The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Maliwon Yoosuk, 2022-07-12 03:22:29

ilovepdf_merged (7)

ilovepdf_merged (7)

สรปุ ผลการดาเนินงานโครงการ
สง่ เสรมิ การศกึ ษาตามอธั ยาศยั การดูแลสขุ ภาวะและสุขอนามยั ของประชาชนในชมุ ชน

กศน.ตาบลบ้านทุม่ อาเภอเมืองขอนแกน่
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอเมืองขอนแก่น
สานกั งานสง่ เสรมิ การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : การดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของ
ประชาชนในชุมชนฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง
ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดทำข้ึน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลสุข
ภาวะและสุขอนามัยของตนเอง ครอบครัว และชุมชน มีทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัย
ของตนเอง ครอบครัวและชุมชนตลอดจนสามารถ ขยายผลไปยังคนในครอบครัวและประชาชนในพื้นท่ีได้อย่าง
ถูกตอ้ ง

ขอขอบคุณผู้อำนวยการ ขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปผลทุกท่านที่เสียสละเวลา
กำลังกาย และกำลงั ใจ จนทำใหก้ ารประเมินโครงการคร้ังน้ีสำเร็จลุลว่ งดว้ ยดี

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างย่ิงว่า เอกสารประเมินผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย :
การดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้จะสามารถเป็น
ขอ้ มูลในการพฒั นา กศน.ตำบลบ้านทมุ่ อำเภอเมืองขอนแก่น อย่างเต็มรูปแบบตอ่ ไป

กศน.ตำบลบา้ นทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น

สารบญั หนา้

บทท่ี ๑ บทนำ ๑
ความเป็นมาและความสำคญั ๑
วตั ถุประสงค์ ๒
ขอบเขตเน้ือหา

บทที่ ๒ วิธกี ารดำเนนิ งาน
ขนั้ ตอนการดำเนินงาน ๓
- ข้นั ตอนการร่วมกนั วางแผน (Plan) ๓
- ขน้ั ตอนการรว่ มกนั ปฏิบัติ ( Do) ๔
- ข้นั ตอนการ่วมกันประเมิน ( Check ๔
- ขนั้ ตอนการรว่ มปรบั ปรงุ ( Act)

บทท่ี ๓ ผลการดำเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล ๕
ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการศึกษาตามอธั ยาศยั :
การดแู ลสุขภาวะและสุขอนามยั ของประชาชนในชุมชน ๑๑
กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๑
๑๑
บทท่ี ๔ สรปุ ผล อภิปรายผล และขอ้ เสนอแนะ ๑๑
วัตถปุ ระสงค์ ๑๑
เป้าหมาย ๑๑
เคร่อื งมอื ที่ใชใ้ นการเกบ็ รวบรวมขอ้ มลู ๑๒
การเกบ็ รวบรวมข้อมลู
สรปุ ผลการดำเนินการ
ปญั หา/ขอ้ เสนอแนะ

ภาคผนวก
- โครงการ
- เอกสารประกอบอนื่ ๆ
- คณะทำงาน

คณะผ้จู ัดทำ

ที่ปรึกษา

๑. นางกญั ญา โสมคำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมอื งขอนแกน่
๒. นางวิไลพร บรู ณ์เจรญิ ครู
๓. นางสาวธันยพฒั น์ นูเร ครู
๔. นางสาวมัณฑนา มลู กณั ฐ์ ครู
๕. นางสาวอามรรตั น์ ศรสี ร้อย บรรณารักษ์ชำนาญการ

คณะทำงาน ครอู าสาสมัครฯ/ที่ปรึกษาโซนห้วยนำ้ เคม็
หวั หน้า ครู กศน.ตำบลบ้านทุ่ม
๑. นายบรรเจดิ แสนเหลา หวั หน้า ครู กศน.ตำบลแดงใหญ่
หวั หน้า ครู กศน.ตำบลสาวะถี
๒. นางมลิวัลย์ อยสู่ ขุ ครู กศน.ตำบล
ครู กศน.ตำบล
๓. นายกาญจนพันธ์ ลาสอน ครูศนู ย์การเรียนชุมชน
ครศู นู ย์การเรยี นชุมชน
๔. นายเฉลมิ ชัย แนน่ อุดร

๕. นางสาวกฤติยาภรณ์ เทพชมภู

๖. นายสืบลาบ โพธิอ์ อ่ น

๗. นายนฐั พงษ์ สวุ รรณวงศ์
๘. นายสนธยา พานโน

ออกแบบภาพและจดั พิมพ์/สบื คน้ ขอ้ มูล/ตรวจอักษรและจดั ทำรปู เลม่

๑. นางมลวิ ลั ย์ อยู่สุข ครู กศน.ตำบลบา้ นทุ่ม
ครู กศน.ตำบล
๒. นางสาวกฤตยิ าภรณ์ เทพชมภู ครศู ูนยก์ ารเรียนชมุ ชน

