�ำเรจ็
ขณะที่ “Mama Big” โดดเด่นท่ี ตัวอย่างร้านอาหารแนะน�ำ
อาหารฟิวชนั รสชาติดี นอกจากน้นั ยงั มี • วนิดารสวเิ ศษ ส่วนท่ี “กลุ่มทอผา้ มัดหมีบ่ า้ นละว้า” อ�ำเภอบา้ นไผ่ กเ็ ปน็ ท่รี จู้ กั เชน่ กนั ผ้า
ร้านกาแฟนา่ น่ัง อยา่ ง “Eights A Day” ท่ีอยู่ 177 ถนนมติ รภาพ ต�ำบลศิลา ทีน่ ่ีเนอ้ื ผา้ ดี ทออย่างประณีต สีสันและลวดลายสวยงาม นอกจากนี้ ในต�ำบลอืน่ ๆ
กรุ่นหอมเข้มข้นกับกาแฟสายพันธุ์ดี อำ� เภอเมืองฯ จังหวดั ขอนแก่น ของอ�ำเภอบา้ นไผ่ก็มีการทอผา้ ดว้ ย เชน่ ตำ� บลหัวหนอง ต�ำบลภูเหลก็ และต�ำบล
นานาขนมอบและแซนด์วชิ โฮมเมด โทร. 0 4322 5004 ปา่ ปอ
• Mama Big
ที่อยู่ 140/456 ถนนกลั ปพฤกษ์ ใครชอบผ้าทอแบบเรียบง่าย มีหลายหมู่บ้านท่ีผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี
ตำ� บลในเมอื ง อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น ธรรมชาติ เชน่ ทตี่ ำ� บลบา้ นโคกและตำ� บลกดุ ธาตุ อำ� เภอหนองนาคำ� ซง่ึ มผี ลติ ภณั ฑ์
โทร. 0 4324 5789 หลากหลาย ไมว่ า่ จะเปน็ ผา้ หม่ ยอ้ มสธี รรมชาติ ผา้ พนั คอ ผา้ รองจาน ผา้ ขาวมา้ ยา่ ม
• Eights A Day และกระเป๋าแบบต่าง ๆ
ทอี่ ยู่ 141/75 ซอยอดลุ ยาราม 5
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมอื งฯ สว่ นของกนิ กนุ เชยี งบา้ นไผน่ น้ั เปน็ ของฝากทข่ี น้ึ ชอ่ื มใี หเ้ ลอื กทงั้ กนุ เชยี งหมู
จังหวัดขอนแกน่ กนุ เชยี งปลา หมหู ยอ็ ง “รา้ นบา้ นไผล่ ม้ิ ซนิ เฮยี ง” ไดร้ างวลั โอทอ็ ประดบั หา้ ดาว และ
โทร. 08 8562 8885 ยงั มอี ่ืน ๆ ทนี่ ่าล้ิมลอง เชน่ กนุ เชยี งนำ�้ ผึ้ง ของ “รา้ นน�้ำผ้งึ บา้ นไผ”่

ตัวอย่างร้านแนะน�ำจับจ่าย
• เจ๊รัช อ�ำเภอเมอื งฯ จำ� หน่ายของกินของฝาก
โดยเฉพาะแหนม กุนเชยี ง หมยู อ
โทร. 0 4323 7787
• ศนู ย์สง่ิ ทอพระธรรมขันธข์ อนแกน่
จ�ำหนา่ ยผา้ ไหม ผ้าฝา้ ย
โทร. 0 4322 1548
• ร้านน�้ำผ้งึ บา้ นไผ่ อ�ำเภอบา้ นไผ่
จ�ำหน่ายกุนเชียงน�้ำผงึ้ และกนุ เชียงตา่ ง ๆ
โทร. 0 4327 2531

พักสบายสไตล์คุณ ตัวอย่างท่ีพักรีสอร์ตแนะน�ำ
• อวานี ขอนแกน่ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
จังหวัดที่ถือได้ว่าเป็นเมืองศูนย์กลางที่มีความ ที่อยู่ 999 หมู่ 4 ถนนประชาสโมสร
เจริญสูงสุดของภาคอีสาน ท้ังในด้านการค้า การ ต�ำบลในเมือง อำ� เภอเมอื งฯ
ศึกษา และการท่องเท่ียว ที่พักส่วนใหญ่เป็นที่พัก จงั หวดั ขอนแก่น
ในเมือง มีทั้งขนาดใหญ่ อย่าง “อวานี ขอนแก่น โทร. 0 4320 9888
โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชนั่ เซน็ เตอร์” ซึ่งเปน็ โรงแรม • กลาเซยี ร์
ขนาดใหญ่ระดับสี่ดาว ตัง้ อยู่กลางเมอื ง ไม่ไกลจาก ทอ่ี ยู่ 141 ถนนประชาส�ำราญ
สถานรี ถไฟและบงึ แกน่ นคร มสี งิ่ อำ� นวยความสะดวก ต�ำบลในเมือง อำ� เภอเมอื งฯ
ครบครัน เหมาะส�ำหรับนักธุรกิจที่ต้องการความสะดวกสบาย “กลาเซียร์” เป็น จังหวดั ขอนแกน่
โรงแรมแนวบตู กิ โมเดริ น์ ทใี่ ชส้ สี นั ในการออกแบบตกแตง่ ภายใน ตง้ั แตล่ อ็ บบจ้ี นถงึ โทร. 0 4333 4999
ในห้องนอน ส่วน “แกลเลอรี่ เลค วิว” เป็นบูติกแนวหวานโรแมนติก อยู่ริมบึง • แกลเลอรี่ เลค วิว
แก่นนคร บรรยากาศธรรมชาตกิ ลางเมือง ท่ีอยู่ 135/100 ถนนรอบบงึ ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมอื งฯ จงั หวดั ขอนแก่น
ส�ำหรบั ทพี่ ักแนวโรงแรมก่ึงรสี อรต์ มที ัง้ แบบวลิ ล่าเปน็ หลงั และแบบโรงแรม โทร. 09 3471 4246
หรูระดับส่ีดาว ต้ังอยู่นอกเมือง ริมแม่น�้ำชี บรรยากาศธรรมชาติ ขอแนะน�ำ • วิชช่งิ ทรี รีสอรท์
“วิชช่งิ ทรี รีสอรท์ ” ที่ถูกใจคนรักธรรมชาติและไมอ่ ยากพกั อยู่ในเมอื ง ทีอ่ ยู่ 114/1 หมู่ 5 ตำ� บลท่าพระ
50 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน อำ� เภอเมอื งฯ จังหวัดขอนแก่น
ท่องเท่ีย วโวทิถรีไท. 0ย 4เ3ก2๋ไก0๋ส9ไ3ต3ล3์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน • 51

มหาสารคาม พพิ ธิ ภณั ฑบ์ า้ นอสี าน
เรยี นรเู้ รอื่ งราวเลา่ ขานแผน่ ดนิ

ตั้งอยู่ในสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “พิพิธภัณฑ์
บา้ นอีสาน” แสดงวิถชี มุ ชนและระบบเครือญาติของคนอีสานแตล่ ะชาตพิ นั ธุ์ อกี ทง้ั
แสดงสถาปัตยกรรมตามท้องถ่ินต่าง ๆ ด้วย โดยจัดแสดงในเรือนอีสานดั้งเดิม
จากชมุ ชนตา่ ง ๆ เช่น เรือนชาวแสก เรือนผู้ไทย หรือจดั แสดงตามบทบาทหนา้ ท่ี
ต่าง ๆ กนั เชน่ เรือนพนั ธข์ุ ้าว เรอื นประมง เรอื นทอผ้า เรือนหมอยา ทนี่ ่จี ึงเปน็
พิพิธภัณฑ์ต้นแบบที่พยายามส่ือถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติใน
รปู แบบทเ่ี ข้าใจไดง้ า่ ยและใกล้ตัวทีส่ ดุ

มหาสารคามไดช้ อ่ื วา่ เป็นตกั สลิ า ปทู ลู กระหมอ่ ม
แหง่ แดนอีสาน ดว้ ยเปน็ เมอื งท่ีมี ปเู ฉพาะถนิ่ หนง่ึ เดยี ว
สถาบนั การศกึ ษาอยูห่ ลายแหง่ ทด่ี นู ลำ�พนั
และยังเป็นจุดศนู ยก์ ลางทางภูมศิ าสตร์
ของภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื อีกดว้ ย “ป่าดนู ล�ำพัน” อยู่ในเขตอำ� เภอ
นาเชอื ก เป็นป่านำ�้ ซบั หรือพนื้ ท่ชี ่มุ น้�ำ
ท่องเที่ยวลึกซ้ึง ซงึ่ มนี ำ้� ไหลตลอดทงั้ ปี มตี น้ ลำ� พนั หรอื
ธูปฤๅษีเป็นไม้เด่นพบได้ทั่วป่า ในปี
พระธาตนุ าดนู พ.ศ. 2536 มีการค้นพบปูชนิดใหม่ของโลก และเป็นปูเฉพาะถ่ิน ซึ่งพบเฉพาะ
พทุ ธมณฑลแหง่ อสี าน ที่ป่าดูนล�ำพันแห่งเดียวเท่านั้น ชาวบ้านเรียกปูชนิดนี้ว่า “ปูแป้ง” ต่อมาได้รับ
พระราชทานนามจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
บา้ นนาดนู อำ� เภอวาปปี ทมุ เคยเปน็ ศนู ยก์ ลางของเมอื งโบราณในวฒั นธรรม อัครราชกุมารี ว่า “ปูทูลกระหม่อม” (Thaipotamon chulabhorn Naiyanetr,
ทวารวดี สมัยพทุ ธศตวรรษท่ี 13-15 มกี ารค้นพบเจดียข์ นาดเล็กท่ีสรา้ งข้ึนครอบ 1993) ซึ่งยังไดร้ บั การยกยอ่ งวา่ เปน็ หน่งึ ในปนู ำ�้ จดื ทมี่ คี วามสวยงามทีส่ ุดในโลก
พระบรมสารรี กิ ธาตขุ องพระพทุ ธเจา้ ตอ่ มาจงึ ไดส้ รา้ ง “พระธาตนุ าดนู ” ครอบเจดยี ์
เลก็ องคน์ อี้ กี ชน้ั หนง่ึ พระธาตนุ าดนู ไดฉ้ ายาวา่ เปน็ “พทุ ธมณฑลแหง่ ภาคตะวนั ออก สะดอื อสี าน
เฉียงเหนือ” เปน็ พทุ ธสถานท่สี ำ� คัญทส่ี ดุ แหง่ หนึ่งบนดนิ แดนอสี าน ศนู ยก์ ลางทร่ี าบสงู

52 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน อสี านเปน็ แผ่นดนิ ที่ราบสูงอนั กวา้ งใหญ่ไพศาล แตใ่ ครรบู้ า้ งว่า ใจกลางของ
อีสานอยู่ที่ใด สภาวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม ได้ขอความร่วมมือจาก
กรมแผนทที่ หารใหส้ �ำรวจหาพิกดั ดังกลา่ ว เดอื นธนั วาคม พ.ศ. 2543 จงึ สำ� รวจพบ
ว่าศูนย์กลางของอีสานน้ันอยู่ในบริเวณโรงเรียนบ้านเขวา ต�ำบลแก้งแก อ�ำเภอ
โกสุมพิสัย ใกล้บึงกุย ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ จึงอนุมานประกาศให้บึงกุยเป็น
ศนู ยก์ ลาง หรือสะดอื ของภาคอีสาน ต้ังแตป่ ี พ.ศ. 2556 เป็นตน้ มา

ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 53

ชวนชิมริมทาง จับจ่ายรายทาง

เมืองสงบเงยี บอย่างมหาสารคามรวมอาหารการกิน มหาสารคามมสี มญานามวา่ “ตกั สิลานคร”
หลากหลายไว้มากมาย ท้ังอาหารอสี าน แจ่วฮอ้ น ส่วนหนึ่งสะท้อนออกมาในรูปแบบงานหัตถกรรม
หรอื รา้ นกาแฟ เค้ก บรรยากาศดขี องคนรุ่นใหม่ ทรงคณุ คา่ และมากไปดว้ ยประโยชน์ใชส้ อย เชน่ ท่ี
บ้านแพง อำ� เภอโกสมุ พสิ ยั เปน็ หมูบ่ า้ นโอทอ็ ปท่ี
หลงรักแจ่วฮ้อนหอม ๆ รส ตัวอย่างร้านอาหารแนะน�ำ โด่งดังด้านการทอเสื่อกกสีธรรมชาติ ที่ส�ำคัญ
จัดจ้าน ท่ีกันทรวิชัย “ร้านแจ่วฮ้อน • แจ่วฮอ้ นทา่ ขอนยาง ยังทอเป็นลายมัดหม่ีสวยสะดุดตา นอกจากนั้น
ทา่ ขอนยาง” เปน็ ร้านชั้นดี นำ้� ซปุ หอม ทอ่ี ยู่ ถนนมหาสารคาม-กันทรวชิ ยั ยังมีกลุ่มผ้าฝ้ายย้อมครามหมักโคลนหลายกลุ่ม
เน้ือหมู เนื้อวัว เคร่ืองใน สดสะอาด ตำ� บลขามเรยี ง อ�ำเภอกันทรวิชยั ผา้ ฝ้ายหมักโคลนมเี นอื้ ผา้ นุ่มพลิ้ว สวมใส่สบาย
นำ้� จมิ้ เดด็ ขาด ลาบเปด็ แซบ่ นวั หากเปน็ จงั หวัดมหาสารคาม
รา้ นอาหารไทยจานเด็ด มหาสารคามมี โทร. 0 4374 9098 มหาสารคามยังเป็นแหล่งก�ำเนิดแพรพรรณ
“ร้านจานเงนิ ” เป็นร้านรบั แขก ตกแตง่ • จานเงนิ นานาชนดิ เชน่ ผา้ ไหมลายสรอ้ ยดอกหมาก ทที่ าง
สวย ต้มย�ำขาหมู ไก่ราดซอสมะนาว ทอ่ี ยู่ 253 ถนนผดุงวถิ ี เยอ้ื งโรงพยาบาล ราชการกำ� หนดใหเ้ ปน็ ผ้าไหมประจำ� จงั หวดั เลอื ก
ส่วน “ร้านแผ่นดินทอง” ก็เด่นตรง ชมเลือกซ้ือได้ที่ร้านค้าผ้าไหมริมถนนนครสวรรค์
ปลาช่อนแป๊ะซะท่ีพลาดไม่ได้ ล้างปาก มหาสารคาม ตำ� บลตลาด อำ� เภอเมืองฯ ในตัวเมือง
ดว้ ยกาแฟ เบเกอรี ดว้ ยเคก้ หลากหลาย จังหวัดมหาสารคาม
ที่ “ร้านเคก้ ดษิ ยา” เค้กส้ม เครปเค้ก โทร. 0 4372 2415 ด้าน “กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองหิน”
บานอฟฟี เคก้ ฝอยทอง ฯลฯ กินคกู่ ับ • สวนอาหารแผ่นดินทอง อ�ำเภอเมอื งฯ เนน้ ทอผ้าขาวมา้ เปน็ หลัก มีทงั้ ผ้าฝา้ ยและผ้าไหม ลวดลายสวยงาม
กาแฟหอม ๆ รสเข้มขน้ เขา้ กันดี ทอี่ ยู่ 1083 ถนนเจริญราชเดช ตำ� บลตลาด หลากสี นอกจากนี้ ก็ยังมี “กลุ่มผ้าทอพอเพียงบ้านใคร่นุ่น” อ�ำเภอกันทรวิชัย
อำ� เภอเมอื งฯ จังหวดั มหาสารคาม ทีเ่ น้นการทอผา้ ขาวม้าเชน่ กนั
โทร. 0 4371 1120
• รา้ นเคก้ ดิษยา ตัวอย่างร้านแนะน�ำจับจ่าย
ท่ีอยู่ 33/1 ถนนศรีราชวงศ์ ตำ� บลตลาด • กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบา้ นแพง
อำ� เภอเมืองฯ จังหวดั มหาสารคาม
โทร. 08 9278 7084 อ�ำเภอโกสุมพิสยั จำ� หน่ายเส่ือกกลายมดั หมี่
และผลิตภัณฑ์แปรรปู จากเสื่อกก
พักสบายสไตล์คุณ โทร. 0 4377 6065
• กล่มุ ผา้ ฝ้ายยอ้ มครามหมกั โคลน
เมืองตักศิลาแห่งภาคอีสาน เป็นเมือง อ�ำเภอโกสมุ พสิ ัย
ปราชญแ์ หลง่ รวมภมู ิปัญญาความรู้ ทนี่ ี่จงึ ถอื เป็น จ�ำหนา่ ยผา้ ฝา้ ยยอ้ มครามหมกั โคลน
เมอื งการศกึ ษาทส่ี ำ� คญั อกี แหง่ หนงึ่ ของภาคอสี าน โทร. 08 5453 3654
ส่วนใหญ่เป็นท่ีพักในเมืองและรอบนอกแถบ • กลุม่ ผา้ ทอพอเพยี งบา้ นใคร่นนุ่ อำ� เภอกันทรวชิ ยั
ถนนเล่ียงเมืองท่ีมีบรรยากาศธรรมชาติและสงบ จำ� หน่ายผา้ ขาวมา้ ทอมอื
เงยี บกวา่ “ตักศิลาแกรนด์ โฮเตล็ ” เปน็ โรงแรม โทร. 08 9762 9405
ขนาดใหญ่กลางเมือง เหมาะแก่ผู้ท่ีเดินทาง
ตดิ ต่อราชการหรอื ท�ำธรุ กิจในเมอื ง “เดอบวั ” เปน็ โรงแรมสไตล์โมเดริ น์ ห้องพัก ตัวอย่างท่ีพักรีสอร์ตแนะน�ำ
สะดวกสบาย ต้งั อยกู่ ลางเมอื ง เป็นทางเลอื กท่ีนา่ ลองสำ� หรบั คนเดนิ ทางรุ่นใหม่ • ตักศลิ า แกรนด์ โฮเต็ล
ท่อี ยู่ 1227/68 ถนนสมถวลิ ราช ตำ� บลตลาด
ส่วนท่ีอยู่บริเวณถนนเล่ียงเมืองที่สงบเงียบ บรรยากาศธรรมชาติ และเป็น
ส่วนตัว มีให้เลือกทั้งแบบที่เป็นรีสอร์ตแบบเป็นหลัง เช่น “ผกาวัลย์” และท่ีเป็น อ�ำเภอเมอื งฯ จงั หวดั มหาสารคาม
โรงแรมสไตลโ์ มเดริ น์ อย่าง “ไปรยนันท์ เพลส” ก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงทีด่ ีสำ� หรบั โทร. 0 4372 2222
คนทีไ่ มช่ อบบรรยากาศโรงแรมในเมือง และแสวงหาความสงบเป็นส่วนตัว • เดอบวั มหาสารคาม
ทอ่ี ยู่ 20 ถนนสมถวลิ ราช ตำ� บลตลาด
54 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน อำ� เภอเมอื งฯ จงั หวัดมหาสารคาม
โทร. 0 4372 2799
• โรงแรมผกาวลั ย์
ทีอ่ ยู่ 349 หมู่ 12 ตำ� บลแวงน่าง
อำ� เภอเมอื งฯ จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0 4377 7394
• โรงแรมไปรยนนั ท์ เพลส
ทอ่ี ยู่ 555/11 หมู่ 11 ต�ำบลแวงน่าง
อำ� เภอเมอื งฯ จังหวดั มหาสารคาม
โทร. 09 3446 2464
ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 55

