The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by PLOY PHONPAIRIN, 2019-12-14 13:07:12

เมนูอาหาร

เมนูอาหาร

GOOD
FOOD
COOKBOOK

8 Real Food RecipesGOOD
FOOD
COOKBOOK

8 Real Food
Recipes

คำนำ

กำรประกอบทำอำหำร กำรกระทำเพ่ือเตรียมอำหำรให้
พร้อมสำหรับกำรบริโภค เป็ นอำหำรทีม่ ีลกั ษณะทก่ี นิ ง่ำยและ
ย่อยง่ำย เป็ นอำหำรท่ีมหี ลำกหลำยรสชำติ จดั จ้ำนรวมท้ังมี
ควำมหอมจำกเคร่ืองเทศ ควำมเผด็ ร้อน ทถี่ ูกอกถูกใจผู้ท่ไี ด้
ลมิ้ ลอง และยงั มีควำมหลำกหลำยทำงรูปแบบของอำหำร
รวมถึงควำมหลำกหลำยในรูปแบบของผู้ปรุง วธิ ีกำรทำ และ
ข้นั ตอนในกำรทำอำหำร

สุดท้ำยผู้เขียนหวงั เป็ นอย่ำงยง่ิ ว่ำตำรำ Good Food
Cookbook เล่มนีจ้ ะเป็ นประโยชน์ในกำรประกอบอำหำร
ให้กบั ผ้อู ่ำนได้ไม่มำกกน็ ้อย หำกตำรำเล่มนีม้ ขี ้อบกพร่อง
ผดิ พลำดประกำรใดผู้เขยี นขอน้อมรับไว้แต่เพยี งผู้เดียว

คณะผ้จู ัดทำ

สำรบัญ 1
3
ขนมเปี๊ ยะเวยี ดนำม 5
สปำเกต็ ตีค้ ำโบนำร่ำ 7
แกงเขียวหวำนไก่ 9
ข้ำวผดั นำซีโกเร็ง 11
หมูอโดโบ 13
ข้ำวยำเกำหลี ( บบิ มิ บบั ) 14
ผดั ไทย
ขนมจบี ก้งุ

ขนมเปี๊ยะเวยี ดนาม

วธิ ีทำ

1.นำหม้อใสน่ ำ้ ตำลทรำย ตำมด้วยนำ้ ส้มสำยชู นำ้ สะอำด เกลือป่ น

2.นำสว่ นผสมไปตงั้ ไฟกลำงพอเดอื ด ลดไฟลงเหลือไฟออ่ น เค่ยี วไปจนกระทง่ั นำ้ จมิ ้
มคี วำมเหนียวและใส พอประมำณ (เหนียวขยำดทีเ่ วลำเรำใช้ทพั พตี กั ขนึ ้ แล้วเท นำ้ จิม้
จะไหลต่อเน่ืองเป็นสำยและมเี ส้นไมห่ นำ มำก) ใสพ่ ริกกระเทยี มทีเ่ รำเตรียมไว้ลงไป
เคย่ี วต่ออกี สกั ครู่ จนสนี ำ้ จมิ ้ ในหม้อเร่ิมเป็นไฟสแี ดงอ่อนๆ ปิดไฟแล้วลง ใสแ่ ครอทหวั

ไชเท้ำที่ซอยบำงๆ ไว้ลงไปด้วย

ขนมเปี๊ ยะเวยี ดนาม

**สว่ นผสมและวตั ถดุ ิบสำหรับนำ้ จมิ ้ **สว่ นผสมและวตั ถดุ ิบปอเป๊ียะ

นำ้ ตำลทรำยขำว 1 ถ้วยตวง แผ่นเมี่ยงญวน 12 แผ่น

นำ้ ส้มสำยชู 1⁄2 ถ้วยตวง หมยู อ หน่ั เป็นเส้นยำว 5 นวิ ้ 12 ชิน้
เกลอื ป่น 1 ช้อนชำ
แครอท หน่ั เป็นเส้นยำว 5 นวิ ้ 12 ชิน้

