The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กำหนดการและกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบ_NT

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ttacademic9, 2019-12-23 20:18:38

กำหนดการและกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบ_NT

กำหนดการและกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบ_NT

กำหนดกำรบริหำรจดั กำรประเมนิ คณุ ภำพผเู้ รยี น ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 ปกี ำรศึกษำ 2562

สำนักทดสอบทำงกำรศกึ ษำ สพฐ.

ที่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รบั ผดิ ชอบ

1 ประชุมช้ีแจงผู้แทนศูนย์สอบของ สพฐ. และผู้แทนสังกัดอ่ืน ๆ เก่ียวกับ รุ่นที่ 1 (27 – 30 ต.ค. 62)

แนวทางการจัดสอบและการใช้โปรแกรม NT Access ศนู ย์สอบ สพฐ. สพฐ.
รุ่นที่ 2 (30 ต.ค. – 1 พ.ย. 62)

ศนู ย์สอบหน่วยงานอนื่

2 ศนู ยส์ อบนาเข้าและตรวจสอบขอ้ มูลสถานศึกษาท่ีมสี ิทธ์สิ อบผา่ นระบบ NTAccess 28 ต.ค. - 10 พ.ย. 62 ศนู ยส์ อบ

3 สถานศึกษานาเข้าขอ้ มูลนกั เรียนท่มี สี ทิ ธส์ิ อบ ผ่านระบบ NT Access 11 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 สถานศึกษา

4 ศนู ย์สอบสารวจและจดั สนามสอบ 2 - 8 ธ.ค. 62 ศูนย์สอบ

5 สนามสอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลหอ้ งสอบ 9 – 15 ธ.ค. 62 สนามสอบ

6 สถานศึกษาตรวจสอบและแกไ้ ขขอ้ มูลนักเรยี นที่มสี ิทธส์ิ อบ 16 – 22 ธ.ค. 62 สถานศึกษา
ผ่านระบบ NT Access (ครัง้ สดุ ทา้ ย)

7 ศูนย์สอบตรวจสอบและแกไ้ ขข้อมลู การจดั สอบ ผา่ นระบบNTAccess (คร้งั สุดทา้ ย) 23 – 29 ธ.ค. 62 ศนู ยส์ อบ

8 สพฐ. ตรวจสอบการจัดสนามและออกเลขทนี่ ่งั สอบ 30 ธ.ค 62 – 12 ม.ค. 63 สพฐ.

9 ศูนย์สอบแต่งต้ังคณะกรรมการจดั สอบระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ 13 – 17 ม.ค. 63 ศนู ยส์ อบ

10 ศูนยส์ อบประชมุ ชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับศูนย์สอบ 3 ก.พ. – 4 มี.ค. 63 ศูนย์สอบ
และสนามสอบ เก่ยี วกบั การบรหิ ารจดั การสอบ

11 จัดสง่ คู่มือและเอกสารธุรการประจาสนามสอบไปยงั ศูนย์สอบ 20 – 24 ม.ค. 63 สพฐ.

12 จดั ส่งข้อสอบและกระดาษคาตอบไปยงั ศูนย์สอบ 24 - 27 ก.พ. 63 สพฐ.

13 ศนู ย์สอบดาเนนิ การจดั สอบ 4 ม.ี ค. 63 ศูนยส์ อบ

14 สนามสอบตรวจขอ้ สอบแบบเขยี นตอบ 5 - 6 มี.ค. 63 ศนู ยส์ อบ/สนามสอบ

15 สพฐ. และศนู ย์สอบ ตรวจเย่ยี มสนามสอบ 2 - 6 ม.ี ค. 63 สพฐ.ร่วมกับศูนยส์ อบ

16 สพฐ. รับกระดาษคาตอบจากศนู ยส์ อบ 9 - 13 มี.ค. 63 สพฐ.และศูนยส์ อบ

17 สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบและเฉลย/แนวคาตอบ 16 มี.ค. 63 เป็นต้นไป สพฐ.

