The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by PLOY PHONPAIRIN, 2019-12-03 12:05:13

Global Warming 1

Global Warming 1

Global
Warmingเร่อื ง ภาวะโลกร้อน

จดั ทาโดย
นางสาว ขวญั จิรา ทรัพยเ์ งิน รหัสนักศกึ ษา 624375005
นางสาว ณชั ชา โรจนศวิญญา รหัสนักศึกษา 624375010
นางสาว มนต์ธชิ า ทองงาม รหัสนักศกึ ษา 624375020

นางสาว อรืษา ชูดอกไม้ รหัสนักศกึ ษา 624375033
นายซันน่ี มสิ ด้า รหัสนักศกึ ษา 624375036

นาย เมธาวี ช้องวรากุล รหัสนักศึกษา 624375040
นายวัฒนา เป้ี ยวน้อย รหัสนักศึกษา 624375043
นางสาว พรไพรินทร์ เผือกผุด รหัสนักศึกษา 624375046

เสนอ
อาจารย์ ดร.กติ ตินันท์ บุญรอดคำนำ

รายงานฉบบั นเี ้ป็นสว่ นหนงึ่ ของวชิ า ทกั ษะชีวิตและการพฒั นาตนโลกพลวัต โดยมี
จดุ ประสงค์เพ่ือการศกึ ษาหาความรู้ทไ่ี ด้จากเรื่อง ภาวะโลกร้อน ทงั ้ นใี ้ นรายงานฉบบั นมี ้ ี
เนอื ้ หา ซง่ึ ประกอบไปด้วย ปัญหาหรือสาเหตทุ ่ที าให้เกดิ ภาวะโลกร้อนในมหาลยั ราชภฏั
เพชรบรุ ี ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน เพื่อให้เกดิ ความเข้าใจอยา่ งทว่ั ถึง

ผ้จู ดั ทาหวงั ว่า รายงานเลม่ นจี ้ ะเป็นประโยชน์กบั ผ้อู ่าน หรือนกั เรียน นกั ศกึ ษา ที่
กาลงั หาข้อมลู เร่ืองนอี ้ ยู่ หากมีข้อแนะนาหรือข้อผิดพลาดประการใด ผ้จู ัดทาขอน้อมรับไว้และ
ขออภยั มา ณ ทน่ี ีด้ ้วย

ผ้จู ดั ทา
(สมาชิกในกลมุ่ )
วนั ที่ ๓ ธนั วาคม ๒๔๖๒

สำรบญั ข

เร่ือง หน้า

คานา ข
สารบญั 1
ภาวะโลกร้ อนคือ 2
สาเหตขุ องภาวะโลกร้อน 9
ก๊าซเรือนกระจก 12
22 วิธีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน1

ภาวะโลกร้อน หมายถึง การเปลย่ี นแปลงภมู อิ ากาศท่ีเกิดจากการ
กระทาของมนษุ ย์ ที่ทาให้อณุ หภมู ิเฉลย่ี ของโลกเพ่มิ สงู ขึน้ เราจงึ เรียกวา่
ภาวะโลกร้อน (Global Warming)

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) เกิดจาก การเพิ่มขนึ ้ ของ
ก๊าซท่ีปกคลมุ ชนั้ บรรยากาศของโลก ทาให้อณุ ภมู ภิ ายในโลกสงู ขึน้ เป็นเหตุ
ให้ฤดกู าลทว่ั โลกเปลย่ี นไป และก๊าซที่เพ่ิมขนึ ้ สว่ นใหญเ่ กิดจากการเผา
ผลาญเชือ้ เพลงิ ฟอสซิล อณุ หภมู ิ ของโลกที่สงู ขนึ ้ มีสาเหตหุ ลกั มาจากก๊าซ
เรือนกระจก

2

สาเหตุ

สาเหตุ 3

สาเหตทุ ี่ทาให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพม่ิ มากขนึ ้

1.ถุงพลาสตกิ ย่อยสลายยากก่อให้เกดิ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ี
เป็นสารกอ่ มะเรง็ เมือ่ ถกู เผา

สาเหตุ 4

2.การท้งิ ขยะลงตามพ้ืนหรอื แหล่งนา้ โดยไม่ท้งิ ลงในถังขยะให้ถูกประเภท หรือ
แม้กระท่งั การซ้อื ของใช้ส่งิ ของของนักศกึ ษา เช่น ขนม กระดาษ แก้วนา้ ขวดนา้ โดย
ใสถ่ งุ พลาสติกหลายๆถงุ ทาให้

สาเหตุ 5

3.การใช้แก้วพลาสติก หลอดพลาสตกิ หรือถุงพลาสติก เป็นการใช้ประโยชน์
แบบคร้ังเดียวท้งิ (single used) เป็นการสร้างขยะและมลพิษบนโลกในปัจจุบัน

สาเหตุ 6

4.กล่องโฟมจะเป็นวสั ดทุ ่ียอ่ ยสลายยาก ส่งผลให้โลกร้อนแล้วยงั สง่ ผลให้อนั ตราย
ต่อสขุ ภาพเพราะโฟมผลิตมาจากวสั ดพุ อลเิ มอร์ชนดิ พอลิสไตรีน
(polystyrene) เมื่อนามาใช้บรรจอุ าหารร้อนและอาหารทอด นา้ มนั จาก
อาหารจะเกดิ ปฏิกริ ิยากบั โฟม ทาให้เกิดสารอนั ตรายปะปนออกมากบั อาหาร