นำ้ สะอำด 1⁄3 ถ้วยตวง ก้งุ ต้มสกุ 500 กรัม

กระเทียมสบั 1 1⁄4 ถ้วยตวง แตงล้ำน หรือแตงกวำ 6 ชิน้

พริกจินดำ 1 1⁄2 ถ้วยตวง เอำเฉพำะเนอื ้ แตง หนั่ เป็นเส้นยำว5นวิ ้

(พริกขีห้ นสู ีแดงเมด็ ใหญ่)โขลกละเอียด ผกั กำดหอม 1 ต้น

หวั ไชเท้ำฝอย 1⁄3 ถ้วยตวง โหรพำ 3 กิง่
แครอทฝอย 1⁄3 ถ้วยตวง
สำระแหน่ 5 ก้ำน

ผกั แพ้ว 5 ก้ำน

ขนั้ ตอนการห่อปอเปี๊ ยะ ผกั ชี 12 ใบ

นาแผ่นแป้งชุบนา้ ให้ท่วั แบบเร็วๆ แล้วสะบัดนา้ ออกเพ่อื ไม่ให้มาก
จนเกนิ ไป จากนัน้ วางแผนเพ่อื เตรียมวางไส้ นาผกั กาดวางไปบนแผ่นแป้ง ตาม
ด้วยส่วนผสมอ่ืนๆม้วนแผ่นพร้อมกบั เกบ็ หวั เท้าให้เรียบร้อย ลกั ษณะจะ
เหมือนกับการห่อปอเปี๊ ยะทอด หรือจะตัดหวั ท้ายออกให้สวยงามน่ารับประทาน
ย่ิงขึน้ แบบการทาซชู ิกไ็ ด้เม่อื ห่อเสร็จแล้วก็นามาวางเรียงใส่จาน จัดตกแต่งให้
สวยงามด้วยผกั เคียงต่างๆ เพ่มิ เตมิ เสริ ์ฟด้วยนา้ จิม้

สปาเก็ตตคี้ าโบนารา่

วธิ ีการลวกเส้นสปาเกต็ ตี้

ให้ใส่เกลือและนา้ มนั ลงไปในนา้ ท่ีจะใช้ลวกพอนา้ เดอื ดใส่เส้นลงไป ทงิ้
ไว้สกั พกั หยบิ เส้นมา ชิมโดยจะสงั เกตได้ว่าตรงกลางจะกรุบๆ แสดงว่าเส้นสุก
ได้ท่ี ช้อนขึน้ ให้สะเดด็ นา้ แล้วแช่ลงไป ในนา้ เย็นทันที การแช่ลงในนา้ แข็งจะทา
ให้เส้นเซ็ทตวั เพ่ือหยดุ ความร้อนท่สี ะสมอยู่ในเส้น เพราะหากยังร้อนต่อไปจะ
ทาให้เส้นเละได้

สปาเก็ตตคี้ าโบนาร่า

**สว่ นผสม

เส้นสปำเกต็ ตีต้ ้มสกุ 300 กรัม กระเทียมสบั 4 กลบี ใหญ่
เนย
พำร์มีซำนซสี ขดู ฝอย 4 ช้อนโต๊ะ นำ้ มนั มะกอก 1 ช้อนโต๊ะ
วปิ ปิง้ ครีม
เบคอนหน่ั ชนิ ้ เลก็ 100 กรัม พริกไทยป่ น 1 ช้อนโต๊ะ
เกลอื 1⁄2 ถ้วยตวง
(คร่ึงหนง่ึ แบบทอดกรอบสำหรับโรยหน้ำ) 1⁄2 ช้อนชำ
1⁄3 ช้อนชำ
ไขฟ่ องใหญ่ 1 ฟอง