18 ตรวจกระดาษคาตอบปรนัยและประมวลผลคะแนนการทดสอบ 16 ม.ี ค.– 20 เม.ย.63 สพฐ.

19 ประกาศผลการประเมนิ 30 เม.ย. 63 สพฐ.

ตำรำงสอบ

วันสอบ เวลำ วิชำ เวลำสอบ

วนั พธุ ที่ 4 มนี าคม 2563 09.00 – 10.30 น. ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 90 นาที

พกั 30 นาที

11.00 – 12.00 น. ความสามารถด้านภาษาไทย 60 นาที

ผู้พัฒนำขอ้ สอบ: กลมุ่ พัฒนาเครอ่ื งมือและบริการการทดสอบ เบอร์โทรศัพท์: 02 288 5781
ผ้จู ัดสอบ: กลุม่ ประเมนิ คุณภาพการศกึ ษา เบอรโ์ ทรศัพท์: 02 288 5783, 02 288 5787

กรอบโครงสร้ำงของแบบทดสอบควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย ช้ันประถมศกึ ษำปีที่ 3

สำนักทดสอบทำงกำรศกึ ษำ สพฐ.

ระดับ รูปแบบข้อสอบ (จำนวนขอ้ ) รวม
พฤตกิ รรม จำนวนข้อ
มำตรฐำน/ตวั ชว้ี ัด เลือกตอบ หลำย เชิงซ้อน ตอบสั้น ตอบ
คำตอบ อิสระ

สำระที่ 1 กำรอ่ำน

มำตรฐำน ท 1.1 ใช้กระบวนกำรอำ่ นสรำ้ งควำมรู้และควำมคดิ เพ่ือนำไปใช้ตดั สินใจ แก้ปัญหำในกำรดำเนินชีวิต และมีนสิ ัยรักกำรอำ่ น

ป.3/2 อธบิ ายความหมายของคาและข้อความท่อี า่ น เขา้ ใจ 2 2

ป.3/3 ตงั้ คาถามและตอบคาถามเชงิ เหตผุ ล วิเคราะห์ 2 2
เกย่ี วกบั เรื่อง

ป.3/4 ลาดับเหตกุ ารณแ์ ละคาดคะเนเหตุการณ์จาก วเิ คราะห์ 2 2
เร่ืองทอ่ี ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ

ป.3/5 สรุปความรจู้ ากเรอ่ื งที่อา่ นเพ่อื นาไปใชใ้ น นาไปใช้ 1 2
ชวี ติ ประจาวนั วเิ คราะห์ 1

ป.3/7 อา่ นขอ้ เขยี นเชิงอธบิ ายและปฏิบัตติ ามคาส่งั นาไปใช้ 1 2
หรือขอ้ แนะนา เขา้ ใจ 1

ป.3/8 อธบิ ายความหมายของขอ้ มลู จากแผนภาพ นาไปใช้ 1 2
แผนท่แี ละแผนภมู ิ วิเคราะห์ 1

สำระที่ 2 กำรเขียน
มำตรฐำน ท 2.1 ใชก้ ระบวนกำรเขียนสอ่ื สำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม และเขยี นเรือ่ งรำวในรปู แบบต่ำง ๆ เขยี นรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศ
และรำยงำนกำรศกึ ษำคน้ คว้ำอย่ำงมปี ระสิทธิภำพ

ป.3/2 เขียนบรรยายเกยี่ วกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งได้ วเิ คราะห์ 11
อย่างชัดเจน

ป.3/4 เขียนจดหมายลาครู เขา้ ใจ 11

ป.3/5 เขยี นเร่อื งตามจนิ ตนาการ สรา้ งสรรค์ 11

สำระท่ี 3 กำรฟัง กำรดู และกำรพดู

มำตรฐำน ท 3.1 สำมำรถเลือกฟังและดอู ย่ำงมีวิจำรณญำณ และพดู แสดงควำมรู้ ควำมคดิ และควำมรสู้ ึกในโอกำสต่ำง ๆ
อย่ำงมวี ิจำรณญำณและสรำ้ งสรรค์