รอ้ ยเอด็ พระมหาเจดยี ช์ ยั มงคล
งามวจิ ติ รผสานศลิ ปย์ คุ เกา่ -ใหม่

ร้อยเอ็ดเป็นดินแดนแห่งธรรมะ จึงท�ำให้ปรากฏพุทธสถานเพ่ือการปฏิบัติ
ธรรมอยู่หลายแห่ง ทว่าคงจะไม่มีที่ใดย่ิงใหญ่เกินกว่า “พระมหาเจดีย์ชัยมงคล”
วัดผาน�้ำทิพย์เทพประสิทธ์ิวราราม ในวนอุทยานผาน�้ำย้อย อ�ำเภอหนองพอก
เน่ืองจากพระมหาเจดียอ์ งคน์ ้ีมขี นาดใหญม่ าก ด้วยความสูงกวา่ 101 เมตร กว้าง
101 เมตร ในพน้ื ท่ี 101 ไร่ สอดคลอ้ งกบั ชอ่ื จงั หวดั รอ้ ยเอด็ และยงั มเี จดยี ร์ ายลอ้ ม
รอบ 8 ทิศ ตกแต่งลวดลายงามวิจิตรด้วยศิลปะยุคใหม่และยุคเก่า ผสมผสาน
เป็นศิลปะร่วมสมัยทหี่ าชมไดย้ าก

เทย่ี วร้อยเอด็ เมอื งรอ้ ยเร่อื ง วดั ปา่ กงุ
เฟื่องธรรมะ จงั หวัดท่ีมากด้วย บโุ รพทุ โธจำ�ลองเมอื งไทย
พระเกจิอาจารย์ชื่อดงั และ
วัดวาอารามเกา่ แก่ สงา่ งามด้วย “วัดประชาคมวนาราม” (วัดปา่ กงุ ) อำ� เภอศรีสมเด็จ เปน็ ท่ีตั้งของมหาเจดยี ์
พุทธศลิ ปถ์ ่ินอสี าน เดินทางไปพบ หินทรายธรรมชาตแิ ห่งแรกในประเทศไทย สร้างข้ึนโดยหลวงปู่ศรี มหาวโี ร ทเ่ี คย
กับอีกมากเรื่องราวทคี่ ณุ อาจ เดนิ ทางไปเย่ยี มชมบโุ รพทุ โธ ในประเทศอินโดนีเซีย แล้วเกิดความประทบั ใจ จึง
ไมเ่ คยรู้มาก่อน กลบั มาจ�ำลองบโุ รพุทโธสรา้ งดว้ ยหนิ ทราย ภายในประดษิ ฐานพระบรมสารรี กิ ธาตุ
อยู่กึ่งกลางของเจดีย์ มหาเจดีย์นี้สร้างซ้อนกัน 7 ชั้น ฐานล่างแทนวัฏสงสาร
ท่องเท่ียวลึกซึ้ง สว่ นช้ันบนแทนพระนพิ พาน รอบเจดียส์ ลักเร่ืองพุทธประวัติทงี่ ดงาม

วดั บรู พาภริ าม เจดยี ม์ หามงคลบวั ห ล ว ง ต า บั ว ญ า ณ
ประดษิ ฐานพระยนื อนสุ รณธ์ รรมแหง่ ศรทั ธา สมปฺ นโฺ น วดั ปา่ บา้ นตาด เป็น
องคส์ งู ทสี่ ดุ ในเมอื งไทย พระอริยสงฆ์สายวิปัสสนา
กรรมฐานที่มีผู้คนศรัทธาทั่ว
“หลวงพ่อใหญ่” หรือพระพุทธ ภาคอีสาน หลังจากท่าน
รัตนมงคลมหามุนี ต้ังอยู่กลางเมือง มรณภาพไปแล้ว จึงมีการ
ร้อยเอ็ดภายใน “วัดบูรพาภิราม” คือ จดั สรา้ ง “เจดยี ม์ หามงคลบวั ”
พระพทุ ธรปู ยนื ปางประทานพร ทสี่ งู สดุ เปิดให้คนทั่วไปได้เข้าชมและ
ในเมืองไทย โดยมีความสูงวัดจาก กราบไหว้ มหาเจดีย์องค์น้ี
พระบาทถึงยอดพระเกศา 59.20 เมตร สร้างเป็นยอดแหลมทรง
แตห่ ากนบั รวมสว่ นฐานดว้ ยแลว้ กจ็ ะสงู ดอกบวั ตมู ภายในมี 3 ชน้ั จดั
ถึง 67.85 เมตร เป็นศูนย์รวมศรัทธา แสดงหุ่นขี้ผึ้งของหลวงตาบัว
ของประชาชนทวั่ ไป พร้อมด้วยภาพประวัติส�ำคัญ
56 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน ต่าง ๆ

ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 57

ชวนชิมริมทาง จับจ่ายรายทาง

ร้อยเอด็ เมืองสงบงามที่มีประวัติ รอ้ ยเอด็ เปน็ แหลง่ ผลติ ผา้ ไหมชนั้ เยย่ี ม
ความเป็นมายาวนาน มีสถานทท่ี อ่ งเท่ยี วสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ้าไหมลายสาเกต ผ้า
มากด้วยวัฒนธรรมประเพณนี า่ สนใจ เอกลักษณ์ประจ�ำจังหวัด ที่บ้านหวายหลึม
อ�ำเภอทุ่งเขาหลวง มี “กลุ่มทอผ้าไหมบ้าน
อาหารการกินของเมืองเล็ก ๆ ตัวอย่างร้านอาหารแนะน�ำ หวายหลมึ ” ซึง่ ทอผ้าไหมลายสาเกต และยัง
แห่งนี้มีให้เลือกหลายรูปแบบ “Tara • Tara Pub & Restaurant ทอผ้าอนื่ ๆ ดว้ ย
Pub & Restaurant” รา้ นอาหารไทย- ท่ีอยู่ ถนนสุนทรเทพ อ�ำเภอเมืองฯ
อสี านฟวิ ชนั รสเลศิ ลำ้� ละเลยี ดชมิ จานเดด็ จังหวัดร้อยเอ็ด เครอ่ื งดนตรอี ยา่ งแคนก็เปน็ ของฝากที่
และเครื่องด่ืมพร้อมชมวิวบึงพลาญชัย โทร. 0 4351 2672 หลายคนอยากได้ บ้านสีแก้ว บ้านดงสวอง
สงบงาม • ต�ำกระเทย บ้านหนองตาไก้ บ้านเหล่าทบ บ้านโคกก่อง
ที่อยู่ 286 หมู่ 6 ตำ� บลเหนอื เมือง บา้ นเขยี ดเหลอื ง และบา้ นปอภาร มชี า่ งเกง่ ๆ
หรือเลือกจัดจ้านสไตล์อีสานแท้ อำ� เภอเมืองฯ จังหวัดร้อยเอ็ด หลายคน โดยเฉพาะอยา่ งยง่ิ ทบ่ี า้ นสแี กว้ นนั้ ฝมี อื การทำ� แคนของพอ่ เคน สมจนิ ดา
ที่ “รา้ นตำ� กระเทย” โดดเด่นดว้ ยนานา โทร. 0 4303 1398 (พอ่ เคน ทำ� แคน) และพอ่ ใหญ่ทยุ เรอื งศรอี รญั มีชือ่ เสียงมาก
สม้ ตำ� รสแซบ่ สดุ ขดี ลาบปลาตอง เมยี่ ง • Been Around Cafe† and Bar
ปลาเผา ฯลฯ นอกจากนน้ั ยงั มรี า้ นกาแฟ ทอี่ ยู่ Primes Square Shopping Mall ด้านอ�ำเภอเสลภูมิมีงานฝีมือหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งบ้านจาก
น่าน่ังอย่าง “Been Around Cafe† อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดร้อยเอด็ กะลามะพรา้ ว เสื่อกก ผา้ ขาวมา้ และผา้ ไหมทอมือลายขดั
and Bar” จบิ กาแฟกรุ่นหอม ละเลยี ด โทร. 09 3061 7811
ชิมขนมหวานรสละมุน ท่ามกลาง ของฝากประเภทของกินมีน้�ำผ้ึงคุณภาพดีจาก “ณัฐดนัยฟาร์มผึ้ง” อ�ำเภอ
บรรยากาศรา้ นเท่ ๆ ปทมุ รตั ต์ สว่ นของกนิ พน้ื ถนิ่ อสี านอยา่ งปลารา้ บองกห็ าซอ้ื ไดท้ ว่ั ไปในอำ� เภอเมอื งฯ

ตัวอย่างร้านแนะน�ำจับจ่าย
• รา้ นผ้าไหมแม่ยวนจิต อำ� เภอเมืองฯ
จำ� หน่ายผ้าไหม
โทร. 0 4362 4205
• กล่มุ ทอผา้ ไหมบา้ นหวายหลมึ อ�ำเภอทุง่ เขาหลวง

โทร. 0 4351 8110
• แมห่ วาปลารา้ บองสกุ อำ� เภอเมอื งฯ
โทร. 0 4352 2837

พักสบายสไตล์คุณ ตัวอย่างที่พักรีสอร์ตแนะน�ำ
• เดอะพรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์
เมืองแห่งทุ่งกุลาร้องไห้และข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีแห่งดินแดนอีสานตอนกลาง ทอ่ี ยู่ 63 ถนนรอบเมือง ตำ� บลในเมือง
เป็นเมืองพุทธซึ่งโดดเด่นในเรื่องประเพณีงานบุญผะเหวด มีวัดวาอารามเก่าแก่ อำ� เภอเมืองฯ จังหวัดรอ้ ยเอ็ด
น่าสนใจหลายแห่ง ที่พักเมืองนี้ส่วนใหญ่อยู่ในใจกลางเมืองรอบบึงพลาญชัย ซ่ึง โทร. 0 4351 8654-5
เปน็ เสมอื นศนู ยก์ ลางของเมอื ง สะดวกในการตดิ ตอ่ ธรุ กจิ การงานและการทอ่ งเทย่ี ว • ฮ็อป อนิ น์
สถานทต่ี า่ ง ๆ ภายในเมือง ที่อยู่ 377 หมู่ 6 ซอย 5 ถนนรอบเมือง
ต�ำบลเหนอื เมือง อำ� เภอเมืองฯ
“เดอะพรีเมี่ยม เรสซเิ ดนซ”์ อยดู่ า้ นตะวันออกของบงึ พลาญชัย ไม่ไกลจาก จังหวัดรอ้ ยเอด็
พิพิธภณั ฑสถานแห่งชาติ รอ้ ยเอ็ด หอ้ งพักสะดวกสบาย เป็นโรงแรมสไตลโ์ มเดริ ์น โทร. 0 4352 2122
ออกแบบใช้โทนสตี ดั กนั เทาสม้ สะดดุ ตา ภายในตกแตง่ เรยี บหรดู ว้ ยผนงั วอลเปเปอร์ • เดอะไรซ์
ดดู มี รี ะดับลวดลายตา่ ง ๆ “ฮอ็ ป อินน์” อยถู่ ัดไปไมไ่ กล สะดดุ ตาด้วยโทนสีฟ้าขาว ทอ่ี ยู่ 6 หมู่ 11 ถนนร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์
ตามสไตล์ หอ้ งพกั มาตรฐานตามแบบของโรงแรมเครอื ฮ็อป อนิ น์ ตำ� บลเหนือเมือง อ�ำเภอเมอื งฯ
จงั หวดั รอ้ ยเอด็
ส่วน “เดอะไรซ์” เป็นโรงแรมแบบตึก 4 ช้ัน อยู่ใกล้โลตัสและร้อยเอ็ด โทร. 0 4351 9999, 08 3554 1456
กอลฟ์ คลับ หอ้ งพกั สะดวกสบาย ใช้โทนสีในการตกแต่ง เช่น สีเขยี ว น้ำ� ตาลอ่อน • บ้านดอกส้ม
เหลอื ง ฟา้ ออ่ น แตล่ ะหอ้ งตกแตง่ ไมเ่ หมอื นกนั โดยเฉพาะหวั เตยี งทต่ี า่ งกนั ในแตล่ ะ ทอ่ี ยู่ 27 ซอย 7 ถนนเทวาภบิ าล
หอ้ ง “บา้ นดอกสม้ ” อยใู่ กล้แมคโคร สวยงามด้วยการตกแต่ง ภายในดดู มี รี ะดับ ต�ำบลในเมือง อำ� เภอเมอื งฯ
ใชว้ อลเปเปอรล์ วดลายตา่ ง ๆ ในการตกแตง่ บางหอ้ งมมี งุ้ มา่ นประดบั ใหบ้ รรยากาศ จงั หวดั ร้อยเอ็ด
ที่โรแมนติกไปอีกแบบ โทร. 08 1622 1016, 08 1743 0050,
58 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน 09 9667 3002
ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 59

ยโสธร ตามเดมิ แตม่ ีขอ้ แมว้ ่าจะตอ้ งจดุ บัง้ ไฟขน้ึ ไปเพ่ือบอกกลา่ วทุกปี จนกลายเป็นท่ีมา
ของประเพณีบง้ั ไฟในปจั จุบัน
ยโสธร จงั หวดั ขนาดเล็กรมิ ฝ่ังแม่นำ้� ชี
แต่มีทรัพยากรการทอ่ งเที่ยวทโ่ี ดดเด่นทั้งใน ภายในพิพิธภัณฑ์พญาคันคากจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับคางคกกว่า 500
ดา้ นประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี สายพันธุ์ทั่วโลก มีการจัดฉายต�ำนานของประเพณีบุญบั้งไฟในรูปแบบภาพยนตร์
วิถีชวี ิต ให้เทย่ี วกนั ในบรรยากาศของเมือง สม่ี ติ ิ และชั้นบนสดุ ยังเปน็ จดุ ชมววิ ท่สี วยงาม แลนด์มาร์กแหง่ นี้ไดร้ บั การคัดเลอื ก
ท่มี ีความสงบเงยี บและเรยี บง่าย ใหเ้ ปน็ หนึ่งในโครงการ “เขาเล่าว่า...” ของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.)
ดว้ ย และใกล้ ๆ กันกเ็ ป็นที่ต้ังของพพิ ิธภณั ฑ์พญานาค อาคารรูปทรงพญานาคมี
ท่องเท่ียวลึกซึ้ง ขนาดมหมึ าเชน่ กนั ซงึ่ ภายในกไ็ ดร้ วบรวมตำ� นานพญานาคทง้ั หมดมาไว้ให้ไดศ้ กึ ษา

พพิ ธิ ภณั ฑพ์ ญาคนั คาก เมอื งเกา่ บา้ นสงิ หท์ า่
แลนดม์ ารก์ คางคก ความงามสไตลช์ โิ น-โปรตกุ สี