หอมหวั ใหญ่หนั่ เตำ๋ เลก็ (1 หวั เลก็ ) 100 กรัม

วธิ ีทำ

1.ตงั้ หม้อนำ้ ให้เดือด ใสเ่ กลือ และนำ้ มนั มะกอก ใสเ่ ส้นสปำเก็ตตลี ้ งไปลวก คนให้
เส้นจมนำ้ หมดทกุ เส้น หรี่ไฟ อ่อน และปิดฝำ ต้มทงิ ้ ไว้ประมำณ 15 นำที หำกเส้นสกุ
ให้นำเส้นที่ต้มสกุ ล้ำงด้วยนำ้ เย็นให้สะเด็ดนำ้ จำกนนั้ คลกุ กบั นำ้ มนั พืช เตรียมพกั ไว้

2.วิธีทำซอส: นำวิปปิง้ ครีม ไข่ไกเ่ อำแตไ่ ขแ่ ดง และพำร์มีซำนชสี ขดู ฝอยผสมให้เข้ำ
กนั ในถ้วย คนให้เข้ำกนั ปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทย เสร็จแล้วพกั ไว้ก่อน

3.นำกระทะตงั้ ไฟปำนกลำง ใสเ่ นยลงไป เม่อื เนยละลำยใสห่ อมใหญ่ที่ซอยไว้ ลงไป
ผดั พอหอม จำกนนั้ ผดั กระเทียมใสเ่ บคอนตำมด้วยกระเทียมลงไปผัดให้กระเทียม
เปลีย่ นเป็นสเี หลอื ง นำเส้นสปำเก็ตตที ้ ่ีเตรียมไว้ใสล่ งไป ตำมด้วยซอสทีเ่ ตรียมไว้ คน
เร็วๆ ให้ครีมเข้ำกนั กบั เส้น ปิดไฟ จดั ใสจ่ ำนโรยด้วยพำร์มีซำนชสี พร้อมเสิร์ฟ

แกงเขยี วหวานไก่

วธิ ีทำ

1. หนั่ เนอื ้ ไกเ่ ป็นชิน้ เล็ก ๆ ตำมยำว ใสเ่ กลือ 2 ช้อนชำ ใสก่ ระทะรวนให้แห้ง
2. คนั้ มะพร้ำวใสน่ ำ้ 2 ถ้วย คนั้ ให้ได้หวั กะทิ 1 ถ้วย หำงกะทิ 1⁄2 ถ้วย
3. โขลกนำ้ พริกให้ละเอยี ดผดั กบั นำ้ มนั ให้หอม ตกั หวั กะทใิ ส่ (ใช้ไฟอ่อน) ผดั ให้

แตกมนั เล็กน้อย
4. ใสไ่ กล่ งผดั กบั นำ้ พริก ฉีกใบมะกรูดใสแ่ ล้วตกั ขึน้ ใสห่ ม้อเตมิ นำ้ กะทิทเี่ หลอื

ปรุงรสด้วย นำ้ ปลำ นำ้ ตำล พอเดอื ดใส่ มะเขือพวง พอสกุ แล้วใสใ่ บโหระพำ
ปิดไฟ ยกลง

แกงเขยี วหวานไก่

**สว่ นผสม ** สว่ นผสมพริกแกง

เนอื ้ ไก่ส่วนอก 300 กรัม พริกขีห้ นสู ีเขยี ว 1 ช้อนโต๊ะ
พริกชฟี ้ ำ้ นน่ั 2 ช้อนโต๊ะ
มะพร้ำวขดู ขำว 250 กรัม หวั หอมแดงซอย 3 ช้อนโต๊ะ
กระเทยี มซอย 1 1⁄2 ช้อนโต๊ะ
มะเขอื พวง 100 กรัม ขำ่ นน่ั ละเอียด 1 ช้อนชำ
ตะไคร้ ซอย 1 ช้อนโต๊ะ
ใบมะกรูด 2 ใบ ผวิ มะกรูด 1⁄2 ช้อนชำ
รำกผกั ชี 1 ช้อนชำ
ใบโหระพำ 2 ก่ิง พริกไทย
ลกู ผกั ชีควั่ 5 เม็ด
นำ้ ปลำ 1 1⁄2 − 2 ช้อนโต๊ะ ยห่ี ร่ำควั่ 1 ช้อนโต๊ะ
นำ้ ตำลป๊ีบ 1 ช้อนโต๊ะ เกลอื 1 ช้อนชำ
กะปิ 1 ช้อนชำ
นำ้ มนั พืช 1 – 2 ช้อนโต๊ะ 1 ช้อนชำ

