The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กำหนดการและกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบ_NT

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ttacademic9, 2019-12-23 20:18:36

กำหนดการและกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบ_NT

กำหนดการและกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบ_NT

กำหนดกำรบรหิ ำรจดั กำรประเมนิ ควำมสำมำรถในกำรอำ่ นของผ้เู รียน ชน้ั ประถมศกึ ษำปีท่ี 1 ปีกำรศกึ ษำ 2562

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ.

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำ ผรู้ บั ผิดชอบ

1 ประชุมช้แี จงผู้แทนศูนย์สอบของ สพฐ. และผู้แทนสังกัดอื่น ๆ เก่ียวกบั รุ่นท่ี 1 (27 – 30 ต.ค. 62)

แนวทางการจัดสอบการอ่าน ศนู ยส์ อบ สพฐ. สพฐ.
รนุ่ ท่ี 2(30ต.ค.–1พ.ย.62)

ศนู ย์สอบหน่วยงานอืน่

2 ศูนยส์ อบนาเข้าและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาท่ีมีสทิ ธ์ิสอบผ่านระบบNTAccess 28 ต.ค. - 10 พ.ย. 62 ศูนย์สอบ

3 สถานศกึ ษานาเข้าข้อมลู นักเรียนท่ีมีสทิ ธ์ิสอบ ผ่านระบบ NT Access 11 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 สถานศึกษา

4 ศนู ยส์ อบตรวจสอบข้อมลู และจัดสนามสอบ 2 - 8 ธ.ค. 62 ศนู ยส์ อบ

5 สนามสอบตรวจสอบและแก้ไขขอ้ มลู หอ้ งสอบ 9 – 15 ธ.ค. 62 สนามสอบ

6 สถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนท่มี สี ทิ ธ์สิ อบ ผา่ นระบบ 16 – 22 ธ.ค. 62 สถานศึกษา
NT Access (ครั้งสุดทา้ ย)

7 ศูนย์สอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมลู การจดั สอบ ผ่านระบบ NT Access 23 – 29 ธ.ค. 62 ศนู ย์สอบ
(ครง้ั สดุ ทา้ ย)

8 สพฐ. ตรวจสอบการจดั สนามและออกเลขท่ีน่งั สอบ 30 ธ.ค 62 – 12 ม.ค. 63 สพฐ.

9 ศูนยส์ อบแตง่ ตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนยส์ อบ และสนามสอบ 13 – 17 ม.ค. 63 ศูนยส์ อบ

10 จดั ส่งคมู่ ือและเอกสารธุรการประจาสนามสอบไปยงั ศนู ย์สอบ 20 – 24 ม.ค. 63 สพฐ.

11 ศนู ยส์ อบประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับ 3 – 7 ก.พ. 63 ศนู ย์สอบ
ศูนย์สอบ และสนามสอบ เกยี่ วกับการบริหารจดั การสอบ

12 จดั สง่ ขอ้ สอบและกระดาษคาตอบไปยังศนู ย์สอบ 3 – 6 ก.พ. 63 สพฐ.

13 ศนู ย์สอบดาเนินการจดั สอบ 11 - 14 ก.พ. 63 ศูนยส์ อบ

14 สพฐ. และศนู ย์สอบ ตรวจเยยี่ มสนามสอบ 11 - 14 ก.พ. 63 สพฐ.ร่วมกบั ศูนยส์ อบ

15 สนามสอบนาเข้าผลการทดสอบรายบคุ คลเขา้ สู่ระบบ NT Access 11 ก.พ. – 1 ม.ี ค. 63 ศนู ยส์ อบร่วมกบั สนามสอบ

16 ประมวลผลคะแนนการทดสอบ 2 – 19 ม.ี ค. 63 สพฐ.

17 ประกาศผลการทดสอบ 20 มี.ค. 63 สพฐ.

ตำรำงสอบ

วันสอบ เวลำ วิชำ เวลำสอบ

11 - 14 ก.พ. 2563 09.00 – 10.00 น. การอ่านรู้เร่ือง 60 นาที

พัก 30 นาที

10.30 – 11.30 น. การอ่านออกเสียง คนละ 10 นาที

พักกลางวนั 60 นาที

12.30 – 15.00 น. การอ่านออกเสยี ง (ต่อ) คนละ 10 นาที

ผูพ้ ฒั นำข้อสอบ: กลุม่ พัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ เบอร์โทรศัพท์: 02 288 5781

ผจู้ ดั สอบ: กลุ่มประเมนิ คุณภาพการศกึ ษา เบอรโ์ ทรศัพท์: 02 288 5783, 02 288 5787

กรอบโครงสรำ้ งของกำรประเมนิ ควำมสำมำรถดำ้ นกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1

สำนกั ทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ.