ที่ยโสธรมีแลนด์มาร์กแห่งใหม่ท่ี ไม่น่าเช่ือว่าจะมีบ้านเรือนสไตล์ชิโน-
เกไ๋ กไ๋ มเ่ หมือนใคร นนั่ คอื รปู ป้นั คางคก โปรตุกีสกระจายตัวอย่างสวยงามในเขต “เมือง
สดุ ยงิ่ ใหญ่ ริมแมน่ �ำ้ ทวนใน รปู คางคก เก่าบ้านสิงห์ท่า” ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่ามาตั้งแต่
สูงเท่ากับตึก 5 ชั้น ซึ่งเป็นท่ีตั้งของ ยุคการก่อต้ังเมืองปัจจุบัน จนมาถึงยุคสมัยที่
“พิพธิ ภัณฑ์พญาคันคาก” น้ัน มตี �ำนาน ฝร่ังเศสเขา้ มามอี ทิ ธพิ ลมากในภมู ิภาคนี้ ในชว่ ง
เกี่ยวกับบ้งั ไฟผกู ค่กู ันมา ต�ำนานเขาเล่า น้ันเองผู้ที่มีฐานะดีได้น�ำเข้าช่างฝีมือจาก
ว่า... ในครั้งท่ีพระพุทธเจ้าได้ถือก�ำเนิด เวยี ดนามจำ� นวนมากเขา้ มาสรา้ งบา้ นเรอื น ทำ� ให้
เป็นพญาคันคาก ชาวบ้านต่างพากัน บ้านเรือนมีรูปแบบศิลปกรรมแบบจีนผสมยุโรป
เคารพนับถือ จนทำ� ให้พญาแถน (เทวดาแหง่ ฝน) โกรธเคือง จงึ แกลง้ ไมใ่ หฝ้ นตก ทง่ี ดงาม เปน็ สไตลช์ โิ น-โปรตกุ สี คลา้ ยกบั เมอื ง
ท�ำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างมาก พญามหาสุทรแดนอีสาน (พญานาค) จึงอาสา ภเู กต็ นั่นเอง
ขน้ึ ไปเจรจากับพญาแถน แต่ก็ไมเ่ ปน็ ผล จงึ ไดน้ ำ� ทพั ของเหลา่ สตั ว์ตา่ ง ๆ ขนึ้ ไป
รบ และพญาคันคากก็นำ� ทัพขนึ้ ไปเสริม จนรบชนะพญาแถน ยอมใหฝ้ นตกลงมา ทกุ วนั นสี้ ามารถนงั่ รถรางชมเมอื งไดอ้ ยา่ ง
60 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน รน่ื รมย์ จะเหน็ วา่ บา้ นเรอื นสไตลย์ โุ รปอยรู่ ว่ มกบั
บา้ นเรอื นเกา่ ๆ แบบดงั้ เดมิ และศาลเจา้ พอ่ หลกั เมือง สรา้ งดว้ ยสถาปตั ยกรรมจนี
ดตู ระการตา สรา้ งเสนห่ ์ใหบ้ า้ นสงิ หท์ า่ นา่ เทย่ี ว และในยา่ นนยี้ งั เปน็ แหลง่ ทำ� ปลาสม้
และลอดช่องยโสธร ของฝากชื่อดงั ทไ่ี มค่ วรพลาดชมิ อีกดว้ ย

วดั พระพทุ ธบาทยโสธร
ศนู ยร์ วมศรทั ธาในพทุ ธศาสนารมิ แมน่ ำ�้ ชี

“ วั ด พ ร ะ พุ ท ธ บ า ท
ยโสธร” ตั้งอยู่บนเนินทราย
ริมฝั่งแม่น้�ำชี ทัศนียภาพ
สวยงามสงบร่มเย็น แบ่ง
สดั สว่ นเปน็ เขตโบราณสถาน
แ ล ะ โ บ ร า ณ วั ต ถุ ชั ด เ จ น
ภายในวัดประดิษฐานรอย
พระพุทธบาท พระพุทธรูป
ปางนาคปรก และศิลาจารึก
ถือเป็นส่ิงมงคลท่ีประชาชน
หลงั่ ไหลเขา้ มากราบไหวบ้ ชู า
อย่างต่อเนื่อง ท่ีส�ำคัญ มี
เจดีย์วัดพระพุทธบาทยโสธร
จัดแสดงเกย่ี วกับศลิ ปหตั ถกรรมเครอื่ งมือเครอ่ื งใชข้ องชาวอสี านครัง้ อดตี และจัด
แสดงหนุ่ ขผ้ี งึ้ รปู เหมอื นบรู พาจารย์ ชนั้ บนสดุ บรรจพุ ระบรมสารรี กิ ธาตแุ ละพระธาตุ
ประดษิ ฐานในบษุ บกแกะสลกั สที อง นอกจากนี้ พระอโุ บสถวดั ยงั เปน็ ทปี่ ระดษิ ฐาน
พระพุทธรูปหยกขาวขนาดใหญท่ ีส่ ดุ ในประเทศไทย
ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 61

หอไตรวดั สระไตรนรุ กั ษ์
เกา่ แกแ่ ละงดงามตามแบบไทยใหญ่

“หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์” ตั้งอยู่ที่วัดสระไตรนุรักษ์ อ�ำเภอทรายมูล เป็น
หอไตรเก่าแก่ อายุกวา่ ร้อยปี สถาปตั ยกรรมแบบพม่า หรือไทยใหญ่ สรา้ งอยกู่ ลาง
สระนำ�้ มบี านประตแู กะสลกั ลวดลายสวยงาม ใชเ้ ปน็ ทเี่ กบ็ พระไตรปฎิ กมาแตโ่ บราณ
และยังเป็นท่ีเก็บโบราณวัตถุที่ส�ำคัญ ได้แก่ หนังสือพระคัมภีร์ทางพุทธศาสนา
ที่บันทึกไว้ในใบลาน จ�ำนวน 198 มัด โดยผูกเก็บไว้ในตู้ลักษณะรูปหลังช้าง
มลี วดลาย พระเสีย่ งทาย เมลด็ ขา้ วใหญ่ (ทำ� จากไม้ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร)
พระงา พระนอ (แกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ท�ำจากนอแรดแท้)
โหวดหอยสงั ข์ (เขากวางหด) ผ้าขิดโบราณ เปน็ ตน้

วดั มหาธาตุ โบสถค์ รสิ ตบ์ า้ นซง่ แย้
วดั คบู่ า้ นคเู่ มอื งยโสธร โบสถไ์ มใ้ หญท่ สี่ ดุ ในประเทศไทย

“วัดมหาธาตุ” เป็นวัดคู่บ้าน หมู่บ้านซ่งแย้เป็นหมู่บ้านประชาคมชาวคริสต์ “โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้”
คู่เมืองยโสธรมาต้ังแต่แรกสร้างเมือง หรือชื่อทางการว่า “วัดอัครเทวดามีคาแอล อ�ำเภอไทยเจริญ” เป็นโบสถ์ไม้ของ
โบราณสถานทส่ี ำ� คญั ในวดั คอื พระพทุ ธ คริสต์ศาสนาที่มีขนาดใหญ่ท่สี ุดในประเทศไทย กว้าง 1 เมตร ยาว 57 เมตร อายุ
บุษยรัตน์ หรือพระแก้วหยดน้�ำค้าง เกอื บ 100 ปี สร้างดว้ ยศลิ ปะไทย มีเสาขนาดต่าง ๆ กนั ถงึ 360 ตน้ ส่วนใหญเ่ ปน็
เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมัย เสาไมเ้ ตง็ และปรบั ปรุงให้มชี ่องแสงประดับกระจกสีสวยงาม
เชียงแสน ภายในวัดยังมีพระธาตุ
ยโสธร หรือพระธาตุอานนท์ ต้ังอยู่ ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน • 63
หน้าพระอุโบสถ เป็นพระธาตุรุ่นเก่าท่ี
สำ� คญั องคห์ นงึ่ ในภาคอสี าน เจดยี ท์ รง
สเี่ หล่ียม สว่ นยอดคล้ายพระธาตพุ นม
ภายในพระธาตุบรรจุอัฐิธาตุของ
พระอานนท์ และมีหอไตรต้ังอยู่ตรง
กลางสระทางทศิ ตะวันออกเฉยี งเหนือ
ของพระธาตุ หอไตรน้ีมีซุ้มประตูและ
บานประตูไม้สลักลวดลายเครือเถา
ลงรกั ปดิ ทองอยา่ งสวยงาม มลี วดลาย
การตกแต่งฝาผนัง ซ่ึงเป็นลักษณะ
ผสมแบบภาคกลาง เป็นท่ีเก็บคัมภีร์
ใบลานของวดั

62 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน

ชวนชิมริมทาง จับจ่ายรายทาง

เมืองเลก็ อย่างยโสธรมอี าหารพวกลาบ นำ�้ ตก นอกเหนอื จากขา้ วหอมมะลคิ ณุ ภาพดี ยโสธร
สม้ ตำ� รสชาติดี ท่กี ดุ ชมุ ลือเลือ่ งเร่ืองลกู ชน้ิ ในเมอื งยังมี ยังมีของกินอร่อยชนิดคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็น
ร้านอาหารบรรยากาศดีและรา้ นกาแฟหลากหลาย ปลาส้ม ข้าวลอดช่อง (ลอดช่อง) หรือแม้กระท่ัง
ให้ตามไปลองกนั ได้เพลิน ๆ ผลไม้ที่พบเห็นท่ัวไปอย่างแตงโมก็ยังข้ึนชื่อเรื่อง
ตัวอย่างร้านอาหารแนะน�ำ ความหวานอร่อย
• บา้ นคุณยา่
หากเขา้ มาในเมอื งแถบถนนรตั นเขต ทอ่ี ยู่ 220/11 ถนนรตั นเขต ต�ำบลในเมือง “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน
“ร้านบ้านคุณย่า” เป็นร้านเด่นของท่ีน่ี อ�ำเภอเมอื งฯ จังหวดั ยโสธร น�้ำอ้อม” อ�ำเภอค้อวัง ผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร
อาหารไทยหลากหลายเมนู หอยแมลงภู่ โทร. 0 4572 1141-2 ไดร้ บั การรับรองมาตรฐานเกษตรอนิ ทรียจ์ าก BCS
อบหม้อดิน ปลากะพงนึ่งซีอิ๊ว ส้มต�ำ • เตยหอม / USDA สหภาพยุโรป ภายใต้แบรนด์ “ขวัญ
กุ้งทอด ส่วนคนชอบรสแซ่บ บนถนน ที่อยู่ 698 หมู่ 1 ถนนชยางกูร น�้ำอ้อม” มีท้ังข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ
ชยางกูร อ�ำเภอเลิงนกทา ร้านอาหาร อำ� เภอเลงิ นกทา จังหวัดยโสธร ข้าวกล้องหอมนลิ ขา้ วกล้องมะลแิ ดง และขา้ วกล้องมะลิ 3 สี
พืน้ บา้ นอยา่ ง “เตยหอม” เสิร์ฟอาหาร โทร. 08 1449 7516
รสจัดจ้าน ต้มย�ำปลา และจ้ิมจุ่มรส • ตดุ๊ ตงิ่ ลาบเป็ด “ยายเลยี งปลาส้ม” คอื รูปแบบการถนอมอาหารของคนอีสาน แถมยงั น�ำไป
อรอ่ ย ชอบกนิ ลาบ ตม้ แซบ่ สม้ ตำ� ตอ้ ง ท่อี ยู่ ตรงข้ามการไฟฟา้ สว่ นภมู ภิ าค ทำ� เมนเู ดด็ ไดอ้ ยา่ งสรา้ งสรรค์ เชน่ นกั เกต็ ปลาสม้ เปาะเปย๊ี ะปลาสม้ แฮมเบอรเ์ กอร์
ถนนรตั นเขต ตำ� บลในเมือง อำ� เภอเมอื งฯ ปลาสม้ ฯลฯ สามารถน�ำไปอนุ่ ในไมโครเวฟกนิ ได้เลย
“รา้ นตดุ๊ ตง่ิ ลาบเปด็ ” สว่ นใครอยากลอง จงั หวดั ยโสธร
ลูกชิ้นเน้ืออร่อย ๆ “ร้านลูกชิ้นกุดชุม โทร. 0 4571 1600 ข้าวลอดช่อง หรือลอดช่อง เป็นของฝากที่มีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่ง ท�ำจาก
ยโสธร” มีกว๋ ยเตีย๋ วเน้อื ก๋วยเตย๋ี วหมู • กว๋ ยเต๋ยี วลูกชนิ้ กดุ ชมุ ยโสธร แป้งขา้ วเจ้าผสมน�้ำใบเตย หอมอรอ่ ยจนต้องซื้อกลบั ไปเป็นของฝาก ข้าวลอดช่อง
ใชล้ กู ชน้ิ เนอื้ สตู รอรอ่ ยของอำ� เภอกดุ ชมุ ทอ่ี ยู่ 3/28 ถนนแจ้งสนทิ ต�ำบในเมือง ทม่ี ีชื่อเสียงมานานคือ “ลอดชอ่ งยายทองวนั ”
เสิร์ฟแบบก๋วยเต๋ียวน้�ำใส หอมเครื่อง อำ� เภอเมืองฯ จงั หวัดยโสธร
ตะไคร้ใบมะกรดู นมุ่ เนอื้ เปน็ เอกลกั ษณ์ โทร. 0 4571 1310 ด้านงานหัตถกรรม หมอนขวานผ้าขิดน้ัน ได้รับความนิยมทุกยุคทุกสมัย
ล้างปากกันด้วยกาแฟและเบเกอรี • The Coffee Bar ทำ� จากผา้ ทอลายขิด มลี วดลายและรูปแบบหลากหลาย สีสนั สดใสสวยงาม
“ร้าน The Coffee Bar” ท่อี ยู่ 174/1 ถนนแจ้งสนทิ ต�ำบลในเมือง
อำ� เภอเมอื งฯ จงั หวัดยโสธร ตัวอย่างร้านแนะน�ำจับจ่าย
โทร. 09 2270 5029 • มาลยั พรหมอนขดิ บ้านศรฐี าน อ�ำเภอปา่ ตวิ้
โทร. 08 1579 0592
พักสบายสไตล์คุณ • เครอื ข่ายวสิ าหกจิ ชุมชน
เกษตรกรรมย่ังยืนน้ำ� อ้อม อำ� เภอค้อวัง
จังหวัดภาคอีสานที่มีชื่อเสียงในเร่ืองประเพณีบุญบ้ังไฟ ตัวเมืองต้ังอยู่ ผลติ และจำ� หน่ายขา้ วอนิ ทรีย์
ริมหนองน้�ำขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นท่ีตั้งของสวนสาธารณะพญาแถนและพิพิธภัณฑ์ โทร. 08 6289 0671
พญาคันคาก แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของเมือง ท่ีพักส่วนใหญ่อยู่ในเขตตัวเมือง • รา้ นยายเลยี งปลาส้ม อำ� เภอเมืองฯ
เหมาะแก่การพักผ่อนท่องเที่ยวในเมืองและติดต่อธุรกิจการค้าต่าง ๆ แม้จะไม่ใช่ โทร. 0 4572 4020
โรงแรมขนาดใหญ่เหมือนจังหวัดใหญ่ แต่ก็มีโรงแรมที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง ตัวอย่างที่พักรีสอร์ตแนะน�ำ
“ช้างใหญ่ใจดี” โรงแรมก่ึงรีสอร์ต อยู่ด้านถนนเลี่ยงเมือง ใกล้กับสถานีขนส่ง • โรงแรมช้างใหญ่ใจดี
ผู้โดยสาร ทนี่ ี่เป็นโรงแรมสไตลโ์ มเดิร์น บรรยากาศสงบ หอ้ งพักตกแตง่ ดว้ ยโทนสี ที่อยู่ 468/25 ถนนเลี่ยงเมือง
สดใส มีทั้งสีเหลือง สีแดง สีม่วง สีเขียว และสีส้ม ให้บรรยากาศและอารมณ์ ต�ำบลในเมอื ง อ�ำเภอเมอื งฯ
ในการเข้าพักต่างกันในแต่ละห้อง ซ่ึงถือเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของโรงแรม จงั หวัดยโสธร
นอกจากนัน้ ยงั มีที่พักแบบบังกะโลส�ำหรับคนทีต่ อ้ งการความสงบส่วนตัว โทร. 0 4571 1123-4, 09 6745 4230
• เดอะ กรีนปาร์ค แกรนด์
“เดอะ กรนี ปาร์ค แกรนด”์ เป็นโรงแรมท่ีอยูก่ ลางเมอื ง มีห้องพกั ประมาณ ที่อยู่ 209/12 ถนนวารีราชเดช
100 ห้อง มีส่ิงอ�ำนวยความสะดวกครบครัน รวมทั้งสระว่ายน�้ำและสปอร์ตคลับ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมอื งฯ
การตกแต่งภายนอกเน้นสีสันสดใสโทนสีเขียวสบายตา และมีห้องประชุมส�ำหรับ จงั หวัดยโสธร
การประชุมสัมมนา เหมาะแก่การตดิ ต่อท�ำธรุ กจิ ตา่ ง ๆ โทร. 0 4571 4700
64 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน
ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 65

อำ�นาจเจรญิ ภาคอีสาน ไดเ้ สริมนามตอ่ ทา้ ยให้กบั องค์พระเปน็ “พระเหลาเทพนิมติ ” ซงึ่ มีความ
หมายวา่ “พระพทุ ธรปู ทงี่ ามคลา้ ยเหลา่ ดจุ เทวดานมิ ติ ไว”้ นอกจากจะมคี วามงดงาม
ตามพุทธศิลปะแล้ว มีคำ� เลา่ ลือกันว่า ทกุ คืนวนั พระ 7 ค�ำ่ 8 คำ�่ 14 ค�่ำ 15 ค่�ำ องค์
พระพุทธรูปพระเหลาเทพนิมิตจะแสดงพุทธานุภาพให้เกิดล�ำแสงสีเขียวแกมขาว
ลอยออกจากพระอุโบสถในเวลาเงยี บสงดั อยา่ งนา่ อัศจรรย์

