The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pembentangan Kumpulann2 PDPP Tahfiz Ambilan Jun 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sienmiell, 2020-10-24 00:11:50

KONSEP KEJELASAN (CLARITY)

Pembentangan Kumpulann2 PDPP Tahfiz Ambilan Jun 2020

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TAWAU,

KM 36, JALAN BALUNG, BEG BERKUNCI 27,

91009, TAWAU, SABAH

PEDAGOGI
EDUP 2093
KONSEP KEJELASAN (CLARITY),
PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN,
HASRAT PEMBELAJARAN DAN
K R I T E R IPAensyKaraEh :J A Y A A N

DR. ISMAIL BIN HUSIN
Disediakan Oleh :

Khairul Anuar Muhamadi bin Muhamad
Muhammad Firdaus bin Shahri Rozaman

Muhammad Saufi bin Mohd Zin
PDPP TAHFIZ AMBILAN JUN 2020

KONSEP KEJELASAN (CLARITY)

Kejelasan (clarity) bermaksud jelas, mudah
difahami, mudah dibaca, tidak memberi ruang
untuk disalah tafsir dan tidak bersifat samar-
samar dan kabur . Tahap kejelasan yang diguna
pakai dalam konsep ini adalah penggunaan
kata-kata yang pendek, ringkas, tajam, tidak
berbelit- belit dan panjang.

KNOWLEDGE BAGAIMANAKAH KONSEP KEJELASAN
INI TERJADI?
IDEA
Jika penyelidikan adalah satu usaha
mencari makna dalam situasi
pembelajaran sosial, maka terlebih dahulu
kita perlu memahami dengan jelas apakah
maksud “makna” itu.

LEARN

KONSEP REALITI DAN KEJELASAN

• Realiti adalah keadaan sebenar pengajaran dan
pembelajaran semasa dalam kelas atau luar
kelas.

• Kajian yang mencapai penerangan dengan
situasi yang sebenar juga merupakan konsep
kejelasan.

• Sebagai contoh, kajian adalah untuk mengupas
rangkaian faktor-faktor yang saling berkaitan
dalam satu proses PDP serta mengenalpasti
bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi
untuk membawa hasil.

2 KONSEP MAKNA

Realiti PEMBELAJARAN
Kejelasan BERMAKNA

KONSEP REALITI DAN KEJELASAN

Dengan penyelidikan yang berfokus melalui 4 tujuan ini, nilai-nilai atau kemahiran pedagogi guru dapat ditambah baik.

Penyiasatan Interpretasi
(investigate) (interpretive)

Memahami sesuatu situasi yang tidak Memperjelaskan apa yang berlaku di
masuk akal dengan lebih mendalam dalam sesuatu situasi dengan lebih jelas

Iluminasi Penambahbaikan
(illuminative) (improvement)

Melihat sesuatu fenomena dengan Menambahbaik amalan supaya
perspektif yang baru menjadikan proses PDP lebih berkesan

PERKEMBANGAN
PEMBELAJARAN

DAN HASRAT
7 PEMBELAJARAN

IDEA UTAMA

Perkembangan pembelajaran melalui kemahiran
berfikir secara kritis dan kreatif

PEMIKIRAN KRITIS DEFINISI PEMIKIRAN KREATIF
PEMIKIRAN
Pembelajaran berkaitan Kebolehan mewujudkan
pemikiran, bagaimana KRITIS sesuatu yang baharu sama
menggunakan dan DAN sekali (Abd Hamid, 2001)
menghubungkannya
supaya lebih bermakna KREATIF PEMIKIRAN KREATIF
(Bennis, 1995)
Pemikiran yang mampu
PEMIKIRAN KRITIS menjana idea-idea baharu,
menjana alternatif, melihat
Pemikiran kritis melibatkan sesuatu daripada pelbagai sudut
aktiviti mental secara atau persepsi, keupayaan
analisis, sintesis dan melihat sesuatu daripada
penilaian (Bloom,1956) perspektif yang lebih luas
(Osman, 2004)

PEMIKIRAN KRITIS PEMIKIRAN PEMIKIRAN KREATIF
KRITIS
Berlaku penerokaan DAN Berlaku proses
pemikiran untuk KREATIF penjanaan idea yang
menilai sesuatu idea menghasilkan inovasi
secara logik dan bahan, aktiviti dan
rasional untuk projek yang baharu
membuat serta unik, berguna
pertimbangan yang dan berkualiti.
wajar dengan
menggunakan alasan
dan bukti yang
munasabah.

Menyatakan dan Menganalisis dan
membuat perkaitan membentuk
serta memikirkan kemungkinan untuk
banyak kemungkinan membuat perbandingan
pelbagai idea
Berfikir dan membentuk
pengalaman dalam Menambahbaik dan
pelbagai cara dan perhalusi idea
menggunakan pebagai
pendapat Membuat keputusan
dan pertimbangan yang
Fikirkan kemungkinan efektif
yang baru dan
berlainan Menyediakan asas yang
kukuh untuk tindakan
Panduan dalam yang berkesan
menjana dan memilih
alternatif

• Mencirikan AKTIVITI • Menjana idea
• Membandingkan • Menghubung kaitkan
• Membezakan • Mereka cipta

• Mengumpulkan • Membuat inferens
• Mengelaskan • Meramal
• Membuat urutan
• Membuat hipotesis
• Menganalisis • Mensintesis
• Mengesan
• Membuat gambaran
kecondongan • Membuat analogi

