The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) เรื่อง โครงการวิทยาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) เรื่อง โครงการวิทยาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ

ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) เรื่อง โครงการวิทยาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ

ผลงานการปฏิบัติงานทเ่ี ป็นเลศิ (Best Practices)

โครงการวิทยาศาสตร์ ด้านส่ิงแวดลอ้ ม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ

จดั ทาโดย

นางสาวนรศิ รา อินโต
ครู กศน.ตาบลกระเสียว

ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอสามชุก
สานกั งานการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยจังหวดั สพุ รรณบรุ ี

สานกั งานสง่ เสรมิ การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั
สานกั งานปลัดกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
กระทรวงศึกษาธกิ าร

คานา

ผลการปฏิบัติงานท่ีดี (Best Pratice) เล่มนี้เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินพนักงานราชการ
ในตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสามชุก สานักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดั สพุ รรณบรุ ี ปีงบประมาณ 2565 รอบ 2 เดือนเมษายน –
เดอื นกันยายน 2565

ในการนี้ ข้าพเจ้า ได้รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานท่ีดี (Best Pratice ) เพื่อเป็นแนวทางใน
การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตอ่ ไป

กศน.ตาบลกระเสยี ว
ศนู ย์การศึกษานอกระบบ
และการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอสามชกุ

ช่ือผลงาน : โครงการวิทยาศาสตร์ ดา้ นสง่ิ แวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ

สานกั งานสง่ เสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยจงั หวดั สุพรรณบุรี

เจา้ ของผลงาน นางสาวนริศรา อินโต ครู กศน.ตาบลกระเสยี ว
โทร 092-2800833 E-mait [email protected]

ความสอดคล้อง
ป ร ะ ก า ศ ส า นั ก ง า น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก ร ะ บ บ แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม อั ธ ย า ศั ย

เรอ่ื ง นโยบายและจดุ เน้นการดาเนินงาน สานกั งาน กศน. ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓.๒ ด้านการสรา้ งสมรรถนะและทกั ษะคุณภาพ

๑) ส่งเสริมการจดั การศึกษาตลอดชวี ติ ทเ่ี น้นการพฒั นาทักษะที่จาเปน็ สาหรับแตล่ ะช่วงวยั และการจัดการศึกษา
และการเรยี นรู้ทเ่ี หมาะสมกับแต่ละกลมุ่ เปา้ หมายและบริบทพ้ืนท่ี
๒) พัฒนาหลกั สูตรอาชพี ระยะส้นั ที่เน้น New skill Upskill และ Reskill ท่ีสอดคล้องกับบรบิ ทพ้นื ที่ ความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ความตอ้ งการของตลาดแรงงาน และกลมุ่ อาชพี ใหม่ทร่ี องรับ Disruptive
Technology
๓) ยกระดับผลติ ภณั ฑ์ สินคา้ บริการจากโครงการศนู ยฝ์ กึ อาชพี ชุมชน ทีเ่ นน้ “ส่งเสริม ความรู้ สรา้ งอาชพี เพ่ิม
รายได้ และมคี ุณภาพชีวิตท่ดี ี” ใหม้ ีคณุ ภาพมาตรฐาน เปน็ ที่ยอมรับของตลาด ต่อยอด ภูมิปญั ญาท้องถ่ินเพ่ือสร้าง
มลู ค่าเพิ่ม พฒั นาสู่วสิ าหกจิ ชุมชน ตลอดจนเพิ่มช่องทางประชาสมั พันธแ์ ละชอ่ งทาง การจาหน่าย
๔) สง่ เสรมิ การจัดการศึกษาของผูส้ ูงอายุ เพอ่ื ให้เป็น Active Ageing Workforce และมี Life skill ในการ
ดารงชวี ติ ทีเ่ หมาะกบั ช่วงวยั
๕) ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีพัฒนาทกั ษะที่จาเปน็ สาหรบั กลมุ่ เปา้ หมายพิเศษ เชน่ ผู้พิการ ออทิสตกิ เด็กเรร่ ่อน
และผู้ดอ้ ยโอกาสอื่น ๆ
๖) ส่งเสรมิ การพัฒนาทกั ษะดิจทิ ัลและทักษะด้านภาษา ให้กบั บคุ ลากร กศน.และผเู้ รียน เพ่ือรองรบั การพฒั นา
ประเทศ
๗) สง่ เสรมิ การสรา้ งนวตั กรรมของผู้เรยี น กศน.
๘) สร้างอาสาสมัคร กศน. เพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งเสรมิ สนบั สนุนการจดั การศึกษาตลอดชีวติ ในชมุ ชน
๙) สง่ เสรมิ การสร้างและพฒั นานวัตกรรมของบคุ ลากร กศน. รวมทั้งรวบรวมและเผยแพรเ่ พื่อให้หน่วยงาน /
สถานศกึ ษา นาไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนร้รู ว่ มกันมาตรฐานที่ 3 คณุ ภาพการบรหิ ารจดั การของ
สถานศกึ ษา