๓. นายนัฐพงษ์ สวุ รรณวงศ์บทท่ี ๑

บทนำ

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคญั
การมสี ุขภาวะท่ีดแี ละมสี ขุ อนามยั ดีด้วย ถอื เป็นลักษณะอันพึงประสงคป์ ระการแรกของคนไทย แต่

ปัจจบุ ัน สถานการณป์ ญั หาสุขภาพและการสาธารณสขุ ไดเ้ ปล่ยี นแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยที ง้ั นี้
สาเหตุ เนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาวะท่ีไม่ถกู ต้องของบุคคลตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมทง้ั ทางกายภาพ
และทาง สงั คม ซงึ่ สอดคล้องกับแผนยทุ ธศาสตรช์ าติ 20ปี (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ. 2580) ยทุ ธศาสตร์ท่ี 3 ดา้ นการ
พฒั นาและ เสรมิ สรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษยใ์ ห้มีคุณภาพสง่ เสรมิ การพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวยั โดย
เนน้ การสรา้ ง ความร้คู วามเข้าใจ การสนบั สนนุ กจิ กรรมสุขภาวะและสร้างเครือขา่ ยภาคประชาชน สขุ ภาพเป็นส่ิง
สำคัญ และจําเป็นอยา่ งยิง่ ตอ่ การพฒั นาการทุกๆด้านในตัวบคุ คล สุขภาพ ถือเปน็ รากฐานทส่ี ำคัญของชีวิตปัจจุบัน
สขุ ภาพวางอยบู่ น ฐานที่ว่าดว้ ยเร่ืองสขุ ภาวะ ทงั้ มติ ิทางกาย ทางใจ ทางสังคมและทางปัญญา (จติ วิญญาณ) การ
สง่ เสริมสขุ ภาพเป็น กระบวนการเพิ่มสมรรถนะใหป้ ระชาชนมคี วามสามารถในการควบคุมและพฒั นาสุขภาพตนเอง
อันจะเปน็ ผลต่อสขุ ภาวะทีส่ มบูรณท์ างกาย ทางจติ ใจและทางสังคม สขุ ภาพเป็นขุมพลงั ของชวี ติ ของบคุ คลและ
ชมุ ชนในการควบคุมปัจจัยทม่ี ีผลตอ่ สุขภาพ นอกจากน้ีปัจจุบันการสรา้ งเสริมสขุ ภาพไมเ่ ปน็ เพียงระบบยอ่ ยของ
ระบบสขุ ภาพแตเ่ ป็นองค์ประกอบสำคัญของการ พฒั นาระบบสุขภาพสูเ่ ปา้ หมายในภาพรวม องคค์ วามรู้เพื่อการ
พฒั นาสขุ ภาพและระบบสขุ ภาพ จึงไมใ่ ชเ่ รอื่ งของ ระบบการแพทย์เพยี งอย่างเดียว แตเ่ ป็นเร่อื งความร่วมมือกันของ
สังคม บทบาททีส่ ำคัญของครูและบคุ ลากร กศน. จึงจำเป็นต้องรว่ มสร้างคา่ นิยมที่ถูกต้องเกีย่ วกบั สขุ ภาพดว้ ยการ
สรา้ งเสรมิ สุขภาพ เพ่ือให้บุคคลมีสขุ ภาพท่ีแขง็ แรง ปราศจากโรคภัยไข้เจบ็ และสามารถดำรงชีวิตอย่ใู นสังคมได้
อย่างปกติสขุ ด้วยการสร้างสงิ่ แวดลอ้ มที่ปลอดภัย และ เอ้ือตอ่ การมีสขุ ภาพดีสามารถควบคุมปจั จัยตา่ ง ๆ ที่มผี ลตอ่
สุขภาพ ร่วมสรา้ งวัฒนธรรมของการดำเนนิ ชีวิตท่ีไมเ่ บยี ดเบียนตนเองและผู้อ่ืน และรว่ มกันสร้างสงั คมท่ีอยู่รว่ มกนั
อยา่ งมสี นั ติสุข จากท่ีกล่าวมาขา้ งต้น

กศน.ตำบลบ้านทมุ่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอเมืองขอนแก่น ได้
เหน็ ความจำเปน็ และความสำคญั ดงั กลา่ ว จงึ ไดจ้ ดั กจิ กรรมโครงการสง่ เสริมการศกึ ษาตามอธั ยาศัยการดแู ลสขุ ภาวะ
และสุขอนามัยของประชาชนในชมุ ชน เพื่อให้กลมุ่ เปา้ หมาย มคี วามรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลสขุ ภาวะและ
สขุ อนามัยของตนเอง ครอบครวั และชมุ ชน ตลอดจนมที ักษะ และเจตคติที่ดตี ่อการดแู ลสุขภาวะและสขุ อนามยั ของ
ตนเอง ครอบครวั และชุมชน ตลอดจนสามารถขยายผลไปยังคนในครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ ง
ต่อไป

๑.๒ วัตถปุ ระสงค์
๑. เพ่อื ใหก้ ลุ่มเปา้ หมาย มคี วามรู้ความเขา้ ใจ เกีย่ วกบั การดูแลสุขภาวะและสุขอนามยั ของตนเอง