สาเหตุ 7

5.กระดาษท่เี ราใช้ประโยชน์แค่ด้านเดยี วแล้วนาไปท้งิ เป็นการส้นิ เปลอื ง
โดยเปล่าประโยชน์ เพราะเราสามารถใช้ประโยชนไ์ ด้ท้งั 2

6.การใช้ลิฟตต์ ลอดเวลาทาให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้ ามากข้นึ ค่าไฟสงู ข้นึ
และหากใช้ลฟิ ตบ์ ่อยๆทาให้อปุ กรณเ์ สอ่ื มหรอื ชารดุ เรว็ ข้ึน

7.ในมหาวทิ ยาลัยมนี ักศกึ ษาเป็นจานวนมาก ปริมาณการใช้นา้ กต็ ้องมาก
ตาม ดงั น้นั การปิ ดนา้ เม่อื ไม่ใช้จึงเป็นวธิ กี ารประหยดั ทรัพยากรนา้

8.นา้ ล้างจานหรือล้างภาชนะใดๆก็ตาม เม่อื ใช้ล้าง
แล้วจะถกู ทงิ ้ โดยเปลา่ ประโยชน์

9.การตดั ต้นไม้โดยไม่ปลูกทดแทนด้วยจานวนท่เี พยี งพอ ก่อให้เกดิ ความ
เสยี หายต่อธรรมชาติ คอื เกดิ กา๊ ซคาร์บอนไดออกไซดม์ ากข้นึ ทาให้อณุ หภมู ิ
ร้อนมากข้นึ

สาเหตุ 8

10.ในมหาวทิ ยาลยั มีนกั ศกึ ษาจานวนมากทใ่ี ช้รถจักรยานยนต์
ซ่งึ จะปล่อยควนั จากทอ่ ไอเสยี เป็นจานวนมาก

11.เตารีดเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้ าทก่ี ินไฟ เพราะต้องใช้พลังงานความร้อนมาก เราใช้
เตารีด รีดผ้า 30 นาที จะส้นิ เปลืองไฟถงึ 0.50 กิโลวัตต์ และเตารีดต้องใช้เวลา
ในการทาให้ร้อนก่อนใช้งาน

12.เมื่อเราไม่ใช้งานคอมพวิ เตอร์และเปิ ดหน้าจอท้งิ ไว้เป็นเวลานาน จะทา
ให้ใช้ไฟฟ้ าอย่างส้นิ เปลอื ง

13.มหาวิทยาลัยเป็นพ้ืนทท่ี ่กี ว้างขวาง อุปกรณ์ต่างๆท่ใี ช้งาน เช่น อปุ กรณ์ไฟฟ้ า
ปล๊ักไฟ กอ๊ กนา้ ประปา ถ้าดแู ลไม่ท่วั ถงึ เกิดการชารุด ส่งผลทาให้ การใช้นา้ ใช้
ไฟส้นิ เปลืองโดยไม่จาเป็น

14.การท่เี ปิ ดไฟหลายดวงเป็นเวลานานน้ันจะทาให้คา่ ไฟสงู
เเละอณุ หภมู ิในห้องกส็ งู ข้นึ ด้วยเช่นกนั

9

10

ก๊าซเรือนกระจก คอื อะไร มีความสาคญั
อย่างไร เรามสี ่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก
อย่างไร

ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซทเี่ ป็นองค์ประกอบของบรรยากาศ เป็น
เสมือนผ้าห่มโลกทชี่ ว่ ยให้โลกมีอณุ หภมู ิท่เี หมาะสม และเออื ้ เฟื อ้ ตอ่ การอย่อู าศยั แตถ่ ้ามมี ากเกินไปก็
จะทาให้โลกร้อน และนามาซง่ึ ผลกระทบมากมายต่อสง่ิ มีชีวิตบนโลก เช่น อคั คภี ยั อุทกกภยั ภยั แล้ง
ขาดแคลนนา้ โรคระบาด เศรษฐกิจเสยี หายสงิ่ มชี ีวิตสญู พนั ธ์

องค์ประกอบทสี่ าคญั ของก๊าซเรือนกระจก มี 7 ตวั การ ได้แก่

ก๊าซ ก๊าซมเี ทน ก๊าซไนตรัส ก๊าซไฮโดร
คาร์ บอนไดอ ( 4) ฟลูออคาร์บอน
ออกไซด์
อกไซด์ ( 2 ) ( )
( CO2 )

ก๊าซเพอร์ฟลูออ ก๊าซซัลเฟอร์ ก๊าซไนโตรเจน
โรคาร์บอน เฮกซะ ไตรฟลูออไรด์
( ) ฟลูออไรด์
( 6) ( 3)

องค์ประกอบท่ีสาคญั ของก๊าซเรือนกระจก มี 7 ตวั การ ได้แก่

เป็นก๊าซทม่ี ีคณุ สมบตั ิในการดดู คลน่ื รังสคี วามร้อน หรือรังสอี ินฟาเรด ได้ดี ก๊าซเหลา่ นมี ้ คี วาม
จาเป็นตอ่ การรักษาอณุ หภมู ใิ นบรรยากาศของโลกให้คงท่ี