ป.3/2 บอกสาระสาคญั จากการฟงั และการดู เข้าใจ 1 1

ป.3/3 ต้งั คาถามและตอบคาถามเก่ียวกับเร่ืองที่ฟังและดู วิเคราะห์ 1 1

สำระที่ 4 หลกั กำรใชภ้ ำษำไทย

มำตรฐำน ท 4.1 เข้ำใจธรรมชำตขิ องภำษำและหลกั ภำษำไทย กำรเปล่ยี นแปลงของภำษำและพลังของภำษำ ภมู ปิ ัญญำทำงภำษำ
และรกั ษำภำษำไทยไว้เปน็ สมบตั ขิ องชำติ

ป.3/1 เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา เข้าใจ 1 2
วเิ คราะห์ 1

ระดบั รปู แบบขอ้ สอบ (จำนวนขอ้ ) รวม
พฤตกิ รรม จำนวนขอ้
มำตรฐำน/ตัวชว้ี ดั เลือกตอบ หลำย เชิงซ้อน ตอบสนั้ ตอบ
คำตอบ อิสระ

ป.3/2 ระบุชนิดและหนา้ ท่ีของคาในประโยค นาไปใช้ 1 2
วเิ คราะห์ 1

ป.3/4 แตง่ ประโยคงา่ ย ๆ เข้าใจ 1 2
วิเคราะห์ 1

ป.3/5 แต่งคาคลอ้ งจองและคาขวญั สร้างสรรค์ 11

ป.3/6 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถน่ิ ได้ วิเคราะห์ 1 2
เหมาะสมกับกาลเทศะ นาไปใช้ 1

สำระท่ี 5 วรรณคดแี ละวรรณกรรม

มำตรฐำน ท 5.1 เข้ำใจและแสดงควำมคิดเหน็ วิจำรณว์ รรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่ำงเหน็ คุณคำ่ และนำมำประยกุ ต์ใชใ้ นชวี ติ จรงิ

มำตรฐำน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคดิ เห็น วจิ ารณ์

วรรณคดแี ละวรรณกรรมไทยอย่างเหน็ คุณค่าและ

นามาประยกุ ต์ใช้ในชวี ติ จริง

ป.3/1 ระบขุ อ้ คิดทไี่ ด้จากการอ่านวรรณกรรมเพือ่ ประเมินค่า 1 2
นาไปใช้ในชีวิตประจาวนั วิเคราะห์ 1

ป.3/3 แสดงความคดิ เหน็ เกยี่ วกบวรรณคดีที่อา่ น วิเคราะห์ 1 2
ประเมินคา่ 1

รวมจำนวนขอ้ 26 31 30

หมำยเหตุ: การให้คะแนนข้อสอบแต่ละรูปแบบของข้อสอบภาษาไทย ดังนี้
ข้อสอบเลอื กตอบ ข้อละ 3 คะแนน
ขอ้ สอบเขยี นตอบสน้ั ขอ้ ละ 5 คะแนน คะแนนเปน็ 0, 2.5, 5 คะแนน
ขอ้ สอบเขียนตอบอิสระ ข้อละ 7 คะแนน คะแนนเปน็ 0, 3.5, 7 คะแนน
รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาทา 60 นาที

นิยำมควำมสำมำรถดำ้ นภำษำไทย

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย หมายถึง ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ในการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสาร เพื่อสรุปความ สืบค้น แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
นาเสนออย่างสร้างสรรค์ ประเมินและตัดสินข้อมูลสารสนเทศเพ่ือนาไปแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน และรู้เท่าทัน
สื่อ ตลอดจนสามารถใชภ้ าษาแสดง อตั ลกั ษณ์ทางวฒั นธรรมของชาติ เพื่อการสร้างความเขา้ ใจอันดใี นสังคม