• Menilai
• Membuat keputusan

ELEMEN DALAM PEMIKIRAN KRITIS

Pemikiran kritis melibatkan penguasaan kemahiran-kemahiran membuat keputusan, membuat kesimpulan atau
menyelesaikan masalah melalui elemen-elemen berikut :

Element Text

Konseptualisasi : Aplikasi :
Membentuk idea Menggunakan maklumat
dalam situasi baru

Analisis : Sintesis :
Memecahkan masalah Menggabung idea atau
atau isu menjadi konsep sedia ada
bahagian yang lebih kecil menjadi benda baharu
dan mudah difahami

Penilaian :
Menentukan sama ada sesuatu
item atau aktiviti itu memenuhi
kriteria yang ditetapkan

ELEMEN DALAM PEMIKIRAN KREATIF

Idea awal tentang model proses kreatif telah diberikan oleh (Graham Wallas 1926). Beliau menyatakan pemikiran kreatif melalui empat fasa :

Persediaan : Pengeraman :
Mendefinisikan Mengalih
isu, pemerhatian, perhatian dari isu
mengkaji, untuk sementara
mengumpul
maklumat Verifikasi :
Idea tersebut
Iluminasi : disahkan,
Kemunculan idea dihuraikan dan
baru diaplikasikan

Pemikiran Kritis, Kreativiti dan Proses Kritis
atau Kreatif

• Pemikiran kritis dan pemikiran kreatif melibatkan kemahiran berfikir
aras tinggi (KBAT).

• Dalam proses berfikir, seseorang itu perlu menggunakan :

1. Kemahiran berfikir secara kreatif (sintesis dan imaginatif) semasa fasa
persediaan dan fasa verifikasi

2. Kemahiran secara kritis (analisis dan penilaian) semasa fasa pengeraman
dan fasa iluminasi.

Refleksi Pemikiran Kritis

• Apabila guru ingin mengintegrasikan kemahiran berfikir secara kritis dalam amalan bilik
darjah, fikirkan soalan-soalan berikut:

1. Bagaimana anda dapat menjadi model dalam berfikir secara kritis kepada murid anda?

2. Apakah persekitaran pembelajaran yang perlu apabila memberi penekanan dalam
kemahiran menyelesaikan masalah dalam bilik darjah?

3. Apa yang anda dapat lakukan untuk membuat kemahiran berfikir secara kritis dan
penyelesaian masalah lebih mempunyai tujuan dan lebih bermakna dalam bilik darjah?

4. Bagaimana anda dapat menggalakkan murid untuk menjadi pemikir yang kritis dan
penyelesai masalah yang lebih baik?

5. Bagaimana anda dan rakan sejawat anda dapat bekerja secara kolektif untuk memberi
keutamaan kepada pedagogi berteraskan kemahiran berfikir aras tinggi merentas bilik
darjah?

Refleksi Pemikiran Kreatif

• Apabila guru ingin mengintegrasikan kemahiran berfikir secara kreatif dalam amalan bilik
darjah, fikirkan soalan-soalan berikut:
1. Bagaimana anda dapat menjadi model untuk kemahiran berfikir secara kreatif dan

inovatif kepada murid anda?
2. Bagaimana anda dapat menggalakkan kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif

dalam bilik darjah anda?
3. Bagaimana anda dapat memasukkan lebih banyak unsur kreatif dan inovatif dalam

rancangan pengajaran anda?
4. Bagaimana anda dapat menggalakkan murid anda untuk menjadi lebih kreatif dan

inovatif?
5. Bagaimana anda dan rakan sejawat anda dapat bekerjasama untuk menambahbaik

amalan pedagogi yang melibatkan inovasi dan kreativiti?

KRITERIA
KEJAYAAN

18

Objektif Pembelajaran

Membuat perbandingan Mengenalpasti cabaran
ciri-ciri pemikiran kritis pendidik mengaplikasi
dan pemikiran kreatif.
kemahiran berfikir
secara kritis dan kreatif.

Menganalisa video atau Merancang aktiviti yang
aktiviti atau situasi PDP menggalakkan proses
guru berkaitan dengan
kemahiran berfikir
kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.
secara kritis dan kreatif.

Kriteria Kejayaan

1.Membincang perbandingan ciri-ciri pemikiran kritis dan kreatif.

Menyenaraikan cabaran-cabaran pendidik dalam melaksanakan
kemahiran pemikiran kritis dan kreatif serta cara-cara
mengatasinya.

Menganalisis video atau aktiviti atau situasi atau bahan
rangsangan PDP guru berkaitan dengan kemahiran pemikiran
kritis dan kreatif serta beri justifikasi.

Merancang satu aktiviti yang menggalakkan proses kemahiran
berfikir secara kritis dan satu aktiviti untuk kemahiran berfikir
secara kreatif.

Langkah Membina Kriteria Kejayaan

1.Rujuk standard prestasi untuk melihat kemahiran dan pengetahuan
yang perlu dikuasai bagi mencapai objektif pembelajaran yang dipilih.

Pastikan kriteria kejayaan disusun daripada mudah ke sukar.

Dapat menunjukkan proses mencapai objektif pembelajaran yang
dipilih.

Kepentingan Kriteria Kejayaan

1.Dijadikan rujukan Dijadikan rujukan untuk
untuk merancang pentaksiran bilik darjah

aktiviti (PBD)
pembelajaran

SEKIAN, TERIMA
KASIH

23


Click to View FlipBook Version