11

ความสาคัญของก๊าซเรือนกระจกกับการทา
มหาวทิ ยาลยั สเี ขยี ว
"มหาวิทยาลยั " เป็นสถานทใ่ี ช้ทรัพยากรและพลงั งานมาก
สามารถสร้างปัญหาสง่ิ แวดล้อม ทงั ้ ขยะและนา้ เสยี ทาให้มีการ
ปลอ่ ยก๊าซเรือนกระจกปริมาณสงู สชู่ นั ้ บรรยากาศ อนั เป็นสาเหตหุ ลกั ของการเปลย่ี นแปลงสภาพ
ภมู ิอากาศและปรากฏการณ์โลกร้อน
ดงั นนั ้ การทาโครงการมหาวิทยาลยั สเี ขียว จะทาให้มีการใช้ทรัพยากรและพลงั งานอย่างมี
ประสทิ ธิภาพ ลดขยะและนา้ เสยี สง่ ผลต่อการปลอ่ ยปริมาณก๊าซเรือนกระจก

Green University มีเพ่ืออะไร, ประโยชน์ท่ไี ด้รับจากการทา (Green University) หรือ
ทา (Green University) แล้วได้อะไร

• ลดค่าใช้จา่ ยในมหาลยั (การใช้ทรัพยากร/พลงั งานอย่างค้มุ ค่าและมปี ระสทิ ธิภาพ)
• ดีตอ่ สขุ ภาพ (มกี ารจดั การสง่ิ แวดล้อมทด่ี ีตอ่ สขุ ภาพของนกั ศกึ ษาและคณะอาจารย์)
• เป็นมิตรกบั สงิ่ แวดล้อม
• ชว่ ยลดปริมาณการปลอ่ ยก๊าซเรือนกระจก
• ยกระดบั มหาวิทยาลยั ให้เป็นมติ รกบั สงิ่ แวดล้อม

12

How to

22 วธิ ีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

13

22 วธิ ีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

1.นำถงุ ผำ้ มำใชแ้ ทนถงุ พลำสตกิ

ข้อดขี องการใช้ถงุ ผ้า เช่น...
- ถงุ ผ้า ซกั ทาความสะอาดได้โดยงา่ ย นากลบั มา Reuse ใช้ซา้ ได้มากครัง้ กวา่
ถงุ พลาสตกิ
- น่มุ สบายมอื น่าใช้ และไมก่ ่อให้เกิดการกดทบั อย่างรุนแรงต่อฝ่ามือเท่าถงุ พลาสติก
- ช่วยลดปริมาณขยะ ไม่ทาให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ชว่ ยลดปัญหาโลกร้อน
- ถงุ ผ้าดบิ จะช่วยลดการเกิดและการปนเปือ้ นของสารประกอบไดอ๊อกซนิ ทีเ่ ป็นสารกอ่
มะเร็งทม่ี อี นั ตรายต่อชีวิต
- พกพาตดิ ตวั ได้ง่าย ไปได้ทกุ ท่ี ตดิ ตวั ตดิ รถ พร้อมใช้งานในทกุ โอกาส ใช้ใสส่ ง่ิ ของได้
หลายอยา่ ง
- ใช้เป็นสอ่ื รณรงค์เสริมสร้างความเข้าใจ และความตระหนกั ในสงิ่ แวดล้อมได้อยา่ ง
กว้างขวาง

14

22 วธิ ีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

2.ทงิ้ ขยะใหถ้ กู ประเภท ขยะรีไซเคลิ สำมำรถนำกลบั มำใช้ใหมไ่ ด้

มีถงั ขยะกป่ี ระเภท อะไรบ้าง
มีการคดั แยกขยะออกเป็น 4 ประเภท
1.ขยะทว่ั ไป (ถงั สนี า้ เงิน) คอื ขยะไม่สามารถนากลบั ใช้ใหมไ่ ด้ ต้องนาไปทาลาย เช่น
ถงุ พลาสติก
2.ขยะรีไซเคิล (ถงั สเี หลอื ง) คือขยะทน่ี ามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เชน่ ขวดนา้ พลาสติก
ขวดแก้วกระป๋ อง
3.ขยะยอ่ ยสลาย (ถงั สเี ขยี ว) แยกออกเป็น ขยะเปียกและขยะแห้ง คือ ขยะท่เี น่าเสยี
และย่อยสลายนามาทาป๋ ยุ หมกั ได้ เชน่ เศษอาหาร เศษผกั เศษผลไม้ เศษใบไม้ ก่งิ ไม้
4.ขยะอนั ตราย (ถงั สแี ดง) คอื ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปือ้ นวตั ถสุ ารอันตรายทม่ี ี
ลกั ษณะเป็นสารพษิ สารไวไฟ สารเคมี เช่น ผลติ ภณั ฑ์ทาความสะอาด หลอดไฟ
ถา่ นไฟฉาย หมกึ เคร่ืองพิมพ์ ยาฆา่ แมลง แบตเตอร่ี กระป๋ องสี

15

22 วธิ ีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

3.จดั กจิ กรรมเก็บขยะในบรเิ วณมหำวทิ ยำลยั เช่น กำรนำใบไม้
แลว้ เอำไปหมกั ทำป๋ ยุ

ระบบกาจดั ขยะ (Solid Waste Treatment Plant)
ขยะในแต่ละวนั ประกอบด้วยเศษอาหาร กระดาษ เศษแก้ว เศษไม้ พลาสติก เศษดิน
เศษหิน ใบไม้ ขเี ้ถ้า เป็นต้น โดยปริมาณขยะจะมีความแตกตา่ งกนั ตามแหลง่ ท่มี า ซง่ึ
วิธีการกาจดั ขยะทีน่ ิยมใช้ในปัจจบุ นั ได้แก่ การนาไปเผาในเตาเผา การนาไปหมกั เพอ่ื
ทาป๋ ยุ การหมนุ เวียนเพ่ือนากลบั มาใช้ใหม่ การนาไปเป็นอาหารสตั ว์และการฝ่ังกลบ
อยา่ งถกู หลกั สขุ าภิบาล