ท่ีมาและความสาคญั ของผลงาน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัย คือการจัดการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็ม

หรือชดเชยโอกาสทางการศึกษาในระบบ รวมทั้งเช่ือมโยงสานต่อโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับประชาชนโดยจัด
กจิ กรรมการศึกษาขัน้ พน้ื ฐาน การศกึ ษาต่อเน่ือง และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของรฐั บาล ยุทธศาสตร์การพฒั นาประเทศ ปญั หาความตอ้ งการเฉพาะพ้ืนท่ี รวมทั้งปัญหาความต้องการและความ
สนใจในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายระดับชุมชน โดย กศน.ตาบลกระเสียว ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสามชุก จัดการศึกษาท่ีเข้าถึงความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง โดย
เน้นการแสวงความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้สอน ผู้เรียนและชุมชนนั้น ๆ ส่งเสริมและ
กระตุ้นให้เกิดความพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเน่ือง และการศึกษาตาม
อธั ยาศัย นาไปสู่การพฒั นาด้านอื่น ๆ

ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน กศน.ตาบลกระเสียวได้จัดการสอนการสอนข้ันพื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการจัดการสอนการสอนหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดทาโครงงาน
ประเภทตา่ ง ๆ

วัตถปุ ระสงค์
1. เพ่ือการมีสว่ นรว่ มของนกั ศกึ ษาในการจัดกจิ กรรม
2. เพือ่ ให้ผลการดาเนินงานสอดคลอ้ งกบั ความต้องการของนกั ศกึ ษา
3. เพื่อสามารถเผยแพรผ่ ลงานใหเ้ ป็นประจกั ษ์

ขัน้ ตอนการดาเนนิ งาน
ขั้นวางแผน (PIan)
๑. รว่ มกนั วเิ คราะห์ข้อมลู
2. ประชุมจดั ทาสารวจความต้องการของนักศึกษา
3. รว่ มกันวางแผนการดาเนนิ งาน
4. เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนมุ ัตใิ นการจัดกจิ กรรม
ขัน้ ปฏบิ ตั ิ (DO)
1. ดาเนนิ การจัดกิจกรรม
ข้ันตรวจสอบ(Check)
1. ติดตามประเมนิ ผล
2. สรปุ และรายงานผล
ขน้ั พัฒนาปรับปรุง
1. นาปัญหาอุปสรรคมาปรับปรงุ แกไ้ ข

ผลการดาเนนิ งาน/ประโยชนท์ ไี่ ด้รับ
ตอ่ ผู้เรียน/ผู้รับบริการ
1. ผ้เู รียนมคี วามรู้ มที ักษะจากการร่วมกิจกรรมการศกึ ษาสามญั

2. ได้ใชเ้ วลาว่างให้เกดิ ประโยชน์
3. ได้แลกเปลยี่ นประสบการณ์

ต่อสถานศึกษา
๑. ได้ประชาสมั พันธ์งานการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั
๒. ไดร้ บั ความร่วมมือจากนักศกึ ษา กศน.ตาบลกระเสียว
๓. มีแหลง่ เรียนรใู้ ห้ความรแู้ ละเป็นแบบอย่างที่ดี

ต่อชมุ ชน
๑. ทาให้ชุมชนได้รบั ทราบขา่ วสาร
๒. เผยแพรค่ วามร้แู ละสร้างเครอื ข่าย
๓. ทาให้ชุมชนเกิดรายไดม้ ากขน้ึ