ขา้ วผดั นาซโี กเรง็

นาซโี กเร็ง มาจาก 2 คารวมกัน Nasi แปลว่าข้าว ส่วน

Goreng แปลว่าผดั เม่อื นามารวมกัน แปลว่าข้าวผัด นาซโี กเร็งหรือ
ข้าวผดั อนิ โด ถอื เป็ นอาหารประจาชาตทิ ่ไี ด้รับความนิยม ท่มี าของ
อาหารจานนีน้ ่าจะมาจากอาหารจนี เมนูนีม้ เี อกลักษณ์ของเคร่ืองปรุง
อย่างหน่ึงคอื ใส่ซอสหวาน ซ่งึ มีลกั ษณะข้น เหนียว สีคลา้ ลงไปในข้าว
ผดั ด้วยและไม่ผดั ไข่ลงในข้าว แต่จะเสิร์ฟเป็ นไข่ดาว ไก่ทอด สะเต๊ะ
ข้าวเกรียบก้งุ ปลาเลก็ ปลาน้อย ถ่ัวลสิ ง สลัด ผักต้ม ต่อมามีการ

ดัดแปลงเป็ น “ บะหม่โี กเร็ง” (Mi Gorens) โดยใช้เส้นบะหม่ผี ดั กับ
ซอสหวานแทนข้าว

ขา้ วผดั นาซีโกเร็ง

**สว่ นผสม

เนือ้ ไก่ห่นั เป็ นเส้น 250 กรัม หอมแดงนนั่ 1 ช้อนโต๊ะ
กระเทยี มสบั 1 กลีบ
ข้าวสวย 350 กรัม ผกั ชหี นั่ ฝอย 1 ช้อนชำ
ซอสถวั่ เหลือง 2 ช้อนโต๊ะ
ไข่ไก่ 3 ฟอง ซอสมะเขือเทศ 3 ช้อนโต๊ะ
นำ้ มนั พชื
พริกหวานสเี ขียวห่นั ชนิ้ พอคา ⁄ ถ้วยตวง

ต้นกระเทียมห่นั ฝอย ⁄ ถ้วยตวง

ผงย่หี ร่า 1 ช้อนชา

วธิ ีทำ

1. ตไี ขไ่ กใ่ ห้เข้ำกนั ตงั้ กระทะใส่นำ้ มนั พชื เลก็ น้อย พอร้อนกลอกไข่ให้เป็นแผน่
พอเหลืองตกั ขนึ ้ พกั ไว้ให้เย็น หน่ั เป็นเส้น

2. ตงั้ กระทะใสน่ ำ้ มนั พชื 2 ช้อนโต๊ะ พอร้อนใสก่ ระเทียมลงเจียวให้หอม ใส่
หอมแดง ต้นกระเทยี ม 1⁄4 ถ้วยตวง และพริกหวำนผดั จนสกุ ใสผ่ งยห่ี ร่ำ และ
เนอื ้ ไก่ ผดั ให้เข้ำกนั

3. ปรุงรสด้วยซอสถวั่ เหลอื ง ซอสมะเขือเทศ ใส่ข้ำวสวย และไข่เจียวคร่ึงหนงึ่ ผดั
ต่ออกี 5 นำที ตกั ขนึ ้ ใสจ่ ำน