16

22 วธิ ีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

4.ใช้กระดำษ รไี ซเคลิ (ใช้2หนำ้ )

ในบางครัง้ ทเ่ี ราใช้ประโยชน์จากกระดาษแค่ด้านเดียวแล้วนาไปทงิ ้ เป็นการสนิ ้ เปลอื ง
โดยเปลา่ ประโยชน์ เพราะเราสามารถใช้ประโยชน์ได้ทงั ้ 2ด้าน และเมื่อใช้ครบทงั ้ 2ด้าน
แล้วเรายงั สามารถนากระดาษไปทาเป็นอกั ษรเบลล์เพ่ือช่วยเหลอื ผ้พู ิการทางสายตาได้
หรือนากระดาษที่ใช้แล้วไปผลติ เป็นกระดาษรีไซเคิล เป็นการใช้ทรัพยากรอยา่ งค้มุ ค่า
และไมเ่ สยี เปลา่

17

22 วธิ ีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

5.รณรงค์ไมใ่ ช้กลอ่ งโฟมใสอ่ ำหำร

เราควรทจ่ี ะพกกลอ่ งข้าวหรือป่ินโตใสอ่ าหารท่ที าเองไปกนิ นอกบ้าน หรือใสอ่ าหารทีซ่ ือ้
จากข้างนอกกลบั มากินบ้าน เป็นการช่วยลดพลาสตกิ มากมายเฉลยี่ 300ชนิ ้ /ปี ไม่วา่ จะ
เป็นถงุ แกง กลอ่ งโฟม ฯลฯ และอีกหนง่ึ วิธีลดโลกร้อนคอื การพกเซ็ตอปุ กรณ์ทานข้าวไป
เอง ไม่ว่าจะเป็นตะเกยี บ ช้อน ส้อม ติดตวั เป็นประจาวนั ชว่ ยลดการใช้ช้อนส้อม
พลาสตกิ โดยไมจ่ าเป็นได้

18

22 วธิ ีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

6.นำกระบอกน้ำหรือขวดน้ำสว่ นตวั มำใช้ดืม่ น้ำ

การนากระบอกนา้ หรือขวดนา้ สว่ นตวั มาใช้แทน ถอื เป็นการลงทนุ ทค่ี ุ้มค่าเพราะใช้ได้
หลายครัง้ และมอี ายกุ ารใช้งานหลายปี สามารถช่วยลดปริมาณขยะได้ สว่ นหลอดจาก
พลาสตกิ ก็เปลย่ี นพฤตกิ รรมพกหลอดสแตนเลสหรือหลอดจากวสั ดธุ รรมชาติ เช่น ไม้ไผ่
ตะไคร้ จะชว่ ยลดขยะได้เพ่ิมอกี ทางหนง่ึ

19

22 วธิ ีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

7.กำหนดเวลำ เปิ ด-ปิ ดไฟ ปิ ดไฟชว่ งพกั เทยี่ ง 12.00-13.00น.

เหตผุ ลท่ตี ้องกาหนดการปิดไฟช่วงพกั เท่ยี ง
เพราะการปิดไฟ สามารถช่วยลดการปลอ่ ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ เนือ่ งจากในมหา
ลยั ของเรามีการใช้ไฟในปริมาณมาก การกาหนดเวลาเปิดปิดไฟในชว่ งพกั เทย่ี ง จงึ เป็น
อีกหนง่ึ ทางเลอื กท่ีช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ ตวั อย่างเชน่ ในช่วงท่มี กี ารปิดไฟ 1 ชว่ั โมง
ในพืน้ ท่ีกรุงเทพฯ สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ถงึ 2,002 เมกะวตั ต์ คดิ เป็นเงิน
ประมาณ 7,860,000 บาท แตท่ ี่สาคญั กว่านนั ้ คือ สามารถลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 1,026 ตนั

20

22 วธิ ีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

8.เปิ ดไฟเทำ่ ทจี่ ำเป็ นและปิ ดไฟเมอื่ เลกิ ใชง้ ำน ตวั ไปไฟดบั

หลอดไฟฟา้ ทใ่ี ช้กนั อย่แู บง่ ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคอื หลอดฟลอู อเรสเซนต์
หรือหลอดนีออน และหลอดไส้ ซง่ึ เม่ือเปรียบเทียบแล้วแม้ว่าหลอดนอี อนจะมรี าคาสงู
กว่าหลอดไส้แตห่ ลอดนีออนจะให้แสงสวา่ งมากกว่าหลอดไส้ประมาณ 4 ถงึ 5 เทา่ โดย
ใช้ไฟเท่ากนั และมีอายกุ ารใช้งานนานกวา่ หลอดไส้ประมาณ 7 ถงึ 8 เท่า การใช้หลอด
ฟลอู อเรสเซนต์ขนาด 40 วตั ต์ 1 หลอดจะให้แสงสว่างเทา่ กบั การใช้หลอดไส้ขนาด 100
วตั ต์ 2 หลอดแตจ่ ะเสยี ค่าไฟสงู กว่าประมาณ 4 เท่า