มำตรฐำนและตวั ชว้ี ดั องค์ รปู แบบขอ้ สอบ (จำนวนข้อ) รวม (ขอ้ )
ประกอบ (คะแนน)
จบั คู่ เลอื กตอบ เขียนตอบสน้ั ปฏิบตั ิจริง

สมรรถนะ 1 กำรอำ่ นออกเสยี ง

ท 1.1 ป.1/1 อ่านออกเสยี งคา คาคล้องจอง ขอ้ ความสน้ั ๆ (คาทม่ี ีรูป คำ 20 20
วรรณยกุ ต์ และไมม่ ีรูปวรรณยุกต์ คาท่ีมตี ัวสะกดตรงมาตรา และไมต่ รง 20 คา (10 คะแนน)
มาตรา คาทมี่ ีพยัญชนะควบกล้า คาทีม่ ีอักษรนา)
ประโยค 10
10 ประโยค 10 (20 คะแนน)
(50 คา)

ข้อควำม

1 ข้อความ 1 1
8 ประโยค (20 คะแนน)

(48 คา)

รวม 31 31
(50 คะแนน)

สมรรถนะ 2 กำรอ่ำนรู้เรื่อง

ท 1.1 ป.1/2 บอกความหมายของคาและข้อความท่อี ่าน คำ 10 10
ท 1.1 ป.1/3 ตอบคาถามเก่ยี วกบั เร่ืองท่อี า่ น 10 คา (10 คะแนน)

ท 1.1 ป.1/4 เลา่ เร่อื งยอ่ จากเรอื่ งที่อ่าน ประโยค

ท 1.1 ป.1/5 คาดคะเนเหตกุ ารณจ์ ากเร่ืองที่อา่ น เลา่ เรอ่ื งจาก

ท 1.1 ป.1/7 บอกความหมายของเคร่ืองหมาย สัญลกั ษณส์ าคัญที่มกั พบ ภาพ 5 5
เจอในชีวิตประจาวัน 5 ภาพ (10 คะแนน)

ท 2.1 ป.1/2 เขียนส่อื สารดว้ ยคาและประโยคต่าง ๆ ประโยค 10

ท 3.1 ป.1/2 ตอบคาถามและเลา่ เรื่องท่ีฟังและดทู ัง้ ท่ีเป็นความรแู้ ละความบันเทงิ 10 ประโยค 10 (20 คะแนน)

ท 4.1 ป.1/3 เรยี บเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ ข้อควำม 5 5
ท 5.1 ป.1/1 บอกข้อคิดทไี่ ดจ้ ากการอ่านหรอื ฟังวรรณกรรมร้อยแกว้ และ 3–5 ข้อความ (10 คะแนน)
ร้อยกรองสาหรับเดก็

รวม 10 15 5 30
(50 คะแนน)

ขอบขำ่ ยสำระ (ส่ิงเรำ้ ) อกั ษรสงู ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห

เป็นคา ประโยค ขอ้ ความ หรือบทร้อยกรองง่าย ๆ ทมี่ ีวงคาศัพท์ท่ีเป็นคา อกั ษรกลำง ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ

ประสมดว้ ยพยญั ชนะและสระประกอบดว้ ยคาคล้องจอง ข้อความสนั้ ๆ อกั ษรต่ำ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ

(คาท่มี ีรูปวรรณยกุ ต์ และไม่มรี ูปวรรณยกุ ต์ คาท่ีมตี วั สะกดตรงมาตรา และ สระเสยี งสั้น-ยำวท่ีเปน็ สระเดี่ยวจำนวน 18 ตวั ประกอบด้วยสระอะ อา อิ อี

ไมต่ รงมาตรา คาท่มี ีพยญั ชนะควบกล้า คาท่ีมีอกั ษรนา) อึ ออื อุ อู เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ สระประสม 6 ตัว

ประกอบด้วยสระ เอยี ะ เอีย อัวะ อัว เออื ะ เออื และสระเกิน 4 ตัว

ประกอบด้วย สระอา ใอ ไอ เอา สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป (ทั้งมแี ละไม่มีรปู

วรรณยุกต)์


Click to View FlipBook Version