ครอบครวั และชุมชน
๒. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะ และเจตคติท่ีดตี อ่ การดูแลสขุ ภาวะและสุขอนามยั ของตนเอง ครอบครวั

และชมุ ชนตลอดจนสามารถขยายผลไปยงั คนในครอบครวั และประชาชนในพนื้ ท่ไี ด้อยา่ งถูกต้อง

โครงการสง่ เสรมิ การศึกษาตามอธั ยาศัยการดแู ลสขุ ภาวะและสขุ อนามัยของประชาชนในชุมชน
กศน.ตำบลบ้านทมุ่ อำเภอเมอื งขอนแก่น จงั หวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕๑.๓ เป้าหมาย
เชิงปรมิ าณ
๑. ประชาชนทวั่ ไปตำบลบา้ นทุม่ ตำบลบา้ นทุ่ม อำเภอเมอื งขอนแก่น จังหวดั ขอนแกน่ จำนวน ๒๔ คน
เชิงคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของตนเอง ครอบครัว และ

ชมุ ชน มีทักษะ และเจตคติท่ีดตี ่อการดูแลสขุ ภาวะและสุขอนามัยของตนเอง ครอบครัวและชุมชนตลอดจนสามารถ
ขยายผลไปยงั คนในครอบครัวและประชาชนในพ้ืนทไี่ ด้อยา่ งถูกต้อง
๑.๔ เครื่องมอื ทีใ่ ชใ้ นการเกบ็ รวบรวมข้อมูล

เคร่อื งมอื ทใ่ี ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้
๑. แบบสอบถามความพงึ พอใจของผู้เข้ารว่ มโครงการ ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง ท่ีมตี ่อการจดั กิจกรรม ภายใต้
โครงการส่งเสริมการศกึ ษาตามอธั ยาศัย : การดูแลสขุ ภาวะและสขุ อนามยั ของประชาชนในชุมชน กศน.ตำบลบ้าน
ท่มุ ภาคเรยี นที่ ๑/๒๕๖๕
๑.๕ ขอบเขตของการดำเนินโครงการ
โครงการส่งเสรมิ การศึกษาตามอธั ยาศัย : การดูแลสุขภาวะและสขุ อนามัยของประชาชนในชมุ ชน กศน.
ตำบลบ้านทมุ่ ภาคเรยี นที่ ๑/๒๕๖๕
จัดทำข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับการดูแลสุขภาวะและ
สุขอนามัยของตนเอง ครอบครัว และชุมชน มีทักษะ และเจตคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของตนเอง
ครอบครวั และชุมชนตลอดจนสามารถ ขยายผลไปยังคนในครอบครวั และประชาชนในพนื้ ที่ได้อย่างถกู ต้อง
๑.๖ ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
วนั ท่ี ๒๘ มถิ นุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการสง่ เสรมิ การศกึ ษาตามอธั ยาศยั การดแู ลสุขภาวะและสขุ อนามัยของประชาชนในชุมชน
กศน.ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมอื งขอนแก่น จงั หวดั ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕บทที่ ๒
วธิ ีดำเนินการ

รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : การดูแลสุขภาวะและสุขอนามัย
ของประชาชนในชุมชน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้นำวงจรคุณภาพของเดม่ิง
PDCA มาใช้ในการดำเนนิ การ ๔ ขั้นตอนดังน้ี

๑. ขน้ั ตอนการรว่ มกันวางแผน (Plan)
๒. ขนั้ ตอนการรว่ มกันปฏบิ ัติ ( Do)
๓. ขั้นตอนการว่ มกนั ประเมนิ ( Check )
๔. ขัน้ ตอนการร่วมปรับปรงุ ( Act)

๑. ขั้นตอนการร่วมกนั วางแผน (Plan)
ขนั้ ตอนนเ้ี ป็นการวางแผนการดำเนนิ การโดยมีขัน้ ตอน ดังนี้
๑.๑ ประชุมปรึกษาร่วมกนั
๑.๒ จัดทำโครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : การดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนใน

ชมุ ชน ภาคเรยี นท่ี ๑/๒๕๖๕ เสนอผู้บรหิ ารเพื่อพจิ ารณาเหน็ ชอบ
๑.๓ แตง่ ตงั้ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกยี่ วกับการจดั กิจกรรมแตล่ ะงานแต่กจิ กรรมตามความเหมาะสม
๑.๔ จดั ทำหลกั สตู ร
๑.๕ ติดต่อประสานงานเตรยี มความพรอ้ ม ทั้งด้านสถานท่ี พาหนะในการเดินทาง(ถา้ มี)
๑.๖ กำหนดระยะเวลาในการดำเนนิ การ และวธิ ีประเมินผล

๒. ข้ันตอนการรว่ มกันปฏิบัติ ( Do)
การปฏบิ ัตงิ านตามแผนงานทวี่ างไวโ้ ดยมขี ั้นตอนในการดำเนนิ งาน ดังนี้
๒.๑ บันทึกเสนอผ้บู รหิ ารเพ่อื ขออนญุ าตดำเนนิ การ
๒.๒ ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : การดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของ

ประชาชนในชุมชน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สถานที่ ศาลาชุมชนโนนทัน๑
โดยมีกลมุ่ เปา้ หมายประชาชนท่วั ไป ตำบลบา้ นทุ่ม จำนวน ๒๔ คน โดยมีกจิ กรรมดำเนินการดังน้ี

๒.๒.๑ จดั ตง้ั โครงการฯนำเสนอเพอ่ื พิจารณาอนมุ ัติ
๒.๒.๒ ประชาชนท่ัวไป ตำบลบ้านทุ่ม เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิ การศึกษาตามอัธยาศัย : การดูแล
สุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของตนเอง ครอบครัว และชุมชน มีทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุข

โครงการส่งเสรมิ การศึกษาตามอัธยาศัยการดแู ลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
กศน.ตำบลบา้ นทุม่ อำเภอเมืองขอนแกน่ จงั หวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ภาวะและสุขอนามยั ของตนเอง ครอบครัวและชุมชนตลอดจนสามารถ ขยายผลไปยงั คนในครอบครัวและประชาชน
ในพน้ื ท่ไี ดอ้ ย่างถูกต้อง
๓. ขั้นตอนการร่วมกนั ประเมิน ( Check )

๓.๑ ดำเนนิ การประเมินผลการจัดกจิ กรรมตามโครงการส่งเสรมิ การศึกษาตามอัธยาศัย : การดแู ลสุขภาวะ
และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ โดยใช้แบบทดสอบถามความคดิ เห็น

๓.๒ ข้อมูลท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) ใช้วธิ ีแจกแจงความถ่ี หาค่าเฉล่ีย (X) และ
คา่ ร้อยละ ทงั้ ในรายขอ้ และภาพรวมเทียบกับเกณฑ์ ดังน้ี

๔.๕๑-๕.๐๐ หมายถึงมีความเหมาะสม/การปฏบิ ัตอิ ยใู่ นระดบั มากที่สุด
๓.๕๑-๔.๕๐ หมายถงึ มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยใู่ นระดบั มาก
๒.๕๑-๓.๕๐ หมายถงึ มคี วามเหมาะสม/การปฏิบตั ิอยู่ในระดับปานกลาง
๑.๕๑-๒.๕๐ หมายถึงมคี วามเหมาะสม/การปฏิบัติอยูใ่ นระดับน้อย
๑.๐๐-๑.๕๐ หมายถงึ มคี วามเหมาะสม/การปฏบิ ตั ิอยใู่ นระดับน้อยที่สดุ
๓.๓ ข้อมูลท่ีเป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากแบบบันทึกกิจกรรม ใช้วิธี วิเคราะห์เนื้อเร่ือง
( Content Analysis )
๓.๔ สถติ ทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
๑. คา่ เฉล่ีย (Arithmetic: X )
๒. คา่ รอ้ ยละ
๓.๕ รายงานผลการดำเนนิ งานต่อผบู้ รหิ ารและบคุ ลากร กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
๔. ขน้ั ตอนการรว่ มปรบั ปรงุ ( Act)
เม่ือคณะกรรมการฝ่ายประเมนิ ผล สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผู้รบั ผิดชอบ
จึงไดน้ ำสารสนเทศที่ไดม้ าปรับปรงุ พฒั นาการงานใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพมากยงิ่ ขน้ึ

โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอธั ยาศยั การดูแลสขุ ภาวะและสขุ อนามยั ของประชาชนในชุมชน
กศน.ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมอื งขอนแกน่ จังหวดั ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕บทที่ ๓
ผลการดำเนินการและวิเคราะหข์ ้อมลู

ผลการจัดกจิ กรรมตามโครงการส่งเสริมการศึกษาตามอธั ยาศยั : การดูแลสขุ ภาวะและสุขอนามัยของ
ประชาชนในชุมชน ภาคเรยี นที่ ๑/๒๕๖๕ สามารถสรุปตามขนั้ ตอนในการดำเนินงาน ดังน้ี

ผลการดำเนินงาน
ขั้นตอนการรว่ มกันวางแผน (Plan)
ขั้นตอนนเ้ี ป็นการวางแผนการดำเนินการโดยมีขั้นตอน พบวา่ การประชุมปรกึ ษาร่วมกนั ระหว่างบุคลากร

กศน.อำเภอเมืองขอนแกน่ ทกุ คนไดร้ บั ความร่วมมอื และสนับสนุนการทำโครงการเป็นอย่างดี และนำเสนอผู้บริหาร
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบโครงการได้รับการอนุมัติโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตามความเหมาะสม แล้วสร้างความเข้าใจกับ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินการ ติดตอ่ ประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่ พาหนะ
ในการเดนิ ทาง และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ และวธิ ีประเมินผล ตามลำดับ

ข้ันตอนการรว่ มกันปฏิบัติ ( Do)
การปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว้โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน คือ การบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อ

ขออนุญาตดำเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ดำเนินการ และผลการดำเนินการตามโครงการส่งเสริม
การศึกษาตามอัธยาศัย : การดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่
๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ กศน.ตำบลบ้านทุ่ม จำนวน ๒๔ คน พบว่า กิจกรรมอบรมการจัดการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : การดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕
ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้วยดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจโครงการส่งเสริม
การศึกษาตามอธั ยาศยั : การดแู ลสขุ ภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชมุ ชน ภาคเรยี นท่ี ๑/๒๕๖๕

ข้นั ตอนการรว่ มกันประเมนิ ( Check )
การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : การดูแลสุข

ภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น พบว่า
วเิ คราะห์ข้อมลู โดยการหาคา่ เฉลี่ย ( x ) และคา่ รอ้ ยละ จากแบบสอบถาม โดยแปลความหมายดงั ต่อไปน้ี

๔.๕๑-๕.๐๐ หมายความวา่ ระดับความคดิ เหน็ ในระดบั มากท่ีสดุ
๓.๕๑-๔.๕๐ หมายความวา่ ระดับความคิดเห็น ในระดบั มาก
๒.๕๑-๓.๕๐ หมายความวา่ ระดบั ความคดิ เหน็ ในระดบั ปานกลาง
๑.๕๑-๒.๕๐ หมายความว่า ระดบั ความคดิ เหน็ ในระดับ พอใช้
๑.๐๐-๑.๕๐ หมายความวา่ ระดบั ความคิดเห็น ในระดับ ปรับปรงุ

โครงการส่งเสรมิ การศกึ ษาตามอัธยาศัยการดูแลสขุ ภาวะและสขุ อนามัยของประชาชนในชุมชน
กศน.ตำบลบา้ นทมุ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดั ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕วเิ คราะหข์ อ้ มูลจากแบบประเมนิ ไดผ้ ลการประเมิน ดงั น้ี
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู

๑. ขอ้ มลู ทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม

จากกการสอบถามข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย :
การดแู ลสขุ ภาวะและสขุ อนามยั ของประชาชนในชุมชน ภาคเรยี นท่ี ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๒๔ คน รายละเอยี ดดงั น้ี
ตารางที่ ๑ แสดงคา่ ร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผตู้ อบแบบสอบถามในดา้ นเพศ

ข้อมูลพนื้ ฐานของผู้ประเมินความพึงพอใจ จำนวน (n=) รอ้ ยละ
๑.๑ เพศ ๒๔ ๑๐๐

๑) เพศหญงิ

รวม ๒๔ ๑๐๐

ตารางท่ี ๑ แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในดา้ นอายุ และระดบั การศึกษา

ข้อมูลทั่วไปของผ้ตู อบแบบสอบถาม จำนวน(n=) รอ้ ยละ
๑.๒ อายุ
- -
๑) อายุ ๑๕-๒๔ ปี ๓ ๑๒.๕
๒) ๒๕-๓๕ ปี ๔ ๑๖.๖๗
๓) ๓๖-๔๕ ปี ๑๗ ๗๐.๘๓
๔) ๔๖-๕๕ ปี -
๕) ๕๖ ปขี ้นึ ไป ๒๔ -
๑๐๐
รวม -
๑๒ -
๑.๓ ระดับการศกึ ษา ๑๒ ๕๐
๑) ประถมศกึ ษา ๕๐
๒) มัธยมศึกษาตอนตน้ ๒๔
๓) มธั ยมศึกษาตอนปลาย ๑๐๐

รวม

จากตารางท่ี ๑ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๙๕.๘๓

โครงการส่งเสริมการศกึ ษาตามอธั ยาศัยการดูแลสขุ ภาวะและสขุ อนามัยของประชาชนในชมุ ชน
กศน.ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแกน่ จงั หวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ซ่ึงสว่ นใหญอ่ ายรุ ะหวา่ ง ๔๖ – ๕๕ ปี รอ้ ยละ ๗๐.๘๓ สว่ นใหญ่ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ และมธั ยมศึกษา

ตอนปลาย รอ้ ยละ ๕๐

๒. ระดับความพงึ พอใจตอ่ การจัดโครงการ/กจิ กรรมน้ี
ตอนที่ ๒ แสดงระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย :

การดแู ลสขุ ภาวะและสขุ อนามัยของประชาชนในชมุ ชน ภาคเรยี นที่ ๑/๒๕๖๕
ผลการวิเคราะหข์ อ้ มลู ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการศึกษาตามอธั ยาศัย : การดแู ลสุข

ภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการดำเนินการจัด
กจิ กรรม ปรากฏผลดงั ตารางท่ี ๒

ตารางท่ี ๒ แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจด้าน
กระบวนการ/ขน้ั ตอนการดำเนินการจัดกิจกรรมต่อการจัดโครงการ/กจิ กรรมนี้

ขอ้ ที่ ความพงึ พอใจ x S.D. แปลผล
๑. รูปแบบและข้ันตอนในการดำเนนิ การจัดกจิ กรรม ๔.๓๕ ๐.๘๔ มาก