สรุปปัจจัยความสาเร็จ
ประสานภาคีเครือขา่ ย ร่วมกันจัดทาบันทึกข้อตกลง กศน.ตาบลกระเสียว ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ได้ประสานความร่วมมือนักศึกษา กศน.ตาบลกระเสียว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการ
บูรณาการอย่างมปี ระสทิ ธภิ าพและเกิดประสทิ ธิผล ในการส่งเสรมิ การเรียนการสอน

ร่วมกันวเิ คราะหข์ อ้ มลู กศน.ตาบลกระเสียวได้เขา้ ร่วมสารวจความต้องการของนักศึกษา กศน.ตาบลกระ
เสียววเิ คราะห์ข้อมูลและบริบทชุมชนเพื่อวางแผนการดาเนินงานให้ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท
ชมุ ชน

ร่วมกันวางแผนการดาเนินงาน กศน.ตาบลกระเสียวได้ประสานกับนักศึกษา กศน.ตาบลกระเสียว ใน
การวางแผนการดาเนินงาน โดยร่วมกันพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้หลากหลายและสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา กศน.ตาบลกระเสียวทาให้เกิดการเรียนรู้ นา
ความรู้ท่ีไปใชใ้ นชวี ิตประจาวนั

ร่วมกันดาเนินการจัดกิจกรรม การศึกษาข้ันพื้นฐาน กศน.ตาบลกระเสียว ได้ร่วมกับนักศึกษา กศน.
ตาบลกระเสียวในการจัดกจิ กรรมการศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐาน

ร่วมกันนิเทศติดตาม ในการจัดกิจกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ชุมชน ได้ร่วมนิเทศติดตามงาน เพื่อนามา
พฒั นารูปแบบกิจกรรมใหห้ ลากหลายและสอดคล้องกับความตอ้ งการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้
ใหก้ ับประชาชนทาให้เกิดประสทิ ธิภาพและประสทิ ธผิ ล

สรุปผลการจัดกิจกรรม กศน.ตาบลกระเสียว ได้รับความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนจากนักศึกษา กศน.
ตาบลกระเสยี ว ด้วยดเี สมอมา ผลงานทีเ่ ป็นประโยชนต์ อ่ ผ้รู บั บรกิ าร ได้แก่ การทาโครงงาน และสามารถดารงชีวิต
ไดอ้ ย่างมีความสุข

ร่วมกันพัฒนา จากการจัดกิจกรรมได้รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อนามาร่วมกันพัฒนาการจัดกิจกรรม
ในครง้ั ต่อไป

ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ กศน.ตาบลกระเสียวได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานต่าง ๆ ในเฟสบุค กศน.
ตาบลกระเสยี ว

ผลการดาเนนิ งาน
การจดั การเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน
นักศึกษา กศน.ตาบลกระเสียว ได้จัดทาโครงการวิทยาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภท

นวัตกรรมจากขยะ เรื่องกระป๋องแปลงร่าง โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากขยะ เรื่อองกระป๋องกาแฟแปลงร่าง จัดอยู่ใน

รูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภท นวัตกรรมจากขยะ เร่ือง กระป๋องกาแฟแปลงร่าง เกิดขึ้น

ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของนักศึกษา ผู้ปกครองเครือข่าย ครู และ ผู้บริหาร กศน.อาเภอสามชุก เพ่ือช่วยลด

ปริมาณขยะที่มีอยู่ แนวคิดคือสามารถนาขยะที่ไม่ใช้แล้วมาทาให้เป็นชิ้นงานที่สามารถนาไปใช้งานได้จริง และ

สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับขยะเหล่านั้นได้ รวมทั้งสร้าง จิตสานึกรักษาสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ของตนให้ยั่งยืน ลดการ

ใช้พลงั งาน และลดภาวะโลกรอ้ นในปจั จุบันและใช้เวลาวา่ งให้เกิด ประโยชน์อีกด้วย ความสาเร็จในการดาเนินการ

ไม่ว่าจะได้รับคัดเลือกแข่งขันในระดับต่างๆ คณะผู้จัดทา โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม ประเภท

นวัตกรรมจากขยะ เรื่อง กระป๋องกาแฟแปลงร่าง ขอขอบพระคุณครูที่ปรึกษาโครงงาน ผู้บริหาร คณะครู

ผู้ปกครอง เครือข่าย ท่ีสนับสนุนงบประมาณและให้กาลังใจ ทาให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพและประสบ

ความสาเรจ็ ในการทางานในครั้งนี้

ผลงานท่ปี ระสบความสาเรจ็
มีผลงานเดน่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผรู้ บั บริการ
กศน.ตาบล หมายถึง หน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยทีต่ งั้ อยใู่ นระดบั ตาบล กศน.ตาบล จดั ต้งั ขนึ้ โดยมีวตั ถปุ ระสงค์
1) เพ่อื เป็นศูนยก์ ลางการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เพื่อใหป้ ระชาชนได้รบั การศึกษาตลอดชวี ิตอย่างทว่ั ถงึ และมคี ุณภาพ
2) เพื่อสร้างและขยายภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ

การศกึ ษาตามอัธยาศยั ในชมุ ชน
3) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ

ภาคเี ครือขา่ ย
4) เพื่อประสานและเชือ่ มโยงการดาเนินงานจัดการศึกษาร่วมกบั หน่วยงานท้งั ภาครัฐ เอกชนและ

ภาคประชาชน

ขอ้ เสนอแนะ
............................................................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................. ...........................................................

ขอรบั รองวา่ ข้อความขา้ งต้นเป็นจรงิ ทุกประการ

.....……………………….………………ผูเ้ สนอ Best Practices
(นางสาวนรศิ รา อนิ โต)
ครู กศน.ตาบลกระเสยี ว

ผเู้ ห็นชอบปฏบิ ตั ิงานทดี่ ี (Best Practices)
............................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ......................................................

(นายกฤษณะ อนุสนธ)์ิ
ผ้อู านวยการ กศน.อาเภอเดมิ บางนางบวช
รกั ษาการในตาแหน่ง ผ้อู านวยการ กศน.อาเภอสามชุก

โครงการวทิ ยาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดลอ้ ม ประเภทนวตั กรรมจากขยะ
เร่อื งกระป๋องแปลงร่าง โครงงานส่งิ ประดิษฐจ์ ากขยะ เร่ือองกระปอ๋ งกาแฟแปลงรา่ ง

โครงการวทิ ยาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดลอ้ ม ประเภทนวตั กรรมจากขยะ
เร่อื งกระป๋องแปลงร่าง โครงงานส่งิ ประดิษฐจ์ ากขยะ เร่ือองกระปอ๋ งกาแฟแปลงรา่ ง

โครงการวทิ ยาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดลอ้ ม ประเภทนวตั กรรมจากขยะ
เร่อื งกระป๋องแปลงร่าง โครงงานส่งิ ประดิษฐจ์ ากขยะ เร่ือองกระปอ๋ งกาแฟแปลงรา่ ง

โครงการวทิ ยาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดลอ้ ม ประเภทนวตั กรรมจากขยะ
เร่อื งกระป๋องแปลงร่าง โครงงานส่งิ ประดิษฐจ์ ากขยะ เร่ือองกระปอ๋ งกาแฟแปลงรา่ ง

บนั ทกึ ขอ้ ความ

สว่ นราชการ กศน.ตาบลกระเสียว ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอสามชุก

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๘๑๐๘.10/ วนั ท่ี 5 กนั ยายน 2565

เรื่อง ส่งผลงานการปฏิบัติงานทีเ่ ปน็ เลิศ (Best Practices) เรอ่ื ง โครงการวทิ ยาศาสตร์ ดา้ นสิ่งแวดล้อม
ประเภทนวตั กรรมจากขยะ

เรียน ผู้อานวยการศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอาเภอสามชกุ

ด้วย ข้าพเจ้านางสาวนริศรา อินโต ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบลกระเสียว ได้ดาเนินการจัดทา
ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) โครงการวิทยาศาสตร์ ด้านส่ิงแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจาก
ขยะ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เฟสบุค กศน.ตาบลกระเสียว เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามท่ีเสนอ

มาพร้อมหนงั สือน้ี

จงึ เรยี นมาเพอ่ื โปรดทราบ

(นางสาวนริศรา อนิ โต)
ครู กศน.ตาบลกระเสยี ว

(นางสาวเฉลมิ วรรณ สวา่ งศรี)
หวั หน้ากลมุ่ จดั การศึกษานอกระบบ ฯ

(นายกฤษณะ อนุสนธ์ิ)
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเดิมบางนางบวช
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการ กศน.อาเภอสามชุก


Click to View FlipBook Version