4. ตกแต่งด้วยไขแ่ ละต้นกระเทียมท่ีเหลือ โรยผกั ชี จดั เสริ ์ฟพร้อมข้ำวเกรียบปลำ

หมูอโดโบ

อโดโบ ถอื ได้ว่าเป็ นอาหารประจาชาติฟิ ลปิ ปิ นส์ หน้าตาคล้าย
กับพะโล้แบบจนี แต่มกี ารปรุงรสให้เปรีย้ วด้วยนา้ ส้มสายชู มีช่อื ไปทาง
สเปนหรืออเมริกาใต้ อโดโบทาจากหมูหรือไก่ท่ผี ่านกรรมวธิ ีหมกั และ
ปรุงรสโดยใส่โชยุหรือซีอ๊วิ ขาว นา้ ส้มสายชู เพ่มิ ความหอมโดยใส่
กระเทยี มสบั ใบกระวาน และพริกไทยดา นาไปทาให้สุกโดยใส่ในเตา
อบ หรือเค่ยี วไฟอ่อนจนเนือ้ เป่ื อย และรับประทานกบั ข้าว จดั ว่าเป็ น
การถนอมอาหารประเภทเนือ้ สัตว์เก็บไว้ได้หลายวนั

หมอู โดโบ

**สว่ นผสม

หมูสามชัน้ ห่นั ชนิ้ พอดคี า 500 กรัม โชยุ ⁄ ถ้วยตวง
⁄ ถ้วยตวง
กระเทียมสบั 1 ช้อนโต๊ะ นา้ มนั พชื 1 ช้อนโต๊ะ

ใบกระวาน 2 ใบ เกลือป่ น 1 ช้อนโต๊ะ

นา้ เปล่า 4 ถ้วยตวง ซอี ๊ิวดา

นา้ ส้มสายชู 3 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ

1.ตงั้ กระทะไฟปำนกลำงใสน่ ำ้ มนั พชื พอร้อน นำหมสู ำมชนั้ ลงทอดพอ
ผวิ ตงึ

2.ใสน่ ำ้ เปลำ่ นำ้ ส้มสำยชู กระเทียมสบั ใบกระวำน ต้มไฟปำนกลำง
พอเดอื ดหรี่ไฟลง ปรุงรสด้วยโชยุ ซอี ว๊ิ ดำ และเกลือป่น เคยี่ วต่อ 30 นำที
หรือจนเป่ือย ยกลง

3.ตกั ใสช่ ำมพร้อมเสริ ์ฟ

ขา้ วยาเกาหลี ( บบิ มิ บบั )

วธิ ีทำ

1.นำผกั ที่ต้องต้ม คือ ผกั ปวยเล้งและถว่ั งอก ล้ำงให้สะอำดแล้วนำมำต้มในนำ้ ทีละ
ชนิดประมำณ 30 วินำที ตกั ขนึ ้ แชน่ ำ้ เย็นไว้สกั ครู่ พยำยำมบีบนำ้ ออกให้ได้มำกทส่ี ดุ
เทำ่ ท่ีทำได้

2.สำหรับผกั ปวยเล้งหน่ั ให้สนั้ พอประมำณ แล้วใสเ่ กลือเลก็ น้อย นำ้ มนั งำประมำณ 1
ช้อนชำ โรยด้วยงำควั่ เลก็ น้อย คนให้เข้ำกนั สำหรับถวั่ งอกทำเชน่ เดียวกบั ผกั ปวยเล้ง
(ไม่ต้องหน่ั )

3.สำหรับซุกินี แครอท เหด็ หอม หนั่ เป็นเส้นบำงๆ จำกนนั้ นำผกั ที่หนั่ ไว้ลงผดั แยกกนั
แตล่ ะอย่ำงใสเ่ กลือลงไปเลก็ น้อยระหวำ่ งผดั ตกั ข้ำวใสห่ ม้อหินร้อนหรือชำม กดข้ำวลง
กบั ชำมเพื่อจะได้ตกแตง่ ให้สวยงำม ค่อยๆ วำงผกั และเนือ้ ลงไปทลี ะสว่ นบนข้ำว ใสไ่ ข่
ดำว (ไข่แดงไมส่ กุ )หรือตอกไข่ดบิ (ตำมชอบ นยิ มสำหรับหม้อหินร้อน)วำงไว้ตรงกลำง
ใสซ่ อสข้ำวยำลงไป อำจตกแต่งด้วยสำหร่ำยเล็กน้อยตำม