๒. สามารถอธิบายเน้ือหาได้จดั เจนและตรงประเดน็ ๔.๒๓ ๐.๗๕ มาก

๓. ใชภ้ าษาที่เหมาะสมและเขา้ ใจงา่ ย ๔.๓๐ ๐.๗๙ มาก

๔. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม ๔.๑๒ ๐.๗๐ มาก

รวม ๔.๒๕ ๐.๗๐ มาก

จากตารางท่ี ๒ พบว่า ความพึงพอใจในการกิจกรรมโครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : การดูแลสุข
ภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินการจัด
กิจกรรม อยู่ในระดับ มาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๕ เม่ือพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายข้อ ปรากฏว่า มีค่า
คะแนนเฉลี่ยอยรู่ ะหว่าง ๔.๑๒ – ๔.๓๕ ซง่ึ สามารถเรียงลำดับค่าคะแนนเฉลยี่ จากมากไปหานอ้ ย ได้ดังน้ี

ลำดบั ที่ ๑ รูปแบบและขัน้ ตอนในการดำเนินการจัดกจิ กรรม ( x = ๔.๓๕)
ลำดบั ที่ ๒ สามารถอธิบายเนอ้ื หาได้ชัดเจนและตรงประเด็น ( x = ๔.๒๓)
ลำดบั ท่ี ๓ ใชภ้ าษาท่เี หมาะสมและเข้าใจง่าย ( x = ๔.๓๐)
ลำดบั ท่ี ๔ เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม ( x = ๔.๑๒)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจเก่ียวกับโครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : การดูแลสุขภาวะ
และสขุ อนามยั ของประชาชนในชมุ ชน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ ด้านวิทยากร ปรากฏผลดงั ตารางท่ี ๓

ตารางท่ี ๓ แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจด้านวิทยากรต่อการจัด
โครงการ/กจิ กรรมน้ี

โครงการส่งเสรมิ การศกึ ษาตามอัธยาศัยการดแู ลสขุ ภาวะและสขุ อนามยั ของประชาชนในชุมชน
กศน.ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแกน่ จังหวดั ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ขอ้ ที่ ความพงึ พอใจ ๘
๕. ความเหมาะสมดา้ นเนือ้ หากบั เป้าหมาย
๖. ความรู้ของผูอ้ บรม/ผบู้ รรยาย x S.D. แปลผล
๗. การเปิดโอกาสให้ผ้เู ข้ารว่ มได้แสดงความคดิ เห็น ๔.๒๑ ๐.๗๓ มาก
๘. การตอบขอ้ ซกั ถาม ตรงประเด็น เขา้ ใจง่าย ๔.๑๑ ๐.๗๔ มาก
๔.๑๕ ๐.๗๔ มาก
๔.๐๖ ๐.๗๔ มาก

จากตารางที่ ๓ พบว่า ความพึงพอใจในการกิจกรรมโครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : การดูแลสุข
ภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ ด้านวิทยากร อยู่ในระดับ มาก โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๓ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายข้อ ปรากฏว่า มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง ๔.๐๖ – ๔.๒๑
ซ่ึงสามารถเรียงลำดบั คา่ คะแนนเฉลยี่ จากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี้

ลำดบั ท่ี ๑ ความเหมาะสมดา้ นเนอื้ หากบั เปา้ หมาย ( x =๔.๒๑)
ลำดับที่ ๒ การเปิดโอกาสใหผ้ ู้เข้ารว่ มไดแ้ สดงความคิดเห็น ( x = ๔.๑๕)
ลำดับท่ี ๓ ความรู้ของผอู้ บรม/ผู้บรรยาย ( x = ๔.๑๑)
ลำดับที่ ๔ การตอบขอ้ ซกั ถาม ตรงประเดน็ เขา้ ใจง่าย ( x = ๔.๐๖)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : การดูแลสุขภาวะ
และสขุ อนามัยของประชาชนในชมุ ชน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ด้านสถานท/่ี ระยะเวลา/ ปรากฏผลดังตารางท่ี ๔

ตารางที่ ๔ แสดงค่าเฉลย่ี และค่าสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจดา้ นความรู้ความเขา้ ใจ ต่อ
การจดั โครงการ/กิจกรรมน้ี

ข้อท่ี ความพงึ พอใจ x S.D. แปลผล

๙ ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม ๔.๑๕ ๐.๗๗ มาก

การศึกษาตามอัธยาศัย : การดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของ

ประชาชนในชุมชน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕

๑๐ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกิจกรรมโครงการส่งเสริมการศึกษา ๔.๑๕ ๐.๗๓ มาก
๐.๖๙ มาก
ตามอัธยาศัย : การดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชน

ในชมุ ชน ภาคเรยี นที่ ๑/๒๕๖๕

๑๑ ความรคู้ วามเข้าใจเรอ่ื งการจบหลักสูตร ๔.๑๒

๑๒ สามารถนำความรู้ประยกุ ต์ใชใ้ นชวี ติ ประจำวนั ๔.๒๑ ๐.๗๒ มาก

โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศยั การดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
กศน.ตำบลบา้ นทมุ่ อำเภอเมอื งขอนแกน่ จังหวดั ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕๑๓ สามารถนำความรูท้ ไ่ี ด้มาถ่ายทอดให้ผอู้ นื่ ได้ ๔.๐๙ ๐.๖๘ มาก