คำสำคัญ (Keywords)
1. สรุปความรู้ หมายถึง การจับประเด็นสาคัญจากการฟัง การดู การอ่าน หรือการเขียน โดยการหยิบยก

เอาความคดิ หลัก หรือประเด็นที่สาคญั ของเรอ่ื งมากล่าวให้เดน่ ชัด
2. วิจารณญาณ หมายถึง รู้จักใช้ความคิดพิจารณา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลในเนื้อหา

หรือเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาหรือข้อขัดแย้งโดยอาศัยความรู้ ความคิด และประสบการณ์ เพ่ือนาไปสู่การตัดสิน
ในการปฏบิ ตั ิดว้ ยความเหมาะสม อันสอดคลอ้ งกับหลกั การและเหตุผล

3. ประเมินและตัดสินข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เก่ียวกับความน่าเช่ือถือ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นอย่างมีเหตผุ ล
เพ่ือนาขอ้ มูลไปใชต้ ัดสินใจแก้ปัญหาในชีวติ ประจาวนั

4. การสรา้ งสรรค์ หมายถึง ความสามารถส่ือสารความรู้ เรอ่ื งราว ทศั นะ และความคิด หรอื การกระทา
ไดอ้ ย่างหลากหลายทม่ี ปี ระโยชน์ ผา่ นทกั ษะการอ่าน การฟงั การพดู การดู หรือการเขียน

5. อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม หมายถึง คุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีสมาชิกในแต่ละสังคมกาหนด และได้รับ
การยอมรับจากการประพฤติปฏบิ ัติ เชน่ การแตง่ กาย ความเชอ่ื จารีตประเพณี อาหาร วถิ ีชวี ิต เป็นต้น

6. การแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน หมายถึง ความสามารถในการนาความรู้ ความเข้าใจ การสรุป
สาระสาคัญจากการอ่าน การฟัง การพูด การดู หรือการเขียน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการ
ดาเนนิ ชีวิตเพ่อื การอยู่รว่ มกบั ผู้อ่นื

7. การแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง หมายถึง ความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาจากการอ่าน
การฟงั การดู เพือ่ แสวงหาความร้มู าพฒั นาตนเองอย่างตอ่ เน่ือง

กรอบโครงสร้ำงของแบบทดสอบควำมสำมำรถดำ้ นคณิตศำสตร์ ช้นั ประถมศึกษำปที ่ี 3

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ.

ตวั ชี้วดั ระดบั รูปแบบขอ้ สอบ (จำนวนขอ้ ) รวม
พฤติกรรม เลอื กตอบ เขยี นตอบสน้ั แสดงวิธที ำ (ข้อ)

สำระท่ี 1 จำนวนและกำรดำเนินกำร นาไปใช้ 1 1 1
นาไปใช้ 2 1 2
มำตรฐำน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้
จานวนในชวี ิตจริง วิเคราะห์ 3 3
ค 1.1 ป.3/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
แสดงปริมาณของสิ่งของหรอื จานวนนบั ทไ่ี ม่เกนิ หนง่ึ แสนและศนู ย์ วเิ คราะห์ 4 5
ค 1.1 ป.3/2 เปรียบเทยี บและเรยี งลาดบั จานวนนับไม่เกนิ หน่งึ แสนและศูนย์
มำตรฐำน ค 1.2 เข้าใจถงึ ผลทเี่ กิดขึ้นจากการดาเนนิ การของจานวนและ วิเคราะห์ 1 12
ความสมั พันธร์ ะหวา่ ง การดาเนนิ การต่าง ๆ และใชก้ ารดาเนนิ การในการ วิเคราะห์ 1 1
แก้ปัญหา วเิ คราะห์ 1 2
ค 1.2 ป.3/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจานวนนบั วิเคราะห์ 1 1
ไม่เกนิ หนึง่ แสนและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนกั ถึงความสมเหตสุ มผลของ วิเคราะห์ 1 1
คาตอบ นาไปใช้ 1 1
ค 1.2 ป.3/2 วเิ คราะหแ์ ละแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปญั หาและโจทย์ นาไปใช้ 1 1
ปัญหาระคนของจานวนนับไมเ่ กินหนง่ึ แสนและศนู ย์พร้อมท้งั ตระหนักถึง
ความสมเหตสุ มผลของคาตอบและสร้างโจทย์ได้ นาไปใช้ 1 1
สำระที่ 2 กำรวัด นาไปใช้ 1 1