ขา้ วยาเกาหลี ( บบิ ิมบบั )

** เนอื ้ และเครื่องปรุง ** เคร่ืองปรุงและข้ำว

เนอื ้ หนั่ ตำมยำวหรือบด 300 กรัม ผกั ปวยเล้ง 200 กรัม
ถวั่ งอก 200 กรัม
(เนอื ้ หมหู รือไกต่ ำมชอบ) ซกุ ินี 200 กรัม
แครอท 200 กรัม
ซอวถว่ั เหลือง 2 ช้อนโต๊ะ

นำ้ มนั งำ 1 ช้อนโต๊ะ

นำ้ ตำล 1 ช้อนชำ

กระเทียมสบั 1 ช้อนโต๊ะ

วธิ ีทำ นำเนอื ้ ผสมกบั สว่ นผสมข้ำงต้น คนให้เข้ำกนั นำพลำสตกิ มำแร็ป
แล้วแช่ต้เู ย็นไว้ประมำณ 30 นำทจี ำกนนั้ นำเนือ้ มำผดั ให้สกุ ใสช่ ำมพกั ไว้

** ซอสสำหรับบิบมิ บบั
โคชจู งั 2 ช้อนโต๊ะ
นำ้ มนั งำ 1 ช้อนโต๊ะ
นำ้ ตำล 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ ซอสช้ำวยำ หำชำมเล็กๆ มำใสส่ ว่ นผสมสำหรับซอสทงั้ หมดลงไป
เร่ิมจำกโคชจู งั ตำมนำ้ ตำล งำขำวควั่ นำ้ ส้มสำยชุ นำ้ เปล่ำและนำ้ มนั งำ จำกนนั้ คน
ให้เข้ำกนั จนเป็นซอสแดงขนั

ผดั ไทย

**สว่ นผสม

กว๋ ยเตี๋ยวเส้นเลก็ 300 กรัม หอมแดงสบั กระเทยี มสบั อยำ่ งละ 1 ช้อนโต๊ะ

ก้งุ กลุ ำดำ 10 ตวั หวั ไชโป๊ สบั 1⁄4 ถ้วย

(แกะเปลือกผ่ำหลงั เอำหำงออก) พริกป่ น 1 ช้อนชำ

เต้ำห้แู ขง็ หนั่ ชิน้ เลก็ 1⁄2 ถ้วย นำ้ ตำลทรำย 3 ช้อนโต๊ะ

ไข่ไก่ 3 ถ้วย นำ้ ปลำ 2 ช้อนโต๊ะ

กยุ ชำ่ ยหนั่ ท่อนสนั้ 1⁄4 ถ้วย นำ้ มะขำมเปียก 3 ช้อนโต๊ะ
ถวั่ งอกเด็กหำง 1 ถ้วย นำ้ มนั พชื 1⁄4 ถ้วย

วิธีทำ ตงั้ กระทะใส่นำ้ มนั 2 ช้อนโต๊ะ เจยี วหอมแดงกบั กระเทียม พอหอมใส่

ก้งุ ผกั สกั ครู่ ใสเ่ ส้นก๋วยเตีย๋ ว พรมนำ้ เลก็ น้อยผดั ให้เส้นน่มุ ใสเ่ ต้ำหู้ หวั ไชโป๊ ปรุงรส
ด้วยพริกป่น นำ้ ตำล นำ้ ปลำ นำ้ มะขำมเปียก ผดั เร็วๆ ให้เข้ำกนั กนั เส้นไว้ข้ำงกระทะ
ใสน่ ำ้ มนั 2 ช้อนโต๊ะ ต่อยไข่ใสก่ ระจำยบำงๆ กลบั เส้นลงมำ กลบไข่ ใสก่ ยุ ช่ำย ถว่ั งอก
ถงั ลสิ ง ผดั ให้เข้ำกนั ตกั ใสจ่ ำน รับประทำนอำหำรกบั ถวั่ งอก กยุ ชำ่ ย หวั ปลี ใบบวั บก
มะนำวผ่ำซีก