๑๔ สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่การพัฒนางาน ๔.๑๔ ๐.๗๕ มาก
อย่างเปน็ ระบบ ๐.๗๒ มาก
รวม ๔.๑๔

จากตารางท่ี ๔ พบว่า ความพงึ พอใจในการกิจกรรมโครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : การดูแลสุข
ภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ ด้านความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดบั มาก โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๔ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายข้อ ปรากฏว่า มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง
๔.๐๙ – ๔.๒๑ ซึง่ สามารถเรยี งลำดับค่าคะแนนเฉลีย่ จากมากไปหานอ้ ย ได้ดงั น้ี

ลำดบั ท่ี ๑ สามารถนำมาประยกุ ต์ใช้ในชวี ติ ประจำวนั ( x = ๔.๒๑)
ลำดับท่ี ๒ ความรู้ ความเขา้ ใจในเร่ืองโครงการส่งเสรมิ การศึกษาตามอธั ยาศยั : การดูแลสขุ ภาวะและ
สุขอนามยั ของประชาชนในชุมชน ภาคเรยี นท่ี ๑/๒๕๖๕ และความรู้ความเข้าใจในเรือ่ งการจบหลักสูตร ( x =๔.๑๕)
ลำดับท่ี ๓ สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสกู่ ารพัฒนางานอย่างเปน็ ระบบ ( x = ๔.๑๔)
ลำดบั ท่ี ๔ สามารถนำมาประยุกตใ์ ช้ในชีวติ ประจำวนั ( x = ๔.๑๒)
ลำดบั ท่ี ๕ สามารถนำความรูท้ ่ไี ด้มาถา่ ยทอดให้ผ้อู ืน่ ได้( x = ๔.๐๙)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจเก่ียวกับโครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : การดูแลสุขภาวะ
และสขุ อนามยั ของประชาชนในชมุ ชน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ดา้ นการนำไปใช้ ปรากฏผลดงั ตารางท่ี ๕

ตารางท่ี ๕ แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจด้านการนำไปใช้ ต่อการจัด
โครงการ/กจิ กรรมน้ี

ข้อที่ ความพงึ พอใจ x S.D. แปลผล
๑๕. สามารถนำความรู้ท่ีไดร้ ับไปประยกุ ต์ใช้ในการเรียนการสอน ๔.๒๔ ๐.๗๓ มาก

และปฏบิ ตั งิ านได้ ๔.๑๙ ๐.๖๖ มาก
๑๖. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ได้ ๔.๒๑ ๐.๗๐ มาก

รวม

จากตารางท่ี ๕ พบว่า ความพึงพอใจในการกจิ กรรมโครงการสง่ เสริมการศกึ ษาตามอัธยาศัย : การดูแลสขุ
ภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ภาคเรยี นท่ี ๑/๒๕๖๕ ด้านการนำไปใช้ อยู่ในระดบั มาก โดยมคี ะแนน

โครงการสง่ เสรมิ การศึกษาตามอัธยาศยั การดูแลสุขภาวะและสุขอนามยั ของประชาชนในชมุ ชน
กศน.ตำบลบา้ นทุ่ม อำเภอเมอื งขอนแกน่ จงั หวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๐

เฉล่ยี เทา่ กบั ๔.๒๑ เม่ือพิจารณาความพงึ พอใจเป็นรายข้อ ปรากฏว่า มีค่าคะแนนเฉลย่ี อยู่ระหวา่ ง ๔.๑๙ – ๔.๒๔
ซ่งึ สามารถเรียงลำดับค่าคะแนนเฉลยี่ จากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้

ลำดบั ที่ ๑ สามารถนำความรู้ทีไ่ ดร้ บั ไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นการเรียนการสอนและปฏบิ ัติงานได้ ( x = ๔.๒๔)
ลำดบั ที่ ๒ สามารถนำความรไู้ ปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ชุมชนได้ ( x = ๔.๑๙)
ขัน้ ตอนการร่วมปรบั ปรุง ( Act)

เม่อื คณะกรรมการฝา่ ยประเมินผลแลว้ จึงได้จัดทำสรุปผลการดำเนนิ งาน ปญั หา อปุ สรรค และ
ข้อเสนอแนะและได้นำสารสนเทศที่ได้นำเสนอตอ่ ผ้บู ริหารและเผยแพรใ่ หผ้ ูม้ สี ่วนเก่ียวขอ้ งรบั ทราบและนำผลการทำ
เนนิ งานมากปรบั ปรงุ พัฒนาการงานใหม้ ีประสทิ ธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทที่ ๔
สรปุ ผล และข้อเสนอแนะ

ผลการจดั กจิ กรรม ตามโครงการส่งเสรมิ การศึกษาตามอัธยาศัย : การดูแลสุขภาวะและสขุ อนามยั ของ
ประชาชนในชมุ ชน ภาคเรยี นที่ ๑/๒๕๖๕ ได้ผลสรุปดังน้ี