มำตรฐำน ค 2.2 แก้ปญั หาเก่ียวกบั การวดั

ค 2.2 ป.3/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวการชั่ง การตวง เงิน
และเวลา

- ควำมยำว
- ชง่ั
- ตวง
- เงนิ
- เวลำ
ค 2.2 ป.3/2 อา่ นและเขียนบนั ทึกรายรับรายจ่าย
ค 2.2 ป.3/3 อา่ นและเขยี นบันทกึ กจิ กรรมหรอื เหตกุ ารณท์ ่รี ะบุเวลา
สำระท่ี 3 เรขำคณิต
มำตรฐำน ค 3.1 อธบิ ายและวิเคราะห์รูปเรขาคณติ สองมิตแิ ละสามมิติ
ค.3.1 1ป.3/ บอกชนดิ ของรูปเรขาคณิตสองมติ ิท่ีเป็นส่วนประกอบของสิง่ ของที่มี
ลกั ษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ
ค.3.1 2ป.3/ ระบรุ ปู เรขาคณิตสองมติ ิท่มี ีแกนสมมาตรจากรูปท่ีกาหนดให้

ตวั ชี้วัด ระดบั รูปแบบข้อสอบ (จำนวนข้อ) รวม
พฤตกิ รรม เลอื กตอบ เขียนตอบสนั้ แสดงวิธที ำ (ขอ้ )

มำตรฐำน ค 3.2 ใชก้ ารนกึ ภาพ (visualization) ใชเ้ หตผุ ลเกย่ี วกบั ปริภูมิ นาไปใช้ 1 1 1
(spatial reasoning) และใช้แบบจาลองทางเรขาคณติ นาไปใช้ 1 1
(geometric model) ในการแกป้ ญั หา 3
ค.3.2 1ป.3/ เขียนรูปเรขาคณิตสองมติ ิท่กี าหนดให้ในแบบต่าง ๆ วเิ คราะห์ 1 2
ค.3.2 2ป.3/ บอกรูปเรขาคณติ ต่าง ๆ ท่อี ยใู่ น สง่ิ แวดลอ้ มรอบตวั วิเคราะห์ 2 2
สำระที่ 4 พชี คณิต
มำตรฐำน ค 4.1 เข้าใจและวเิ คราะหแ์ บบรปู (pattern) ความสมั พนั ธ์ และ วิเคราะห์ 2 2
ฟงั ก์ชัน
ค 4.1 1ป.3/ บอกจานวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้น 26 1 30
ทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 และลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25
ทลี ะ 50 และแบบรปู ซ้า
ค 4.1 2ป.3/ บอกรปู และความสมั พันธ์ในแบบรปู ของรปู ทม่ี ีรปู ร่าง ขนาด หรอื สี
ทสี่ ัมพันธ์กนั สองลกั ษณะ
สำระที่ 5 กำรวิเครำะหข์ ้อมลู และควำมนำ่ จะเปน็
มำตรฐำน ค 5.1 เขา้ ใจและใช้วธิ กี ารทางสถิตใิ นการวเิ คราะห์ขอ้ มลู
ค 5.1 2ป.3/ อ่านขอ้ มลู จากแผนภูมริ ูปภาพและแผนภูมแิ ท่งอย่างงา่ ย