นอกจากหลอดฟลอู อเรสเซนต์ทว่ั ไปแล้วยงั มีหลอดไฟชนิดใหม่ท่ีเรียกวา่ หลอด
คอมแพคฟลอู อเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ ซง่ึ หมายถงึ หลอดฟลอู อเรสเซนต์ขนาดเลก็
ท่ีถกู พฒั นาให้ประหยดั พลงั งานและมีอายกุ ารใช้งานนานกวา่ หลอดไส้ประมาณ 5 เท่า
แตใ่ ช้ไฟฟา้ น้อยกว่าหลอดไส้ประมาณ 4 เท่า และประหยดั ค่าไฟได้ถงึ ร้อยละ 78

วิธีการประหยดั พลงั งานเมอ่ื ใช้หลอดไฟคือปิดสวติ ช์ทนั ทที ไี่ ม่ใช้งานตรวจสอบ
ทาความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟอย่เู สมอปีละ 1 ครัง้ เพราะฝ่นุ ละอองทเ่ี กาะ
หลอดไฟและโคมไฟจะทาให้แสงสวา่ งลดน้อยลง พยายามใช้แสงจากธรรมชาตใิ นเวลา
กลางวนั ให้เกิดประโยชน์สงู สดุ ลดการใช้ความสวา่ งท่ีเกนิ จาเป็นปิดไฟในสว่ นทแี่ สงพอ
และเลอื กใช้หลอดไฟประหยดั พลงั งานใช้หลอดคอมแพคฟลอู อเรสเซนต์หรือหลอด
แอลอีดี

21

22 วธิ ีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

9.ใชจ้ กั รยำนป่นั ในมหำลยั แทนกำรใชจ้ กั รยำนยนต์
ลดนำ้ มนั เช้ือเพลงิ และควนั

มลพษิ เเละควนั จากท่อไอเสยี ของรถจกั รยานยนต์เเละรถยนต์ในมหาวิทยาลยั นนั ้ เรา
สามารถเเก้ปัญหาเหลา่ นไี ้ ด้โดยรณรงค์ให้นกั ศกึ ษาในมหาลยั ใช้จกั รยานหรือนงั่
รถไฟฟา้ สเี ขียวเเทนการข่ีรถจกั รยานยนต์สามารถลดมลพษิ ทางอากาศได้ ช่วยประหยดั
ค่าใช้จ่ายในการเตมิ นา้ มนั เชอื ้ เพลงิ และยงั สามารถทาให้สขุ ภาพร่างกายเเขง็ เเรงอีก
ด้วย

22

22 วธิ ีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

10.เดนิ ทำงไปไหนทำงเดยี วกนั ใชร้ ถรว่ มกนั ประหยดั เชิอ้ เพลงิ

ไปด้วยกนั ประหยดั เชือ้ เพลงิ
ทางเดียวกนั ไปด้วยกนั หรือ Car pool ถกู คดิ ค้นขนึ ้ มาเพ่ือการประหยดั พลงั งาน
อย่างท่ีเราทราบกนั พลงั งานเชอื ้ เพลงิ ไม่วา่ จะเป็นนา้ มนั หรือวา่ แกส็ เหลอื อีกไม่มากใน
บ้านเรา การเริ่มต้นใช้อย่างรู้คณุ ค่าเป็นสงิ่ ที่ถกู ต้อง หากเราเดินทางไปด้วยกนั ก็จะ
ประหยดั พลงั งานได้เยอะ ตวั อยา่ งเช่น ครอบครัวหนง่ึ สามี ใช้รถ 1 คนั ภรรยาใช้รถ 1
คนั (ไปสง่ ลกู ด้วย) ถ้างดใช้รถ 1 คนั แล้วไปทางานด้วยกนั (สง่ ลกู ทีโ่ รงเรียนด้วย)
ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้นา้ มนั ประมาณ 1.5 ลติ ร ถ้าไปด้วยกนั กป็ ระหยดั นา้ มนั ตรงนี ้
ไปได้เลย หรือ ถ้ากลบั ด้วยกนั วนั นเี ้รากจ็ ะประหยดั นา้ มนั ได้ 3 ลติ ร เดือนหนง่ึ ทางาน
ประมาณ 20 วนั กป็ ระหยดั ไปได้ 60 ลติ ร คณู ค่านา้ มนั ลติ รละ 35 บาท(โดยประมาณ)
เข้าไปก็จะประหยดั ได้ 2100 บาท

ไปด้วยกนั ลดมลพษิ ในอากาศ
การใช้รถนอกจากจะใช้นา้ มนั เชอื ้ เพลงิ แล้ว การเผาไหม้ตา่ งท่เี กิดขนึ ้ หลกี เลย่ี งไม่ได้เลย
ทจี่ ะปลอ่ ยควนั พษิ สะสมไว้ในอากาศ แม้วา่ จะไม่มาก แตห่ ากนาปริมาณของรถทกุ คน
มารวมกนั ก็ถอื วา่ เป็นเร่ืองทม่ี ากทีเดยี ว ผลกค็ อื คนเมืองมีอากาศทไี่ มบ่ ริสทุ ธิ์ไม่สบาย
เป็นโรค รัฐกต็ ้องมาเสยี เงนิ ค่ารักษาอกี ผ่านโครงการประกนั สขุ ภาพแบบต่าง (บตั รทอง
,ประกนั สงั คม) ถ้าลดอากาศเป็นพษิ ได้ก็จะดี