๑. วัตถปุ ระสงค์
๒. เป้าหมาย
๓. เครือ่ งมือทีใ่ ชใ้ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
๔. การเก็บรวบรวมขอ้ มลู
๕. สรุปผลการดำเนนิ การ
๖. ขอ้ เสนอแนะ
โครงการสง่ เสริมการศึกษาตามอัธยาศัยการดแู ลสขุ ภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
กศน.ตำบลบา้ นทมุ่ อำเภอเมอื งขอนแกน่ จงั หวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๑

วตั ถุประสงค์
๑. เพอื่ ให้กลมุ่ เป้าหมาย มีความรคู้ วามเข้าใจ เกี่ยวกับการดแู ลสุขภาวะและสขุ อนามัยของตนเอง

ครอบครวั และชุมชน
๒. เพอ่ื ใหก้ ลุ่มเปา้ หมายมีทกั ษะ และเจตคตทิ ่ีดีต่อการดูแลสุขภาวะและสขุ อนามยั ของตนเอง ครอบครัว

และชมุ ชนตลอดจนสามารถขยายผลไปยังคนในครอบครัวและประชาชนในพน้ื ท่ไี ด้อยา่ งถกู ต้อง
เป้าหมาย

เชงิ ปรมิ าณ
๑. ประชาชนทวั่ ไป ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแกน่ จำนวน ๒๔ คน
เชิงคณุ ภาพ
กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน มีทักษะ และเจตคติที่ดตี ่อการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของตนเอง ครอบครัวและชุมชนตลอดจนสามารถ
ขยายผลไปยังคนในครอบครวั และประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างถูกต้อง
เคร่อื งมือทใ่ี ช้ในการเก็บรวบรวมขอ้ มูล
เครอ่ื งมือทใี่ ชใ้ นการเกบ็ รวบรวมข้อมลู ในครัง้ น้ี
๑. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม
ภายใต้โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : การดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
ในภาคเรยี นที่ ๑/๒๕๖๕
การเกบ็ รวบรวมข้อมูล
มขี ั้นตอนในการเกบ็ รวบรวมข้อมลู ดังนี้
๑. ผู้รบั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรมแจกแบบสอบถามความคิดเห็นให้ผ้เู ข้ารว่ มโครงการ ผู้มสี ่วนเกี่ยวของ
แต่ละกจิ กรรมประเมนิ ผลการจัดกจิ กรรมตา่ ง ๆ ตามโครงการส่งเสรมิ การศกึ ษาตามอธั ยาศยั : การดแู ลสุขภาวะและ
สขุ อนามัยของประชาชนในชุมชน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕
สรปุ ผลการดำเนินการ
๑. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการ
โดยดำเนินการแล้วเสร็จและสรุปรายงานต่อผู้บริหารทั้งส้ิน จำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่ สรุปโดยภาพรวม พบว่า
การจัดกิจกรรมทุกกจิ กรรมท่จี ัดข้ึนภายใต้โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : การดูแลสขุ ภาวะและสุขอนามัย
ของประชาชนในชุมชน ในภาคเรียนที่๑/๒๕๖๕ สำเร็จลุล่วงด้วยดีจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม พบว่าผู้มีส่วนเก่ียวข้องส่วนใหญ่มีความความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

โครงการส่งเสริมการศกึ ษาตามอธั ยาศัยการดแู ลสุขภาวะและสุขอนามยั ของประชาชนในชุมชน
กศน.ตำบลบ้านท่มุ อำเภอเมอื งขอนแก่น จงั หวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๒

๑. ควรมีแผนการจดั กิจกรรมโครงการส่งเสริมการศึกษาตามอธั ยาศัย : การดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของ
ประชาชนในชุมชน ภาคเรยี นท่ี ๑/๒๕๖๕ ต่อไป

๒. ควรจดั ทำเปน็ หลกั สูตรโครงการส่งเสริมการศึกษาตามอธั ยาศัย : การดูแลสขุ ภาวะและสุขอนามัยของ
ประชาชนในชมุ ชน ภาคเรยี นท่ี ๑/๒๕๖๕

โครงการส่งเสรมิ การศึกษาตามอัธยาศยั การดูแลสขุ ภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
กศน.ตำบลบ้านท่มุ อำเภอเมืองขอนแกน่ จงั หวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๓

ภาคผนวก

โครงการส่งเสรมิ การศึกษาตามอัธยาศยั การดูแลสขุ ภาวะและสุขอนามยั ของประชาชนในชมุ ชน
กศน.ตำบลบา้ นทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จงั หวดั ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๔

โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอธั ยาศัยการดูแลสขุ ภาวะและสขุ อนามยั ของประชาชนในชมุ ชน
กศน.ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแกน่ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กศน.ตำบลบ้ำนทุ่ม

ศูนยก์ ำรศึกษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอัธยำศัยอำเภอเมอื งขอนแก่น
สำนกั งำนสง่ เสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธั ยำศัยจังหวัดขอนแกน่


Click to View FlipBook Version