รวม

หมำยเหตุ: การให้คะแนนข้อสอบแตล่ ะรูปแบบของข้อสอบคณิตศาสตร์ ดังน้ี
ข้อสอบเลือกตอบ ข้อละ 3 คะแนน คะแนนเป็น 0, 3 คะแนน
ขอ้ สอบเขียนตอบ ข้อละ 4 คะแนน คะแนนเป็น 0, 4 คะแนน
ข้อสอบแสดงวิธที า คะแนนเป็น 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 คะแนน
รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน ใชเ้ วลาทา 90 นาที

นิยำมควำมสำมำรถดำ้ นคณิตศำสตร์

ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ หมำยถึง ความสามารถของบุคคลในการตีความและแปลงจาก
สถานการณ์ปัญหา หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในบริบทของชีวิตจริง (Problem in context) ให้เป็นปัญหา
เชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical problem) การใช้ทักษะการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การเช่ือมโยง
การสื่อสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การคิดสร้างสรรค์และการให้เหตุผลโดยอาศัยข้อเท็จจริง
ความคิดรวบยอด หลักการ หรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ มีการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ประเมินและ
ตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลและสร้างสรรค์ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีของ
ประชาคมโลก เพ่ือนาไปสู่การหาผลลัพธ์และการอธิบาย/คาดการณ์/พยากรณ์ สถานการณ์ปัญหาหรือ
ปรากฏการณต์ า่ ง ๆ

คำสำคัญ (Keywords)
สถำนกำรณ์ปัญหำ หรือปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ในบริบทของชีวิตจริง หมำยถึง สถานการณ์หรือ

ปรากฏการณ์ท่ีเผชิญอยู่ในชีวิตจริงและต้องการหาคาตอบ โดยท่ียังไม่รู้วิธีการหรือขั้นตอนท่ีจะได้คาตอบของ
สถานการณ์หรอื ปรากฏการณ์น้นั ในทันที

ปัญหำเชิงคณิตศำสตร์ หมำยถึง สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่สามารถเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์และ
ตอ้ งการหาคาตอบ โดยทย่ี ังไม่รวู้ ิธีการหรอื ขัน้ ตอนทจี่ ะได้คาตอบของสถานการณห์ รือปรากฏการณน์ ้นั ในทนั ที

ทักษะกำรคิดคำนวณ หมำยถึง ความสามารถในการหาผลลัพธ์จากการดาเนินการของจานวนได้อย่าง
ถกู ต้อง คลอ่ งแคล่ว

กำรแก้ปัญหำ หมำยถึง ความสามารถในการทาความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา และเลือกใช้
วธิ กี ารแกป้ ัญหาท่เี หมาะสม โดยตรวจสอบความถกู ตอ้ งของการแก้ปัญหา และความสมเหตุสมผลของคาตอบ

กำรเช่ือมโยง หมำยถึง การใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
คณิตศาสตรห์ รือศาสตรอ์ ่นื ๆ และนาไปใช้ในชีวิตจริง

กำรส่ือสำรและสื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ หมำยถึง ความสามารถในการใช้รูป ภาษา และ
สัญลกั ษณท์ างคณิตศาสตร์ แทนสารหรือขอ้ ความ และนาเสนอด้วยรูปแบบทเี่ หมาะสม

กำรคิดสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดได้อย่างหลากหลาย ขยายแนวคิดท่ีมี
อยู่เดิมหรือสร้างแนวคิดใหม่ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์ความรู้หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ท่ีมีคุณค่าและ
มีประโยชน์ต่อตนเองและสงั คม

กำรให้เหตุผล หมำยถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และอธิบายเพ่ือสนับสนุนหรือโต้แย้ง อันจะ
นาไปสูก่ ารสรปุ โดยมขี ้อเท็จจริงทางคณติ ศาสตรร์ องรับ


Click to View FlipBook Version