หมำยเหต:ุ ทำนำ้ ปรุงรสไว้ก่อน ผสมนำ้ ตำล นำ้ ปลำ นำ้ มะขำมเปียกและ
พริกป่น ตงั้ ไฟ เดยี วพอเดือดข้นเล็กน้อย (ชมิ รสให้กลมกลอ่ มก่อน)

ขมมจีบกงุ้

**สว่ นผสมและเคร่ืองปรุง

แผ่นเกี๊ยว 1 ห่อ นำ้ มนั หอย 1 ช้อนโต๊ะ
ผงปรุงรสหมู 1 ช้อนชำ
รำกผกั ชี 4 รำก แป้งข้ำวโพด 1 ช้อนโต๊ะ
ซอสจิก๊ โฉ่ว 1⁄4 ถ้วยตวง
กระเทียมจนี 3 กลบี มนั แกว หรือ แห้ว สบั 100 กรัม
เหด็ หอมแช่นำ้ ให้นิ่ม สบั 3 ดอก
พริกไทยขำว 1 ช้อนชำ ไขแ่ ดงของไขเ่ ค็ม 3 ลกู
กระเทียมเจยี วโรยหน้ำ
เนอื ้ หมบู ดละเอยี ด 250 กรัม ผกั กำดหอม ผกั ชี
พริกชฟี ้ ้ำแดงหน่ั ฝอย สำหรับตกแต่ง
ก้งุ (บดละเอียด) 250 กรัม ใบตอง, ฟอกกีฉ้ ีดนำ้

ไข่ไก่ 1 ฟอง

นำ้ ตำล 1 ช้อนชำ
เกลอื 1⁄2 ช้อนชำ
ซอสแมกกี ้ 1 ช้อนชำ
นำ้ มนั งำ 1-2 ช้อนโต๊ะ

นำ้ จมิ ้ ประกอบด้วย นำ้ ตำลทรำย นำ้ ส้มสำยชู จ๊ิกโฉว่ พริกแดง

วธิ ีทำ เตรียมลงั ถึงตงั้ นำ้ เดอื ด (รองด้วยใบตองรอน่ึงขนมจบี ) นำ
มนั แกวหรือแห้วปอกเปลอื ก สบั ละเอียดนำไปล้ำงแล้วบบี นำ้ ออกพกั ไว้ นำ
รำกผกั ซกี บั กระเทียมไปโขลกให้ละเอียด ผสมหมบู ด ก้งุ สบั มนั แกวหรือ
แห้วสบั เคร่ืองโขลก นำ้ มนั งำ ไข่ไก่ 1 ฟอง นวดสว่ นผสม

จัดทาโดย

นางสาว ขวัญจริ า ทรัพย์เงนิ รหสั นักศึกษา 624375005
นางสาว ณัชชา โรจนศวญิ ญา รหสั นักศกึ ษา 624375010
นางสาว พทั ธนันท์ นวลปาน รหัสนักศึกษา 624375017

นางสาว อริษา ชูดอกไม้ รหัสนักศึกษา 624375033
นายซันน่ี มิสด้า รหัสนักศกึ ษา 624375036

นาย เมธาวี ช้องวรากุล รหัสนักศกึ ษา 624375040
นายวฒั นา เปี้ยวน้อย รหสั นักศกึ ษา 624375043
นางสาว พรไพรินทร์ เผือกผุด รหัสนักศึกษา 624375046

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
วชิ าภาษาองั กฤษธุรกิจ
เสนอโดย
อาจารย์ ธนิดา ชาญชัย

หนังสือเล่มนีเ้ ป็ นส่วนหน่ึงของวชิ า
การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
ภาคเรียนท่ี ๑ ปี การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
Click to View FlipBook Version