23

22 วธิ ีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

11.ใช้บนั ไดแทนกำรใช้ลฟิ ต์

สาหรับลฟิ ต์และบนั ไดเลอื่ นจดั เป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าลาดบั ต้นๆที ใช้ไฟฟ้าคอ่ นข้างมาก
รองจากไฟแสงสวา่ งและเคร่ืองปรับอากาศ วิธีการประหยดั พลงั งานท่เี ราสามารถทาได้
ง่าย ๆ คือ
การเดินขนึ ้ – ลงบนั ได เป็นวิธีการเพมิ่ การเคลอ่ื นไหวของร่างกายและเป็นการออก
กาลงั กายทีด่ อี ีกวิธีหนงึ่ โดยเฉพาะอย่างยงิ่ สาหรับคนที่บอกวา่ ไม่มเี วลาไปฟิ ตเนส ไปวิ่ง
หรือว่ายนา้ เพราะเพยี งแค่ใช้การเดนิ ขนึ ้ -ลงบนั ไดแทนการใช้ลฟิ ต์ กช็ ่วยให้หวั ใจสบู ฉีด
เลอื ดได้ดีขนึ ้ กล้ามเนอื ้ ต้นขา นอ่ งและก้นแข็งแรง

24

22 วธิ ีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

12.กำหนดอณุ หภมู เิ ปิ ดแอร์ที่ 25 ℃

กรมพลงั งาน ระบทุ เี่ ลข 25 องศาเซลเซยี สเป็นคา่ ประหยดั ไฟ และสบายร่างกายที่สดุ
ของคนไทย เหมาะท่สี ดุ ในการอยอู่ าศยั ในเขตร้อน อณุ หภมู ิประเทศไทยนนั ้ เฉลยี่ จะอยู่
ประมาณ 35 องศาเซลเซียส การทาให้อณุ หภมู ิภายในห้องลดลงมาที่ 25 องศาเซลเซยี ส
นนั ้ จงึ จาเป็นต้องใช้แอร์ชว่ ยเพยี งอย่างเดยี ว โดยจากการวิจยั พบวา่ การเพมิ่ อณุ หภมู ิ
เครื่องปรับอากาศ 1 องศาเซลเซยี ส จะสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ถงึ 10% ต่อปี

25

22 วธิ ีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

13.ตง้ั คำ่ พกั หน้ำจอคอมพวิ เตอร์อตั โนมตั เิ มอื่ ใชง้ ำนเกิน 15 นำที

การปิดจอภาพในชว่ งที่ไม่ได้ใช้งานเกนิ 15 นาที หรือ การตงั ้ คา่ พกั หน้าจอเม่อื ไม่ใช้งาน
เป็นเวลานาน การตงั ้ Sleep mode สามารถช่วยลดการใช้พลงั งานได้
ควรซอื ้ จอภาพท่ขี นาดไม่ใหญ่เกินไป เช่น จอภาพ ขนาด 14 นวิ ้ จะใช้พลงั งานน้อยกว่า
จอภาพขนาด 17 นวิ ้ ถงึ 25%

26

22 วธิ ีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

14.กำรรบั ประทำนอำหำรไมค่ วรใหเ้ หลอื เศษอำหำร
เพรำะเศษอำหำรเหลำ่ นน้ั กอ่ ใหเ้ กดิ กำ๊ ซ ℎ4

คาร์บอนไดออกไซด์ทเี่ กดิ จากอาหารเหลอื ทงิ ้ ในโลกนี ้อาจมปี ริมาณเทยี บได้เทา่ กบั
3,300 ล้านตนั คาร์บอนไดออกไซด์/ปี
โดยปกตแิ ล้วการกาจดั ขยะอาหารสามารถทาได้หลายวธิ ี เราสามารถลดการกินทิง้ กิน
ขว้าง ด้วยการนาไปบริจาคให้ผ้ยู ากไร้ เอาไปทาเป็นอาหารสตั ว์ เอาไปหมกั เพอื่ ทาเป็น
ก๊าซหงุ ต้ม แปรรูปกลบั คืนไปประกอบหน้าดนิ
อีกวธิ ีหนง่ึ กค็ อื การนาขยะอาหารไปฝังกลบ เป็นวิธีการกาจดั ขยะอาหารที่ควรหลกี เลยี่ ง
มากทีส่ ดุ เพราะจะเป็นการเพม่ิ ภาวะเรือนกระจก จากการย่อยสลายทจ่ี ะคายก๊าซมีเทน
ออกมาจากขยะอินทรีย์ นอกจากนขี ้ ยะอาหารยงั มีปัญหาเรื่องของกลนิ่ รบกวน และเป็น
แหลง่ เพาะเชอื ้ โรคมากมาย และหากจดั การล้มเหลวกจ็ ะสง่ ผลกระทบตอ่ สงิ่ แวดล้อม
อย่างหลกี เลยี่ งไม่ได้

27

22 วธิ ีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

15.ช่วยกนั ปลูกตน้ ไมใ้ นพน้ื ทขี่ องมหำวทิ ยำลยั

นอกจากประโยชน์ในการช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศแล้ว
ต้นไม้ยงั เป็นแหลง่ อาหาร ยารักษาโรค เป็นแหลง่ ทอ่ี ยอู่ าศยั ของสง่ิ มีชีวิตนานาชนิด
ต้นไม้ยงั สามารถปอ้ งกนั แสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์ นา้ ท่รี ะเหยจากการคายนา้
ทีใ่ บ ใบยงั ช่วยดดู ความร้อนจากบรรยากาศ ทาให้อณุ หภมู บิ ริเวณนนั ้ ลดลงได้ถงึ 3-5
องศาเซลเซยี ส