อำ� นาจเจริญ เดิมเปน็ อ�ำเภอ วดั ถำ�้ แสงเพชร
ในจังหวัดอบุ ลราชธานี มีประวตั ศิ าสตร์ เพชรนำ้� เอกแหง่ พทุ ธธรรม
มาอยา่ งยาวนานจากการคน้ พบแหล่ง
ชมุ ชนโบราณ โบราณสถาน “วัดถ�้ำแสงเพชร” หรือวัดศาลาพันห้อง เป็นวัดสายปฏิบัติท่ีมีช่ือเสียงมาก
และโบราณวตั ถุตา่ ง ๆ แห่งหน่ึงของจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ตั้งอยู่บนทิวเขาหินทรายที่มีทัศนียภาพสวยงาม
ศูนย์กลางของวัดคือมหาเจดีย์สีทองอร่าม ล้อมรอบด้วยลานหินทรายให้เดินชม
ท่องเท่ียวลึกซ้ึง ธรรมชาติหรือปฏิบัติธรรม และยังมีพระนอนองค์ใหญ่ รวมถึงถ�้ำท่ีเมื่อหินภายใน
ต้องแสงไฟจะเปลง่ ประกายระยบิ ระยับราวเกล็ดเพชร อันเปน็ ทม่ี าของช่อื วดั
วดั พระเหลาเทพนมิ ติ
มหศั จรรยพ์ ทุ ธปาฏหิ ารยิ ์ ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 67

“วดั พระเหลาเทพนิมติ ” วัดสำ� คญั
ในอ�ำเภอพนา เป็นท่ีประดิษฐานของ
พระเหลาเทพนิมิต พระพุทธรูปคู่บ้าน
คู่เมืองอ�ำนาจเจริญมาแต่อดีต พุทธ
ลักษณะของพระปฏิมาองค์นี้ได้ช่ือว่า
งดงามที่สุดองค์หนึ่งในอีสาน จึงได้รับ
ฉายาว่า “พระเหลา” ที่หมายถึงงาม
เหมือนกับเหลาข้ึนมาด้วยมือ ต่อมา
หลวงปจู่ นั ทร์ สริ จิ ันโท พระเกจิอาจารย์
ช่ือดังของจังหวัดอุบลราชธานีและ
66 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน

ชวนชิมริมทาง จับจ่ายรายทาง

อำ� นาจเจรญิ หนง่ึ ในจังหวดั ของภูมภิ าคอสี าน วัฒนธรรมการทอผ้ามีอยู่แทบทุกอ�ำเภอของจังหวัดอ�ำนาจเจริญ นอกจาก
ท่ีมีประวตั ศิ าสตร์เน่นิ นานหลายร้อยปี มีวัดวาอาราม ฝีมือในการทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายแล้ว ยังมีการทอผ้าลายขิดท่ีเป็นเอกลักษณ์ ผ้าขิด
งดงามมากมาย รวมถึงมีแหลง่ ท่องเทย่ี วนา่ เยือนยล จงึ เปน็ ศิลป-หตั ถกรรมพนื้ บ้านทมี่ ชี ่ือเสียงของอำ� นาจเจรญิ

มาอ�ำนาจเจริญน่าแวะ “ครัว ตัวอย่างร้านอาหารแนะน�ำ “ศูนย์วิสาหกิจชุมชนต�ำบลค�ำพระ” อ�ำเภอหัวตะพาน เป็นหมู่บ้านทอผ้า
รสนิยม” ครบรสทั้งอาหารไทยและ • ครัวรสนิยม ฝ้ายลายขิดที่มีชื่อเสียงจากการได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดงานหัตถกรรม
อาหารอสี านรสจดั จา้ น ทส่ี ำ� คญั ยงั มเี มนู ท่อี ยู่ 229 หมู่ 2 ตำ� บลบุ่ง อำ� เภอเมืองฯ ท่ีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ผ้าขิดท่ีนี่มีรูปแบบเฉพาะตัว โดยการย้อมสีผ้าฝ้ายจาก
ขนมหวานรสละมนุ ใหล้ มิ้ ลอง ครบครนั จงั หวัดอำ� นาจเจรญิ ธรรมชาตแิ ละคดิ สร้างสรรค์ลวดลายขิดขนึ้ มาหลายลาย
ทง้ั คาวหวาน โทร. 08 5028 7272
• กาเฟลาว ส�ำหรับผ้าไหมน้ัน หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทอ ได้แก่ บ้านเปือย อ�ำเภอ
นอกจากน้ันยังมีร้านกาแฟดี ท่อี ยู่ 139 หมู่ 9 ถนนชยางกรู ต�ำบลบุง่ ลืออ�ำนาจ ซึง่ สมเด็จพระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 มีพระราชด�ำริ
น่านั่งอย่าง “ร้านกาเฟลาว” ที่มีนานา อำ� เภอเมืองฯ จงั หวดั อำ� นาจเจริญ ว่าเปน็ ผ้าไหมท่ีงดงามล�ำ้ คา่ และทรงก�ำหนดราคาขายไวอ้ ยา่ งเป็นธรรม
เครอ่ื งดม่ื ใหเ้ ลอื กชมิ ทง้ั กาแฟลาวชน้ั ดี โทร. 08 9722 3705
ชาเขียวปั่น ข้าวจ่ีเวียดนาม ขนมปัง ส่วนท่ีบ้านสร้อย อ�ำเภอพนา ก็เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งทอผ้าไหมแบบ
หน้าต่าง ๆ ฯลฯ ครบวงจรจากการท่ชี าวบา้ นปลกู หม่อนเล้ียงไหมเอง ทอเอง และขายเอง นอกจาก
น้ี ยังมีผ้าทออีกรูปแบบหนึ่งท่ีงดงามเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
พักสบายสไตล์คุณ แพรพรรณจากความอุตสาหะของ “กลุ่มทอผ้าบา้ นค�ำเดอื ย” อ�ำเภอชานมุ าน

จงั หวดั ขนาดเลก็ ของภาคอสี านทม่ี อี าณาเขต ด้านของกนิ ก็มขี องฝาก เช่น เนื้อแห้ง หมแู ห้ง ร้านส�ำราญ อำ� เภอเมอื งฯ ซ่งึ
ตดิ แมน่ ำ�้ โขงทางดา้ นตะวนั ออก คอื อำ� เภอชานมุ าน มชี อ่ื เสยี งมานาน ใครไปจังหวดั นีก้ ต็ ้องแวะซ้อื เช่นเดยี วกบั แจ่วบองสมุนไพรของ
แต่ความเจริญส่วนใหญ่อยู่ท่ีอ�ำเภอเมืองฯ ท่ีพักจึง “กลมุ่ แมบ่ า้ นเกษตรกรโคกคา่ ย” อำ� เภอเมอื งฯ ซง่ึ มเี คลด็ ลบั อยทู่ กี่ ารใชเ้ นอ้ื ปลารา้
เป็นท่ีพักแบบในเมืองเป็นส่วนใหญ่ เหมาะกับการ หมกั อย่างนอ้ ย 8 เดือนข้ึนไป เพราะจะไมม่ กี ลนิ่ คาว
ติดต่อท�ำธุรกิจในเมืองหรือท่องเท่ียวชมเมือง เช่น
“โรงแรมฝ้ายขิด” เป็นโรงแรมท่ีอยู่ใกล้กับสี่แยก ตัวอย่างร้านแนะน�ำจับจ่าย
กลางเมอื ง หอ้ งพกั สะดวกสบาย สว่ น “บา้ นองิ ดาน” • รา้ นส�ำราญ อ�ำเภอเมืองฯ
และ “เพลินพิศ แมนชั่น” อยู่ทางด้านทิศเหนือ จ�ำหน่ายเนอ้ื แหง้ หมูแห้ง
ของเมือง มีลักษณะเป็นท่ีพักแนวรีสอร์ต มี โทร. 0 4545 1125
สง่ิ อำ� นวยความสะดวกคลา้ ยกบั โรงแรมแบบในเมอื ง • ศนู ย์วิสาหกิจชุมชนต�ำบลคำ� พระ อ�ำเภอหวั ตะพาน
แต่บรรยากาศโปร่งโล่งสบาย อยู่ไม่ไกลจากสถานี
ขนส่งและพุทธอทุ ยานพระมงคลมง่ิ เมือง จ�ำหนา่ ยผา้ ขดิ หลากหลายแบบ
โทร. 08 7876 4851
68 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน • กลุม่ สตรีทอผ้าบ้านเปอื ย อำ� เภอลืออำ� นาจ
จำ� หน่ายผ้าไหมทอลายประณตี
โทร. 0 4527 2175

ตัวอย่างที่พักรีสอร์ตแนะน�ำ
• ฝ้ายขิด
ทอี่ ยู่ 449 หมู่ 12 ถนนอรุณประเสริฐ
ตำ� บลบงุ่ อำ� เภอเมอื งฯ
จงั หวดั อ�ำนาจเจรญิ
โทร. 0 4551 1222, 0 4551 1888,
0 4551 1999
• โรงแรมบา้ นอิงดาน
ที่อยู่ 791 หมู่ 16 ตำ� บลบุ่ง
อ�ำเภอเมอื งฯ จังหวดั อำ� นาจเจริญ
โทร. 09 0405 5504, 0 4551 1225,
0 4551 1202
• เพ็ญพศิ แมนชนั่
ท่ีอยู่ 109 ถนนอำ� นาจอนุสรณ์
ตำ� บลบุง่ อ�ำเภอเมอื งฯ
จังหวัดอำ� นาจเจรญิ
โทร. 08 5495 3476
ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 69

กาฬสนิ ธ์ุ ภคู า่ ว
สองอศั จรรย์
กาฬสินธ์ุ สดุ ยอดเมืองเกา่ แก่ของอสี าน แหง่ พทุ ธศลิ ป์
ทางด้านอารยธรรมนั้นปรากฏเมืองโบราณ
เลอ่ื งชือ่ คือ เมอื งฟ้าแดดสงยาง อกี ทั้ง ไมไ่ กลจากภูกุ้มขา้ วนกั มี
ยังเปน็ ดนิ แดนโบราณทางดา้ นธรณีวิทยา วัดเก่าแก่ต้ังอยู่บนยอดภูค่าว
เพราะมีการส�ำรวจพบซากดกึ ดำ� บรรพ์ ชอื่ วา่ “วดั พทุ ธนมิ ติ ” ซงึ่ ชาวบา้ น
หรือฟอสซลิ ของไดโนเสาร์เปน็ จำ� นวนมาก นิยมเรยี กวา่ วดั ภูค่าว วัดแห่งน้มี ี
ท�ำให้เมอื งน้เี ปน็ แหล่งค้นคว้าวจิ ัย พระนอนแกะสลักบนแผ่นผาที่
เรอื่ งไดโนเสาร์และบรรพชวี ินวทิ ยา มอี ายปุ ระมาณ 2,000 ปี รจู้ กั กนั
ทส่ี มบูรณ์ท่ีสุดในอาเซียน ในชือ่ “พระพุทธไสยาสน์ภูค่าว”
ตา่ งจากพระนอนทั่วไป คอื นอนตะแคงด้านซา้ ย และไมม่ พี ระเกตมุ าลา ถือไดว้ า่
ท่องเท่ียวลึกซึ้ง เป็นหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่พระพุทธรูปมีพุทธลักษณะเช่นนี้ บนเนินเขาด้านซ้าย
ของถนน ก่อนถึงบริเวณวัดเป็นโบสถ์ไม้ทรงไทย หลังคาซ้อนสามชั้น ซ่ึงมีความ
พพิ ธิ ภณั ฑส์ ริ นิ ธร ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงจ�ำลอง งดงามท่ีสุด สร้างโดยช่างแกะสลักจากตระกูลช่างเมืองเหนือ ไม้ท่ีใช้สร้างโบสถ์
แหลง่ ขดุ คน้ พบฟอสซลิ โครงกระดกู ไดโนเสาร์พันธต์ุ า่ ง ๆ ทั้งที่ หลงั นเี้ ป็นไมท้ ่ีลากขึ้นมาจากเขื่อนล�ำปาวในสมัยทมี่ ีการสรา้ งเขอ่ื นนน่ั เอง
ไดโนเสารส์ มบรู ณแ์ บบ มีในไทยและสายพันธุ์ท่ีเกี่ยวข้องไว้ ให้
ได้ศึกษาหาความรู้กัน จากพิพิธภัณฑ์ เมอื งฟา้ แดดสงยาง
“พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว” ขนึ้ ไปดา้ นบนเปน็ บรเิ วณหลมุ ขดุ คน้ จรงิ เรอื งรองอารยธรรม
หรอื “พพิ ธิ ภณั ฑส์ ริ นิ ธร” เปน็ พพิ ธิ ภณั ฑ์ ปัจจุบันท�ำเป็นสถานที่จัดแสดงการ ทวารวดี
และศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์แบบ ขุดค้นโครงกระดูกไดโนเสาร์ ซึ่งเป็น
และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก บริเวณที่ค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ “เมืองฟ้าแดดสงยาง”
เฉียงใต้ อยู่ในบริเวณวัดสักกะวัน ที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยพบมาใน เป็นเมืองโบราณ อยู่ในอ�ำเภอ
อ�ำเภอสหัสขันธ์ ซ่ึงเป็นแหล่งที่ขุดพบ เมืองไทย กมลาไสย เปน็ ชมุ ชนทสี่ บื ตอ่ กนั
ฟอสซิลไดโนเสาร์แหล่งใหญ่ของไทย มาหลายพันปี และมารุ่งเรือง
ที่สุดในราวพุทธศตวรรษที่ 12-
70 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน 16 ซงึ่ เปน็ ยคุ วฒั นธรรมทวารวดี
ปัจจุบันยังมีร่องรอยเมืองเก่า
ผั ง เ มื อ ง รู ป ไ ข ่ แ บ บ ท ว า ร ว ดี
คเู มอื งสองชัน้ และมี “พระธาตุ
ยาคู” เป็นศูนย์กลางหรือสะดือ
เมือง

ประติมากรรมที่โดดเด่น
ที่ สุ ด ใ น ชุ ม ช น โ บ ร า ณ ส มั ย
ทวารวดีในท้องถ่ินอีสาน หาใช่
พระพุทธรูปหรือธรรมจักรแบบ
ที่นิยมในภาคกลาง หากแต่คือ
ใบเสมา ซงึ่ ใชบ้ อกอาณาเขตแหง่
พุทธสถาน ใบเสมาในถ่ินอีสาน
นิยมท�ำเป็นเสมาสลักด้วยศิลา
ทราย เลา่ เร่อื งราวตา่ ง ๆ เกย่ี วกับชาดกในพุทธศาสนา ซง่ึ พบมากกวา่ 130 แผ่น
ในอาณาเขตเมอื งฟ้าแดดสงยาง

ใบเสมาหินสมัยทวารวดีที่พบในบริเวณอาณาเขตเมืองฟ้าแดดสงยาง
ส่วนมากเกบ็ อยูท่ ีว่ ดั โพธิ์ชัยเสมาราม หรอื วัดบา้ นกอ้ ม หากแต่ใบทีไ่ ดช้ ่ือว่ามีความ
สวยงามและสมบรู ณท์ สี่ ดุ นนั้ เปน็ ใบเสมาสลกั เปน็ เรอื่ ง “พมิ พาพลิ าป” ซง่ึ ใบเสมา
ของจริงนั้นจัดเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น แล้วจ�ำลองมาไว้ท่ี
วัดบ้านก้อมดว้ ย

ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 71

ชวนชิมริมทาง จับจ่ายรายทาง

มาเมอื งน�้ำดำ� กาฬสินธุ์ พลาดไม่ไดก้ บั อาหารอีสานแซ่บทมี่ ีใหเ้ ลอื กลอง งานฝีมือลือชื่อของกาฬสินธุ์
ทงั้ แบบสวนอาหารใหญโ่ ต หรือแบบเล็กแต่เลศิ ท่ี “เฮือนกาฬสนิ ธ-์ุ คือผ้าไหมแพรวา ไม่เพียงมีช่ือเสียง
สวนดอนธรรม” ตกแตง่ อย่างสวยด้วยเรือนไม้โบราณ ลาบ ก้อย อ่อม ระดับประเทศ แต่ยังเป็นสินค้า
รสดั้งเดิม เพ่มิ เติมไปถงึ สเตก๊ เนื้อโคขุนแท้ ๆ นำ�้ จม้ิ แจว่ แบบถึงเคร่ือง ส่งออกไปยังประเทศญ่ีปุ่นและ
สว่ นอาหารจานเดียวอย่างขา้ วหมกู รอบ ขา้ วหมแู ดง สหรัฐอเมริกา ด้วยความที่มี
ต้อง “ร้านชยั โอชา” ทอ่ี ำ� เภอสมเดจ็ กระบวนการทอแตกตา่ งจากผา้ ทอมอื
ประเภทอนื่ ๆ ลวดลายทไี่ ดจ้ ึงวิจิตร
ลองอาหารแบบจีนผสมผสาน ตัวอย่างร้านอาหารแนะน�ำ งดงามย่งิ นกั
“สุก้ีเฮาส์กาฬสินธุ์” ถึงเครื่องสุกี้ทะเล • เฮอื นกาฬสนิ ธ์ุ-สวนดอนธรรม
และอาหารไทยอีกหลากเมนู ส่วน ทอ่ี ยู่ 49 หมู่ 4 ต�ำบลเหนือ อำ� เภอเมอื งฯ ส่วนท่ีอ�ำเภอกมลาไสยมีงาน
คนชอบอาหารอีสานแท้ ๆ ไมน่ ่าพลาด จงั หวัดกาฬสนิ ธ์ุ ฝีมือน่าสนใจอย่างหมอนขิด ท้ัง
“ร้านแหลมแท่นลาบก้อย” สาขา โทร. 08 2801 8885 หมอนสามเหลยี่ มและหมอนองิ ดา้ น
บ้านโคกศรี ท่ีอ�ำเภอยางตลาด เป็น • แหลมแทน่ ลาบกอ้ ย สาขาบา้ นโคกศรี ต�ำบลหนองแปนมีข้าวหอมมะลิ
รา้ นรบั แขกมาเน่ินนาน ส�ำหรบั คนชอบ ท่อี ยู่ 65 หมู่ 5 ถนนถนี านนท์ ทงุ่ สาวเอ้ ซง่ึ เป็นขา้ วทข่ี ้นึ ช่ือของกาฬสินธ์ุ หงุ ข้ึนหมอ้ นิ่ม และอร่อย
กาแฟและบรรยากาศสวย ๆ ต้องท่ี อำ� เภอยางตลาด จงั หวดั กาฬสินธ์ุ
“Tramonto Cafe Coffee Shop & โทร. 0 4360 1169 นอกเหนือจากผ้าไหมแพรวา กาฬสินธุ์ยังมีผ้าประเภทอื่น ๆ เช่น ผ้าไหม
Bistro” แถวสวนสาธารณะแกง่ ดอน • สกุ ีเ้ ฮาส์กาฬสนิ ธ์ุ มัดหมี่ท่ีต�ำบลสระพังทอง อ�ำเภอเขาวง ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมครามและผ้าไหม
ท่อี ยู่ 332/8-9 ตรงข้ามโรงพยาบาลธรี วฒั น์ ลายค�ำมาศที่ต�ำบลกุงเกา่ อ�ำเภอท่าคันโท ผ้ามัดหม่ีย้อมสีธรรมชาตทิ ี่ตำ� บลไคน้ ่นุ
ถนนถีนานนท์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอยางตลาด อ�ำเภอห้วยผึ้ง ฯลฯ

จังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ยังมีของกินอร่อย คือ หมูทุบ ของ “กลุ่มแปรรูปเน้ือสัตว์ต�ำบล
โทร. 0 4381 2804 นาจารย์” และไส้กรอกปลา รูปแบบเดียวกับไส้กรอกเยอรมัน ท�ำจากเน้ือปลา
• ชยั โอชา ล้วน ไม่ปนแป้ง
ที่อยู่ 139 ถนนสมเดจ็ -กุฉนิ ารายณ์
ต�ำบลสมเดจ็ อำ� เภอสมเด็จ จงั หวดั กาฬสนิ ธ์ุ ตัวอย่างร้านแนะน�ำจับจ่าย
โทร. 0 4386 1293 • กลุม่ ทอผ้ามัดหมแี่ ละหมอนขดิ บ้านด่านเหนือ
• Tramonto Cafe† Coffee shop & Bistro
ท่อี ยู่ 71/1 ถนนหนองทุ่ม อำ� เภอเมืองฯ อ�ำเภอกมลาไสย จำ� หน่ายหมอนขดิ และผ้าทอมือ
จงั หวัดกาฬสินธ์ุ โทร. 08 1739 1434
โทร. 08 2044 5554 • รา้ นแมเ่ นอื่ ง อ�ำเภอยางตลาด
จำ� หนา่ ยผา้ แพรวาและผ้าไหมมัดหม่ี
พักสบายสไตล์คุณ โทร. 0 4389 1797
• กลุ่มแปรรปู เนอ้ื สตั ว์ตำ� บลนาจารย์ อำ� เภอเมอื งฯ
เมืองเชิงเขาภูพานทางด้านทิศใต้ ดินแดนแห่งบรรพกาลซึ่งเป็น จำ� หน่ายหมูทุบและหมูเค็ม
แหล่งคน้ พบซากไดโนเสาร์ของประเทศไทยท่สี �ำคญั ที่สุดแห่งหน่งึ โรงแรม โทร. 08 7215 8459
ท่ีพักส�ำหรับเมืองน้ีส่วนใหญ่อยู่ในตัวอ�ำเภอเมืองฯ ซ่ึงเป็นศูนย์กลาง ตัวอย่างที่พักรีสอร์ตแนะน�ำ
ความเจริญสุดของจังหวัด ที่พักส่วนใหญ่ราคาไม่แพงและเหมาะส�ำหรับ • ไดโน่ สตูดิโอ ลคั ชัวร่ี โฮมย์สเตย์
นกั ทอ่ งเท่ียวทงั้ ทม่ี าท�ำธุรกิจสว่ นตวั หรอื เดินทางทอ่ งเที่ยวท่วั ไป ทอ่ี ยู่ 152/7 ถนนชัยสนุ ทร ต�ำบลกาฬสินธ์ุ
อ�ำเภอเมืองฯ จังหวดั กาฬสินธุ์
“ไดโน่ สตดู โิ อ ลคั ชัวรี่ โฮมยส์ เตย์” เป็นท่พี กั แนวใหม่กลางเมือง โทร. 0 4382 2295
ออกแบบอย่างทันสมัย ใช้โทนสีอ่อนในการตกแต่งห้อง ท�ำให้ดูโปร่งโล่ง • โรงแรมเดอะเกรซ
สบาย ในขณะที่ “โรงแรมเดอะเกรซ” มจี ดุ เดน่ ในเรอ่ื งของการใชป้ นู เปลอื ย ทอี่ ยู่ 8/70 ซอยตรงข้ามวทิ ยาลัยนาฏศิลป
แนวฮิปทันสมยั สว่ น “ทีเค เรสซเิ ดนซ”์ เปน็ อกี หนึ่งทางเลอื กทด่ี ีส�ำหรับ ถนนสนามบนิ อ�ำเภอเมอื งฯ จังหวัดกาฬสินธ์ุ
ท่ีพักในเมืองแห่งนี้ มีห้องพักสะดวกสบายและโต๊ะท�ำงานบิวท์อินยาวท่ี โทร. 09 3452 9922
ใชส้ อยไดห้ ลายวตั ถุประสงค์
72 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 73

สกลนคร ทกุ วนั ที่ 23-24 ธนั วาคม ชมุ ชนนจี้ ะจดั เทศกาลแหด่ าวครสิ ต์มาส โดยเช่ือว่า
“ดาว” เป็นสัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซู
สกลนครตั้งอยู่ในภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือตอนบน ชาวบา้ นจะตกแตง่ โคมไฟรปู ดาวไวท้ ห่ี นา้ บา้ น มขี บวนรถตกแตง่ ดว้ ยดาวขนาดใหญ่
มีแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ อายกุ ว่า 3,000 ปี ประดบั ประดาดว้ ยดวงไฟหลากสสี นั อยา่ งสวยงาม ซงึ่ สอื่ ถงึ เรอื่ งราวการประสตู ขิ อง
ซ่ึงเป็นชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ พระเยซู จากนนั้ เปน็ การเฉลิมฉลองในหมชู่ าวครสิ ต์ มกี ารรอ้ งเพลงประสานเสยี ง
สืบเนื่องมาจนถงึ ปจั จบุ ัน นอกจากน้ี สกลนคร การประกวดร้องเพลงคริสต์มาส มีการจำ� หน่ายสนิ คา้ และมมี หรสพท้งั คนื
ยงั เปน็ ท่ตี ั้งของพระธาตุ 5 แห่ง เปน็ แหล่งธรรมะ
มากมายด้วยปูชนียสถานทสี่ �ำคญั มพี ระเกจอิ าจารย์ พธิ แี หด่ าว
ผูเ้ ปน็ ทเี่ คารพของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศหลายรปู สสี นั พลงั แหง่ ศรทั ธา
ตลอดจนมีแหลง่ ท่องเท่ียวทางธรรมชาติอีกดว้ ย
จงึ นับวา่ สกลนครมคี วามหลากหลาย น่าไปเยอื นอย่างยิ่ง “ประเพณีแห่ดาว” ในเทศกาลคริสต์มาสน้ี มีเพียงแห่งเดียวในโลก คือ ท่ี
สำ� นกั มสิ ซงั โรมนั คาทอลกิ ทา่ แร-่ หนองแสง เทา่ นนั้ พบกบั ความอลงั การของขบวน
ท่องเท่ียวลึกซ้ึง รถแห่ดาวจากชุมชนชาวคริสต์ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และ
กาฬสนิ ธุ์ ซึง่ แหด่ าวเมื่อคนื วันท่ี 24 ธันวาคม แล้วมารวมและร่วมแหพ่ ร้อมกันอีก
บา้ นทา่ แร่ ครงั้ ทส่ี กลนครในวนั ที่ 25 ธนั วาคม โดยเรม่ิ จากบรเิ วณหนา้ ลานพระบรมรปู รชั กาล
ชมุ ชนโบราณของครสิ ตชนชาวไทย ที่ 5 ศูนยร์ าชการจังหวัดสกลนคร แหร่ อบตวั เมืองไปยังบริเวณจัดงาน ณ ส�ำนัก
มิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง ละลานตากับดาวบนดินนับหมื่นดวง
“หมู่บ้านท่าแร่” ชุมชนเก่าแก่ สนกุ สนานกบั บรรยากาศการเฉลมิ ฉลองเทศกาลครสิ ตม์ าสตอ้ นรบั ปใี หม่ ทส่ี บื สาน
มีอายุกว่า 100 ปี เป็นหมู่บ้านที่มี ความเชอ่ื ศรัทธาอยา่ งมสี สี ันและชีวติ ชีวา
ประชากรนับถือศาสนาคริสต์ นิกาย
คาทอลิกมากท่ีสุดในประเทศไทย วดั ถำ้� ผาแดน่
บ้านเรือนท่ีนี่มีสถาปัตยกรรมแบบ ประตมิ ากรรมหนิ ทราย
ฝรั่งเศสที่งดงามเรียงรายสองข้างทาง ดา้ นศาสนา
ตามถนนสายหลกั ของหมบู่ า้ น นอกจาก
น้ียังเป็นท่ีตั้งของโบสถ์อาสนวิหาร “วัดถ�้ำผาแดน่ ” เปน็ วดั เกา่ แก่อกี
อัครเทวดามีคาแอล รูปทรงคล้ายเรือ วัดหน่งึ ในจังหวัดสกลนคร อายนุ บั ร้อย
ล�ำใหญ่ มีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น ปี ตง้ั อยบู่ นทวิ เขาภพู าน สภาพธรรมชาติ
นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมโบสถ์ ร่มรื่น มีต้นไม้และโขดหินขนาดใหญ่
พร้อมเรียนร้ปู ระวัติศาสตร์ได้ เหมาะแก่การบ�ำเพ็ญภาวนา ในอดีตมี
74 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน พระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนาหลายรูป
มาจ�ำพรรษา ปฏิบัติธรรม ปจั จบุ นั เป็น
สถานทที่ อ่ งเทย่ี วเชงิ ธรรมะทจี่ ดั พนื้ ทใ่ี ห้
สามารถชมทวิ ทศั นแ์ ละถา่ ยรปู ไดส้ ะดวก
เช่น ที่บริเวณศาลาผาแดง มองเห็น
ตวั เมอื งสกลนครและทะเลสาบหนองหาร
ไดแ้ บบ 180 องศา ส่วนพ้นื ที่รอบวดั กม็ ี
การถ่ายทอดเร่ืองราวทางศาสนาผ่าน
การแกะสลักลงบนก้อนหินขนาดใหญ่
3 ก้อน ก้อนแรกเป็นพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติ ตรสั รู้ ปรินพิ พาน โดยดา้ นหลงั
แกะหินสลักเป็นรูปพระอริยสงฆ์ท่ีส�ำคัญ ด้านข้างแกะสลักเป็นรูปพญาครุฑ
เวสสุวรรณ และด้านบนเปน็ ท่ีตั้งของหินสที องท่ีสามารถมองเหน็ ได้แต่ไกล เปรยี บ
เสมือนเขาพระสุเมรุตามคติในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ หินก้อนท่ีสอง
อยู่ต�่ำลงมา เปน็ หินแกะสลักรอยพระพุทธบาท 4 รอย และหนิ กอ้ นทสี่ ามอยดู่ า้ น
ล่างสดุ เป็นหินแกะสลักรูปส่ีมหาเทพ

บริเวณรอบวัดยังมีการแกะสลักหินรูปปั้นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ มีศาลา
ยาใจคนบุญ ท่ีน�ำเอาต้นไม้ขนาดใหญ่หายากอายุหลายร้อยปีมาท�ำเป็นเสาศาลา
และมภี าพแกะสลกั หินทรายพระพุทธสีหไสยาสน์

ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน • 75

ภผู ายล ด ้ ว ย รู ป แ บ บ ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม ท่ี
บนหนา้ ผามภี าพแกะสลกั เรียบง่าย ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
อันเป็นการสะท้อนถึงการใช้ชีวิต
“ภผู ายล” เปน็ ทตี่ ง้ั ของสำ� นกั สงฆ์ ในบรเิ วณนนั้ มภี าพแกะสลกั บนหนา้ ผาหนิ ของหลวงปู่มั่นตลอดทั้งชีวิตการ
โดยคนไทยในชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ใช้ของแข็งขูดลงบนหน้าผาเป็นรูปภาพ อุปสมบท ภายในอาคารมีอัฐิธาตุ
ตา่ ง ๆ ทแี่ สดงชวี ติ ความเปน็ อยใู่ นยคุ นน้ั เชน่ รปู คน กวาง ววั ควาย ลายเรขาคณติ ของพระอาจารย์มั่นและมีหุ่นข้ีผึ้ง
ฝ่ามอื ไรน่ า เป็นตน้ นอกจากน้ยี ังมีธรรมชาตริ อบขา้ งเปน็ ปา่ เขาท่สี วยงาม ของท่านในท่าขัดสมาธิ มีการจัด
แสดงเคร่ืองอัฐบริขาร นอกจากนี้
กราบ 4 เกจิ ในบริเวณวัดยังมี “จันทสารเจติยา
แหง่ เมอื งสกลนคร นุสรณ์” เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่
หลยุ จนทฺ สาโร ซงึ่ เปน็ พระเถระศษิ ย์
สกลนครเปน็ ดนิ แดนแหง่ การบรรลธุ รรมของพระอรยิ สงฆม์ ากทสี่ ดุ แหง่ หนง่ึ ส�ำคัญของหลวงปู่มั่น ภายในมีการ
ได้แก่ หลวงปู่ม่ัน หลวงปู่หลุย หลวงปู่ฝั้น และหลวงปู่วัน ไปกราบไหว้ จัดแสดงรูปเหมือนของหลวงปู่หลุย
พระอาจารย์เหลา่ นเี้ พอ่ื ความเปน็ สริ ิมงคลกนั จนฺทสาโร และเคร่ืองอัฐบริขารของ
หลวงปมู่ น่ั วดั ปา่ สุทธาวาส ท่านหลวงปู่หลุยด้วยเช่นกนั
หลวงปู่ฝ้นั วัดป่าอดุ มสมพร
“วัดป่าสุทธาวาส” ในปัจจุบันยังคงความร่มรื่นร่มเย็น สมกับเป็นสถานท่ี
ท่ีหลวงปมู่ ัน่ เลือกมาพักในยามอาพาธ หลงั จากออกพรรษาในปี พ.ศ. 2492 แลว้ “วัดป่าอุดมสมพร” อ�ำเภอ
ท่านกม็ รณภาพทนี่ ่ี ปูชนียสถานสำ� คัญภายในวัดคือพิพิธภัณฑ์หลวงปมู่ ่ัน กอ่ สร้าง พรรณานิคม เป็นวัดท่ีหลวงปู่ฝั้น
76 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน อาจาโร จ�ำพรรษาอยู่จนมรณภาพ
ท่ีนี่จึงมีพิพิธภัณฑ์ของท่านที่สร้าง
เปน็ รปู เจดยี ฐ์ านกลมกลบี บวั สามชน้ั
ภายในมีรูปปัน้ พระอาจารย์ฝ้ันขนาดเท่ารปู จรงิ ในทา่ นัง่ หอ้ ยเทา้ และถอื ไม้เทา้ ไว้
ในมอื มตี กู้ ระจกบรรจอุ ฐั แิ ละแสดงเครอ่ื งอฐั บรขิ ารทท่ี า่ นใชเ้ มอื่ ยามมชี วี ติ รวมทงั้
ประวัติความเป็นมาตงั้ แตเ่ กดิ จนมรณภาพ
หลวงปู่วัน วดั ถ้ำ� อภัยดำ� รงธรรม

พพิ ธิ ภณั ฑอ์ าจารย์วนั อตุ ตโม อย่ใู น “วัดด�ำรงธรรม” หรอื วดั ถำ้� พวง อำ� เภอ
สอ่ งดาว อาคารเปน็ รปู ทรงจตั รุ มขุ 2 ชนั้ ประดบั ดว้ ยหนิ ออ่ นทงั้ หลงั ชนั้ ลา่ งตกแตง่
เป็นห้องแสดงภาพวาดเก่ียวกับประวัติของพระอาจารย์ ช้ันบนมีรูปปั้นของท่านใน
ทา่ นงั่ ขดั สมาธิ พรอ้ มเครอ่ื งสกั การบชู าทต่ี กแตง่ สวยงาม และตกู้ ระจกแสดงเครอ่ื ง
อัฐบริขารของท่าน บริเวณใกล้เคียงกันมีถ�้ำพวงซ่ึงเป็นที่ประดิษฐานพระมุจลินท์
องค์ใหญ่ และในบริเวณวัดถ�้ำอภัยด�ำรงธรรมยังมีสังเวชนียสถานจ�ำลองสถานที่
ประสตู ิ ตรสั รู้ ปฐมเทศนา และปรนิ พิ พานจากประเทศอนิ เดยี แหง่ เดยี วในภาคอสี าน

ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 77

ลานดอกไมภ้ พู าน
ดอกไมบ้ านชว่ งปลายฝนตน้ หนาว

บริเวณรอบพระต�ำหนักภูพานราชนิเวศน์เขียวครึ้มไปด้วยพันธุ์ไม้ใหญ่น้อย
ใกล้ ๆ กับเชงิ เขามที งุ่ ดอกหญา้ ปา่ สีม่วงและสนี �้ำเงนิ สด มกี ล่ินหอม บานสะพร่ัง
ไปทั่วท้ังทุ่งเป็นลานกว้างในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว ซ่ึงสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิ นี าถ ในพระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอย่หู วั รัชกาลที่ 9 พระราชทานนาม
ดอกไม้ว่า “ดอกดสุ ติ า” รวมท้ังดอกไม้ป่าเลก็ ๆ หลากสี ตั้งแต่สีม่วง นำ�้ เงนิ สด
ขาวอมม่วง และสีเหลือง ซ่ึงได้พระราชทานนามให้เช่นกันว่ามณีเทวา สรัสจันทร
และสรอ้ ยสุวรรณา

อทุ ยานบวั พระธาตเุ ชงิ ชมุ
ใหญท่ สี่ ดุ ในประเทศ พระพทุ ธบาทสพ่ี ระองค์

“อุทยานบัว” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ “วดั พระธาตเุ ชงิ ชมุ วรวหิ าร” ทป่ี ระดษิ ฐานพระธาตเุ ชงิ ชมุ นบั เปน็ ปชู นยี สถาน
จังหวดั สกลนคร คืออุทยานบัวทใี่ หญท่ ีส่ ดุ ในประเทศไทย มบี วั กว่า 100 สายพนั ธุ์ ส�ำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ เจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรูปสี่เหลี่ยม
ภายในแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนรวบรวมพันธุ์บัว ทั้งในและต่างประเทศ สว่ นบนเปน็ ทรงบวั เหลยี่ ม ยอดฉตั รทองคำ� เหนอื องคพ์ ระธาตเุ ชงิ ชมุ ทำ� ดว้ ยทองคำ�
34 สายพนั ธ์ุ เช่น บวั กระด้ง บัวสาย บวั ผัน-เผือ่ น และบัวฝรง่ั โดยรวบรวมไว้ใน บริสุทธิ์สร้างครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าส่ีพระองค์ ซ่ึงหมายถึงพระ
รปู แบบสระบวั บนพื้นที่ 10 ไร่ มที างเดินทสี่ ามารถเดนิ ลงไปชมบัวไดอ้ ย่างใกลช้ ดิ กกุสันธะ พระโกนาคม พระกัสสปะ และพระโคดม หรือพระศรีอาริยเมตไตรย์
ส่วนท่ีสอง แสดงพันธุ์บัว 74 สายพันธุ์ที่จัดโชว์อยู่ในกระถาง คนดูใกล้ชิดกับบัว เมื่อแรกสร้างพระธาตุเชิงชุมเป็นปราสาทหินในศาสนาพราหมณ์ ซึ่งได้รับอิทธิพล
มากขึ้นอีกหน่ึงขั้น และส่วนที่สาม เป็นส่วนนิทรรศการท่ีจัดแสดงไว้ในชั้นล่าง จากขอม ลว่ งถงึ พทุ ธศตวรรษท่ี 19 ไดร้ บั อทิ ธพิ ลลา้ นชา้ ง จงึ ดดั แปลงเปน็ พทุ ธสถาน
ของอาคารวิจัยและพัฒนา บอกเล่าความรู้และความเป็นมาของบัวพันธุ์ต่าง ๆ ภายในพระวิหารประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
ครบครันเรอื่ งดอกบวั จริง ๆ ศลิ ปะเชียงแสน คบู่ ้านคเู่ มืองสกลนคร

78 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 79

ชวนชิมริมทาง จับจ่ายรายทาง

สกลนคร เมอื งสงบงามท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ สกลนครมีชื่อเสียงในด้านการทอผ้า
ของธรรมชาติ วดั วาอาราม รวมถงึ มีวิถชี วี ิต และท�ำผ้าย้อมครามคุณภาพเยี่ยม ผ้าย้อม
ของผคู้ นท่นี า่ สนใจ มากดว้ ยแงง่ ามทางศลิ ปวัฒนธรรม ครามมีคุณสมบัติช่วยปกป้องผิวจากรังสี
และประเพณีทีด่ งี าม อัลตราไวโอเลต กลิ่นหอมอ่อน ๆ จาก
ตน้ ครามชว่ ยปอ้ งกนั ยงุ สจี ากตน้ ครามนนั้ เปน็
มาสกลนครตอ้ งชมิ จานอรอ่ ยจาก ตัวอย่างร้านอาหารแนะน�ำ สีจากธรรมชาติ เมื่อสวมใส่จึงสบายใจได้ว่า
เนื้อโคขุนโพนยางค�ำ ท่ี “ร้านเตาถ่าน • เตาถ่านโคขุนโพนยางคำ� ปราศจากสารพิษ ในตัวเมืองสกลนครมีร้าน
โคขุนโพนยางค�ำ” เนื้อวัวคุณภาพดี ท่ีอย่ ู 333/8 ถนนสกลนคร-กาฬสนิ ธ์ุ ขายผ้าย้อมครามท่นี ่าสนใจ คอื “รา้ น mann
นุ่มลิ้นน�ำมาปรุงแต่งเป็นจานเด็ด ต�ำบลธาตุเชงิ ชุม อ�ำเภอเมอื งฯ craft” ทกุ ชนิ้ ทำ� จากฝมี อื ชาวบา้ น โดยเจา้ ของ
หลากหลาย จงั หวดั สกลนคร รา้ นนำ� ความรดู้ า้ นการทอผ้าพ้ืนเมืองมาออกแบบลวดลายให้ทันสมยั ขณะเดยี วกนั
โทร. 0 4271 5567 ก็ยังบง่ บอกถงึ ความเปน็ ผา้ ทอพ้ืนถิน่ อีสานได้อยา่ งชดั เจน ทวา่ หากผา่ นไปที่อ�ำเภอ
นอกจากน้ันยังมี “ร้านกรีน • กรนี คอนเนอร์ อากาศอ�ำนวย “กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านวาใหญ่” คือแหล่งผลิตผ้าย้อมครามท่ีน่าแวะ
คอนเนอร์” ร้านอร่อยที่มีพร้อมทั้ง ท่อี ยู่ 1173 ถนนรฐั พัฒนา อ�ำเภอเมอื งฯ ท่นี ี่มกี ระเป๋าผ้าคราม ผ้าฝา้ ยมดั หมี่ยอ้ มครามสวย ๆ มากมาย
อาหารจานหลักอ่ิมท้อง รวมถึง จังหวดั สกลนคร
เคร่ืองด่ืมนานาชนิด ขนมเค้กหวาน โทร. 0 4271 1073 สกลนครยังมีศูนย์ศิลปาชีพหลายแห่ง ได้แก่ “ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้าน
ละมุน และเครปเค้กตา่ ง ๆ กุดนาขาม” อ�ำเภอเจริญศิลป์ แหล่งผลิตเคร่ืองปั้นดินเผา แกะสลักไม้ ทำ� เครื่อง
เรือน ปลูกหม่อน-เล้ียงไหม ทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย “โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
พักสบายสไตล์คุณ บ้านทรายทอง” อ�ำเภอส่องดาว นอกจากการทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายแล้ว ยังมีการ
จักสานไม้ไผ่และปักผ้าอีกด้วย ส่วนท่ี “ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร” อ�ำเภอบ้านม่วง
เมืองเชิงทิวเขาภูพาน ดินแดนแห่งพุทธธรรมและพระอริยสงฆ์ผู้เป็นที่ เดน่ ท่กี ารทอผ้าไหมมัดหม่ี
เคารพสักการะ มีวัดป่าท่ีสงบเงียบสัปปายะหลายแห่ง อลังการด้วยงานประเพณี
แห่ปราสาทผึ้งอันยิ่งใหญ่ตระการตา ที่พักส่วนใหญ่อยู่ในตัวเมือง สะดวกต่อการ ตัวอย่างร้านแนะน�ำจับจ่าย
เดนิ ทางพักผ่อนทอ่ งเที่ยวในสถานที่ส�ำคญั ของเมือง หรือตดิ ต่อธรุ กิจตา่ ง ๆ • ร้าน mann craft อำ� เภอเมืองฯ
จำ� หนา่ ยผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือยอ้ มคราม
“แอทสกล” เป็นโรงแรมแนวบูติกโมเดิร์น ต้ังอยู่กลางเมือง ไม่ไกลจาก โทร. 0 4271 4685
หนองหารและวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ทุกห้องตกแต่งอย่างมีสไตล์และโดดเด่น • ศูนย์ศลิ ปาชีพบ้านจาร อำ� เภอบ้านม่วง
ดว้ ยหมอนลายสกอตและตกุ๊ ตาหมีทีว่ างไว้อย่างน่ารกั บนเตยี งนอน “ยสู ไตล์” เปน็ โทร. 0 4279 4187
โรงแรมแนวบตู ิกโมเดิร์น ตง้ั อยู่ตรงข้ามมหาวทิ ยาลัยราชภฏั สกลนคร ใกล้สแ่ี ยก • กลมุ่ สตรที อผา้ บา้ นวาใหญ่
บ้านธาตุและสนามกอล์ฟประภาศรี แนวการตกแต่งห้องเน้นสีด�ำขาว เบรกด้วย อ�ำเภออากาศอ�ำนวย
ภาพเขียนสีสันสดใสที่ประดับไว้หัวนอนและหมอนสีแดงสด ออกแนวสมัยใหม่ โทร. 08 4791 0654
ส่วน “เดอะ คลั เลอร์ วลิ ล์ รสี อร์ท” เปน็ รสี อร์ตแนวใหม่ไม่เหมอื นใคร เนน้ ทีส่ สี ัน
ของรสี อรต์ ทีแ่ ยกเปน็ หลงั ๆ ใหค้ วามเปน็ ส่วนตัว ห้องพักแนวโรแมนตกิ น่ารัก ตัวอย่างที่พักรีสอร์ตแนะน�ำ
• แอทสกล
80 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน ท่อี ยู่ 287/18 ถนนคูเมือง
ตำ� บลธาตเุ ชงิ ชุม อำ� เภอเมอื งฯ
จังหวัดสกลนคร
โทร. 0 4271 3234
• ยู สไตล์ โฮเทล
ที่อยู่ 65 หม่บู า้ นรุ่งพัฒนา ถนนนิตโย
ต�ำบลธาตุเชงิ ชุม อ�ำเภอเมืองฯ
จังหวดั สกลนคร
โทร. 0 4274 3033, 0 4274 4011
• เดอะ คลั เลอร์ วิลล์ รสี อรท์
ท่ีอยู่ 646 ถนนนาเวง-นาค�ำ
ต�ำบลธาตุเชงิ ชุม อำ� เภอเมอื งฯ
จงั หวัดสกลนคร
โทร. 08 7642 0702, 0 4217 1262

ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 81

นครพนม สะพานมติ รภาพ
ไทย-ลาว 3
เมอื งนา่ รักรมิ โขง อีกหน่ึงประตู สะพานขา้ มโขงสวยทสี่ ดุ
ส่อู าเซยี น นครพนมไดช้ อื่ วา่ เปน็ ในเมอื งไทย
“เมืองสามธรรม” เพราะอดุ มด้วย
ธรรมชาติ ธรรมะ และหลาก วันท่ี 11 เดอื น 11 ค.ศ. 2011
วัฒนธรรมชนเผา่ อันน่าประทับใจ เวลา 11 นาฬกิ า 11 นาที 11 วนิ าที คอื
ช่วงเวลาประวัติศาสตร์ท่ีคนไทยต้อง
ท่องเที่ยวลึกซ้ึง จดจำ� เมอื่ “สะพานมติ รภาพไทย-ลาว
แห่งท่ี 3” เชอ่ื มอำ� เภอเมอื งฯ จังหวัด
นครแหง่ ธรรม นครพนม เข้ากับบ้านเวนิ คำ� เมอื งท่า
นครแหง่ 7 พระธาตปุ ระจำ�วนั เกดิ แขก แขวงคำ� มว่ น ประเทศลาว ไดเ้ ปดิ
ใช้อย่างเป็นทางการ นับเป็นสะพาน
ความผกู พนั ของผคู้ นกบั พระพทุ ธศาสนาบม่ เพาะใหน้ ครพนมเปน็ จงั หวดั เดยี ว ข้ามแม่น�้ำโขงแห่งที่ 3 ของไทย ที่เป็นสะพานยุคใหม่ มีการออกแบบอย่าง
ของไทยทมี่ ีการสรา้ งพระธาตุประจ�ำวันเกดิ ไว้ครบ 7 วัน ให้ผู้คนสักการะ อนั ไดแ้ ก่ สวยงามจนกล่าวขานกันว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้�ำโขงท่ีสวยท่ีสุด ด้วยความยาว
พระธาตุพนม (วันอาทิตย์) พระธาตุเรณู (วันจันทร์) พระธาตุศรีคุณ (วันอังคาร) 780 เมตร สงู 10 เมตร กวา้ ง 13 เมตร และมีสองช่องทางจราจร ท�ำหนา้ ที่เปน็
พระธาตุมหาชัย (วันพุธ) พระธาตุประสิทธ์ิ (วันพฤหัสบดี) พระธาตุท่าอุเทน “ประตูสู่อาเซยี นแหง่ อสี าน” เชือ่ มตอ่ โลกและภมู ิภาคอษุ าคเนย์ให้เปน็ หน่ึงเดยี ว
(วนั ศกุ ร)์ และพระธาตนุ คร (วนั เสาร)์ แถมยงั มพี ระธาตปุ ระจำ� คนเกดิ วนั พธุ กลางคนื
เสรมิ ใหด้ ว้ ย คอื พระธาตมุ รกุ ขนคร ผคู้ นจากทว่ั สารทศิ จงึ หลง่ั ไหลไปกราบไหวด้ ว้ ย เมอื งเกา่ ทา่ อเุ ทน
ศรัทธาอนั มริ สู้ ้นิ สดุ พพิ ธิ ภณั ฑม์ ชี วี ติ รมิ โขง
82 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน
“ท่าอุเทน” อ�ำเภอริมโขง ท่ี
ปากแม่น�้ำสงครามซึ่งไหลออกมา
บรรจบกับแม่น�้ำโขง เกิดเป็นแม่น้�ำ
สองสี มีชุมชนใหญ่ตั้งถิ่นฐานมา
เน่ินนาน อุดมด้วยน�้ำท่าและฝูงปลา
นานาชนิด ถ้าหากสืบค้นย้อนไปใน
สมัยอาณาจักรศรีโคตรบูร แถบ
ท่าอุเทนก็คือท่ีต้ังเมืองเก่า กระท่ัง
ยุคถัดมาได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศส ทุกวันน้ีชุมชนเก่าท่าอุเทนจึงเด่นด้วยอาคาร
สถาปตั ยกรรมแบบโคโลเนยี ลเกไ๋ ก๋ อกี ทง้ั ยงั มชี มุ ชนชาวเวยี ดนามเขา้ มาอาศยั รว่ ม
ด้วย เกิดเป็นเสน่ห์แห่งความผสานผสมกลมกลืน ณ ริมโขง ท่ีให้บรรยากาศ
ย้อนยุคไดย้ อดเยย่ี มจรงิ ๆ โดยมีพระธาตทุ ่าอุเทนเป็นศนู ย์กลางยดึ เหนี่ยวจิตใจ

หาดทรายทองศรโี คตรบรู
ลอนทรายคลา้ ยเกลด็
พญานาค

ในยามฤดูแล้ง ช่วงเดือน
กมุ ภาพนั ธ์-พฤษภาคม เมอื่ ล�ำน�้ำโขง
ห น ้ า เ มื อ ง น ค ร พ น ม ล ดร ะ ดั บ ล ง
ต่�ำสุด หนึ่งในปรากฏการณ์ธรรมชาติ
มหัศจรรย์ก็จะบังเกิดข้ึน เห็นเป็น
หาดทรายสีทองผุดเผยตัวข้ึนมาอย่างสวยงาม บ้างเป็นเนินทรายพอกพูนไล่
ขนานไปตามริมฝั่ง แต่ที่น่าพิศวงท่ีสุด คือร้ิวทรายรูปลอนหยักโค้งตวัดคล้าย
เกล็ดพญานาคตามความเช่ือคนริมโขงนครพนม ริ้วทรายน้ีแท้จริงเกิดจาก
คลื่นน้�ำที่ฝากรอยสลักเสลาไว้ กลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและจุดชม
พระอาทติ ยข์ น้ึ อนั ตระการตา

ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 83

ชวนชิมริมทาง ตัวอย่างร้านอาหารแนะน�ำ จับจ่ายรายทาง
• ข้าวเกรยี บปากหม้อศรีเทพ
นครพนมมีอาหารญวนรสชาตดิ ี ท่อี ยู่ 322/1 ถนนศรีเทพ ต�ำบลในเมือง นครพนมมีของกินและงานฝีมือที่
ให้เลอื กชมิ หลายร้าน อย่าง อ�ำเภอเมอื งฯ จังหวัดนครพนม ล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์ เช่น อ�ำเภอ
“รา้ นขา้ วเกรยี บปากหม้อศรเี ทพ” โทร. 08 6717 0708 ธาตพุ นมมกี ะละแมและเค็มบกั นดั ส�ำหรับ
โดดเดน่ ด้วยเมนูขา้ วเกรยี บปากหมอ้ • De Cafe† Bar & Bistro กะละแมนั้น หอม หวานมัน เหนียวนุ่ม
ใส่ไข่ดาว ขา้ วเกรยี บปากหม้อใส่ไข่ ท่อี ยู่ 722/10 ถนนสุนทรวจิ ิตร ตำ� บลในเมอื ง หาซื้อได้บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนม ส่วนเค็มบักนัดคือปลาร้าหมักกับสับปะรด
หมูยอ หมยู อนงึ่ ฯลฯ หาซื้อได้ท่ัวไปในอำ� เภอธาตุพนม สว่ นท่อี �ำเภอนาหวา้ บา้ นทา่ เรือมีงานหัตถกรรม
อำ� เภอเมอื งฯ จังหวัดนครพนม เด่น ได้แก่ เคร่อื งดนตรีพ้ืนบา้ น แคน พณิ โหวด รวมท้ังการทอผา้ ไหมและผ้าฝา้ ย
ขณะท่ีริมฝั่งโขง “De Cafe† Bar โทร. 08 9600 6645 โดยกลุ่มทอผ้าเป็นสมาชิกโครงการศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
& Bistro” เป็นท้ังร้านกาแฟและร้าน • Coffee Wings Cafe† พระบรมราชนิ นี าถ ในรชั กาลท่ี 9 ลายผา้ มที งั้ ลายประยกุ ตแ์ ละลายพน้ื บา้ น ทางดา้ น
อาหารไทยรสจัดจา้ น ตวั รา้ นตกแตง่ เท่ ทอ่ี ยู่ ปากซอยศรีเชียงใหม่ ตำ� บลในเมือง “ศนู ยห์ ตั ถกรรมวดั ธาตปุ ระสทิ ธ”์ิ เปน็ แหลง่ ทอผา้ มกุ แหลง่ ใหญท่ ส่ี ดุ ของนครพนม
ทันสมัย เหมาะแก่การชิมอาหารอร่อย อ�ำเภอเมอื งฯ จงั หวัดนครพนม ผ้ามุกคือผ้าประจ�ำจังหวัด เป็นการทอท่ีต้องยกดอกในระหว่างการทอดอก มักใช้
พรอ้ มชมวิวแมน่ ้ำ� โขงไหลเรอื่ ย โทร. 08 7378 9091 ด้ายสีขาว ซ่ึงจะตัดกับสีพ้ืนของผ้า ท�ำให้ดูคล้ายการฝังมุก ส่วนบ้านเหล่าพัฒนา
ชาวบ้านมีฝีมือในการจักสานกก ท่ีบ้านนาคูณน้อย ผลิตกระติบข้าวลวดลายสีสัน
ไม่ไกลกัน “Coffee Wings สวยงาม และยงั มกี ารจักสานกระเปา๋ ลายขดิ ด้วยความประณีต
Cafe†” คือร้านกาแฟเท่ น่าน่ังละเลียด
ชิมรสเข้มข้นของกาแฟช้ันดี พร้อม อ�ำเภอท่าอุเทน บ้านโนนตาลเป็นหมู่บ้านเคร่ืองปั้นดินเผา นอกจากน้ียังมี
ชิมนานาเบเกอรีรสละมุน บ้านกลางท่ีท�ำกระถางดอกไม้ ครก โอ่ง และไหเช่นเดียวกัน ส่วนท่ีอ�ำเภอนาแก
ชาวบา้ นบา้ นดอนโทนมฝี มี อื ในการจกั สานไม้ไผแ่ ละหวายเปน็ เครอ่ื งใช้ในครวั เรอื น
พักสบายสไตล์คุณ คุณภาพดี ราคาไม่แพง

นครพนม จังหวัดริมแม่น้�ำโขงซ่ึงมีวิวทิวทัศน์ ตัวอย่างร้านแนะน�ำจับจ่าย
สวยงาม โดยเฉพาะยามตะวันขึ้นหน้าเมือง “โรงแรม • ร้านกะละแมพรประเสรฐิ อำ� เภอธาตุพนม
เดอะรเิ วอร”์ เปน็ โรงแรมอยู่ติดรมิ แมน่ �้ำโขง ออกแบบ จำ� หน่ายกะละแมและเคม็ บักนัด
ทันสมัย ห้องพักสะดวกสบาย สามารถชมวิวแมน่ ำ้� โขง โทร. 0 4254 1012
ได้อย่างดี ส�ำหรับห้องพักด้านติดแม่น้�ำ และเป็น • กลุ่มแม่บา้ นทอเสื่อกก อำ� เภอนาหวา้
ที่พักใกล้สุดซึ่งสามารถชมวิวตะวันขึ้นที่หาดทราย โทร. 0 4251 4967
ทองศรโี คตรบรู แหล่งท่องเท่ยี วสำ� คัญของเมือง • ศูนยห์ ตั ถกรรมวดั ธาตปุ ระสิทธิ์
อ�ำเภอนาหวา้
นอกจากนัน้ โรงแรมอืน่ ส่วนใหญจ่ ะตง้ั อยู่ ณ ใจกลางเมือง สะดวกสบายใน โทร. 08 7220 2260
การเดนิ ทาง เชน่ “41 สตดู โิ อ” เปน็ โรงแรมขนาดเลก็ แนวฮปิ ขนานแท้ เปน็ ธรรมชาติ
“สยามแกรนด์” เป็นโรงแรมสไตล์โมเดิร์นอีกแห่งหน่ึงท่ีน่าพัก และอยู่ไม่ไกล ตัวอย่างที่พักรีสอร์ตแนะน�ำ
จากแหลง่ ท่องเทีย่ วในเมือง เชน่ วัดมหาธาตุ ส่วน “ซกิ ตีไ้ นน์ รีสอร์ท” เปน็ รีสอร์ต • โรงแรมเดอะริเวอร์
แนวโมเดิร์น ให้ความเป็นส่วนตัว ภายในห้องตกแต่งด้วยภาพวาดที่ต่างกันไป ทอ่ี ยู่ 35/9 ถนนนครพนม-ธาตพุ นม
และมที น่ี ง่ั เลน่ แบบแขวนไวภ้ ายในหอ้ งใหพ้ กั ผ่อน ตำ� บลในเมือง อำ� เภอเมอื งฯ
จังหวดั นครพนม
84 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน โทร. 0 4252 2999
• 41 สตูดโิ อ
ทอ่ี ยู่ 226/1 ถนนนติ โย ต�ำบลหนองญาติ
อำ� เภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม
โทร. 0 4251 4141
• โรงแรมสยามแกรนด์
ทีอ่ ยู่ 218/3 ถนนนครพนม-ทา่ อุเทน
ต�ำบลหนองแสง อำ� เภอเมอื งฯ
จงั หวัดนครพนม
โทร. 0 4251 2750
• ซกิ ต้ีไนน์ รสี อรท์
ทอี่ ยู่ 56 ถนนนครพนม-ท่าอเุ ทน
ต�ำบลหนองแสง อำ� เภอเมอื งฯ
ท่องเท่ียว วิถจโทีไังทหรย.ว0ัดเ8นกค๋1ไก4ร๋สพ6ไ9นตม4ล6์ล6ึก6ซึ้ง • ภาคอีสาน • 85

มกุ ดาหาร ภสู ระดอกบวั
เมอื งลบั แลบนภหู นิ ทราย
จังหวัดชายแดนภาคอสี าน รมิ สายน้ำ� โขง
เป็นหนงึ่ ในประตูสูก่ ลุม่ ประเทศอินโดจีน “ภสู ระดอกบวั ” อำ� เภอดอนตาล เปน็ อทุ ยานแหง่ ชาตใิ กลแ้ มน่ ำ�้ โขงทสี่ มบรู ณ์
เต็มไปด้วยวฒั นธรรมทอ้ งถนิ่ ทง่ี ดงาม ไม่แพ้ใคร อดุ มด้วยสตั ว์ปา่ และมากมายดว้ ยเสน้ ทางเดินศึกษาธรรมชาติสวย ๆ
มีเอกลกั ษณ์ และมีแหลง่ ทอ่ งเทยี่ ว ภูสระดอกบัวเป็นภูหินทรายลูกมหึมา ด้านบนมีจุดชมวิวมากมาย ท้ังบริเวณ
ทางธรรมชาตหิ ลายแห่ง จงึ เป็นอกี หนึ่ง ผามะเกลือ ภูผาแตก ภูผาแต้ม (ภาพเขียนสีโบราณ) และเด่นสุดคือ มีหลุม
จงั หวัดที่ไมค่ วรมองขา้ ม กุมภลักษณ์ หรอื แอ่งหินทรายทรงกลม กวา้ ง 2-3 เมตร ลกึ 1 เมตร อยู่ 5-6 หลุม
ซึ่งปร่ิมด้วยน้�ำใส และมีดอกบัวแบ่งบานอยู่เกือบตลอดปี จนชวนให้ฉงนสนเท่ห์
ท่องเท่ียวลึกซ้ึง เกิดค�ำถามวา่ บนภูหนิ ทรายเชน่ นมี้ บี ่อบวั อย่ไู ดอ้ ยา่ งไร

ภผู าเทบิ วดั รอยพระพทุ ธบาท
เมอื งภผู าพศิ วง ภมู โนรมย์
ขนึ้ ภดู วู วิ มมุ สงู มกุ ดาหาร
“ภูผาเทิบ” อ�ำเภอดอนตาล
เป็นภูมิทัศน์หินทรายรูปทรงน่าฉงน “วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์”
อายกุ ว่า 120 ลา้ นปี เคยได้รับการ เป็นวัดที่อยู่บนภู ห่างจากตัวเมือง
ยกย่องให้เป็น Unseen Thailand มกุ ดาหารเพยี ง 5 กโิ ลเมตร ไปกราบรอย
มาแล้ว เม่ือก้าวเข้าสู่อ้อมกอดของ พระพุทธบาทหินทราย กราบพระธาตุภู
ภูผาเทิบ เราจะได้พิศวงกับหินเทิบ มโนรมย์ รวมถึงพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดา
หรือหอคอยหินทรายทรงพิสดาร ศรีไตรรัตน์ พระปฏิมากลางแจ้งองค์
สงู ทว่ มหวั สว่ นใหญเ่ ปน็ รปู ดอกเหด็ มหึมาน่าเล่ือมใส แล้วก็เดินชมวิว
เพราะมีหินแบน ๆ วางเทินอยู่บนเสาหินสูงอย่างน่าอัศจรรย์ ยิ่งถ้าได้ไปเยือนใน ตัวเมืองท่ีเห็นหอแก้วมุกดาหารยืนเด่น
ฤดฝู นจะยง่ิ สวยงาม เพราะบนลานหนิ ทรายเหลา่ นล้ี ว้ นดารดาษดว้ ยดอกไมก้ นิ แมลง แม่น้�ำโขงไหลคดโค้งเคียงคู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 2 ทอดข้ามไปสู่
นานาชนิด ทั้งสร้อยสุวรรณา ดุสิตา หยาดน้�ำค้าง รวมถึงดอกเทียนน�้ำสีชมพู เมืองสะหวนั นะเขดของลาว ซึง่ ยังมีพน้ื ทีส่ ีเขยี วช่นื ตาช่ืนใจ
หวานซงึ้ ท่ีชว่ ยเพ่ิมชวี ติ ชีวาใหภ้ ผู าเทิบอกี ล้านเทา่
86 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน วดั สองคอน
สกั การสถานพระมารดาแหง่ มรณสกั ขี

ถ้าน�ำสถานท่ีนี้ไปเปรียบเทียบกับโบสถ์ทั่วไปของศาสนาคริสต์ ท่ีน่ีแตกต่าง
อย่างชดั เจน “โบสถว์ ดั สองคอน” อำ� เภอหวา้ นใหญ่ มสี ถาปตั ยกรรมที่ดรู ว่ มสมัย
เป็นอาคารทรงส่ีเหลี่ยมช้ันเดียวท่ีมีกระจกรอบด้าน ตัวตึกบุกระเบื้องสีน�้ำตาล
ทงั้ หลัง ดเู รยี บ ขรมึ ขลัง ภายในโอโ่ ถง่ จดั เป็นหอ้ งประกอบพธิ ีมสิ ซากว้างขวาง
จงึ ไดร้ บั ยกยอ่ งใหเ้ ปน็ โบสถค์ รสิ ตส์ ถาปตั ยกรรมยคุ ใหมท่ สี่ วยงามและใหญท่ ส่ี ดุ ใน
อษุ าคเนย์ โดยสร้างขึน้ เพอื่ เปน็ มรณสักขี (ที่ระลกึ ในคุณงามความดี) แดค่ รสิ ตชน
7 ท่าน ผู้พลีชีพเพื่อยืนยันศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า คราวเกิดกรณีพิพาทไทยกับ
ฝรงั่ เศสชว่ งสงครามโลกครัง้ ท่ี 2 ได้ไปชมแลว้ จะซง้ึ ใจ

ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน • 87

ชวนชิมริมทาง จับจ่ายรายทาง

มุกดาหาร เมอื งชายแดนแสนสงบงามเลาะเลยี บรมิ ฝ่งั แมน่ �ำ้ โขง เมืองชายโขงแห่งน้ีมีเสน่ห์ ซ่ึงสะท้อน
ประตสู ู่กลุ่มประเทศอนิ โดจีน ในตัวเมืองมีรา้ นเดด็ ประจ�ำถน่ิ อยา่ ง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ผ่าน
“ร้านบ้านรตั ตยิ า แจว่ ฮ้อน” ข้นึ ช่อื เรือ่ งแจ่วฮอ้ นทีค่ ดั สรรวัตถุดิบ งานฝีมือหลากหลาย เช่น ที่บ้านด่านช้าง อ�ำเภอ
คณุ ภาพดี เน้อื หมกั จนนุม่ ลน้ิ น�ำ้ ซปุ กลมกล่อม น�ำ้ จ้มิ จดั จ้าน ค�ำชะอี ชาวผู้ไทยมีฝีมือจักสานงานไม้ไผ่ เมื่อได้
และยังมอี าหารเวียดนามสูตรเฉพาะ และร้านอาหารพ้ืนบา้ นรสแซบ่ รับค�ำแนะน�ำเพ่ิมเติมจากศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ
หลายรายการ งานไม้ไผอ่ นั ประณตี กถ็ กู ผลติ ขนึ้ อยา่ งหลากหลาย
ส่วนท่ีบ้านภู อ�ำเภอหนองสูง เป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายลายขิดฝีมือชาวผู้ไทย ซึ่ง
นอกจากน้ันยังมีร้านกาแฟน่าน่ัง ตัวอย่างร้านอาหารแนะน�ำ ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มทอผ้าฝ้ายลายขิด โดยน�ำเส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติและผ้า
“The Goodmook Traveller Cafe†” • บา้ นรัตตยิ า แจ่วฮ้อน หมกั โคลนมาถกั ทอ
รื่นรมย์กับกาแฟและเคร่อื งดม่ื หลากรส ทอ่ี ยู่ 2/2 หมู่ 9 ตำ� บลมกุ ดาหาร
ละเลียดชิมขนมหวานรสละมุน หรือ อำ� เภอเมืองฯ จังหวดั มุกดาหาร ตลาดอินโดจีนในตัวเมืองมีสินค้านานาชนิดจากกลุ่มประเทศอินโดจีน ทว่า
อิ่มเอมกับจานหลกั หลากสไตล์ โทร. 0 4261 4789 ก่อนซื้อควรพิจารณาอย่างละเอียด เพราะอาจมีสินค้าท่ีเสียหายจากการขนส่ง
• The Goodmook Traveller Cafe† ปะปนอยู่
ทอี่ ยู่ 10 ถนนสองนางสถิตย์
ตำ� บลมกุ ดาหาร อ�ำเภอเมืองฯ ทางด้านของกินน้ัน ด้วยความท่ีมุกดาหารเป็นเมืองชายโขง ปลาท่ีจับได้
จงั หวดั มกุ ดาหาร ถูกน�ำมาแปรรูปเป็นอาหารหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นปลาร้า ปลาแห้ง แหนมปลา
โทร. 0 4261 2091 ไส้กรอกปลา ที่อ�ำเภอนิคมค�ำสร้อยมี “กลุ่มอาหารแปรรูปบ้านอุ่นเจริญ (ล�ำโขง
มุกดา)” ซ่ึงทำ� แหนมปลากรายไดอ้ ร่อยจนเป็นสนิ คา้ โอทอ็ ประดับหา้ ดาว
พักสบายสไตล์คุณ
ตัวอย่างร้านแนะน�ำจับจ่าย
มุกดาหาร เมืองริมฝั่งโขงอีกแห่งหน่ึง • กลุม่ พัฒนาอาชีพแมบ่ า้ นบ้านดา่ นชา้ ง
ของภาคอีสาน เป็นประตูสู่อินโดจีนและเป็น อำ� เภอคำ� ชะอี จ�ำหนา่ ยงานจักสานไม้ไผ่
เมืองการค้าชายแดนท่ีส�ำคัญ ที่พักส่วนใหญ่ ภมู ิปัญญาชาวผู้ไทย
ของเมืองนีม้ ที ัง้ โรงแรมท่อี ยู่ในเมือง เหมาะแก่ โทร. 08 1547 9890
การเขา้ พกั เพอ่ื ตดิ ตอ่ ทำ� ธรุ กจิ ตา่ ง ๆ หรอื แมแ้ ต่ • กลมุ่ ทอผ้าฝา้ ยลายขดิ อำ� เภอหนองสงู
เดินทางท่องเที่ยวสถานท่ีส�ำคัญในเมือง เช่น จำ� หน่ายผ้าฝา้ ยลายขดิ ฝมี ือชาวผู้ไทยบา้ นภู
“โรงแรมริเวอร์ซิตี้” ห้องพักสะดวกสบายและ โทร. 08 9028 8565
มีสระว่ายน�้ำ “เบิร์ดเดย์ บูทีค” โรงแรมแนว • กลุ่มอาหารแปรรปู บ้านอนุ่ เจรญิ (ลำ� โขงมุกดา)
บตู ิกสมัยใหม่
อำ� เภอนคิ มค�ำสร้อย จำ� หนา่ ยผลติ ภณั ฑ์
ส่วนใครท่ีต้องการพักใกล้ริมน้�ำโขง ขอ แปรรูปจากปลาและหมู
แนะนำ� “โรงแรมสำ� ราญชายโขง” และ “สะหวนั โทร. 0 4268 1101
ส�ำราญ” ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากหอแก้วมุกดาหาร
จุดชมววิ มุมสงู เมืองมกุ ดาหารและภมู โนรมย์ ตัวอย่างท่ีพักรีสอร์ตแนะน�ำ
• ริเวอร์ซติ ี้
88 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน ทอี่ ยู่ 28 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล
ต�ำบลศรีบุญเรือง อำ� เภอเมอื งฯ
จงั หวดั มกุ ดาหาร
โทร. 0 4261 5444
• เบริ ์ดเดย์ บูทีค
ทอี่ ยู่ 77/99 ถนนชยางกรู ตำ� บลมุกดาหาร
อ�ำเภอเมืองฯ จงั หวดั มกุ ดาหาร
โทร. 0 93469 5588
• สำ� ราญชายโขง
ท่อี ยู่ 88/8 ถนนส�ำราญชายโขงใต้