28

22 วธิ ีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

16.ปิ ดกอ๊ กน้ำใหส้ นทิ เมอื่ ไมใ่ ช้งำน

การใช้นา้ อย่างประหยดั นอกจากจะลดคา่ ใช้จ่ายเกีย่ วกบั ค่านา้ ลงได้แล้ว ยงั ทาให้
ปริมาณนา้ เสยี ทจี่ ะทงิ ้ ลงแหลง่ นา้ มปี ริมาณน้อย และปอ้ งกนั การขาดแคลนนา้ ได้ด้วย
การสงวนนา้ ไว้ใช้ ในบางฤดหู รือในสภาวะที่มนี า้ มากเหลอื ใช้ควรมกี ารเก็บนา้ ไว้ใช้ เช่น
การทาบอ่ เก็บนา้ การสร้างโอง่ นา้ ขดุ ลอกแหลง่ นา้ รวมทงั ้ การสร้างอ่างเกบ็ นา้ และ
ระบบชลประทาน

29

22 วธิ ีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

17.ช่วยตรวจสอบกำรร่วั ไหลของนำ้ บรเิ วณตำ่ งๆในมหำวทิ ยำลยั

ตรวจสอบให้แน่ใจกอ่ นว่าจดุ ท่ีนา้ ประปารั่วเป็นทอ่ ประปา ที่ต่อกบั ท่อนา้ เชน่ พวก
ก๊อกนา้ , โถสขุ ภณั ฑ์ และข้อตอ่ ตา่ งๆ ซง่ึ มกั จะมจี ดุ ทเี่ กดิ ปัญหา
หรือถ้าหากพบเจอนา้ ที่รั่วไหลรีบตดิ ต่อชา่ งประปา ให้มาทาการซอ่ มแซมแก้ไขไม่ให้นา้ ร่ัวไหล
ออกจากทอ่ หรือไหลซมึ บริเวณตามก๊อกนา้ และในห้องนา้ หรือที่ตา่ งๆทม่ี ีทอ่ นา้ ตดิ ตงั ้ อย่ตู าม
อาคารเรียน

30

22 วธิ ีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

18.ใช้นำ้ ทลี่ ำ้ งภำชนะนำไปใชร้ ดนำ้ ตน้ ไมต้ อ่

ทกุ ครัง้ ทีเ่ ราใช้นา้ ล้างจานหรือล้างภาชนะใดๆกต็ ามในมหาวทิ ยาลยั ไมว่ า่ จะ
เป็นร้านค้าในศนู ย์อาหารของมหาลยั ทใ่ี ช้นา้ ในการล้างภาชนะ หรือนกั ศึกษาที่อย่หู อพกั
นา้ ที่ใช้แล้วจะถกู ทงิ ้ โดยเปลา่ ประโยชน์ ดงั นนั ้ เราควรนานา้ ที่ใช้ล้างภาชนะมาใช้
ประโยชน์ต่อ อย่างเชน่ เราสามารถนามาใช้รดนา้ ต้นไม้ต่อได้ แตบ่ างชนดิ อาจ
เปราะบางตอ่ ความเป็นกรดเป็นดา่ ง ควรพกั นา้ ทงิ ้ ไว้หนง่ึ คนื หรือเตมิ นา้ ให้เจอื จางกอ่ น
นาไปรดต้นไม้ ถ้านานพอสามารถนาไปใช้ได้ สงั เกตง่ายๆ ถ้านา้ มสี เี ขียวหรือสนี า้ ชา จะ
ใช้รดต้นไม้ได้แน่นอน
เพราะสเี ขยี ว/สชี าในนา้ แสดงวา่ มีพืชเซลล์เลก็ ๆเจริญเตบิ โตอยใู่ นนา้ นนั ้ ก็เป็นวธิ ีท่ชี ่วย
ประหยดั นา้ ชว่ ยลดภาวะโลกร้อนได้อกี หนงึ่ วิธีเลย

31

22 วธิ ีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

19.รีดผำ้ ควรรดี ครง้ั ละหลำยๆตวั เพอื่ เป็ นกำรลดใช้ไฟฟ้ ำ
แทนกำรรดี ทลี ะตวั

เตารีดเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟา้ ชนิดหนงึ่ ท่ีกินไฟ เพราะต้องใช้พลงั งานความร้อนมาก แค่ใช้เตา
รีดธรรมดา 30 นาที จะสนิ ้ เปลอื งไฟถงึ 0.50 กโิ ลวตั ต์ และเตารีดต้องอาศยั ระยะเวลาในการทา
ให้เตารีดร้อน ไฟฟา้ คิดเป็น 1000 W 3 ชม. = 3.xx บาท
เช่น รอให้ร้อน 5 นาที รีด10ตวั = 10 ครัง้ กบั รีด 1 ครัง้ 10 ตวั ก็จะต่างกนั ตรงใช้ไฟ 5x9 = 45
นาที ท่ตี า่ งกนั ดงั นนั ้ เราควรทีจ่ ะรีดผ้าทลี ะหลายๆตวั เพราะช่วยประหยดั ค่าไฟได้มากขนึ ้ ทงั ้ ยงั
ชว่ ยลดโลกร้อนด้วย