ต�ำบลศรีบุญเรือง อำ� เภอเมอื งฯ
จังหวดั มุกดาหาร
โทร. 0 4263 3388, 09 4542 6388
• สะหวันส�ำราญ
ทอ่ี ยู่ 199 ถนนส�ำราญชายโขงใต้
ต�ำบลศรีบุญเรือง อำ� เภอเมอื งฯ
ท่องเที่ยว วิถโจทีไังทหรย.ว0ัดเมก4๋2กุไก6ด๋ส3าไห2ตา6ลร6์ล9ึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 89

เลย ภกู ระดงึ
ภทู อ่ี ดุ มดว้ ยพรรณไมแ้ ละสายนำ้�

แหลง่ ทอ่ งเทย่ี วระดบั ตำ� นานทไี่ มเ่ คยหายไปจากใจของนกั ทอ่ งเทย่ี วไทย ตอ้ ง
มีสักคร้ังหนึ่งในชีวิตที่ขอมีโอกาสเดินข้ึนไปสัมผัสธรรมชาติอันสวยงามของ
“ภูกระดึง” ภูเขายอดตัดที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้า ป่าสน ดอกไม้ สายธารน�้ำตก
อนั งดงาม ภูกระดงึ สวยทุกโมงยาม ทุกฤดู นอกจากผาหล่มสัก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ของภูกระดึงท่ีทุกคนต้องไปถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกแล้ว ยังมีป่าปิด อันเป็นพ้ืนท่ี
ทอ่ี ดุ มสมบรู ณด์ ว้ ยพรรณไมแ้ ละนำ�้ ตก ถา้ โชคดี ทางเจา้ หนา้ ทอ่ี นญุ าตใหเ้ ขา้ ไปเทยี่ ว
ชมป่าปิดได้ ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ด้านหน้าน�้ำตกขุนพองจะมี
ใบเมเปิลสีแดงสดอวดโฉมอยู่ในต�ำแหน่งท่ีสวยงามมาก ถือเป็นไฮไลต์ของการ
ขนึ้ มาเทยี่ วภกู ระดงึ เลยทเี ดยี ว แตถ่ า้ ไมเ่ ปดิ เสน้ ทางพเิ ศษ เสน้ ทางเดนิ ปกตทิ กุ เสน้
ก็มคี วามงามมากเพยี งพอ รอให้คุณไปสมั ผสั เสมอ

จงั หวดั เลยต้ังอยู่ทา่ มกลางขุนเขา สวนหนิ ผางาม
นอ้ ยใหญ่ เป็นจงั หวัดในภาคอีสานทมี่ ี ตระการตาดว้ ยหนิ หลากรปู ลกั ษณ์
แหลง่ ทอ่ งเท่ียวมากท่สี ดุ แหง่ หนึ่ง
แต่ละสถานทเ่ี ต็มไปดว้ ยความสวยงาม “สวนหินผางาม” อำ� เภอหนองหนิ มคี วามสวยงามแปลกตา ภายในสวนหนิ
และมีเสนห่ ์ไมเ่ หมือนท่ีไหน ผางามมีเส้นทางเดินสลับซับซ้อน ตลอดเส้นทางมีโอกาสพบเห็นต้นไม้หายาก
เลยสวยทุกฤดกู าล เปน็ เมืองมหศั จรรย์ และต้นไม้ยักษ์ เช่น ปรงเขาที่มีอายุหลายร้อยปี มีจุดชมวิวป่าและภูเขาหินปูนที่
ทคี่ ณุ ไม่ควรผ่านเลย รายรอบอยู่ในบรเิ วณน้ีด้วย

ท่องเที่ยวลึกซึ้ง ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 91

ภทู อก...งดงามดว้ ยทะเลหมอก
เชยี งคาน...เมอื งสดุ ฮอตรมิ นำ้� โขง

เกือบทกุ เช้าในช่วงฤดหู นาวมักมี
ทะเลหมอกรวมกลุ่มกันที่แม่น�้ำโขง
ไล่ยาวจากแก่งคุดคู้เป็นต้นไป นับเป็น
ชว่ งเวลาดี ๆ ทคี่ ณุ ควรมายนื บนจดุ ชมววิ
ท่ี “ภทู อก” อำ� เภอเชยี งคาน เพอ่ื สมั ผสั
บรรยากาศดี ๆ แบบน้ี ในขณะเดยี วกนั
กค็ วรมาพกั ผอ่ นท่ี “เชยี งคาน” ยา่ นเกา่
ริมแม่นำ�้ โขง ที่ทุกวันนี้ใครมาเทยี่ วเลย
ก็ต้องแวะเวียนเข้ามาสัมผัสบรรยากาศ
เมืองท่องเท่ยี วสุดฮอตแหง่ นี้
90 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน

เทศกาลตน้ ครสิ ตม์ าสภเู รอื วดั เนรมติ วปิ สั สนา
สดใสดว้ ยใบไมส้ แี ดงแจม่ จดั อโุ บสถศลิ าแลงทใี่ หญท่ ส่ี ดุ ในประเทศไทย

อ�ำเภอภูเรือเป็นแหล่งปลูกต้นคริสต์มาสมากท่ีสุดในประเทศไทย เป็น “วดั เนรมติ วปิ สั สนา” อยใู่ นอำ� เภอดา่ นซา้ ย ตง้ั สงู เดน่ อยบู่ นเนนิ เขา หา่ งจาก
แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทยกับมหัศจรรย์สีแดงจึงมีการจัดงาน “เทศกาล พระธาตุศรีสองรักเพียงเล็กน้อย พระอุโบสถและเจดีย์ภายในวัดก่อสร้างด้วย
ต้นครสิ ตม์ าสภเู รอื ” ขึ้นโดยมตี ้นคริสตม์ าสใบสีแดงนับหมน่ื ตน้ ประดับแตง่ แต้มให้ ศิลาแลงทั้งหลัง ส�ำหรับพระอุโบสถขนาดใหญ่น้ันตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามตาม
พื้นที่จัดงานสดใสไปท่ัวบริเวณลานคริสต์มาส ซ่ึงจัดอยู่ตรงปากทางข้ึนอุทยาน ศิลปะภาคกลาง ภายในมีภาพจิตรกรรมท่ีสวยงาม มีพระพุทธชินราชจ�ำลองเป็น
แหง่ ชาตภิ เู รอื มาเทย่ี วกนั ได้ในชว่ งปลายเดอื นพฤศจกิ ายนถงึ ปลายเดอื นมกราคม พระประธาน และมีหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อมหาพันธ์ สีลวิสุทโธ ผู้ริเริ่มสร้างวัด ซึ่ง
ของทกุ ปี หลังจากน้ันสามารถเดินทางข้นึ ไปเท่ยี วอทุ ยานแหง่ ชาตภิ เู รือต่อได้ มรณภาพแล้ว ประดิษฐานอยู่ดว้ ย

ภปู า่ เปาะ
จดุ ชมววิ ภหู อ

ห่างจากสวนหินผางามประมาณ 7 กิโลเมตร คือ “ภูป่าเปาะ” จุดชมวิวท่ี
มองเหน็ ยอดภหู อทม่ี ลี กั ษณะยอดตดั เหน็ โดดเดน่ ยามทม่ี สี ายหมอกลอยปกคลมุ
เหนอื ยอดภหู อนนั้ นบั เปน็ ความสวยงามตามธรรมชาตทิ มี่ อบความสขุ ใหผ้ มู้ าเยอื น
ปัจจบุ ันจุดชมววิ ภปู ่าเปาะเป็นแหลง่ ทอ่ งเท่ียวยอดฮติ อกี แห่งของเลย

วดั ปา่ หว้ ยลาด ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน • 93
กราบสกั การะพระสพั พญั ญรู แู้ จง้ สามแดนโลกธาตุ

ไม่ว่าจะมาอ�ำเภอภูเรือเวลาไหน ขอแนะน�ำให้ตรงไปท่ี “วัดป่าห้วยลาด”
วดั ปา่ ทมี่ ฉี ากหลงั เปน็ ภเู ขาสเี ขยี วขจี ทน่ี มี่ ศี าลาเฉลมิ พระเกยี รตริ ปู ทรงไทยประยกุ ต์
ขนาดใหญ่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นสวยงาม ภายในศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปสีขาว
บริสุทธ์ทิ ีส่ รา้ งจากแร่แคลไซต์ มชี ือ่ ว่า “พระสพั พญั ญูรู้แจง้ สามแดนโลกธาตุ” และ
บรเิ วณลานดา้ นหนา้ ศาลาเฉลมิ พระเกยี รตยิ งั มี “วมิ ตุ ตศิ ลิ ป”์ ศลิ ปกรรมสรา้ งสรรค์
ที่มตี ้นทางมาจากพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจา้ ใหช้ มกนั อกี ด้วย

92 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน

วดั โพธช์ิ ยั นาพงึ
ชมจติ รกรรมฝาผนงั
พน้ื บา้ นสวยหลากหลาย

อกี หนง่ึ จดุ หมายในอำ� เภอนาแหว้
คือการไปชมวิหารท่ีก่อสร้างผสมผสาน
ระหว่างศิลปะล้านช้างกับศิลปะล้านนา
ท่ี “วัดโพธิ์ชัยนาพึง” ซ่ึงที่วิหารมี
ภาพจิตรกรรมฝาผนังท้ังด้านนอก
และด้านใน เป็นเรื่องพุทธประวัติ
เวสสันดรชาดก และนิทานพ้ืนบ้าน
สนิ ไช การะเกด และในกฏุ เิ จา้ อาวาสยัง
เป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูป
องค์แสน หรือพระเจ้าฝนแสนห่า ซ่ึง
เป็นพระพุทธรูปโบราณคู่บ้านคู่เมือง
มาหลายชัว่ อายคุ น

วดั ศรโี พธช์ิ ยั บา้ นแสงภา
ตระการตากบั ประเพณแี หต่ น้ ดอกไม้

“วดั ศรโี พธ์ิชยั ” เปน็ วดั เกา่ แก่ อายุมากกว่า 400 ปี สรา้ งข้ึนพรอ้ ม ๆ กับการ
ตั้งชุมชนบ้านแสงภา อ�ำเภอนาแห้ว โดดเด่นท่ีสถาปัตยกรรมอุโบสถคล้ายกับที่
หลวงพระบาง ในช่วงสงกรานต์ท่ีวัดน้ีจะมีประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ซ่ึงจัดต่อเน่ือง
มาตง้ั แตส่ รา้ งวดั เสรจ็ เมอื่ 400 ปมี าแลว้ การแหต่ น้ ดอกไมค้ อื การบชู าพระรตั นตรยั
แต่ท่ีวัดศรีโพธช์ิ ยั บา้ นแสงภา จะพเิ ศษกว่าทกุ วัด คือ ต้นดอกไม้มขี นาดใหญม่ าก
กวา้ ง 3 เมตร สงู ถึง 15 เมตร จะมกี ารแห่ต้นดอกไมร้ อบอุโบสถ 3 รอบในยามค�่ำ
ของวนั ท่ี 14 เมษายน โดยมกี ารเต้น หมนุ โยกต้นดอกไมย้ ักษ์ให้เขา้ กับจงั หวะ
เสียงฆ้อง ฉิง่ ฉาบ ครึกครื้นมาก

94 • ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง • ภาคอีสาน • 95

ภลู มโล
ตระการตาดอกนางพญาเสอื โครง่ บาน

ภูลมโล พืน้ ท่ีสว่ นหน่งึ ของอทุ ยานแห่งชาตภิ หู ินร่องกล้า อย่บู นรอยตอ่ ของ
อาณาเขต 3 จังหวัด คือ พษิ ณโุ ลก เลย และเพชรบรู ณ์ มียอดสงู สดุ คือ ภลู มโล
ความสูง 1,680 เมตร จากระดับทะเลปานกลางจุดเดน่ ของที่น่ี คอื ป่านางพญาเสอื
โครง่ ทผี่ ลดิ อกบานสะพรง่ั ในทกุ เดอื นมกราคมของทกุ ปี สามารถเดนิ ทางขนึ้ มาเทยี่ ว
ชมได้ท้ังจากทางด้านจังหวัดพิษณุโลก เส้นทางภูหินร่องกล้า และทางจังหวัดเลย
เสน้ ทางบ้านกกสะทอน

ภหู ลวง พพิ ธิ ภณั ฑผ์ ตี าโขน
แดนดอยแหง่ พรรณไม้ มดี ที ห่ี นา้ กากผี

“ภหู ลวง” ต้ังอยใู่ นเขตรักษาพนั ธ์สุ ัตวป์ า่ ภูหลวง ไดร้ ับฉายาว่า “มรกตแห่ง วัดโพนชัยเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอ�ำเภอด่านซ้าย มีความเก่าแก่เป็น
อีสาน” เป็นทิวเขาขนาดใหญ่ที่มีสภาพป่าแตกต่างหลากหลายกันไปตามความสูง อย่างมาก สร้างข้ึนพร้อมกับพระธาตุศรีสองรัก ในวัดน้ีมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจอยู่
ของพ้นื ที่ มสี ตั วม์ ากกว่า 300 ชนดิ อาศัยอยู่ และมีพรรณไม้หลายรอ้ ยชนดิ โดย 2 แห่ง คือ “พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน” ซ่ึงเป็นสถานที่เก็บรวบรวมเรื่องราวเก่ียวกับ
เฉพาะดอกไม้ป่าที่มีมากชนิดที่สุดในอีสาน มีการส�ำรวจพบว่ามีกล้วยไม้ที่ภูหลวง ผีตาโขน ไม่ว่าจะเป็นประวตั คิ วามเป็นมา การท�ำหนา้ กาก วิวัฒนาการของหน้ากาก
มากเกือบ 200 ชนดิ รวมท้งั มพี ืชพรรณไมท้ หี่ ายากหรอื มีท่ภี หู ลวงเพียงแหง่ เดยี ว ฯลฯ และ “พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเมืองด่านซ้าย” ท่ีเก็บรวบรวมเร่ืองราวของอ�ำเภอ
อกี หลายชนดิ แหลง่ ท่องเทยี่ วบนภหู ลวงคือหน้าผาสงู ชันที่มีทิวทัศนส์ วยงาม เช่น ด่านซ้าย ประเพณี วัฒนธรรม รวมท้ังมีการจัดแสดงหน้ากากผีตาโขนที่มีความ
ผาสมเด็จ ผาเยือง และผาโหลน่ แต้ ชมดอกไม้ท่ีผลดั กนั โชว์โฉมตามฤดกู าล เช่น หลากหลายมากกว่าในพพิ ธิ ภัณฑ์ผีตาโขนเสยี อีก
กหุ ลาบแดง กหุ ลาบขาว รองเทา้ นารปี กี แมลงปอ สงิ โตอาจารยเ์ ตม็ บนยอดภหู ลวง
ยงั มรี อยเทา้ ไดโนเสารท์ ม่ี อี ายปุ ระมาณ 120 ลา้ นปี และมนี ำ�้ ตกทอ่ี ยใู่ นโซนดา้ นลา่ ง ถ้าอยากเห็นหน้ากากที่โชว์ไว้ในพิพิธภัณฑ์ออกมามีชีวิตชีวาบนท้องถนน ก็
ภเู ขาอีกหลายแห่ง ต้องมาเที่ยวด่านซ้ายในช่วงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม อันเป็นช่วงเทศกาล
ผตี าโขน ซงึ่ เปน็ สว่ นหนงึ่ ของงานบญุ หลวง งานบญุ ใหญป่ ระจำ� ปขี องทอ้ งถนิ่ ทร่ี วม
96 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน เอางานบุญพระเวส (ฮีตเดอื นส)ี่ และงานบญุ บงั้ ไฟ (ฮตี เดือนหก) ให้เปน็ งานบญุ
เดียวกัน โดยจะมีผู้คนมากมายท่ีสวมหน้ากากผีตาโขนออกมาสร้างสีสันและ
ความครนื้ เครงในขบวนแหก่ นั จนกลายเปน็ งานเทศกาลประเพณที ไ่ี มเ่ หมอื นงานไหน
ในประเทศไทย

ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง • ภาคอีสาน • 97


Click to View FlipBook Version
Previous Book
freebook_01
Next Book
2 โภชนาการเบื้องต้นกับการป้องกันโรคอ้วน และ NCDs