32

22 วธิ ีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

20.ลดกำรกนิ อำหำรจำพวกเน้ือสตั ว์ เพรำะสตั ว์จะปล่อย
กำ๊ ซมเี ทน ออกมำ

การผลติ อาหารมารับประทานของประชากรโลกก็เป็นแหลง่ กาเนิดของก๊าซเรือนกระจก
เช่นกนั กระบวนการผลติ อาหารปลอ่ ยก๊าซเรือนกระจกราว 30% ของก๊าซเรือนกระจกทงั ้ หมดที่
เกิดขนึ ้ บนโลก ในจานวนนกี ้ วา่ ครึ่งหนงึ่ เกิดจากการผลติ เนอื ้ สตั ว์ โดยมีการเลยี ้ งววั เป็นตวั การ
ปลอ่ ยก๊าซเรือนกระจกมากทส่ี ดุ ไม่วา่ จะเป็นก๊าซมีเทนทวี่ วั เรอและผายลมออกมา โดยก๊าซนที ้ า
ให้เกดิ ปฏิกิริยาเรือนกระจกได้มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถงึ 23 เท่า หรือก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการขนสง่ เนอื ้ สตั ว์เหลา่ นี ้นอกจากนี ้การผลติ เนอื ้ ววั 1 กิโลกรัม ยงั ต้อง
ใช้นา้ มากถงึ 43,000 ลติ ร

33

22 วธิ ีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

21.ใชผ้ ลติ ภณั ฑท์ มี่ สี ญั ลกั ษณ์เป็ นมติ รกบั สง่ิ แวดลอ้ ม เชน่
นำ้ ยำลบคำผดิ ยหี่ อ้ เพนเทล นำ้ ยำลำ้ งจำนยหี่ อ้ เอโร กระดำษA4
ยหี่ อ้ Idea green

การเพิม่ ขนึ ้ ของ จานวนประชากรโลก
กอ่ ให้เกิดการบริโภคสนิ ค้าสนิ ้ เปลอื งมากขนึ ้
ตามไปด้วย ทาให้มีการผลติ ผลติ ภณั ฑ์ใหม่ๆ
ออกสตู่ ลาดในปริมาณทมี่ าก โดยผลติ ภัณฑ์
แต่ละชนิ ้ ต้องอาศยั ทรัพยากรธรรมชาติในการ
ผลติ ดงั นนั ้ หากการผลติ เกดิ ขนึ ้ โดยไม่
คานงึ ถงึ ปริมาณท่จี ากดั ของทรัพยากรก็จะ
สง่ ผลกระทบร้ายแรงตอ่ สงิ่ แวดล้อมได้เช่นกนั

การปรับเปลย่ี นรูปแบบการผลติ และ
การบริโภคให้ยง่ั ยนื เป็นแนวทางท่ีเหมาะสม
ในการแก้ไข ปัญหาดงั กลา่ ว ด้วยการสร้าง
กลไกสง่ เสริมและสนบั สนนุ ผลติ ภณั ฑ์ท่ีเป็น
มติ รต่อสง่ิ แวดล้อม นนั่ คือการใช้สินค้าและ
บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผ้บู ริโภคในขณะที่มกี ารลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและลดการปลอ่ ยมลพิษ

สนิ ค้าและบริการที่เป็นมติ รต่อ
สง่ิ แวดล้อม ผ้บู ริโภคสามารถสงั เกตได้จาก สญั ลกั ษณ์บนกลอ่ งหรือหีบหอ่ หรือบนตวั สนิ ค้า ได้แก่
สญั ลกั ษณ์ฉลากเขยี ว, สญั ลกั ษณ์ประหยดั ไฟเบอร์ 5, สญั ลกั ษณ์ มาตรฐานผลติ ภณั ฑ์คณุ ภาพ
หากเป็นบริการตา่ ง ๆ ผ้บู ริโภคเพียงมองหาสญั ลกั ษณ์การรับรองได้แก่ สญั ลกั ษณ์รูปใบไม้ เขียว
สาหรับบริการโรงแรม เป็นต้น ดงั นนั ้ ทกุ ครัง้ ที่ต้องการซอื ้ หรือใช้บริการต่าง ๆ จงเตือนตวั เองเสมอ
วา่ ให้มองหา สญั ลกั ษณ์ของสนิ ค้า และบริการที่เป็นมติ รตอ่ สง่ิ แวดล้อม เพราะนอกจากจะได้ใช้
สนิ ค้าและบริการที่เป็นไปตามความ ต้องการของตนเองแล้ว ยงั จะได้มีสว่ นร่วมในการรักษา
สง่ิ แวดล้อมได้อกี ทางหนงึ่ ด้วย

34

22 วธิ ีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

22. ช่วยกนั ออกควำมคดิ เหน็ เกยี่ วกบั กำรแกป้ ญั หำภำวะ
โลกรอ้ นในมหำวทิ ยำลยั เพอื่ ใหเ้ กดิ Green University

มีการคดิ โครงการหรือการประชมุ เกย่ี วกบั มหาวทิ ยาลยั สเี ขยี ว โดยการรณรงค์
เกี่ยวกบั ขยะเพือ่ ลดโลกร้อน การปิดนา้ ปิดไฟเมอ่ื ไมใ่ ช้และเน้นการปลกู ต้นไม้ เพ่อื จะได้เป็น
Green university หรือมหาวิทยาลยั สเี ขยี วทนี่ ่าอยู่ สะอาด ปราศจากขยะ และร่ม
ร่ืน
Click to View FlipBook Version